OFakazi BakaJehova banendlela evumayo yokuxosha noma ubani ongavumelani nabo. Basebenzisa “ukufaka ushevu emthonjeni” ukuhlaselwa kwe-hominem, bethi lo muntu ufana noKora owahlubuka kuMose, uNkulunkulu umzila wokuxhumana nama-Israyeli. Bafundiswe ukucabanga ngale ndlela kusuka ezincwadini nasepulatifomu. Isibonelo, ezihlokweni ezimbili ku-2014 Study edition ka INqabayokulinda emakhasini 7 no-13 alowo magazini, iNhlangano yenza ukuxhumana okusobala phakathi kukaKora nalabo abababiza ngezihlubuki ezihlubukayo. Lokhu kuqhathanisa kufinyelele ezingqondweni zezinga nefayela futhi kuthinta ukucabanga kwabo. Ngizibonele ngokwami ​​lokhu kuhlaselwa. Kaningi, ngibizwa nge- UKora kumazwana akulesi siteshi. Isibonelo, lena evela kuJohn Tingle:

Igama lakhe kwakunguKora… .ye nabanye bazizwa bengcwele njengoMose. Ngakho-ke baphonsela inselelo uMose ebuholini… .Hhayi uNkulunkulu. Ngakho bavivinye ukuthi ngubani uJehova ayemsebenzisa njengomgudu wokuhola abantu bakaNkulunkulu besivumelwano. Kwakungeyena uKora noma labo ababenaye. UJehova wabonisa ukuthi wayesebenzisa uMose. Ngakho abantu bakaJehova bazihlukanisa nabadlubulundayo umhlaba wavuleka wabagwinya labo ababephikisana nabo wabavalela nemindeni yabo. Kuyindaba ebucayi ukuphonsela inselelo lowo uJehova amsebenzisayo ukuhola abantu bakhe emhlabeni. UMose wayengaphelele. Wenza amaphutha. Abantu babekhonona ngaye njalo. Yize kunjalo uJehova wakwazi ukusebenzisa le ndoda ukuhola abantu bayo ibakhiphe eGibhithe futhi ibase eZweni Lesithembiso. Kuze kube uMose ehole abantu iminyaka engama-40 ezulazula ehlane wenza iphutha elikhulu. Kwamlahlekisela ukuthi angene eZweni Lesithembiso. Wakhuphukela ngqo emngceleni, ngomqondo ongokomfanekiso, futhi wayekubonela kude. Kepha uNkulunkulu akamvumelanga uMose ukuba angene.

I-paralellel ethakazelisayo [sic]. Lomfana wakhonza uJehova iminyaka engu-40 njengomdala. Lowo owaholela abanye ohlelweni olusha lwezinto (izwe elisha elithenjisiwe). Ngabe lo muntu ongaphelele uzovumela iphutha limvimbe ekungeneni eZweni Lesithembiso elingokomfanekiso? Uma kungenzeka kuMose, kungenzeka kunoma ngubani kithi. 

Usale kahle Kora! Nonke nina enidlubulundayo! Uvune lokho okutshalile.

Ngikuthola kuthakazelisa ukuthi kulokhu kuphawula ngiqhathaniswa noKora ekuqaleni, bese ngiya kuMose, futhi ekugcineni, ngibuyele kuKora. Kepha iphuzu eliyinhloko ngukuthi oFakazi bakwenza lokhu kuxhumana kuzenzekele, ngoba bafundisiwe ukwenza njalo, futhi bakwenza ngaphandle kokucabanga ngakho. Ababoni iphutha elifanele kulokhu kucabanga okuvela eNdikimbeni Ebusayo kwehle kubo.

Ngakho-ke, ngingabuza noma ngubani ocabanga ngale ndlela, yini uKora ayezama ukuyifeza? Ingabe wayengazami ukuthatha isikhundla sikaMose? Wayengazami ukwenza ama-Israyeli alahle uJehova nemithetho yakhe. Konke ayekufuna kwakungukuthatha indima uJehova ayinikeze uMose, indima yomzila kaNkulunkulu wokuxhumana.

Manje, ngubani uMose omkhulu namuhla? Ngokusho kwezincwadi zeNhlangano, uMose Omkhulu nguJesu Kristu.

Uyayibona inkinga manje? Iziphrofetho zikaMose azizange zehluleke. Akakaze aye phambi kwama-Israyeli nezinguquko, futhi akazange akhulume ngakho ukukhanya okusha ukuchaza ukuthi kungani kufanele ashintshe isimemezelo esingokwesiprofetho. Ngokufanayo, uMose Omkhulu akakaze adukise abantu bakhe ngokubikezela okungaphumelelanga nokutolika okuyiphutha. UKora wayefuna ukufaka uMose esikhundleni, ahlale esihlalweni sakhe ngokungathi kunjalo.

Ngesikhathi sikaMose Omkhulu, kwakukhona amanye amadoda, njengoKora, ayefuna ukuhlala esikhundleni sikaMose njengomzila omiswe uNkulunkulu. La madoda ayeyiNdikimba Ebusayo yesizwe sakwa-Israyeli. UJesu wakhuluma ngabo lapho ethi, "Ababhali nabaFarisi bazihlalisile esihlalweni sikaMose." (Mathewu 23: 2) Laba yibo ababulala uMose Omkhulu, ngokubethela uJesu.

Ngakho-ke namuhla, uma sifuna uKora wosuku lwanamuhla, sidinga ukukhomba indoda noma iqembu lamadoda azama ukuthatha indawo kaJesu Kristu njengomgudu wokuxhumana kaNkulunkulu. Labo abangisola ngokufana noKora, kufanele bazibuze ukuthi bangibona yini ngizama ukufaka isikhala sikaJesu? Ngabe ngithi ngiyindlela kaNkulunkulu yokuxhumana? Ukufundisa izwi likaNkulunkulu akuguquli umuntu abe yisiteshi sakhe njengoba nje ungafundeli othile incwadi kungakuguqula ube ngumbhali waleyo ncwadi. Kodwa-ke, uma uqala ukutshela umlaleli ukuthi umbhali ubesho ukuthini, usucabanga ukuthi uyazi ingqondo yombhali. Noma kunjalo, akukho lutho olungalungile ngokunikeza umbono wakho uma lokho kuphela, kepha uma uqhubeka futhi wethusa umlaleli wakho ngezinsongo; uma uze ujezise umlaleli wakho ongavumelani nencazelo yakho yamagama ababhali; kahle, weqe umugqa. Uzifake ezicathulweni zombhali.

Ngakho-ke, ukukhomba uKora wanamuhla, sidinga ukufuna umuntu ozokwethusa abalaleli bakhe noma abafundi bakhe ngezinsongo uma kwenzeka bengabaza ukuhunyushwa kwencwadi yombhali. Kulokhu, umbhali unguNkulunkulu futhi incwadi iyiBhayibheli noma yizwi likaNkulunkulu. Kepha izwi likaNkulunkulu lingaphezu kwalokho okusekhasini eliphrintiwe. UJesu ubizwa ngokuthi izwi likaNkulunkulu, futhi uyindlela kaJehova yokuxhumana. UJesu unguMose Omkhulu, futhi noma ngubani ofaka amazwi akhe ngezakhe nguKora wanamuhla, ofuna ukufaka uJesu Kristu ezingqondweni nasezinhliziyweni zomhlambi kaNkulunkulu.

Ingabe likhona iqembu elithi linomoya okhethekile weqiniso? Ingabe likhona iqembu eliphikisana namazwi kaJesu? Ingabe likhona iqembu elizisholo ukuthi liyi-Guardians of Doctrine? Ngabe likhona iqembu elibeka inkolelo yalo emiBhalweni? Ngabe leli qembu liyakhipha, lixoshe, noma lisuse ekuhlanganyeleni noma ngubani ongavumelani nencazelo yalo? Ngabe leli qembu liyathethelela… liyaxolisa… ingabe leli qembu liyakuthethelela ukujezisa noma ngubani ongavumelani nalo ngokuthi uyisiteshi sikaNkulunkulu?

Ngicabanga ukuthi singathola ukufana noKora ezinkolweni eziningi namuhla. Ngijwayelene kakhulu noFakazi BakaJehova, futhi ngiyazi ukuthi amadoda ayisishiyagalombili esiqongweni sabefundisi bawo athi abekwe njengomzila kaNkulunkulu.

Abanye bangase babe nomuzwa wokuthi bangakwazi ukuhumusha iBhayibheli ngokwabo. Nokho, uJesu umise 'inceku ethembekileyo' ukuba ibe ukuphela kwendlela yokwaba ukudla okungokomoya. Kusukela ngo-1919, uJesu Kristu okhazinyulisiwe ubelokhu esebenzisa leyo nceku ukusiza abalandeli bakhe baqonde iNcwadi kaNkulunkulu futhi balalele iziqondiso zayo. Ngokulalela iziyalezo eziseBhayibhelini, sithuthukisa ukuhlanzeka, ukuthula nobunye ebandleni. Ngamunye wethu wenza kahle ngokuzibuza, 'Ingabe ngiqotho kulo mzila osetshenziswa uJesu namuhla?'
(w16 Novemba k. 16 isig. 9)

 Asikho isigqila esibizwa ngokuthi "esithembekile nesiqondayo" kuze kubuye uJesu, okuyinto okusamele ayenze. Ngaleso sikhathi, ezinye izigqila zizotholakala zithembekile, kepha ezinye zizojeziswa ngokwenza okubi. Kepha uma uMose wayeyindlela kaNkulunkulu ka-Israyeli futhi uma uJesu, uMose Omkhulu, umzila kaNkulunkulu kumaKristu, ayikho enye indawo yomunye umzila. Noma ikuphi ukusho okunjalo kungaba umzamo wokuphuca igunya likaMose Omkhulu, uJesu. NguKora wanamuhla kuphela ongazama ukwenza kanjalo. Akunandaba ukuthi bakhokhela liphi ekuthobeleni uKristu, yilokho abakwenzayo okukhombisa ubunjalo babo beqiniso. UJesu wathi inceku embi izoshaya ezinye izisebenzi futhi idle futhi iphuze nezidakwa eziqinisekisiwe.

Ingabe iNdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova, uKhora wanamuhla? Ingabe 'ziyazishaya izigqila ezikanye nazo'? Cabanga ngalesi siqondiso esivela eNdikimbeni Ebusayo emuva ngoSepthemba 1, 1980 incwadi eya kubo bonke ababonisi besifunda nabesifunda (ngizobeka isixhumanisi sencwadi encazelweni yale vidiyo).

“Khumbula ukuthi ukususwa ekuhlanganyeleni, isihlubuki akufanele sibe umgqugquzeli wemibono yezihlubuki. Njengoba kushiwo esigabeni sesibili, ikhasi 17 le-Nqabayokulinda ka-Agasti 1, 1980, “Igama elithi 'ukuhlubuka' livela kwelesiGreki elisho ukuthi 'ukumela kude,' 'ukuhlubuka, ukuhlubuka,' 'ukuhlubuka, ukulahla. Ngakho-ke, uma umKristu obhapathiziwe eshiya izimfundiso zikaJehova, njengoba kuvezwa inceku ethembekileyo neqondayo [okusho ukuthi iNdikimba Ebusayo] kanye uyaphikelela ekukholweni enye imfundiso naphezu kokusolwa okungokomBhalo, khona-ke uyahlubuka. Kufanele kwenziwe imizamo eyengeziwe, enomusa yokulungisa ukucabanga kwakhe. Noma kunjalo, if, ngemuva kokuba kwenziwe imizamo eyengeziwe yokulungisa ukucabanga kwakhe, uyaqhubeka nokukholelwa emiqondweni yezihlubuki futhi wenqaba lokho anikezwe kona 'ngesigaba senceku', kufanele kuthathwe izinyathelo ezifanele zokwahlulela.

Ukukholelwa nje izinto eziphikisana nalokho okufundiswa yiNdikimba Ebusayo kuzoholela ekususweni komuntu ekuhlanganyeleni futhi-ke avinjelwe umndeni nabangane. Njengoba bazibheka njengomzila kaNkulunkulu, ukungavumelani nabo empeleni akuvumelani noJehova uNkulunkulu uqobo, ezingqondweni zabo.

Bafake uJesu Kristu, uMose Omkhulu ezingqondweni nasezinhliziyweni zoFakazi BakaJehova. Cabanga ngale ngcaphuno evela ekhasini le-Nqabayokulinda ka-2012 September 15 ikhasi 26, isigaba 14:

Njengoba kwenza amaKristu agcotshiwe, amalungu aphapheme esixuku esikhulu anamathela emzileni omiswe uNkulunkulu wokukhipha ukudla okungokomoya. (w12 9/15 k. 26 isig. 14)

Kufanele sinamathele kuJesu, hhayi kwiNdikimba Ebusayo yamadoda.

Impela kunobufakazi obuningi obukhombisa ukuthi ungawethemba umzila uJehova awusebenzise cishe iminyaka eyikhulu manje ukusihola endleleni yeqiniso. (w17 Julayi likh. 30)

Ingabe bukhona ubufakazi obanele kule minyaka eyikhulu edlule esingabethemba? Ngiyacela!? IBhayibheli lisitshela ukuthi singazethembi izikhulu okungekho ukusindiswa okungekho kuzo, futhi eminyakeni eyikhulu sibonile ukuthi lawomazwi ahlakaniphe kangakanani.

Ungathembeli ezikhulwini nasendodaneni yomuntu, engenakuletha usindiso. (IHubo 146: 3)

Esikhundleni salokho, sithembela eNkosini yethu uJesu kuphela.

Sithemba ukusindiswa ngomusa ongafanelwe weNkosi uJesu ngendlela efanayo nalabo bantu. (IzEnzo 15:11)

Bathathe amazwi abantu futhi babenza baphakama kunezimfundiso zikaKristu. Bajezisa noma ngubani ongavumelani nabo. Badlulele ngalé kwalokho okubhaliwe futhi abangahlali ezimfundisweni zikaJesu.

Wonke umuntu odlulela phambili angahlali emfundisweni kaKristu akanaye uNkulunkulu. Ohlala kule mfundiso nguye onabo bobabili uYise neNdodana. Uma umuntu eza kini futhi engalethi le mfundiso, ningamamukeli emakhaya enu noma nimbingelele. Ngoba lowo ombingelelayo uhlanganyela emisebenzini yakhe emibi. (2 Johane 9-11)

Kufanele kusethuse ukubona ukuthi la mazwi asebenza eNdikimbeni Ebusayo nokuthi iNdikimba Ebusayo, njengoKora wasendulo, ifuna ukuhlala esihlalweni sikaMose Omkhulu, uJesu Kristu. Umbuzo uwukuthi, uzokwenzani ngakho?

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    23
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x