I-2021 Inamandla Ngokholo! UMhlangano Wesifunda WoFakazi BakaJehova uphetha ngendlela evamile, ngenkulumo yokugcina enikeza izilaleli impinda yamaphuzu avelele omhlangano. Kulo nyaka, uStephen Lett unikeze lokhu kubuyekeza, ngakho-ke, ngizwe kufanelekile ukuthi ngihlole kancane ezinye zezinto azishoyo.

Ngezikhathi ezithile, ngithola abantu bangitshele ukuthi akufanele ngikhathazeke ngalokho oFakazi BakaJehova abakwenzayo. Bangitshela ukuthi kufanele ngiqhubekele phambili ngigxile ekushumayeleni izindaba ezinhle. Ngiyavuma. Ngingathanda ukuqhubekela phambili. Nginesiqiniseko sokuthi uJesu nabaphostoli babefuna ukuqhubekela phambili futhi bangabe besasebenzelana nabaFarisi nabaholi benkolo bosuku lwabo, kepha noma ngabe bayaphi, kwakudingeka babhekane namanga lawo madoda ayeshumayela nokuthi babathinta kanjani abanye. Akumnandi ukubalalela, ngiyakuqinisekisa. Ngisho ukuthi, sonke siyakuzonda lapho kufanele silalele umuntu esaziyo ukuthi uqamba amanga. Noma ngabe ngusopolitiki okhohlakele, usomabhizinisi ongaphakeme, noma umuntu owenza sengathi ushumayela iqiniso ngevangeli, kusenza sizizwe sinesifiso sokuhlala lapho silalele nje.

Isizathu sokuthi sizizwe ngaleyo ndlela yingoba uNkulunkulu wasidala kanjalo. Ubuchopho bethu busivuza ngemizwa emihle lapho silalela iqiniso. Kepha bewazi ukuthi uma sazi ukuthi siqanjelwa amanga, ubuchopho bethu busenza sizizwe kabi? Abaphenyi bathole ukuthi izingxenye zobuchopho ezibhekana nobuhlungu nokunengeka nazo ziyabandakanyeka ekusetshenzisweni kokungakholelwa? Ngakho-ke, lapho sizwa iqiniso, sizizwa kamnandi; kepha lapho sizwa amanga, sizizwa sinengekile. Lokho kucabanga ukuthi kunjalo, ukuthi siyazi ukuthi siqanjelwa amanga. Lesi yisikhubekiso. Uma singazi ukuthi siqanjelwa amanga, uma sikhohlisiwe sacabanga ukuthi sondliwa ngeqiniso, khona-ke ubuchopho bethu busivuza ngemizwa emihle.

Ngokwesibonelo, ngangiyithanda imihlangano yesigodi. Bangenza ngazizwa ngimuhle, ngoba bengicabanga ukuthi ngizwa iqiniso. Ingqondo yami yayenza umsebenzi wayo futhi inginika imizwa ekufanele lapho ibhekene neqiniso, kepha ngangikhohliswa. Njengoba iminyaka yayiqhubeka, futhi ngiqala ukubona amaphutha ezimfundisweni ze-JW, ngayeka ukuzizwa kahle. Kwakunokuphazamiseka okukhulayo engqondweni yami; ukubanga okungasuki. Ubuchopho bami babenza umsebenzi wabo futhi bangenza ngizizwe nginengekile lapho ngibhekene namanga anjalo, kodwa ingqondo yami eyazi kahle, eyayineminyaka eminingi yokufundiswa nokubandlululwa, yayizama ukweqa engangikuzwa. Lokhu kubizwa ngokuthi yi-dissonance cognitive futhi uma kungaxazululwa, kungalimaza kakhulu ingqondo yomuntu.

Lapho sengikulungisile lokho kungaboni ngaso linye futhi ngamukela iqiniso lokuthi izinto engangicabanga ukuthi ziyiqiniso impilo yami yonke, empeleni, kwakungamanga amabi, imizwa yokwenyanya yakhula kakhulu. Kwaba ukuhlukunyezwa nje ukuhlala ngilalele iPublic Talk noma INqabayokulinda Funda eHholo LoMbuso. Ngaphezu kwanoma yisiphi esinye isizathu, yilokho okwangenza ngayeka ukuya emihlanganweni. Kepha manje njengoba sengazi ngazo zonke izimfundiso zamanga ezifundiswa oFakazi, kufanele ngilalele indoda efana noStephen Lett ebeka ukuzola kwami ​​esivivinyweni, ngiyakutshela.

Sizivikela kanjani ekungenziwa "sizizwe sihle" kanti empeleni sikhohlisiwe? Ngokufunda ukusebenzisa amandla ethu okucabanga nokucabangisisa. Vumela amandla engqondo yakho aholwa ngumoya ongcwele akuvikele emangeni abantu.

Kunamasu esingawasebenzisa ukufeza lokhu. Sizowasebenzisa ekubuyekezeni kwethu ukufingqa kukaStephen Lett koMhlangano Wesifunda wezi-2021.

UStephen Lett isiqeshana 1 Uma ukholo lwethu lusenza sibe namandla, sizozikholelwa ngokuphelele zonke izithembiso zikaJehova, noma ngabe zibukeka zingaphezu kwamandla kangakanani. Sizokwenza lokho ngaphandle kokungabaza noma yini.

U-Eric Wilson ULett lapha usinxenxa ukuba sikholelwe yonke into uJehova ayishoyo, noma ngabe ibonakala ingajwayelekile kangakanani. Kodwa empeleni, akasho uJehova. Kusho iNdikimba Ebusayo. Njengoba bazibheka njengomzila kaJehova wokuxhumana, bakholelwa ukuthi ukutolika kwabo imiBhalo kungukudla okuvela kuJehova uNkulunkulu. Impela, siyazi ukuthi uBaba wethu waseZulwini akakaze asiphoxe, ngakho-ke akumele neze silingabaze izwi lakhe. Siyazi futhi ukuthi akakaze asondle ngokudla okubolile, futhi amanga nokuhumusha okuhlulekile kungukudla okubolile.

UJesu wathi: “Ngempela, ngubani phakathi kwenu okuthi lapho indodana yakhe icela isinkwa — ayinike itshe, akunjalo? Noma, mhlawumbe, uma ecela inhlanzi — angamniki inyoka, akunjalo? Ngakho-ke, uma nina, nakuba nibabi, nikwazi ukunika abantwana benu izipho ezinhle, kakhulu kangakanani uYihlo osemazulwini uyobanika izinto ezinhle labo abamcelayo! ” (Matewu 7: 9-11 New Word Translation)

Uma iNdikimba Ebusayo iyindlela kaNkulunkulu yokuxhumana, njengoba besho, lokho kusho ukuthi uJehova usinike inyoka ngenkathi sicela inhlanzi. Ngiyazi ukuthi abanye bazothi, “Cha, wenza iphutha. Bangamadoda angaphelele nje. Bangakwazi ukwenza izinto zingahambi kahle. Abaphefumulelwe. Ngisho nabo bayakuvuma lokho. ” Uxolo, awukwazi ukuba nazo zombili izindlela. Noma ngabe uyisiteshi sikaNkulunkulu okusho ukuthi uNkulunkulu ukhuluma ngawe, noma cha. Uma bethi bazama nje ukuqonda iBhayibheli, kodwa bengesona isiteshi sikaNkulunkulu, lokho kungaba yinto eyodwa, kepha-ke bebengeke babe nesisekelo sokususa ekuhlanganyeleni umuntu ngokungavumelani nabo, ngakho-ke kufanele bazisho ukuthi bangabakhulumeli bakaNkulunkulu (lokho yilokho okwenziwa ukuhambisa uNkulunkulu) ngakho-ke njengabakhulumeli bakhe, abakushoyo kufanele kuthathwe njengomthetho.

Kodwa-ke, bheka ukuthi izibikezelo zeNdikimba Ebusayo zehluleke kangaki kithi! Ngakho-ke kungaba ubuwula ukubanikeza ukwethenjwa okuphelele okufanayo esikunikeza uNkulunkulu, akunjalo? Uma senza lokho, ngabe besingabakhuliseli ezingeni likaJehova uNkulunkulu? Eqinisweni, iphutha lokwenza lokho nje lizobonakala kithi njengoba singena enkulumweni kaStephen Lett.

UStephen Lett Isiqeshana 2 Able, Enoch, Moses, abafundi bakaJesu, futhi sazimisela kunanini ngaphambili ukulingisa laba abathembekile, hhayi abantu besikhathi sabo ababengathembekile. Futhi siyazi ukuthi singaphumelela, ngoba sinoBaba ofanayo, umsizi, umphakeli woMoya oNgcwele njengabo.

U-Eric Wilson Ake sihlole iqiniso ukuthi uStephen Lett usitshelani lapha. Uthi sinoBaba ofanayo kuJehova uNkulunkulu njengabantu basendulo. Noma kunjalo, imfundiso eyisisekelo yeNdikimba Ebusayo ukuthi uJehova uNkulunkulu akayena uYise wezinye izimvu noma ka-Abrahama, u-Issac noJakobe. Manje yikuphi, uStephen? Ngokwakho bafo, ubudlelwano noNkulunkulu labo bantu abathembekile basendulo babekhuphukele ezingeni lobungane kuphela. Usho okufanayo nangezinye izimvu. Nakhu okushiwo yi-Bible Encyclopedia yakho siqu, i-Insight on the Scriptures:

Njengo-Abrahama, bona [ezinye izimvu] babhekwa, noma kuthiwe balungile njengabangane bakaNkulunkulu. (it-1-E k. 606 Memezela Ukulunga)

Futhi INqabayokulinda yakamuva ikhombisa ukuthi lokhu kuseseyinkolelo yakho:

UJehova uthi amaKristu agcotshiwe alungile njengamadodana akhe nalabo 'bezinye izimvu' balungile njengabangane bakhe. (w17 Februwari k. 9 isig. 6)

Ukucacisa nje ngalokhu, iBhayibheli libiza amaKrestu njengabantwana bakaNkulunkulu, kepha akukaze nakanye amaKristu abizwe nje ngabangane bakaNkulunkulu ngokwengeziwe noma endaweni yokuba ngabantwana baKhe. Okuwukuphela kombhalo emiBhalweni YamaKristu okhuluma ngenceku ethembekile ukuba ngumngane kaNkulunkulu nguJakobe 2:23 onikeza u-Abrahama udumo, futhi Izindaba Flash, u-Abrahama omdala wayengakaze abe ngumKristu. Ngakho-ke ngokweNhlangano, ezinye izimvu azinaye ubaba ongokomoya. Bayizintandane.

Vele, abakaze banikeze noma yimiphi imibhalo yokusekela lokhu. Bangani bami, lokhu akuyona nje indaba yama-semantics, sengathi amagama alungile awasho lutho kulokhu. Lokhu umehluko wokuphila nokufa. Abangane abanalo ilungelo lefa. Izingane kuphela ezikwenzayo. UBaba wethu osezulwini uzonika izingane zakhe impilo engunaphakade njengefa. KwabaseGalathiya 4: 5,6 kuveza lokhu. “Kodwa lapho isikhathi sesifikile ngokugcwele, uNkulunkulu wathumela iNdodana yaKhe, ezelwe ngowesifazane, ezelwe ngaphansi komthetho, ukuhlenga abangaphansi komthetho, ukuze samukele ukutholwa kwethu njengamadodana. Futhi ngoba ningamadodana, uNkulunkulu uthumele uMoya weNdodana yakhe ezinhliziyweni zethu, ememeza ethi “Aba, Baba!” (IBerean Study Bible)

Masikukhumbule lokho.

Ngaphambi kokuqhubeka, bengifuna ukuphawula nje ukuthi uStephen Lett waziwa ngobuso bakhe obungajwayelekile futhi obuhaba. Akuyona inkambiso yami noma inhloso yami ukuhlekisa ngomuntu okhubazekile. Yize kunjalo, kufanelekile ukuqaphela ukuthi uStephen unenhlangano ethile ethambekele ekudluliseni umyalezo ophikisana nalokho akushoyo empeleni, ngokungathi uphika iqiniso lesitatimende sakhe. Uyabona ukuthi unikina kanjani ikhanda lakhe "cha" ngenkathi esho okuthile okuvumayo? Uzobona ukuthi ukwenza kanjani lokhu ekugcineni kwalesi siqeshana esilandelayo, kube sengathi uyazi ngokungazi ukuthi lokhu akushoyo akulona iqiniso ngempela.

UStephen Lett Isiqeshana 3 Kepha manje sicela ukuthi uJehova azokuphendula izicelo zethu zokholo oluthe xaxa. Impela uzokwenza futhi enye indlela evelele akwenze ngayo lokhu ukusinikeza isiprofetho seBhayibheli. Iziprofetho ezisencwadini kaDaniel kuphela zisize izigidi ukwakha ukholo oluqinile. Isibonelo, iziphrofetho ezigcwalisekile mayelana neNkosi yasenyakatho neNkosi yaseningizimu ziqinise kakhulu ukholo.

U-Eric Wilson Uyabuza, “Ingabe uJehova uzokuphendula ukunxusa kwethu ukuba sithole ukholo olwengeziwe?” Ube eseqinisekisa ukuthi uJehova ukwenzile lokhu ngokusinikeza isiprofetho seBhayibheli. Uthi "Iziprofetho ezisencwadini kaDaniel kuphela zisize izigidi ukwakha ukholo oluqinile." Kepha bengingambuza lokhu: "Isiprofetho singalwakha kanjani ukholo oluqinile, uma sakhiwe esihlabathini esigudlukayo?" Uma incazelo yeNhlangano yeziprofetho iqhubeka ishintsha, njengoba kwenzeka kaningi, singalwakha kanjani ukholo? Izinguquko ezinjalo azikhulumi ngedwala eliqinile lokholo nakancane. Esikhundleni salokho, bakhuluma ngokuthembela okuyimpumputhe okungubuwula. EBhayibhelini, abaprofethi ababekhuluma njengomgudu kaNkulunkulu izibikezelo zabo ezahluleka ukugcwaliseka kwakuzobulawa.

"" 'Uma noma yimuphi umprofethi ngokugabadela ekhuluma izwi egameni lami engingamyalanga ukuba alikhulume ... lowo mprofethi kufanele afe. Nokho, ungathi enhliziyweni yakho: “Sizokwazi kanjani ukuthi uJehova akakhulumanga izwi?” Lapho umprofethi ekhuluma egameni likaJehova izwi lingagcwaliseki noma lingafezeki, khona-ke uJehova akazange alikhulume lelo zwi. Umprofethi wakhuluma ngokugabadela. Akufanele umesabe. '”(Duteronomi 18: 20-22 INguqulo Yezwe Elisha)

Sakha esihlabathini uma sithambekele ekukhohlisweni kaninginingi ngeziprofetho zamanga, njengeziprofetho ezihlulekile zeWatchtower Bible and Tract Society. Ukugcwaliseka kweziphrofetho zikaNkulunkulu akuguquki. UJehova akasidukisi. Yincazelo enikezwe lezo ziprofetho ngamadoda afana noStephen Lett namanye amalungu e-GB kula mashumi eminyaka edale ukuthi ofakazi abaningi balahlekelwe ukukholwa kwabo, futhi, kwabaningi, bafulathele uNkulunkulu ngokuphelele.

Thatha, njengesibonelo esisodwa, lokho uStephen Lett asezokwethula khona: ukuhunyushwa kabusha kwakamuva kwesiprofetho esiphathelene naMakhosi aseNyakatho naseNingizimu.

UStephen Lett isiqeshana 4   Isibonelo, iziphrofetho ezigcwalisekile mayelana neNkosi yasenyakatho neNkosi yaseningizimu ziqinise kakhulu ukholo. Eqinisweni, ake sibukeze ividiyo ngalesi sihloko eyavela ekusakazweni kukaMay Kenneth Cook kaMeyi. Jabulela le vidiyo enamandla. UDaniel wathola isiprofetho ngokuza kwezimbangi ezimbili, iNkosi yaseNyakatho neNkosi yaseNingizimu. Kufezeke kanjani? Ngasekupheleni kweminyaka yama-1800, uMbuso WaseJalimane waba yiNkosi yaseNyakatho. Lowo hulumeni waletha amandla nenhliziyo yakhe ngokumelene nenkosi yaseningizimu ngebutho elikhulu. Eqinisweni, i-navy yayingeyesibili ngobukhulu emhlabeni. Ngubani owaba yiNkosi yaseningizimu? Ubumbano phakathi kweBrithani ne-United States. Walwa phakathi neMpi Yezwe I nebutho elikhulu kakhulu futhi elinamandla kakhulu. Yashanela yathoba iNkosi yaseNyakatho, kepha lokho kwakungekhona ukuphela kweNkosi yaseNyakatho. Wabhekisa ukunakekela kwakhe, wabe esethumela ukusola ngokumelene nesivumelwano esingcwele. Ususe isici esihlala sikhona ngokunciphisa inkululeko yabantu bakaNkulunkulu yokushumayela. Ukuvalela abaningi ejele, nokubulala ngisho namakhulu abagcotshiwe bakaNkulunkulu nabasebenza nabo. Ngemuva kokuhlulwa kweJalimane eMpini Yesibili Yomhlaba, iSoviet Union yaba yiNkosi yaseNyakatho. Basebenzisane neNkosi yaseningizimu ukubeka isinengiso esidala incithakalo, iZizwe Ezihlangene.

U-Eric Wilson Manje, khumbula ukuthi isizathu sonke sokuthi uStephen Lett akhulume ngalokhu kungenxa yokuthi ukusibeka njengesibonelo sendlela ukuchazwa kweziprofetho ezinikezwa yiNdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova kuyisisekelo sokuthi izilaleli zakhe zibe nokholo oluqinile. Kuyalandela ukuthi uma lezo ziprofetho zingamanga, zimbi kakhulu uma zingezona, ngeke sibe khona isisekelo sokholo oluqinile. Ngempela, kungaba nesisekelo esiqinile sokungabaza emzileni osolwayo wokuxhumana uJehova awusebenzisayo, inhlangano yoFakazi BakaJehova. Futhi, awukwazi ukuba nazo zombili izindlela. Awukwazi ukutshela abantu ukuthi banezizathu zokukholelwa kuwe ngenxa yeziphrofetho ozihumusha lapho lezo ziprofetho zingamanga.

Kulungile, sinalokho engqondweni ake sihlole ukuba semthethweni kokuchazwa kweNkosi yaseNyakatho neNkosi yaseNingizimu njengoba kubekwe phambili yile nhlangano kule nkulumo kaStephen Lett.

Ngaphambi kokuba sivumele ukudideka yinoma yikuphi ukucabanga kwangaphandle okuvela ekuchazeni kwabantu, ake siye emthonjeni, iBhayibheli, bese sibheka zonke izinkomba ezikhuluma “ngento ehlala ikhona” kanye “nesinengiso” okufanele kutholakala lapho. Ngizokukhombisa ukuthi ungazenzela kanjani lokhu kuwe.

Nakhu ukuthwebula kwesikrini kwefayela le- ILabhulali Ye-Watchtower ongazilanda kuJW.org. Ngingancoma ukuthi uyilande bese uyifaka. Ngizobeka isixhumanisi ekhasini lokulanda emkhakheni wencazelo wale vidiyo, noma uma uthanda, ungamane u "Google" library library download ".

Ngizoqala ngokufaka "isici esiqhubekayo" emkhakheni wokusesha osizungezile ngezingcaphuno ukuze kunciphise ukusesha kuleyo nkulumo yodwa.

Njengoba ukwazi ukubona, livela kathathu esahlukweni sesishiyagalombili sikaDaniel. Lesi sahluko asihlangene namakhosi aseNyakatho naseNingizimu. Lowo mbono kaDaniyeli wenzeka ngonyaka wokuqala kaDariyu umMede, ngemva kokuba iBabiloni linqotshwe amaPheresiya. (Daniyeli 11: 1) Lesi siprofetho esahlukweni 8 sanikezwa uDaniyeli ngonyaka wesithathu wokubusa kukaBelishasari.

UDaniel 8: 8 ukhuluma ngembuzi yeduna eyaziphakamisa ngokwedlulele futhi kwamukelwa kabanzi, ngisho yinhlangano, ukuthi lokhu kubhekiswe ku-Alexander omkhulu waseGrisi. Ushonile esikhundleni sakhe kwafakwa ojenene bakhe abane nokuyikho okwabikezelwa evesini 8 lapho sifunda khona ukuthi, “Uphondo olukhulu lwaphuka kwase kuvela ezine ezigqamile, esikhundleni salolo. Ngakho-ke izinto ezichazwe evesini 9 kuya ku-13 lesahluko 8 ziphathelene nezehlakalo ezenzeka kudala ngaphambi kosuku lukaJesu. Lokhu kungaphandle kwesihloko sengxoxo yethu ngakho-ke angizukungena kukho, kepha uma ufuna ukwazi ngincoma ukuthi uye ku-BibleHub.com, bese uchofoza isici sokuphawula bese uthola umbono ongcono wokuthi lezi ziprofetho zazenzeka kanjani futhi kanjani kugcwalisiwe.

Isizathu sokuthi sibheke lokhu kungenxa yokuthi kusungula ukuthi yisiphi isici esihlala sisho. Ngenkathi siseBibleHub, ngizokhetha isici esifanayo ukukhombisa ukuthi ivesi 11 lihunyushwa kanjani emaBhayibhelini amaningi.

Uzobona ukuthi lapho i-New World Translation isebenzisa umusho njalo, abanye bahumusha igama lesiHeberu ngokuthi "umhlatshelo wansuku zonke noma imihlatshelo yansuku zonke", noma "umnikelo wokushiswa ojwayelekile", noma ngezinye izindlela zonke zibhekisela entweni efanayo. Akunasicelo sokuqhathanisa lapha noma yisiphi isicelo sesikhathi esizayo.

Kufanele ngisho ukuthi iNdikimba Ebusayo izophikisana nalokhu. Ngokwencwadi kaDaniel Prophesy, isahluko 10, la magama anokusebenza kwesibili noma okungokomfanekiso. Zisebenza ngesikhathi seMpi Yezwe II naseJalimane lamaNazi. Kunezizathu ezimbili zokuthi kungani kungenakuba njalo. Isizathu sokuqala ukuthi ngokwenza lolu hlelo, beqa zonke izinto zalesi siprofetho ezingenakwenziwa ukuthi zivumelane nemicimbi ezungeze impi yezwe yesibili, bakha i-cherry kuphela lezo zingxenye ezibonakala zilingana uma umuntu amukela ukucabanga kwabo. Qaphela noma ngubani okhetha amavesi ngenkathi ewuziba umongo ozungezile. Kepha isizathu sesibili silimaza nakakhulu ekuchazeni kwabo. Ikhuluma ngobuzenzisi obukhulu. Ecaphuna enkulumweni eyanikezwa yilungu leNdikimba Ebusayo, uDavid Splane emhlanganweni waminyaka yonke ka-2014 naphinde waqiniswa ku-March 15, 2015 INqabayokulinda (amakhasi 17, 18):

"Sidinga ukuqaphela kakhulu lapho sisebenzisa ama-akhawunti emiBhalweni YesiHeberu njengezindlela zokuprofetha noma izinhlobo uma lokhu kulandisa kungasetshenziswanga emiBhalweni uqobo ... Asikwazi ukweqa ngaphezu kwalokho okubhaliwe."

Yebo, akukho lutho esahlukweni 8 sencwadi kaDaniyeli esikhombisa ukuthi kunokugcwaliseka kwesibili — okusho ukufanekiselwa. Kukhomba kuphela ekugcwalisekeni okukodwa. Ngakho-ke ekwenzeni isicelo sesibili osukwini lwethu, badlulela ngalé kwalokho okubhaliwe futhi bephula ukuqondiswa kwabo.

Nezingalo ziyosukuma, ziphuma kuye; futhi bayongcolisa indawo engcwele, inqaba, futhi basuse isici esihlala sikhona.
“Bayomisa isinengiso esibangela incithakalo. (Daniyeli 11:31)

Ngakho-ke lapha siyabona ukuthi isici esihlala njalo, esingumnikelo wansuku zonke noma iminikelo yokushiswa enikelwa ethempelini siyasuswa, futhi esikhundleni saso kuvela into enyanyekayo ebangela incithakalo. Kukhona okunye ukwenzeka kwesici esihlala sikhona okufanele sisicabangele.

“Kusukela esikhathini sokususwa kwento engaguquguquki, sekufakwe isinengiso esibangela incithakalo, kuyakuba yizinsuku eziyinkulungwane namakhulu amabili namakhulu amabili namashumi ayisithupha.” (Daniyeli 1,290:12)

Manje siyazi kusuka esahlukweni 8 ukuthi 'okuqhubekayo' kubhekisa emihlatshelweni yansuku zonke eyayenziwa ethempelini.

Esahlukweni 11, uDaniel utshelwa okuzokwenzeka. Indlu engcwele, okuyithempeli eliseJerusalema elinendawo engcwelengcwele lapho kuthiwa uJehova uhlala khona, izongcoliswa, futhi kuzosuswa okuqhubekayo komhlatshelo wansuku zonke, futhi [ibutho elihlaselayo] lizofaka isinengiso indawo ebangela incithakalo. Esahlukweni esilandelayo, evesini 11, uDaniel unikezwa imininingwane eyengeziwe. Uyatshelwa ukuthi kuzodlula isikhathi esingakanani phakathi kokususwa komhlatshelo wansuku zonke nokubekwa kwento enengekayo echithayo: izinsuku eziyi-1290 (iminyaka emithathu nezinyanga eziyi-3).

Kwenzeka nini lokhu? Ingelosi ayimtsheli uDaniel, kepha iyamtshela ukuthi kuzokwenzeka kubani futhi lokho kuzosinika umkhondo wokuthi kuzokwenzeka nini. Khumbula, akukho okubonisa ukugcwaliseka okubili, okujwayelekile nokwenziwe ngokomfanekiso noma okwesibili.

Ngokushesha ngemva kokuphothula incazelo yamakhosi amabili, ingelosi ithi “ngaleso sikhathi uMikayeli uyokuma, isikhulu esikhulu esimele abantu bakho.” (UDaniel 12: 1 NWT 2013)

Manje, uzothola okulandelayo okuphazamisayo uma unguFakazi KaJehova othembekile, njengoba ngake ngaba njalo. Ngisanda kufunda enguqulweni yakamuva ye-New World, uhlelo luka-2013. Inhlangano isebenzisa amavesi acatshangwayo emicimbini yosuku lwethu njengoba sibonile nje. Bazithola kanjani bechaza ukuthi uhlu lozalo lwamakhosi amabili lubonakala lunyamalala kanjani iminyaka engama-2000 bese luvela futhi osukwini lwethu? Benza lokhu ngokuthi lesi siprofetho sisebenza kuphela uma kukhona abantu begama likaJehova abakhona. Ngakho-ke, ngokwemfundiso yabo yenkolo, lapho oFakazi BakaJehova bephinda bevela emhlabeni futhi, kwakukhona futhi abantu beqiniso noma inhlangano yegama likaNkulunkulu. Ngakho-ke, isiprofetho samakhosi amabili sasebenza futhi. Kepha yonke le ndlela yokucabanga incike ekutheni sikholwe ukuthi ingelosi ibhekise koFakazi BakaJehova lapho itshela uDaniel ngoMichael omele "abantu bakho". Kodwa-ke, uhlelo lwangaphambilini lwenguqulo Yezwe Elisha kusuka ku-1984 lihumusha leli vesi ngale ndlela:

“Ngaleso sikhathi uMikayeli uyokuma, isikhulu esikhulu esimele amadodana abantu bakho... . ” (Daniyeli 12: 1 NWT Reference 1984)

Uma sibheka i-interlinear yesiHeberu, siyabona ukuthi ukuhumusha kuka-1984 kunembile. Ukuhumusha okulungile "amadodana abantu bakho". Njengoba iNew World Translation ibilokhu ithathwa njengenguqulo enembile nethembekile, kungani bekhethe ukususa “amadodana” kuleli vesi? Ukuqagela kwakho kufana nokwami, kodwa nakhu ukuqagela kwami. Uma ingelosi isho ukuthi “oFakazi BakaJehova” lapho ikhuluma ngabantu bakubo kaDaniel, angobani-ke amadodana?

Uyayibona yini inkinga?

Kulungile, ake sikubeke ngale ndlela. Ngokwesifundo se-Watchtower, uMichael uzomela oFakazi BakaJehova, ngakho-ke kufanelekile ukuqamba kabusha uDaniel 12: 1 ngale ndlela kusetshenziswa uhlelo lwe-New World Translation luka-1984.

"Futhi ngaleso sikhathi, uMichael uzosukuma, isikhulu esikhulu esimele amadodana oFakazi BakaJehova".

“Amadodana oFakazi BakaJehova”? Uyabona inkinga. Ngakho-ke, kwakudingeka bakhiphe “amadodana” evesini. Baye bashintsha iBhayibheli ukuze basize ekwenzeni izifundo zabo zenkolo zisebenze. Kuyaphazamisa kanjani lokho?

Cabanga manje, ngubani uDaniel obezoqonda ukuthi ngamadodana abantu bakubo. Abantu bakhe babengama-Israyeli. Kungaba yinto engenangqondo ukucabanga ukuthi angaqonda ukuthi ingelosi ibhekise eqenjini labeZizwe ababengeke bavele emhlabeni eminye iminyaka eyizinkulungwane ezimbili. Ngokwengeza emadodaneni abantu bakho, ingelosi ibimtshela ukuthi okuzokwenzeka bekungeke kwenzeke esikhathini sakhe sokuphila noma esabantu bakhe, kepha kunalokho kwenzalo yabo. Akukho nokukodwa kwalokhu okudinga ukuthi sifinyelele kwizindonga zokuhumusha zasendle zomqondo, noma i-illogic, okungenzeka kube yinto enembe kakhudlwana ukusho.

Ngakho-ke, njengoba ingelosi isho evesini lokuqala, “ngalesosikhathi”, okwakuzoba ngesikhathi samakhosi aseNyakatho naseNingizimu, inzalo kaDaniel yayizothola konke okulotshwe esahlukweni 12 kubandakanya nokususwa kwento eqhubekayo kanye ukubeka into enengekayo; ubude besikhathi phakathi kwale micimbi yomibili buzoba izinsuku eziyi-1290. Manje, uJesu wakhuluma ngento enengekayo ebangela incithakalo, ibinzana elifanayo uDaniel alisebenzisayo futhi uJesu waze wabhekisa kuDaniel ngenkathi enxusa abafundi bakhe ukuthi basebenzise ukuqonda.

"" Ngakho-ke, lapho nibona isinengiso esibangela incithakalo, njengoba kwakhulunywa ngaso nguDaniyeli umprofethi, simi endaweni engcwele (umfundi makasebenzise ukuqonda), "(Mathewu 24:15)

Ngaphandle kokuthola incazelo ebabazekayo yokuthi lesi siprofetho sisebenza kanjani ngekhulu lokuqala, iphuzu lakho konke lokhu ukuthola kuphela iqiniso lokuthi lasebenza ngekhulu lokuqala. Konke okuphathelene nakho kukhomba ekusebenzeni kwekhulu lokuqala. Konke okuchazwa uDaniel kungachazwa ngezehlakalo zekhulu lokuqala. Amagama uJesu awasebenzisayo afana negama elisetshenziswa uDaniel. Kucace bha emlandweni ukuthi konke lokhu kwenzeka emadodaneni abantu bakubo kaDaniel, ama-Israyeli aphuma kulabo besikhathi sikaDaniel.

Uma ungazami ukuzenza uzwakale njengomprofethi othile omkhulu, njengomuntu owazi izinto abanye abangenalungelo lokuzazi, futhi umane ufunda la mavesi futhi uwasebenzise ngokubheka izenzakalo zomlando, ungafika yini kunoma yisiphi esinye isiphetho ngaphandle kokuthi sonke isiprofetho sengelosi esivezwe kuDaniel ezahlukweni 11 no-12 sagcwaliseka ngekhulu lokuqala?

Manje ake sibone ukuthi inhlangano ikhetha ukuwatolika kanjani la magama futhi njengoba senza, zibuze ukuthi ngabe uzwa ukuthi manje unesizathu sokutshala ukholo oluqinile kwiNdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova njengowukuphela komzila kaNkulunkulu wokuxhumana osukwini lwethu.

Ngakho-ke lesi simo sokuqala salesi siprofetho — ukususwa “kwento engaguquki” —senziwa maphakathi no-1918 lapho umsebenzi wokumisa wacishe wamiswa.
Nokho, kuthiwani ngesimo sesibili —'ukubekwa, 'noma ukufakwa,' kwesinengiso esibangela incithakalo '? Njengoba sibonile engxoxweni yethu kaDaniel 22:11, le nto enengekayo okokuqala kwakuyiNhlangano Yezizwe.
Ngakho izinsuku ezingu-1,290 1919 zaqala ekuqaleni kuka-1922 futhi zaqhubeka kwaze kwaba ekwindla (eNyakatho Nenkabazwe) yango-XNUMX.
(dp isahl. 17 kk. 298-300 izindima 21-22)

Ngakho-ke, iNdikimba Ebusayo manje isitshela ukuthi ukususwa kwesici esiqhubekayo kwakuwukushushiswa koFakazi BakaJehova nguHitler ngo-1933, yilokho esisanda kukubona kuvidiyo, nokuthi ukubekwa kwento enengekayo kwaba ukudala iZizwe Ezihlangene ngo-1945. Ngakho-ke manje sinokugcwaliseka okukabili. Emuva emuva ngo-1918 no-1922 nomunye ngo-1933 nango-1945 futhi awahambelani.

Izibalo azisebenzi. Ngabe akekho eWarwick ohlola izibalo? Uyabona, izinsuku eziyi-1,290 zilingana neminyaka emithathu nezinyanga eziyisikhombisa phakathi kokususwa kwento engapheli nokubekwa kwento enengekayo. Kodwa uma ukususwa kwesici esiqhubekayo kwenzeka okwesibili noma empeleni okwesithathu ngo-1933 lapho ukushushiswa koFakazi BakaJehova kwenzeka ngaphansi kombuso wamaNazi futhi ukubekwa kwento enengekayo kungukusungulwa kweZizwe Ezihlangene ngo-1945, Iminyaka eyi-12, hhayi iminyaka emithathu nezinyanga eziyi-3. Izibalo azisebenzi.

Khumbula, konke lokhu kufanele kugxilise ukholo oluqinile encazelweni yeNhlangano yesiprofetho seBhayibheli. Vele, ngeke bakusho ngaleyo ndlela. Bazokhuluma ngeziphrofetho zikaJehova, kepha lokho abakushoyo empeleni yincazelo yethu. Nakhu ukuthi uStephen Lett ukubeka kanjani.

UStephen Lett isiqeshana 5 Ngokufanayo, uma ukholo lwethu lusenza sibe namandla, sizozikholelwa ngokuphelele zonke izithembiso zikaJehova, kungakhathaliseki ukuthi zibonakala zingaphezu kwamandla kangakanani. Sizokwenza lokho ngaphandle kokungabaza noma yini.

U-Eric Wilson Ngiyavuma, ungangabazi izwi likaNkulunkulu, kepha kuthiwani ngencazelo yamadoda enikeza lelo gama? Akufanele yini sisebenzise umthetho ofanayo ezwini labantu esiwusebenzisa ezwini likaNkulunkulu? Uma kukhulunywa ngezwi leNdikimba Ebusayo, labo ababizwa ngokuthi i-Guardians of Doctrine for Jehovah's Witnesses, uStephen Lett uthi, “Yebo, akufanele sibangabaze.”

UStephen Lett isiqeshana 6  Kepha manje sikhuluma nje okuthe xaxa ngezihlubuki. Kuthiwani uma isihlubuki singqongqoza emnyango wakho ongaphambili bese sithi “Ngingathanda ukungena ekhaya lakho, ngithanda ukuhlala nawe phansi, futhi ngithanda ukukufundisa imibono yezihlubuki.” Kungani uzomsusa ngokushesha, angithi? Ungamthumelela phansi ngomgwaqo omkhulu!

U-Eric Wilson Ngiyaxolisa kodwa lesi yisifaniso esiyisiphukuphuku. Kuyisiphukuphuku. Lokhu akushoyo, kuthiwani uma othile eza kuwe athi ngifuna ukukuqambela amanga. Ngubani owenza lokho? Uma umuntu eza kuwe ngenhloso yokukuqambela amanga, uzokutshela ukuthi ukhuluma iqiniso. Ngokunjalo, uma umuntu eza kuwe ngenhloso yokukutshela iqiniso, uzothi ngifuna ukukutshela iqiniso. Bobabili abakhuluma iqiniso nomqambimanga banomyalezo ofanayo. UStephen uzethula njengokhuluma iqiniso, kepha yena uthi wonke umuntu osho okuhlukile kunalokho akushoyo ungumqambimanga. Kepha uma uStephen Lett engumqambimanga, pho-ke singakuthemba kanjani akushoyo? Ukuphela kwendlela esingazi ngayo ukulalela izinhlangothi zombili. Uyabona, uJehova uNkulunkulu akasishiyanga singenakuzivikela. Usinike izwi lakhe iBhayibheli. Sinemephu esizoyisho. Lapho othile esinika izinkomba zokuthi silisebenzisa kanjani imephu, njengoba kwenza uStephen Lett, futhi njengoba ngenza, kukithi ukusebenzisa ibalazwe ukuthola ukuthi iliphi elikhuluma iqiniso. UStephen ufuna ukukususa lokho. Akafuni ulalele omunye umuntu. Ufuna ukuthi ucabange ukuthi noma ngubani omunye ongavumelani naye ngokwencazelo uyisihlubuki, ungumqambimanga. Ngamanye amagama, ufuna ukuthi umethembe ngempilo yakho.

UStephen Lett Faka isiqeshana 7  2 John 10 uthi, "Uma umuntu eza kuwe futhi engalethi lemfundiso ungamamukeli ekhaya lakho." Lokho bekungasho ukuthi ngeke ungene ngomnyango wangaphambili, hhayi ngethelevishini noma ikhompyutha.

U-Eric Wilson UStephen Lett ucaphuna ku-2 John ukukhombisa ukuthi akufanele silalele izihlubuki, kepha ake sicabange ngalokhu okwesikhashana. Ingabe wafunda umongo? Cha. Ngakho-ke, ake sifunde umongo.

“. . Wonke umuntu odlulela phambili angahlali emfundisweni kaKristu akanaye uNkulunkulu. Ohlala kule mfundiso nguye onabo bobabili uYise neNdodana. Uma umuntu eza kini futhi engalethi le mfundiso, ningamamukeli emakhaya enu noma nimbingelele. Ngoba lowo ombingelelayo uhlanganyela emisebenzini yakhe emibi. ” (2 Johane 9-11)

“Uma noma ubani eza kuwe futhi engalethi le mfundiso.” Yimuphi lowo mfundiso? Imfundiso yeWatchtower Bible and Tract Society? Cha, imfundiso kaKristu. UStephen Lett uza kuwe futhi alethe imfundiso. Wazi kanjani ukuthi imfundiso yakhe ngekaKristu noma cha? Kufanele umlalele. Kufanele uhlolisise lokho akushoyo uqhathanise nalokho ongakukala ezwini likaNkulunkulu. Uma ungabona ukuthi imfundiso yakhe ayihambisani nezwi likaNkulunkulu, uma ungabona ukuthi akayilethi imfundiso kaKristu kepha uphokophela phambili nemibono yakhe, ngakho-ke akumele uphinde umamukele emakhaya akho noma asho abingelele. Kepha okokuqala kufanele umlalele, ngaphandle kwalokho ubuzokwazi kanjani ukuthi uletha iqiniso noma amanga? Umuntu okutshela iqiniso akesabi lutho kubantu abaqamba amanga ngoba iqiniso lizimele lodwa. Kodwa-ke, umuntu okuqambela amanga kuningi okumelwe akwesabe ngeqiniso ngoba iqiniso lizomdalula njengomqambimanga. Akakwazi ukuzivikela. Ngakho-ke, kumele asebenzise izikhali zendabuko eziphikisana neqiniso ezikwesaba nokwesabisa. Kumele akwenze wesabe labo abaletha iqiniso futhi akusabise ngokuthi wenqabe ukubalalela. Kumele abonakalise labo abaletha iqiniso njengabaqambimanga beveza isono sakhe kubo.

UStephen Lett isiqeshana 8 Kuhle lokho kungukucabanga kobuwula impela. Lokho kungafana nokucabanga uma ngidla ukudla okunukayo, okubolile okuvela kudoti kadoti kungangisiza ngempela esikhathini esizayo ukuthi ngibone ukudla okungalungile. Akunangqondo enhle kakhulu akunjalo? Esikhundleni sokondla izingqondo zethu imiqondo yezihlubuki sifunda izwi likaNkulunkulu nsuku zonke futhi siqinise futhi sivikele ukholo lwethu.

U-Eric Wilson Kuzofanele ngivumelane noStephen Lett lapha kepha hhayi ngenxa yezizathu angafisa ukuzenza. Siyazi ukuthi singakudli ukudla okubolile okunukayo ngoba uJehova usidale ngendlela yokuthi singanengwa iphunga lezinto ezibolayo nokubona izinto ezibolayo. Sinengekile. Ngendlela efanayo, njengoba ngishilo ekuqaleni kwale vidiyo, izingxenye ezifanayo zobuchopho bethu ezikhanyisayo lapho sinengekile nazo ziyakhanya lapho sikhohliswa. Inkinga ukuthi, sazi kanjani ukuthi siyakhohliswa. Ngizwa iphunga lokudla okungalungile futhi ngibona ukudla okungalungile kodwa angikwazi ukubona ngokushesha ukuthi ngiqanjelwa amanga. Ukwazi ukuthi ngiqanjelwa amanga noma cha, kufanele ngenze ukucabanga okujulile ngiphenye futhi ngibheke ubufakazi. UStephen Lett akafuni ngenze lokho. Ufuna ngimlalele futhi ngamukele akushoyo ngaphandle kokulalela omunye umuntu.

Uvala ngesikhuthazo sokufunda iBhayibheli sengathi lokhu kuzongisiza ukuthi ngibone ukuthi uqinisile. Ngakhulela enhlanganweni yoFakazi BakaJehova. Ngangiphayona, ngashumayela ensimini yakwamanye amazwe, ngakhonza emazweni amathathu ahlukene, ngasebenzela iBethel emibili ehlukene. Kodwa kwaze kwaba yilapho ngifunda iBhayibheli ngaphandle kokuthonywa izincwadi zoFakazi BakaJehova lapho engaqala khona ukubona ukuthi izimfundiso zenhlangano ziphikisana nezimfundiso zeBhayibheli. Ngakho-ke ngincoma ukuthi ulandele iseluleko sikaStephen Letts futhi ufunde iBhayibheli nsuku zonke, kepha ungalifundi nenqaba yokulinda ngakolunye uhlangothi. Zifundele zonke bese uzivumela zikhulume nawe. UStephen Lett uthanda ukubiza noma yini engavumelani nezimfundiso zenhlangano njengezincwadi zezihlubuki. Kulungile-ke uStefanu uma kunjalo ngingalifanelekela iBhayibheli njengesiqeshana esikhulu kunazo zonke sezincwadi zezihlubuki ezikhona, futhi ngiyaninxusa nonke nina enilalele ukuthi niyifunde. Ngiyabonga ngesikhathi sakho nangosizo lwakho. Kuyaziswa kakhulu.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    24
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x