Le yividiyo engunombolo yesihlanu ochungechungeni lwethu oluthi, “Saving Humanity.” Kuze kube manje, siye sabonisa ukuthi zimbili izindlela zokubuka ukuphila nokufa. Kukhona “abaphilayo” noma “abafile” njengoba thina makholwa sikubona, futhi, yiqiniso, lokhu kuwukuphela kombono abantu abangakholelwa kuNkulunkulu abanawo. Kodwa-ke, abantu bokholo nokuqonda bazobona ukuthi okubalulekile ukuthi uMdali wethu ukubheka kanjani ukuphila nokufa.

Ngakho-ke kungenzeka ukuthi ufile, kepha emehlweni kaNkulunkulu, siyaphila. “Akasiye uNkulunkulu wabafileyo [ebhekisela ku-Abrahama, u-Isaka, noJakobe] kodwa owabaphilayo, ngoba bonke bayaphila kuye.” NgokukaLuka 20:38 BSB Noma singaphila, kepha uNkulunkulu usibona njengabafileyo. Kepha uJesu wathi kuye: “Ngilandele, uvumele abafileyo ukuba bangcwabe abafileyo babo.” Mathewu 8:22 BSB

Uma ubheka into yesikhathi, lokhu kuqala ukuba nengqondo. Ukuze sithathe isibonelo esivelele, uJesu Kristu wafa futhi wayesethuneni izinsuku ezintathu, nokho wayephila kuNkulunkulu, okusho ukuthi kwakusesele isikhathi eside ngaphambi kokuba aphile ngayo yonke indlela. Yize abantu babembulele, akukho ababengakwenza ukuvimba uBaba ekubuyiseleni indodana yakhe ekuphileni nokuningi, kokumnika ukungafi.

Ngamandla akhe uNkulunkulu wayivusa iNkosi kwabafileyo, uzakusivusa nathi. 1 KwabaseKorinte 6:14 Futhi “kepha uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, emkhulula ebuhlungwini bokufa, ngokuba kwakungelula ngaye ukubanjwa. IzEnzo 2:24

Manje, akukho okungabulala indodana kaNkulunkulu. Cabanga into efanayo kimi nawe, impilo yokungafi.

Onqobayo ngiyakumnika igunya lokuhlala nami esihlalweni Sami sobukhosi, njengalokho nami nganqoba ngahlala noBaba esihlalweni sakhe sobukhosi. IsAm 3:21 BSB

Lokhu yilokho okunikezwa kithi manje. Lokhu kusho ukuthi noma ungafa noma ubulawe njengoba uJesu abulawa, umane ungene esimweni sokulala kuze kufike isikhathi sokuthi uvuke. Lapho uyolala ubusuku ngabunye, awufi. Uyaqhubeka nokuphila futhi lapho uvuka ekuseni, usaqhubeka nokuphila. Ngendlela efanayo, lapho ufa, uyaqhubeka nokuphila futhi lapho uvuka ovukweni, usaqhubeka nokuphila. Lokhu kungenxa yokuthi njengomntwana kaNkulunkulu, usuvele unikezwe impilo engunaphakade. Yingakho uPawulu atshela uThimothewu ukuthi “Alwe ukulwa okuhle kokukholwa. Bamba impilo yaphakade owabizelwa kuyo lapho wenza isivumo sakho esihle phambi kofakazi abaningi. ” (1 Thimothewu 6:12 NIV)

Kodwa kuthiwani ngalabo abangenalo lolu kholo, abangazange bakubambisise ukuphila okuphakade nganoma yisiphi isizathu? Uthando lukaNkulunkulu lubonakala ngokuthi unikele ngovuko lwesibili, ukuvuselwa ekwahlulelweni.

Ningamangali ngalokho, ngokuba ihora liyeza lapho bonke abasemathuneni beyakulizwa izwi layo, abenze okuhle baphumele ekuvukeni kokuphila, abenze okubi ekuvukeni kokulahlwa. (Johane 5: 28,29 BSB)

Kulokhu kuvuswa, abantu babuyiselwa empilweni emhlabeni kepha bahlala besesimweni sesono, futhi ngaphandle kokholo kuKristu, basafile emehlweni kaNkulunkulu. Ngesikhathi sokubusa kukaKristu seminyaka eyi-1000, kuzoba nezinhlinzeko ezenziwayo zalaba abavusiwe abangasebenzisa ngazo inkululeko yabo yokuzikhethela futhi bamukele uNkulunkulu njengoYise wabo ngamandla ahlelayo okuphila kukaKristu kobuntu okunikelwa ngenxa yabo; noma, bangawala. Ukuzikhethela kwabo. Bangakhetha ukuphila, noma ukufa.

Konke kubi kakhulu. Ukufa okubili, ukuphila okubili, ukuvuka okubili, futhi manje amasethi amabili wamehlo. Yebo, ukuze sikuqonde ngokugcwele ukusindiswa kwethu, sidinga ukubona izinto hhayi ngamehlo ekhanda kodwa ngamehlo okholo. Ngempela, njengamaKristu, "Sihamba ngokholo, hhayi ngokubona." ( 2 Korinte 5:7 )

Ngaphandle kokubona okunikezwa ukholo, sizobheka umhlaba bese sithola isiphetho esingeyona. Isibonelo sesiphetho abantu abaningi abasithathile singaboniswa kulesi siqephu sengxoxo noStephen Fry onamakhono amaningi.

UStephen Fry akakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu, nokho lapha akabeki inselelo ebukhoneni bukaNkulunkulu, kepha kunalokho uthatha umbono wokuthi ukhona ngempela uNkulunkulu, kuzofanele abe yisilo esiziphethe kahle. Ukholelwa ukuthi usizi nokuhlupheka isintu esibhekana nakho akulona iphutha lethu. Ngakho-ke, uNkulunkulu kumele athathe icala. Yazi, njengoba engakholelwa ngempela kuNkulunkulu, umuntu angavele azibuze ukuthi ngubani osele ukuthatha icala.

Njengoba ngishilo, umbono kaStephen Fry awuhlukile neze, kepha umelela inani elikhulu nelikhulayo labantu kulokho okuba yizwe langemva kobuKristu. Lo mbono ungasithonya nathi, uma singaqaphile. Ukucabanga okugxile esikusebenzise ukweqa enkolweni yamanga akumele kucishwe. Ngokudabukisayo, abaningi abaye baphunyuka enkolweni yamanga, baye bavumela ukucabanga okukha phezulu kwabantu, futhi balahlekelwa ukholo kuNkulunkulu. Ngakho, ababoni lutho abangakwazi ukukubona ngamehlo abo enyama

Bacabanga ukuthi: ukube ubukhona ngempela uNkulunkulu onothando, owaziyo wonke, onamandla onke, ubezokuqeda ukuhlupheka komhlaba. Ngakho-ke, noma ngabe akekho, noma ukhona, njengoba uFry akubeka, uyisiphukuphuku futhi mubi.

Labo abacabanga ngale ndlela banephutha kakhulu, futhi ukukhombisa ukuthi kungani, ake sizibandakanye ekuhloleni umcabango omncane.

Ake sikubeke endaweni kaNkulunkulu. Manje usukwazi konke, unamandla onke. Uyabona ukuhlupheka komhlaba futhi ufuna ukukulungisa. Uqala ngezifo, kepha hhayi umdlavuza wamathambo kuphela enganeni, kodwa zonke izifo. Ukulungiswa okulula kukaNkulunkulu onamandla onke. Vele unikeze abantu amasosha omzimba akwazi ukulwa nanoma yiliphi igciwane noma amagciwane. Kodwa-ke, izidalwa zakwamanye amazwe akuzona zodwa izimbangela zokuhlupheka nokufa. Sonke siyaguga, siwohloke, futhi ekugcineni sife ngenxa yokuguga ngisho noma singenazo izifo. Ngakho, ukuze uqede ukuhlupheka kuyodingeka uqede inqubo yokuguga nokufa. Kuzofanele wandise impilo ingunaphakade ukuze uqede ngempela ubuhlungu nokuhlupheka.

Kepha lokho kuletha nezinkinga zako, ngoba imvamisa abantu yibona abakha ukuhlupheka okukhulu kwesintu. Amadoda angcolisa umhlaba. Amadoda aqothula izilwane futhi aqothula uhla olukhulu lwezimila, okuthinta isimo sezulu. Amadoda abangela izimpi nokufa kwezigidi. Kunosizi oludalwa ububha obuvela ezinhlelweni zethu zomnotho. Ezingeni lasendaweni, kukhona ukubulala nokuphanga. Kukhona ukuhlukunyezwa kwezingane nababuthakathaka — ukuhlukunyezwa kwasekhaya. Uma uzoqeda ngempela usizi, ubuhlungu, nokuhlupheka komhlaba njengoNkulunkulu uSomandla, kufanele ukuqede nakho konke lokhu.

Yilapho izinto ziba nzima khona. Ingabe nibulala wonke umuntu obangela ubuhlungu nokuhlupheka kwanoma yiluphi uhlobo? Noma, uma ungafuni ukubulala muntu, ungavele ufinyelele engqondweni yabo futhi wenze kube khona ukuze bangenzi lutho olubi? Ngaleyo ndlela akekho umuntu okufanele afe. Ungaxazulula zonke izinkinga zesintu ngokushintsha abantu babe amarobhothi emvelo, aklanyelwe ukwenza izinto ezinhle nezokuziphatha kuphela.

Kulula kakhulu ukudlala ikota yesihlalo sesihlalo baze bakufake emdlalweni. Ngingakutshela esifundweni sami seBhayibheli ukuthi uNkulunkulu akagcini nje ngokufuna ukuqeda ukuhlupheka, kepha ubelokhu enza konke lokhu kusukela ekuqaleni. Nokho, ukulungiswa okusheshayo okufunwa abantu abaningi ngeke kube yisixazululo abasidingayo. UNkulunkulu akakwazi ukususa inkululeko yethu yokuzikhethela ngoba singabantwana bakhe, senziwe ngomfanekiso wakhe. Ubaba onothando akawafuni izingane amarobhothi, kodwa ufuna abantu abaqondiswa umuzwa okhaliphile wokuziphatha nokuzinqumela okuhlakaniphile. Ukufeza ukuphela kokuhlupheka ngenkathi sigcina inkululeko yethu yokuzikhethela kusinikeza inkinga engaxazululwa uNkulunkulu kuphela. Amanye ama-video akuleli chungechunge azohlola leso sixazululo.

Endleleni, sizohlangabezana nezinye izinto ezibukwa ngokukha phezulu noma ngokunembe kakhudlwana ngokomzimba ngaphandle kwamehlo okholo zizobonakala ziyizenzo zonya ezingenakugwenywa. Isibonelo, sizozibuza: “UNkulunkulu onothando angabhubhisa kanjani umhlaba wonke weSintu, kubandakanya nezingane ezincane, aminzise kuzamcolo wosuku lukaNowa? Kungani uNkulunkulu olungileyo angashisa imizi yaseSodoma naseGomora engayiniki ngisho nethuba lokuphenduka? Kungani uNkulunkulu ayala ukuqothulwa kwabantu basezweni laseKhanani? Kungani uNkulunkulu abulale abantu bakhe abangama-70,000 ngoba iNkosi yathatha ukubalwa kwesizwe? Singambheka kanjani uMninimandla onke njengoBaba onothando nolungile lapho sifunda ukuthi ukuze ajezise uDavide noBhati Sheba ngesono sabo, wabulala ingane yabo esanda kuzalwa engenacala?

Le mibuzo idinga ukuphendulwa uma sizokwakha ukholo lwethu emhlabathini oqinile. Kodwa-ke, ingabe sibuza le mibuzo ngokuya ngesisekelo esingalungile? Ake sithathe lokho okungase kubonakale kungenakugwemeka kakhulu kule mibuzo: ukufa kukaDavide nomntwana kaBati Sheba. UDavid noBhatsheba nabo bafa ngokuhamba kwesikhathi, kepha bafa. Eqinisweni, ukuze wonke umuntu waleso sizukulwane, futhi ngenxa yalokho zonke izizukulwane ezalandela kuze kube manje. Manje kungani sikhathazekile ngokufa kwengane eyodwa, hhayi ngokufa kwezigidigidi zabantu? Ingabe kungenxa yokuthi sinombono wokuthi ingane incishwe isikhathi esijwayelekile sokuphila wonke umuntu unelungelo lokwenza lokho? Ingabe sikholelwa ukuthi wonke umuntu unelungelo lokufa okungokwemvelo? Siwuthathaphi umqondo wokuthi noma yikuphi ukufa komuntu kungabhekwa njengokungokwemvelo?

Inja ejwayelekile iphila phakathi kweminyaka eyi-12 kuya kwengu-14; Amakati, 12 kuya ku-18; phakathi kwezilwane eziphila isikhathi eside kunabo bonke uMkhomo waseBowhead ophila ngaphezu kweminyaka engama-200, kodwa zonke izilwane ziyafa. Yimvelo yabo leyo. Yilokho okushiwo ukufa kwemvelo. Isazi sokuziphendukela kwemvelo sizothatha umuntu njengesinye nje isilwane esinempilo iminyaka engaphansi kwekhulu ngokwesilinganiso, yize umuthi wanamuhla ukwazile ukusicindezela usibhekise phezulu kancane. Noma kunjalo, uyafa ngokwemvelo lapho ukuziphendukela kwemvelo kuthole kuye lokho okufunayo: ukuzala. Ngemuva kokuthi engasakwazi ukuzala, ukuziphendukela kwemvelo kwenziwa ngaye.

Nokho, ngokweBhayibheli, abantu bangaphezu kakhulu kwezilwane. abenziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu futhi ngenxa yalokho babhekwa njengabantwana bakaNkulunkulu. Njengabantwana bakaNkulunkulu, sizuza njengefa ukuphila okuphakade. Ngakho-ke, isikhathi sokuphila kwabantu njengamanje, ngokweBhayibheli, asinto engokwemvelo. Uma sicabangela lokho, kumelwe siphethe ngokuthi siyafa ngoba uNkulunkulu wasigwebela ukufa ngenxa yesono sokuqala esisizuze njengefa.

Ngokuba inkokhelo yesono ingukufa, kepha isipho somusa sikaNkulunkulu singukuphila okuphakade kuKristu Jesu iNkosi yethu. Roma 6:23 BSB

Ngakho-ke, kunokuba sikhathazeke ngokufa kwengane eyodwa engenacala, kufanele sikhathazeke ngokuthi kusho ukuthini ukuthi uNkulunkulu usigwebele ukufa sonke, izigidigidi zethu. Ngabe lokho kubonakala kulungile uma kungekho noyedwa wethu okhethe ukuzalwa eyizoni? Ngiyaqina ukuthi uma sinikezwa ithuba lokukhetha, iningi lethu lingakhetha ngenjabulo ukuzalwa ngaphandle kokuthambekela esonweni.

Omunye umuntu, umuntu ophawule esiteshini se-YouTube, ubebonakala ezimisele ngokuthola amaphutha kuNkulunkulu. Wangibuza ukuthi ngicabangani ngoNkulunkulu ongaminzisa umntwana. (Ngicabanga ukuthi wayebhekisele kuzamcolo wosuku lukaNowa.) Kwabonakala kuwumbuzo onzima, ngakho nganquma ukuhlola uhlelo lwakhe. Kunokuba ngiphendule ngokuqondile, ngambuza ukuthi uyakholelwa yini ukuthi uNkulunkulu angabavusa abafileyo. Ubengeke akwamukele lokho njengesisekelo. Manje, njengoba lo mbuzo uthatha ngokuthi uNkulunkulu ungumdali wazo zonke izinto eziphilayo, kungani enqaba ithuba lokuthi uNkulunkulu angadala kabusha ukuphila? Ngokusobala, wayefuna ukwenqaba noma yini eyayingavumela uNkulunkulu ukuba angabi nacala. Ithemba lovuko lenza lokho kanye.

Kuvidiyo yethu elandelayo, sizongena kokuningi okubizwa ngokuthi "yizenzo zonya" uNkulunkulu azenzile futhi sifunde ukuthi abayilutho ngaphandle kwalokho. Okwamanje, nokho, sidinga ukusungula isisekelo esiyisisekelo esiguqula yonke indawo. UNkulunkulu akayena umuntu onemikhawulo yomuntu. Akanayo imikhawulo enjalo. Amandla akhe amvumela ukuthi alungise noma yikuphi okungalungile, alungise noma yimuphi umonakalo. Ukwenza isibonelo, uma ungakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu futhi ugwetshwa udilikajele ungenalo ithuba lokuthola ushwele, kepha unikezwa ithuba lokubulawa ngomjovo obulalayo, ungakhetha ini? Ngicabanga ukuthi kuphephile ukusho ukuthi iningi lingancamela ukuphila, ngisho nakulezo zimo. Kepha thatha leso simo usibeke ezandleni zengane kaNkulunkulu. Ngingazikhulumela mina kuphela, kodwa ukube benginikezwa ithuba lokukhetha phakathi kokuchitha ukuphila kwami ​​konke ebhokisini likasimende elizungezwe ezinye zezinto ezimbi kakhulu zomphakathi wesintu, noma ngifike ngokushesha embusweni kaNkulunkulu, lokho bekungeke. ungabi yisinqumo esinzima nhlobo. Ngibona ngokushesha, ngoba ngithatha umbono kaNkulunkulu wokuthi ukufa kumane nje kuyisimo sokungazi esifana nokulala. Isikhathi sokungenelela phakathi kokufa kwami ​​nokuvuka kwami, kungaba usuku noma iminyaka eyinkulungwane, bekungaba kimi ngaso leso sikhathi. Kulesi simo umbono obalulekile ngowami kuphela. Ukungena ngokushesha embusweni kaNkulunkulu kuqhathaniswa nesikhathi sempilo ejele, masenze lokhu kubulawa kuhambe ngokushesha.

Ngoba kimi, ukuphila kunguKristu, futhi ukufa kuyinzuzo. 22Kodwa uma ngiqhubeka ngiphila emzimbeni, lokhu kuzosho umsebenzi kimi. Pho ngizokhethani? Angazi. 23Ngidabukile phakathi kwalokhu okubili. Ngifisa ukusuka ngibe noKristu, okuyinto engcono kakhulu ngempela. Kepha kudingekile kakhulu ukuba ngihlale emzimbeni, (KwabaseFilipi 24: 1-21 BSB)

Kumele sibheke konke abantu abakhomba kukho emzameni wokuthola amaphutha kuNkulunkulu - ukumsola ngesihluku, ukuqothulwa kohlanga, nokufa kwabantu abangenacala - futhi sikubuke ngamehlo okholo. Abakholelwa ekuziphendukeleni kwemvelo nabangakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu bayakuhleka lokhu. Kubo wonke umqondo wensindiso yomuntu uwubuwula, ngoba abakwazi ukubona ngamehlo okholo

Uphi umuntu ohlakaniphileyo? Uphi uthisha womthetho? Uphi isazi sefilosofi salesi sikhathi? UNkulunkulu akakwenzanga kwaba-yize ukuhlakanipha kwezwe na? Ngokuba ekuhlakanipheni kukaNkulunkulu izwe alimazanga ngokuhlakanipha kwalo, kwaba kuhle kuNkulunkulu ukusindisa abakholwayo ngobuwula balokho okushunyayelwayo. AmaJuda afuna izibonakaliso namaGreki afuna ukuhlakanipha, kepha thina sishumayela uKristu obethelwe esiphambanweni: isikhubekiso kumaJuda nobuwula kwabezizwe, kepha kulabo uNkulunkulu ababizile, amaJuda namaGreki, uKristu ungamandla kaNkulunkulu nokuhlakanipha kukaNkulunkulu. Ngokuba ubuwula bukaNkulunkulu buhlakaniphe kunokuhlakanipha kwabantu, nobuthakathaka bukaNkulunkulu bunamandla kunabantu. (Funda eyoku-1 Korinte 1:20-25.)

Abanye bangase baphikisane, kodwa kungani ubulala umntwana? Impela, uNkulunkulu angayivusa ingane eZweni Elisha futhi ingane ngeke iwazi umehluko. Uzolahlekelwa yimpilo ngesikhathi sikaDavidi, kepha esikhundleni salokho uzophila ngesikhathi sikaDavida Omkhulu, uJesu Kristu, ezweni elingcono kakhulu kunalolo u-Israyeli wasendulo ayengaba nalo. Ngazalwa maphakathi nekhulu leminyaka elidlule, futhi angizisoli ngokuphuthelwa iminyaka engu-18.th ikhulu noma i-17th ikhulu leminyaka. Eqinisweni, uma ngibheka lokho engikwaziyo ngalawo makhulu eminyaka, ngijabula kakhulu ngokuthi ngazalwa lapho futhi ngangikuphi. Noma kunjalo, umbuzo ulenga: kungani uJehova uNkulunkulu abulala umntwana?

Impendulo yalokhu ijule kakhulu kunalokho ongase ucabange ekuqaleni. Eqinisweni, kufanele siye encwadini yokuqala yeBhayibheli ukuze sibeke isisekelo, hhayi kuphela ukuphendula lowo mbuzo, kepha sikwenzele konke okunye okuphathelene nezenzo zikaNkulunkulu maqondana nesintu kuwo wonke la makhulu eminyaka. Sizoqala ngoGenesise 3:15 bese sisebenza siye phambili. Lokho sizokwenza isihloko kuvidiyo yethu elandelayo kulolu chungechunge.

Siyabonga ngokubuka. Ukwesekwa kwakho okuqhubekayo kungisiza ukuthi ngiqhubeke nokwenza lawa mavidiyo.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    34
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x