Injongo yale video iwukunikeza ukwaziswa okuncane ukuze kusizwe labo abafuna ukushiya inhlangano yoFakazi BakaJehova. Isifiso sakho esingokwemvelo siyoba ukulondoloza, uma kungenzeka, ubuhlobo bakho nomkhaya wakho nabangane. Ngokuvamile lapho uhamba, uyobhekana nesimo esiyinselele esivela kubadala bendawo. Uma bekubona njengosongo—futhi abantu abakhuluma iqiniso bayobhekwa njengosongo kubo—ungase uzithole usubhekene nekomiti yokwahlulela. Ungase ucabange ukuthi ungabonisana nabo. Ungase ucabange ukuthi uma bekuzwa nje, bayobona iqiniso njengawe. Uma kunjalo, awunangqondo, nakuba kuqondakala ukuthi kunjalo.

Ngizokudlalela irekhodi eliqhamuke ekuqulweni kwecala lami. Ngicabanga ukuthi kuzobazuzisa labo bafowethu nodadewethu abafuna izeluleko mayelana nenqubo yokwahlulela ye-JW. Uyabona, ngithola izicelo ngaso sonke isikhathi koFakazi abebezama ukuhamba buthule, besebenzisa i-radar, ngomqondo ongokomfanekiso. Ngokuvamile, ngesinye isikhathi bayothola “ucingo” oluvela kubadala ababili “abakhathazekile ngabo” futhi abafuna nje “ukuxoxa.” Abafuni ukuxoxa. Bafuna ukuphenya. Omunye umzalwane wangitshela ukuthi kungakapheli umzuzu nje abadala beqale “ingxoxo” ngocingo lwabo—empeleni balisebenzisa lelo gama—babemcela ukuba aqinisekise ukuthi wayesakholelwa ukuthi indikimba ebusayo iwumzila uJehova awusebenzisayo. Ngokudabukisayo, abalokothi bacele noma ubani ukuba avume igunya likaJesu Kristu phezu kwebandla. Kuhlale kumayelana nobuholi bamadoda; ngokukhethekile, indikimba ebusayo.

OFakazi BakaJehova bafundiswe inkolelo yokuthi abadala bebandla bafuna inhlalakahle yabo kuphela. Bakhona ukusiza, akukho okunye. Akuwona amaphoyisa. Bayoze basho kanjalo. Njengoba sengikhonze njengomdala iminyaka engu-40, ngiyazi ukuthi kunabadala abangewona ngempela amaphoyisa. Bazoshiya abazalwane bodwa futhi abasoze bahileleka emaqhingeni okuphenya njengamaphoyisa. Kodwa amadoda alolo hlobo ayembalwa futhi ehluka kakhulu lapho ngikhonza njengomdala, futhi ngingasho ukuthi asembalwa manje kunangaphambili. Amadoda anjalo aye akhishwa kancane kancane, futhi awavamile ukuqokwa. Amadoda anonembeza omuhle angakwazi kuphela ukubekezelela isimo esivame kakhulu enhlanganweni isikhathi eside ngaphandle kokulimaza onembeza bawo.

Ngiyazi ukuthi kukhona abangavumelani nami uma ngithi iNhlangano isibi kakhulu manje kunangaphambili, mhlawumbe ngenxa yokuthi bake babhekana nokungabi nabulungisa okwesabekayo, futhi angiqondile neze ukunciphisa ubuhlungu babo. Kusukela ekufundeni kwami ​​kuya emlandweni woFakazi BakaJehova, manje sengiyabona ukuthi kwakunomdlavuza owawukhula phakathi kweNhlangano kusukela ezinsukwini zikaRussell, kodwa wawuqala ngalesosikhathi. Nokho, njengomdlavuza, uma ungelashwa, uzovele ukhule. Lapho uRussell efa, uJ. F. Rutherford wasebenzisa leli thuba ukuze athathe izintambo zokulawula iNhlangano esebenzisa amaqhinga angahlangene noKristu nakho konke okuphathelene noDeveli. (Sizobe sinyathelisa incwadi phakathi nezinyanga ezimbalwa enikeza ubufakazi obanele balokho.) Umdlavuza waqhubeka ukhula ngenxa kamongameli uNathan Knorr, owethula izinqubo zokwahlulela zesimanje ngo-1952. Ngemva kokushona kukaKnorr, iNdikimba Ebusayo yathatha izintambo futhi yathatha izintambo. yandisa inqubo yokwahlulela ukuze baphathe labo abamane bayishiye inkolo ngendlela efanayo abaphatha ngayo izifebe neziphingi. (Kuyasitshela ukuthi umhlukumezi wezingane wayevame ukuphathwa ngokukhululeka kunabantu abadala ababili abavumayo abahlanganyela ubulili ngaphandle komshado.)

Umdlavuza uyaqhubeka ukhula futhi manje usugcwele kakhulu kangangokuthi kunzima kunoma ubani ukuthi awugeji. Abaningi bayahamba ngoba bekhathazwa amacala okunukubezwa kwezingane ngokocansi akhungethe iNhlangano emazweni ngamazwe. Noma ukuzenzisa kweNdikimba Ebusayo yokusebenzelana kweminyaka eyi-10 neZizwe Ezihlangene; noma igagasi lakamuva lezinguquko ezingokwemfundiso ezihlekisayo, njengesizukulwane esilandelanayo, noma ukugabadela nje kweNdikimba Ebusayo ngokuzimemezela ukuthi iyinceku ethembekileyo neqondayo.

Kodwa njengabanye ubushiqela besizwe obungalondekile, baye bakhe ikhethini lensimbi. Abafuni ukuthi uhambe, futhi uma wenza kanjalo, bayobona ukuthi uyajeziswa.

Uma ubhekene nosongo lokuhlukaniswa nomkhaya wakho nabangane, ungazami ukubonisana nala madoda. UJesu wasitshela kuMathewu 7:6,

“Ningaziniki izinja okungcwele, ningaphonsi amaparele enu phambi kwezingulube, funa ziwanyathele ngezinyawo zazo, ziphenduke, ziniklebhule.” (INguqulo Yezwe Elisha)

Uyabona, abadala baye bafunga ukwethembeka kwabo eNdikimbeni Ebusayo. Bakholelwa ngempela ukuthi lawo madoda ayisishiyagalombili angabameleli bakaNkulunkulu. Baze bazibize njengababambeli kaKristu ngokusebenzisa eyesi-2 Korinte 5:20, esekelwe enguqulweni yeNguqulo Yezwe Elisha. NjengoMquli Wamacala Ezihlubuki ongumKatolika enkathini ephakathi owayebheka uPapa njengoMmeli kaKristu, abadala abangoFakazi abasebenzelana nalokho abakubiza ngokuthi “ukuhlubuka” namuhla bagcwalisa amazwi eNkosi yethu eyaqinisekisa abafundi bayo beqiniso, “Abantu bayonixosha esinagogeni. . Eqinisweni, ihora liyeza lapho wonke umuntu onibulalayo eyocabanga ukuthi wenze inkonzo engcwele kuNkulunkulu. Kodwa lezi zinto bayozenza ngoba abamazanga uBaba noma mina.” ( Johane 16:2, 3 )

“Bayokwenza lezi zinto ngoba bengamazi ubaba noma mina.” Johane 16:3

Yeka ukuthi lawo mazwi afakazele ukuthi ayiqiniso kangakanani. Ngiye ngazibonela ngawami lokho izikhathi eziningana. Uma ungazange uyibuke ividiyo ehlanganisa okwami ​​ukubhuqa ukuqulwa kwecala kanye nokulalelwa kwesikhalazo okwalandela, ngingancoma ukuthi uzinike isikhathi sokwenza kanjalo. Ngibeke isixhumanisi kuyo lapha kanye nasensimini yencazelo yale vidiyo ku-YouTube.

Bekuyisinqumo sokwahlulela esiyingqayizivele kokuhlangenwe nakho kwami, futhi angiqondile lokho ngendlela enhle. Ngizokunikeza ingemuva elincane ngaphambi kokudlala okurekhodiwe.

Lapho ngiya ehholo loMbuso lapho kwakuqulwa khona icala, ngathola ukuthi angikwazanga ukupaka endaweni yokupaka ngoba yomibili iminyango yayivalwe ngezimoto futhi imiswe nabadala ababengabalindi. Kwakukhona abanye abadala ababeqaphe indlela yokungena ehholo ngokwalo kanye noyedwa noma ababili ababezulazula endaweni yokupaka izimoto begada. Babonakala belindele ukuhlaselwa kohlobo oluthile. Kumelwe ukhumbule ukuthi oFakazi baqhubeka benikezwa umbono wokuthi maduze izwe lizobahlasela. Balindele ukushushiswa.

Besaba kakhulu, kangangoba ababavumelanga engihamba nabo ukuba bangene endaweni. Babekhathazeke kakhulu nangokuqoshwa. Kungani? Izinkantolo zomhlaba ziqopha yonke into. Kungani izinqubo zokwahlulela zoFakazi BakaJehova zingeke ziphakame ngaphezu kwezindinganiso zezwe likaSathane? Isizathu yingoba lapho uhlala ebumnyameni, uyesaba ukukhanya. Ngakho, bathi angikhumule ijakhethi yesudi yami nakuba kwakumakhaza impela ehholo kusukela ekuqaleni kuka-April, futhi babecishile ukushisa ukuze wonge imali ngoba kwakungebona ubusuku bemihlangano. Babefuna nokuthi ngishiye ikhompuyutha yami namanothi ngaphandle kwegumbi. Ngangingavunyelwe ngisho nokuthatha izincwadi zami zephepha noma iBhayibheli lami ekamelweni. Ukungangivumeli ukuba ngithathe ngisho namaphuzu ami ephepheni noma iBhayibheli lami kwangibonisa indlela ababesaba ngayo ngalokho engangizokusho lapho ngizivikela. Kulokhu kuqulwa kwamacala, abadala abafuni ukubonisana nabo ngeBhayibheli futhi ngokuvamile lapho ubacela ukuba babheke umBhalo, bayokwenqaba ukwenza kanjalo. Nalapha futhi, abafuni ukuma ngaphansi kokukhanya kweqiniso, ngakho bazothi, “Asizile ukuzoxoxa ngemibhalo.” Ake ucabange uya enkantolo bese ijaji lithi, “Asizile ukuzoxoxa ngemithetho yezwe lethu”? Kuyahlekisa!

Ngakho-ke, kwaba sobala ukuthi lesi sinqumo kwakuyisiphetho esasibikezelwe nokuthi ababekufuna kwakuwukwembathisa lokho engingakuchaza nje njengokudelela ubulungisa neveli elincanyana lokuhlonishwa. Akekho owayezokwazi ukuthi kwenzekani kulelo gumbi. Babefuna ukukwazi ukusho noma yini abafuna ukuyenza njengoba kwakuzoba izwi lamadoda amathathu ngokumelene neyami. Khumbula ukuthi kuze kube namuhla, angikaze ngizwe noma ngibone noma yibuphi ubufakazi abathi baye benza ngabo, nakuba ngiye ngabucela ngokuphindaphindiwe ngocingo nangokubhala.

Muva nje, lapho ngibheka amafayela amadala, ngizithela phezu kocingo ngathola ukuhlela ukulalelwa kwecala. Kungani ngadlulisela icala, abanye baye babuza, njengoba ngangingasafuni ukuba uFakazi KaJehova? Ngadlula kuyo yonke le nqubo edla isikhathi futhi ebabazekayo ngoba kungale ndlela kuphela engangikwazi ukukhanyisa izinqubo zabo zokwahlulela ezingasekelwe emiBhalweni futhi, ngethemba, ngisize abanye ababhekene nento efanayo.

Yingakho ngenza le vidiyo.

Njengoba ngilalele okurekhodiwe okulalelwayo engizowudlala, ngabona ukuthi kungase kusize abanye abangakayidluli le nqubo ngokubasiza baqonde kahle ukuthi babhekene nani, bangabi nokuzenzisa mayelana nemvelo yangempela. inqubo yokwahlulela eqhutshwa oFakazi BakaJehova, ikakhulukazi uma kuziwa kunoma ubani oqala ukungabaza noma ongavumelani nezimfundiso zabo ezenziwe abantu.

UDavida: Sawubona yebo, sawubona, yebo. Lona nguDavid Del Grande.

U-Eric: Yebo:

UDavid: Ngicelwe ukuba ngibe ngusihlalo wekomiti lokudlulisa amacala ukuze ngizwe isikhalo sakho? Kusukela ekomitini lokuqala.

U-Eric: Kulungile.

UDavid: Ahh, esikubuzayo ukuthi, ungakwazi yini ukuhlangana nathi kusasa kusihlwa ehholo loMbuso elifanayo eBurlington ngo-7 PM lokho……

Ngangazi uDavid Del Grande kusukela eminyakeni edlule. Wayebonakala njengomuntu olungile. Wayesetshenziswa emuva ngaleso sikhathi njengoMbonisi Wesifunda obambele uma inkumbulo yami isebenza. Uzoqaphela ukuthi ufuna ukuba nomhlangano ngakusasa. Lokhu kujwayelekile. Uma bebizela umuntu esigcawini salolu hlobo, bafuna ukuqeda futhi kuqedwe ngokushesha futhi abafuni ukuvumela ummangalelwa ukuthi abe nesikhathi esanele sokuziphendulela.

U-Eric: Cha, nginamanye amalungiselelo.

UDavida: Kulungile, ngakho...

U-Eric: Ngesonto elizayo.

UDavida: Ngeviki ezayo?

U-Eric: Yebo

UDavid: Kulungile, ngoMsombuluko ebusuku?

U-Eric: Kuzodingeka ngihlole isimiso sami, David. Ake ngihlole uhlelo lwami. Ahh ummeli uthumela incwadi yokuthi ubani igama lakhe, uDan, ephuma namuhla ukuze nina bafana nicabange lokho ngaphambi komhlangano. Ngakho-ke asifake iphinikhodi emhlanganweni kuleli sonto bese sibuya.

UDavid: Nokho, kufanele sihlangane ngesikhathi lapho ingekho imihlangano yebandla yingakho uma kusasa ebusuku kungasebenzi kuwe, kungaba kuhle ngempela uma singakwenza lokhu sisho ngoMsombuluko ebusuku ngoba ayikho imihlangano. eHholo lombuso ngoMsombuluko ebusuku.

U-Eric: Kunjalo. Ngakho-ke masi…(Kuphazamisekile)

UDavida: Ungakwazi, ungabuyela kimi kulokho?

Akakunaki nhlobo engikushilo mayelana nencwadi evela kummeli. Okumkhathazayo wukuqeda lokhu kulalela ngokushesha okukhulu. Akafuni ukucabangela imizwa noma imicabango yami ngale ndaba. Azinamsebenzi, ngoba isinqumo sesithathiwe. Ngamcela ukuthi umhlangano awuhlehlise kuze kube yisonto kusukela ngoMsombuluko futhi uzwa ukucasuka kwezwi lakhe njengoba ephendula.

U-Eric: Asenze isonto kusukela ngoMsombuluko.

UDavid: Iviki kusukela ngoMsombuluko?

U-Eric: Yebo.

UDavida: Ah, uyazi ukuthini? Angiqiniseki ukuthi ahh abanye obhuti ababili bazotholakala ngesonto kusuka ngoMsombuluko. Ngisho, uyazi ukuthi umhlangano ungowokuthi um, ngoba ukhalaza ngesinqumo esathathwa yikomidi ekuqaleni, akunjalo?

UDavid akufanele neze adlale i-poker, ngoba unikeza indlela ekude kakhulu. “Umhlangano yingoba udlulisa isinqumo esithathwe yikomiti”? Lokho kuhlangene ngani nokuhlela? Phakathi kokububula kwakhe kwangaphambili kanye nokusho kwakhe ukuthi “umhlangano kungenxa yokuthi…”, uyakuzwa ukukhungatheka kwakhe. Uyazi ukuthi lokhu kuyize. Isinqumo senziwe kakade. Isikhalazo asivunywa. Konke lokhu kuwukuzenzisa—kuvele kumoshela isikhathi sakhe esibalulekile emalini aseyenzile futhi ngokusobala ucasulwe ukuthi ngisaqhubeka nokuyikhipha.

U-Eric: Yebo.

UDavid: Angazi ukuthi kungani, angazi kahle ukuthi kungani udinga ubude besikhathi osaziyo ukuze… sizama ukwenza, ukwenza, sizama ukukuhlinzeka, uyasazi isicelo sakho. isikhalo ngakho… uyazi, kukhona abanye abazalwane abahilelekile ngaphandle kwami, futhi wena akunjalo? ngakho-ke sizama ukubamukela nabo, labo abasekomitini lokudlulisa amacala, kodwa ucabanga ukuthi ungakulungisa ngoMsombuluko ebusuku?

Uthi, “Angiqiniseki ukuthi kungani udinga isikhathi eside kangako.” Akakwazi ukuvala ukucasuka ezwini lakhe. Uthi, “sizama ukukwamukela…isicelo sakho sesikhalazo”. Kungabonakala sengathi bangenzela umusa omkhulu ngokungivumela nje ukuba ngifake lesi sicelo.

Kufanele sikhumbule ukuthi inqubo yokukhalaza yethulwa ngeminyaka yawo-1980 kuphela. Ibhuku, Ukuhlelelwa Ukufeza Inkonzo Yethu (1983), ibhekisela kuyo. Ngaphambi kwalokho, umshicileli wamane wasuswa ekuhlanganyeleni engenalo ithuba elisemthethweni lokukhalaza. Babengabhalela eBrooklyn futhi uma babenamandla okwanele angokomthetho, kungenzeka ukuthi bathole ukulalelwa, kodwa bambalwa nokwaziwa ukuthi lokho kwakuyinketho. Impela abazange baziswe ukuthi kukhona inketho yokukhalaza. Kwakungeminyaka yawo-1980 kuphela lapho ikomiti yokwahlulela kwadingeka ukuthi yazise osusiwe ukuthi banezinsuku eziyisikhombisa zokudlulisa icala. Ngokwami, nginomuzwa wokuthi kwakungenye yezinto ezinhle ezaphuma eNdikimbeni Ebusayo eyayisanda kumiswa ngaphambi kokuba umoya womFarisi uthathe iNhlangano ngokuphelele.

Yiqiniso, akuvamile ukuba ukudluliswa kwecala kubangele ukuba isinqumo sekomiti yokwahlulela sihoxiswe. Ngiyazi enye ikomiti yokudlulisa amacala eyakwenza lokho, futhi usihlalo, umngane wami, wahudulelwa umbonisi wesifunda phezu kwamalahle ngenxa yokuhlehlisa isinqumo sekomiti. Ikomidi lokudlulisa amacala aliphinde lizame icala. Abavunyelwe ukuthi bakwenze yizinto ezimbili, okuyizona ezibeka umsolwa, kodwa ngizolinda kuze kube sekupheleni kwale vidiyo ukuze ngixoxe ngalokho nokuthi kungani kuwuhlelo lokukhohlisa.

Into eyodwa okufanele ikhathaze noma yimuphi uFakazi KaJehova onenhliziyo eqotho laphaya ukuntula kukaDavid inhlalakahle yami. Uthi uzama ukungihlalisa. Isikhalazo asiyona indawo yokuhlala. Kufanele kubhekwe njengelungelo elingokomthetho. Yiyo kuphela into ezogcina noma yimaphi amajaji elawula. Ake ucabange ukuthi awukwazanga ukuphikisa noma yiliphi icala enkantolo yamademeshe noma yobugebengu. Iyiphi inketho ongayikhetha ukuze ubhekane nokubandlululwa ngokomthetho noma ukuphatha kabi? Manje uma lokho kubhekwa kudingekile ezinkantolo zomhlaba, akufanele yini kube njalo nakakhulu ngoFakazi BakaJehova? Lokhu ngikubuka ngombono wabo. Ezinkantolo zaseCanada, uma ngitholakala nginecala, ngingahlawuliswa noma ngiboshwe, kodwa kunjalo. Nokho, ngokusekelwe emfundisweni yenkolo yoFakazi, uma ngisuswa ekuhlanganyeleni lapho kufika i-Armagedoni, ngiyofa phakade—ngeke ngithole ithuba lovuko. Ngakho, ngezinkolelo zabo siqu, baquliswa icala lasenkantolo lokufa nokuphila. Hhayi nje ukuphila nokufa, kodwa ukuphila okuphakade noma ukufa okuphakade. Uma uDavid ekukholelwa ngempela lokho, futhi ngingenasizathu sokucabanga ngenye indlela, khona-ke indlela yakhe yokungaphathi kahle isolwa ngokuphelele. Luphi uthando amaKristu okufanele alubonise, ngisho nasezitheni zawo? Lapho uzwa amazwi akhe, khumbula lokho uJesu akusho: "Umlomo ukhuluma ngokuchichima kwenhliziyo.” ( Mathewu 12:34 )

Ngakho, ngokuphikelela kwakhe ukuthi kube uMsombuluko, ngibheka isimiso sami.

U-Eric: Kulungile, yebo, cha ngoMsombuluko ngeke ngiphumelele. Kuzofanele kube ngoMsombuluko olandelayo. Uma uMsombuluko kuwukuphela kosuku ongakwenza, khona-ke kuzofanele kube, ake ngibone ikhalenda lapha; kulungile, ngakho-ke namuhla yi-17, ngakho-ke i-29th ngo 3:00 ntambama.

UDavid: Hawu, ha ha, lokho kushiya isikhathi eside, um...

U-Eric: Angazi ukuthi kuphuthuma ini?

UDavid: Ngiqonde ukuthi, ha, siyazama, sizama ukuthi ahh, sizama ukuthi ahh, sikuvumele ngesikhalazo sakho lokho ahh, uyazi...Ngokuvamile abantu abafuna ukuphikisa isinqumo ngokuvamile bafuna ukuhlangana. ngokushesha ngangokunokwenzeka. Ha ha ha, lokho kujwayelekile.

U-Eric: Hhayi-ke, akunjalo lapha.

UDavida: Cha?

U-Eric Ngakho ngiyabonga ngokungicabangela ngaleyo ndlela, kodwa akukona ukuxhamazela.

UDavid: Kulungile, ngizo-ahh, ngakho-ke uthi isikhathi esingase sihlangane ngaso kunini?

U-Eric: Abangama-29th.

UDavida: Futhi lowo nguMsombuluko, akunjalo?

U-Eric: KungoMsombuluko lowo. Yebo.

UDavid: NgoMsombuluko zingama-29. Kuzomele ahh ngibuyele kuwena ngiyobuza nabanye obhuti ukuthi babakhona yini lokho.

U-Eric: Yebo, uma lokho kungatholakali, singakuthatha, njengoba ulinganiselwe kwangoMsombuluko (uphazanyiswa lapho ethi singenza u-6.th)

UDavid: Akumele kube uMsombuluko, ngikhuluma nje yilobo busuku lapho imihlangano ingekho ehholo. Ingabe uyatholakala ngeSonto ebusuku? Noma ngoLwesihlanu ebusuku? Ngisho ukuthi, ngikhuluma nje ngobusuku abangenayo imihlangano ehholo loMbuso.

U-Eric: Kulungile, kulungile. Ngakho sise-17th, ngakho-ke singawenza umhlaka-28 futhi uma ufuna ukuya ngeSonto ebusuku, ngo-April 28.

UDavida: Ngakho-ke awukwazi ukuphumelela ngesonto elizayo?

U-Eric: Angazi ukuthi kungani ujahile.

UDavida: Yebo, ngoba sonke sinalo, uyazi, sinesikhathi esimisiwe. Abanye bethu bazobe bengekho ngasekupheleni kwenyanga, ngakho-ke ngithi nje uma sizama ukunihlalisa, kodwa nathi kufanele sizenze sitholakale.

U-Eric: Yebo, impela.

UDavid: Ngakho-ke ungatholakala ngoLwesihlanu, ngesonto elizayo?

U-Eric: NgoLwesihlanu, kungaba njalo, ake ngicabange…. lokho 26th? (ephazanyiswa uDavid)

UDavid: Ngoba yayingeke ibe khona imihlangano ehholo ngaleso sikhathi.

U-Eric: Yebo, ngingakwenza ngoLwesihlanu zingama-26th kanjalo.

UDavida: Kulungile, ngakho-ke, yiHholo lombuso elifanayo nalelo oweza kulo ngaphambili, ngakho lizoba ngehora lesi-7 ezimpondweni. Kulungile?

U-Eric: Kulungile. Lesi sikhathi ngizovunyelwa ukuthi ngithathe amanothi ami?

Ngemva kokuchitha imizuzu embalwa, ekugcineni sihlele usuku olwanelisa ukujaha kukaDavid ukuze kuqedwe lokhu. Bese ngibuza umbuzo ebengilindele ukuwubuza selokhu aqala ukukhuluma. "Ngabe ngizovunyelwa ukuthatha amanothi ami?"

Zibone ngeso lengqondo ungena kunoma iyiphi inkantolo ezweni bese ubuza umshushisi noma ijaji lowo mbuzo. Bangawuthatha lo mbuzo njengenhlamba, noma bacabange ukuthi ubuyisilima nje. “Yebo, ungawathatha amaphuzu akho. Ucabanga ukuthi kuyini lokhu, iNkantolo Yamacala Ezihlubuki yaseSpain?”

Kunoma iyiphi inkantolo yamademeshe noma yobugebengu, ummangalelwa unikezwa ukutholakala kwawo wonke amacala abekwe wona ngaphambi kokuqulwa kwecala ukuze akwazi ukulungiselela ukuzivikela. Konke ukuqulwa kwecala kuyarekhodwa, wonke amagama abhalwe phansi. Kulindeleke ukuthi alethe hhayi kuphela amanothi akhe ephepha, kodwa ikhompyutha yakhe nanoma yiziphi ezinye izinto ezizomsiza ekufakeni izivikelo. Bakwenza kanjalo “Ezweni LikaSathane”. Ngisebenzisa igama elithi oFakazi. Izwe likaSathane lingaba kanjani nezinqubo zokwahlulela ezingcono ‘kuneNhlangano KaJehova’?

UDavid Del Grande cishe ulingana neminyaka yami. Akagcinanga ngokukhonza njengomdala woFakazi BakaJehova, kodwa uye wasebenza njengombambeli wombonisi wesifunda njengoba sengishilo kakade. Ngakho-ke, impendulo yombuzo wami mayelana nokuletha amanothi ami kufanele ibe phezu kolimi lwakhe. Ake sizwe ukuthi uthini.

U-Eric: Kulungile. Lesi sikhathi ngizovunyelwa ukuthi ngithathe amanothi ami?

UDavid: Hhayi-ke, ngiqonde ukuthi, unga... ungabhala amanothi kodwa ungabi nazisetshenziswa zikagesi noma izinsimbi zokuqopha amatheyiphu- cha, lokho akuvunyelwe ekuqulweni kwecala. Cha, ngicabanga ukuthi uyazi ngicabanga ukuthi uyakwazi lokho, kodwa...

U-Eric: Ngesikhathi sokugcina angivunyelwanga ukubhala amaphuzu ami.

UDavida: Ngiqonde ukuthi ungabhala amaphuzu ngesikhathi usemhlanganweni, uma ukhetha ukwenza kanjalo. Uyazi ukuthi ngithini? Ungakwazi ukwenza amanothi uma ukhetha ukwenza kanjalo.

U-Eric: Hhayi-ke, mhlawumbe angizicacisi. Ngiphrinte amanothi avela ocwaningweni lwami ayingxenye yokuzivikela kwami…

UDavid: Okay..

U-Eric: Ngifuna ukwazi ukuthi ngingabangenisa yini labo emhlanganweni.

UDavida: Awu, uyaqonda ukuthi iyini injongo yalo mhlangano? Ikomidi lokuqala, niyazi ukuthi bafinyelela kusiphi isinqumo?

U-Eric: Yebo.

UDavida: Ngakho njengekomiti yokudlulisa amacala, uyazi ukuthi siyini isibopho sethu, ukunquma ukuphenduka ngesikhathi sokuqulwa kwecala lokuqala, akunjalo? Yilokho isibopho sethu esiyikho njengekomiti lokudlulisa amacala.

Lena yingxenye ebalulekile yokuqoshwa okufanele ihlaziywe. Impendulo yombuzo wami kufanele ibe lula futhi iqonde, “Yebo, Eric, vele ungawathatha amanothi akho emhlanganweni. Kungani singakuvumeli lokho. Ayikho into kulawo manothi ebesingayesaba, ngoba sineqiniso futhi labo abaneqiniso akukho okumele besabe.” Nokho, phawula indlela abalekela ngayo ukuphendula. Okokuqala, uthi azikho izinto zikagesi ezivunyelwe futhi akukho okurekhodiwe okungenziwa. Kodwa angikubuzanga lokho. Ngakho-ke, ngicela okwesibili ngicacise ukuthi ngikhuluma ngamanothi abhalwe ephepheni. Uyaphinda futhi, uyabalekela ukuphendula umbuzo, angitshele ukuthi ngingabhala amaphuzu okuyinto futhi into engangingabuzi ngayo. Ngakho-ke, kufanele futhi ngicacise njengokuthi ngikhuluma nomuntu onenkinga yomqondo, ngichaza ukuthi lawa angamaphepha engiwadingayo ukuze ngizivikele futhi okwesithathu uyabalekela ukunginikeza impendulo elula, eqondile, esikhundleni salokho akhethe ukungifundisa. ngenhloso yomhlangano, aqhubeka nokuphutha. Asiphinde siyidlale leyo ngxenye.

UDavida: Ngakho-ke njengekomiti yokudlulisa amacala, niyazi ukuthi siyini isibopho sethu, ukunquma ukuphenduka ngesikhathi sokuqulwa kwecala lokuqala, akunjalo? Yilokho okuyisibopho sethu njengekomidi lokudlulisa amacala. Ngemva kokukhonza njengomdala ngaphambili.

NgokukaDavid, okuwukuphela kwenjongo yekomiti yokudlulisa amacala iwukuthola ukuthi kwaba khona ukuphenduka ngesikhathi sokuqulwa kwecala lokuqala. Unephutha. Akuyona yodwa inhloso leyo. Kukhona enye esizofika kuyona maduzane futhi iqiniso angasho lutho ngayo ingitshela ukuthi uhluleka ngokwedlulele noma udukisa ngamabomu. Kodwa futhi, ngaphambi kokuba singene kulokho, cabangela lokho akushoyo ukuthi ikomiti yokudlulisa amacala iwukubona ukuthi kwaba khona ukuphenduka ngesikhathi sokuqulwa kwecala lokuqala. Okokuqala, uma ungaphenduki okokuqala, awekho amathuba esibili enhlanganweni yoFakazi BakaJehova. Njengoba bebiza igama likaJehova, bamenza abangele isimo sabo sengqondo esinonya. Ngiyamangala ukuthi uBaba wethu waseZulwini uzizwa kanjani ngalokho. Kodwa kukhona okwengeziwe futhi kubi kakhulu. Lo mthetho uyihlaya. Ihlaya elikhulu nelinonya kakhulu. Kuyiphutha elibi lobulungiswa. Ngabe noma yiliphi ikomiti lokudlulisa amacala lizonquma kanjani ukuthi kwaba khona ukuphenduka ngesikhathi sokuqulwa kwecala njengoba kungekho marekhodi aqoshiwe? Kumelwe bathembele ebufakazini boFakazi. Ngakolunye uhlangothi, banamadoda amadala amisiwe amathathu, kanti ngakolunye uhlangothi, ummangalelwa, eyedwa. Njengoba ummangalelwa engavunyelwe ukuba nofakazi noma izibukeli, unobufakazi bakhe kuphela. UnguFakazi oyedwa ezinkantolo. IBhayibheli lithi: “Ungalivumi icala elibhekene nendoda endala, kuphela kungofakazi ababili noma abathathu.” ( 1 Thimothewu 5:19 ) Ngakho amadoda amadala amathathu, abadala, angasekelana futhi ummangalelwa akaliniki ithuba. Umdlalo uhlanganisiwe. Kodwa manje kuleyo nto uDavide ahluleka ukuyikhuluma. (Ngempela, akakawuphenduli umbuzo wami.)

UDavid: Ngakho-ke ngiqonde ukuthi, uma, uma, uma kwenzeka, uyazi, kuwukunikeza ulwazi olwengeziwe ukusekela lokho obukwenza khona-ke uyazi ukuthi lokho kungaba yinto esikhathazeke ngayo, akunjalo? Uyazi ukuthi ngithini?

U-Eric: Awu, awuthembekile lapho, noma mhlawumbe awazi ukuthi incwadi ithini, kodwa inhloso yesikhalazo iwukuthola kuqala ukuthi bekunesisekelo sokususwa ekuhlanganyeleni bese…

UDavida: Kunjalo.

U-Eric: … bese ngithola ukuthi kwakukhona ukuphenduka ngesikhathi sokuqulwa kwecala lokuqala…

UDavida: Kunjalo. Kulungile. kumanje endabeni yazi ukuthi endabeni yokuqala

U-Eric: …manje endabeni yokuqulwa kwecala lokuqala, akuzange kuqulwe icala ngoba babengangivumeli ukuba ngithathe amanothi ami ephepha …lokho kwaba ukuziphendulela kwami. Empeleni bebengiphuca ithuba lokuziphendulela, akunjalo? Ngingazivikela kanjani uma ngithembele enkumbulweni yami kuphela lapho nginobufakazi obubhaliwe futhi obubhalwe ephepheni, akukho okurekhodiwe, akukho khompyutha, ephepheni nje futhi abangivumelanga ukuba ngingene. ngifuna ukwazi ukuthi ngivunyelwe yini manje ukuba ngiziphendulele ukuze ngethule ukuzivikela ukuze ngibonise ukuthi isisekelo sokuqulwa kwecala lokuqala sokususwa ekuhlanganyeleni sasinephutha.

Angikholwa ukuthi abazange bamazise ngokwenzeka ekuqulweni kwecala lokuqala. Kumele azi ukuthi angikaze ngimnikeze noma yiluphi ulwazi. Futhi, uma ngempela engakwazi lokho, lokhu kukhuluma ngokungabi namakhono amakhulu, futhi uma ekwazi lokho, kukhuluma ngokuphindaphinda, ngoba kufanele abone ukuthi kusadingeka aqinisekise ukuthi sikhona yini isisekelo sokuthatha isinyathelo ngokumelene nami, cha. kungakhathaliseki ukuthi ibuphi ubufakazi abadala abathathu okungenzeka bamnikeza.

IBhayibheli lithi, "Umthetho wethu awumahluleli umuntu ngaphandle kokuba kuqale kuzwe kuye futhi ukwazi akwenzayo, akunjalo?” ( Johane 7:51 ) Ngokusobala, lo mthetho awusebenzi enhlanganweni yoFakazi BakaJehova, wena owazi ukuthi ungubani na? awukwazi ukwahlulela umuntu ngaphandle kokuzwa, noma ukuzwa, lokho akushoyo.

Ngokusho the Yalusa Umhlambi KaNkulunkulu Incwadi, kunemibuzo emibili ikomidi lesikhalazo okufanele liyiphendule:

Kwasungulwa ukuthi umsolwa enze icala lokususa ekuhlanganyeleni?

Ngabe umsolwa ukhombisile ukuphenduka kuhambisana nobukhulu bokwenza kwakhe okubi ngesikhathi sokulalelwa kukomidi nekomidi?

Ngakho lapha ngiyabuza futhi, okwesine, ukuthi ngingakwazi yini ukuletha amanothi ami ephepha emhlanganweni. Ucabanga ukuthi manje ngizoyithola impendulo eqondile?

UDavida: Hhayi-ke, wena.. kulungile, ake sikubeke ngale ndlela, ngizokhuluma nabanye abafowethu abane, kodwa wena woza emhlanganweni futhi sizokulungisa lokho—ngesikhathi ufika ngaso, kulungile? Ngoba angifuni ukuzikhulumela, noma ngikhulumele abanye abazalwane lapho ngingakakhulumi nabo. Kulungile?

U-Eric: Kunjalo. Kulungile.

Futhi, akukho mpendulo. Lokhu kungokunye ukubalekela. Angeke aze athi uzobabiza abuyele kimi, ngoba useyayazi impendulo, futhi kufanele ngikholwe ukuthi kukhona umuzwa wobulungiswa okwanele emphefumulweni wakhe ukwazi ukuthi lokhu akulungile, kodwa yena. akanakho ukwethembeka kokukuvuma, ngakho uthi uzonginika impendulo emhlanganweni.

Uma ungumuntu onengqondo ongajwayelene nalesi simo sengqondo esinjengehlelo, ungase uzibuze ukuthi wesabani. Phela, yini engingayibhala ephepheni engangingase ifake ukwesaba okunjalo? Nina madoda ayisithupha—amathathu avela ekomitini lokuqala namanye amathathu avela ekomitini lokudlulisa amacala—komunye umkhawulo wetafula, futhi mina madala ngakolunye uhlangothi. Kungani ukungivumela ukuba ngibe namanothi ephepha kuye kwashintsha ibhalansi yamandla kangangokuthi bayokwesaba ukubhekana nami ngaleyo ndlela?

Cabanga ngalokho. Ukungafuni kwabo ngokuphelele ukuxoxa nami ngemiBhalo kuwubufakazi obunamandla kakhulu bokuthi abanalo iqiniso nokuthi ekujuleni kwenhliziyo bayakwazi lokho.

Noma kunjalo, ngabona ukuthi ngeke ngiye ndawo ngakho ngayilahla.

Ube esezama ukungiqinisekisa ukuthi abachemi.

UDavid: Si…akekho kithi, akekho noyedwa wethu okwaziyo wena uqobo, okungenani ekukhulumeni nabanye. Ngakho akufani nokuthi …ahh uyazi, asikhethi, kulungile, asikwazi wena mathupha, ngakho-ke into enhle leyo.

Lapho ngiya ekuqulweni kwamacala, angiphindanga ngavunyelwa ukuletha ofakazi nakuba Yalusa Umhlambi KaNkulunkulu ihlinzekela lokho. Lapho ngibona ukuthi yayingekho indlela ababezongivumela ngayo ukuba ngingene noFakazi bami, ngacela abadala ababegade umnyango ohluthulelwe ehholo ukuthi ngingene yini namaphepha ami abhalwe phansi, okungenani. Ngibuyela embuzweni wokuqala manje, ngicela o-5th isikhathi. Khumbula, uDavid uthe bazongazisa uma ngifika. Nokho, abazange babize ngisho noyedwa umdala owayengaphakathi ehholo ukuba eze emnyango ukuze aphendule lowo mbuzo. Kunalokho, kwadingeka ngingene ngedwa. Eqinisweni, ngenxa yamaqhinga okusabisa engangivele ngawabona endaweni yokupaka izimoto kanye nokubalekela nokungethembeki okwakubonakala endleleni amadoda asemnyango ayesebenzelana ngayo nami, anginandaba nokungathembeki kukaDavid engxoxweni yakhe nami, nganginengeka ukungena ihholo elikhiyiwe futhi ngibhekane nabadala abayisithupha noma ngaphezulu ngingedwa. Ngakho, ngahamba.

Bangixoshile, vele, ngakho ngafaka isicelo eNdikimbeni Ebusayo, uvunyelwe ukwenza lokho ngendlela. Abakaphenduli, ngakho uma noma ubani ebuza, ngiyabatshela ukuthi angisuswa ekuhlanganyeleni ngoba iNdikimba Ebusayo idinga ukusabela esicelweni sami kuqala. Bangase babe manqikanqika ukwenza kanjalo ngenxa yokuthi, nakuba ohulumeni bethambekele ekugwemeni ukuhileleka ezindabeni ezingokwenkolo, bayongenela uma inkolo yephula imithetho yayo siqu, okuyinto abayenzile nakanjani kule ndaba.

Inhloso yakho konke lokhu ukukhombisa labo abasazodlula kulokho engibhekane nakho ngempela, lokho ababhekene nakho. Umgomo wala makomiti okwahlulela “ukugcina ibandla lihlanzekile” okusho ukuthi “Ungavumeli muntu akhiphe izingubo zethu ezingcolile.” Iseluleko sami ukuthi uma abadala befika bengqongqoza, kungcono ukugwema ukukhuluma nabo. Uma bekubuza umbuzo oqondile, njengoba ukholelwa ukuthi iNdikimba Ebusayo iyisiteshi esimisiwe sikaNkulunkulu, unezinketho ezintathu. 1) Babheke phansi futhi ugcine ukuthula. 2) Babuze ukuthi yini ekhuthaze lowo mbuzo. 3) Batshele ukuthi uma bekukhombisa lokho okuvela emiBhalweni uzokwamukela.

Abaningi bethu bangakuthola kunzima ukwenza inombolo 1, kodwa kungaba mnandi kakhulu ukubabona bengakwazi ukuphatha ukuthula. Uma bephendula inombolo 2 ngokuthi, "Hhayi-ke, sizwile izinto eziphazamisayo." Uvele ubuze, "Ngempela, uvela kubani?" Ngeke bakutshele, futhi lokho kuzokunika ithuba lokuthi, ingabe ufihla amagama abahlebi? Ingabe usekela inhlebo? Angikwazi ukuphendula noma yikuphi ukusola ngaphandle kokuthi ngibhekane nommangaleli wami. Lowo umthetho weBhayibheli.

Uma usebenzisa inombolo yesithathu, qhubeka nje ubacela ukuthi bakubonise ubufakazi bemibhalo kuwo wonke umcabango abawenzayo.

Ekugcineni, bayokukhipha ekuhlanganyeleni kungakhathaliseki ukuthi kwenzekani, ngoba leyo iwukuphela kwendlela ihlelo elizivikela ngayo—linyundela igama lanoma ubani ongavumelani nalo.

Ekugcineni, bayokwenza lokho abazokwenza. Zilungiselele futhi ungesabi.

“Bayajabula abaye bashushiswa ngenxa yokulunga, ngoba umbuso wezulu ungowabo. 11 “Niyajabula lapho abantu benihlambalaza, benishushisa futhi bekhuluma yonke inhlobo yento embi ngani ngokuqamba amanga ngenxa yami. 12 Jabulani nijabule, ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini, ngokuba babazingela kanjalo abaprofethi ngaphambi kwenu.” ( Mathewu 5:10-12 )

Siyabonga ngesikhathi sakho futhi ngiyabonga ngokungeseka kwakho.

 

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    52
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x