Anginaso isikhathi sokuphawula ngawo wonke amaphutha i-Watchtower Society ewenza ezincwadini zayo, kodwa njalo nje kukhona okungidonsayo futhi angikwazi, ngonembeza omuhle, ukukushalazela. Abantu bavaleleke kule nhlangano bekholelwa ukuthi nguNkulunkulu oyiphethe. Ngakho-ke, uma kukhona okubonisa ukuthi akunjalo, nginomuzwa wokuthi kudingeka sikhulume.

Inhlangano ivame ukusebenzisa izAga 4:18 ukuze izibhekise kuyo njengendlela yokuchaza amaphutha ahlukahlukene, izibikezelo ezingamanga, nezincazelo ezingalungile eziye zazenza. Ifundeka kanje:

“Kepha indlela yabalungileyo injengokukhanya kokusa, okuqhubeka kukhanya njalo kuze kube semini enkulu.” ( IzAga 4:18 )

Nokho, sebeneminyaka ecishe ibe ngu-150 behamba ngaleyo ndlela, ngakho ukukhanya kufanele kube sekuphuphuthekisa manje. Nokho, uma sesiqeda ngale vidiyo, ngicabanga ukuthi uzobona ukuthi akulona ivesi 18 elisebenzayo, kodwa ivesi elilandelayo:

“Indlela yababi injengobumnyama; Abazi ukuthi yini ebakhubekisayo.” ( IzAga 4:19 )

Yebo, ekupheleni kwale vidiyo, uzobona ubufakazi bokuthi inhlangano ayisasiqondi esinye sezici ezibalulekile zobuKristu.

Ake siqale ngokuhlola isihloko se-Nqabayokulinda esifundwayo 38 esinesihloko esithi “Sondela Emndenini Wakho Ongokomoya” esivela kumagazini ofundwayo ka-September 2021. INqabayokulinda, eyafundwa ebandleni ngesonto lika-November 22 kuya ku-28, 2021.

Ake siqale ngesihloko. Lapho iBhayibheli likhuluma ngomkhaya wamaKristu, alikona ukuba yisingathekiso, kodwa lingokoqobo. AmaKristu angabantwana bakaNkulunkulu ngokoqobo futhi uJehova unguYise wawo ngokoqobo. Ubanika ukuphila, hhayi nje ukuphila, kodwa ukuphila okuphakade. Ngakho-ke, amaKristu angabizana ngokufanelekile ngokuthi abafowethu nodadewethu, ngoba bonke bahlanganyela uBaba oyedwa, futhi lelo iphuzu lalesi sihloko, futhi ngokuvamile, kufanele ngivumelane namanye amaphuzu angokomBhalo angokomBhalo athi lesi sihloko. kwenza.

Lesi sihloko sibuye sithi esigabeni 5, “njengomzalwane osekhulile, uJesu usifundisa indlela yokuhlonipha nokulalela uBaba wethu, indlela yokugwema ukumdumaza, nendlela yokuzuza ukwamukelwa Nguye.”

Uma lesi bekuyisihloko sokuqala ngqa se-Nqabayokulinda owake wasifunda, ubungafinyelela isiphetho sokuthi oFakazi BakaJehova, isikhundla nefayela, okungukuthi, babheka uJehova uNkulunkulu njengoYise. Ukuba noNkulunkulu njengoYise kwenza bonke bangabafowabo nodadewabo, ingxenye yomkhaya owodwa omkhulu ojabulayo. Babheka noJesu Kristu njengomfowabo omdala.

OFakazi abaningi bangavumelana nalokho kuhlolwa kwesimo sabo noNkulunkulu. Nokho, lokho akukhona lokho abaye bakufundiswa yiNhlangano. Bafundiswa ukuthi esikhundleni sokuba abantwana bakaNkulunkulu, bangabangane bakaNkulunkulu okungcono kakhulu. Ngakho-ke, abanakumbiza ngokufanelekile ngokuthi uBaba.

Uma ubuza uFakazi KaJehova ovamile, uzosho ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu, kodwa ngesikhathi esifanayo uzovumelana nemfundiso ye-Nqabayokulinda yokuthi ezinye izimvu—iqembu elakha cishe u-99.7% wabo bonke oFakazi BakaJehova—zingabakaNkulunkulu kuphela. abangane, abangane bakaJehova. Bangayibamba kanjani imibono emibili ephikisana kanjalo ezingqondweni zabo?

Angikuqambi lokhu. Nakhu okushiwo incwadi ethi Insight ngezinye izimvu:

 ibe-1 p. 606 Nithi Nilungile

Komunye wemifanekiso kaJesu, noma umzekeliso, ohlobene nesikhathi sokuza kwakhe enkazimulweni yoMbuso, abantu abafaniswa nezimvu babizwa ngokuthi “abalungileyo.” ( Mathewu 25:31-46 ) Nokho, kuyaphawuleka ukuthi kulo mfanekiso laba “abalungileyo” bavezwa njengabahlukene nabahlukile kulabo uKristu ababiza ngokuthi “abafowethu.” ( Mt 25:34, 37, 40, 46; qhathanisa nama-Heb 2:10, 11.) Ngenxa yokuthi laba abanjengezimvu banikeza usizo ‘kubafowabo’ bakaKristu abangokomoya, ngaleyo ndlela bebonisa ukholo kuKristu ngokwakhe, babusiswa uNkulunkulu futhi babizwa ngokuthi ‘ngabalungileyo..” Njengo-Abrahama, kuthiwa balungile njengabangane bakaNkulunkulu. ( Jak 2:23 )

Ngakho, bonke bangabangane bakaNkulunkulu. Iqembu elilodwa nje elikhulu, elijabule labangane. Lokho kusho ukuthi uNkulunkulu akakwazi ukuba uYise futhi uJesu akakwazi ukuba umfowabo. Nonke ningabangane nje

Abanye bayophikisa, kodwa abakwazi yini ukuba bobabili abantwana bakaNkulunkulu nabangane bakaNkulunkulu? Hhayi ngokwemfundiso ye-Nqabayokulinda.

“…UJehova umemezele ukuthi ungowakhe abagcotshiweyo balungile njengamadodana nezinye izimvu zilungile njengabangane.” (w12 7 / 15 p. 28 par. 7)

Ukuchaza, uma ungumntwana kaNkulunkulu—ukuthi uNkulunkulu futhi ukuthatha njengomngane wakhe noma cha, akubalulekile—uma ungumntwana kaNkulunkulu, uthola ifa okufanele uzuze. Iqiniso lokuthi ngokwemfundiso ye-Nqabayokulinda, uJehova akasho ukuthi ezinye izimvu zilungile njengabantwana bakhe kusho ukuthi azibona abantwana bakhe. Yizingane kuphela ezithola ifa.

Khumbula umfanekiso wendodana yolahleko? Wacela kuYise ukuthi amnikeze ifa lakhe walithatha walidla. Ukube nje ubengumngane waleyo ndoda, belingeke libe khona ifa ebelingalicela. Niyabona-ke, ukube ezinye izimvu bezingabangane nabantwana, uBaba ubeyothi zilungile njengabantwana bakhe. (Ngakho-ke, ayikho indawo emiBhalweni lapho sithola khona uNkulunkulu ethi amaKristu alungile njengabangane bakhe. INdikimba Ebusayo isanda kukwenza lokho, yenza imfundiso ephuma emoyeni, njengoba yenza ngesizukulwane esilandelanayo.

Kunombhalo owodwa kuJakobe 2:23 lapho sibona khona u-Abrahama kuthiwa ulungile njengomngane kaNkulunkulu, kodwa lokho kwakungaphambi kokuba uJesu Kristu anikele ngokuphila kwakhe ukuze asibuyisele emkhayeni kaNkulunkulu. Yingakho ungakaze ufunde ngo-Abrahama ebiza uJehova ngokuthi “Aba Baba.” UJesu wafika wasivulela indlela yokuba ngabantwana bokutholwa.

“Nokho, bonke abamamukelayo wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu, ngoba babonisa ukholo egameni lakhe. 13 Futhi abazalwanga ngegazi noma ngentando yenyama noma ngentando yomuntu, kodwa nguNkulunkulu. ( Johane 1:12, 13 )

Phawula ukuthi, “kubo bonke abamamukelayo wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu”. Ayisho kwabayi-144,000 144,000 bokuqala abamamukelayo, akunjalo? Lena akuyona indali yokuqala ofike kuqala. Abathengi bokuqala abangu-XNUMX bazothola isigqebhezana sempilo eyodwa yamahhala yamahhala.

Manje kungani inhlangano ingafundisa okuthile okuphikisana nemfundiso yayo? Ngonyaka nje odlule, kwaba nesinye isihloko seSifundo Se-Nqabayokulinda esasiphikisana nawo wonke umqondo womkhaya. Kumagazini ka-April 2020, I-athikili Yokufunda 17, siphathwe lesi sihloko: “Nginibize Abangane”. Lowo nguJesu ekhuluma nabafundi bakhe. Akuyena uJehova lowo okhuluma nathi. Sibe sesithola leli bhokisi elinesihloko esithi: “Ubungane NoJesu Buholela Ebunganeni NoJehova”. Ngempela? IBhayibheli likusho kuphi lokho? Ayikwenzi. Sebekwenzile. Uma uqhathanisa lezi zihloko ezimbili, uzophawula ukuthi eyamuva ka-September walonyaka igcwele izikhombo ezingokomBhalo ezisekela imfundiso yokuthi amaKristu angabantwana bakaNkulunkulu futhi kufanele, ngoba anjalo. Kodwa-ke, i-April 2020 yenza ukucabanga okuningi, kepha ayinikezi imiBhalo esekela umbono wokuthi amaKristu angabangane bakaNkulunkulu.

Ekuqaleni kwale vidiyo, nginitshele ukuthi sizobona ubufakazi bokuthi inhlangano ayisasiqondi esinye sezici ezibalulekile zobuKristu. Sesizokubona lokho manje.

Esihlokweni sango-April 2020 esikhuluma ngobungane noNkulunkulu, empeleni basho la mazwi amangalisayo: “Akumelwe silubhekisise kakhulu noma oluncane kakhulu uthando lwethu ngoJesu.— Johane 16:27 .

Ngendlela evamile, banamathisele ireferensi yeBhayibheli kulesi sitatimende bethemba ukuthi umfundi uzocabanga ukuthi sinikeza ukusekela okungokomBhalo kwalokho abakushoyo futhi ngendlela evamile, akunjalo. Hhayi ngisho eduze.

“Ngokuba uBaba ngokwakhe uyanithanda, ngokuba niye nangithanda, nakholwa ukuthi ngize njengommeleli kaNkulunkulu.” ( Johane 16:27 )

Akukho lapho okuxwayisa umKristu ngokuthanda kakhulu uJesu.

Kungani ngithi lesi yisitatimende esimangalisayo? Ngoba ingimangaza indlela abaphambuke ngayo eqinisweni. Ngoba angikholwa ukuthi balahlekelwe kangaka ukuthintana nesisekelo esiyisisekelo sobuKristu, okuwuthando, ukuze bacabange ukuthi kufanele bulawuleke, bulinganiselwe, bube nemingcele nganoma iyiphi indlela. IBhayibheli lisitshela okuphambene kakhulu:

“Ngakolunye uhlangothi, izithelo zomoya ziluthando, injabulo, ukuthula, ukubekezela, umusa, ubuhle, ukholo, ubumnene, ukuzithiba. akukho mthetho omelene nezinto ezinjalo.” ( Galathiya 5:22, 23 )

Kusho ukuthini ukuthi awukho umthetho omelene nezinto ezinjalo? Kusho ukuthi akukho mingcele, akukho mingcele, akukho mithetho elawula lezi zinto. Njengoba uthando yilo olokuqala okukhulunywa ngalo, kusho ukuthi ngeke sikubeke umkhawulo kulo. Lolu thando luwuthando lobuKristu, uthando lwe-agape. Kunamagama amane othando ngesiGreki. Eyodwa yothando oluchazwa inkanuko. Olunye uthando olungokwemvelo umuntu analo ngomkhaya. Okunye futhi ngothando lobungane. Bonke labo banomkhawulo. Okuningi kwanoma yikuphi kwalokhu kungaba into embi. Kodwa othandweni esinalo ngoJesu, uthando lwe-agape alunamkhawulo. Ukusho okuhlukile, njengoba indatshana eku-Nqabayokulinda ka-April 2020 isho, iwukuphikisana nomthetho kaNkulunkulu. Ukudlula lokho okubhaliwe. Ukubeka umthetho lapho uNkulunkulu ethi akufanele kube khona.

Uphawu oluhlukanisayo lobuKristu beqiniso uthando. UJesu ngokwakhe usitshela ukuthi kuJohane 13:34, 35 , umbhalo sonke esiwazi kahle. La mazwi aku-Nqabayokulinda abukezwa yiwo wonke amalungu eNdikimba Ebusayo—ngoba asitshela ukuthi abukeza zonke izihloko ezifundwayo—abonisa ukuthi awasenawo umuzwa wokuthi luyini uthando lobuKristu. Ngempela, bahamba ebumnyameni futhi bakhubeka ezintweni abangaziboni.

Ukuze nje ubonise izinga eliphansi lokuqonda iBhayibheli elikhona kulabo abacabanga ukuthi bangumzila kaNkulunkulu, bheka lo mfanekiso osesigabeni 6 sesihloko 38 se-Nqabayokulinda ka-September 2021.

Uyayibona inkinga? Ingelosi inamaphiko! Ini? Ingabe ucwaningo lwabo lweBhayibheli lufinyelela ezinganekwaneni? Ingabe bafunda ubuciko bokuvuselela kabusha ngemifanekiso yabo? Izingelosi azinamaphiko. Hhayi ngokoqobo. Amakherubi ayesesivalweni somphongolo wesivumelwano ayenamaphiko, kodwa lokho kwakuqoshiwe. Kunezidalwa eziphilayo ezibonakala kweminye imibono enamaphiko, kodwa lezo zisebenzisa umfanekiso ongokomfanekiso omkhulu ukuze zidlulisele imibono. Ayihloselwe ukuthathwa ngokoqobo. Uma uphenya igama elithi ingelosi eBhayibhelini bese ubheka kuzo zonke izikhombo, ngeke ulithole lapho ingelosi egqoke amaphiko amabili yavakashela khona umuntu. Lapho izingelosi zibonakala ku-Abrahama noLoti, zabizwa ngokuthi “amadoda.” Kwakungekho kukhulunywa ngamaphiko. Lapho uDaniyeli evakashelwa uGabriyeli nabanye, wabachaza njengamadoda. Lapho uMariya etshelwa ukuthi uzokhulelwa indodana, wabona indoda. Akukho nokukodwa kokuhanjelwa yizingelosi okwatholwa amadoda nabesifazane abathembekile lapho sitshelwa khona ukuthi izithunywa zazinamaphiko. Kungani babeyoba? NjengoJesu owavela ekamelweni elikhiyiwe, lezi zithunywa zingangena ziphume zingena eqinisweni lethu.

Lo mfanekiso wengelosi enamaphiko uwubulima kangangokuthi ubangela amahloni. Limelela kabi iBhayibheli futhi linikeza ukugaywa okwengeziwe kwalabo abafuna nje ukudelela izwi likaNkulunkulu. Kufanele sicabangeni? Ukuthi ingelosi yeza isuka esibhakabhakeni ukuze ifike eduze kweNkosi yethu? Ubungacabanga ukuthi ukubhakuzisa kwalawo maphiko amakhulu kwakuyovusa abafundi ababelele eduze. Uyazi ukuthi bathi bathembekile futhi bahlakaniphile. Elinye igama elisho oqondayo lihlakaniphile. Ukuhlakanipha kuwukusebenzisa ulwazi ngendlela engokoqobo, kodwa uma ungenalo ulwazi lwangempela lweBhayibheli, kunzima ukuhlakanipha.

Uzwe kuthiwa isithombe silingana namagama ayinkulungwane. Uma ufuna ukuqonda izinga elibi lemfundaze endlunkulu ye-JW, ngikunikeza lokhu.

Manje, yini esingayithatha kukho konke lokhu? UJesu wathi: “Umfundi akangaphezu komfundisi, kodwa wonke oqeqeshwe ngokugcwele uyoba njengomfundisi wakhe.” ( Luka 6:40 . Ngamanye amazwi, umfundi akangcono kunothisha wakhe. Uma ufunda iBhayibheli, kusho ukuthi umfundisi wakho nguNkulunkulu neNkosi yakho uJesu, futhi uyovuka kuze kube phakade olwazini. Nokho, uma uthisha wakho kuyi-Nqabayokulinda nezinye izincwadi zenhlangano. Hmm, lokho kungikhumbuza okuthile uJesu akusho:

“Ngokuba noma ubani onakho, uyophiwa okwengeziwe, futhi uyokwandiswa; kodwa lowo ongenakho uyakwamukwa nalokho anakho. ( Mathewu 13:12 )

Siyabonga ngokubuka nokusekela lesi siteshi.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    45
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x