Chofoza lapha ukubuka ividiyo

Sawubona, isihloko sale video sithi “OFakazi BakaJehova Bathi Akulungile Ukukhulekela UJesu, Kodwa Bayajabula Ukukhulekela Abantu”. Ngiyaqiniseka ukuthi ngizothola ukuphawula koFakazi BakaJehova ababenganelisekile ababengisola ngokukhuluma kabi ngabo. Bayothi abakhulekeli abantu; bayothi yibona kuphela emhlabeni abakhulekela uNkulunkulu weqiniso, uJehova. Ngokulandelayo, bazongigxeka ngokusikisela ukuthi ukukhulekela uJesu kuyingxenye elungile ngokombhalo yokukhulekela kweqiniso. Bangase ngisho bacaphune uMathewu 4:10 obonisa uJesu etshela udeveli, “Suka, Sathane! Ngoba kulotshiwe ukuthi, “NguJehova uNkulunkulu wakho okumelwe umkhulekele, futhi nguye yedwa okumelwe unikele kuye inkonzo engcwele.’” INguqulo Yezwe Elisha

Kulungile, ngibeke icala futhi ngikwenzile esidlangalaleni. Ngakho manje ngidinga ukukusekela ngomBhalo.

Ake siqale ngokususa ukungezwani okungenzeka. Uma ungomunye woFakazi BakaJehova, uqonda ukuthi igama elithi “ukukhulekela” lisho ukuthini? Cabanga ngalokho okwesikhashana. Nithi nikhulekela uJehova uNkulunkulu, kodwa nikwenza kanjani ngempela lokho? Uma othile ebengase eze kuwe emgwaqweni futhi akubuze, yini okufanele ngiyenze ukuze ngikhonze uNkulunkulu, ubungaphendula uthini?

Ngithole ukuthi lowo kuwumbuzo oyinselele kakhulu okufanele ngiwubuze, hhayi kuFakazi KaJehova kuphela, kodwa nakunoma yiliphi ilungu lanoma iyiphi enye inkolo. Wonke umuntu ucabanga ukuthi uyazi ukuthi kusho ukuthini ukukhonza uNkulunkulu, kodwa uma ubacela ukuba bakuchaze, bakubeke ngamazwi, kuvame ukuthula isikhathi eside.

Yebo, lokho mina nawe esicabanga ukuthi ukukhulekela kusho ukuthini akubalulekile. Okubalulekile yilokho uNkulunkulu akushoyo lapho ethi kumelwe sikhulekele yena kuphela. Indlela engcono kakhulu yokuthola ukuthi uNkulunkulu ucabangani ngendaba yokukhulekela ukufunda izwi Lakhe eliphefumulelwe. Kungakumangaza yini ukwazi ukuthi kunamagama amane esiGreki ahunyushwe ngokuthi “ukukhulekela” eBhayibhelini? Amagama amane okuhumusha igama elilodwa lesiNgisi. Kubukeka sengathi igama lethu lesiNgisi elithi, ukukhonza, lithwele kanzima.

Manje lokhu sekuzoba nobuchwepheshe obuncane, kodwa ngizocela ningibekezelele ngoba lesi sifundo asisona imfundo. Uma ngiqinisile uma ngithi oFakazi BakaJehova bakhulekela abantu, kusho ukuthi sikhuluma ngesenzo esingaletha ukulahlwa kukaNkulunkulu. Ngamanye amazwi, sikhuluma ngendaba eyindaba yokuphila nokufa. Ngakho, kufanele ukunakwa kwethu ngokugcwele.

Nokho, nakuba ngigxile koFakazi BakaJehova, ngicabanga ukuthi ekupheleni kwale vidiyo uzobona ukuthi akubona bodwa abantu benkolo abakhulekela abantu. Ake siqale:

Igama lokuqala lesiGreki elisetshenziswe elithi “ukukhulekela” esizolicabangela lithi I-Thréskeia.

I-Concordance kaStrong inikeza incazelo emfushane yaleli gama ngokuthi “ukukhulekela okungokwesiko, inkolo”. Incazelo egcwele elinikezayo ithi: “(umqondo oyisisekelo: inhlonipho noma ukukhulekela onkulunkulu), ukukhulekela njengoba kuvezwa izenzo ezingokwesiko, inkolo.” I-NAS Exhaustive Concordance imane iyichaze ngokuthi “inkolo”. Leli gama lesiGreki I-Thréskeia livela izikhathi ezine kuphela emBhalweni. I-New American Standard Bible ilihumusha kuphela ngokuthi “ukukhulekela” kanye, kanti enye kathathu ngokuthi “inkolo”. Nokho, INguqulo Yezwe Elisha YemiBhalo Engcwele, iBhayibheli loFakazi BakaJehova, ilihumusha ngokuthi “ukukhulekela” noma “uhlobo lokukhulekela” endaweni ngayinye. Nansi imibhalo lapho ivela khona ku-NWT:

“ababengazi ngaphambili, uma bethanda ukufakaza, ukuthi ngokwehlelo eliqine kakhulu lendlela yethu yokukhulekela [thréskeia], ngangiphila njengomFarisi.” ( IzEnzo 26:5 )

“Makungabikho-muntu onemuka umklomelo ojabulela ukuthobeka kwamanga nohlobo lokukhulekela [thréskeia] lwezingelosi, ‘ema phezu’ kwezinto azibonileyo. ( Kol 2:18 )

“Uma umuntu ecabanga ukuthi ungumkhulekeli [thréskos] kaNkulunkulu kodwa engalubambi ngokuqinile ulimi lwakhe, ukhohlisa inhliziyo yakhe, nokukhulekela kwakhe [thréskeia] kuyize. Indlela yokukhulekela [thréskeia] ehlanzekile nengangcolile ngokombono kaNkulunkulu noBaba wethu yile: ukunakekela izintandane nabafelokazi osizini lwabo, nokuzigcina ungenabala kulo izwe.” ( Jakobe 1:26, 27 )

Ngokuhumusha ithonya “njengendlela yokukhulekela,” iBhayibheli loFakazi lidlulisela umqondo wokukhulekela okusemthethweni noma okungokwesiko; okungukuthi, ukukhonza okunqunyiwe ngokulandela iqoqo lemithetho kanye/noma amasiko. Lolu uhlobo lokukhulekela noma inkolo eyenziwa ezindlini zokukhulekela, njengamahholo oMbuso, amathempeli, ama-mosque, amasinagoge kanye namasonto endabuko. Kuyaphawuleka ukuthi isikhathi ngasinye lapho leli gama lisetshenziswa eBhayibhelini, linencazelo eqinile embi. Ngakho-ke…

Uma ungumKatolika, ukukhulekela kwakho kuyi-thréskeia.

Uma ungumProthestani, ukukhonza kwakho kuyi-thréskeia.

Uma uyiSeventh Day Adventist, ukukhonza kwakho kuyi-thréskeia.

Uma ungumMormon, ukukhonza kwakho kuyi-thréskeia.

Uma ungumJuda, ukukhonza kwakho kuyi-thréskeia.

Uma uyiMoslem, ukukhonza kwakho yi-thréskeia.

futhi yebo, ngokuqinisekile,

Uma unguFakazi KaJehova, ukukhulekela kwakho kuyi-thréskeia.

Kungani iBhayibheli lisitshela threskeia ngombono ongemuhle? Kungenzeka yini ukuthi lokhu kuwukukhulekela upende ngezinombolo? Ukukhulekela okulalela imithetho yabantu kunezimiso eziqondisayo zeNkosi yethu uKristu? Ngokwesibonelo, uma ungomunye woFakazi BakaJehova futhi uya njalo kuyo yonke imihlangano futhi uya enkonzweni yasensimini masonto onke, ufaka okungenani amahora angu-10 ngenyanga emsebenzini wokushumayela, futhi uma unikela ngemali yakho ukuze usekele umsebenzi womhlaba wonke. , khona-ke ‘ukhulekela uJehova uNkulunkulu’ ngendlela eyamukelekayo, ngokwemithetho ye-Watch Tower and Bible Tract Society—thréskeia.

Lokhu kungamampunge. Lapho uJakobe ethi i-thréskeia “ehlanzekile nengangcolile ngokombono kaNkulunkulu iwukunakekela izintandane nabafelokazi,” usuke ebhuqa. Alikho isiko elihilelekile kulokho. Uthando nje. Empeleni, usho ngokubhuqa, “O, ucabanga ukuthi inkolo yakho iyamukeleka kuNkulunkulu, akunjalo? Ukube bekunenkolo eyamukelwa uNkulunkulu, bekungaba enakekela abampofu futhi engayilandeli indlela yezwe.”

I-Thréskeia (isichasiso): Inkolo, isiko nokusemthethweni

Ngakho, singakusho lokho ithonya igama elithi Ukukhulekela Okusemthethweni noma OkungokweSiko, noma ukukubeka ngenye indlela, Inkolo Ehleliwe. Kimina, inkolo ehleliwe iwukufunda kwengqondo, njengokusho ukuthi “ukushona kwelanga”, “iqhwa eliqandisiwe” noma “inhlanzi ye-tuna.” Zonke izinkolo zihlelekile. Inkinga ngenkolo ukuthi kuhlezi kuhleli amadoda, ugcina usuwenza ngendlela amadoda athi wenze ngayo kungenjalo uzojeziswa.

Igama lesiGreki elilandelayo esizolibheka lithi:

Sebo (isenzo): inhlonipho nokuzinikela

 Livela izikhathi eziyishumi emiBhalweni YamaKristu—kanye kuMathewu, kanye kuMarku, futhi izikhathi ezisele eziyisishiyagalombili encwadini yezEnzo. Igama lesibili kwamane ahlukene esiGreki izinguqulo zeBhayibheli zanamuhla eziwahumusha ngokuthi “ukukhulekela”. Ngokusho kwe-Strong's Concordance, sebó ingasetshenziselwa ukuhlonipha, ukudumisa, noma ukukhonza. Nazi ezinye izibonelo zokusetshenziswa kwayo:

“Baqhubeka bekhonza ngeze [sebó] mina, ngoba bafundisa imiyalo yabantu njengezimfundiso.’” ( Mathewu 15:9 NWT )

“Owasizwayo kwakungowesifazane ogama lakhe linguLidiya, umthengisi wezibubende, wasemzini waseThiyathira, engumkhulekeli.sebó] kaNkulunkulu. INkosi yavula inhliziyo yakhe ukuba anake okwashiwo uPawulu. (IzEnzo 16:14)

“Lo muntu uncenga abantu ukuba bakhulekele [sebó] UNkulunkulu ophambene nomthetho.” (IzEnzo 18:13)

Ukuze kube lula kuwe, ngikunikeza zonke lezi zikhombo endimeni yencazelo yevidiyo oyibukayo uma ufisa ukuyinamathisela enjinini yokusesha yeBhayibheli, njenge-biblegateway.com ukuze ubone ukuthi ezinye izinguqulo zihumusha kanjani. sebó. [Izikhombo ze-sebó ngesiGreki: Mt 15:9; Marku 7:7; IzEnzo 13:43,50; 16:14; 17:4,17, 18; 7,13:29, 27; XNUMX:XNUMX]

Nakuba sebó iyisenzo, asibonisi noma yisiphi isenzo. Eqinisweni, akukho kwezehlakalo eziyishumi zokusetshenziswa kwe sebó kungenzeka yini ukuthola ukuthi abantu abashiwo bahlanganyela kanjani kukho sebó, ekukhulekeleni okunenhlonipho noma ekudumiseni uNkulunkulu. Khumbula, leli gama alichazi ukukhulekela okungokwesiko noma okungokomthetho. Incazelo esuka ku-Strong's ayibonisi isenzo futhi. Ukuhlonipha uNkulunkulu kanye nokudumisa uNkulunkulu kokubili kukhuluma ngomuzwa noma isimo sengqondo ngoNkulunkulu noma kuNkulunkulu. Ngiyakwazi ukuhlala egumbini lami lokuphumula futhi ngikhonze uNkulunkulu ngaphandle kokwenza lutho. Yebo, kungaphikiswana ngokuthi ukukhulekela kweqiniso uNkulunkulu, noma kwanoma ubani ngaleyo ndaba, kumelwe ekugcineni kubonakale ngendlela ethile yesenzo, kodwa ukuthi leso sinyathelo kufanele sithathwe luphi uhlobo alucacisiwe kunoma yiliphi kulawa mavesi.

Izinguqulo eziningana zeBhayibheli ziyahumusha sebó ngokuthi “abazinikele”. Futhi, lokho kukhuluma ngesimo sengqondo ngaphezu kwanoma isiphi isenzo esithile futhi lokhu kuwumehluko obalulekile ukuze uhlale ukhumbula.

Umuntu ozinikele, owesaba uNkulunkulu, othando lwakhe ngoNkulunkulu lufinyelela ezingeni lokudunyiswa, ungumuntu obonakala njengomuntu ohlonipha uNkulunkulu. Ukukhulekela kwakhe kuyisici sokuphila kwakhe. Ukhuluma akhulume ahambe. Isifiso sakhe esijulile siwukuba njengoNkulunkulu wakhe. Ngakho, konke akwenzayo ekuphileni kuqondiswa umcabango wokuzihlola, “Ingabe lokhu kungamjabulisa uNkulunkulu wami?”

Ngamafuphi, ukukhulekela kwakhe akukhona ukwenza isiko lanoma yiluphi uhlobo njengoba kunqunywe amadoda ekukhulekeleni okungokwendlela. Ukukhulekela kwakhe kuyindlela yakhe yokuphila.

Noma kunjalo, amandla okuzikhohlisa ayingxenye yenyama enesono adinga ukuba siqaphele. Emakhulwini eminyaka adlule, lapho uzinikele (sebó) AmaKristu ashisa umkhulekeli akanye nawo esigxotsheni, ayecabanga ukuthi anikela inkonzo engcwele noma inkonzo yokuhlonipha uNkulunkulu. Namuhla, oFakazi BakaJehova bacabanga ukuthi bakhulekela uNkulunkulu (sebó) lapho begwema akholwa nabo ngoba ekhuluma ngokumelene nesiphambeko esithile seNdikimba Ebusayo, njengokuhlanganyela kwabo okuzenzisa kweminyaka eyi-10 neNhlangano YeZizwe Ezihlangene noma ukuphatha kabi kwabo izinkulungwane zamacala okunukubezwa ngokobulili kwezingane.

Ngokufanayo, kungenzeka ukunikeza sebó (ukuhlonipha, ukudumisa ukuzinikela noma ukukhonza) kuNkulunkulu ongalungile. UJesu wabalahla sebó lababhali, nabaFarisi nabapristi, ngokuba babefundisa imiyalo yabantu ukuthi ivela kuNkulunkulu. UJesu wathi, “Bakhonza [sebó] mina ngeze; bafundisa izifundiso eziyimiyalo yabantu.” Mathewu ( 15:9 BSB ) Ngakho, bammelela kabi uNkulunkulu futhi behluleka ukumlingisa. UNkulunkulu ababemlingisa kwakunguSathane futhi uJesu wabatshela kanjalo:

“Nina ningabakayihlo uSathane, nithanda ukwenza izinkanuko zakhe. Yena wayengumbulali wabantu kwasekuqaleni, engavumi ukumisa iqiniso, ngokuba iqiniso lingekho kuye. Nxa eqamba amanga, ukhuluma ulimi lwakhe lokuzalwa, ngokuba ungumqambimanga noyise wamanga. ( Johane 8:44 )

Manje sifika egameni lesithathu lesiGreki elihunyushwe ngokuthi “ukukhulekela” eBhayibhelini.

I-Thréskeia (isichasiso): Inkolo, isiko nokusemthethweni

Sebo (isenzo): inhlonipho nokuzinikela

I-Latreuó (isenzo): inkonzo engcwele

I-Strong's Concordance isinika:

I-Latreuó

Incazelo: ukukhonza

Ukusetshenziswa: Ngikhonza, ikakhulukazi uNkulunkulu, mhlawumbe kalula: Ngiyakhonza.

Ezinye izinguqulo zizolihumusha ngokuthi “ukukhulekela”. Ngokwesibonelo:

“Kepha ngiyakujezisa isizwe abasikhonzayo, 'usho uNkulunkulu,' andukuba baphume kulelo zwe, bakhuleke.latreuó] kimi kule ndawo. '”(IzEnzo 7: 7 NIV)

“Kodwa uNkulunkulu wabafulathela, wabanikela ekukhulekeleni [latreuó] kwelanga, inyanga nezinkanyezi. (IzEnzo 7:42)

Nokho, inguqulo Yezwe Elisha ikhetha ukuhumusha latreuó ‘njengenkonzo engcwele’ esibuyisela ekuhlanganeni kukaJesu noDeveli esixoxe ngakho ekuqaleni kwale vidiyo:

“Suka, Sathane! Ngoba kulotshiwe ukuthi, ‘NguJehova uNkulunkulu wakho okumelwe umkhulekele, futhi nguye yedwa okumelwe unikele kuye inkonzo engcwele [latreuó].’” ( Mt 4:10 NWT )

UJesu uhlobanisa ukukhulekela uNkulunkulu nokukhonza uNkulunkulu.

Kodwa kuthiwani ngengxenye yokuqala yalokho kusola lapho uJesu ethi, “NguJehova uNkulunkulu wakho okumelwe umkhulekele.” ( Mathewu 4:10 NWT )?

Lelo gama akulona I-Thréskeia, noma i-sebó, noma i-latreuó.  Leli igama lesine lesiGreki elihunyushwe ngokuthi ukukhulekela emaBhayibhelini esiNgisi futhi yilo okusekelwe kulo isihloko sale video. Lokhu ukukhulekela okufanele sikunikele kuJesu, futhi kuwukukhulekela oFakazi BakaJehova abenqabayo ukukwenza. Lokhu ukukhulekela oFakazi abakunikeza abantu. Kuyaxaka ukuthi ezinye izinkolo eziningi kweLobukholwa kuyilapho zithi zikhulekela uJesu futhi ziyehluleka ukwenza kanjalo kunalokho zikhulekela abantu. Leli gama ngesiGreki lithi proskuneó.

Ngokusho kukaStrong's Concordance:

Proskuneó kusho:

Incazelo: ukwenza inhlonipho ku

Ukusetshenziswa: Ngiguqa ngamadolo ukuze ngikhuleke, ngikhuleke.

Proskuneó yigama elihlanganisiwe.

ISIZA i-Word-studies ithi livela kokuthi “prós, “qondise” kanye ne-kyneo, “ukuqabula”. Kubhekiselwa esenzweni sokuqabula phansi lapho ukhothama phambi komphathi; ukukhulekela, ukulungele “ukuwa phansi/ukukhothama ukuze uguqe ngamadolo” (DNTT); ukwenza “ukuzithoba” (BAGD)”

Ngezinye izikhathi INguqulo Yezwe Elisha ilihumusha ngokuthi “ukukhulekela” futhi ngezinye izikhathi ngokuthi “ukukhothama”. Lona ngempela umehluko ngaphandle komehluko. Ngokwesibonelo, lapho uPetru engena emzini kaKorneliyu, umKristu wokuqala weZizwe, siyafunda: “Kwathi uPetru engena, uKorneliyu wamhlangabeza, wawa phansi ezinyaweni zakhe, wambulala. ukukhothama [proskuneó] kuyena. Kodwa uPetru wamphakamisa, wathi: “Sukuma; nami ngingumuntu.” ( IzEnzo 10:25, 26 )

AmaBhayibheli amaningi ahumusha lokhu ngokuthi “wamkhulekela”. Ngokwesibonelo, i-New American Standard Bible iyasinikeza: “Kwathi uPetru engena, uKorneliyu wamhlangabeza, wawa phansi ezinyaweni zakhe, wamhlangabeza; bakhuleka yena.”

Kuyafaneleka ukuqaphela ngomfundi weBhayibheli oqotho ukuthi isimo namazwi afana kakhulu avela kusAmbulo lapho umphostoli uJohane ethi khona:

“Khona-ke ngawa phansi phambi kwezinyawo zakhe khonza [proskuneó] yena. Kodwa uthi kimi: “Qaphela! Ungakwenzi lokho! Engiyikho nje ngiyinceku kanye nawe nabafowenu abanomsebenzi wokufakaza ngoJesu. Ukukhulekela [proskuneó] uNkulunkulu; ngoba ukufakaza ngoJesu yikho okuphefumulela ukuprofetha.” ( IsAmbulo 19:10 , NWT )

Lapha, INguqulo Yezwe Elisha isebenzisa elithi “kukhulekela” esikhundleni selithi “ukuguqa” egameni elifanayo, proskuneó. Kungani uKorneliyu eboniswa ekhothama, kuyilapho uJohane eboniswa ekhonza lapho igama elifanayo lesiGreki lisetshenziswa kuzo zombili izindawo futhi izimo zicishe zifane.

KumaHeberu 1:6 sifunda kuNew World Translation:

“Kodwa lapho ephinda eletha iZibulo lakhe emhlabeni owakhiweyo, uthi: “Futhi zonke izingelosi zikaNkulunkulu mazikhothame phambi kwakhe.” ( Heberu 1:6 ) Ngakho-ke, uMbuso kaNkulunkulu wawuthi: “Izingelosi zonke zikaNkulunkulu mazikhothamele kulo.”

Nokho, cishe kuzo zonke ezinye izinguqulo zeBhayibheli sifunda ukuthi izingelosi ziyamkhulekela.

Kungani inguqulo Yezwe Elisha isebenzisa elithi “ukukhothama” esikhundleni selithi “ukukhulekela” kulezi zimo? Njengomdala wangaphambili eNhlanganweni yoFakazi BakaJehova, ngingasho ngaphandle kokungabaza ukuthi lokhu kuwukwenza umehluko osekelwe ekubandlululeni ngokwenkolo. KoFakazi BakaJehova, ungamkhulekela uNkulunkulu, kodwa awukwazi ukukhulekela uJesu. Mhlawumbe lokhu bakwenza ekuqaleni ukuze balwe nethonya likaZiqu-zintathu. Baze bafinyelela ezingeni lokumehlisa uJesu ekubeni ingelosi, nakuba ingelosi enkulu uMikayeli. Manje ukuze ngicace, angikholelwa kuZiqu-zintathu. Nokho, ukukhulekela uJesu, njengoba sizobona, akudingi ukuba samukele ukuthi uNkulunkulu unguZiqu-zintathu.

Ukuchema kwenkolo kuyisithiyo esinamandla kakhulu ekuqondeni iBhayibheli ngokunembile, ngakho ngaphambi kokuba siqhubekele phambili, masiliqonde kahle igama elithi proskuneó kusho ukuthi.

Uzokhumbula ukulandisa kwesivunguvungu lapho uJesu eza kubafundi bakhe ehamba phezu kwamanzi esikebheni sabo sokudoba, futhi uPetru wacela ukwenza okufanayo, kodwa wabe eseqala ukungabaza nokucwila. I-akhawunti ifundeka kanje:

“Masinyane uJesu welula isandla sakhe wabamba uPetru. “Wena onokukholwa okuncane,” Wathi, “ungabazeleni na?” Sebegibele esikebheni, umoya wanqamuka. Khona-ke labo ababesemkhunjini baMkhonza (proskuneó,) ethi, “Ngempela wena uyiNdodana kaNkulunkulu!” ( Mathewu 14:31-33 BSB )

Kungani INguqulo Yezwe Elisha ikhetha ukuhumusha, proskuneó, kulokhu kulandisa ngokuthi “ukukhothamela” lapho kwezinye izindawo ihunyushwa njengokukhulekela? Kungani cishe zonke izinguqulo zilandela iBerean Study Bible lapho zithi abafundi babekhulekela uJesu kulesi senzakalo? Ukuze siphendule lokho, sidinga ukuqonda ukuthi igama lithini proskuneó kwakusho kubantu abakhuluma isiGreki ezweni lasendulo.

Proskuneó ngokwezwi nezwi lisho “ukukhothama futhi ukwanga umhlaba.” Ngokunikezwa lokho, yisiphi isithombe esifika engqondweni yakho njengoba ufunda lesi siqephu. Ingabe abafundi bavele banikeza iNkosi izithupha ezijulile? “Kwakukuhle lokho Nkosi, okwenzile emuva lapho, uhamba phezu kwamanzi uthulisa isiphepho. Kuhle. Ngiyabonga kuwe!"

Cha! Zabamangaza kakhulu lokhu kubonakaliswa kwamandla okumangalisayo, bebona ukuthi izakhi ngokwazo zazingaphansi kukaJesu—isiphepho sibohla, amanzi amsekela—kangangokuthi baguqa baguqa phambi kwakhe. Baqabula umhlabathi. Lesi kwakuyisenzo sokuthumela ngokuphelele. Proskuneó igama elisho ukuzithoba ngokuphelele. Ukuthunyelwa okuphelele kusho ukulalela okuphelele. Nokho, lapho uKorneliyu enza into efanayo phambi kukaPetru, umphostoli wamtshela ukuba angakwenzi lokho. Wayengumuntu nje onjengoKorneliyu. Futhi lapho uJohane ekhothama ukuze anga umhlaba phambi kwengelosi, ingelosi yamtshela ukuba angakwenzi lokho. Nakuba ayeyingelosi elungile, wayemane eyinceku kanye naye. Wayengakufanelekeli ukulalelwa uJohane. Nokho, lapho abafundi bakhothama futhi bebanga umhlaba phambi kukaJesu, uJesu akazange abasole futhi akabatshelanga ukuba bangakwenzi lokho. EyamaHeberu 1:6 isitshela ukuthi izingelosi nazo ziyokhothama futhi zange umhlaba phambi kukaJesu, futhi futhi, zikwenza lokho ngendlela efanele ngesinqumo sikaNkulunkulu.

Manje uma bengingakutshela ukuthi wenze okuthile, ubungangilalela ngokungangabazeki ngaphandle kokugodla? Kungcono ungakwenzi. Kungani kungenjalo? Ngoba nami ngingumuntu njengawe. Kodwa kuthiwani uma kungase kubonakale ingelosi ikutshele ukuba wenze okuthile? Ubungayilalela ingelosi ngaphandle kwemibandela nangaphandle kokungabaza? Nalapha, bekungcono ungakwenzi. UPawulu watshela abaseGalathiya ukuthi ngisho noma ‘ingelosi evela ezulwini ingamemezela kini njengezindaba ezinhle okuthile okungaphezu kwezindaba ezinhle esazimemezela kini, makabe ngoqalekisiweyo. (Galathiya 1:8)

Manje zibuze, lapho uJesu ebuya, ingabe uyolalela ngokuzithandela konke akutshela ukuthi ukwenze ngaphandle kokungabaza noma ukugodla? Uyawubona umehluko?

Lapho uJesu evuswa, watshela abafundi bakhe ukuthi “nginikwe lonke igunya ezulwini nasemhlabeni.” ( Mathewu 28:18 )

Ubani omnike lonke igunya? Baba wethu waseZulwini, kusobala. Ngakho-ke, uma uJesu esitshela ukuba senze okuthile, kunjengokungathi uBaba wethu waseZulwini uyasitshela. Awukho umehluko, akunjalo? Kodwa uma umuntu ekutshela ukuthi wenze into ethi uNkulunkulu umtshele ukuthi akutshele yona, ehlukile, khona-ke usazodingeka uhlole uNkulunkulu, akunjalo?

“Uma umuntu ethanda ukwenza intando yaKhe, uyokwazi ngemfundiso ukuthi ivela kuNkulunkulu noma ngikhuluma ngokusuka kimi. Lowo okhuluma okwakhe ufuna inkazimulo yakhe; kodwa ofuna inkazimulo yalowo omthumileyo, lowo uqinisile, akukho ukungalungi kuye.” ( Johane 7:17, 18 )

UJesu futhi uyasitshela:

“Ngiqinisile impela ngithi kini, iNdodana ayinakwenza nento eyodwa ngokusuka kwayo ngokwayo, kuphela lokho ebona uYise ekwenza. Ngoba noma yiziphi izinto Yena azenzayo, lezizinto iNdodana izenza ngendlela efanayo.” ( Johane 5:19 NWT )

Ngakho, ungamkhulekela uJesu? Unga proskuneó UJesu? Okusho ukuthi, ungazinikela ngokugcwele kuye? Khumbula, proskuneó igama lesiGreki elisho ukukhulekela elisho ukuzithoba ngokugcwele. Uma uJesu ebonakala phambi kwakho ngalesi sikhathi, ungenzenjani? Umshaye emhlane bese ethi, “Siyakwamukela, Nkosi. Kuhle ukukubona. Yini ekuthathe isikhathi eside kangaka?” Cha! Into yokuqala okumelwe siyenze iwukuba siguqe ngamadolo, sikhothame emhlabeni ukuze sibonise ukuthi sizimisele ukuzithoba ngokuphelele kuye. Yilokho okushiwo ukukhonza uJesu ngokweqiniso. Ngokukhulekela uJesu, sikhulekela uJehova, uBaba, ngoba sizithoba elungiselelweni lakhe. Ubeke iNdodana esikhundleni futhi wasitshela, kathathu nakancane, “Lo uyiNdodana yami ethandekayo, engiyamukele; mlaleleni.” ( Mathewu 17:5 )

Uyakhumbula useyingane futhi wenza ngokungalaleli? Umzali wakho uzothi, “Awungilaleli. Ngilalele!" Bese bekutshela ukuthi wenze okuthile futhi wazi ukuthi kungcono ukwenze.

UBaba wethu waseZulwini, okuwukuphela kukaNkulunkulu weqiniso usitshelile: “Lo yiNdodana yami… yilaleleni!”

Kungcono silalele. Kungcono sithumele. Saba ngcono proskuneó, khonzani iNkosi yethu uJesu.

Yilapho abantu behlangana khona. Abakwazi ukunquma ukuthi kungenzeka kanjani ukukhulekela uJehova uNkulunkulu noJesu Kristu. IBhayibheli lithi awukwazi ukukhonza amakhosi amabili, ngakho ukukhulekela uJesu noJehova ngeke yini kufane nokuzama ukukhonza amakhosi amabili? UJesu watshela uDeveli ukuba akhulekele kuphela [proskuneó] UNkulunkulu, ngakho wayengakwamukela kanjani ukukhulekelwa yena ngokwakhe. Umuntu okholelwa kuZiqu-zintathu uzokweqa lokhu ngokuthi kuyasebenza ngoba uJesu unguNkulunkulu. Ngempela? Pho kungani iBhayibheli lingasitsheli ukuba nathi sikhulekele umoya ongcwele? Cha, kunencazelo elula kakhulu. Lapho uNkulunkulu esitshela ukuba singakhulekeli abanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe, ubani onqumayo ukuthi kusho ukuthini ukukhulekela uNkulunkulu? Umkhulekeli? Cha, uNkulunkulu nguye onqumayo ukuthi kufanele akhulekelwe kanjani. Lokho uBaba akulindele kithi ukuzithoba okuphelele. Manje, uma ngivuma ukuzithoba ngokuphelele kuBaba wami waseZulwini, uJehova uNkulunkulu, bese engitshela ukuba ngizithobe ngokuphelele eNdodaneni yakhe, uJesu Kristu, ngizothi, “Uxolo, Nkulunkulu. Awukwazi ukwenza lokho. Ngizozithoba kuwe kuphela?" Ingabe siyabona ukuthi isimo esinjalo singaba inhlekisa kangakanani? UJehova uthi, “Ngifuna ukuba nizithobe kimi ngeNdodana yami. Ukumlalela kuwukungilalela.”

Futhi sithi, “Uxolo, Jehova, ngingalalela kuphela imiyalo onginika yona ngokuqondile. Angamukeli umlamuli phakathi kwami ​​nawe.”

Khumbula ukuthi uJesu akenzi lutho ngokwakhe, ngakho ukulalela uJesu kusho ukulalela uYise. Kungakho uJesu ebizwa ngokuthi “iZwi likaNkulunkulu”. Ungase ukhumbule eyamaHebheru 1:6 esiyifunde kabili kuze kube manje. Lapho kuthiwa uBaba uyoletha izibulo lakhe futhi zonke izingelosi ziyomkhonza. Pho ulethwa ubani? UBaba uletha indodana. Ubani otshela izingelosi ukuba zikhulekele iNdodana? UBaba. Futhi lapho usunakho.

Abantu basazobuza, “Kodwa-ke ngithandaza kubani?” Okokuqala nje, umthandazo awuyona i-proskuneó. Umthandazo yilapho uthola khona ukukhuluma noNkulunkulu. Manje uJesu uzele ukuzokwenza ukwazi ukubiza uJehova ngokuthi uBaba wakho. Ngaphambi kwakhe, kwakungenakwenzeka lokho. Ngaphambi kwakhe sasiyizintandane. Njengoba manje usungumntwana kaNkulunkulu wokutholwa, kungani ungafuni ukukhuluma noyihlo? “Aba, Baba.” Nawe uyafuna ukukhuluma noJesu. Kulungile, akekho okuvimbile. Kungani ukwenza kube noma/noma into?

Manje njengoba sesitholile ukuthi kusho ukuthini ukukhulekela uNkulunkulu noKristu, ake sibhekane nenye ingxenye yesihloko sevidiyo; ingxenye engasho kuyo ukuthi empeleni oFakazi BakaJehova bakhulekela abantu. Bacabanga ukuthi bakhulekela uJehova uNkulunkulu, kodwa empeleni akunjalo. Bakhonza amadoda. Kodwa lokho masingakugcini koFakazi BakaJehova kuphela. Amalungu amaningi enkolo ehleliwe azothi akhulekela uJesu, kodwa futhi, eqinisweni, akhulekela abantu.

Uyamkhumbula umuntu kaNkulunkulu owakhohliswa umprofethi omdala kweyoku-1 AmaKhosi 13:18, 19? Umprofethi omdala waqamba amanga kumuntu kaNkulunkulu owayevela kwaJuda owatshelwa uNkulunkulu ukuba angadli noma aphuze namuntu futhi agoduke ngenye indlela. Umprofethi wamanga wathi:

“Wathi kuye: “Nami ngingumprofethi onjengawe, futhi ingelosi yathi kimi ngezwi likaJehova, ‘Mvumele abuyele nawe endlini yakho ukuze adle isinkwa futhi aphuze amanzi.’” (Wamkhohlisa.) Wasebuya naye ukuba adle isinkwa, aphuze namanzi endlini yakhe. ( 1 AmaKhosi 13:18, 19 )

UJehova uNkulunkulu wamjezisa ngokungalaleli kwakhe. Walalela noma wazithoba kumuntu kunokuzithoba kuNkulunkulu. Kuleso senzakalo, wayekhulekela [proskuneó] indoda ngoba yikho okushiwo yigama. Wabhekana nemiphumela.

UJehova uNkulunkulu akakhulumi nathi njengoba akhuluma kumprofethi weyoku-1 AmaKhosi. Kunalokho, uJehova ukhuluma nathi ngeBhayibheli. Ukhuluma nathi ngeNdodana yakhe, uJesu, amazwi nezimfundiso zayo zilotshwe emiBhalweni. Sifana nalowo “muntu kaNkulunkulu” kweyoku-1 AmaKhosi. UNkulunkulu uyasitshela ukuthi iyiphi indlela okufanele siyilandele. Lokhu ukwenza ngezwi lakhe iBhayibheli esinalo sonke nesingazifundela lona.

Ngakho-ke, uma indoda ithi ingumprofethi—kungaba yilungu leNdikimba Ebusayo, noma umvangeli we-TV, noma uPapa waseRoma—uma leyo ndoda isitshela ukuthi uNkulunkulu ukhuluma nayo bese isitshela ukuthi sithathe enye indlela. indlela eya ekhaya, indlela ehlukile kunaleyo ebekwe nguNkulunkulu emBhalweni, khona-ke sifanele singamlaleli lowomuntu. Uma singakwenzi lokho, uma simlalela lowo muntu, simkhonza. Sikhothama futhi sange umhlaba phambi kwakhe ngoba sizithoba kuye kunokuba sizithobe kuJehova uNkulunkulu. Lokhu kuyingozi kakhulu.

Amanga amadoda. Abantu bakhuluma okwabo, befuna udumo lwabo, hhayi udumo lukaNkulunkulu.

Ngokudabukisayo, engangikade ngihlanganyela nabo eNhlanganweni yoFakazi BakaJehova abawulaleli lo myalo. Uma ungavumelani, zama ukuhlola okuncane. Babuze ukuthi kukhona yini okuseBhayibhelini okubatshela ukuba benze into eyodwa, kodwa iNdikimba Ebusayo yabatshela ukuthi benze okunye, yini ababezoyilalela? Uzomangala ngempendulo.

Umdala welinye izwe osekhonze iminyaka engaphezu kwengu-20 wangitshela ngesikole sabadala ayefunde kuso lapho omunye wabafundisi ayevela eBrooklyn. Le ndoda evelele yaphakamisa iBhayibheli elinesembozo esimnyama yatshela ikilasi, “Uma iNdikimba Ebusayo ibingangitshela ukuthi isembozo saleli Bhayibheli siluhlaza okwesibhakabhaka, siluhlaza okwesibhakabhaka.” Nami ngiye ngaba nakho okufanayo.

Ngiyaqonda ukuthi kungase kube nzima ukuqonda izindinyana ezithile zeBhayibheli, ngakho uFakazi KaJehova ovamile angawethemba amadoda aphethe, kodwa kunezinto okungekho nzima ukuziqonda. Kwenzeka okuthile ngo-2012 okufanele ngabe kwathusa bonke oFakazi BakaJehova, ngoba bathi baseqinisweni futhi bathi bakhulekela [proskuneó, zithobeni] kuJehova uNkulunkulu.

Kwakungalowo nyaka lapho iNdikimba Ebusayo yagabadela yathatha khona igama elithi “inceku ethembekileyo neqondayo,” futhi yafuna bonke oFakazi BakaJehova ukuba bazithobe ekuchazeni kwabo imiBhalo. Bazibize esidlangalaleni ngokuthi “Abagcini Bemfundiso.” (Google it uma ningingabaza.) Ubani owababeka njengabagcini Bemfundiso. UJesu wathi lowo “okhuluma okwakhe ufuna inkazimulo yakhe…” (Johane 7:18, NWT)

Kuwo wonke umlando weNhlangano, “abagcotshiweyo” babebhekwa njengenceku ethembekileyo neqondayo, kodwa lapho, ngo-2012, iNdikimba Ebusayo izithathela leyo ngubo, akuzange kube khona nokuhlebeza komhlambi. Kuyamangalisa!

Manje lawo madoda athi awumzila kaNkulunkulu wokuxhumana. Ngesibindi bathi bangabambela kaKristu njengoba sibona enguqulweni yabo ka-2017 ye-NWT ku-2 Cor 2: 20.

“Ngakho singamanxusa abambele uKristu, njengokungathi uNkulunkulu unxusa ngathi. Njengababambeli kaKristu, siyancenga: “Buyisanani noNkulunkulu.”

Igama elithi “ukufaka endaweni” aliveli embhalweni wokuqala. Ifakwe ikomiti YeNguqulo Yezwe Elisha.

Njengababambeli bakaJesu Kristu, balindele ukuba oFakazi BakaJehova babalalele ngaphandle kwemibandela. Isibonelo, lalela le ngcaphuno evela INqabayokulinda:

“Lapho “umAsiriya” ehlasela…isiqondiso esisindisa ukuphila esisithola enhlanganweni kaJehova singase sibonakale singasebenzi ngokombono womuntu. Sonke kumelwe sikulungele ukulalela noma yiziphi iziqondiso esingase sizithole, kungakhathaliseki ukuthi zibonakala zinengqondo ngokombono womuntu noma cha.”
(w13 11 / 15 k. 20 par. 17 Abelusi Abayisikhombisa, Izikhulu Eziyisishiyagalombili — Lokho Abakusho Kithi Namuhla)

Bazibheka njengoMose oyiqoqo. Lapho noma ubani engavumelani nazo, lowo muntu bambheka njengoKora wanamuhla, owamelana noMose. Kodwa la madoda awawona anamuhla afana noMose. UJesu unguMose omkhulu futhi noma ubani olindele amadoda ukuba abalandele esikhundleni sokulandela uJesu uhlezi esihlalweni sikaMose.

OFakazi BakaJehova manje bakholelwa ukuthi lamadoda eNdikimba Ebusayo ayizihluthulelo zensindiso yawo.

Lamadoda athi angamakhosi nabapristi abakhethwe uJesu futhi akhumbuza oFakazi BakaJehova ukuthi “akufanele nanini bakhohlwe ukuthi ukusindiswa kwabo kuxhomeke ekusekeleni kwabo ngenkuthalo ‘abafowabo’ bakaKristu abagcotshiwe abasesemhlabeni. (w12 3/15 k. 20 isig. 2)

Kodwa uJehova uNkulunkulu uyasitshela:

“Ningabeki ithemba lenu ezikhulwini nakubantu abafayo abangenakusindisa.” ( IHubo 146:3 )

Akukho muntu, akukho qembu lamadoda, akukho uPapa, akukho Cardinal, akukho Arch Bishop, akukho Mvangeli weTV, noma iNdikimba Ebusayo esebenza njengetshe legumbi lensindiso yethu. UJesu Kristu kuphela ofeza leyo ndima.

“Lo uyitshe enaliphatha njengelingeyilutho nina bakhi eseliyinhloko yegumbi. Ngaphezu kwalokho, ayikho insindiso kunoma ubani omunye, ngoba alikho elinye igama ngaphansi kwezulu elinikiwe phakathi kwabantu okumelwe sisindiswe ngalo.” ( IzEnzo 4:11, 12 ) Ngakho-ke, uMbuso kaNkulunkulu ubonisa ukuthi uMbuso kaNkulunkulu unamandla okusindisa abantu.

Eqinisweni, ngishaqekile ngokuthi abangane bami bangaphambili abangoFakazi BakaJehova baye bangena kalula ekukhulekeleni abantu. Ngikhuluma abesilisa nabesifazane esengibazi amashumi eminyaka. Abantu abavuthiwe nabahlakaniphile. Nokho, awahlukile kwabaseKorinte uPawulu abasola lapho ebhala:

“Ngoba nibabekezelela ngokujabula abantu abangenangqondo, njengoba nicabangela. Eqinisweni, nibekezelela noma ubani onigqilaza, noma ubani oshwabadelayo [enakho], noma ubani obamba [lokho eninakho], noma ubani oziphakamisa phezu kwenu, noma ubani onishaya ebusweni.” ( 2 Korinte 11:19, 20 , NWT )

Yashonaphi imibono enengqondo yabangane bami bangaphambili?

Ake ngifane amazwi kaPawulu kwabaseKorinte, ekhuluma nabangane bami abathandekayo:

Kungani nibabekezelela ngenjabulo abantu abangenangqondo? Kungani ubekezelela iNdikimba Ebusayo ekugqilaza ngayo ngokufuna ukuba ulalelwe ngokuphelele zonke iziyalezo zayo, ikutshele ukuthi yimaphi amaholide ongawagubha nongeke ukwazi ukuwagubha, iziphi izindlela zokwelapha ongakwazi ukuzamukela nongeke ukwazi ukuzamukela, ikuphi ukuzijabulisa ongakwazi ukukulalela nongeke ukwazi ukukulalela? Kungani ubekezelela iNdikimba Ebusayo eshwabadela lokho onakho ngokuthengisa indawo yakho yehholo lombuso ewine kanzima ngaphansi kwezinyawo zakho? Kungani ubekezelela iNdikimba Ebusayo ethatha lokho onakho, ngokuthatha yonke imali eyengeziwe ku-akhawunti yakho yebandla? Ubakhonzelani abantu abaziphakamisayo phezu kwakho? Kungani nibekezelela amadoda anishaya ebusweni, nifuna nifulathele izingane zenu ezinquma ukuthi azisafuni ukuba omunye woFakazi BakaJehova? Amadoda asebenzisa usongo lokususwa ekuhlanganyeleni njengesikhali sokukwenza ukuba uwakhothamele futhi uzithobe.

INdikimba Ebusayo ithi iyinceku ethembekileyo neqondayo, kodwa yini eyenza leyo nceku ithembeke futhi ihlakaniphe? Inceku ayikwazi ukwethembeka uma ifundisa amanga. Angeke ahlakaniphe uma ngokuzidla ethi uthembekile futhi uhlakaniphile esikhundleni sokulinda inkosi yakhe ukuba yenze kanjalo lapho ibuya. Ngokwalokho okwaziyo ngomlando nezenzo zamanje zeNdikimba Ebusayo, ingabe ucabanga ukuthi uMathewu 24:45-47 uyincazelo enembile yazo, inceku ethembekileyo neqondayo, noma ingabe amavesi alandelayo angafanelana kangcono?

“Kodwa uma leyo nceku embi ithi enhliziyweni yayo, ‘Inkosi yami ilibele,’ bese iqala ukushaya izinceku ezikanye nayo futhi idle futhi iphuze kanye nezidakwa eziqinile, inkosi yaleyo nceku iyofika ngosuku eyokwenza ngalo. angalindeli nangehora angalaziyo, futhi uyomjezisa kanzima kunawo wonke futhi uyomabela indawo yakhe nabazenzisi. Lapho yilapho okuyoba khona ukukhala nokugedla amazinyo akhe.” ( Mathewu 24:48-51 )

INdikimba Ebusayo iyashesha ukubiza noma ubani ongavumelani nayo njengesihlubuki esinobuthi. Njengomthakathi okuphazamisa ngokunyakazisa isandla lapha, kuyilapho esinye isandla sakhe senza ubuqili, bathi, “Qaphelani abaphikisi nezihlubuki. Ungabalaleli ngisho nokulalela ngoba wesaba ukuthi bazokuyenga ngamazwi abushelelezi.”

Kodwa ubani ngempela oyengayo? IBhayibheli lithi:

“Makungabikho muntu oniyenga nganoma iyiphi indlela, ngoba ngeke kufike ngaphandle kokuba kufike ukuhlubuka kuqala futhi kwambulwe umuntu ongenamthetho, indodana yokubhujiswa. Uyaphikisana futhi uziphakamisa phezu kwawo wonke umuntu obizwa ngokuthi “unkulunkulu” noma into ehlonishwayo, kangangokuthi uhlala phansi ethempelini likaNkulunkulu, ezibonisa obala ukuthi ungunkulunkulu. Anikhumbuli yini ukuthi, ngisenani, ngangivame ukunitshela lezi zinto?” ( 2 Thesalonika 2:3-5 ) NWT

Manje uma ucabanga ukuthi ngibhekise koFakazi BakaJehova kuphela, unephutha. Uma ungumKatolika, noma umMormon, noma umvangeli, nanoma iyiphi enye inkolo yobuKristu, futhi wanelisekile enkolelweni yokuthi ukhonza uJesu, ngicela ukuba uyibhekisise indlela yakho yokukhulekela. Uyathandaza kuJesu? Uyamdumisa uJesu? Uyashumayela ngoJesu? Konke kuhle futhi kuhle, kodwa lokho akukhona ukukhonza. Khumbula ukuthi igama lisho ukuthini. Ukukhothama futhi ukwanga umhlaba; ngamanye amazwi, ukuzithoba ngokugcwele kuJesu. Uma ibandla lakho likutshela ukuthi kulungile ukukhothama phambi kwesimiso futhi ukhuleke kuleso simiso, leso sithixo, uyalilalela ibandla lakho? Ngoba iBhayibheli lisitshela ukuba sibalekele ukukhonza izithombe ngazo zonke izinhlobo zako. NguJesu lowo okhulumayo. Ingabe isonto lakho likutshela ukuthi uhileleke ngokugcwele kwezombusazwe? Ngoba uJesu usitshela ukuthi singabi ingxenye yezwe. Ingabe isonto lakho likutshela ukuthi kulungile ukuthatha izikhali futhi ubulale amaKristu akanye nawo angaphesheya komngcele? Ngoba uJesu usitshela ukuthi sithande abafowethu nodadewethu futhi labo abaphila ngenkemba bayokufa ngenkemba.

Ukukhonza uJesu, ukumlalela okungenamibandela, kunzima, ngoba kusibeka engcupheni yezwe, ngisho nezwe elizibiza ngobuKristu.

IBhayibheli lisitshela ukuthi maduze kuzofika isikhathi lapho amacala ebandla ayokwahlulelwa khona nguNkulunkulu. Njengoba nje abhubhisa isizwe sakhe sangaphambili, uIsrayeli, ngesikhathi sikaKristu, ngenxa yokuhlubuka kwaso, ngokufanayo uyobhubhisa inkolo. Angisho inkolo yamanga ngoba lokho kungaba i-tautology. Inkolo iwuhlobo lokukhulekela olusemthethweni noma oluyisiko olubekwe abantu ngakho ngokwemvelo yayo ingamanga. Futhi kwehlukile ekukhonzeni. UJesu wathi kowesifazane ongumSamariya uNkulunkulu wayengeke akwamukele ukukhulekelwa eJerusalema ethempelini, noma entabeni lapho amaSamariya ayekhulekela khona. Kunalokho, wayefuna abantu ngabanye, hhayi inhlangano, indawo, isonto, nanoma iliphi elinye ilungiselelo lesonto. Wayefuna abantu ababezomkhulekela ngomoya nangeqiniso.

Kungakho uJesu esitshela ngoJohane kusAmbulo ukuthi phumani kulo bantu bami uma ningafuni ukuhlanganyela nalo ezonweni zalo. (Funda isAmbulo 18:4,5, XNUMX.) Futhi, njengeJerusalema lasendulo, inkolo iyobhujiswa uNkulunkulu ngenxa yezono zayo. Kungcono kakhulu ngathi ukuba singabi phakathi kweBhabhiloni Elikhulu lapho isikhathi sifika.

Ekugcineni, uzokhumbula lokho proskuneó, ukukhulekela, ngesiGreki kusho ukwanga umhlaba phambi kwezinyawo zothile. Ingabe siyowuqabula umhlaba phambi kukaJesu ngokuzithoba kuye ngokugcwele nangokungenamibandela kungakhathaliseki ukuthi lokho kuzobiza malini?

Ngizokushiya nalomcabango wokugcina otholakala kuHubo 2:12.

“Yangeni indodana, ukuze Ingavuthi ngolaka Futhi ningashabalali endleleni, Ngoba intukuthelo yayo ivutha kalula. Bayajabula bonke abaphephela kuye.” ( IHubo 2:12 )

Siyabonga ngesikhathi sakho nokunaka kwakho.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.