Kumagazini we-Nqabayokulinda ka-Okthoba 2021, kunendatshana yokugcina enesihloko esithi “1921 One Hundred Years Ago”. Ikhombisa isithombe sencwadi eyashicilelwa ngalowo nyaka. Nakhu. Incwadi ethi, Harp of God, kaJ. F. Rutherford. Kukhona okungalungile ngalesi sithombe. Uyazi ukuthi kuyini? Ngizokunikeza iseluleko. Leyo akuyona incwadi eyashicilelwa ngalowo nyaka, hhayi impela. Esikubonayo lapha umlando omncane wokubukeza. Awu, yini embi kangaka ngalokho, ungase usho?

Umbuzo omuhle. Nazi ezinye izimiso zeBhayibheli engingathanda ukuba sizikhumbule ngaphambi kokuba sithole ukuthi yini engalungile ngalo mfanekiso.

EyamaHeberu 13:18 ifundeka kanje: “Sikhulekeleni, ngokuba siyaqiniseka ukuthi sinonembeza [ohlanzekile], sithanda ukwenza kahle ezintweni zonke.” ( Hebheru 13:18 , NW )

UPawulu wabe esesitshela ukuthi kufanele ‘silahle amanga, [futhi] kube yilowo nalowo kini akhulume iqiniso kumakhelwane wakhe, ngoba sonke singamalungu omunye komunye. (Funda eyabase-Efesu 4:25.)

Ekugcineni, uJesu usitshela ukuthi “Othembekile kokuncane kakhulu uyothembeka nakokukhulu, futhi lowo ongathembeki kokuncane kakhulu uyoba ongathembeki kokuningi. (Bala uLukha 16:10.)

Manje yini engalungile ngalesi sithombe? Lesi sihloko sikhuluma ngezenzakalo eziphathelene ne-Watch Tower Society kusukela eminyakeni eyikhulu edlule, ngonyaka ka-1921. Ekhasini 30 lika-October 2021, ngaphansi kwesihlokwana esithi “INCWADI ENTSHA!”, saziswa ukuthi le ncwadi. Ihabhu LikaNkulunkulu yafika ngoNovemba walowo nyaka. Ayizange. Le ncwadi yaphuma eminyakeni emine kamuva, ngo-1925 Ihabhu LikaNkulunkulu lokho kwaphuma ngo-1921.

Kungani bengabonisi isembozo sencwadi yangempela ababhekisela kuyo esihlokweni? Ngoba ekhasini elingaphambili, lifundeka kanje “UBUFAKAZI OBUQINISEKILE UKUTHI IZIGIDI EZIPHILAYO MANJE NGEKE ZINGAZE ZAFA”. Kungani befihlela abalandeli babo lokho? Njengoba uPawulu asho, kungani ‘bengakhulumi iqiniso nomakhelwane wabo’? Ungase ucabange ukuthi kuyinto encane, kodwa sisanda kufunda lapho uJesu athi “ongathembeki kokuncane kakhulu uyoba ongathembeki kokuningi.”

Sisho ukuthini ngempela leso sihloko?

Uma sibuyela esihlokweni esiku-Nqabayokulinda yamuva, ka-October 2021, sifunda esethulweni:

“Ngakho-ke, yimuphi umsebenzi esingawubona ngokushesha phambi kwethu wonyaka?” INqabayokulinda (yesiNgisi) ka-January 1, 1921, yabuza lo mbuzo kubaFundi BeBhayibheli ababemagange. Liphendula, lacaphuna u-Isaya 61:1, 2 , owabakhumbuza ngomsebenzi wabo wokushumayela. “UJehova ungigcobile ukuba ngishumayele izindaba ezinhle kwabathobekileyo . . . , ngimemezele umnyaka womusa kaJehova, nosuku lwempindiselo kaNkulunkulu wethu.”

Ngiyaqiniseka ukuthi noma yibaphi oFakazi BakaJehova abafunda namuhla bayovele bafinyelele esiphethweni sokuthi “umsebenzi othile” okukhulunywa ngawo uwukushumayela izindaba ezinhle njengoba nje kwenza oFakazi BakaJehova namuhla. Cha!

Emuva ngaleso sikhathi, wawuyini unyaka owamukelekayo weNkosi? Kwakuwunyaka oqondile kakhulu. 1925!

The I-Bulletin ka-October 1920, incwadi yanyanga zonke ye-Watch Tower Society, yanikeza abaFundi BeBhayibheli bangaleso sikhathi lesi siqondiso sokushumayela:

Kuzofanele ngime kancane ngisafunda lokhu ngoba kuningi okunganembile okumele kubonakale. Ngisebenzisa igama elithi "okunganembile" ukuze ngigweme elinye igama elihlambalazayo.

"Sawubona!"

“Ingabe uyazi ukuthi izigidi eziphilayo manje azisoze zafa?

“Ngiqonde lokho engikushoyo—ukuthi izigidi eziphilayo manje azisoze zafa.

“Incwadi ethi ‘The Finished Mystery’, incwadi kaMfundisi uRussell ngemva kokufa kwakhe, isitshela ukuthi kungani kunezigidi eziphilayo manje ezingasoze zafa; futhi uma ungaqhubeka uphila kuze kube ngu-1925 unamathuba amahle kakhulu okuba ngomunye wabo.

Lona kwakungewona umsebenzi kaRussell owashona. Le ncwadi yabhalwa uClayton James Woodworth noGeorge Herbert Fisher ngaphandle kwemvume yeKomiti Ephethe Ye-Watch Tower, kodwa ngomthetho kaJoseph Franklin Rutherford.

“Kusukela ngo-1881 wonke umuntu wagcona uMfundisi uRussell nesigijimi se-International Bible Students Association sokuthi iBhayibheli laprofetha ngempi yezwe ngo-1914; kodwa impi yafika ngesikhathi, futhi manje isigijimi somsebenzi wakhe wokugcina, ‘izigidi eziphilayo manje azisoze zafa’, sibhekwa ngokungathi sína.

IBhayibheli alizange liprofethe ngempi yezwe ngo-1914. Uma ukungabaza lokho, bheka le vidiyo.

“Kuyiqiniso elimsulwa, elishiwo kuzo zonke izincwadi zeBhayibheli, elabikezelwa yibo bonke abaprofethi beBhayibheli. Ngikholwa ukuthi uzovuma ukuthi lesi sihloko sifanele isikhathi sakusihlwa ezimbalwa ukuze siphenywe.

Kulungile, amanga aluhlaza lawa. Zonke izincwadi zeBhayibheli, bonke abaprofethi beBhayibheli, bonke bakhuluma ngezigidi eziphila manje ezingafi na? Ngiyacela.

“I-'The Finished Mystery' ingatholakala ngo-$1.00.

“Ukuze abaphilayo baqaphele ukuba khona kwangempela kwalenkathi, i- Golden Age, umagazini ophuma kabili ngesonto, ikhuluma ngezenzakalo zamanje eziphawula ukusungulwa kwe-Golden Age—inkathi ukufa kuyophela.

Nokho, lokho akusebenzanga njengoba bekuhleliwe, akunjalo?

“Isikhokhelo sonyaka singu-$2.00, noma kokubili incwadi nomagazini kungatholakala ngo-$2.75.

“I-'The Finished Mystery' iyasitshela ukuthi kungani izigidi eziphilayo manje zingasoze zafa, futhi i-Golden Age izokwembula injabulo nenduduzo ngemva kwamafu amnyama nasongelayo—kokubili kwamashumi ayisikhombisa nanhlanu” (ungasho amadola).

Babekholelwa ngempela ukuthi ukuphela kwakuzofika ngo-1925, ukuthi abathembekile basendulo abanjengo-Abrahama, iNkosi uDavide, noDaniyeli babeyovuswa baphile emhlabeni futhi bayohlala e-United States. Baze bathenga isithabathaba esinamakamelo angu-10 eSan Diego, eCalifornia ukuze bahlale nabo futhi basibiza ngokuthi “Beth Sarim“.

Leso siqephu somlando wenhlangano siyiqiniso futhi sibhalwe phansi, futhi sisezinhliziyweni nasezingqondweni zamadoda nabesifazane abadumele—njengoba ukuphela kungafikanga futhi abathembekile basendulo babengabonwa ndawo. Manje, singase sikuthethelele konke lokho njengezinhlobo zamaphutha anezinhloso ezinhle angenziwa amadoda angaphelele ashiseka ngokweqile. Ngiyaqiniseka ukuthi ngangiyokwazi, ukube ngangazi ngakho konke lokhu lapho nginguFakazi KaJehova ozinikezele ngokugcwele. Yiqiniso, isiprofetho samanga. Lokho akunakuphikiswa. Baprofetha okuthile okwakuzokwenzeka futhi basibhala phansi leso sibikezelo, ngakho lokho kubenza, ngencazelo kaDuteronomi 18:20-22, babe umprofethi wamanga. Kodwa-ke, uma kunikezwe lokho, ngabe ngisakushalazela, ngenxa yeminyaka yokuba nesimo. Noma kunjalo, izinto ezinjalo zase ziqala ukungikhathaza njengoba singena kwabangu-21st Ikhulu leminyaka.

Eminyakeni edlule, lapho ngidla isidlo sakusihlwa nabangane abathile be-JW, owayeyiphayona nomyeni wakhe wangaphambili waseBethel, ngazithola ngikhononda ngezinto ezingaphakathi kwenhlangano. Bakhula bekhathazekile futhi bangibuza ukuthi yini engangicasuke ngempela. Ngathola ukuthi ngangingakwazi ukukubeka ngamazwi ekuqaleni, kodwa ngemva kwemizuzu embalwa yokucabanga, ngathi, “Ngingathanda nje ukuthi bawamukele amaphutha abo.” Kwangikhathaza kakhulu ukuthi abakaze baxolise nganoma iyiphi incazelo eyiphutha, futhi ngokuvamile basole abanye, noma baye basebenzisa inkathi yesenzo ukuze bagweme umthwalo oqondile, ngokwesibonelo, “bekucatshangwa ukuthi” (Bheka w16 Imibuzo Evela Kubafundi). Abakabi nabo kuze kufike ku-1975 fiasco, ngokwesibonelo.

Esinakho kulesi sihloko akusona nje isibonelo senhlangano engenalo iphutha elidlule, kodwa empeleni iphuma endleleni yokulifihla. Ingabe yilokho ngempela okufanele sikhathazeke ngakho? Ukuze uthole impendulo, ngizovumela inhlangano ikhulume.

Lapho sixoxa ngokuthi kungani singakholelwa ukuthi iBhayibheli liyizwi likaNkulunkulu ngempela, INqabayokulinda ye-1982 yathi:

Okunye okubonisa ukuthi iBhayibheli livela kuNkulunkulu ukwethembeka kwababhali balo. Kungani? Phakathi kokunye, kuphambene imvelo yomuntu ewile ukuvuma amaphutha omuntu, ikakhulukazi ekubhaleni. Kulokhu, iBhayibheli lihlukaniswa kwezinye izincwadi zasendulo. Kodwa, ngaphezu kwalokho, ukungagunci kwababhali bayo kusiqinisekisa ngokwethembeka kwabo kukonke. bembule ubuthakathaka babo bese bekhuluma amanga ngezinye izinto, akunjalo? Uma bebezoqamba amanga, bekungeke yini kube ukwaziswa okungalungile ngabo? Ngakho-ke, ukungagunci kwababhali beBhayibheli kwenza ukusho kwabo ukuthi uNkulunkulu wabaqondisa kulokho abakubhala.— 2 Thimothewu 3:16 .

(w82 12/15 k. 5-6)

Ukungagwegwesi kwababhali beBhayibheli kusiqinisekisa ngokwethembeka kwabo kukonke. Hmm, ukuhlehla bekungeke yini kube yiqiniso. Uma sithola ukuthi akukho ukungagwegwesi, ingabe lokho ngeke kusenze sisole iqiniso lalokho ababekubhala? Uma lawo mazwi siwasebenzisa manje kubabhali bezincwadi zoFakazi BakaJehova, benza kanjani ubulungisa? Ukuphinda ucaphune ku-Nqabayokulinda ye-1982: “Phela, ngeke baveze ubuthakathaka babo bese benza izimangalo ezingamanga ngezinye izinto, akunjalo? Uma bebezoqamba amanga, bekungeke yini kube ulwazi olungalungile ngabo?”

Hmm, “uma bebezoqamba amanga, bekungeke yini kube ukwaziswa okungalungile ngabo”?

Ngangingakaze ngazi ngesiprofetho senhlangano esahluleka ngo-1925 kwaze kwaba yilapho sengiyishiyile inhlangano. Ayesusa lawo mahloni kithi sonke. Futhi kuze kube namuhla, basalokhu benza kanjalo. Kusukela izincwadi ezindala, like Ihabhu LikaNkulunkulu, ekhishwe emitatsheni yezincwadi yawo wonke amahholo oMbuso emhlabeni wonke ngesinqumo sendikimba ebusayo eminyakeni ethile edlule, ufakazi ovamile wayeyobheka lesi sithombe futhi acabange ukuthi lena kwakuyincwadi egcwele iqiniso leBhayibheli eyanyatheliswa ngempela ngo-1921 Babengeke bazi ukuthi lesembozo sasishintshiwe sisuka esembozweni sokuqala esanyatheliswa ngo-1921 esasiqukethe ukugomela okuyihlazo kokuthi lencwadi inobufakazi obuqand’ ikhanda bokuthi izigidi ezaziphila ngaleso sikhathi zaziyobona ukuphela, isiphetho enye incwadi yangaleso sikhathi, uhlelo luka-1920. kwe Izigidi Eziphilayo Manje Azisoze Zafa, okwakuthiwa izofika ngo-1925.

Singase siwakhohlwe amaphutha amaningi inhlangano eye yawenza ukube belingisa ababhali beBhayibheli ngokuwavuma ngobuqotho amaphutha abo futhi baphenduke ngenxa yawo. Kunalokho, benza konke okusemandleni abo ukuze bafihle amaphutha abo ngokushintsha futhi babhale kabusha owabo umlando. Uma ubuqotho babalobi beBhayibheli businika isizathu sokukholelwa ukuthi iBhayibheli liyiqiniso futhi liyiqiniso, khona-ke okuphambene nakho kumelwe kube yiqiniso. Ukuntula ubuqotho nokusibekela ngamabomu izono zesikhathi esidlule, kuyinkomba yokuthi inhlangano ayinakwethenjwa ukuthi iveze iqiniso. Yilokhu ongoti bezomthetho abangakubiza ngokuthi, “isithelo sesihlahla esinoshevu”. Lokhu kukhohlisa, lokhu kubhalwa kabusha njalo komlando wabo ukuze bafihle amaphutha abo, kubiza yonke imfundiso yabo imibuzo. Ukuthembana kucekeleke phansi.

Ababhali be-Nqabayokulinda kufanele bacabangisise ngale miBhalo ngomthandazo.

“Izindebe zamanga ziyisinengiso kuJehova, kepha abenza ngokwethembeka bayamthokozisa.” ( IzAga 12:22 )

“Ngoba sikhathalela yonke into ngokwethembeka, hhayi phambi kukaJehova kuphela kodwa nasemehlweni abantu.’” ( 2 Korinte 8:21 ) Ngakho-ke, ukwethembeka kwethu kuhilela izinto zonke ngokwethembeka.

“Ningaqambelani amanga. Khumulani umuntu omdala kanye nemikhuba yakhe.”— Kolose 3:9;

Kodwa ngokudabukisayo, ngeke bakulalele lokho iBhayibheli labo elibatshela ukuba bakwenze. Isizathu siwukuthi bakhonza amakhosi abo, amalungu eNdikimba Ebusayo, hhayi iNkosi yethu uJesu. Njengoba yena ngokwakhe axwayisa: “Akakho ongakhonza amakhosi amabili; ngoba uyozonda enye athande enye, noma anamathele kwenye adelele enye. . . .” ( Mathewu 6:24 )

Siyabonga ngesikhathi sakho nokusekelwa.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    54
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x