Kuvidiyo yangaphambilini yalolu chungechunge enesihloko esithi “Ukusindisa Abantu, Ingxenye 5: Singamsola UNkulunkulu Ngobuhlungu, Usizi, Nokuhlupheka Kwethu?” Ngathi sizoqala isifundo sethu esimayelana nokusindiswa kwesintu ngokubuyela ekuqaleni futhi siqhubekele phambili sisuka lapho. Leso siqalo, engqondweni yami, sasikuGenesise 3:15 , okuyisiprofetho sokuqala eBhayibhelini esiphathelene nezinhlu zozalo noma izimbewu zabantu ezaziyolwa phakathi nesikhathi sonke kuze kube yilapho inzalo noma inzalo yowesifazane ekugcineni inqoba inyoka nenzalo yayo.

“Ngiyakubeka ubutha phakathi kwakho nowesifazane, naphakathi kwenzalo yakho neyakhe; yona iyakuchoboza ikhanda lakho, wena uyakulimaza isithende sayo. (Genesise 3:15, New International Version)

Nokho, manje sengiyabona ukuthi ngangingabuyeli kude ngokwanele. Ukuze siqonde ngempela zonke izinto eziphathelene nokusindiswa kwesintu, kufanele sibuyele emuva ekuqaleni kwesikhathi, ekudalweni kwendawo yonke.

IBhayibheli kuGenesise 1:1 lithi ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Umbuzo ongakaze uzwe muntu ebuza ukuthi: Kungani?

Kungani uNkulunkulu adala amazulu nomhlaba? Konke esikwenzayo mina nawe, sikwenza ngesizathu. Kungakhathaliseki ukuthi sikhuluma ngezinto ezincane njengokuxubha amazinyo nokukama izinwele zethu, noma izinqumo ezinkulu ezinjengokuqala umndeni noma ukuthenga indlu, noma yini esiyenzayo, senza ngesizathu. Kukhona okusikhuthazayo. Uma singakwazi ukuqonda ukuthi yini eyashukumisela uNkulunkulu ukuba adale zonke izinto kuhlanganise nohlanga lwesintu, cishe sizogcina sifinyelela iziphetho ezingalungile noma nini lapho sizama ukuchaza ukusebenzelana kukaNkulunkulu nesintu. Kodwa akuzona izisusa zikaNkulunkulu kuphela okudingeka sizihlole, kodwa nezethu. Uma sifunda indaba emBhalweni esitshela ngoNkulunkulu ebhubhisa isixuku sabantu, njengengelosi eyabulala amasosha ase-Asiriya angu-186,000 XNUMX ayehlasela izwe lakwa-Israyeli, noma yaqothula cishe bonke abantu ngoZamcolo, singase simahlulele ngokuthi ononya futhi oziphindiselela. Kodwa ingabe sigijimela ekwahluleleni ngaphandle kokunikeza uNkulunkulu ithuba lokuzichaza? Ingabe sishukunyiswa isifiso esiqotho sokwazi iqiniso, noma ingabe sifuna ukuthethelela inkambo yokuphila engancikile neze ekubeni khona kukaNkulunkulu? Ukwahlulela omunye kabi kungasenza sizizwe singcono ngathi, kodwa ingabe lokho kulungile?

Umahluleli olungileyo ulalela wonke amaqiniso ngaphambi kokwahlulela. Akufanele siqonde nje ukuthi kwenzekeni, kodwa kungani kwenzekile, futhi lapho sifika “kungani?”, sithola isisusa. Ngakho, ake siqale ngalokho.

Abafundi beBhayibheli bangakutshela lokho UNkulunkulu uluthando, ngoba usembulela lokho kweyoku-1 Johane 4:8 , kwenye yezincwadi zeBhayibheli zokugcina ezalotshwa, ekupheleni kwekhulu lokuqala. Ungase uzibuze ukuthi kungani uNkulunkulu engasitshelanga lokho encwadini yeBhayibheli yokuqala eyalotshwa, eminyakeni engaba ngu-1600 XNUMX ngaphambi kokuba uJohane abhale incwadi yakhe. Kungani silinda kuze kube sekupheleni ukuze siveze leso sici esibalulekile sobuntu Bakhe? Eqinisweni, kusukela ekudalweni kuka-Adamu kwehle kuze kufike ekufikeni kukaKristu, kubonakala sengathi asikho isenzakalo esirekhodiwe lapho uJehova uNkulunkulu etshela khona isintu ukuthi “Uluthando”.

Nginombono wokuthi kungani uBaba wethu osezulwini alinda kwaze kwaba sekupheleni kwemibhalo ephefumulelwe ukuze embule lesi sici esibalulekile sobuntu bakhe. Ngamafuphi, sasingakakulungeli. Ngisho nanamuhla, ngiye ngabona abafundi beBhayibheli abaqotho bebuza ngothando lukaNkulunkulu, okubonisa ukuthi abaqondi ngokugcwele ukuthi luyini uthando Lwakhe. Bacabanga ukuthi ukuba nothando kufana nokuba nobuntu. Kubo uthando lusho ukuthi ungaze uxolise ngoba uma unothando awusoze wenza lutho oluzocasula umuntu. Kubukeka sengathi, kwabanye, noma yini ehamba egameni likaNkulunkulu, nokuthi singakholelwa noma yini esiyifunayo ngoba “sithanda” abanye futhi “bayasithanda” thina.

Lokho akulona uthando.

Kunamagama amane esiGreki angahunyushwa ngokuthi “uthando” olimini lwethu futhi amathathu kulawa mane avela eBhayibhelini. Sikhuluma ngokuthandana nokwenza uthando futhi lapha sikhuluma ngothando locansi noma olunothando. NgesiGreki, lelo gama lithi eros lapho sithola khona igama elithi “inkanuko”. Ngokusobala lelo akulona igama elisetshenziswe uNkulunkulu kweyoku-1 Johane 4:8. Okulandelayo sine storgē, okubhekisela ngokuyinhloko othandweni lomkhaya, uthando lukaBaba ngendodana, noma indodakazi kunina. Igama lesithathu lesiGreki elisho uthando lithi philia okubhekisela othandweni phakathi kwabangane. Leli yizwi lothando, futhi silicabanga ngokwabantu abathile abayizinto ezikhethekile zothando lwethu siqu nokunaka kwethu.

La magama amathathu awatholakali neze emiBhalweni YamaKristu. Empeleni, eros alitholakali nhlobo eBhayibhelini. Nokho ezincwadini zakudala zesiGreki, lawa magama amathathu othando, erōs, storgē, futhi philia ziningi nakuba ingekho kuzo enwebe ngokwanele ukuba ikwazi ukwamukela ukuphakama, ububanzi, nokujula kothando lobuKristu. UPawulu ukubeka ngale ndlela:

Khona-ke nina enigxilile nisekelwe othandweni, niyakuba namandla kanye nabangcwele bonke, okuqonda ubude nobubanzi nokuphakama nokujula kothando lukaKristu, futhi nilwazi lolu thando oludlula ulwazi, ukuze nigcwaliswe. ngakho konke ukugcwala kukaNkulunkulu. (Kwabase-Efesu 3:17-19)

Uyabona, umKristu kumelwe alingise uJesu Kristu, ongumfanekiso ophelele kaYise, uJehova uNkulunkulu, njengoba le miBhalo ibonisa:

Ungumfanekiso kaNkulunkulu ongabonakali, izibulo layo yonke indalo. ( Kolose 1:15 )

INdodana ingukukhanya kwenkazimulo kaNkulunkulu futhi ukumelwa okuyikonakona kwesimo Sakhe, ephasa zonke izinto ngezwi lakhe elinamandla… (Hebheru1:3 Berean Study Bible)

Njengoba uNkulunkulu eluthando, kusobala ukuthi uJesu uluthando, okusho ukuthi kufanele silwele ukuba nothando. Sikwenza kanjani lokho futhi yini esingayifunda enqubweni mayelana nohlobo lothando lukaNkulunkulu?

Ukuze siphendule lowo mbuzo, kudingeka sibheke egameni lesine lesiGreki elisho uthando: agapē. Leligama cishe alikho ezincwadini zesiGreki zasendulo, nokho likhulu kakhulu kunamanye amagama amathathu esiGreki othando emiBhalweni YamaKristu, elivela izikhathi ezingaphezu kuka-120 njengebizo futhi izikhathi ezingaphezu kuka-130 njengesenzo.

Kungani uJesu athatha leli gama lesiGreki elingavamile ukusetshenziswa, aphe, ukuze sibonise izimfanelo zobuKristu ezidlula zonke? Kungani leli gama uJohane alisebenzisa lapho ebhala, “uNkulunkulu uluthando” (uTheos agapē estin)?

Isizathu singachazwa kangcono ngokuhlola amazwi kaJesu akuMathewu isahluko 5 :

“Nizwile ukuthi kwathiwa, ‘Uthando,agapēseis) uzonde isitha sakho. Kepha ngiyakutshela, uthando (agapate) izitha zenu, nibakhulekele abanizingelayo, ukuze nibe-ngabantwana bakaYihlo osezulwini. Wenza ilanga lakhe liphumele ababi nabahle, anise imvula phezu kwabalungileyo nabangalungile. Uma uthanda (agapēsēte) labo abathanda (agapontas) wena, yimuphi umvuzo ozowuthola? Abenzi njalo nabathelisi na? Futhi uma nibingelela abafowenu bodwa, nenza kakhulu kunabanye na? Abenzi njalo nabezizwe na?

Ngakho-ke yibani ngabaphelele, njengoba noYihlo osezulwini ephelele.” ( Mathewu 5:43-48 ) Berean Study Bible.

Akuyona into engokwemvelo ngathi ukuba nothando ngezitha zethu, ngabantu abasizondayo nabangathanda ukusibona sishabalala emhlabeni. Uthando uJesu akhuluma ngalo lapha alusuki enhliziyweni, kodwa lusuka emqondweni. Kungumkhiqizo wentando yomuntu. Lokhu akusho ukuthi akukho mizwa ngemuva kwalolu thando, kodwa imizwa ayiqhubeki. Lolu uthando olulawulwayo, oluqondiswa ingqondo eqeqeshelwe ukwenza ngolwazi nokuhlakanipha njalo efuna inzuzo yomunye, njengoba uPawulu esho:

“Ningenzi lutho ngombango noma ngokuzigqaja okuyize, kodwa ngokuthobeka nibheke abanye njengabakhulu kunani. Ngamunye wenu makangakhathaleli okwakhe kuphela, kodwa futhi abheke nezabanye.” (Funda eyabaseFilipi 2:3,4, XNUMX.)

Ukuchaza agapē emshweni owodwa omfushane, “Luwuthando oluhlale lufunela othandekayo inzuzo ephakeme kakhulu.” Kumelwe sithande izitha zethu, hhayi ngokuzisekela enkambweni yazo engalungile, kodwa ngokulwela ukuthola izindlela zokuzisusa kuleyo nkambo embi. Lokhu kusho ukuthi agapē ngokuvamile kusishukumisela ukuba senzele abanye okuhle naphezu kwabo siqu. Bangase babheke ngisho nezenzo zethu njengezinenzondo nenkohliso, nakuba kuzozuza okuhle ngesikhathi esigcwele.

Ngokwesibonelo, ngaphambi kokuba ngishiye oFakazi BakaJehova, ngaxoxa nedlanzana labangane bami abakhulu ngamaqiniso engangiwafundile. Kwabacasula lokhu. Babekholelwa ukuthi ngiyimbuka enkolweni yami noNkulunkulu wami uJehova. Baveza umuzwa wokuthi ngangizama ukubalimaza ngokululaza ukholo lwabo. Njengoba ngibaxwayisa ngengozi ababekuyo, nokuthi babephuthelwa yithuba langempela lokusindiswa kwaBantwana bakaNkulunkulu, inzondo yabo yakhula. Ekugcineni, belalela imithetho yeNdikimba Ebusayo, balalela banginquma. Abangane bami babephoqelekile ukuthi bangigweme, abakwenza ngokuhambisana nokufundiswa kwe-JW, becabanga ukuthi benza ngenxa yothando, yize uJesu akubeka kwacaca ukuthi thina njengamaKristu kusafanele sithande noma ngubani esimbona (ngamanga noma ngenye indlela) njengesitha. Vele, bafundiswa ukuthi bacabange ukuthi ngokungigwema, bangangibuyisela esibayeni se-JW. Babengaboni ukuthi izenzo zabo zifana nokukhohlisa ngokomzwelo. Kunalokho, babeqiniseka ngokudabukisayo ukuthi babenza ngothando.

Lokhu kusiletha ephuzwini elibalulekile okufanele silicabangele agapē. Igama ngokwalo alihlotshaniswa nemfanelo ethile yokuziphatha azalwa nayo. Ngamanye amazwi, agapē akulona uhlobo oluhle lothando, noma uhlobo olubi lothando. Kuwuthando nje. Okwenza kube kuhle noma kubi ukuqondisa kwayo. Ukuze ubonise lokho engikushoyo, cabangela leli vesi:

“...ngoDema, ngokuba ethanda (agapēsas) lo mhlaba ungishiyile, uye eThesalonika.” (2 Thimothewu 4:10, New International Version)

Lokhu kuhumusha isenzo sesenzo sokuthi agapē, okuyi agapaó, "ukuthanda". UDema wamshiya uPawulu ngesizathu. Ingqondo yakhe yambonisa ukuthi angathola lokho ayekufuna emhlabeni kuphela ngokulahla uPawulu. Uthando lwakhe beluzenzela yena. Yayingenayo, ingaphumi; ngenxa yami, hhayi abanye, hhayi uPawulu, noma uKristu kulokhu. Uma wethu agapē iqondiswe ngaphakathi; uma kuwubugovu, ekugcineni kuzophumela ekulimaleni kwethu ekugcineni, ngisho noma kukhona inzuzo yesikhashana. Uma wethu agapē lingenabugovu, liqondiswe ngaphandle kwabanye, khona-ke kuyozuzisa bona kanye nathi, ngoba asenzi ngenxa yokuzicabangela thina, kodwa kunalokho, sibeka izidingo zabanye kuqala. Kungakho uJesu asitshela: “Ngakho-ke yibani ngabaphelele, njengoba noYihlo osezulwini ephelele.” ( Mathewu 5:48 )

NgesiGreki, igama elisho “okuphelele” lapha lithi teleios, okungasho ukuthi abangenasono, kodwa ephelele. Ukuze sifinyelele ukuphelela kwesimilo sobuKristu, kumelwe sithande kokubili abangane bethu nezitha zethu, njengoba nje uJesu asifundisa kuMathewu 5:43-48 . Kumelwe sifune okuhle kithi, hhayi nje kwabanye, hhayi nje labo abangase bakwazi ukubuyisela umusa, ngomqondo ongokomfanekiso.

Njengoba lolu cwaningo ochungechungeni lwethu Lokusindisa Abantu luqhubeka, sizohlola okunye ukusebenzelana kukaJehova uNkulunkulu nabantu okungase kubonakale kuwuthando. Ngokwesibonelo, ukubhujiswa komlilo kweSodoma neGomora kungaba kanjani isenzo sothando? Ukushintsha umkaLoti ekubeni insika kasawoti kwakungabonakala kanjani njengesenzo sothando? Uma sifuna iqiniso ngempela futhi singagcini nje ngokubheka izaba zokuphika iBhayibheli njengenganekwane, kudingeka siqonde ukuthi kusho ukuthini ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu. agapē, uthando.

Sizozama ukwenza lokho njengoba lolu chungechunge lwamavidiyo luqhubeka, kodwa singenza isiqalo esihle ngokuzibheka thina. IBhayibheli lifundisa ukuthi ekuqaleni abantu benziwa ngomfanekiso kaNkulunkulu, njengoba nje noJesu enziwa.

Njengoba uNkulunkulu eluthando, sizalwa sinekhono lokuthanda njengaye. UPawulu waphawula ngalokho kwabaseRoma 2:14 no-15 lapho ethi:

“Ngisho nabezizwe abangenawo umthetho kaNkulunkulu olotshiwe babonakalisa ukuthi bayawazi umthetho wakhe lapho bewulalela ngokwemvelo, bengakawuzwanga. Babonisa ukuthi umthetho kaNkulunkulu ulotshiwe ezinhliziyweni zabo, ngoba unembeza wabo nemicabango yabo ibasola noma ibatshela ukuthi benza kahle.” ( Roma 2:14, 15 ) I-New Living Translation.

Uma singayiqonda ngokugcwele indlela uthando lwe-agapē lwenzeka ngayo ngaphakathi (kithi ngokwethu ngokwenziwa kwethu ngomfanekiso kaNkulunkulu) lokho kungasisiza kakhulu ukuba siqonde uJehova uNkulunkulu. Bekungeke yini?

Okokuqala, kumelwe siqaphele ukuthi nakuba sinamandla esizalwa nawo othando lokuhlonipha uNkulunkulu njengabantu, alufiki kithi ngokuzenzakalelayo ngoba sizalwa njengabantwana baka-Adamu futhi sizuze izakhi zofuzo zothando lobugovu. Ngempela, kuze kube yilapho siba ngabantwana bakaNkulunkulu, singabantwana baka-Adamu futhi kanjalo, ukukhathazeka kwethu kukithi. “Mina…mina…mina,” iphimbo lengane encane futhi ngokuvamile umuntu omdala. Ukuze kuthuthukiswe ukuphelela noma ukuphelela agapē, sidinga okuthile ngaphandle kwethu. Ngeke sikwenze sisodwa. Sifana nesitsha esikwazi ukubamba okuthile, kodwa into esiphethe iyonquma ukuthi siyizitsha ezihloniphekile noma ezingahloniphekile yini.

UPawulu ubonisa lokhu kweyesi-2 Korinte 4:7:

Manje sinakho lokhu kukhanya okukhanya ezinhliziyweni zethu, kodwa thina ngokwethu sifana nezimbiza zobumba eziphukayo eziqukethe le ngcebo enkulu. Lokhu kwenza kucace ukuthi amandla ethu amakhulu avela kuNkulunkulu, awaveli kithi. (2 Korinte 4:7, New Living Translation)

Engikushoyo ukuthi ukuze siphelele othandweni njengoba noBaba wethu osezulwini ephelele othandweni, thina bantu nje siyawudinga umoya kaNkulunkulu. UPawulu watshela abaseGalathiya:

“Kepha isithelo sikaMoya siluthando, nokujabula, nokuthula, nokubekezela, nobubele, nobuvi, nokukholeka, nobumnene, nokuzithiba. akukho mthetho omelene nezinto ezinjalo.” ( Galathiya 5:22, 23 ) Berean Literal Bible

Ngangivame ukucabanga ukuthi lezi zimfanelo eziyisishiyagalolunye ziyizithelo zomoya ongcwele, kodwa uPawulu ukhuluma ngazo izithelo (ubunye) bomoya. IBhayibheli lithi uNkulunkulu uluthando, kodwa alisho ukuthi uNkulunkulu uyinjabulo noma uNkulunkulu ukuthula. Ngokusekelwe kumongo, inguqulo ye-Passion Bible ihumusha la mavesi ngale ndlela:

Kodwa isithelo esivezwa nguMoya oNgcwele ngaphakathi kwakho siwuthando lwaphezulu kuzo zonke izinkulumo zalo ezihlukahlukene:

injabulo echichimayo,

ukuthula okuthobisayo,

ukubekezela okubekezelayo,

umusa esenzweni,

impilo egcwele ubuhle,

ukholo olunqobayo,

ubumnene benhliziyo, futhi

amandla omoya.

Ungalokothi ubeke umthetho ngaphezu kwalezi zimfanelo, ngoba zenzelwe ukungapheli...

Zonke lezi zimfanelo eziyisishiyagalombili ezisele ziyizici noma ukubonakaliswa kothando. Umoya ongcwele uyoveza kumKristu, Uthando LukaNkulunkulu. Leyo agapē uthando olubheke ngaphandle, ukuze kuzuze abanye.

Ngakho-ke, isithelo sikamoya siwuthando,

Injabulo (love that is jubilant)

Ukuthula (love that is calming)

Ukubekezela (uthando olubekezelayo, alupheli amandla)

Umusa (uthando olucabangelayo nolunesihe)

Ubuhle (uthando ekuphumuleni, ikhwalithi yangaphakathi yothando kusimilo somuntu)

Ukwethembeka (uthando olubheka futhi olukholelwa ebuhleni babanye)

Ubumnene (uthando olulinganiswayo, njalo inani elifanele, ukuthinta okulungile)

Ukuzithiba (Uthando olubusa zonke izenzo. Lena imfanelo yobukhosi yothando, ngoba umuntu osesikhundleni kumelwe akwazi ukulawula ukuze angenzi umonakalo.)

Ubunjalo bukaJehova uNkulunkulu obungapheli busho ukuthi uthando lwakhe kuzo zonke lezi zici noma izinkulumo nalo alunamkhawulo. Njengoba siqala ukuhlola ukusebenzelana kwakhe nabantu nezingelosi ngokufanayo, sizofunda indlela uthando lwakhe oluzichaza ngayo zonke izingxenye zeBhayibheli ezibonakala zingangqubuzani kithi ekuqaleni, futhi ngokwenza kanjalo, sizofunda indlela yokuhlakulela kangcono ukwethembeka kwethu. isithelo sikamoya. Ukuqonda uthando lukaNkulunkulu nokuthi lusebenza kanjani ngaso sonke isikhathi ukuze kube nomphumela wokugcina (lelo igama eliyisihluthulelo, eliwujuqu) lenzuzo yawo wonke umuntu ozimisele kuzosisiza ukuba siqonde zonke izingxenye zemiBhalo ezinzima esizozihlola kumavidiyo alandelayo kulolu chungechunge.

Siyabonga ngesikhathi sakho kanye nokusekela kwenu okuqhubekayo kulo msebenzi.

 

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    11
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x