Kuvidiyo yami yokugcina ethi, “Ukukhanya Okusha KaGeoffrey Jackson Kuvimba Ukungena Embusweni KaNkulunkulu” ngahlaziya inkulumo eyanikezwa ilungu leNdikimba Ebusayo, uGeoffrey Jackson, emhlanganweni waminyaka yonke we-Watchtower Bible and Tract Society ka-2021. UJackson ubekhipha “ukukhanya okusha” ekuchazeni kweNdikimba Ebusayo ngethemba lovuko lwasemhlabeni okuyimfundiso eyinhloko emfundisweni yenkolo ye-JW. Lokhu okuthiwa “ukukhanya okusha” uGeoffrey akwembula kwakusekelwe ekuchazeni kwabo ukuvuswa kwabantu ababili uJesu akhuluma ngakho njengoba kulotshwe kuJohane 5:29 . Ukuze uthole incazelo eningiliziwe yethemba lovuko, ngincoma ukuthi ubone ividiyo yami yangaphambilini, uma ungakayibuki. Ngizophinda ngishiye isixhumanisi endimeni yencazelo yale vidiyo.

Ngaphezu kwakhe ukukhanya okusha ngethemba lovuko lwasemhlabeni, uJackson naye wembula ukukhanya okusha kwesinye isiprofetho esikuDaniyeli isahluko 12. Ngokwenza kanjalo, yena nayo yonke iNdikimba Ebusayo bengazi bakhahlela omunye umlenze wokusekela ngaphansi kwesisekelo semfundiso yabo yokuthi uJesu Kristu waqala ukubusa phezu komhlaba engabonakali ngo-October 1914. Ngithi “ omunye umlenze wokusekela”, ngoba uDavid Splane wenza into efanayo ngo-2012 lapho ememezela ukuthi ngeke besakwazi ukusebenzisa izifaniso noma ukugcwaliseka kwesiprofetho okwesibili ngaphandle uma kutholakala ngokucacile emiBhalweni. Akusekho ukuqagela okuphambene ngabo. Cha, cha. Sekunqamuke konke lokho. Kusukela manje kuqhubeke, abasakwazi ukweqa lokho okulotshiwe ngempela...ngaphandle kwalezo zimfundiso abangakwazi ukuzenza ngaphandle kwazo. Njengokuba khona kukaKristu okungabonakali kwango-1914. Ngokusobala, iNdikimba Ebusayo ayiboni noma ikhetha ukunganaki—futhi inethemba lokuthi wonke umuntu uzoyishaya indiva—iqiniso lokuthi imfundiso ye-1914 isekelwe ngokuphelele ekusetshenzisweni okungokomfanekiso okungatholakali emBhalweni. UDaniyeli akasho lutho ngokugcwaliseka kwesibili kwephupho likaNebukadinesari.

Ngiyazi ukuthi kungase kudide ukuqonda ukuthi kuyini okomfuziselo noma ukugcwaliseka kwesiprofetho kwesibili, ngakho uma ungaqondi ukuthi ziyini ngincoma ukuthi ubone le vidiyo. Ngizofaka isixhumanisi kukho lapha, futhi ngizophinde ngengeze isixhumanisi kuyo endimeni yencazelo yale vidiyo.

Kunoma yikuphi, lokho uDavid Splane akwenza emuva ngo-2012 emhlanganweni waminyaka yonke, uGeoffrey Jackson manje wenza emhlanganweni waminyaka yonke ka-2021. Kepha ngaphambi kokungena kulokho, ngithanda ukusho igama elilodwa noma amabili mayelana nayo yonke le nto “yokukhanya okusha” iNdikimba Ebusayo ethanda ukuxoxa ngayo. Hhayi-ke, empeleni ngeke ngisho nelilodwa igama noma amabili ngakho. Kunalokho, ngizovumela umsunguli wenhlangano eyaba oFakazi BakaJehova ukuba aveze umbono wakhe.

Kumagazini kaFebruary 1881 we I-Zion's Watchtower ekhasini 3, isigaba 3, uCharles Taze Russell wabhala:

“Ukube besilandela umuntu ngokungangabazeki bekungaba okuhlukile ngathi; ngokungangabazeki omunye umbono womuntu wawuyophikisana nomunye futhi lokho okwakukukhanya ngonyaka owodwa noma emibili noma eyisithupha edlule bekuyothathwa njengobumnyama manje: Kodwa kuNkulunkulu akukho ukuguquka, nasithunzi sokuphenduka, futhi kunjalo ngeqiniso; noma yiluphi ulwazi noma ukukhanya okuvela kuNkulunkulu kufanele kube njengombhali wako. Umbono omusha weqiniso awusoze waphikisana neqiniso langaphambili. “Ukukhanya okusha” akukucimi “ukukhanya” okudala kodwa kuyanezela kukho. Uma ukhanyisa isakhiwo esinamajethi egesi ayisikhombisa ubungeke ucime enye njalo lapho ukhanyisa enye, kodwa ubuyonezela ukukhanya kwesinye futhi zibe nokuzwana kanjalo zinikeze ukukhanya ukukhanya: Kunjalo nangokukhanya kweqiniso. ; ukwanda kweqiniso kungokwengeza, hhayi ngokubeka omunye esikhundleni somunye.”

UJehova uNkulunkulu akalokothi aqambe amanga. Angase angavezi lonke iqiniso ngesikhathi esisodwa, kodwa noma yini ayenzayo eveza iqiniso. Ngakho, noma yikuphi ukukhanya okusha angamane anezele eqinisweni aselivezile. Ukukhanya okusha ayisoze yathatha indawo ukukhanya okudala, bekuyomane kunezele kukho, akunjalo? Uma iNdikimba Ebusayo isebenza ngempela njengomzila kaNkulunkulu, futhi uJehova uNkulunkulu ukhuluma nathi ngempela ngayo, khona-ke noma yini abayishoyo kufanele ibe yiqiniso. Kulungile? Uma noma yikuphi okubizwa ngokuthi “ukukhanya okusha” bekuyogcina kuthathe indawo yokuqonda kwangaphambili, kwenze ukuqonda okudala manje kungamanga, lokho bekuyosho ukuthi ukuqonda okudala akuveli kuJehova uNkulunkulu ongakwazi ukukhuluma amanga. Manje mina nawe singase sifundise okuthile bese kamuva sithola ukuthi senze iphutha futhi sakhuluma iphutha. Kodwa angizivezi njengomzila kaNkulunkulu wokuxhumana? Ingabe? Bayakwenza. Futhi uma ungavumelani nabo, bayoba namasosha abo ezinyawo, abadala bendawo, bakusole ngokuhlubuka futhi bakubulale emphakathini, ngokuphoqa wonke umndeni wakho nabangane ukuba bakugweme futhi bakuphathe njengofileyo. Kulapho umehluko.

Ake sicacise ngalokhu. Uma noma iyiphi indoda noma owesifazane egabadela ukutshela abanye ukuthi bangumzila kaNkulunkulu omisiwe, khona-ke usuke esezithwala indima yomprofethi. Awudingi ukubikezela ikusasa ukuze ube umprofethi. Igama ngesiGreki libhekisela kumuntu ongumkhulumeli. Ngakho, uma ungumzila kaNkulunkulu, khona-ke ungumkhulumeli kaNkulunkulu, umprofethi wakhe. Ngeke uthi awuphefumulelwe, njengoba uGeoffrey Jackson asho esifungo eminyakeni ethile edlule, futhi usasho ukuthi ungumzila kaNkulunkulu. Uma uthi ungumzila wakhe, futhi uthi into oyishilo, ngenkathi usebenza njengomzila wakhe, yayingalungile, kusho ukuthi wena ngokwencazelo, ungumkhulumeli wamanga, umprofethi wamanga. Kungaba ngenye indlela kanjani?

Uma iNdikimba Ebusayo ifuna ngempela ukubizwa ngomzila kaNkulunkulu wokuxhumana nomhlambi wakhe osemhlabeni namuhla, khona-ke ukukhanya okusha kungcono kube izambulo ezintsha ezivela kuNkulunkulu ezithuthukisa ukukhanya kwamanje kunokukuthatha esikhundleni, njengoba kuye kwenzeka kaningi. Ngokufaka ukukhanya okusha esikhundleni sokukhanya okudala, bazibonakalisa bengewona umzila kaNkulunkulu, kodwa bangabantu nje abavamile ababhuquza. Uma ukukhanya okudala bekungamanga, sazi kanjani ukuthi ukukhanya okusha nakho akulona amanga? Singabethemba kanjani ukuthi bazosihola?

Kulungile ake sihlole ukukhanya okusha kukaGeoffrey Jackson mayelana nencazelo kaDaniyeli isahluko 12. (Ngendlela, ukuze uthole incazelo ephelele yencazelo kaDaniyeli isahluko 12, sicela ubheke ividiyo ethi “Ukufunda Ngezinhlanzi” Nasi isixhumanisi sakho futhi ngizofaka isixhumanisi kuleyo vidiyo encazelweni yale vidiyo futhi.Inhloso yevidiyo ethi “Learning to Fish” iwukwabelana ngendlela echazayo yokutadisha iBhayibheli, evumela umoya ukuthi ukuqondise eqinisweni ukususa ubumina bakho endleleni. Ngeke usancika kwamanye amadoda ukuthi akutshele okuyiqiniso.)

Kulungile, ake sizwe ukuthi uGeoffrey omdala omuhle uzothini:

UGeoffrey Jackson: Konke lokhu futhi kusisiza ukuba siqonde isiprofetho esimangalisayo esisencwadini kaDaniyeli. Asijike lapho. KuDaniyeli 12, ivesi lokuqala kuya kwelesithathu. Lapho ithi, “Ngaleso sikhathi, uMikayeli, [onguJesu Kristu] uyakusukuma [okuyi-Armagedoni], isikhulu esikhulu esimi [kusukela ngo-1914] ngenxa yabantu bakini. Kuyoba khona isikhathi sosizi [okuwusizi olukhulu] olungakaze lube khona kusukela kwaba khona isizwe kuze kube yileso sikhathi. Ngaleso sikhathi abantu bakini bayophunyuka, bonke abatholakala belotshiwe encwadini [futhi lokhu kubhekisela esixukwini esikhulu]”.

U-Eric Wilson: Uma usuyibukile ividiyo yami ekuDaniel 12, uzokwazi ukuthi ichaza indlela yokufunda iBhayibheli ngokwencazelo, okusho ukuthi ungaliyeka kanjani iBhayibheli lizichaze ngokwalo ngokusebenzisa kokubili umongo wombhalo kanye nomongo womlando kanye nokubheka ukuthi ubani ekhulumayo nokuthi ukhuluma nobani. Kepha iNhlangano ayiyazisi leyo ndlela yokufunda iBhayibheli, ngoba ukufunda iBhayibheli ngendlela ecacile kubeka amandla ezandleni zomfundi futhi kuzophuca ubuholi be-JW igunya labo lokutolika umbhalo egameni lawo wonke umuntu. Lapha, sibona uGeoffrey Jackson enza izisho eziyisithupha ezingenabufakazi:

 • Lesi siprofetho siyogcwaliseka e-Armagedoni kuye phambili.
 • UJesu Kristu uyingelosi enkulu uMikayeli.
 • Ubelokhu emile kusukela ngo-1914.
 • Umele abantu bakaDaniel abangoFakazi BakaJehova.
 • Isikhathi sosizi siwusizi olukhulu e-Armagedoni.
 • Kunesixuku esikhulu sezinye izimvu esiyosinda e-Armagedoni.

Buphi ubufakazi, Geoffrey? Buphi ubufakazi obungokomBhalo banoma yikuphi kwalokhu?

Uma ufuna ukukholelwa okushiwo uGeoffrey, ngoba ukhetha ukukholelwa okushiwo indoda engaphefumulelwe ngaphandle kokuthola ubufakazi bangempela obuvela emiBhalweni, lokho kuyilungelo lakho. Kodwa ngaphambi kokuthi uqhubeke wenze ukukhetha, kungase kukusize ucabange ngalokho uRussell akusho mayelana nokukhanya Okusha akuthathi indawo yokukhanya okudala, kodwa ukunezela kukho. Uyavumelana nalokho? Ngakho-ke, ake sizwe ukuthi kuyini ukukhanya okusha.

UGeoffrey Jackson:  Kodwa phawula lokho okulandelayo: “Futhi abaningi balabo abalele othulini lomhlaba bayovuka, abanye baye ekuphileni okuphakade, abanye ekuhlazweni nasekudelweni okuphakade.”

Ngakho, uma sibheka uDaniyeli isahluko 12 nevesi lesibili, kubonakala kufaneleka futhi, ukuba silungise ukuqonda kwethu leli vesi. Phawula lapho, ikhuluma ngabantu abayovuka besesimweni sovuko, futhi lokhu kwenzeka ngemva kwalokho okukhulunywe ngakho evesini lokuqala, ngemva kokuba isixuku esikhulu sisinde osizini olukhulu. Ngakho, lokhu ngokusobala kukhuluma ngovuko lwangempela lwabalungile nabangalungile.

U-Eric Wilson: Kulungile, ngakho-ke ukukhanya okusha uJackson uthi kufanele siqonde uDaniel 12: 2 ngendlela engokoqobo - ukuthi abanye bayovuselwa ekuphileni okuphakade futhi abanye ekuhlazweni nasekudelweni okuphakade ngemva kwe-Armagedoni. Uthi lesi yisiphetho esisobala, isaziso, esisobala. Ngempela? Kusobala??

Ingelosi ikhuluma esikhathini samanje lapho ithi uMikayeli umela abantu bakini, angicabangi ngo-1914. Ingabe uDaniyeli wayezowezwa lawo mazwi futhi aphethe ngokuthi: “Hawu, kulungile, lo Mikaeli umela abantu bami, kodwa empeleni akamile. Okungenani, hhayi manje. Uyobe emele abantu bami, kodwa hhayi eminye iminyaka engu-2500. Futhi uma ingelosi ithi, “bantu bami”, ayisho abantu bami, abangama-Israyeli, kodwa isho isixuku sabeZizwe abangeke baze bazalwe okungenani iminyaka eyizi-2,500. Awu, yilokho akushoyo. Kusobala kakhulu.”

Lapha, uJackson usebenzisa indlela ehlukile yokufunda iBhayibheli; indlela engagunyaziwe ebizwa ngokuthi eisegesis. Kusho ukuthi ufunda umbhalo lokho ofuna ukukusho. Ufuna lombhalo usebenze ku-1914 kuya phambili futhi ufuna usebenze koFakazi BakaJehova. Uyabona ukuthi iwubuwula futhi iyingozi kangakanani indlela yokutadisha iBhayibheli? Ngokuba nesibopho sokwenza umbhalo uvumelane nemfundiso yesonto ayeseyicabanga, umuntu uphoqeleka ukuba enze izinto eziphusile zokucabanga.

Manje ake sibheke ukukhanya okudala.

Ngaphansi kwesihlokwana esithi “ABANGCWELE ‘VUKA’” incwadi ethi “Sinake Isiprofetho SikaDaniyeli! (2006)esahlukweni 17, amakhasi 290-291 izigaba 9-10 zithi:

“Cabangela umongo. [Awu, manje sicabangela umongo, akunjalo?] Ivesi lokuqala lesahluko 12 lisebenza, njengoba sesibonile, hhayi ekupheleni kwalesi simiso sezinto kuphela kodwa nakuyo yonke inkathi yezinsuku zokugcina. Eqinisweni, ingxenye enkulu yesahluko ithola ukugcwaliseka, hhayi epharadesi lasemhlabeni elizayo, kodwa phakathi nesikhathi sokuphela. Ingabe kuye kwaba khona uvuko phakathi nalesi sikhathi? Umphostoli uPawulu wabhala ngovuko ‘lwalabo abangabakaKristu’ njengoba lwenzeka “phakathi nokuba khona kwakhe.” Nokho, labo abavuselwa ekuphileni kwasezulwini bayovuswa ‘bengonakali. ( 1 Korinte 15:23, 52 ) Akekho kubo ovuselwa “ekuhlazweni nasekwenyanyeni okuphakade” okwabikezelwa kuDaniyeli 12:2 . Ingabe lukhona olunye uhlobo lovuko? EBhayibhelini, uvuko ngezinye izikhathi lubalulekile ngokomoya. Ngokwesibonelo, kokubili uHezekeli nesAmbulo ziqukethe iziprofetho eziphathelene nokuvuselelwa okungokomoya, noma uvuko. — Hezekeli 37:1-14; IsAmbulo 11:3, 7, 11 .

10 Ingabe izinceku zikaNkulunkulu ezigcotshiwe ziye zaba khona ukuvuselelwa okunjalo okungokomoya esikhathini sokuphela? Yebo! Kuyiqiniso elingokomlando ukuthi ngo-1918 insali encane yamaKristu athembekile yabhekana nokuhlaselwa okungavamile okwaphazamisa inkonzo yayo yasobala ehleliwe. Khona-ke, ngokumelene nawo wonke amathuba, ngo-1919 babuyela ekuphileni ngomqondo ongokomoya. La maqiniso afanelana nencazelo yovuko eyabikezelwa kuDaniyeli 12:2.”

UJackson manje usitshela ukuthi konke lokho akulungile. Konke lokho ukukhanya okudala. Konke kungamanga. I ukukhanya okusha ukuthi uvuko lungokoqobo futhi lusesikhathini esizayo. Lokhu, usitshela, kusobala. Uma kusobala kangaka, kungani kubathathe amashumi eminyaka ukuthi bakuthole lokho? Kepha okufanele kubaluleke kakhulu kithina ukuthi ukusenza sibone le ncazelo esobala, uJackson ubhala ngaphezulu noma ufaka esikhundleni sencazelo endala, uyavuma ukuthi bekungamanga. Kwakungelona iqiniso, ngakho kwakungakaze kube ukukhanya okuvela kuNkulunkulu. Sisanda kufunda okwashiwo uC. T. Russell: “Umbono omusha ngeqiniso awusoze waphikisana neqiniso langaphambili. " Uma imfundiso yangaphambili yeNdikimba Ebusayo yayiyimfundiso engamanga, sazi kanjani—singazi kanjani—ukuthi le mfundiso entsha iyiqiniso, noma enye nje inkolelo eyenziwe?

UJackson ubiza lokhu ukukhanya okusha ukulungiswa. Qaphela amagama awasebenzisayo. Bahloselwe ukukukhohlisa. Uma ngibona ukuthi uthayi wegolo lomngane wami ufana ne-skew, ngimtshela ukuthi ngizomlungisa uthayi. Uzoqonda ngokwemvelo ukuthi ngizovele ngiqondise. Ngeke acabange ukuthi ngizomkhumula ngokuphelele uthayi esikhundleni sakhe ngifake ohlukile, akunjalo? Akukhona lokho okushiwo ukulungiswa!

UJackson ubeka phansi ukukhanya okudala- ukuyicisha - futhi esikhundleni sayo ukukhanya okusha. Lokho kusho ukuthi ukukhanya okudala bekungamanga. Yayingaveli kuNkulunkulu nhlobo. Eqinisweni, lokhu ukukhanya okusha kungamanga futhi. Basenephutha. Kodwa nali iphuzu. Uma uzama ukuvikela lokhu kukhanya okusha okungamanga, njengoba oFakazi abaningi beqeqeshelwa ukwenza kanjalo ngokuthi bamane bangabantu abangaphelele futhi bangenza amaphutha, ugeja amaphuzu amabili abaluleke kakhulu.

Iphuzu lokuqala ukuthi bathi bakhulumela uNkulunkulu. Abakwazi ukuba nakho kokubili. Kungakhathaliseki ukuthi uJehova wembula izinto ngabo noma bakhuluma ngokusuka kwabo siqu, “okusukela kubo.” Njengoba ukukhanya kwabo okusha kucisha ukukhanya kwabo okudala, khona-ke ngokukaRussell, abakhulumeli uNkulunkulu emuva ngalesosikhathi. Bangaba kanjani?

Lokho kusiletha ephuzwini lesibili. Bangathola izinto ezingalungile. Mina nawe singalungisa izinto. Bahluke kanjani kithi? Ingabe abantu kufanele balandele wena noma mina? Cha. Kufanele balandele uKristu. Ngakho, uma bengahlukile kuwe nami futhi abantu akufanele balandele mina nawe, kungani kufanele umuntu abalandele? Kungani singabeka insindiso yethu yaphakade ezandleni zabo? Ikakhulukazi ngenxa yalokho iBhayibheli elisitshela ukuthi singakwenzi:

“Ningabeki ithemba lenu ezikhulwini nasendodaneni yomuntu engenakuletha insindiso.” ( IHubo 146:3 )

Mhlawumbe usazizwa uthambekele ekubenithemba futhi ulandele ukuhola kwabo ngoba ucabanga ukuthi bahlakaniphe kakhulu kunawe, noma bahlakaniphe kakhulu kunawe. Ake sibone ukuthi ubufakazi buyakufakazela yini lokho.

UGeoffrey Jackson: Kodwa, kusho ukuthini lapho evesini lesibili lisho ukuthi abanye bayovuselwa ekuphileni okuphakade nabanye ekwedelweni okuphakade? Kusho ukuthini lokho ngempela? Nokho, lapho siqaphela ukuthi siphawula ukuthi kuhluke kancane kulokho uJesu akusho kuJohane isahluko 5. Wakhuluma ngokuphila nokwahlulela, kodwa manje lapha ukhuluma ngokuphila okuphakade, nokudelela okuphakade. Ngakho lelo gama elithi “phakade” lisisiza ukuba sibone ukuthi lokhu kukhuluma ngomphumela wokugcina. Ngemva kokuba laba sebethole ithuba lokwamukela imfundo. Ngakho, labo abavusiwe, abayisebenzisa kahle le mfundo, le mfundo, bayoqhubeka futhi ekugcineni bathole ukuphila okuphakade. Kodwa ke, ngakolunye uhlangothi. Noma yibaphi abenqabayo ukwamukela izinzuzo zaleyo mfundo, bayokwahlulelwa njengabafanelwe ukubhujiswa kwaphakade.

U-Eric Wilson: Abanokuqondisisa bayokhanya ngokukhazimulayo njengomkhathi wezulu, nalabo abaletha abaningi ekulungeni njengezinkanyezi, kuze kube phakade naphakade. ( Daniyeli 12:3 )

Lawo mazwi afanelana ngokuphelele nalokho okwenzeka lapho umoya ongcwele uthululelwa kumaKristu ekhulwini lokuqala ngePhentekoste ( IzEnzo 2:1-47 ) Cabanga, lapho uJesu ebhapathizwa, ayengekho amaKristu emhlabeni. Manje ingxenye yesithathu yomhlaba ithi ingamaKristu futhi izwe ngokwalo seligcwele ulwazi lwezindaba ezinhle ngoJesu. Kodwa uJackson ufuna sikholwe ukuthi uDaniel 12:3 akakagcwaliseki; kodwa ukuthi iyogcwaliseka eZweni Elisha ngemva komsebenzi omkhulu wokufundisa wembulunga yonke owenziwa oFakazi BakaJehova. Likusho kuphi iBhayibheli lokho, Geoffrey? O, ngikhohliwe. Kufanele sikwethembe, enye yezikhulu zesikhathi esizayo. Kufanele nje sikukholwe ngoba uthi kunjalo.

Uyazi, umngane wami wangitshela ukuthi unina uphethe iBhayibheli ngesinye isandla ne-Nqabayokulinda ngesinye wamtshela ukuthi angakwamukela lokho INqabayokulinda ekushoyo ngeBhayibheli. Uma unguFakazi KaJehova, kufanele unqume ukuthi ukulowo wesifazane, noma noKristu. IBhayibheli lithi, “Ningabeki ithemba lenu kubaholi abangabantu; akekho umuntu ongakusindisa." ( IHubo 146:3 ) IBhayibheli lezindaba ezinhle. Nokho, INqabayokulinda ithi ukusindiswa kwakho kuxhomeke ekusekeleni kwakho iNdikimba Ebusayo.

Ezinye izimvu akufanele zikhohlwe ukuthi ukusindiswa kwazo kuxhomeke ekusekeleni kwazo ngenkuthalo “abafowabo” bakaKristu abagcotshiwe abasesemhlabeni. (w12 3/15 k. 20 isig. 2)

INqabayokulinda noma iBhayibheli. Zikhethele. Kodwa khumbula, lokhu ukukhetha kokufa nokuphila. Ayikho ingcindezi.

Uma ungathanda ukuqonda uDaniel 12 ngokuchaza kabanzi, ngamanye amazwi, uma ungathanda ukuvumela iBhayibheli lizichaze, bheka ividiyo yami ethi “Learning to Fish”. Ngifake isixhumanisi kuyo endimeni yencazelo yale vidiyo. Lapho uyothola isisekelo esingokomBhalo sokuqonda ukuthi uDaniyeli 12:2 kufanele asetshenziswe ezenzakalweni zekhulu lokuqala. EyabaseRoma 6:1-7 ibonisa ukuthi lawo maKristu avuswa ngomqondo ongokomoya futhi abanjwa ukuphila okuphakade. Amavesi 4-5 akwenza kucace lokhu:

Ngakho sembelwa kanye naye ngokubhapathizelwa kwethu ekufeni kwakhe, ukuze njengalokho uKristu wavuswa kwabafileyo ngenkazimulo kaYise, kanjalo nathi sihambe ekuphileni okusha. Uma senziwe saba munye naye ekufeni okufana naye, ngokuqinisekile siyohlanganiswa naye ekuvukeni okufana naye. (Funda amaRoma 6:4,5, XNUMX.)

Kulungile, ake sibuyele kulokho okunye uJackson akushoyo ngoDaniel 12: 2 othi “abaningi balabo abalala othulini lomhlaba bayovuka, abanye bavukele ukuphila okuphakade, abanye ekuhlazweni nasekudelweni okuphakade.” UGeoffrey uveza ukuthi elinye iqembu nalo lavuka, kodwa ekufeni okuphakade. Linda umzuzu nje. Ngithe ukufa? Ngisho ukubhujiswa. Yilokho okushiwo uJackson. Kodwa futhi, ima kancane, ayisho ukubhujiswa. Lithi “ekuhlazweni nasekudelweni okuphakade.” UGeoffrey Jackson ucabanga ukuthi ukwedelelwa okuphakade kusho ukubhujiswa kwaphakade, kodwa-ke kungani ingelosi ingakushongo lokho? Ingabe uJackson uzama ukufaka isikhonkwane esiyisikwele somBhalo embobeni eyindilinga yemfundiso? Kubukeka sengathi kunjalo.

Niyazi, ababhali, abaFarisi nabaholi benkolo bosuku lukaJesu bafa kudala, kodwa kuze kube namuhla, sibadelela. Siyabalahla, siyabasola, ngoba babulala iNkosi yethu uJesu. Noma bebuya ekuvukeni kwabangalungile, sizobadelela ngezenzo zabo ngalolo suku. Kungakhathaliseki ukuthi bayaphenduka ezonweni zabo eZweni Elisha noma baqhubeke bephila esonweni, isihlamba nokudelelwa ngezenzo zabo ekhulwini lokuqala kuyohlala phakade. Ingabe lokho akuhambisani kangcono namazwi engelosi?

Noma kunjalo, qhubeka:

UGeoffrey Jackson: Manje, ekugcineni masifunde ivesi lesithathu: “Labo abahlakaniphileyo bayokhanya ngokukhazimulayo njengomkhathi wezulu, nalabo abayisa abaningi ekulungeni njengezinkanyezi kuze kube phakade naphakade.” Lokhu kukhuluma ngomsebenzi omkhulu wokufundisa ozokwenziwa eZweni Elisha. Abagcotshiweyo abakhazinyulisiwe bayokhanya ngokukhazimulayo njengoba besebenza eduze noJesu ekuqondiseni umsebenzi wokufundisa oyoletha abaningi ekulungeni.

U-Eric Wilson: Manje ungase uzibuze ukuthi lelo vesi liyibukela phansi kanjani imfundiso ka-1914. Nokho, akwenzi lokho ngokuqondile, kodwa khumbula, konke lokhu kuyingxenye yesiprofetho esisodwa esenzeka ngesikhathi esisodwa. Ubonile ukuthi usebenzisa kanjani konke eZweni Elisha, akunjalo? Lokho kuwushintsho kulokho ababekufundisa. Babecabanga ukuthi konke kwakubhekisela ezenzakalweni eziphathelene no-1914 kanye neminyaka embalwa ngemva kwalokho, eyaphela ngo-1926. Ngakho, uma amavesi amathathu okuqala esebenza e-Armagedoni naseZweni Elisha, akulandeli yini ukuthi ivesi elilandelayo, leli alisebenzisayo. ayifundi, ingasebenza futhi? Kungaba okungenangqondo nokungqubuzana ngokomBhalo ukusho ukuthi ivesi elilandelayo, ivesi lesine, lisebenza eminyakeni eyi-150 kuya kwengama-200 esikhathini esidlule, akunjalo? Emuva ezenzakalweni zangaphambi kuka-1914, ngisho nangaphambi kokuba uC. T. Russell azalwe!

Nali ivesi elilandelayo:

“Wena Daniyeli, gcina amazwi eyimfihlo, unamathelise incwadi kuze kube sesikhathini sokuphela. Abaningi bayozulazula, futhi ulwazi lweqiniso luyoba luningi.” ( Daniyeli 12:4 )

Incazelo yamazwi asencwadini ivaliwe kuze kube sesikhathini sokuphela. NgokukaJackson, isikhathi sokuphela siyi-Armagedoni. Ngakho, ulwazi lweqiniso oluba luningi ngeke lube khona kuze kube yisikhathi sokuphela noma kamuva, ngokunokwenzeka lapho lo msebenzi wokufundisa omkhulu, ohlanganisa imbulunga yonke, ongasoze waphinda wenziwa futhi bonke abalungile abayovuswa kanye nesixuku esikhulu. yabayosinda e-Armagedoni bayofundisa bonke abangalungile abavusiwe ngoJehova uNkulunkulu.

Futhi, lokho kuhlobene ngani nokuqonda i-1914?

Lokhu:

Lapho uJesu esezohamba, abaphostoli babefuna ukwazi ukuthi wayeyobekwa nini esihlalweni sobukhosi, ngokweNdikimba Ebusayo, okwakwenzeka ngo-1914. Ingabe uJesu wabatshela ukuthi bazoluthola nini usuku? Ingabe wabatshela ukuthi babheke emibhalweni yomprofethi uDaniyeli njengoba uWilliam Miller enza ngabo-1840? Ngemva kukaMiller, uNelson Barbour watadisha uDaniyeli isahluko 4 futhi walungisa imfundiso eyaholela ku-1914, uCharles Taze Russell wabe esewuthatha. Ngamanye amazwi, u-1914 wabonakala njengobalulekile eminyakeni engu-200 edlule. Eminyakeni engamakhulu angu-200 edlule.

Lengelosi yathi kuDaniyeli akagcine amazwi emfihlo, futhi uyivale incwadi kuze kube yisikhathi sokuphela. [Leyo yi-Armagedoni ngokukaJackson] Abaningi bayozulazula, futhi ulwazi lweqiniso luyoba luningi.” ( Daniyeli 12:4 )

Ngakho isikhathi sokuphela sisekusasa lethu, futhi ulwazi lweqiniso lwaba luningi eminyakeni engu-200 edlule? Hhayi-ke, uma amadoda afana nabashumayeli bama-Adventist uWilliam Miller kanye noNelson Barbour bekwazi ukukuqonda lokhu, kungani uJesu engazange ababonise abaphostoli bakhe abaqokwe ngezandla? Ngisho ukuthi, bayicela ngokukhethekile! Babefuna ukwazi usuku lokubuya kwakhe njengeNkosi.

Ngakho lapho sebebuthene bambuza bathi: “Nkosi, ingabe usuwubuyisela umbuso ku-Israyeli ngalesi sikhathi na?” Wathi kubo: “Akukona okwenu ukwazi izikhathi noma izinkathi uBaba azibeke emandleni akhe siqu. ( IzEnzo 1:6, 7 NWT )

Ngakho, uma babengavunyelwe ukwazi ngalokhu kubala okungokwesiprofetho, kwenzeka kanjani ukuba amadoda anjengoMiller, uBarbour, noRussell avunyelwe ukuba akuqonde? Amadoda amabili okuqala ayengebona ngisho noFakazi BakaJehova, kodwa eyingxenye yenhlangano yama-Adventist. Ingabe uNkulunkulu wawushintsha umqondo wakhe?

OFakazi bathi uDaniyeli 12:4 unikeza impendulo, okungenani babevame ukusho lokho. Ohlelweni lwango-August 15, 2009 lwa INqabayokulinda esihlokweni esithi “Ukuphila Okuphakade Emhlabeni—Ithemba Liphinde Litholakale”, bachaza ukuthi kanjani futhi kungani “baphinde balithola kabusha” lelithemba:

“Ulwazi Lweqiniso Luyobe Luchichima”

“Ngokuqondene ‘nesikhathi sokuphela,’ uDaniyeli wabikezela isenzakalo esihle kakhulu. ( Daniyeli 12:3, 4, 9, 10 ) “Ngaleso sikhathi abalungileyo bayokhanya ngokukhazimulayo njengelanga,” kusho uJesu. ( Math. 13:43 ) Ulwazi lweqiniso lwaba luningi kanjani esikhathini sokuphela? Cabangela ezinye izenzakalo ezingokomlando emashumini eminyaka angaphambi kuka-1914, unyaka okwaqala ngawo isikhathi sokuphela.” (w09-ZU 8/15 k. 14)

Uyabona, i ukukhanya okudala okuyinto uJackson manje ayishintshile nge new ukukhanya wathi izinto zazizoshintsha cishe ngo-1914 nokuthi “ulwazi lweqiniso” lwaluyoba luningi. Ngokunokwenzeka, lolo lwazi lweqiniso lwaluyohlanganisa ikhono lokuchaza uDaniyeli isahluko 4 mayelana nezikhathi ezingu-7 zikaNebukadinesari.

Kodwa manje, uJackson usitshela ukuthi lapho uDaniyeli ebhala ukuthi “Abalungileyo bayokhanya ngokukhazimulayo njengelanga” ubhekisela ezenzakalweni zezwe elisha nokuthi lapho ekhuluma ngesiphelo lapho uMikayeli esukuma, ubhekisela eArmagedoni, futhi. ngakho ulwazi lweqiniso lwalungeke lube luningi eminyakeni engama-200 edlule, ngoba amazwi aye avalwa kwaze kwaba yisikhathi sokuphela uJackson athi yi-Armagedoni.

Ngakho-ke, kungakhathaliseki ukuthi uJesu waqamba amanga lapho ethi ulwazi olunjalo alulona olwabantu kodwa luhlala lusemandleni kaYise, uJehova uNkulunkulu, noma iNhlangano inamanga. Ngiyazi ukuthi ngingabheja ngayiphi indlela. Kuthiwani ngawe?

Siyazi kakade ukuthi i-1914 iyinganekwane embi kakhulu. Ngenze amavidiyo amaningana ukufakazela lokho ngomBhalo. INdikimba Ebusayo ithi uDaniyeli isahluko sesine uwumfuziselo ongokwesiprofetho owagcwaliseka okokuqala ekuhlanyeni kukaNebukadinesari, futhi unomfuziselo ongokwesiprofetho noma ukugcwaliseka kwesibili ngokubekwa kukaJesu okungabonakali esihlalweni sobukhosi ezulwini ngo-1914. Kodwa-ke, emuva ngo-2012, uDavid Splane weNdikimba Ebusayo wasitshela ukuthi ngaphandle kokuthi isifaniso sivezwe ngokuqondile emiBhalweni, sidlulela ngale kwalokho okulotshiwe ukwenza okukodwa, okuyilokho kanye abakwenza ngokusitshela ukuthi uDaniel isahluko 4 uhlelo lokusebenza olungokomfanekiso osukwini lwethu. Manje bayasitshela-uGeoffrey Jackson uyasitshela-ukuthi banayo ukukhanya okusha okungena esikhundleni se- ukukhanya okudala nokuthi ukukhanya okusha ithatha okuwukuphela kwevesi eBhayibhelini elichaza ngisho nakude ukuthi bangakwazi kanjani okuthile uJehova uNkulunkulu akubeke esigabeni solwazi olulinganiselwe futhi manje bayasitshela ukuthi, “ayikagcwaliseki.”

Ngiyazi ukuthi naphezu kwabo bonke lobu bufakazi, oFakazi BakaJehova abaningi abaluhlaza okwesibhakabhaka beqiniso ngeke bakwamukele ukuthi u-1914 ungumbumbulu, futhi ngeke bazimisele ukwamukela ukuthi akukho ukuvuswa kwezinye izimvu emhlabeni ‘njengabangane bakaNkulunkulu. IBhayibheli likhuluma kuphela ngokuthi kukhona ukuvuswa kwabantu ababili njengoba sibona ezindaweni ezimbili kuphela okukhulunywa ngazo ndawonye: KuzEnzo 24:15 siyafunda:

Futhi nginethemba kuNkulunkulu, engithemba ukuthi nalaba bantu balangazelela, ukuthi kuzoba khona uvuko lwabalungile nabangalungile.

Futhi, kuJohane 5:28, 29, lapho uJesu ethi:

Ningamangali ngalokho, ngokuba ihora liyeza lapho bonke abasemathuneni beyakulizwa izwi layo, abenze okuhle baphumele ekuvukeni kokuphila, abenze okubi ekuvukeni kokulahlwa. .

Nakuba iBhayibheli likhuluma ngokuvuswa kwabantu ababili kuphela, iNdikimba Ebusayo idinga abalandeli bayo ukuba bakholelwe ovukweni abathathu: Omunye wabagcotshiweyo uyobusa noJesu, owesibili owabalungile uyophila emhlabeni, nowesithathu wabangalungile. ahlulelwe emhlabeni. OFakazi batshelwa ukuthi bayokwakha uvuko lwesibili lwabangane bakaNkulunkulu abalungile abaphila emhlabeni besebenza ekupheleleni ekupheleni kweminyaka eyinkulungwane.

Umbono wokuthi kukhona ukuvuswa kwabantu ababili kuphela, olokuphila okungenakufa embusweni wezulu nokwahlulelwa emhlabeni phakathi nokubusa kukaKristu kweminyaka eyi-1000 ungaphezu nje kwesilinganiso esivamile oFakazi BakaJehova abazimisele ukusikholelwa. Kungani kunjalo?

Ngivale ividiyo yami yokugcina ngokubalula ukuthi kufanele sifinyelele ithemba lokuphila okuphakade uJesu asinikeza sona futhi singaneliseki ngomklomelo wenduduzo. Empeleni awukho umklomelo wenduduzo njengoba lungekho uvuko lwesibili lwabantu abalungile emhlabeni. Okuwukuphela kovuko lwasemhlabeni iBhayibheli elikhuluma ngalo olwalabo abangalungile. Yiqiniso, abantu abasenkolweni ethile abafuni ukuzibheka njengabangalungile. Bafuna ukuzibheka njengabathandwa uNkulunkulu, kodwa futhi bafuna ukwenza inkolo yabo ngendlela yabo, indlela yomuntu, hhayi ekaNkulunkulu.

Endabeni yoFakazi BakaJehova, bafundiswa ukuthi uma bephila ukuphila kokuziphatha ngezindinganiso zofakazi, beba khona njalo emihlanganweni futhi behlanganyela njalo emsebenzini wokushumayela futhi bahlale ngaphakathi kwenhlangano ngokwethembeka ezimfundisweni nasezenzweni zayo ezenziwe abantu, belalela izimiso nemithetho. abadala bayo, khona-ke cishe bayosinda e-Armagedoni. Noma, uma befa ngaphambi kwalokho, bayovuswa futhi babalwe njengabangane abalungile bakaNkulunkulu. Bathenjiswa ukuthi abanye babo bangase babe izikhulu eziyobusa emhlabeni phezu kwezigidi zabangalungile eziyovuswa. UJackson wenza leso sithembiso kule nkulumo yakhe.

Yiqiniso, okuwukuphela kwababusi iBhayibheli elikhuluma ngabo embusweni kaNkulunkulu ngababusi abakanye naye abayobusa noJesu Kristu ezulwini. Akukhulunywa ngesigaba sababusi basemhlabeni, kodwa lelo yithemba ubuholi bofakazi obuliphethe njengesanqante ukunxenxa amalungu ukuthi afinyelele ezikhundleni zokwengamela enhlanganweni. Ngakho, onakho ithemba lensindiso elenziwe umuntu, elisekelwe emisebenzini. Njengoba, akudingekile ukuba ube nobuntu obuhle ngokwanele ukuze ufanelekele ukuphila okungenakufa, njengoba abavusiwe bayobuya besesimeni esifanayo sesono abakuso manje futhi bayoba neminyaka eyinkulungwane ukuze bakulungise, umgoqo usethiwe kakhulu. phansi emiqondweni yoFakazi. Akudingekile ukuba bafinyelele izinga lokumesaba uNkulunkulu elifanayo nalelo abanomuzwa wokuthi abagcotshiwe kumelwe balifinyelele ukuze bafanelekele uvuko lwasezulwini. Angikhulumi ngalokho iBhayibheli elikufundisayo lapha, kodwa ngalokho oFakazi abakukholelwayo kanye nesimo sengqondo esivezwayo.

Noma ngabe yisiphi isono esingase sikuphathe kabi, inqobo nje uma unamathela enhlanganweni, wenza zonke izinto abathi uzenze, awudingi ukukhathazeka kakhulu ngoba uzoba neminyaka eyinkulungwane yokulungisa konke lokho… iminyaka eyinkulungwane ukulungisa zonke izici zobuntu bakho. Lelo yithemba elikhanga kakhulu.

Ngamanye amazwi, asikho isidingo sokuthi uwine umjaho, kufanele nje uphumelele ukuwugijima.

Inkinga nje ukuthi, akulona iqiniso. Ayisekelwe eBhayibhelini. Sonke isimiso sensindiso esifundiswa oFakazi BakaJehova singamanga asetshenziswa amadoda ukuze alawule amanye amadoda nabesifazane.

Rutherford wathi “inkolo iwugibe neqhinga.” Wayeqinisile. Esinye sezikhathi ezingavamile wayeqinisile, kodwa wayeqinisile. Inkolo bayibiza ngokuthi i-long con. Kuwumdlalo wokuzethemba owenza abantu bahlukane nezinto zabo ezibalulekile ukuze bathole ithemba elinikezwa iqili noma amaqili kokuthile okungcono kakhulu. Ekugcineni, bayogcina bengenalutho ababethenjisiwe. UJesu wasinika umfanekiso ngalokhu:

“Zikhandleni ngamandla ukuze ningene ngomnyango omncinyane, ngoba abaningi, ngiyanitshela, bayofuna ukungena kodwa bahluleke, lapho umninindlu esesukume futhi ahluthulele umnyango, bese niqala ukuma ngaphandle nivale umnyango. ngqongqotha emnyango, ethi: 'Nkosi, sivulele.' Kodwa ekuphenduleni uyothi kini, 'Angazi ukuthi nivelaphi.' Khona-ke niyoqala ukuthi, 'Sasidla futhi siphuza phambi kwakho, futhi wafundisa ezindleleni zethu ezibanzi.' Kodwa uyokhuluma athi kini, 'Angazi ukuthi nivelaphi. Sukani kimi, nina nonke basebenzi bokungalungi!' Yilapho-ke [lapho] niyoba khona ukukhala nokugedla amazinyo, lapho nibona u-Abrahama no-Isaka noJakobe nabo bonke abaprofethi embusweni kaNkulunkulu, kodwa nina nikhishelwe ngaphandle.” ( Luka 13:24-28 )

Ekulandiseni kukaMathewu ngesango eliwumngcingo nendlela ebanzi ( Mathewu 7:13-23 ) uthi labo abathi ‘baprofethile egameni lakhe, bakhipha amademoni egameni lakhe, benza nemisebenzi eminingi yamandla egameni lakhe’— Mathewu XNUMX:XNUMX-XNUMX . imisebenzi yamandla njengokushunyayelwa kwezindaba ezinhle emhlabeni wonke. Kodwa uJesu uthi wayengabazi futhi ubabiza ngokuthi “abangenamthetho.”

UJesu akakaze asiqambe amanga futhi ukhuluma ngokucacile. Kufanele siyeke ukulalela amadoda anjengoGeoffrey Jackson abavele basihumushele imiBhalo ngesibindi ngaphandle kwesisekelo futhi balindele ukuthi sivele samukele izwi labo ngoba bangabakhethiweyo bakaNkulunkulu.

Cha, cha, cha. Kufanele siziqinisekisele thina iqiniso. Kufanele… Likubeka kanjani iBhayibheli? Oh yebo…Qinisekani ngazo zonke izinto; bambelelani niqinise kokuhle. 1 KwabaseThesalonika 5:21 Kumelwe sibavivinye laba bantu, sivivinye izimfundiso zabo futhi bayeke ukungazi. Ungathembeli emadodeni. Ungathembeli kimi. Ngiyindoda nje. Thembela ezwini likaNkulunkulu. Yiba njengamaBhereya.

Manje laba babenengqondo enhle kunabaseThesalonika, ngoba balamukela izwi ngengqondo enokulangazela okukhulu, behlola ngokucophelela imiBhalo nsuku zonke ukuze babone ukuthi zinjalo yini lezi zinto ( IzE.

AbaseBhereya bamkholwa uPawulu futhi benza kahle ngokwenza kanjalo, kodwa babesaqinisekisa ukuthi konke akusho kwakulotshwe phansi ezwini likaNkulunkulu.

Ngikuthola ukubukeza imisebenzi yeNhlangano kuyadabukisa futhi kuqeda amandla, njengokuthinta into engcolile. Ngingathanda ukungaphinde ngikwenze, kodwa bazoqhubeka nokwenza izinto futhi basho izinto ezizodinga… Cha… bazodinga impendulo ethile ngenxa yalabo abangase bakhohliswe. Nokho, ngicabanga ukuthi ngizolinda iziphambeko ezimbi kakhulu futhi ngizame ukuchitha isikhathi esiningi ngikhiqiza okuqukethwe kwemibhalo okwakhayo.

Ngiyabonga kakhulu ngokubuka. Ngethemba ukuthi lokhu kube usizo. Futhi-ke, ngiphinde ngibonge bonke ngokusekela lo msebenzi ngokunikela ngesikhathi namandla abo, phakathi kwezinye izinto, ngokuhlela lawa mavidiyo, ukuhlola amaphutha okulotshiwe, kanye nokwenza umsebenzi wokukhiqiza ngemuva. Ngithanda futhi ukubonga bonke abasiza ekuhumusheni nalabo abasiza ngezinsiza zethu zezimali.

Kuze kube yisikhathi esilandelayo.

 

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
  17
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x