UJesu watshela abafundi bakhe ukuthi wayezothumela umoya nomoya owawuyobaqondisa kulo lonke iqiniso. Johane 16:13 Nokho, lapho nginguFakazi KaJehova, kwakungewona umoya owawungiqondisa kodwa inhlangano ye-Watch Tower. Ngenxa yalokho, ngafundiswa izinto eziningi ezazingalungile, futhi ukuzikhipha ekhanda lami kubonakala kuwumsebenzi ongapheli, kodwa ojabulisayo, ngokuqinisekile, ngoba kunenjabulo enkulu ekufundeni iqiniso nokubona ukujula kwangempela kokuhlakanipha okugcinwe emakhasini ezwi likaNkulunkulu.

Namuhla nje, ngifunde enye into futhi ngathola induduzo kimina kanye nawo wonke lawo ma-PIMO kanye nama-POMO akhona, akhona, noma adlule kukho, engikwenzile lapho ngishiya umphakathi owawuchaze impilo yami kusukela ngisemncane.

Ngiphendukela kweyoku-1 Korinte 3:11-15, ngingathanda manje ukwabelana ngalokho “engakufunda” namuhla:

Ngokuba akakho ongabeka esinye isisekelo, kuphela leso esibekiweyo, esinguJesu Kristu.

Uma umuntu akha phezu kwalesi sisekelo ngegolide, nesiliva, namatshe anenani, noma izingodo, notshani, noma zinhlanga, umsebenzi wakhe uyobonakala, ngokuba usuku luyokuveza. Kuyakwambulwa ngomlilo, futhi umlilo uyobonisa izinga lomsebenzi walowo nalowo. Uma lokho akwakhileyo kusala, uyothola umvuzo. Uma isha, uyolahlekelwa. Yena ngokwakhe uyosindiswa, kodwa kuphela njengokungathi udabula ilangabi (1 Korinte 3:11-15 BSB)

Ngafundiswa iNhlangano ukuthi lokhu kuhlobene nomsebenzi wokushumayela noweSifundo SeBhayibheli soFakazi BakaJehova. Kodwa akuzange kube nengqondo enkulu uma kubhekwa ivesi lokugcina. INqabayokulinda yakuchaza kanje: (Bheka ukuthi inengqondo yini kuwe.)

Amazwi asangulukisayo ngempela! Kungaba buhlungu kakhulu ukusebenza kanzima ukuze usize othile abe umfundi, bese ubona umuntu enqotshwa isilingo noma ushushiso futhi ekugcineni ashiye indlela yeqiniso. UPawulu ukuvuma okufanayo lapho ethi siyalahlekelwa ezimweni ezinjalo. Lokhu okuhlangenwe nakho kungase kube buhlungu kangangokuthi ukusindiswa kwethu kuchazwa ‘njengokungathi kudlula emlilweni’—njengomuntu olahlekelwe yikho konke emlilweni futhi naye wahlengwa ngokulambisa. (w98 11/1 k. 11 isig. 14)

Angazi ukuthi wawunamathela kangakanani kubafundi bakho beBhayibheli, kodwa kimi, akunjalo. Lapho ngiseyikholwa leqiniso eNhlanganweni yoFakazi BakaJehova, nganginabafundi beBhayibheli abashiya iNhlangano ngemva kokuba ngibasize baze babhapathizwa. Ngadumala, kodwa ukusho ukuthi 'ngilahlekelwe yikho konke emlilweni futhi nami ngasinda ngokulambisa', bekuyoba ukwelula isingathekiso ngale kwephuzu lokuqhuma. Ngokuqinisekile akukhona lokhu umphostoli ayebhekisela kukho.

Ngakho-ke namuhla ngibe nomngane, naye owayeyi-JW, wangilethela leli vesi futhi saxoxa ngalo emuva naphambili, sizama ukwenza umqondo walo, sizama ukukhipha imibono emidala, etshaliwe ebuchosheni bethu obuhlangene. Manje njengoba sesicabanga ngokwethu, siyabona ukuthi indlela INqabayokulinda eyenza ngayo umqondo kweyoku-1 Kor 3:15 imane nje iwukuzicabangela wena ngokwakho.

Kodwa yimani isibindi! Umoya ongcwele uyasiqondisa kulo lonke iqiniso, njengoba nje uJesu athembisa. Wathi futhi iqiniso lizosikhulula.

 “Uma nimi ezwini Lami, ningabafundi Bami isibili. Khona-ke niyolazi iqiniso, futhi iqiniso liyonikhulula.” ( Johane 8:31 ).

 Ngikhululekile kulokho? Sikhululiwe ebugqilini besono, ukufa, yebo, nasenkolweni yamanga. UJohane usitshela into efanayo. Eqinisweni, ecabanga ngenkululeko yethu kuKristu, uyabhala:

 "Ngibhalela ukunixwayisa ngalabo bantu abanidukisayo. Kodwa uKristu ukubusisile ngoMoya oNgcwele. Manje uMoya uhlala kini, futhi anibadingi bafundisi. UMoya uneqiniso futhi ukufundisa konke. Ngakho hlalani munye enhliziyweni yenu kuKristu, njengoba nje uMoya unifundisile. 1 Johane 2:26,27, ​​XNUMX . 

 Kuyathakazelisa. UJohane uthi thina, mina nawe, asidingi thisha. Nokho, kwabase-Efesu, uPawulu wabhala:

“Futhi yena [uKristu] wanika abanye ngempela ukuba babe ngabaphostoli, nabanye abaprofethi, abanye abavangeli, abanye abelusi nabafundisi, ukuze abangcwele bapheleliswe emsebenzini wokukhonza, kwakhiwe umzimba kaKristu. ( Efesu 4:11, 12 ) Berean Literal Bible

 Sikholelwa ukuthi leli yizwi likaNkulunkulu, ngakho-ke asibhekile ukuthola ukuphikisana, kodwa kunalokho ukuxazulula ukuphikisana okubonakala kusobala. Mhlawumbe njengamanje, ngikufundisa into obungayazi. Kodwa ke abanye benu bazoshiya amacomments bagcine sebengifundisa into ebengingayazi. Ngakho sonke siyafundisana; sonke siyaphakelana, okuyilokho uJesu ayebhekisela kukho kuMathewu 24:45 lapho ekhuluma ngenceku ethembekileyo neqondayo eyayilungiselela abendlu yezinceku zeNkosi ukudla.

 Ngakho-ke umphostoli uJohane wayengakhiphi isivimbelo esingaguquguquki sokufundisana, kodwa kunalokho wayesitshela ukuthi asidingi amadoda azositshela okuhle nokubi, okungamanga nokuyiqiniso.

 Abesilisa nabesifazane bangakwazi futhi bayofundisa abanye ngokuqonda kwabo umBhalo, futhi bangase bakholwe ukuthi kwakungumoya kaNkulunkulu owabaholela kulokho kuqonda, futhi mhlawumbe kwaba njalo, kodwa ekugcineni, asikholelwa okuthile ngoba othile usitshela lokho. kunjalo. Umphostoli uJohane usitshela ukuthi ‘asibadingi abafundisi. Umoya ongaphakathi kithi uyosiholela eqinisweni futhi uyohlola konke elikuzwayo ukuze sikwazi nokubona okungamanga.

 Konke lokhu ngikusho ngoba angifuni ukufana nalaba bashumayeli nabafundisi abathi, “Umoya ongcwele ukwambulile lokhu.” Ngoba lokho kuyosho ukuthi kungcono ukholwe engikushoyo, ngoba uma ungakwenzi usuke uphambana nomoya ongcwele. Cha. Umoya usebenza ngathi sonke. Ngakho-ke uma mhlawumbe ngithole iqiniso elithile umoya owangiholela kulo, futhi ngihlanganyela lokho engikutholile nomunye umuntu, umoya lowo futhi oyobaholela eqinisweni elifanayo, noma ozobabonisa ukuthi nginephutha, futhi ngilungise. kimi, ukuze, njengoba iBhayibheli lisho, insimbi ilola insimbi, futhi sobabili siyalola futhi siholelwe eqinisweni.

 Ngakho konke lokho engqondweni, nakhu engikholelwa ukuthi umoya ungiholele ekuqondeni mayelana nencazelo yakho I-1 Korion 3: 11-15.

Njengoba kufanele kube yindlela yethu ngaso sonke isikhathi, siqala ngomongo. UPawule usebenzisa isingathekiso ezimbili lapha: Uqala evesini lesi-6 ku-1 Korinte 3 esebenzisa isingathekiso sensimu elinywayo.

Mina ngatshala, u-Apholo wanisela, kepha uNkulunkulu wakhulisa. (Funda eyoku-1 Korinte 3:6.)

Kodwa evesini le-10, ushintshela kwesinye isingathekiso, sesakhiwo. Isakhiwo siyithempeli likaNkulunkulu.

Anazi yini ukuthi niyithempeli likaNkulunkulu nokuthi uMoya kaNkulunkulu uhlala kini na? (Funda eyoku-1 Korinte 3:16.)

Isisekelo sesakhiwo nguJesu Kristu.

Ngokuba akakho ongabeka esinye isisekelo, kuphela leso esibekiweyo, esinguJesu Kristu. (Funda eyoku-1 Korinte 3:11.)

Kulungile, ngakho-ke isisekelo singuJesu Kristu futhi isakhiwo siyithempeli likaNkulunkulu, futhi ithempeli likaNkulunkulu yiBandla LamaKristu elakhiwe Abantwana BakaNkulunkulu. Ngokuhlangene siyithempeli likaNkulunkulu, kodwa siyizingxenye kulelo thempeli, sihlangene sakha isakhiwo. Mayelana nalokhu, sifunda kusAmbulo:

Onqobayo Ngizokwenza insika ethempelini likaNkulunkulu Wami, futhi ngeke aphinde alishiye. phezu kwakhe ngiyakuloba igama likaNkulunkulu wami, negama lomuzi kaNkulunkulu wami (iJerusalema elisha elehla ezulwini kuNkulunkulu wami), negama lami elisha. (IsAmbulo 3:12)

Sinakho konke lokho engqondweni, lapho uPawulu ebhala, “uma umuntu akhela phezu kwalesi sisekelo,” kuthiwani uma engakhulumi ngokwenezela esakhiweni ngokuguqula, kodwa ubhekisele kuwe noma kimi ngokuqondile? Kuthiwani uma lokho esakhela phezu kwaso, isisekelo esinguJesu Kristu, kuwubuntu bethu bobuKristu? Ingokomoya lethu siqu.

Lapho ngingomunye woFakazi BakaJehova, ngangikholelwa kuJesu Kristu. Ngakho ngazakhela ubuntu bami obungokomoya esisekelweni sikaJesu Kristu. Ngangingazami ukufana no-Mohammad, noma uBuddha, noma uShiva. Ngangizama ukulingisa iNdodana kaNkulunkulu, uJesu Kristu. Kodwa izinto engangizisebenzisa zazithathwe ezincwadini ze-Watch Tower Organization. Ngangakha ngokhuni, notshani notshani, hhayi igolide, isiliva, namatshe ayigugu. Ukhuni, notshani notshani akuyigugu njengegolide, isiliva namatshe ayigugu? Kodwa kunomunye umehluko phakathi kwala maqembu amabili ezinto. Ukhuni, utshani notshani kuyasha. Zifake emlilweni zishe; sebehambile. Kodwa igolide, isiliva namatshe ayigugu kuyosinda emlilweni.

Imuphi umlilo esikhuluma ngawo? Kwangicacela lapho ngiqaphela ukuthi mina, noma kunalokho ingokomoya lami, laliwumsebenzi wokwakha okukhulunywa ngawo. Ake siphinde sifunde lokho uPawulu akushoyo ngalowo mbono futhi sibone ukuthi amazwi akhe okugcina manje anengqondo yini.

Uma umuntu akha phezu kwalesi sisekelo ngegolide, nesiliva, namatshe anenani, noma izingodo, notshani, noma zinhlanga, umsebenzi wakhe uyobonakala, ngokuba usuku luyokuveza. Kuyakwambulwa ngomlilo, futhi umlilo uyobonisa izinga lomsebenzi walowo nalowo. Uma lokho akwakhileyo kusala, uyothola umvuzo. Uma isha, uyolahlekelwa. Yena ngokwakhe uyosindiswa, kodwa kuphela njengokungathi ngelangabi. (Funda eyoku-1 Korinte 3:12-15.)

Ngakhela phezu kwesisekelo sikaKristu, kodwa ngasebenzisa izinto ezivuthayo. Khona-ke, ngemva kweminyaka engamashumi amane yokwakha kwavela uvivinyo oluvuthayo. Ngabona ukuthi isakhiwo sami sakhiwe ngezinto ezivuthayo. Konke engangizakhele ekuphileni kwami ​​njengomunye woFakazi BakaJehova kwashabalala; uhambe. Ngalahlekelwa. Ukulahlekelwa cishe yikho konke engangikuthande ngaleso sikhathi. Nokho, ngangisindisiwe, “njengokungathi ngiwela amalangabi”. Manje sengiqala ukwakha kabusha, kodwa kulokhu ngisebenzisa izinto zokwakha ezifanele.

Ngicabanga ukuthi la mavesi anganikeza ama-exJWs induduzo enkulu njengoba ephuma eNhlanganweni yoFakazi BakaJehova. Angisho ukuthi ukuqonda kwami ​​iyona efanele. Zahluleleni nina. Kodwa enye into esingayithatha kulesi siqephu ukuthi uPawulu ukhuthaza amaKristu ukuba angalandeli abantu. Kokubili ngaphambi kwale ndima esesiyifundile, nangemva kwalokho, lapho esephetha, uPawulu uveza iphuzu lokuthi akumelwe silandele abantu.

Uyini-ke u-Apholo? Futhi uyini uPawulu? Bayizinceku enakholwa ngazo, njengalokho iNkosi yabele lowo nalowo umsebenzi wakhe. Mina ngatshala, u-Apholo wayinisela, kepha uNkulunkulu wakhulisa. Kanjalo notshalayo akalutho noniselayo kalutho, kodwa uNkulunkulu kuphela okhulisayo. (Funda eyoku-1 Korinte 3:5-7.)

Makungabikho ozikhohlisayo. Uma omunye kini ethi uhlakaniphile kulesi sikhathi, akabe yisiwula, ukuze ahlakaniphe. Ngokuba ukuhlakanipha kwaleli zwe kungubuwula emehlweni kaNkulunkulu. Njengoba kulotshiwe ukuthi: “Ubamba abahlakaniphileyo ebuqilini babo.” Futhi, “INkosi iyazi ukuthi imicabango yabahlakaniphileyo iyize.” Ngakho-ke yekani ukuziqhayisa ngabantu. Konke kungokwakho, noma uPawulu noma u-Apholo noma uKhefase noma izwe noma ukuphila noma ukufa noma okwamanje noma okuzayo. Zonke zingakini, futhi ningabakaKristu, noKristu ungokaNkulunkulu. (Funda eyoku-1 Korinte 3:18-23.)

Okukhathaza uPawulu ukuthi laba baseKorinte babengasakhi esisekelweni sikaKristu. Bakha phezu kwesisekelo sabantu, beba ngabalandeli babantu.

Futhi manje sifika ebuqilini bamazwi kaPawulu alimazayo kodwa nokho aphuthelwe kalula. Uma ekhuluma ngomsebenzi, ukwakhiwa noma isakhiwo, esakhiwa umuntu ngamunye eshiswa umlilo, ubhekisela kuphela kulezo zakhiwo ezimi phezu kwesisekelo esinguKristu. Usiqinisekisa ngokuthi uma sakha ngezinto ezinhle zokwakha phezu kwalesi sisekelo, uJesu Kristu, khona-ke singamelana nomlilo. Nokho, uma sakha ngezinto zokwakha ezimbi esisekelweni sikaJesu Kristu, umsebenzi wethu uyosha, kodwa siyobe sisasindiswa. Ingabe uyayibona i-common denominator? Kungakhathaliseki ukuthi ziziphi izinto zokwakha ezisetshenziswayo, siyosindiswa uma sakhela phezu kwesisekelo sikaKristu. Kodwa kuthiwani uma singakhelanga kuleso sisekelo? Kuthiwani uma isisekelo sethu sihlukile? Kuthiwani uma ukholo lwethu silusekela ezimfundisweni zabantu noma zenhlangano? Kuthiwani uma esikhundleni sokuthanda iqiniso lezwi likaNkulunkulu, sithanda IQINISO lebandla noma lenhlangano esisonta kuyo? OFakazi bavame ukutshelana ukuthi baseqinisweni, kodwa abaqondile, kuKristu, kodwa kunalokho, ukuba seqinisweni kusho ukuba seNhlanganweni.

Engizokusho ngokulandelayo kusebenza kunoma iyiphi inkolo yobuKristu ehlelekile ekhona, kodwa ngizosebenzisa leyo engijwayelene nayo kakhulu njengesibonelo. Ake sithi kukhona osemusha okhule engomunye woFakazi BakaJehova kusukela ewusana. Lona osemusha ukholelwa ezimfundisweni ezitholakala ezincwadini ze-Watch Tower futhi uqala ukuphayona eqeda esikoleni esiphakeme, enikela ngamahora ayikhulu ngenyanga enkonzweni yesikhathi esigcwele (sibuyela emuva eminyakeni embalwa edlule). Uyathuthuka futhi abe iphayona elikhethekile, wabelwa ensimini eqhelile. Ngelinye ilanga uzizwa ekhetheke kakhulu futhi ukholelwa ukuthi ubizwe nguNkulunkulu ukuba abe ngomunye wabagcotshiweyo. Uqala ukudla izifanekiselo, kodwa akalokothi ahlekise noma yini iNhlangano eyenzayo noma efundisayo. Uyaqashelwa futhi amiswe njengombonisi wesifunda, futhi ulalela ngobuqotho zonke iziqondiso eziphuma ehhovisi legatsha. Uyaqikelela ukuthi abaphikisayo bayasingathwa ukuze kugcinwe ibandla lihlanzekile. Usebenzela ukuvikela igama leNhlangano lapho amacala okuhlukunyezwa kwezingane eqhamuka. Ekugcineni umenyelwa eBethel. Ngemva kokumfaka enqubweni evamile yokuhlunga, wabelwa esivivinyweni sangempela sefealty yenhlangano: I-Service Desk. Lapho uboniswa yonke into engena egatsheni. Lokhu kuzohlanganisa nezincwadi ezivela koFakazi abathanda iqiniso abaye bembula ubufakazi obungokomBhalo obuphikisana nezinye zezimfundiso eziyinhloko zeNhlangano. Njengoba inqubomgomo ye-Watch Tower iwukuphendula zonke izincwadi, uphendula ngempendulo evamile yokuphindaphinda ukuma kwenhlangano, ngezigaba ezengeziwe ezeluleka ongabazayo ukuba athembele emgudwini uJehova awukhethile, angagijimeli phambili, futhi alindele uJehova. Uhlala engathinteki ubufakazi obuwela ideski lakhe njalo futhi emva kwesikhathi, ngenxa yokuthi ungomunye wabagcotshwa, umenywa endlunkulu yomhlaba wonke lapho eqhubeka khona endaweni yokuhlola yedeski lenkonzo, ngaphansi kweso elibukhali INdikimba Ebusayo. Uma isikhathi sesilungile, uqokwa kuleyo nhlangano ye-august futhi athathe indima yakhe njengomunye waBagcini Bemfundiso. Kuleli qophelo, ubona konke okwenziwa yinhlangano, wazi konke ngenhlangano.

Uma lo muntu akhela phezu kwesisekelo sikaKristu, khona-ke endaweni ethile endleleni, kungakhathaliseki ukuthi lapho eyiphayona, noma ekhonza njengombonisi wesifunda, noma lapho eqala edeskini lenkonzo, noma ngisho nalapho esanda kumiswa ukuba akhonze. iNdikimba Ebusayo, kwezinye izindawo lapho esendleleni, ngabe wabhekana nalolo vivinyo oluvuthayo uPawulu akhuluma ngalo. Kodwa futhi, kuphela uma wakhe phezu kwesisekelo sikaKristu.

UJesu Kristu uyasitshela: “Mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Akekho oza kuBaba ngaphandle kokuba eze ngami. ( Johane 14:6 )

Uma indoda esibhekise kuyo emfanekisweni wethu ikholelwa ukuthi iNhlangano “iyiqiniso, indlela, nokuphila”, kusho ukuthi yakhela phezu kwesisekelo esingalungile, isisekelo sabantu. Ngeke adabule emlilweni uPawulu akhuluma ngawo. Nokho, uma ekugcineni ekholelwa ukuthi uJesu kuphela oyiqiniso, indlela, nokuphila, khona-ke uyodlula kulowo mlilo ngoba lowo mlilo ubekelwe labo abakhele kuleso sisekelo futhi uyolahlekelwa yikho konke akusebenzele kanzima. ukwakha, kodwa yena ngokwakhe uyosindiswa.

Ngikholwa ukuthi yilokhu umfowethu uRaymond Franz adlula kukho.

Kuyadabukisa ukusho, kodwa isilinganiso soFakazi BakaJehova asikakhi esisekelweni esiwuKristu. Uvivinyo oluhle lwalokhu ukubuza omunye wabo ukuthi angawulalela yini umyalo weBhayibheli ovela kuKristu noma umyalo ovela eNdikimbeni Ebusayo uma laba ababili bengavumelani ngokuphelele. Kuyoba uFakazi KaJehova ongavamile kakhulu ozokhetha uJesu esikhundleni seNdikimba Ebusayo. Uma usengomunye woFakazi BakaJehova futhi uzizwa sengathi ubhekene novivinyo olunjengomlilo njengoba uphaphamela iqiniso lezimfundiso zamanga nobuzenzisi beNhlangano, yima isibindi. Uma ukholo lwakho wakha kuKristu, uzodlula kulolu vivinyo futhi usindiswe. Leso isithembiso seBhayibheli kuwe.

Kunoma ikuphi, yileyo ndlela engibona ngayo amazwi kaPawulu kwabaseKorinte ehloselwe ukusetshenziswa. Ungawabuka ngendlela ehlukile. Vumela umoya ukuqondise. Khumbula, ukuthi umzila kaNkulunkulu wokuxhumana awuyena noma yimuphi umuntu noma iqembu labantu, kodwa uJesu Kristu. Amazwi akhe alotshwe emBhalweni, ngakho sidinga kuphela ukuya kuye futhi silalele. Njengoba ubaba asitshela ukuba senze. “Le yindodana yami ethandekayo, engiyamukele; Lalelani yena.” ( Mathewu 17:5 )

Ngiyabonga ngokulalela kanye nokubonga okukhethekile kwabangisizayo ukuze ngiqhubeke nalo msebenzi.

 

 

 

 

 

 

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    14
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x