Isidlo SeNkosi Sakusihlwa: Ukukhumbula INkosi yethu Njengoba Yayifuna Siyenze!

Udadewethu ohlala eFlorida useneminyaka engaphezu kwemihlanu engayi emihlanganweni ehholo loMbuso. Phakathi naso sonke leso sikhathi, akekho ebandleni lakubo langaphambili owake wamvakashela ukuze amhlole, ukuze athole ukuthi uyaphila yini, abuze ukuthi kungani eyekile ukuya emihlanganweni. Ngakho-ke, kwamethusa kakhulu ngesonto eledlule ukuthola ucingo oluvela komunye wabadala, ememela esikhumbuzweni salo nyaka. Ingabe lokhu kuyingxenye yesinyathelo esithile sokuzama ukuvuselela inani lababekhona ngemva kweminyaka ecishe ibe mibili yemihlangano ye-zoom ekude? Kuzomele silinde ukuze sibone.

Inhlangano yoFakazi BakaJehova igubha isidlo seNkosi sakusihlwa kanye kuphela ngonyaka. Babiza lesi sikhathi sonyaka ngokuthi “inkathi yesikhumbuzo,” esisodwa nje kuphela ohlwini olude lwamagama angewona awemibhalo abawasebenzisayo. Nakuba oFakazi BakaJehova bengazidli izifanekiselo, ukuphuthelwa yisikhumbuzo kubonakala njengokwenqaba okukhulu kwenani lesihlengo uJesu Kristu asinika isintu. Empeleni, uma uphuthelwa eSikhumbuzweni awuseyena ngempela oFakazi BakaJehova. Kuyamangaza ukuthi bathatha lo mbono njengoba beba khona ngenjongo yokwenqaba imifanekiso yalesosihlengo, iwayini elimelela igazi lakhe nesinkwa esimelela umzimba wakhe ophelele wobuntu, kokubili okwanikelwa ngenjongo yokuhlawulela izono zaso sonke isintu.

Iminyaka eminingana manje, ngihlele isikhumbuzo esiku-inthanethi nge-YouTube sivumela ofakazi nabanye (abangebona oFakazi nofakazi bakudala) abafisa ukudla izifanekiselo ngaphandle kokuhileleka emicikilishweni yenkolo ethile ehleliwe -ukuthi bakwenze ngasese ngokwabo. amakhaya. Kulo nyaka, ngihlele ukwenza okuthile okuhlukile. Isidlo seNkosi sakusihlwa siwumcimbi wangasese, ngakho kubonakala kungafanele ukusisakaza esidlangalaleni ku-YouTube. Enye ye-Silver Linings yefu elimnyama kakhulu lobhubhane lwe-coronavirus sonke esike sahlupheka ngayo kule minyaka embalwa edlule ukuthi abantu sebejwayelene kakhulu nokusebenzisa i-zoom ukuya emihlanganweni ye-inthanethi. Ngakho-ke kulo nyaka, esikhundleni sokusakaza isikhumbuzo sethu noma isidlo ku-YouTube, ngimema labo abafisa ukuhlanganyela ukuba bahlanganyele nathi ku-zoom. Uma uthayipha lesi sixhumanisi esipheqululini, sizokuyisa ekhasini lewebhu eliqukethe isimiso esibonisa izikhathi zemihlangano yethu evamile kanye nesikhathi sesikhumbuzo salo nyaka sesidlo seNkosi sakusihlwa. Ngizophinda ngibeke lesi sixhumanisi endimeni yencazelo yale vidiyo.

https://beroeans.net/events/

Lesi sikhumbuzo sizobe sikhumbula izinsuku ezimbili kulo nyaka. Ngeke sikwenze ngoNissan 14 ngoba lolo suku alubalulekile kangako, njengoba sesizofunda. Kodwa ngenxa yokuthi sifuna ukusondela kulolo suku njengoba kuwusuku abaningi ababengofakazi bakaJehova (kanye noFakazi BakaJehova) abacabanga ukuthi lukhethekile, sizobe sikwenza ngomhla ka-16.th, lowo uMgqibelo ngo-8:00 PM ngesikhathi saseNew York, okuzosiza nalabo abase-Asia ukuba babe khona. Ngaleso sikhathi bazobe beya emahoreni ayi-14 kuye kwayi-16 kuye ngokuthi bahlala kuphi e-Asia, e-Australia, noma eNew Zealand. Sizokwenza futhi emhlanganweni wethu ojwayelekile wangeSonto, ongo-12:00 emini kulokhu ngo-April 17.th. Futhi lokho kuyoba, kunoma ubani ofisa ukuba khona, ngaleso sikhathi. Sizobe sikwenza kabili. Futhi, njalo ku-Zoom emihlanganweni yethu futhi uzothola lolo lwazi ngesixhumanisi engisanda kukunikeza sona.

Abanye bayobuza: “Kungani singakwenzi ngosuku olufanayo oFakazi abakwenza ngalo ngemva kokushona kwelanga?” Sekuyiminyaka sizikhulula kancane kancane ezimfundisweni zamanga nasekufundisweni koFakazi BakaJehova. Lesi esinye isinyathelo esiya kuleyo ndlela. Isidlo seNkosi sakusihlwa asisona isandiso sePhasika lamaJuda. Uma bekudingeka ukuba siwukhumbule njengohlobo oluthile lwesiko laminyaka yonke, iBhayibheli beliyokubonisa ngokucacile lokho. Konke uJesu asitshela kona kwakuwukuqhubeka sikwenza lokhu simkhumbula. Akufanele simkhumbule kanye kuphela ngonyaka kodwa njalo.

Lapho ibandla limiswa okokuqala sitshelwa ukuthi “baqhubeka bezinikela esifundisweni sabaphostoli nasekwabelaneni, ekudleni nasemithandazweni.” ( IzEnzo 2:42 )

Ukukhulekela kwabo kwakuhlanganisa izinto ezine: ukufundisa kwabaphostoli, ukwabelana nabanye, ukuthandaza ndawonye, ​​nokudla ndawonye. Isinkwa newayini kwakuyizingxenye ezivamile zalezo zidlo, ngakho kwakuyoba ngokwemvelo ngabo ukuba bahlanganyele kulezo zifanekiselo ingxenye yokukhulekela kwabo isikhathi ngasinye lapho behlangana ndawonye.

Akukho lapho eBhayibhelini esitshelwa khona ukuthi kumelwe sigubhe kaningi kangakanani isidlo seNkosi sakusihlwa. Uma kufanele kwenziwe kuphela ngonyaka, kungani-ke kungekho nkomba yalokho embhalweni?

Iwundlu lePhasika lamaJuda laliwumkhosi obheke phambili. Yayibheke ekufikeni kwewundlu lePhasika langempela, uJesu Kristu. Nokho, lapho lelo wundlu selinikelwe kwaba kanye kuphela, umkhosi wePhasika wagcwaliseka. Isidlo seNkosi sakusihlwa siwumkhosi obheke emuva ohloselwe ukusikhumbuza ngalokho esikwenzelwe kuze kube yilapho ifika. Ngempela, yonke imihlatshelo neminikelo ngaphansi komthetho kaMose yayifanekisela ukunikela ngomzimba kaKristu ngandlela-thile. Konke lokho kwagcwaliseka lapho uKristu esifela, ngakho akusadingeki sinikele ngakho. Eminye yaleyo minikelo yayiba minyaka yonke, kodwa eminye yayivame kakhulu kunalokho. Okwakubalwa kwakungumnikelo hhayi isikhathi somnikelo.

Ngempela uma isikhathi esinembayo sibaluleke kangako, akufanele yini nathi sibuswe yindawo? Akufanele yini sikhumbule isidlo seNkosi sakusihlwa ngemva kokushona kwelanga ngoNissan 14 eJerusalema kungakhathaliseki ukuthi sikuyiphi indawo yesikhathi noma ngabe sikuphi emhlabeni? Ukukhulekela okungokwesiko kungase kube ubuwula ngokushesha okukhulu.

Kungenzeka yini ukuthi isikhathi noma izikhathi zokugubha isidlo seNkosi sakusihlwa kwakushiyelwa ebandleni lendawo?

Singafunda okuthile ngokuhlola incwadi kaPawulu eya kwabaseKorinte ngokuphathelene nendlela ababegcina ngayo isidlo seNkosi sakusihlwa.

“. . .Kodwa lapho nginikeza lezi ziqondiso, anginitusi, ngokuba ukuhlangana kwenu ndawonye akusikho okuhle, kodwa okubi kakhulu. Ngokuba okokuqala ngizwa ukuthi nxa nibuthana ebandleni, kukhona ukwahlukana phakathi kwenu; futhi ngokwezinga elithile ngiyakukholelwa. Ngokuba kuyakuba khona naphakathi kwenu amahlelo, ukuze babonakale phakathi kwenu abamukelekayo; Lapho nibuthana endaweni eyodwa, akukhona ngempela ukudla iSidlo SeNkosi Sakusihlwa.” ( 1 Korinte 11:17-20 )

Lokho akuzwakali ngempela sengathi ukhuluma ngomcimbi oyenzeka kanye ngonyaka, akunjalo?

“Wenza okufanayo nangendebe, ngemva kokudla isidlo sakusihlwa, ethi: “Le ndebe isho isivumelwano esisha esenziwa ngegazi lami. Qhubekani nikwenza lokhu, noma nini lapho niliphuza, ningikhumbula. Ngokuba njalo, nxa nidla lesi sinkwa, niphuza lesisitsha, nimemezela ukufa kweNkosi, ize ifike.” ( 1 Korinte 11:25, 26 )

Ngakho-ke, bazalwane bami, lapho nibuthana ukuba nidle, lindanani. ( 1 Korinte 11:33 )

Ngokusho kwe-Strong's Concordance, igama elihunyushwe ngokuthi 'noma nini' hosakis okusho ukuthi “kaningi, kaningi kangakanani”. Lokho akufani neze nombuthano wakanye ngonyaka.

Iqiniso liwukuthi amaKristu kufanele ahlangane ngamaqembu amancane emakhaya, ahlanganyele ukudla, adle isinkwa newayini, axoxe ngamazwi kaJesu futhi athandaze ndawonye. Imihlangano yethu ye-zoom ayikuthathi kahle lokho, kodwa sithemba ukuthi maduze sizokwazi ukuhlangana endaweni futhi siqale ukukhulekela njengoba benza ekhulwini lokuqala. Kuze kube yileso sikhathi, sijoyine ku-16 noma 17th ka-April, kuye ngokuthi yini evumelana nawe bese kuthi njalo ngeSonto noma ngoMgqibelo ngemva kwalokho esifundweni sethu seBhayibheli sasikhathi sonke futhi ujabulele ubudlelwane obakhayo.

Sebenzisa lesi sixhumanisi ukuze uthole izikhathi nezixhumanisi Zoom: https://beroeans.net/events/

Ngiyabonga kakhulu ngokubuka.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    7
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x