Izihloko ezithi “Ukusindisa Isintu” kanye nezamuva nje eziphathelene nethemba lovuko ziye zahlanganisa ingxenye yengxoxo eqhubekayo: ingabe amaKristu aye akhuthazela ayoya ezulwini, noma ayohlanganiswa nomhlaba njengoba siwazi manje. Ngalwenza lolu cwaningo lapho ngiqaphela ukuthi abanye boFakazi BakaJehova (ngaleso sikhathi) esikanye nabo babonakala bewuthanda kangakanani umqondo wokunikeza iziqondiso. Ngithemba ukuthi lokhu kuyosiza amaKristu ukuba abe nombono owengeziwe wethemba esinalo, nethemba elikhona ngesintu sisonke esikhathini esizayo esingekude. Yonke imibhalo/izikhombo zithathwe kuyi-Nguqulo Yezwe Elisha, ngaphandle kwalapho kuboniswe ngenye indlela.

 

Bayobusa Njengamakhosi: Iyini Inkosi?

“Bayobusa njengamakhosi kanye naye iminyaka eyinkulungwane” ( IsAm. 1000:20 )

Iyini inkosi? Umbuzo ongajwayelekile, ungase ucabange. Kuyacaca ukuthi inkosi ngumuntu obeka umthetho futhi otshela abantu ukuthi benzeni. Amazwe amaningi abe namakhosi nezindlovukazi noma abenamakhosi, abamele umbuso nesizwe emhlabeni jikelele. Kodwa lolu akulona uhlobo lwenkosi uJohane ayebhala ngalo. Ukuze siqonde indima ehloselwe ukuba yinkosi, kuzodingeka sibuyele emuva esikhathini sika-Israyeli wasendulo.

Lapho uJehova ehola ama-Israyeli ewakhipha eGibhithe, wamisa uMose no-Aroni njengabameleli bakhe. Lelilungiselelo laliyoqhubeka ngozalo luka-Aroni ( Eks. 3:10; Eks. 40:13-15; Num. 17:8 ). Ngaphezu kobupristi buka-Aroni, amaLevi abelwa ukuba akhonze ngaphansi kokuqondisa kwakhe emisebenzini ehlukahlukene njengokufundisa, njengempahla kaJehova yomuntu siqu ( Num. 3:5-13 ). UMose wayesahlulela ngaleso sikhathi, futhi wayenikeze abanye ingxenye yale ndima ngokweseluleko sikayisezala ( Eks. 18:14-26 ). Lapho uMthetho KaMose unikezwa, awuzange ufike nanoma yiziphi iziqondiso noma iziqondiso zokwengeza noma zokususa izingxenye zawo. Eqinisweni, uJesu wakwenza kwacaca ukuthi akukho ngxenye encane kunazo zonke eyayiyosuswa kuwo ngaphambi kokuba igcwaliseke ( Mat. 5:17-20 ). Ngakho kubonakala sengathi wawungekho uhulumeni wabantu, njengoba uJehova ngokwakhe eyiNkosi noMniki-mthetho ( Jakobe 4:12a ).

Ngemva kokufa kukaMose, umpristi omkhulu namaLevi baba nomthwalo wemfanelo wokwahlulela isizwe ngesikhathi behlala ezweni lesithembiso ( Dut. 17:8-12 ). USamuweli wayengomunye wabahluleli abadume kakhulu futhi ngokusobala engowozalo luka-Aroni, njengoba ayenza imisebenzi abapristi kuphela ababegunyazwe ukuyenza ( 1 Sam. 7:6-9,15-17 ). Ngesizatfu sekutsi emadvodzana aSamuweli abekhohlakele, ema-Israyeli afuna inkhosi kutsi iwagcine ebumbene futsi inakekele tindzaba tawo temtsetfo. UJehova wayeselenzile kakade ilungiselelo ngaphansi koMthetho KaMose lokunikeza leso sicelo, nakuba leli lungiselelo libonakala lingeyona injongo yakhe yasekuqaleni ( Dut. 17:14-20; 1 Sam. 8:18-22 ).

Singase siphethe ngokuthi ukwahlulela ezindabeni ezingokomthetho kwakuyindima eyinhloko yenkosi ngaphansi koMthetho KaMose. U-Abisalomu waqala ukuvukela uyise, inkosi uDavide, ngokuzama ukumthatha njengomahluleli esikhundleni sakhe ( 2 Sam. 15:2-6 ). INkosi uSolomoni yathola ukuhlakanipha okuvela kuJehova ukuze ikwazi ukwahlulela isizwe futhi yaduma ngakho ( 1 AmaKh. 3:8-9,28, XNUMX ). Amakhosi ayesebenza njengeNkantolo Ephakeme ezinsukwini zawo.

Lapho iJudiya lithunjwa futhi abantu bayiswa eBhabhiloni, uhlu lwamakhosi lwaphela futhi ubulungisa babonwa yiziphathimandla zezizwe. Lokhu kwaqhubeka ngemva kokubuya kwawo, njengoba amakhosi ayebusa ayesenezwi lokugcina endleleni izinto ezazihlelwa ngayo ( Hezekeli 5:14-16, 7:25-26; Hagayi 1:1 ). Ama-Israyeli ayejabulela ukuzibusa ngezinga elithile kwaze kwaba semihleni kaJesu nangale kwalokho, nakuba ayesengaphansi kokubusa kwezwe. Lokho singakubona ngesikhathi uJesu ebulawa. NgokoMthetho KaMose, amaphutha athile kwakumelwe ajeziswe ngokukhandwa ngamatshe. Nokho, ngenxa yoMthetho wamaRoma ayengaphansi kwawo, ama-Israyeli ayengenakuyala noma akusebenzise ngokwawo ukubulawa okunjalo. Ngaleso sizathu, amaJuda awakwazanga ukugwema ukucela imvume kumbusi uPilatu lapho efuna ukuba uJesu abulawe. Lokhu kubulala akwenziwanga futhi amaJuda, kodwa kwenziwa amaRoma njenganegunya lokwenza lokhu ( Johane 18:28-31; 19:10-11 ).

Ilungiselelo alizange lishintshe lapho uMthetho KaMose uthathelwa indawo uMthetho kaKristu. Lo mthetho omusha awubandakanyi noma yikuphi ukubhekisela ekukhipheni isahlulelo kunoma ubani omunye (Mathewu 5:44-45; Johane 13:34; Galathiya 6:2; 1 Johane 4:21), ngakho sifinyelela iziyalezo zomphostoli uPawulu encwadini yakhe eya kwabaseRoma. Usiyala ukuba sizithobe emagunyeni aphakeme ‘njengesikhonzi sikaNkulunkulu’ esivuza okuhle futhi sijezise ababi.Roma 13: 1-4). Nokho, wanikeza le ncazelo ukuze asekele omunye umyalo: kudingeka sikwenze lokhu ukuze silalele umyalo ‘wokungaphindiseli okubi ngokubi’ kodwa ‘sihlalisane ngokuthula nabantu bonke’ futhi sifune ngisho nokwanelisa izidingo zezitha zethu. (Roma 12: 17-21). Sizisiza ekwenzeni lezi zinto ngokushiyela impindiselo ezandleni zikaJehova, ‘oye wadlulisela’ lokhu ezimisweni ezingokomthetho zeziphathimandla zezwe kuze kube yilolu suku.

Leli lungiselelo liyoqhubeka kuze kube yilapho uJesu ebuya. Uyobiza iziphathimandla zezwe ukuba zilandise ngamaphutha azo kanye nokuhlanekezelwa kobulungisa abaningi abaye bazi ngakho mathupha, okulandelwa ilungiselelo elisha. UPawulu waphawula ukuthi uMthetho unesithunzi sezinto ezizayo, kodwa awusona ingqikithi (noma: umfanekiso) walezo zinto (Hebheru 10:1). Sithola amagama afanayo kweyabaseKolose 2:16,17, 4. Kungase kusho ukuthi ngaphansi kwaleli lungiselelo elisha, amaKristu ayoba nengxenye ekuqondiseni izinto phakathi kwezizwe nezizwe eziningi ( Mika 3:24 ). Kanjalo bamiswe phezu “konke okungokwakhe”: sonke isintu asithenge ngegazi lakhe siqu ( Mathewu 45:47-5; Roma 17:20; IsAmbulo 4:6-1 ). Lokhu kuhlanganisa nezingelosi ngezinga elingakanani, kungase kudingeke silinde ukuze sithole (6 Korinte 2:3-19). UJesu wanikeza imininingwane efanele emfanekisweni wamaMina kuLuka 11:27-XNUMX. Phawula ukuthi umvuzo wokwethembeka ezintweni ezincane uma kuqhathaniswa uthi “igunya phezu…amadolobha“. KusAmbulo 20:6 , sithola labo abanengxenye ovukweni lokuqala bengabapristi nababusayo, kodwa uyini umpristi ongenabantu okufanele amelwe? Noma iyini inkosi engenabantu bokubusa? Ngokuqhubekayo ekhuluma ngomuzi ongcwele iJerusalema, isAmbulo 21:23 kuqhubeke esahlukweni 22 sithi izizwe ziyozuza kulamalungiselelo amasha.

Obani abafanelekela ukubusa okunjalo? Labo yilabo ‘abathengwa’ esintwini ‘njengolibo’ futhi ‘balandela iWundlu nomaphi lapho liya khona’ ( IsAmbulo 14:1-5 ) . Ukwahlulela ezindabeni ezithile kungase kunikezwe bona, njengoba nje uMose ayedlulisela izindaba ezincane ezikhulu ezihlukahlukene, njengoba sibonile ku-Eksodusi 18:25-26 . Kunokufana okufanayo nokumiswa kwamaLevi kuNumeri 3: lesi sizwe sasimelela ukuthatha kukaJehova wonke amazibulo (ulibo oluphilayo lomuntu) eNdlu kaJakobe ( Numeri 3:11-13; Malaki 3:1-4,17, 2 ) Ngokunjalo . Njengoba ethengiwe njengamadodana, amaKristu athembekile aba indalo entsha njengoJesu. Bayokuhlomela ngokugcwele ukuba nengxenye yabo siqu ekwelapheni izizwe nasekufundiseni uMthetho omusha, ukuze bonke abayigugu bezizwe nabo bafinyelele ukuma okulungile noNkulunkulu weqiniso ngesikhathi esifanele ( 5 Korinte 17 :19-4; Galathiya 4:7-XNUMX).

I-Ad_Lang

Ngazalelwa futhi ngakhulela esontweni lamaDashi, elasungulwa ngo-1945. Ngenxa yobunye bobuzenzisi, ngashiya ngineminyaka engu-18, ngifunga ukuthi ngeke ngisaba umKristu. Ngenkathi ama-JWs eqala ukukhuluma nami ngo-Agasti 2011, kwathatha izinyanga ezithile ngaphambi kokuba ngamukele ukuba neBhayibheli, kwase kuba eminye iminyaka emi-4 yokufunda nokugxeka, ngemva kwalokho ngabhapathizwa. Nakuba nginomuzwa wokuthi kukhona okungahambi kahle iminyaka eminingi, ngagxila esithombeni esikhulu. Kwatholakala ukuthi ngibe nombono omuhle ngokweqile kwezinye izindawo. Emaphuzwini amaningana, udaba lokunukubezwa kwezingane ngokocansi lwafika engqondweni yami, kwathi ekuqaleni kuka-2020, ngagcina ngifunde indatshana yezindaba mayelana nocwaningo olwaluyalwe nguhulumeni waseDashi. Kwangishaqisa ngandlela-thile, futhi nganquma ukumba ngijule. Indaba yayihilela icala lasenkantolo eNetherlands, lapho oFakazi babeye enkantolo ukuze bavimbe umbiko, mayelana nokusingathwa kokunukubezwa kwezingane ngokobulili phakathi koFakazi BakaJehova, owayalelwa ungqongqoshe Wezokuvikela Ngokomthetho iphalamende laseNetherlands elaliyicelile ngazwilinye. Abazalwane babelahlekelwe yicala, futhi ngalanda futhi ngawufunda umbiko ogcwele. NjengoFakazi, ngangingacabangi ukuthi kungani umuntu ebheka le ncwadi njengenkulumo yokushushiswa. Ngathintana neReclaimed Voices, inhlangano yaseDutch esiza abantulayo ikakhulukazi ama-JWs aseke ahlukunyezwa ngokocansi enhlanganweni. Ngathumelela ihhovisi legatsha lesiDashi incwadi enamakhasi angu-16, ngichaza ngokucophelela lokho okushiwo iBhayibheli ngalezi zinto. Inguqulo yesiNgisi yathunyelwa eNdikimbeni Ebusayo e-US. Ngathola impendulo evela ehhovisi legatsha laseBrithani, ingitusa ngokufaka uJehova ezinqumweni zami. Incwadi yami ayizange yaziswa kakhulu, kodwa akuzange kube nemiphumela ephawulekayo. Ngagcina ngigwenywa ngokwethukela lapho ngibonisa, emhlanganweni webandla, indlela uJohane 13:34 ahlobana ngayo nenkonzo yethu. Uma sichitha isikhathi esiningi enkonzweni yasobala kunaso sodwa, khona-ke sisuke sidukisa uthando lwethu. Ngathola ukuthi umdala owayesingethe wazama ukuthulisa umbhobho wami, akaphindanga wathola ithuba lokuphendula, futhi wayehlukanisiwe nalo lonke ibandla. Njengoba ngangiqondile futhi nginothando, ngaqhubeka nokugxeka ngaze ngaba nomhlangano wami we-JC ngo-2021 futhi ngasuswa ekuhlanganyeleni, angiphindanga ngabuya. Kade ngikhuluma ngaleso sinqumo siza nedlanzana labazalwane, futhi ngiyajabula ukubona ukuthi inqwaba lisangibingelela, futhi lisazoxoxa (kafushane), naphezu kokukhathazeka ngokubonwa. Ngenjabulo ngilokhu ngibaqhweba futhi ngibabingelela emgwaqweni, ngethemba ukuthi ukungakhululeki konke ukuba ngakubo kungase kubasize bacabange kabusha abakwenzayo.
    2
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x