Isimo SikaNkulunkulu: UNkulunkulu Angaba Kanjani Abantu Abathathu Abahlukene, Kodwa EnguMuntu Oyedwa?

Kukhona okungalungile ngesihloko sale vidiyo. Uyakubona? Uma kungenjalo, ngizofika kulokho ekugcineni. Okwamanje, bengifuna ukusho ukuthi ngithole izimpendulo ezithokozisayo kuvidiyo yami yangaphambilini kulolu chungechunge lukaZiqu-zintathu. Bengizokwethula ukuhlaziya imibhalo evamile yobufakazi bukaZiqu-zintathu, kodwa nginqume ukukuyeka lokho kuze kube yividiyo elandelayo. Uyabona, abanye abantu basithathela phezulu isihloko sevidiyo yokugcina esasithi, “UZiqu-zintathu: Wanikezwa UNkulunkulu Noma Wavela USathane?” Babengaqondi ukuthi “Okunikezwe nguNkulunkulu” kusho “ukwambulwa nguNkulunkulu.” Othile wasikisela ukuthi isiqu esingcono bekungaba yilesi: “Ingabe uZiqu-zintathu uyiSambulo esivela kuNkulunkulu noma esivela kuSathane?” Kodwa ingabe isambulo asiyona into eyiqiniso efihliwe bese yembulwa noma “embulwe”? USathane akawavezi amaqiniso, ngakho angicabangi ukuthi bekuyoba isiqu esifanele leso.

USathane ufuna ukwenza konke angakwenza ukuvimba ukutholwa kwabantwana bakaNkulunkulu ngoba uma isibalo sabo sesiphelile, isikhathi sakhe siphelile. Ngakho, noma yini angayenza ukuze avimbe ubuhlobo obufanele phakathi kwabafundi bakaJesu noYise wasezulwini, uyoyenza. Futhi indlela enhle kakhulu yokwenza lokho ukwakha ubudlelwano bomgunyathi.

Lapho ngingomunye woFakazi BakaJehova, ngangibheka uJehova uNkulunkulu njengoBaba wami. Izincwadi zenhlangano zazihlale zisikhuthaza ukuba sibe nobuhlobo obuseduze noNkulunkulu njengobaba wethu osezulwini futhi saholela ekukholelweni ukuthi lokho kwakungenzeka ngokulandela iziqondiso zeNhlangano. Naphezu kwalokho okwakufundiswa yilezi zincwadi, angizange ngizibheke njengomngane kaNkulunkulu kodwa kunalokho ngangizibheka njengendodana, nakuba ngangiholwa ekukholelweni ukuthi kwakunamazinga amabili okuba amadodana, elinye lasezulwini nelinye lasemhlabeni. Kungemva kokuba ngigqashule kulowo mcabango oshintshile lapho ngabona khona ukuthi ubuhlobo engangicabanga ukuthi nginabo noNkulunkulu babuyinganekwane.

Iphuzu engizama ukuliveza elokuthi singakhohliswa kalula sicabange ukuthi sinobudlelwane obuhle noNkulunkulu obusekelwe ezimfundisweni esizifundiswa ngabantu. Kodwa uJesu weza ukuze embule ukuthi kwakungaye kuphela lapho sifika kuNkulunkulu. Ungumnyango esingena ngawo. Akayena uNkulunkulu ngokwakhe. Asimi emnyango, kodwa singena ngomnyango ukuze siye kuJehova uNkulunkulu, onguBaba.

Ngikholelwa ukuthi uZiqu-zintathu ungenye indlela—elinye iqhinga likaSathane—lokwenza abantu babe nombono oyiphutha ngoNkulunkulu ukuze avimbele ukutholwa kwabantwana bakaNkulunkulu.

Ngiyazi ukuthi ngeke ngikholise umuntu okholelwa kuZiqu-zintathu ngalokhu. Ngiphile isikhathi eside ngokwanele futhi ngikhulume nabo ngokwanele ukuze ngazi ukuthi lokho kuyize kangakanani. Ukukhathazeka kwami ​​​​kulabo kuphela abagcina bephaphamele iqiniso leNhlangano yoFakazi BakaJehova. Angifuni bayengwe enye imfundiso engamanga ngenxa nje yokuthi yamukelwa kabanzi.

Othile ubeke amazwana kuvidiyo edlule ethi ngayo:

“Ekuqaleni lesi sihloko sibonakala sicabangela ukuthi uNkulunkulu onamandla wendawo yonke angaqondwa ngokuhlakanipha (nakuba kamuva kubonakala kukuhlehlisa kulokho). IBhayibheli alikufundisi lokho. Eqinisweni, lifundisa okuphambene. Ukucaphuna iNkosi yethu: “Ngiyakubonga, Baba, Nkosi yezulu nomhlaba, ngokuba uzifihlile lezi zinto kwabahlakaniphileyo nabanokuqonda, wazambulela izingane.

Kuyahlekisa ukuthi lo mbhali uzama ukuguqula impikiswano engiyisebenzisile ngokumelene nencazelo kaZiqu-zintathu yemiBhalo futhi athi abakwenzi nhlobo lokho. Abazami ukuqonda “uNkulunkulu ophakeme wendawo yonke…ngobuhlakani.” Kuthiwani-ke? Bawuthola kanjani lo mbono kaNkulunkulu onguziqu-zintathu? Ingabe kushiwo ngokucacile emiBhalweni ukuze izingane zilithole iphuzu?

Omunye uthisha ohlonishwayo kaZiqu-zintathu uMbhishobhi NT Wright weSonto LaseSheshi. Ukusho lokhu kuvidiyo yango-Okthoba 1, 2019 enesihloko esithi “Ingabe uJesu unguNkulunkulu? (I-NT Wright Q&A)"

“Ngakho-ke esikutholayo ezinsukwini zokuqala zenkolo yobuKristu ukuthi babexoxa indaba ngoNkulunkulu njengendaba kaJesu. Futhi manje ukukhuluma indaba kaNkulunkulu njengendaba yomoya ongcwele. Futhi yebo baboleka zonke izinhlobo zolimi. Bacosha ulimi eBhayibhelini, ezintweni ezisetshenziswayo ezifana nethi “indodana kaNkulunkulu”, futhi mhlawumbe bacosha ezinye izinto emasikweni azungezile—kanye nombono wokuhlakanipha kukaNkulunkulu, uNkulunkulu akusebenzisa ekudaleni umhlaba kanye nezwe. owabe esewuthumela emhlabeni ukuze awukhulule futhi awubumbe kabusha. Futhi bakuxubanisa ndawonye konke lokhu ngengxube yezinkondlo nomthandazo kanye nokuzindla kwezenkolo ukuze, nakuba kwaba emakhulwini amane eminyaka kamuva ukuthi izimfundiso ezifana noziqu-zintathu zagxivizwa ngokwemiqondo yefilosofi yamaGreki, umqondo wokuthi kwakukhona uNkulunkulu oyedwa manje. enziwa ukuthi kwaziwa ngoJesu nanjengoMoya wayekhona kusukela ekuqaleni.”

Ngakho, emakhulwini amane eminyaka ngemva kokuba amadoda aloba ngaphansi kwethonya lomoya ongcwele, amadoda aloba izwi likaNkulunkulu eliphefumulelwe, ayesefile… emakhulwini amane eminyaka ngemva kokuba iNdodana kaNkulunkulu uqobo isihlanganyele nathi isambulo saphezulu, emakhulwini amane kamuva, izazi ezihlakaniphile nezihlakaniphe “ yagcizelela uZiqu-zintathu ngokwemibono yefilosofi yamaGreki.”

Ngakho lokho kusho ukuthi laba kwakuyoba “abantwana abancane” uBaba abambulela iqiniso. Laba “bantwana abancane” kwakuyoba futhi labo abasekela umyalo woMbusi waseRoma uTheodosius owawulandela umkhandlu waseConstantinople ka-381 AD owakwenza kwaba nesijeziso somthetho ukwenqaba uZiqu-zintathu, nokwagcina kuholele ekutheni abantu abaphikayo ukuthi babulawe.

Kulungile, kulungile. Ngiyakuthola.

Manje enye impikiswano abayibekayo iwukuthi asikwazi ukumqonda uNkulunkulu, asikwazi ngempela ukuqonda isimo sakhe, ngakho kufanele simane samukele uZiqu-zintathu njengeqiniso futhi singazami ukumchaza. Uma sizama ukukuchaza ngendlela enengqondo, sisuke senza njengabantu abahlakaniphile nabahlakaniphile, kunokuba izingane ezincane ezimane zithembe lokho uyise azitshela kona.

Nansi inkinga ngaleyo ngxabano. Ibeka inqola ngaphambi kwehhashi.

Ake ngikufanekise kanje.

KunamaHindu ayizigidi eziyizinkulungwane ezingu-1.2 emhlabeni. Lena inkolo yesithathu ngobukhulu emhlabeni. Manje, amaHindu nawo akholelwa kuZiqu-zintathu, nakuba inguqulo yawo ihlukile kweyeLobukholwa.

Kukhona uBrahma, umdali; Vishnu, umlondolozi; kanye noShiva, umbhubhisi.

Manje, ngizosebenzisa impikiswano efanayo nabaseZiqu-zintathu abaye bayisebenzisa kimi. Awukwazi ukuqonda uZiqu-zintathu wamaHindu ngokusebenzisa intelligence. Kumele wamukele nje ukuthi kunezinto esingeke saziqonda kodwa kumele samukele lokho okungaphezu kokuqonda kwethu. Nokho, lokho kusebenza kuphela uma singafakazela ukuthi onkulunkulu bamaHindu bangokoqobo; ngaphandle kwalokho, lokho kunengqondo kuwela phansi ebusweni bawo, ubungeke uvume?

Ngakho kungani kufanele kuhluke ngoZiqu-zintathu weLobukholwa? Niyabo, okokuqala, kufanele ufakazise ukuthi kukhona uZiqu-zintathu, bese kuthi-ke bese kuphela, ungaveza impikiswano yokuthi-yimfihlakalo-ngale-yethu-yokuqonda.

Kuvidiyo yami edlule, ngenze izimpikiswano ezimbalwa ukuze ngibonise amaphutha emfundiso kaZiqu-zintathu. Ngenxa yalokho, ngathola inqwaba yokuphawula kwabakholelwa kuZiqu-zintathu abashisekayo ababevikela imfundiso yabo. Engakuthola kuthakazelisa ukuthi cishe bonke bashaya indiva ngokuphelele zonke izingxabano zami futhi bavele baphonsa izinga labo imibhalo yobufakazi. Kungani bengazinaki izingxabano engangizibekile? Ukube lezo zimpikiswano bezingelona iqiniso, ukube belingekho iqiniso kuzo, uma ukucabanga kwami ​​bekunephutha, impela, bebezogxumela phezu kwabo futhi bangiveze njengomqambimanga. Kunalokho, bakhetha ukungazinaki zonke futhi bavele babuyele emibhalweni yobufakazi abebelokhu bebuyela emuva futhi osekungamakhulu eminyaka bebuyela emuva.

Nokho, ngathola umuntu oyedwa owabhala ngenhlonipho, engikwazisa ngaso sonke isikhathi. Wangitshela nokuthi ngangingayiqondi ngempela imfundiso kaZiqu-zintathu, kodwa wayehlukile. Lapho ngimcela ukuba angichazele, waphendula nangempela. Ngicele wonke umuntu oke waphakamisa lokhu kuphikisa esikhathini esidlule ukuthi angichazele ukuqonda kwabo kukaZiqu-zintathu, futhi angikaze ngithole incazelo ehluka nganoma iyiphi indlela ebalulekile encazelweni evamile evezwe kuvidiyo edlule evame ukubizwa ngokuthi. uZiqu-zintathu we-ontological. Noma kunjalo, nganginethemba lokuthi lesi sikhathi sasiyoba esihlukile.

Abakholelwa kuZiqu-zintathu bachaza ukuthi uYise, iNdodana, noMoya oNgcwele bangabantu abathathu esidalweni esisodwa. Kimina, igama elithi “umuntu” negama elithi “umuntu” abhekisela entweni efanayo. Ngokwesibonelo, ngingumuntu. Nami ngingumuntu. Angiwuboni ngempela umehluko omkhulu phakathi kwamagama amabili, ngakho ngimcele ukuthi angichazele wona.

Nakhu akubhalile:

Umuntu, njengoba kusetshenziswa kumamodeli emfundiso yenkolo kaziqu-zintathu, uyisikhungo sokuqaphela esikwaziyo ukuzazi kanye nokuqaphela ukuba nesiqu esihlukile kwabanye.

Manje ake sikubheke lokho umzuzu. Mina nawe sobabili “sinesikhungo sokuqaphela esikwaziyo ukuzazi”. Ungase ukhumbule incazelo yokuphila edumile: “Ngiyacabanga, ngakho-ke nginguye.” Ngakho umuntu ngamunye kaZiqu-zintathu “uyaqaphela ukuba nesiqu esihlukile kwabanye.” Ingabe leyo akuyona incazelo efanayo ngamunye wethu ayengayinikeza igama elithi “umuntu”? Yiqiniso, isikhungo sokuqaphela sikhona ngaphakathi komzimba. Ukuthi lowomzimba ungowenyama negazi, noma ungumoya, akuyishintshi ngempela le ncazelo yegama elithi “umuntu.” UPawulu ubonisa lokho encwadini yakhe eya kwabaseKorinte:

“Kuyoba njalo nangokuvuka kwabafileyo. Umzimba ohlwanyelwe uyabola, uvuswa ungenakonakala; kuhlwanyelwa kusehlazweni, kuvuswe enkazimulweni; kuhlwanyelwa kubuthakathaka, kuvuswa kunamandla; kuhlwanyelwa kungumzimba wemvelo, kuvuswa kungumzimba womoya.

Uma kukhona umzimba wemvelo, kukhona futhi umzimba womoya. Ngakho kulotshiwe ukuthi: “Umuntu wokuqala u-Adamu waba ngumphefumulo ophilayo; u-Adamu wokugcina, umoya ophilisayo.” (Funda eyoku-1 Korinte 15:42-45.)

Lo muntu wabe eseqhubeka ngomusa echaza incazelo yegama elithi “ukuba khona.”

Ubunjalo, ingqikithi noma imvelo, njengoba isetshenziswe kumongo wemfundiso yenkolo kaZiqu-zintathu, ibhekisela ezicini ezenza uNkulunkulu ahluke kuzo zonke ezinye izinto. UNkulunkulu unamandla onke ngokwesibonelo. Izidalwa ezidaliwe azinawo amandla onke. UYise neNdodana banesimo esifanayo sokuphila, noma ukuba khona. Kodwa, abahlanganyeli umuntu ofanayo-hood. Bahlukile "abanye".

Impikiswano engiyithola ngokuphindaphindiwe—futhi angilenzi iphutha, yonke imfundiso kaZiqu-zintathu incike ekwamukeleni kwethu le mpikiswano—impikiswano engiyithola ngokuphindaphindiwe ukuthi ubunjalo bukaNkulunkulu nguNkulunkulu.

Ukuze ngibonise lokhu, ngiye ngaba nangaphezu koyedwa okholelwa kuZiqu-zintathu abazama ukuchaza uZiqu-zintathu ngokusebenzisa umfanekiso wesimo somuntu. Kuhamba kanje:

UJack ungumuntu. UJill ungumuntu. UJack uhlukile kuJill, kanti uJill uhlukile kuJack. Umuntu ngamunye ungumuntu ohlukile, kodwa ngamunye ungumuntu. Bahlanganyela imvelo efanayo.

Singavumelana nalokho, akunjalo? Yenza umqondo. Manje okholelwa kuZiqu-zintathu ufuna sihlanganyele emdlalweni omncane wamagama. UJack uyibizo. UJill igama. Imisho yakhiwe ngamabizo (izinto) kanye nezenzo (izenzo). UJack akalona nje ibizo, kodwa uyigama, ngakho-ke lelo gama silibiza ngokuthi ibizo loqobo. NgesiNgisi, sibhala ngosonhlamvukazi amabizo aqondile. Ngokwengqikithi yale ngxoxo, kukhona uJack oyedwa kuphela noJill oyedwa. “Umuntu” nalo liyibizo, kodwa akulona ibizo loqobo, ngakho-ke asilibhala ngosonhlamvukazi ngaphandle uma liqala umusho.

Kuze kube manje, kuhle kakhulu.

UJehova noma uYahweh kanye noJesu noma uYeshua ngamagama ngakho-ke angamabizo okuyiwonawona. Munye kuphela uYahweh noYeshua oyedwa kuphela kule ngxoxo. Ngakho-ke kufanele sikwazi ukufaka esikhundleni sikaJack noJill futhi umusho usazolunga ngokohlelo.

Masenze lokho.

UJehova ungumuntu. U-Yeshua ungumuntu. UJehova uhlukile kuJesu, noJesu uhlukile kuJehova. Umuntu ngamunye ungumuntu ohlukile, kodwa ngamunye ungumuntu. Bahlanganyela imvelo efanayo.

Nakuba ulungile ngokohlelo lolimi, lo musho ungamanga, ngoba uYahweh noma uYeshua abayena umuntu. Kuthiwani uma sifaka uNkulunkulu esikhundleni somuntu? Yilokho okwenziwa umuntu okholelwa kuZiqu-zintathu ukuze azame ukuziphendulela.

Inkinga ukuthi “umuntu” yibizo, kodwa akulona ibizo loqobo. UNkulunkulu, ngakolunye uhlangothi, ibizo eliqondile yingakho sibhala ngosonhlamvukazi.

Nakhu okwenzekayo lapho sifaka esikhundleni sebizo elithi “umuntu.” Singakhetha noma yiliphi ibizo eliqondile, kodwa ngizokhetha uSuperman, niyamazi umfo ogqoke ikepisi elibomvu.

UJack ungumbungazi ovelele. UJill ungumbungazi ovelele. UJack uhlukile kuJill, kanti uJill uhlukile kuJack. Umuntu ngamunye ungumuntu ohlukile, kodwa ngamunye unguSuperman. Bahlanganyela imvelo efanayo.

Lokho akunangqondo, akunjalo? U-Superman akayona imvelo yomuntu, uSuperman uyisidalwa, umuntu, inhlangano eqaphelayo. Nokho, ezincwadini zamahlaya okungenani, kodwa uthola iphuzu.

UNkulunkulu uyisidalwa esiyingqayizivele. Olunye uhlobo. UNkulunkulu akayona imvelo yakhe, noma ingqikithi yakhe, noma ingqikithi yakhe. UNkulunkulu unguye, hhayi lokho ayikho. Ngingubani? U-Eric. Ngiyini mina muntu. Uyawubona umehluko?

Uma kungenjalo, ake sizame okunye. UJesu watshela owesifazane ongumSamariya ukuthi “uNkulunkulu unguMoya.”— Johane 4:24 . Ngakho njengoba nje uJack engumuntu, uNkulunkulu ungumoya.

Manje ngokukaPawulu, uJesu naye ungumoya. “Umuntu wokuqala, u-Adamu, waba umuntu ophilayo.” Kodwa u-Adamu wokugcina, onguKristu, unguMoya ophilisayo.” (Funda eyoku-1 Korinte 15:45.)

Ingabe kokubili uNkulunkulu noKristu bengumoya kusho ukuthi bobabili banguNkulunkulu? Singakwazi yini ukubhala umusho wethu ukuze ufunde:

UNkulunkulu ungumoya. UJesu ungumoya. UNkulunkulu uhlukile kuJesu, futhi uJesu uhlukile kuNkulunkulu. Umuntu ngamunye ungumuntu ohlukile, kodwa ngamunye ungumoya. Bahlanganyela imvelo efanayo.

Kodwa kuthiwani ngezingelosi? Izingelosi nazo zingumoya: “Ekhuluma ngezingelosi uthi: “Wenza izingelosi zakhe zibe yimimoya, nezinceku zakhe zibe amalangabi omlilo.” ( Heberu 1:7 ) Ingelosi ikhuluma ngezithunywa zevangeli ezingokomoya ezingokomoya.

Kodwa kunenkinga enkulu ngencazelo “yokuba” abakholelwa kuziqu-zintathu abayamukelayo. Ake siyibheke futhi:

Being, into noma imvelo, njengoba isetshenziswe kumongo wemfundiso yenkolo kaZiqu-zintathu, ibhekisela ezicini ezenza uNkulunkulu ahluke kuzo zonke ezinye izinto. UNkulunkulu unamandla onke ngokwesibonelo. Izidalwa ezidaliwe azinawo amandla onke. UYise neNdodana banesimo esifanayo sokuphila, noma ukuba khona. Kodwa, abahlanganyeli umuntu ofanayo-hood. Bahlukile "abanye".

Ngakho elithi “ukuba khona” libhekisela ezicini ezenza uNkulunkulu ahluke kuzo zonke ezinye izinto. Kulungile, asikwamukele lokho ukuze sibone ukuthi kusiyisa kuphi.

Esinye sezimfanelo umbhali azishoyo senza uNkulunkulu ahluke kuzo zonke ezinye izinto ukuthi ungumninimandla onke. UNkulunkulu unamandla onke, unamandla onke, yingakho evame ukumhlukanisa kwabanye onkulunkulu ngokuthi “uNkulunkulu uMninimandla onke.” UJehova unguNkulunkulu uMninimandla onke.

“U-Abrama eseneminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye, uJehova wabonakala kuye, wathi: “NginguNkulunkulu uSomandla; hamba phambi kwami ​​ngokwethembeka, ungabi nacala.” ( Genesise 17:1 )

Kunezindawo eziningi emBhalweni lapho u-YHWH noma uYahweh ebizwa ngokuthi uMninimandla onke. U-Yeshua, noma uJesu, ngakolunye uhlangothi akakaze abizwe ngokuthi uMninimandla onke. NjengeWundlu, uvezwa ehlukile kuNkulunkulu uMninimandla onke.

“Angizange ngilibone ithempeli kulo muzi, ngoba iNkosi uNkulunkulu uMninimandla onke neWundlu bayithempeli lawo.” ( IsAmbulo 21:22 )

Njengomoya onikeza ukuphila ovusiwe, uJesu wamemezela ukuthi “nginikwe lonke igunya ezulwini nasemhlabeni.” ( Mathewu 28:18 )

USomandla unika abanye igunya. Akekho onika uSomandla igunya.

Ngingaqhubeka, kodwa iphuzu liwukuthi ngokusekelwe encazelweni enikeziwe yokuthi “ukuba...kubhekisela ezicini ezenza uNkulunkulu ahluke kwezinye izinhlangano,” uJesu noma uYeshua angeke abe uNkulunkulu ngoba uJesu akayena umninimandla onke. Ngaleso sizathu, naye akazi wonke. Lezo yizici ezimbili zobukhona bukaNkulunkulu uJesu angenabo.

Manje ngibuyela embuzweni wami wokuqala. Kukhona okungalungile ngesihloko sale vidiyo. Ungakwazi ukukubona? Ngizovuselela inkumbulo yakho, isihloko sale vidiyo sithi: “Isimo SikaNkulunkulu: UNkulunkulu Angaba Kanjani Abantu Abathathu Abahlukene, Kodwa EnguMuntu Oyedwa?"

Inkinga isemagameni amabili okuqala: “Isimo SikaNkulunkulu.”

NgokukaMerriam-Webster, imvelo ichazwa ngokuthi:

1: umhlaba wenyama nakho konke okukuwo.
“Ingesinye sezidalwa ezinhle kakhulu ezitholakala emvelweni.”

2: indawo yemvelo noma indawo ezungezile.
“Sithathe uhambo lokuyojabulela imvelo.”

3 : uhlamvu oluyisisekelo lomuntu noma into.
“Ososayensi bacwaninga uhlobo lwento entsha.”

Konke okumayelana negama kukhuluma ngendalo, hhayi umdali. Ngingumuntu. Yimvelo yami leyo. Ngincike ezintweni engidalwe ukuba ngiphile ngazo. Umzimba wami wakhiwe izakhi ezihlukahlukene, njenge-hydrogen nomoya-mpilo akha amangqamuzana amanzi ahlanganisa u-60% wobuntu bami. Eqinisweni, u-99% womzimba wami wenziwa ngezinto ezine kuphela, i-hydrogen, umoya-mpilo, i-carbon ne-nitrogen. Futhi ubani owenza lezo zici? Nkulunkulu, kunjalo. Ngaphambi kokuba uNkulunkulu adale indawo yonke, lezo zakhi zazingekho. Lokho kuyingqikithi yami. Yilokho engithembele kukho empilweni. Ngakho yiziphi izakhi ezakha umzimba kaNkulunkulu? UNkulunkulu wenziwa ngani? Iyini ingqikithi yakhe? Futhi ngubani owakha ubukhona bakhe? Ingabe uthembele entweni yakhe ukuphila njengami? Uma kunjalo, angaba kanjani uMninimandla onke?

Le mibuzo iyaxaka, ngoba sicelwa ukuthi siphendule izinto kude kakhulu endaweni yethu yeqiniso kangangokuthi asinalo uhlaka lokuziqonda. Kithina, yonke into yenziwe ngokuthile, ngakho yonke into incike entweni eyenziwe ngayo. Kungenzeka kanjani ukuthi uNkulunkulu uSomandla angabi ngumuntu, kodwa uma enziwe ngesiqu, angaba kanjani uNkulunkulu uSomandla?

Sisebenzisa amagama anjengelithi “imvelo” nelithi “into” ukuze sikhulume ngezici zikaNkulunkulu, kodwa kufanele siqaphele ukuthi singadluleli ngalé kwalokho. Manje uma sibhekene nezici, hhayi ingqikithi lapho sikhuluma ngesimo sikaNkulunkulu, cabanga ngalokhu: Mina nawe senziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu.

“Lapho uNkulunkulu edala umuntu, wamenza ngomfanekiso kaNkulunkulu. Wabadala owesilisa nowesifazane, wababusisa, wabaqamba ngokuthi umuntu lapho bedalwa. ( Genesise 5:1, 2 )

Ngakho siyakwazi ukubonisa uthando, ukubonisa ubulungisa, ukwenza ngokuhlakanipha, nokusebenzisa amandla. Ungasho ukuthi sabelana noNkulunkulu ngencazelo yesithathu “yemvelo” ethi: “isimilo esiyisisekelo somuntu noma into.”

Ngakho, ngomqondo olinganiselwe kakhulu, sinesimo sikaNkulunkulu, kodwa lelo akulona iphuzu abakholelwa kuZiqu-zintathu abathembele kulo lapho bethuthukisa inkolelo-mbono yabo. Bafuna sikholwe ukuthi uJesu unguNkulunkulu ngazo zonke izindlela.

Kodwa ima kancane! Asifundanga yini ukuthi “uNkulunkulu unguMoya” ( Johane 4:24 NIV )? Akuyona imvelo yakhe leyo?

Nokho, uma sikwamukela ukuthi lokho uJesu ayekutshela abesifazane baseSamariya kwakuphathelene nesimo sikaNkulunkulu, khona-ke uJesu kumelwe futhi abe uNkulunkulu ngoba ‘ungumoya ophilisayo’ ngokweyoku-1 Korinte 15:45 . Kodwa lokho kudala inkinga kwabakholelwa kuZiqu-zintathu ngoba uJohane uyasitshela:

“Bangane abathandekayo, manje singabantwana bakaNkulunkulu, futhi lokho esiyoba yikho akukakaziwa. Kodwa siyazi ukuthi lapho uKristu ebonakala, siyofana naye, ngoba siyombona njengoba enjalo.” (Bala u-1 Johane 3:2.)

Uma uJesu enguNkulunkulu, futhi sizofana naye, sihlanganyele ubunjalo bakhe, khona-ke siyoba nguNkulunkulu futhi. Ngizenza isilima ngamabomu. Ngifuna ukugqamisa ukuthi kudingeka siyeke ukucabanga ngokwenyama nangokwenyama futhi siqale ukubona izinto ngomqondo kaNkulunkulu. UNkulunkulu uwuhlanganyela kanjani umqondo wakhe nathi? Umuntu okhona kanye nobuhlakani bakhe obungapheli angazichaza kanjani ngokwamagama izingqondo zethu zabantu ezinomkhawulo ezingahlangana naso? Wenza okuningi njengokungathi ubaba echazela ingane encane izinto eziyinkimbinkimbi. Usebenzisa amagama angena ngaphakathi kolwazi nolwazi lwengane. Ngalokho, cabanga ngalokho uPawulu akutshela abaseKorinte:

Kodwa uNkulunkulu ukwambulele kithi ngoMoya wakhe, ngoba uMoya uhlola ezintweni zonke, ngisho nasekujuleni kukaNkulunkulu. Futhi ngubani umuntu owazi okukumuntu ngaphandle komoya womuntu okuye? Kanjalo futhi umuntu akazi okukuNkulunkulu, uMoya kaNkulunkulu kuphela owaziyo. Kepha thina asamukelanga uMoya wezwe, kodwa uMoya ovela kuNkulunkulu, ukuze sazi isiphiwo esisiphiwe nguNkulunkulu. Kodwa lezozinto esizikhulumayo azikho ngemfundiso yamazwi okuhlakanipha kwabantu, kodwa ngesifundiso sikaMoya, futhi siqhathanisa izinto zomoya nezikamoya.

Ngokuba umuntu onobugovu akazamukeli izinto zomoya, ngokuba ziyahlanya kuye, akanakukwazi, ngokuba zaziwa ngoMoya. Kodwa umuntu womoya uyahlulela yonke into futhi akahlulelwa muntu. Ngokuba ngubani owazi umqondo weNKOSI uJehova ukuba amfundise na? Kodwa thina sinawo umqondo kaMesiya. ( 1 Korinte 2:10-16 ) I-Aramaic Bible in Plain English

UPawulu ucaphuna u-Isaya 40:13 lapho igama laphezulu elithi YHWH, livela khona. Ngubani oqondise uMoya kaJehova, wamfundisa engumeluleki wakhe, na? (Funda u-Isaya 40:13.)

Kulokhu sifunda kuqala ukuthi ukuze siqonde izinto zomqondo kaNkulunkulu ongaphezu kwethu, kufanele sazi umqondo kaKristu esingawazi. Futhi, uma uKristu enguNkulunkulu, lokho akunangqondo.

Manje bheka ukuthi umoya usetshenziswe kanjani kula mavesi ambalwa. Sine:

 • UMoya uhlola kukho konke, ngisho nasekujuleni kukaNkulunkulu.
 • Umoya womuntu.
 • Umoya kaNkulunkulu.
 • UMoya ovela kuNkulunkulu.
 • Umoya wezwe.
 • Izinto ezingokomoya kwabangokomoya.

Esikweni lethu, sesibheka “umoya” njengomuntu ongaphili. Abantu bakholelwa ukuthi lapho befa, ukwazi kwabo kuyaqhubeka uphila, kodwa ngaphandle komzimba. Bakholelwa ukuthi umoya kaNkulunkulu empeleni unguNkulunkulu, umuntu ohlukile. Kodwa-ke uyini umoya wezwe? Futhi uma umoya wezwe ungesona isidalwa esiphilayo, siyini isisekelo sabo sokumemezela ukuthi umoya womuntu uyisidalwa esiphilayo?

Cishe sididwa ukuchema kwamasiko. Wayethini ngempela uJesu ngesiGreki lapho etshela owesifazane ongumSamariya ukuthi “uNkulunkulu ungumoya”? Ingabe wayebhekisele ekwakhekeni kukaNkulunkulu, isimo sakhe noma ubunjalo bakhe? Igama elihunyushwe ngokuthi “umoya” ngesiGreki lithi pneuma, okusho ukuthi “umoya noma umoya.” UmGreki wasendulo wayengayichaza kanjani into ayengayiboni noma ayengayiqondi ngokugcwele, kodwa eyayingase imthinte? Wayengawuboni umoya, kodwa wayewuzwa futhi ewubona unyakazisa izinto. Wayengawuboni owakhe umoya, kodwa wayengawusebenzisa ukuze acime amakhandlela noma abase umlilo. Ngakho amaGreki ayesebenzisa pneuma (umoya noma umoya) kubhekiselwa ezintweni ezingabonwa ezingase zithinte abantu. Kuthiwani ngoNkulunkulu? Wayeyini uNkulunkulu kubo? UNkulunkulu wayenjalo umoya. Ziyini izingelosi? Izingelosi zikhona pneuma. Imaphi amandla okuphila angasuka emzimbeni, awushiye u-inert husk: pneuma.

Ngaphezu kwalokho, izifiso zethu nezifiso zethu azibonakali, kodwa ziyasishukumisa futhi ziyasikhuthaza. Ngakho empeleni, igama lokuphefumula noma umoya ngesiGreki, pneuma, yaba umhume wanoma yini engabonakali, kodwa esinyakazayo, esithintayo, noma esithonyayo.

Sibiza izingelosi, imimoya, kodwa asazi ukuthi zenziwe ngani, ukuthi iyiphi into ehlanganisa imizimba yazo yomoya. Esikwaziyo ukuthi zikhona ngesikhathi futhi zinemikhawulo yesikhashana okuyindlela eyodwa yazo eyabanjwa amasonto amathathu ngomunye umoya noma pneuma endleleni eya kuDaniyeli. ( Daniyeli 10:13 ) Lapho uJesu evuthela kubafundi bakhe ethi, “Yamukelani umoya ongcwele,” empeleni akusho kwakuwukuthi, “Yamukelani umoya ongcwele.” I-PNEUMA. Lapho uJesu efa, “wanikela umoya wakhe,” ngokwezwi nezwi, “wakhipha umoya wakhe.”

UNkulunkulu uSomandla, umdali wezinto zonke, umthombo wawo wonke amandla, akanakungaphansi kwanoma yini. Kodwa uJesu akayena uNkulunkulu. Unemvelo, ngoba uyisidalwa esidaliwe. Izibulo layo yonke indalo noNkulunkulu ozelwe yedwa. Asazi ukuthi uJesu uyini. Asazi ukuthi kusho ukuthini ukuba ophilayo pneuma. Kodwa esikwaziyo yikuthi loba yini ayiyo, sizakuba njalo njengabantwana bakaNkulunkulu, ngoba sizafanana laye. Futhi, siyafunda:

“Bangane abathandekayo, manje singabantwana bakaNkulunkulu, futhi lokho esiyoba yikho akukakaziwa. Kodwa siyazi ukuthi lapho uKristu ebonakala, siyofana naye, ngoba siyombona njengoba enjalo.” (Bala u-1 Johane 3:2.)

UJesu unemvelo, ingqikithi, nengqikithi. Njengoba nje sonke sinalezo zinto njengezidalwa zenyama futhi sonke siyoba nemvelo ehlukile, ingqikithi, noma ingqikithi njengezidalwa zomoya ezakha abantwana bakaNkulunkulu ovukweni lokuqala, kodwa uJehova, uJehova, uYise, uNkulunkulu uMninimandla onke uyingqayizivele. nangale kwencazelo.

Ngiyazi ukuthi abakholelwa kuZiqu-zintathu bazophakamisa amavesi ambalwa emzamweni wokuphikisa engikubeke phambi kwenu kule vidiyo. Enkolweni yami yangaphambili, ngadukiswa imibhalo yobufakazi amashumi eminyaka amaningi, ngakho ngiphaphamele ukusetshenziswa kwayo kabi. Ngiye ngafunda ukubabona ngalokho abayikho. Umqondo uwukuthatha ivesi elingenziwa ukuze lisekele i-ajenda yomuntu, kodwa elingase libe nencazelo ehlukile—ngamanye amazwi, umbhalo ongacacile. Bese uthuthukisa incazelo yakho futhi wethemba ukuthi umlaleli akayiboni enye incazelo. Wazi kanjani ukuthi iyiphi incazelo elungile uma umbhalo ungaqondakali? Awukwazi, uma uzibekela umkhawulo ekucabangeni kuphela lowo mbhalo. Kufanele uphumele ngaphandle uye emavesini angadideki ukuze uxazulule ukungaqondakali.

Kuvidiyo elandelayo, uma uNkulunkulu ethanda, sizohlola imibhalo yobufakazi kaJohane 10:30; 12:41 no-Isaya 6:1-3; 44:24.

Kuze kube yileso sikhathi, ngithanda ukukubonga ngesikhathi sakho. Nakubo bonke abasizayo ukweseka lesi siteshi futhi basigcine sisakaza, ngibonga kakhulu.

 

 

 

 

 

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
  14
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x