Sonke siyazi ukuthi “inkulumo-ze” isho ukuthini. “Ulwazi, ikakhulukazi oluchemile noma oludukisayo, olusetshenziselwa ukukhuthaza noma ukuveza injongo ethile yezombangazwe noma umbono.” Kodwa kungase kukumangaze, njengoba kwangimangaza, ukwazi ukuthi leli gama lavelaphi.

Eminyakeni engu-400 kanye edlule, ngo-1622, uPapa Gregory XV wamisa ikomiti yokhadinali eyayiphethe izinkonzo zakwamanye amazwe zesonto lamaKatolika okuthiwa. I-Congregatio de Propaganda Fide noma ibandla lokusakaza ukholo.

Igama linencazelo yenkolo. Ngomqondo obanzi, inkulumo-ze iwuhlobo lokuqamba amanga olusetshenziswa amadoda ukuze ayenge abantu ukuba babalandele futhi babalalele futhi babasekele.

Inkulumo-ze ingase ifaniswe nedili elihle lokudla okuwubukhazikhazi. Kubukeka kukuhle, futhi kumnandi, futhi sifuna ukuzitika, kodwa esingakwazi ukuthi ukudla kufakwe ushevu osebenza kancane.

Ukusebenzisa inkulumo-ze kuwubuthi ezingqondweni zethu.

Singakubona kanjani ukuthi kuyikho ngempela? INkosi yethu uJesu ayizange isishiye singenakuzivikela ukuze siyengwe kalula ngabaqambimanga.

“Nenza umuthi ube muhle nesithelo sawo sibe-sihle, noma nenza isihlahla sibe sibi nesithelo saso sibole, ngokuba umuthi waziwa ngesithelo sawo. Nzalo yezinyoka, ningakhuluma kanjani okuhle nibabi na? Ngokuba umlomo ukhuluma ngokuchichima kwenhliziyo. Umuntu omuhle ukhipha izinto ezinhle engcebweni yakhe enhle, kanti umuntu omubi ukhipha izinto ezimbi engcebweni yakhe embi. Ngithi kini: Wonke amazwi angasizi abawakhulumayo abantu bayolandisa ngoSuku Lokwahlulela; ngoba ngamazwi akho kuyothiwa ulungile, nangamazwi akho uyakwahlulelwa.” ( Mathewu 12:33-37 ) Ngakho-ke, amazwi omphostoli uPawulu abonisa iseluleko esingokomBhalo esivumelana nemithetho eyisisekelo yobuKristu.

“Nzalo yezinyoka”: UJesu ukhuluma nabaholi benkolo bosuku lwakhe. Kwezinye izindawo uwafanise namathuna acakiwe njengalawa owabona lapha. Ngaphandle babonakala behlanzekile futhi bekhazimula kodwa ngaphakathi bagcwele amathambo abantu abafile kanye “nayo yonke inhlobo yokungcola.” ( Mathewu 23:27 )

Abaholi benkolo bazinikela kumuntu obukele ngokucophelela ngamazwi abawasebenzisayo. UJesu uthi “umlomo ukhuluma ngokuchichima kwenhliziyo.”

Sinalokho engqondweni, ake sibheke Ukusakazwa kwale nyanga ku-JW.org njengesibonelo senkulumo-ze yezenkolo. Qaphela itimu yokusakaza.

ISIQEPHU 1

Lesi yisihloko esivame kakhulu nesivela njalo phakathi koFakazi BakaJehova. Umlomo ukhuluma ngokuchichima kwenhliziyo. Ingakanani nje indikimba yobunye enhliziyweni yeNdikimba Ebusayo?

Ukuskenwa kwazo zonke izincwadi ze-Nqabayokulinda emuva ku-1950 kwembula amanani athakazelisayo. Igama elithi “bumbene” livela izikhathi ezingaba ngu-20,000 5000. Igama elithi “ubunye” livela izikhathi ezingaba ngu-360. Lokho kufinyelela izikhathi ezingaba ngu-7 ngonyaka, noma izikhathi ezingaba ngu-XNUMX ngesonto emihlanganweni, singasabalali ukuthi igama liphuma kangaki ezinkulumweni ezivela endaweni yesikhulumi. Ngokusobala, ubunye kubaluleke kakhulu okholweni loFakazi BakaJehova, ukholo okuthiwa lusekelwe eBhayibhelini.

Njengoba igama elithi “ubunye” livela izikhathi ezingaba ngu-20,000 5,000 ezincwadini kanye “nobunye” izikhathi ezingaba ngu-XNUMX XNUMX, singalindela ukuthi imiBhalo YamaKristu YesiGreki iyobe ivuthiwe ngalesi sihloko nokuthi lawomagama amabili ayeyovela kaningi futhi abonise ukugcizelela okunikezwa iNhlangano. kubo. Ngakho-ke, ake sibheke, sizobona.

Kuyi-New World Translation Reference Bible, elithi “united” livela izikhathi ezinhlanu kuphela. Izikhathi ezinhlanu kuphela, indlela eyinqaba. Futhi ezimbili kuphela zalezo zenzakalo ezihlobene nobunye ebandleni.

“. . .Manje ngiyanincenga, bazalwane, ngegama leNkosi yethu uJesu Kristu ukuba nonke nikhulume ngokuvumelana, nokuba kungabikho ukwahlukana phakathi kwenu, kodwa ukuba nihlanganiswe ngokufanele emqondweni ofanayo nasendleleni efanayo. yengqondo.” ( 1 Korinte 1:10 )

“. . .Ngokuba simenyezelwe nakithi ivangeli, njengalokhu nakubo; kodwa izwi elizwiwayo alibasizanga, ngokuba babengahlanganiswa ngokukholwa nalabo abezwayo.” ( Hebheru 4:2 )

Kulungile, lokho kuyamangaza, akunjalo? Kuthiwani ngegama elithi “ubunye” elivela izikhathi ezingaba ngu-5,000 XNUMX ezincwadini. Ngokuqinisekile, igama elibalulekile ezincwadini liyothola ukusekela okungokomBhalo. “Ubunye” buvela kaningi kangakanani kuyi-Nguqulo Yezwe Elisha? Izikhathi eziyikhulu? Izikhathi ezingamashumi amahlanu? Izikhathi eziyishumi? Ngizizwa ngiluma njengo-Abrahama ezama ukwenza uJehova asindise idolobha laseSodoma. “Uma kufunyanwa abalungileyo abayishumi kuphela emzini, uyakuwuyeka na?” Nokho, inani lezikhathi—ngaphandle kwemibhalo yaphansi yomhumushi—lapho igama elithi “ubunye” elivela khona emiBhalweni YamaKristu YesiGreki kuyi-Nguqulo Yezwe Elisha lingu-ZERO omkhulu, okhuluphele.

Indikimba ebusayo, ngezincwadi, ikhuluma ngokuchichima kwenhliziyo yayo, futhi umyalezo wayo uwubunye. UJesu naye wakhuluma ngokuchichima kwenhliziyo yakhe, kodwa ukuba nobunye kwakungeyona ingqikithi yokushumayela kwakhe. Eqinisweni, usitshela ukuthi weza ukuzobangela okuphambene kakhulu nobunye. Weza ukuzodala uqhekeko.

“. . .Nithi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni na? Cha, ngithi kini, kodwa kunalokho ukwahlukana. ( Luka 12:51 )

Kodwa linda kancane, ungase ubuze, “Ingabe ubunye abubuhle, futhi akukubi yini ukuhlukana?” Ngingaphendula, konke kuncike. Ngabe abantu baseNyakatho Korea babumbene ngemuva komholi wabo, uKim Jong-un? Yebo! Ingabe yinto enhle leyo? UCABANGANI? Ungangabaza ukulunga kobunye besizwe saseNyakatho Korea, ngoba lobo bunye abusekelwe othandweni, kodwa phezu kokwesaba?

Ingabe ubunye uMark Sanderson aqhosha ngabo ngenxa yothando lobuKristu, noma ingabe bubangelwa ukwesaba ukugwenywa ngenxa yokuba nombono ohlukile koweNdikimba Ebusayo? Ungaphenduli ngokushesha. Cabanga ngakho.

Inhlangano ifuna ucabange ukuthi yibona kuphela ababumbene, kuyilapho bonke abanye behlukene. Kuyingxenye yenkulumo-ze yokuthola umhlambi wabo thina ngokumelene nabo ingqondo.

ISIQEPHU 2

Lapho ngisenguFakazi KaJehova, ngangikholelwa ukuthi lokho uMark Sanderson akushoyo lapha kuwubufakazi bokuthi ngangisenkolweni eyodwa yeqiniso. Ngangikholelwa ukuthi oFakazi BakaJehova bebelokhu bekhona futhi bemunye kusukela ezinsukwini zikaRussell, kusukela ngo-1879. Akulona iqiniso. OFakazi BakaJehova baba khona ngo-1931. Kuze kube yileso sikhathi, ngaphansi kukaRussell futhi ngaleso sikhathi ngaphansi kukaRutherford, i-Watch Tower Bible and Tract Society yayiyinkampani yokunyathelisa eyayinikeza isiqondiso esingokomoya emaqenjini amaningi abaFundi BeBhayibheli azimele. Ngesikhathi uRutherford elawula indawo eyodwa ngo-1931, ama-25% kuphela amaqembu okuqala asala noRutherford. Kakhulu ubumbano. Amaningi ala maqembu asekhona. Kodwa-ke, isizathu esikhulu esenza iNhlangano ingahlukani kusukela ngaleso sikhathi ukuthi ngokungafani namaMormon, amaSeventh Day Adventist, amaBaptist, namanye amaqembu evangeli, oFakazi banendlela ekhethekile yokusebenzelana nanoma ibaphi abangavumelani nobuholi. Babahlasela besebancane kakhulu ekuhlubukeni kwabo lapho beqala nje ukungaboni ngaso linye nobuholi. Baye bakwazi ukusebenzisa kabi umthetho weBhayibheli ukuze bakholise wonke umhlambi wabo ukuba ubagweme abaphikisi. Ngakho, ubunye abazishaya isifuba ngabo bufana nobunye umholi waseNyakatho Korea abujabulelayo—ubunye obusekelwe ekwesabeni. Lena akuyona indlela kaKristu, onamandla okwethusa nokuqinisekisa ubuqotho obusekelwe ekwesabeni, kodwa akalokothi awasebenzise lawo mandla, ngoba uJesu, njengoYise, ufuna ukwethembeka okusekelwe othandweni.

ISIQEPHU 3

Lena yindlela umlayezo wenkulumo-ze ongayenga ngayo. Akushoyo kuyiqiniso, kuze kufike ephuzwini. Lezo izithombe ezinhle zezinhlanga zabantu abajabulayo, ababukekayo ngokusobala abanothando ngomunye nomunye. Kodwa okusikiselwa ngokuqinile ukuthi bonke oFakazi BakaJehova banje futhi akukho ndawo emhlabeni okunjena. Lolu hlobo lobunye bothando awulutholi emhlabeni, noma kwamanye amahlelo obuKristu, kodwa uzoluthola nomaphi lapho uya khona ngaphakathi kweNhlangano yoFakazi BakaJehova. Lokho akulona iqiniso.

Ilungu leqembu lethu lesifundo seBhayibheli lihlala emngceleni wePoland ne-Ukraine. Wabona ama-kiosks amaningi izinhlangano ezihlukahlukene ezisiza abampofu nezenkolo eziye zamisa ukuze zinikeze ukusekelwa kwangempela kwababaleki ababalekela impi. Wabona inqwaba yabantu kulezi zindawo bethola ukudla, izingubo zokugqoka, izinto zokuhamba nendawo yokuhlala. Waphinde wabona idokodo elalimiswe oFakazi elinophawu oluluhlaza lwe-JW.org, kodwa lalingekho imigqa phambi kwalo, ngoba lelo dokodo lalibhekelela oFakazi BakaJehova ababalekela impi kuphela. Lena inqubo evamile yokusebenza phakathi koFakazi BakaJehova. Ngiye ngazibonela lokhu ngokwami ​​kaningi emashumini eminyaka ami enhlanganweni. OFakazi bayaqhubeka behluleka ukulalela umyalo kaJesu mayelana nothando:

“Nizwile kwathiwa: 'Kumelwe uthande umakhelwane wakho futhi uzonde isitha sakho.' Nokho, mina ngithi kini: Qhubekani nithanda izitha zenu futhi nithandazela nalabo abanishushisayo, ukuze nibonise ukuthi ningamadodana kaYihlo osezulwini, ngoba wenza ilanga lakhe liphumele kokubili ababi nabahle. nenza line phezu kwabalungileyo nabangalungile. Ngokuba uma nithanda abanithandayo, ninamvuzo muni na? Abenzi njalo nabathelisi na? Futhi uma nibingelela abafowenu bodwa, nenza yini into engavamile? Ingabe nabo abezizwe abenzi into efanayo? Ngakho kumelwe nibe ngabaphelele, njengoba noYihlo osezulwini ephelele. ( Mathewu 5:43-48 )

Hawu!

Ake sicace kokuthile. Angisho ukuthi bonke oFakazi BakaJehova abanalo uthando noma banobugovu. Lezo zithombe osanda kuzibona ziwukubonakaliswa kothando lweqiniso lobuKristu ngabakholwa nabo. KunamaKristu amaningi alungile phakathi koFakazi BakaJehova, njengoba nje kunamaKristu amaningi alungile phakathi kwamanye amahlelo eLobukholwa. Kodwa kunesimiso bonke abaholi benkolo bazo zonke izinkolo abangasinaki. Ngaqala ukufunda lokhu eminyakeni engamashumi amabili, nakuba ngihlulekile ukubona ukuthi kusebenza kangakanani njengoba ngenza manje.

Ngangisanda kubuya ekushumayeleni ezweni laseColombia eliseNingizimu Melika futhi ngangiqala ukumiswa ezweni lakithi eCanada. Igatsha laseCanada labiza umhlangano wabo bonke abadala endaweni eseningizimu ye-Ontario, futhi sabuthana ehholo elikhulu. Ilungiselelo labadala laliselisha, futhi sasithola iziqondiso zendlela yokuphatha ngaphansi kwalelo lungiselelo elisha. UDon Mills wegatsha laseCanada wayekhuluma nathi ngezimo ezaziphakama emabandleni ahlukahlukene lapho izinto zazingahambi kahle. Lesi kwakuyinkathi yangemva kuka-1975. Abadala abasanda kumiswa ngokuvamile babenesandla ekuwohlokeni kokuziphatha kwebandla, kodwa ngokwemvelo babemanqikanqika ukubheka ngaphakathi futhi basole noma yikuphi. Kunalokho, babegxila kwabathile abathembekile asebekhulile ababehlale bekhona futhi bahlale begigiyela. UDon Mills wasitshela ukuthi singabheki abanjalo njengobufakazi bokuthi senza umsebenzi omuhle njengabadala. Wathi abanjalo bayokwenza kahle naphezu kwakho. Angisoze ngakukhohlwa lokho.

ISIQEPHU 4

Ukuba munye ezindabeni ezinhle ozishumayelayo naseziqondisweni ozitholayo akuyona into ongaziqhayisa ngayo uma izindaba ezinhle ozishumayelayo ziyizindaba ezinhle zamanga futhi iziyalezo ozitholayo zigcwele izimfundiso zamanga. Amalungu amasonto eLobukholwa awakwazi yini ukusho izinto ezifanayo? UJesu akazange atshele owesifazane ongumSamariya ukuthi “uNkulunkulu unguMoya, futhi abamkhulekelayo kumelwe bakhulekele ngomoya nangobunye.”

ISIQEPHU 5

UMark Sanderson uphinde adlale ikhadi elithi Us vs. Them ngokwenza isimangalo esingamanga sokuthi abukho ubunye ngaphandle kwenhlangano yoFakazi BakaJehova. Lokho akulona iqiniso. Udinga ukuba ukukholelwe lokhu, ngoba usebenzisa ubunye njengophawu oluhlukanisayo lwamaKristu eqiniso, kodwa lokho kuwumbhedo, futhi ngokungagwegwesi, akusekelwe emiBhalweni. Usathane ubumbene. UKristu ngokwakhe uyakufakazela lokho.

“. . .Eyazi imicabango yabo wathi kubo: “Yilowo nalowombuso owehlukene phakathi uyachitheka, nendlu [ehlukene phakathi] iyawa. Ngakho uma noSathane ehlukene yedwa, umbuso wakhe uyakuma kanjani na? . .” ( Luka 11:17, 18 )

UbuKristu beqiniso buhlukaniswa ngothando, kodwa hhayi nje noma yiluphi uthando. UJesu wathi,

“. . .Ngininika umyalo omusha wokuba nithandane; njengoba nje nami ngikuthandile, nani nithandane. Ngalokho bonke bayakukwazi ukuthi ningabafundi bami, uma ninothando phakathi kwenu.” ( Johane 13:34, 35 ) Ngakho-ke, umphostoli uPawulu wanikeza iseluleko esingokomBhalo esivumelana nemithetho eyisisekelo yobuKristu.

Usibonile yini isici esifanelekayo sothando lobuKristu. Kuwukuba sithandane njengoba nje noJesu esithanda. Futhi usithanda kanjani.

“. . .Ngoba, ngempela, uKristu, sisebuthakathaka, wafela abantu abangamesabi uNkulunkulu ngesikhathi esimisiwe. Ngoba cishe ngeke umuntu afele olungileyo; mhlawumbe kungaba khona ongaba nesibindi sokufela olungileyo. Kodwa uNkulunkulu ubonakalisa uthando lwakhe siqu kithi ngoba, siseyizoni, uKristu wasifela.” ( Roma 5:6-8 )

INdikimba Ebusayo ifuna oFakazi bagxile ebunyeni, ngoba lapho kuziwa othandweni, abasikhiphi. Ake sicabangele lesi siqephu:

ISIQEPHU 6

Kuthiwani ngabantu abenza amacala enzondo ashukunyiswa inkolo komunye nomunye?

Uma ubungatshela abadala ukuthi okuthile okufundiswa inhlangano kungqubuzana nemiBhalo futhi ubuzokufakazela lokho usebenzisa iBhayibheli, bebezokwenzani? Bangenza bonke oFakazi BakaJehova emhlabeni wonke bakugweme. Yilokho ababezokwenza. Uma ungaqala ukutadisha iBhayibheli neqembu labangane, yini abadala abangayenza kuwe? Nalapha, bazokukhipha ekuhlanganyeleni futhi benze bonke abangani bakho abangoFakazi nomndeni bakugweme. Akulona yini icala lenzondo lelo? Lokhu akukona ukuqagela, njengoba ividiyo yethu edlule yabonisa endabeni ka-Diana wase-Utah owagwenywa ngoba enqaba ukuya esifundweni seBhayibheli se-inthanethi ngaphandle kwezinhlelo zenhlangano ye-Watch Tower. INdikimba Ebusayo iyakuthethelela lokhu kuziphatha okunyanyekayo ngesisekelo sokulondoloza ubunye, ngoba ibheka ubunye njengobubaluleke ngaphezu kothando. Umphostoli uJohane wayengeke avume.

“Abantwana bakaNkulunkulu nabantwana bakaDeveli babonakala ngaleli qiniso: Wonke umuntu ongaqhubeki enze ukulunga akaveli kuNkulunkulu, kanjalo nalowo ongamthandi umfowabo. 11 Ngoba yilesi isigijimi enasizwa kusukela ekuqaleni, ukuthi kufanele sithandane; 12 singafani noKhayini owavela komubi wabulala umfowabo. Futhi wambulala ngani? Ngoba imisebenzi yakhe yayimibi, kodwa eyomfowabo yayilungile.” ( 1 Johane 3:10-12 )

Uma ususa umuntu ekuhlanganyeleni ngenxa yokukhuluma iqiniso, uyobe ufana noKhayini. Inhlangano ayikwazi ukushisa abantu esigxotsheni, kodwa ingababulala emphakathini, futhi ngenxa yokuthi bakholelwa ukuthi osusiwe ekuhlanganyeleni unesibopho sokufa phakade e-Armagedoni, baye babulala ezinhliziyweni zabo. Futhi kungani bemsusa ekuhlanganyeleni umthandi weqiniso? Ngoba, njengoKayini, “imisebenzi yabo mibi, kepha eyomfowabo ilungile.”

Manje ungase uthi angilungile. Ingabe iBhayibheli alibakhuzi yini labo ababangela ukuhlukana? Ngezinye izikhathi “yebo,” kodwa ngezinye izikhathi, liyabadumisa. Njengobunye, ukuhlukana kumayelana nesimo. Ngezinye izikhathi ubunye bubi; ngezinye izikhathi, ukuhlukana kuhle. Khumbulani, uJesu wathi, “Nithi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni na? Cha, ngithi kini, kodwa kunalokho ukwahlukana. (Funda uLuka 12:51.)

UMark Sanderson usezogxeka labo ababangela uqhekeko, kodwa njengoba sizobona, kumcabango ogxekayo, ugcina ngokulahla iNdikimba Ebusayo. Ake silalele bese sihlaziya.

ISIQEPHU 7

Khumbula ukuthi inkulumo-ze imayelana nokudukisa. Lapha ukhuluma iqiniso, kodwa ngaphandle komongo. Kwaba nokuhlukana ebandleni laseKorinte. Ube esedukisa izilaleli zakhe ukuba zicabange ukuthi ukuhlukana kwakuwumphumela wokuba abantu benze izinto ngobugovu befuna ukuba okuthandwa yibo, ukunethezeka, nemibono yabo kubaluleke ngaphezu kwabanye. Akukhona lokho uPawulu ayeyala abaseKorinte ngokumelene nakho. Ngiqinisekile kunesizathu sokuthi uMarku akawufundanga umbhalo ogcwele kwabaseKorinte. Ukwenza kanjalo akumenzi yena, kanye namanye amalungu eNdikimba Ebusayo ekukhanyeni okuhle. Masifunde umongo wamanje:

Ngoba ngembulwa kimi ngani, bafowethu, ngabakwaKhloe, ukuthi kukhona ukungezwani phakathi kwenu. Engikushoyo yilokhu, ukuthi ngamunye wenu uthi: “Mina ngingokaPawulu,” “Kodwa mina ngingoka-Apholo,” “Kodwa mina ngingokaKhefase,” “Kodwa mina ngingokaKristu.” UKristu ukhona wehlukene phakathi. UPawulu akabethelwanga ngenxa yenu, akunjalo? Noma nabhapathizwa egameni likaPawulu na?” (Funda eyoku-1 Korinte 1:11-13.)

Ukwehlukana nokungezwani kwakungewona umphumela wobugovu noma abantu abacindezela imibono yabo ngokuzikhukhumeza kwabanye. Ukungezwani kwaba umphumela wokuthi amaKristu akhetha ukulandela abantu hhayi uKristu. Ngeke kumsize uMark Sanderson ukukhomba lokho njengoba enikezwe ukuthi ufuna abantu balandele amadoda eNdikimba Ebusayo esikhundleni sikaKristu.

UPawulu uyaqhubeka ebonisana nabo:

“Khona-ke, uyini u-Apholo? Yebo, uyini uPawulu? Izikhonzi enakholwa ngazo, njengalokho iNkosi yapha yilowo nalowo. Mina ngatshala, u-A·pholo wanisela, kodwa uNkulunkulu waqhubeka ekhulisa; ngakho otshalayo kalutho, noniselayo kalutho, kodwa uNkulunkulu okhulisayo. Otshalayo noniselayo bamunye, kepha yilowo nalowo uyakwamukeliswa owakhe umvuzo ngokomshikashika wakhe. Ngoba siyizisebenzi ezikanye noNkulunkulu. NINA niyinsimu kaNkulunkulu elinywayo, niyisakhiwo sikaNkulunkulu.” ( 1 Korinte 3:5-9 )

Amadoda awalutho. Ingabe ukhona onjengoPawulu namuhla? Uma ubungathatha wonke amalungu ayisishiyagalombili eNdikimba Ebusayo futhi uwahlanganise abe linye, ingabe angalingana noPawulu? Ingabe baye babhala ngaphansi kokuphefumlelwa njengoPawulu? Cha, nokho uPawulu uthi, wayemane eyisisebenzi esikanye naye. Futhi usola labo bebandla laseKorinte abakhetha ukumlandela esikhundleni sokulandela uKristu. Uma ukhetha namuhla ukulandela uKristu esikhundleni seNdikimba Ebusayo, ucabanga ukuthi uzohlala isikhathi esingakanani “ukuma okuhle” ebandleni loFakazi BakaJehova? UPawulu uyaqhubeka ebonisana naye:

“Makungabikho oziyengayo: Uma noma ubani phakathi kwenu ecabanga ukuthi uhlakaniphile kulesi simiso sezinto, makabe yisiwula, ukuze ahlakaniphe. Ngokuba ukuhlakanipha kwaleli zwe kungubuwula kuNkulunkulu; ngoba kulotshiwe ukuthi: “Ubamba abahlakaniphileyo ebuqilini babo.” Futhi: “UJehova uyazi ukuthi imicabango yabahlakaniphileyo iyize.” Ngakho makungabikho ozibongayo ngabantu; ngoba zonke izinto zingezenu, kungakhathaliseki ukuthi uPawulu noma u-Apholo noma uKhefase noma izwe noma ukuphila noma ukufa noma izinto ezikhona manje noma izinto ezizayo, zonke izinto zingezenu; nani ningabakaKristu; UKristu yena ungokaNkulunkulu.” ( 1 Korinte 3:18-23 )

Uma ubheka inqwaba yezinguqulo zeBhayibheli ezitholakala ku-inthanethi, njenge-biblehub.com, uzothola ukuthi akekho kubo ochaza isigqila kuMathewu 24:45 ngokuthi “sithembekile nesiqondayo”, njengoba kwenza INguqulo Yezwe Elisha. Ukuhumusha okuvame kakhulu kuthi “ukwethembeka nokuhlakanipha.” Futhi ubani owasitshela ukuthi iNdikimba Ebusayo ‘iyinceku ethembekileyo nehlakaniphileyo’? Kungani, basho kanjalo ngokwabo, akunjalo? Futhi lapha uPawulu uyasitshela, ngemva kokusiyala ukuba singalandeli abantu, ukuthi “uma noma ubani phakathi kwenu ethi uhlakaniphile kulesi simiso sezinto, makabe yisiwula, ukuze ahlakaniphe.” INdikimba Ebusayo icabanga ukuthi ihlakaniphile futhi isitshela kanjalo, kodwa yenze amaphutha amaningi obuwula kangangokuthi ungacabanga ukuthi kungenzeka ukuthi bathole ukuhlakanipha kweqiniso kokuhlangenwe nakho, futhi bahlakaniphe- kodwa maye, lokho akubonakali kunjalo.

Manje ukube kwakuneNdikimba Ebusayo ekhulwini lokuqala, lesi simo sasiyoba esilungele ukuba uPawulu aqondise ukunakekela kwabazalwane baseKorinte kubo—njengoba uMarku enza njalo kule vidiyo. Ubezokusho lokho esikuzwe kaningi ezindebeni zabadala be-JW: Okuthile okunjengokuthi, “Bafowethu baseKorinte, kufanele nilandele isiqondiso somzila uJehova awusebenzisayo namuhla, iNdikimba Ebusayo eJerusalema.” Kodwa akakwenzi. Eqinisweni, akekho yena nanoma yimuphi omunye umlobi weBhayibheli ongumKristu okhuluma ngeNdikimba Ebusayo.

Empeleni uPawulu uyayigxeka iNdikimba Ebusayo yesimanje. Ubambe kanjani?

Lapho ebonisana nabaseKorinte ukuthi akufanele balandele abantu, kodwa uKristu kuphela, uthi: “Noma nabhapathizwa egameni likaPawulu na?” ( 1 Korinte 1:13 )

Lapho oFakazi BakaJehova bebhapathiza umuntu, babacela ukuba baphendule ngokuqiniseka emibuzweni emibili, owesibili othi “Ingabe uyaqonda ukuthi ubhapathizo lwakho lubonisa ukuthi ungomunye woFakazi BakaJehova esenhlanganweni kaJehova?” Ngokusobala, oFakazi BakaJehova babhapathizwa egameni leNhlangano.

Ngiye ngabuza lo mbuzo kwabaningana boFakazi BakaJehova futhi impendulo iyafana: “Ukube ubungakhetha phakathi kokulandela lokho okushiwo uJesu noma okushiwo iNdikimba Ebusayo, ubungakhetha yiphi?” Impendulo iyiNdikimba Ebusayo.

INdikimba Ebusayo ikhuluma ngobunye, kuyilapho eqinisweni inecala lokubangela ukwahlukana emzimbeni kaKristu. Kubo, ubunye bufinyelelwa ngokulandela bona, hhayi uJesu Kristu. Noma yiluphi uhlobo lobunye bobuKristu olungamlaleli uJesu lubi. Uma ungabaza ukuthi bayakwenza lokhu, ukuthi bazibeka phezu kukaJesu, cabangela ubufakazi obunikezwa uMark Sanderson ngokulandelayo.

ISIQEPHU 8

“Landela isiqondiso esivela enhlanganweni kaJehova.” Okokuqala, ake sibhekane negama elithi “isiqondiso.” Lokho kuyisaga ngemiyalo. Uma ungasilandeli isiqondiso seNhlangano, uzodonselwa ekamelweni elingemuva lehholo LoMbuso futhi welulekwe ngokuqinile ngokungalaleli abaholayo. Uma uqhubeka nokungalandeli “isiqondiso,” uzolahlekelwa amalungelo. Uma uqhubeka nokungalaleli, uyokhishwa ebandleni. Isiqondiso siwukuthi i-JW ikhulumela imiyalo, ngakho-ke masithembeke manje futhi sikubeke kabusha lokho ukuze “Silalele imiyalo evela enhlanganweni kaJehova.” Iyini inhlangano - akuyona into eyaziwayo. Akulona uhlobo lokuphila. Pho isukaphi le miyalo? Emadodeni eNdikimba Ebusayo. Ngakho-ke masiphinde sithembeke futhi sikubeke kabusha lokhu ukuze kufundeke: “Lalela imiyalo evela emadodeni eNdikimba Ebusayo.” Uthola kanjalo ubunye.

Manje lapho uPawulu etshela abaseKorinte ukuba babumbane, ubeka kanje:

“Manje ngiyanincenga, bazalwane, ngegama leNkosi yethu uJesu Kristu ukuba nonke nikhulume ngokuvumelana, kungabikho ukwahlukana phakathi kwenu, kodwa ukuba nipheleliswe emqondweni ofanayo nasendleleni efanayo. yengqondo.” ( 1 Korinte 1:10 )

INdikimba Ebusayo isebenzisa lokho ukuze igcizelele ukuthi ubunye uPawulu akhuluma ngabo bungafinyelelwa “ngokulalela imiyalo yamadoda eNdikimba Ebusayo,” noma njengoba bekubeka, ngokulandela iziqondiso ezivela enhlanganweni kaJehova. Kodwa kuthiwani uma kungeyona inhlangano kaJehova, kodwa inhlangano yeNdikimba Ebusayo? Kuthiwani-ke?

Ngemva nje kokutshela abaseKorinte ukuba bahlangane emqondweni ofanayo nasendleleni yokucabanga… ngemva nje…uPawulu usho lokho esesivele sikufundile, kodwa ngizokuchibiyela kancane ukuze asisize sonke ukuba sibone iphuzu likaPawulu njengoba linjalo. kuyasebenza esimeni sethu samanje.

“. . .kukhona ukungezwani phakathi kwenu. Engikushoyo yilokhu, ukuthi ngamunye wenu uthi: “Ngingowenhlangano kaJehova,” “Kodwa mina ngingoweNdikimba Ebusayo,” “Kodwa mina ngingokaKristu.” UKristu uhlukene yini? INdikimba Ebusayo ayizange ibulawelwe wena esigxotsheni, akunjalo? Noma wabhapathizwa egameni leNhlangano?” ( 1 Korinte 1:11-13 )

Iphuzu likaPawulu liwukuthi sonke kufanele silandele uJesu Kristu futhi sonke kufanele simlalele. Nokho, lapho etusa isidingo sobunye, ingabe uMark Sanderson ubala lelo njengephuzu lakhe lokuqala nelibaluleke kakhulu—isidingo sokulandela isiqondiso sikaJesu Kristu, noma isidingo sokulalela imiyalo eseBhayibhelini? Cha! Ukugcizelela kwakhe ukulandela amadoda. Wenza yona le nto agxeka abanye ngokuyenza kule vidiyo.

ISIQEPHU 9

Ngokusekelwe ebufakazini, obani ocabanga ukuthi abakhathalela kakhulu amalungelo abo, ukuziqhenya, nemibono yabo ebandleni loFakazi BakaJehova?

Lapho imithi yokugomela i-COVID isitholakala, iNdikimba Ebusayo yanikeza “isiqondiso” sokuthi bonke oFakazi BakaJehova kufanele bagonywe. Manje lolu wudaba oluwumdonsiswano, futhi angizukuyilinganisa ngakolunye uhlangothi noma olunye. Ngigonyiwe, kodwa nginabangane abasondelene nabo abangakagonywa. Iphuzu engilivezayo ukuthi yindaba yomuntu ngamunye ukuthi azinqumele yena. Okulungile noma okungalungile, ukukhetha kungokwakho. UJesu Kristu unelungelo negunya lokungitshela ukuba ngenze okuthile futhi ulindele ukuba ngilalele, ngisho noma ngingafuni. Kepha akekho umuntu onalelo gunya, nokho iNdikimba Ebusayo ikholelwa ukuthi inalo. Ikholelwa ukuthi isiqondiso noma imiyalo eyikhiphayo ivela kuJehova, ngoba isebenza njengomzila wakhe, kuyilapho umzila wangempela uJehova awusebenzisayo inguJesu Kristu.

Ngakho ubunye ababuthuthukisayo akubona ubunye noKristu, kodwa ubunye nabantu. Bafowethu nodade enhlanganweni yoFakazi BakaJehova, lesi isikhathi sokuvivinywa. Ubuqotho bakho buyavivinywa. Kunokwehlukana ebandleni. Ngakolunye uhlangothi, kukhona abalandela amadoda, amadoda eNdikimba Ebusayo, kanti ngakolunye, yilabo abalalela uKristu. Ungubani wena? Khumbula amazwi kaJesu: Noma ubani ongivuma phambi kwabantu, nami ngiyomvuma phambi kukaBaba osezulwini. ( Mathewu 10:32 )

Lawo mazwi eNkosi yethu anamphumela muni kuwe? Ziyithinta kanjani impilo yakho? Ake sikucabangele lokho kuvidiyo yethu elandelayo.

Siyabonga ngesikhathi sakho nangosizo lwakho ekugcineni lesi siteshi se-YouTube siqhubeka.

 

 

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    15
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x