(Le vidiyo iqondiswe koFakazi BakaJehova ngokuqondile, ngakho ngizobe ngisebenzisa INguqulo Yezwe Elisha ngaso sonke isikhathi ngaphandle kwalapho kuboniswe ngenye indlela.)

Igama elithi PIMO linemvelaphi yakamuva futhi laqanjwa oFakazi BakaJehova abazithola bephoqeleka ukuthi bafihle ukungaboni ngaso linye kwabo nemfundiso ye-JW kanye nezinqubomgomo zeNdikimba Ebusayo kubadala (nalabo ababezobazisa) ukuze bagweme ukugwema ukuze londoloza ubudlelwano bomndeni wabo. I-PIMO isifinyezo se-Physically In, Mentally Out. Ichaza isimo salabo abaphoqeleka ukuba beze emihlanganweni futhi benze sengathi balandela iziqondiso zeNdikimba Ebusayo ukuze bangagwenywa, okusho ukuphathwa njengabafileyo ngokomoya. Yiqiniso, uJesu akazange abagweme muntu. Wayedla nezoni nabathelisi, akunjalo? Wabuye wasitshela ukuthi sithande izitha zethu.

Ngokwengqondo, futhi mhlawumbe ngokomoya nangokomzwelo futhi, ama-PIMO awaseyona ingxenye yeNhlangano, kodwa ngokwezinga elithile, ababukeli bangaphandle basazobabheka njengoFakazi BakaJehova. Cishe abakwazi ukusho umehluko, ngaphandle uma nabo bazi ukuthi kunjani ukuba yi-PIMO.

Ngazi omunye u-PIMO okhonza namuhla njengomdala webandla, kodwa manje ongakholelwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Akumangalisi yini lokho?! Le vidiyo akuyona eyowesilisa onjalo futhi akusiyo eyanoma ngubani nje ongazihlukanisa njenge-PIMO. Isibonelo, kukhona abasasele eNhlanganweni ngezinga elithile, kodwa asebephelelwe ukholo kuNkulunkulu futhi sebephenduke abangakholelwa kuNkulunkulu noma abangakholelwa kuNkulunkulu. Futhi, le vidiyo ayiqondiswe kubo. Balushiyile ukholo. Kukhona nabanye futhi abafuna ukushiya inhlangano futhi baphile ukuphila nganoma iyiphi indlela abafisa ngayo, ngaphandle kwemingcele evela kuNkulunkulu noma abantu, kodwa abasafisa ukulondoloza ubuhlobo babo nomkhaya nabangane. Le vidiyo ayenzelwanga bona nabo. Ama-PIMO engiwenzela le vidiyo yilabo abaqhubeka bekhonza uJehova njengoyise waseZulwini nababheka uJesu njengomsindisi nomholi wabo. Lawa ma-PIMO abona uJesu, hhayi abantu, njengendlela neqiniso nokuphila. Johane 14:6

Ingabe ikhona indlela yokuthi abanjalo bashiye i-JW.org ngaphandle kokulahlekelwa umkhaya nabangane?

Masithembeke ngesihluku lapha. Okuwukuphela kwendlela yokulondoloza ubuhlobo bakho nawo wonke umkhaya wakho nabangane lapho ungasazikholelwa izimfundiso zoFakazi BakaJehova iwukuphila ukuphila okumbaxa-mbili. Kumele uzenze umuntu ophelele, njengomdala ongakholelwa kuNkulunkulu engisanda kukhuluma ngaye. Kodwa ukuphila amanga akulungile emazingeni amaningi kangaka. Kukhona ingozi yangempela empilweni yakho engokwengqondo nengokomzwelo. Lolo hlobo lokuphindaphinda nakanjani luyokonakalisa umphefumulo futhi ukucindezeleka kwakho kungase kukugule ngisho nasemzimbeni. Ngaphezu kwakho konke, umonakalo oyowenza ebuhlotsheni bakho noJehova uNkulunkulu. Ngokwesibonelo, ungaqhubeka kanjani uhlanganyela emsebenzini wokushumayela wazi ukuthi uthengisa ngokholo enkolweni esekelwe emangeni? Ungabakhuthaza kanjani abantu ukuba bajoyine inkolo ofisa ukuyishiya? Ngeke yini lokho kukwenze umzenzisi? Imuphi umonakalo oyobe uwenza ethembeni lakho lensindiso? IBhayibheli licacile kulokhu:

“Kepha ngokuqondene amagwala nalabo abangenalo ukholo… futhi bonke abanamanga, isabelo sabo siyoba sechibini elivutha umlilo nesibabule. Lokhu kusho ukufa kwesibili.” ( IsAmbulo 21:8 )

“Ngaphandle kukhona izinja nalabo abasebenzelana nemimoya nezifebe nababulali nabakhonza izithombe futhi wonke umuntu uthanda futhi uqamba amanga.’” ( IsAmbulo 22:15 )

Inkolo yoFakazi BakaJehova isiyihlelo elilawula ingqondo. Bekungenjalo njalo. Kunesikhathi lapho wawungekho umthetho ongokomthetho wokususa umuntu ekuhlanganyeleni ngisho nangesono esibi kakhulu. Lapho ngiseyinsizwa, sasingavumelani obala nemithetho ngisho nokuqondwa kweBhayibheli ngaphandle kokwesaba ukuthi “amaphoyisa acabangayo” azosehlela ngokusabisa ngokuxoshwa. Ngisho nalapho ukususwa ekuhlanganyeleni kwethulwa ngo-1952, akuzange kuholele ekugwemeni okuphelele manje osekuyimfuneko yenqubo. Izinto sezishintshile impela. Kulezi zinsuku, awudingi nokuthi ususwe ekuhlanganyeleni ukuze ugwenywe.

Manje sekukhona lokho okuye kwabizwa ngokuthi, “ukugwema kancane.” Lena inqubo ethule, engekho emthethweni yokuziqhelelanisa nanoma ubani osolwa “ngokungangeni ngokugcwele”; okungukuthi, abazinikele ngokugcwele eNhlanganweni. Kunoma iyiphi inkolo elawula ingqondo, akwanele ukugwema ukugxeka ubuholi. Ilungu kufanele libonise ukwesekwa okusobala ngawo wonke amathuba. Awudingi ukubheka okunye ngaphandle kokuqukethwe kwemithandazo yebandla ukuze uthole ubufakazi balokhu. Lapho ngisakhula eNhlanganweni, angikhumbuli ngizwa imithandazo lapho umzalwane edumisa iNdikimba Ebusayo futhi ebonga uJehova uNkulunkulu ngokuba khona nesiqondiso sayo. Yebo! Kodwa manje kuvamile ukuzwa imithandazo enjalo.

Eqenjini lezimoto zenkonzo yasensimini, uma kukhona okuhle okushiwoyo ngeNhlangano, kufanele ukhulume futhi uvume, wengeze okwakho ukuncoma. Ukuthula kuwukulahla. OFakazi BakaJehova abakanye nawe baye bahlelwa ukuba bezwe ukuthi kukhona okungalungile, futhi bayosabela ngokuziqhelelanisa nawe ngokushesha futhi bakhulume ngemuva kwakho ukuze basakaze umbiko wokuthi kukhona okungalungile ngawe. Bazokwazisa ekuqaleni kwethuba.

Impela, ungase ucabange ukuthi usangaphakathi, kodwa nakanjani unikezwa isigqoko sakho.

Ukugqashula akuyona into elula. Inqubo yokuvuka ubhekane neqiniso leNhlangano ingathatha izinyanga ngisho neminyaka. UBaba wethu waseZulwini uyabekezela, uyazi ukuthi siyinyama futhi sidinga isikhathi sokucubungula izinto, ukulungisa izinto ukuze senze isinqumo esinolwazi nesihlakaniphile. Kodwa ngesinye isikhathi, isinqumo kufanele senziwe. Yini esingayifunda emiBhalweni ukuze isiqondise endleleni engcono kakhulu yokwenza izimo zethu ngabanye?

Mhlawumbe singaqala ngokubheka lowo obekungangabazeki ukuthi i-PIMO yokuqala phakathi komphakathi wamaKrestu:

“Kamuva, uJosefa wase-Arimatheya wacela isidumbu sikaJesu kuPilatu. Manje uJosefa wayesengumfundi kaJesu, kodwa ngasese ngoba wayesaba abaholi bamaJuda. Ngemvume kaPilatu weza wasisusa isidumbu. ( Johane 19:38 )

Umphostoli uJohane, ebhala amashumi eminyaka ngemva kokubhujiswa kweJerusalema futhi ngemva kwesikhathi eside uJosefa wase-Arimatheya efile, wakhuluma kuphela ngendima yaleyo ndoda ekulungiseleleni umzimba kaKristu ukuba ungcwatshwe. Kunokuba amdumise, wagxila eqinisweni lokuthi wayengum umfundi oyimfihlo owagcina ukukholelwa kwakhe kuJesu njengoMesiya kufihliwe ngoba esaba iNdikimba Ebusayo yamaJuda.

Abanye ababhali bevangeli abathathu ababhala ngaphambi kokubhujiswa kweJerusalema abasho lutho ngalokhu. Kunalokho, bamdumisa kakhulu uJosefa. UMathewu uthi wayeyindoda ecebile “eyaba futhi umfundi kaJesu.” ( Mathewu 27:57 ) UMarku uthi “wayeyilungu loMkhandlu elinedumela elihle, naye ngokwakhe elalilindele uMbuso kaNkulunkulu” futhi “waba nesibindi wangena phambi kukaPilatu wacela isidumbu sikaJesu.” ( Marku 15:43 ) ULuka usitshela ukuthi ‘wayeyilungu loMkhandlu, eyindoda elungile nelungile,’ engazange ‘ivotele ukusekela icebo nesenzo sabo. ( Luka 23:50-52 )

Ngokuphambene nabanye ababhali bevangeli abathathu, uJohane akadumisi uJosefa wase-Arimatheya. Akakhulumi ngesibindi sakhe, noma ngobuhle bakhe nokulunga kwakhe, kodwa kuphela ngokusaba kwakhe amaJuda kanye neqiniso lokuthi wagcina ubufundi bakhe bufihliwe. Evesini elilandelayo, uJohane ukhuluma ngomunye umuntu owayekholwa kuJesu, kodwa futhi wakufihla lokho. “Yena [uJosefa ka I-Arimatheya] wayehamba noNikhodemu, indoda eyayivakashele uJesu ebusuku. UNikodima waletha ingxube yemure nenhlaba, okungamakhilogremu angamashumi ayisikhombisa nanhlanu.”(UJohn 19: 39)

Isipho sikaNikhodemu semure nenhlaba sasiphana, kodwa futhi, wayeyindoda ecebile. Nakuba ekhuluma ngalesi sipho, uLuka usitshela ngokungagunci ukuthi uNikodemu wafika ebusuku. Ngaleso sikhathi zazingekho izibani zasemgwaqweni, ngakho-ke isikhathi sasebusuku kwakuyisikhathi esihle sokuhamba uma ufuna ukugcina imisebenzi yakho iyimfihlo.

UJohane kuphela obiza uNikodemu, nakuba kungenzeka ukuthi ‘wayengumbusi osemusha ocebile’ ongashiwongo owabuza uJesu ukuthi yini okwakumelwe ayenze ukuze azuze ukuphila okuphakade. Ukulandisa ungakuthola kuMathewu 19:16-26 kanye nakuLuka 18:18-30 . Lowo mbusi washiya uJesu edabukile ngoba wayenezinto eziningi futhi engazimisele ukuzidela ukuze abe umlandeli kaJesu wesikhathi esigcwele.

Manje bobabili uJosefa noNikhodemu benza inkonzo kuJesu ngokusonga isidumbu sakhe ngokwesiko lamaJuda futhi besilungiselela ukungcwatshwa enanda yamakha abizayo, kodwa uJohane ubonakala ethambekele kakhudlwana ekugxileni eqinisweni lokuthi akukho muntu owakhetha ukuveza ukholo lwakhe obala. . Womabili la madoda ayecebile futhi enesikhundla esikhethekile ekuphileni, futhi bobabili babenengekile ukulahlekelwa yileso simo. Ngokusobala, leso simo sengqondo asizange simphathe kahle uJohane, umPhostoli wokugcina. Khumbula ukuthi uJohane nomfowabo uJakobe babenesibindi futhi bengesabi. UJesu wababiza ngokuthi “amaDodana okuduma.” Yibo ababefuna uJesu abize umlilo ezulwini wehlisele umzana wamaSamariya owawungamtholanga ngomoya wokungenisa izihambi. ( Luka 9:54 )

Ingabe uJohane wayenokhahlo kakhulu kula madoda amabili? Ingabe wayelindele okungaphezu kwalokho okwakunengqondo ngabo ukuba banikele? Phela, ukube babelumemezele obala ukholo lwabo kuJesu, babeyoxoshwa esigungwini esibusayo futhi baxoshwe (basuswe ekuhlanganyeleni) esinagogeni, futhi kwakudingeka bakhuthazelele ukucwaswa okwakuhambisana nokuba ngomunye wabafundi bakaJesu. Cishe babeyolahlekelwa ingcebo yabo. Ngamanye amazwi, babengazimisele ukudela lokho okwakuyigugu kubo, babambelele kukho kunokuba bavume obala ukuthi uJesu unguKristu.

Ama-PIMO amaningi namuhla azithola esesimweni esifanayo.

Konke kubilisa umbuzo olula: Yini oyifunayo kakhulu? Lesi yisimo/noma isimo. Uyafuna ukulondoloza indlela yakho yokuphila? Ingabe ufuna ukugwema ukulahlekelwa umndeni ngaphezu kwakho konke okunye? Mhlawumbe wesaba ukulahlekelwa owakwakho oye wasongela ukukushiya uma uqhubeka nenkambo yakho.

Lokho ngakolunye uhlangothi, uhlangothi "noma yikuphi". Ngakolunye uhlangothi, “noma”, ingabe uyobeka ukholo kuNkulunkulu, ukholo lokuthi uyosigcina isithembiso asenza kithi ngendodana yakhe? Ngibhekise kulokhu:

“UPetru wathi kuye: “Bheka! Sishiye zonke izinto, sakulandela.” UJesu wathi: “Ngiqinisile ngithi kini: Akekho oshiye indlu noma abafowabo noma odadewabo noma unina noma uyise noma abantwana noma amasimu ngenxa yami nangenxa yezindaba ezinhle ongeke azuze ngokuphindwe kayikhulu manje kulesi sikhathi sokuphila. isikhathi—izindlu, abafowabo, odadewabo, omama, abantwana, namasimu, kanye nokushushiswa—futhi esimisweni sezinto esizayo ukuphila okuphakade.” ( Marku 100:10-28 ) Ngakho-ke, lapho ushushiso luqhubeka lusesikhathini esidlule, ‘ukuphila okuphakade.

“Khona-ke uPetru ephendula wathi: “Bheka! Sishiye zonke izinto, sakulandela; pho, sizokufumanani na?” UJesu wathi kubo: “Ngiqinisile ngithi kini, ekudalweni kabusha, lapho iNdodana yomuntu ihlala phansi esihlalweni sayo sobukhosi esikhazimulayo, nina eningilandele niyohlala ezihlalweni zobukhosi eziyishumi nambili, nahlulele izizwe eziyishumi nambili zakwa-Israyeli. Futhi wonke umuntu oshiye izindlu noma abafowabo noma odadewabo noma uyise noma unina noma abantwana noma amasimu ngenxa yegama lami uyokwamukela okuphindwe kayikhulu futhi adle ifa lokuphila okuphakade.” ( Mathewu 12:12-19 )

Kodwa uPetru wathi: “Bheka! Sikushiyile okwethu, sakulandela.” Wathi kubo: “Ngiqinisile ngithi kini: Akekho oshiye indlu noma umkakhe noma abafowabo noma abazali noma abantwana ngenxa yombuso kaNkulunkulu ongayikuzuza ngokuphindwe kaningi kulesi sikhathi, futhi esimisweni sezinto esizayo, ukuphila okumi phakade.” ( Luka 18:28-30 ) Ukuphila okuphakade kukaKristu.

Ngakho lapho unesithembiso osinikezwe ngofakazi abathathu abahlukene. Uma nizimisele ukulahlekelwa yikho konke enikubheka njengokuyigugu, niyoziqinisekisa ngokungaphezulu kakhulu kwalokho enikulahlekele kulesi simiso sezinto, futhi nakuba nizoshushiswa, niyowuthola umklomelo wokuphila okuphakade. . Ngingafakazela iqiniso lalokhu. Ngilahlekelwe yikho konke. Bonke abangane bami, abaningi abahlehlela emuva amashumi eminyaka—iminyaka engu-40 nengu-50. Bangilahle bonke impela. Umkami ongasekho wanamathela kimi nokho. Wayengumntwana kaNkulunkulu weqiniso, kodwa ngiyazi ukuthi lokho kuhluke kakhulu kunomthetho. Ngalahlekelwa isikhundla sami, isithunzi sami emphakathini woFakazi BakaJehova nabantu abaningi engangicabanga ukuthi bangabangane bami. Ngakolunye uhlangothi, ngiye ngathola abangane bangempela, abantu ababezimisele ukudela konke ukuze babambelele eqinisweni. Labo uhlobo lwabantu engibaziyo engingathembela kubo enkingeni. Ngempela, ngithole ingcebo yabangane engaziyo ukuthi ngingathembela kubo ngezikhathi zobunzima. Amazwi kaJesu abe yiqiniso.

Futhi, yini ngempela esiyifunayo? Impilo entofontofo emphakathini osekungamashumi eminyaka siwazi, mhlawumbe njengoba kwakunjalo kusukela ngazalwa? Leyo nduduzo iwumcabango nje, njengoba isikhathi sihamba, siya siba mncane futhi sibe mncane. Noma ingabe sifuna ukuthola indawo eMbusweni kaNkulunkulu?

UJesu usitshela:

“Ngakho-ke yilowo nalowo oyakungivuma phambi kwabantu, nami ngiyakumvuma phambi kukaBaba osezulwini. Kepha lowo ongiphikayo phambi kwabantu, nami ngiyakumphika phambi kukaBaba osezulwini. Ningacabangi ukuthi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni; angizanga ukuletha ukuthula, kodwa inkemba. Ngoba ngize ukubangela ukuhlukana phakathi komuntu loyise, indodakazi lonina, umalokazana loninazala. Ngempela, izitha zomuntu kuyoba abendlu yakhe. Noma ubani othanda uyise noma unina kunami akangifanele; futhi noma ubani othanda kakhulu indodana noma indodakazi kunami akangifanele. Futhi noma ubani ongasamukeli isigxobo sakhe sokuhlushwa futhi angilandele akangifanele. Noma ubani othola umphefumulo wakhe uyolahlekelwa yikho, futhi noma ubani olahlekelwa umphefumulo wakhe ngenxa yami uyowuthola. ( Mathewu 10:32-39 )

UJesu akezanga ukuzosilethela impilo enethezekile, enokuthula. Weza ukuzodala ukwahlukana. Usitshela ukuthi uma sifuna ukuba asimele phambi kukaNkulunkulu, kufanele sivume phambi kwabantu. INkosi yethu uJesu ayikwenzi lokhu kube yisidingo kithi ngoba iyazidla. Lena imfuneko yothando. Into eletha ukwahlukana noshushiso ingabhekwa kanjani njengelungiselelo lothando?

Eqinisweni, kunjalo nje, futhi ngezindlela ezintathu ezahlukene.

Okokuqala, le mfuneko yokuvuma obala ukuthi uJesu uyiNkosi iyakuzuzisa wena uqobo. Ngokuvuma obala uJesu Kristu phambi kwabangane bakho nomndeni wakho, ubonisa ukholo lwakho. Kunjalo ngoba uyazi ukuthi uzobhekana nosizi nokushushiswa ngenxa yalokho, kodwa noma kunjalo wenza ngokungesabi.

“Ngoba yize usizi lungolomzuzwana futhi lulula, lusisebenzela inkazimulo enesisindo esande ngokwengeziwe futhi ehlala njalo; ngenkathi sigcina iso lethu, hhayi ezintweni ezibonakalayo, kodwa ezintweni ezingabonakali. Ngoba izinto ezibonwayo zingezesikhashana, kepha izinto ezingabonwayo zihlala phakade. ” (2 Khorinte 4:17, 18)

Ubani ongeke ayifune inkazimulo enjalo yaphakade? Kodwa ukwesaba kungasivimbela ukuba sifinyelele leyo nkazimulo. Ngandlela-thile, ukwesaba kuphambene nothando.

“Akukho ukwesaba othandweni, kepha uthando olupheleleyo luyaxosha ukwesaba, ngokuba ukwesaba kuyasibamba. Ngempela, owesabayo akapheleliswanga othandweni.” ( 1 Johane 4:18 )

Uma sibhekana nokwesaba kwethu futhi simemezela ukholo lwethu phambi kwabantu, ikakhulukazi phambi komndeni nabangane, sinqoba ukwesaba kwethu ngokukumiselela ngothando. Lokhu kuphumela enkululekweni yangempela.

Injongo yenkolo ehleliwe iwukulawula abantu, ukubusa umhlambi. Lapho abantu bedukisa abantu ngamanga, bancika ekuthathekeni komhlambi wabo ukuze bakwamukele ngokungenangqondo lokho abakutshelwayo ngaphandle kokuhlola amaqiniso. Lapho beqala ukuphenya nokubuza, laba baholi bamanga bayesaba futhi basebenzise elinye ithuluzi ukuze balondoloze ukulawula kwabo: ukwesaba ukujeziswa. Kulokhu, inhlangano yoFakazi BakaJehova ihamba phambili phakathi kwamasonto obuKristu anamuhla. Kuyo yonke le minyaka yokufundiswa ngokucophelela, baye bakwazi ukukholisa umhlambi wonke ukuba ubambisane ekujeziseni noma ubani okhulumayo. Umhlambi ubambisana ngoba amalungu awo aye akholelwa ukuthi ahlanganyela elungiselelweni lothando likaJehova uNkulunkulu lokugwema noma yimuphi umuntu ophikisayo. Ukwesaba ukugwenywa kuwukuzibamba futhi kugcina iNdikimba Ebusayo ibusa. Ngokunikezela kulokhu kwesaba, ngokwesaba ukuhlupheka ngemiphumela yokugwenywa, ama-PIMO amaningi ahlala ethule ngakho-ke iNdikimba Ebusayo iyawina, okungenani esikhathini esifushane.

Kunendlela yesibili lapho imfuneko yokuvuma obala kuJesu ibonakala iyilungiselelo lothando. Kusivumela ukuba sibonise uthando lwethu ngamaKristu esikanye nawo, kokubili imikhaya yethu nabangane.

Ngaqala ukuphaphama cishe eminyakeni eyi-10 edlule. Ngifisa nje ukuthi eminyakeni engama-20 noma engama-30 edlule kufike othile kimi nobufakazi bemiBhalo enginabo manje obufakazela ukuthi izimfundiso eziyinhloko zenkolo yami yangaphambili zingamanga, noma zingamanga, futhi azisekelwe emiBhalweni ngokuphelele. Cabanga nje, uma othile ebengeza kimi namuhla, owayengumngane wami wakudala, futhi angembulele ukuthi wayezazi zonke lezi zinto eminyakeni engu-20 noma engu-30 edlule kodwa esaba ukungitshela ngazo. Ngingakuqinisekisa ukuthi ngingaphatheka kabi futhi ngidumale ngokuthi wayengenalo uthando olwanele ukuze anginikeze leso sixwayiso ngaleso sikhathi. Ukuthi ngabe ngikwamukele noma cha, angikwazi ukusho. Bengingathanda ukucabanga ukuthi ngangiyokwenza, kodwa noma ngabe angizange futhi ngimgweme lowo mngane, lokho bekuyoba phezu kwami. Ngangingeke ngikwazi ukuthola iphutha kuye manje, ngoba wayebonise isibindi sokubeka impilo yakhe engozini ukuze angixwayise.

Ngicabanga ukuthi kuphephe kakhulu ukusho ukuthi uma uqala ukukhuluma ngamaqiniso owafundile, iningi labangane bakho nomndeni lizokugwema. Kodwa zimbili izinto ezingenzeka. Omunye walabo bangane noma amalungu omndeni, mhlawumbe ngaphezulu, angase aphendule futhi uyobe uwazuzile. Cabanga ngaleli vesi:

“Bazalwane bami, uma noma ubani phakathi kwenu edukiswa eqinisweni, omunye ambuyise, yazini ukuthi lowo obuyisa isoni esiphambekweni sendlela yaso uyosindisa umphefumulo waso ekufeni futhi uyosibekela inqwaba yezono.” ( Jakobe 5:19, 20 )

Kodwa noma ngabe akekho okulalelayo, uyobe uzivikele. Ngoba esikhathini esizayo, zonke izenzo ezimbi zeNhlangano zizokwambulwa kanye nezono zawo wonke amanye amabandla.

“Ngithi kini: Wonke amazwi angasizi abawakhulumayo abantu bayolandisa ngoSuku Lokwahlulela; ngoba ngamazwi akho kuyothiwa ulungile, nangamazwi akho uyakwahlulelwa.” ( Mathewu 12:36, 37 ) Ngakho-ke, amazwi alotshiwe abonisa ukuthi ‘ulungile’—uyolahlwa.

Lapho lolo suku lufika, uyafuna yini ukuthi owakwakho, izingane zakho, uyihlo noma umama wakho, noma abangane bakho abaseduze baphendukele kuwe bathi, “Ubuwazi! Kungani ungasixwayisanga ngalokhu?” Angicabangi kanjalo.

Abanye bayothola isizathu sokungaluvezi obala ukholo lwabo kuJesu. Bangase bathi ukukhuluma ngokukhululeka kuzowuqeda umkhaya wabo. Bangase bakholelwe ngisho nokuthi abazali asebekhulile bangase bafe ngenxa yokuba nenhliziyo ebuthaka. Umuntu ngamunye kumelwe azenzele esakhe isinqumo, kodwa isimiso esiqondisayo siwuthando. Asikhathazeki ngokuyinhloko ngokuphila manje, kodwa ngokuqinisekisa ukuphila okuphakade kanye nenhlalakahle yawo wonke umndeni wethu nabangane kanye nawo wonke umuntu ngaleyo ndaba. Ngesinye isikhathi, omunye wabafundi bakaJesu wazwakalisa ukukhathazeka ngomkhaya. Phawula indlela uJesu aphendula ngayo:

“Khona-ke omunye wabafundi bakhe wathi kuye: “Nkosi, ngivumele ukuba ngiqale ngiyongcwaba ubaba.” UJesu wathi kuye: “Ngilandele, yeka abafileyo bangcwabe abafileyo babo.” ( Mathewu 8:21, 22 ) UJesu waphendula wathi:

Kumuntu ongenalo ukholo, lokho kungase kubonakale kunokhahlo, ngisho nonya, kodwa ukholo lusitshela ukuthi into enothando iwukufinyelela ukuphila okuphakade, hhayi nje ngenxa yakho, kodwa kubo bonke.

Indlela yesithathu ukugcwalisa imfuneko yokushumayela nokuvuma iNkosi ngothando koFakazi BakaJehova iwukuthi kungase kukhuthaze nabanye ukuba benze okufanayo futhi kusize labo abasalele ekufundiseni ukuba bavuke. KunoFakazi BakaJehova abaningi abakhathazwa izinguquko eNhlanganweni, ikakhulukazi ngokuphathelene nokugcizelelwa kokulalela amadoda. Abanye bayalibona ihlazo lokunukubezwa kwezingane ngokocansi elibukeka likhula kancane futhi elingeke liphele. Abanye sebebonile ukushiyeka kwezimfundiso zeNhlangano, kanti abanye bakhathazwa kakhulu ukuhlukunyezwa abake bakuthola ezandleni zabadala abazibona bebalulekile.

Naphezu kwakho konke lokhu, abaningi babanjwe ohlotsheni lwengqondo, besaba ukugxumela ngoba bengaboni okunye. Kodwa-ke, ukube bonke labo abazibheka njenge-PIMO ukuthi basukume futhi babalwe, kungadala isisekelo esingenakushaywa indiva. Kungase kunikeze abanye isibindi sokuthatha izinyathelo ezifanayo. Amandla eNhlangano phezu kwabantu ukwesaba ukugwenywa, futhi uma lokho kwesaba kususwa ngoba isikhundla nefayela lenqaba ukubambisana, amandla eNdikimba Ebusayo okulawula izimpilo zabanye ayahwamuka.

Angiphakamisi ukuthi lena inkambo elula yokwenza. Ngokuphambene nalokho. Kungase kube uvivinyo olunzima kakhulu oyoke ubhekane nalo ekuphileni kwakho. INkosi yethu uJesu yakwenza kwacaca ukuthi imfuneko yabo bonke abayoyilandela iwukuba babhekane nohlobo lwehlazo nosizi olufana nalolo eyabhekana nalo. Khumbula ukuthi wabhekana nakho konke lokho ukuze afunde ukulalela futhi enziwe aphelele.

“Nakuba ayeyindodana, wafunda ukulalela ezintweni ahlupheka ngazo. Futhi ngemva kokuba ephelelisiwe, waba umthwalo wensindiso yaphakade kubo bonke abamlalelayo, ngoba umiswe nguNkulunkulu ukuba abe umpristi ophakeme ngendlela kaMelkisedeki.” ( Hebheru 5:8-10 )

Kungokufanayo nakithi. Uma kuyisifiso sethu ukukhonza noJesu njengamakhosi nabapristi eMbusweni kaNkulunkulu, ingabe singalindela okuthile okuncane kithi ngokwethu kunokuba iNkosi yethu yahlupheka ngenxa yethu? Usitshele:

“Futhi noma ubani ongasamukeli isigxobo sakhe sokuhlushwa futhi angilandele akangifanele. Noma ubani othola umphefumulo wakhe uyolahlekelwa yikho, futhi noma ubani olahlekelwa umphefumulo wakhe ngenxa yami uyowuthola. ( Mathewu 10:32-39 )

INguqulo Yezwe Elisha isebenzisa isigxobo sokuhlushwa kuyilapho iningi lezinye izinguqulo zeBhayibheli libhekisela kuso njengesiphambano. Ithuluzi lokuhlushwa nokufa alibalulekile ngempela. Okubalulekile yilokho elalikumelela ngalezo zinsuku. Noma ubani ofayo ebethelwe esiphambanweni noma esigxotsheni, waqala ngokuhlaziswa ngokuphelele emphakathini futhi walahlekelwa yikho konke. Abangane nomndeni bangaphika lowo muntu obagwemayo esidlangalaleni. Umuntu wayephucwa yonke ingcebo yakhe ngisho nezingubo zakhe zangaphandle. Ekugcineni, waphoqeleka ukuba abukise phambi kwazo zonke izibukeli odwendweni oluhlazisayo ephethe ithuluzi lokubulawa kwakhe. Yeka indlela embi, eyihlazo, futhi ebuhlungu ngayo ukufa. Ngokubhekisela ‘esigxotsheni sakhe sokuhlushwa’ noma “isigxobo sakhe sokuhlushwa,” uJesu usitshela ukuthi uma singakulungele ukuhlaziswa ngenxa yegama lakhe, khona-ke asilifanelekeli igama lakhe.

Abamelene nabo bayobuthela phezu kwakho ihlazo, ihlazo, nenhlebo yamanga. Kuzomele ukuthathe konke kube sengathi akubalulekile kuwena. Ingabe unendaba nodoti wayizolo owushiye eceleni komgwaqo uyoqoqwa? Kufanele ukhathazeke kancane ngokunyundelwa abanye. Ngempela, nibheke phambili ngenjabulo emklomelweni uBaba wethu asigcinele wona. Sitshelwa nguNkulunkulu:

“Ngakho-ke njengokuba sihaqiwe ifu elikhulu kangaka lofakazi, masilahle konke okusindayo nesono esisithandela kangaka, sigijime ngokubekezela kulo mncintiswano obekwe phambi kwethu, sibheke kuJesu uMqalisi. nomphelelisi wokukholwa kwethu, owathi ngenxa yentokozo eyayibekwe phambi kwakhe wathwala isiphambano; lidelela ihlazo, futhi uhlezi ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Bhekani yena owakhuthazelela ezoni ubutha obunjalo ngokumelene naye, ukuze ningadinwa noma niphele amandla. (Funda amaHebheru 12:1-3.)

Uma uyi-PIMO, ngicela wazi ukuthi angikutsheli okufanele ukwenze. Ngikhuluma amazwi eNkosi yethu, kodwa isinqumo ngesakho njengoba kufanele uphile nemiphumela. Konke kuncike kulokho okufunayo. Uma nifuna ukwamukelwa ngumholi wethu, uKristu Jesu, kufanele nenze isinqumo esisekelwe othandweni. Uthando lwakho ngoNkulunkulu luwuthando lwakho lokuqala, kodwa oluhlangene nalokho, uthando lwakho ngomndeni wakho nabangane. Iyiphi inkambo yesenzo esiza ukubazuzisa phakade?

Abanye baye banquma ukuxoxa nemindeni yabo nabangane ukuze baxoxe ngezinto abazifundile ngethemba lokubaqinisekisa ngeqiniso. Lokho kuyoholela nakanjani ekutheni abadala baxhumane nawe ngamacala okuhlubuka.

Abanye bakhethe ukubhala incwadi yokulahla ubulungu babo eNhlanganweni. Uma wenza lokho, ungase uthande ukucabanga ngokuthumela izincwadi noma ama-imeyili kuzo zonke izihlobo zakho nabangane uchaza kabanzi ngesinqumo sakho ukuze ube nethuba lokugcina lokufinyelela kubo ngaphambi kokuba umnyango wensimbi wokugwema ushaye phansi.

Abanye bakhetha ukungayibhali nhlobo incwadi, futhi benqabe ukuhlangana nabadala, bebheka noma yisiphi isenzo njengokuvuma ukuthi lawo madoda asenegunya elithile phezu kwawo, abangenalo.

Kanti abanye bakhetha umdlalo wokulinda kanye nokufiphala kancane ngethemba lokulondoloza ubuhlobo bomkhaya.

Unamaqiniso phambi kwakho futhi uyasazi isimo sakho. Isiqondiso esivela emiBhalweni sicacile, kodwa sikulowo nalowo ukuba asisebenzise ngendlela efanele isimo sakhe, eqondiswa isimiso esivelele sothando ngoNkulunkulu nesomunye umuntu, ikakhulukazi labo ababizelwe ukuba abantwana. kaNkulunkulu ngokukholwa kwabo kuJesu Kristu. ( KwabaseGalathiya 3:26 )

Ngethemba ukuthi le vidiyo ibe usizo. Sicela wazi ukuthi kunomphakathi okhulayo wamaKristu athembekile abhekana novivinyo nezinsizi ezifanayo obhekene nazo, kodwa futhi oqaphelayo ukuthi kusho ukuthini ukuba kuKristu njengowukuphela kwendlela yokubuyisana noJehova uNkulunkulu.

Nibusisiwe nxa abantu benithuka, benizingela, bekhuluma konke okubi ngani, beqamba amanga ngenxa Yami. Jabulani nijabule, ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini; ngoba ngendlela efanayo babazingela abaprofethi ababephambi kwenu. ( Mathewu 5:11-12 )

Uma ungathanda ukusijoyina ku-inthanethi, khumbula ukuthi isimiso sethu somhlangano siyatholakala kulesi sixhumanisi, [https://beroeans.net/events/] engizophinde ngisibeke encazelweni yale vidiyo. Imihlangano yethu iyizifundo zeBhayibheli ezilula lapho sifunda khona imiBhalo, bese sicela bonke ukuba baphendule ngokukhululekile.

Ngiyabonga ukwesekwa kwenu nonke.

 

 

 

 

 

 

 

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    78
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x