Kuvidiyo edlule enesihloko esithi “Wazi Kanjani Ukuthi Ugcotshwe NgoMoya Ongcwele?” Ngabhekisela kuZiqu-zintathu njengemfundiso engamanga. Ngagomela ngokuthi uma ukholelwa kuZiqu-zintathu, awuholwa uMoya oNgcwele, ngoba uMoya oNgcwele ubungeke ukuholele emangeni. Abanye abantu kwabacasula lokho. Babenomuzwa wokuthi ngiyahlulela.

Manje ngaphambi kokuqhubeka, ngidinga ukucacisa okuthile. Bengingakhulumi ngokuphelele. UJesu kuphela ongakhuluma ngamazwi aphelele. Ngokwesibonelo, wathi:

“Ongenami umelene nami, nalowo ongabuthi kanye nami uyahlakaza. ( Mathewu 12:30 )

“Mina ngiyindlela, neqiniso, nokuphila. Akekho oza kuBaba ngaphandle kokuba eze ngami. ( Johane 14:6 )

“Ngenani ngesango elincane. Ngokuba libanzi isango, ibanzi nendlela, eyisa ekubhujisweni, baningi abangena ngayo. Kodwa isango lincane nendlela iyingcingo eyisa ekuphileni, futhi bambalwa abayitholayo.” ( Mathewu 7:13, 14 )

Nakula mavesi ambalwa siyabona ukuthi insindiso yethu imnyama noma imhlophe, ngenxa noma ngokumelene, ukuphila noma ukufa. Akukho okumpunga, akukho okuphakathi nendawo! Akukho ncazelo yalezi zimemezelo ezilula. Basho khona kanye abakushoyo. Nakuba umuntu othile engase asisize siqonde ezinye izinto, ekugcineni, umoya kaNkulunkulu osuthisayo. Njengoba umphostoli uJohane ebhala:

“Nani, ukugcotshwa enakuthola kuYe uhlala kini, futhi anidingi ukuba umuntu anifundise. Kodwa njengoba nje ukugcotshwa okufanayo kunifundisa ngakho konke futhi iyiqiniso futhi ayiwona amanga, futhi njengoba nje linifundisile, nikwenze hlalani kuye.” (Funda eyoku-1 Johane 2:27.)

Le ndima, eyabhalwa umphostoli uJohane ekupheleni kwekhulu lokuqala, ingenye yeziqondiso zokugcina eziphefumulelwe ezinikezwa amaKristu. Kungase kubonakale kunzima ukukuqonda ekuqaleni, kodwa uma ubheka ujule, ungabona kahle ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi ukugcotshwa okuthole kuNkulunkulu kukufundisa zonke izinto. Lokhu kugcotshwa kuhlala kini. Lokho kusho ukuthi lihlala kuwe, lihlala kuwe. Ngakho, lapho ufunda lonke leli vesi, uyakubona ukuhlobana phakathi kokugcotshwa noJesu Kristu, ogcotshiweyo. Ithi “njengalokho [ukugcoba okuhlala kini] kunifundisile, hlalani kuye.” Umoya uhlala kuwe, futhi uhlala kuJesu.

Lokho kusho ukuthi awenzi lutho ngokusuka kwethu. Ngicela ucabange nami ngalokhu.

“UJesu wathi kubantu: “Ngiqinisile ngithi kini iNdodana ayikwazi ukwenza lutho ngokwayo. Angenza kuphela lokho abona uBaba ekwenza, futhi wenza khona kanye lokho abona uYise ekwenza.” ( Johane 5:19 Contemporary English Version )

UJesu noYise bamunye, okusho ukuthi uJesu uhlala noma uhlala kuYise, ngakho akenzi lutho ngokwakhe, kodwa kuphela lokho abona uYise ekwenza. Akufanele kube njalo yini ngathi? Ingabe thina sikhulu kunoJesu? Vele akunjalo. Ngakho, akufanele senze lutho ngokwethu, kodwa kuphela lokho esibona uJesu ekwenza. UJesu uhlala kuBaba, nathi sihlala kuJesu.

Uyayibona manje? Uma ubuyela ku-1 Johane 2:27, uyabona ukuthi ukugcotshwa okuhlala kini kukufundisa konke, futhi kukwenza uhlale kuJesu ogcotshwe ngomoya ofanayo ovela kuNkulunkulu uYihlo. Lokho kusho ukuthi njengoJesu noYise, awenzi lutho ngokwakho, kodwa kuphela lokho obona uJesu ekwenza. Uma efundisa into ethize, nawe uyifundise. Uma engafundisi into, nawe awuyifundisi. Aweqeli ngale kwalokho uJesu akufundisa.

Uvumile? Akunangqondo lokho? Ingabe lokho akulona iqiniso ngokuhlala komoya kuwe?

Ingabe uJesu wafundisa ngoZiqu-zintathu? Ingabe wake wafundisa ukuthi ungumuntu wesibili kuNkulunkulu onguziqu-zintathu? Ingabe wafundisa ukuthi unguNkulunkulu uMninimandla onke? Abanye kungenzeka bambiza ngokuthi uNkulunkulu. Abaphikisi bakhe bambiza ngezinto eziningi, kodwa ingabe uJesu wake wazibiza ngokuthi “uNkulunkulu”? Akulona yini iqiniso ukuthi ukuphela komuntu ambiza ngokuthi uNkulunkulu kwakunguYise, uJehova?

Umuntu angasho kanjani ukuthi uhlala noma uhlala kuJesu kuyilapho efundisa izinto uJesu angakaze azifundise? Uma othile ethi uholwa umoya kuyilapho efundisa izinto iNkosi yethu egcotshwe ngomoya engazifundisanga, khona-ke umoya oqhuba lowo muntu akuwona umoya ofanayo nowehlela kuJesu usesimweni sejuba.

Ingabe ngisikisela ukuthi uma othile efundisa into engelona iqiniso, lowo muntu akanawo nhlobo umoya ongcwele futhi ubuswa umoya omubi ngokuphelele? Lokho kungaba yindlela elula yokubhekana nesimo. Ngokuhlangenwe nakho kwami ​​siqu, ngiyazi ukuthi ukwahlulela okuphelele okunjalo akukwazi ukuhambisana namaqiniso abonakalayo. Kunenqubo eholela ekusindisweni kwethu.

Umphostoli uPawulu wayala abaseFilipi ukuba ‘.. . Zivocavoce ukusindiswa kwenu ngokwesaba nangokuthuthumela…” (KwabaseFilipi 2:12 BSB)

UJuda ngokufanayo wanikeza lesi sikhuthazo: “Futhi-ke yiba-nesihe kwabangabazayo; nisindise abanye, nibahlwithe emlilweni; nihawukele abanye ngokwesaba, nizonde ngisho nengubo engcoliswe inyama.” (Bala uJuda 1:22,23, XNUMX.)

Sesikushilo konke lokhu, masikhumbule ukuthi kumele sifunde emaphutheni ethu, siphenduke, futhi sikhule. Ngokwesibonelo, lapho uJesu esiyala ukuba sithande ngisho nezitha zethu, ngisho nalabo abasishushisayo, wathi kufanele senze kanjalo ukuze sibonise ukuthi singamadodana kaBaba wethu “osezulwini, yena owenza ilanga lakhe liphume. nababi nabahle, nenisa imvula phezu kwabalungileyo nabangalungile.” ( Mathewu 5:45 NWT ) UNkulunkulu usebenzisa umoya wakhe ongcwele lapho futhi lapho omjabulisa khona nenjongo emjabulisayo. Akuyona into esingayibona kusengaphambili, kodwa sibona imiphumela yesenzo sayo.

Ngokwesibonelo, lapho uSawulu waseTarsu (owaba umphostoli uPawulu) esendleleni eya eDamaseku ephishekela amaKristu, iNkosi yabonakala kuye ithi: “Sawulu, Sawulu, ungishushiselani na? Kunzima kuwe ukukhahlela izinkandi.” ( IzEnzo 26:14 ) UJesu wasebenzisa isingathekiso sokhandi, induku ecijile esetshenziselwa ukwelusa izinkomo. Angeke sazi ukuthi zaziyini izinkandi endabeni kaPawulu. Iphuzu liwukuthi umoya ongcwele kaNkulunkulu wasetshenziswa ngandlela-thile ukuze uvuse uPawulu, kodwa wayemelana nawo kwaze kwaba yilapho ekugcineni ephuphuthekiswa ukubonakaliswa okuyisimangaliso kweNkosi yethu uJesu Kristu.

Lapho ngingomunye woFakazi BakaJehova, ngakholelwa ukuthi umoya uyangiqondisa futhi ungisize. Angikholwa ukuthi ngangingawutholi nhlobo umoya kaNkulunkulu. Ngiyaqiniseka ukuthi kuyasebenza nakubantu abaningi bezinye izinkolo, njengami lapho ngingufakazi, bakholelwa futhi benza izinto ezingamanga. UNkulunkulu wenza line futhi likhanyise kwabalungile nababi, njengoba uJesu afundisa eNtshumayelweni YaseNtabeni kuMathewu 5:45 . Umhubi uyavuma, wabhala:

“UJehova muhle kubo bonke; isihawu sakhe siphezu kwakho konke akwenzileyo.” ( IHubo 145:9 )

Nokho, lapho ngikholelwa ezimfundisweni eziningi zamanga zoFakazi BakaJehova, njengenkolelo yokuthi kunethemba lesibili lensindiso lamaKristu alungile angagcotshiwe ngomoya, kodwa angabangane nje bakaNkulunkulu, ingabe umoya wawungiholela kulokho? Cha, akunjalo. Mhlawumbe, kwakuzama ukungisusa kulokho, kodwa ngenxa yokwethemba kwami ​​amadoda ngokungafanele, ngangimelana nokuhola kwawo—ukukhahlela “izinkandi” ngendlela yami.

Ukube ngaqhubeka ngimelana nokuhola komoya, ngiyaqiniseka ukuthi ukugeleza kwawo bekuyoma kancane kancane ukuze kuvuleleke eminye imimoya, engasenamnandi kangako, njengoba nje uJesu asho: “Khona-ke uyahamba ulande nezinye imimoya eyisikhombisa. babi kakhulu kunaye, bangene bahlale khona. Futhi isimo sokugcina salowo muntu sibi kunesokuqala.” ( Mathewu 12:45 )

Ngakho, kuvidiyo yami yangaphambili ekhuluma ngomoya ongcwele, bengingasho ukuthi uma umuntu ekholelwa kuZiqu-zintathu, noma ezinye izimfundiso ezingamanga ezinjengo-1914 zokuba khona kukaKristu okungabonakali, ukuthi akanawo nhlobo umoya ongcwele. Engangikusho nengisakusho namanje ukuthi uma ukholwa ukuthi uthintwe umoya ongcwele ngendlela ethile ekhethekile bese uyahamba futhi ngokushesha uqale ukukholwa nokufundisa izimfundiso zamanga, izimfundiso ezifana noziqu-zintathu uJesu angakaze azifundise, khona-ke ukusho kwakho ukuthi umoya ongcwele ukuthole lapho ungamanga, ngoba umoya ongcwele ngeke ukuholele emangeni.

Izinkulumo ezinjalo nakanjani zizokwenza abantu bacasuke. Bangancamela ukuthi ngingenzi izimemezelo ezinjalo ngoba zilimaza imizwa yabantu. Abanye bebengivikela bethi sonke sinelungelo lokukhuluma ngokukhululeka. Eqinisweni, angikholelwa ngempela ukuthi kukhona into efana nenkululeko yokukhuluma, ngoba mahhala isho ukuthi akukho zindleko zento ethile futhi akukho mkhawulo kukho. Kodwa noma nini lapho ukhuluma noma yini, usengozini yokucasula othile futhi lokho kuletha imiphumela; ngakho, izindleko. Futhi ukwesaba leyo miphumela kubangela abaningi ukuba balinganisele abakushoyo, noma baze bathule; ngakho-ke, benciphisa inkulumo yabo. Ngakho-ke ayikho inkulumo engenamkhawulo futhi engenazindleko, okungenani ngokombono womuntu, ngakho-ke ayikho into enjengenkululeko yokukhuluma.

UJesu ngokwakhe wathi: “Kodwa mina ngithi kini: Wonke amazwi ayize abawakhulumile abantu bayolandisa ngosuku lokwahlulelwa. Ngokuba ngamazwi akho uyakulahlwa, nangamazwi akho uyakulahlwa. ( Mathewu 12:36,37, XNUMX )

Ukuze kube lula futhi kucace, singabona ukuthi kukhona “inkulumo yothando” ‘nenkulumo enenzondo. Inkulumo yothando yinhle, nenkulumo enenzondo yimbi. Siyaphinda futhi sibona ukuhlukana phakathi kweqiniso namanga, okuhle nokubi.

Inkulumo enenzondo ifuna ukulimaza izilaleli kuyilapho inkulumo yothando ifuna ukubasiza bakhule. Manje uma ngithi inkulumo yothando, angikhulumi ngenkulumo ekwenza uzizwe ujabule, uhlobo lokukitaza izindlebe, nakuba ingakwazi. Khumbula lokho uPawulu akuloba?

“Ngokuba siyeza isikhathi lapho abantu bengayikuvuma isifundiso esiphilileyo, kepha ngokuluma izindlebe bayobutha abafundisi ukuba bahambisane nezifiso zabo. Ngakho-ke bayofulathelisa izindlebe zabo eqinisweni futhi baphambukele ezinganekwaneni.” ( 2 Thimothewu 4:3,4, XNUMX )

Cha, ngikhuluma ngenkulumo ekusizayo. Ngokuvamile, inkulumo yothando izokwenza uzizwe kabi. Kuzokucasula, kukucasule, kukuthukuthelise. Lokho kungenxa yokuthi inkulumo yothando iyinkulumo ye-agape ngempela, ephuma kwelinye lamagama amane esiGreki asho uthando, leli elithi uthando olunezimiso; ikakhulukazi, uthando olufuna okuhle ngento yalo, kumuntu othandwayo.

Ngakho-ke, engikushilo kuvidiyo eshiwo ngenhla bekuhloselwe ukusiza abantu. Kodwa noma kunjalo, abanye bazophikisa, “Kungani ucasula abantu kuyilapho kungenandaba ngempela ukuthi yini oyikholelwayo ngesimo sikaNkulunkulu? Uma uqinisile futhi abakholelwa kuZiqu-zintathu benephutha, pho? Konke kuzolunga ekugcineni.”

Kulungile, umbuzo omuhle. Ake ngiphendule ngokubuza lokhu: Ingabe uNkulunkulu usilahla ngoba nje sithola okuthile okungalungile, noma ngoba sihumushe ngokungeyikho imiBhalo? Ingabe uwugodla umoya wakhe ongcwele ngoba sikholelwa izinto ezingelona iqiniso ngoNkulunkulu? Lena akuyona imibuzo umuntu angayiphendula ngokuthi “Yebo” noma “Cha,” ngoba impendulo incike esimweni senhliziyo yomuntu.

Siyazi ukuthi uNkulunkulu akasilahli ngoba nje asinalwazi ngawo wonke amaqiniso. Siyazi ukuthi lokhu kuyiqiniso ngenxa yalokho umphostoli uPawulu akutshela abantu base-Athene lapho eshumayela e-Areyophagu:

“Ngakho-ke njengoba siyinzalo kaNkulunkulu, akufanele sicabange ukuthi ubuNkulunkulu bufana negolide noma isiliva noma itshe, isithombe esibunjwe ngobuciko nomcabango womuntu. Ngakho-ke, ngokunganaki izikhathi zokungazi, Manje uNkulunkulu uyala bonke abantu yonke indawo ukuba baphenduke, ngoba umisile usuku azakwahlulela ngalo umhlaba ngokulunga ngomuntu ammisile. Unikeze bonke ubufakazi balokhu ngokumvusa kwabafileyo. (IzEnzo 17:29-31)

Lokhu kusibonisa ukuthi ukwazi uNkulunkulu ngokunembile kubaluleke kakhulu. Wayecabanga ukuthi labo ababecabanga ukuthi bayamazi uNkulunkulu futhi bekhonza izithombe benza okubi, nakuba babekhulekela ngokungazi ngobunjalo bukaNkulunkulu. Nokho, uJehova unesihe, ngakho wayengazinakanga lezo zikhathi zokungazi. Nokho, njengoba ivesi 31 libonisa, ukubekezelela kwakhe ukungazi okunjalo kunomkhawulo, ngoba kukhona ukwahlulela okuzayo phezu kwezwe, ukwahlulela okuyokwenziwa uJesu.

Ngiyayithanda indlela INguqulo Yezindaba Ezinhle ehumusha ngayo ivesi 30: “UNkulunkulu uye wangazinaka izikhathi lapho abantu babengamazi, kodwa manje uyala bonke kuyo yonke indawo ukuba bafulathele izindlela zabo ezimbi.”

Lokhu kubonisa ukuthi ukuze sikhulekele uNkulunkulu ngendlela ayamukelayo, kumelwe simazi. Kodwa abanye bayokuphikisa, “Umuntu angamazi kanjani uNkulunkulu, lokhu engaphezu kokuqonda kwethu?” Lolo uhlobo lokuphikisana engiluzwa kwabakholelwa kuZiqu-zintathu ukuze bathethelele imfundiso yabo. Bazothi, “Uziqu-zintathu angase aphikisane nomqondo womuntu, kodwa ubani kithi ongaqonda isimo sangempela sikaNkulunkulu?” Ababoni ukuthi amazwi anjalo amehlisa kanjani uBaba wethu osezulwini. UnguNkulunkulu! Akakwazi yini ukuzichaza ezinganeni zakhe? Ingabe ulinganiselwe ngandlela-thile, akakwazi ukusitshela lokho okudingeka sikwazi ukuze simthande? Lapho ebhekene nalokho izilaleli zakhe ezazicabanga ukuthi kuyindida engenakuxazululeka, uJesu wazikhuza ethi:

“Unephutha ngokuphelele! Anazi ukuthi imiBhalo ifundisani. Futhi awazi lutho ngamandla kaNkulunkulu.” ( Mathewu 22:29 Contemporary English Version )

Ingabe kufanele sikholelwe ukuthi uNkulunkulu uMninimandla onke akanakusitshela ngaye ngendlela esingayiqonda? Angakwazi futhi usenakho. Usebenzisa umoya ongcwele ukuze usiqondise ekuqondeni lokho azembule ngabaprofethi bakhe abangcwele futhi okubaluleke kakhulu ngeNdodana yakhe ezelwe yodwa.

UJesu ngokwakhe ubhekisela emoyeni ongcwele njengomsizi nomqondisi ( Johane 16:13 ). Kodwa umhlahlandlela uyahola. Umhlahlandlela akasiphusheli futhi akasiphoqi ukuthi sihambe naye. Usibamba ngesandla asihole, kodwa uma sinqamula ukuxhumana—sidedele leso sandla esiqondisayo—bese siphendukela kwenye indlela, lapho-ke sizoholwa sisuke eqinisweni. Umuntu othile noma enye into iyobe isisiqondisa. Ingabe uNkulunkulu angakunaki lokho? Uma senqaba ukuhola komoya ongcwele, ingabe siyona umoya ongcwele? UNkulunkulu uyazi.

Ngingasho ukuthi umoya ongcwele uye wangiholela eqinisweni lokuthi uYahweh, uBaba, noYeshua, iNdodana, ababona bobabili uNkulunkulu uMninimandla onke nokuthi akekho uNkulunkulu oneziqu ezithathu. Nokho, omunye uzothi wona lo moya ongcwele ubenza bakholelwe ukuthi uBaba, iNdodana, nomoya ongcwele bonke bayingxenye kankulunkulu onguziqu-zintathu. Okungenani oyedwa wethu unephutha. I-Logic ibeka lokho. Umoya awukwazi ukusiholela sobabili emaqinisweni amabili aphikisanayo kodwa ube nawo womabili abe yiqiniso. Ingabe omunye wethu onenkolelo engalungile angasho ukungazi? Akusenjalo, ngokusekelwe kulokho uPawulu akutshela amaGreki ase-Athene.

Isikhathi sokubekezelela ukungazi sesidlulile. “UNkulunkulu akazinaka izikhathi lapho abantu babengamazi, kodwa manje usebayala bonke ezindaweni zonke ukuba bashiye izindlela zabo ezimbi.” Awukwazi ukweqa umyalo kaNkulunkulu ngaphandle kwemiphumela emibi. Usuku lokwahlulela luyeza.

Lesi akusona isikhathi sokuthi umuntu acasuke ngoba omunye ethi inkolelo yakhe ingamanga. Kunalokho, lesi isikhathi sokuhlola izinkolelo zethu ngokuthobeka, ngokunengqondo, futhi ngaphezu kwakho konke, ngomoya ongcwele osebenza njengesiqondiso sethu. Kufika isikhathi lapho ukungazi kungesona izaba ezamukelekile. Isixwayiso sikaPawulu kwabaseThesalonika siyinto wonke umlandeli kaKristu oqotho okufanele ayicabangele ngokungathi sína.

“Ukufika kongenamthetho kuyakuhambisana nokusebenza kukaSathane, nawo wonke amandla, nezibonakaliso, nezimangaliso zamanga, nayo yonke inkohliso embi kwababhubhayo, ngokuba bala uthando lweqiniso olwalungabasindisa. Ngenxa yalesi sizathu uNkulunkulu uzobathumelela inkohliso enamandla ukuze bakholwe amanga, ukuze ukwahlulelwa kwehlele bonke abangakholwanga iqiniso futhi abajabulela ububi.” ( 2 Thesalonika 2:9-12 )

Qaphela ukuthi ukungabi nalo nokuqonda iqiniso okubasindisayo. ‘Luthando lweqiniso’ olubasindisayo. Uma umuntu eholelwa umoya eqinisweni abekade engalazi, iqiniso elimdinga ukuba alahle inkolelo yangaphambili—mhlawumbe inkolelo ayithanda kakhulu—yini eyoshukumisela lowo muntu ukuba alahle inkolelo yakhe yangaphambili ( XNUMX . . phenduka) ngalokho osekukhonjiswa ukuthi kuyiqiniso manje? Uthando lweqiniso oluyoshukumisela ikholwa ukuba lenze ukukhetha okunzima. Kodwa uma bewathanda amanga, uma bekhangwa “inkohliso enamandla” ebabangela ukuba benqabe iqiniso futhi bamukele amanga, kuyoba nemiphumela engathi sína, ngoba, njengoba uPawulu esho, ukwahlulela kuyeza.

Ngakho-ke, ingabe kufanele sithule noma sikhulume? Abanye babona kungcono ukuthi bathule, bathule. Ungacasuli muntu. Phila futhi uvumele ukuphila. Lokho kubonakala kuwumlayezo otholakala kweyabaseFilipi 3:15, 16 , ngokwe- New International Version ofundeka kanje: “Khona-ke, sonke esivuthiwe kufanele sibe nombono onjalo ngezinto. Futhi uma ngesinye isikhathi ucabanga ngendlela ehlukile, nalokho uNkulunkulu uyokwenza kucace kuwe. Kuphela masiphile ngalokho esesikuzuzile.”

Kodwa uma sithatha umbono onjalo, siyobe singawunaki umongo wamazwi kaPawulu. Akasekeli isimo sengqondo esibi ngokukhulekela, ifilosofi ethi “ukholelwa kulokho ofuna ukukukholelwa, futhi ngizokukholelwa engifuna ukukukholelwa, futhi konke kuhle.” Emavesini ambalwa nje ngaphambili, ubeka amazwi anamandla: “Xwayani lezo zinja, labo abenza okubi, labo abasika inyama. Ngokuba yithina esingabasokile, thina esikhonza uNkulunkulu ngoMoya wakhe, esizibonga ngoKristu Jesu, esingathembeli enyameni, nakuba mina nginesizathu sokuqiniseka okunjalo.” (Funda eyabaseFilipi 3:2-4.)

“Izinja, abenzi bokubi, abacwili benyama”! Ulimi oluqinile. Lokhu ngokusobala akuyona indlela ethi “Ulungile, ngilungile” ekukhulekeleni kobuKristu. Impela, singaba nemibono ehlukene ngamaphuzu abonakala engelutho. Imvelo yemizimba yethu evusiwe ngokwesibonelo. Asazi ukuthi sizoba njani futhi ukungazi akuphazamisi ukukhulekela kwethu noma ubuhlobo bethu noBaba wethu. Kodwa ezinye izinto ziyabuthinta lobo budlelwano. Isikhathi esikhulu! Ngoba, njengoba sesibonile, ezinye izinto ziyisisekelo sokwahlulela.

UNkulunkulu uzembule kithi futhi akasakubekezeleli ukukhulekelwa kwakhe ngokungazi. Usuku lokwahlulela luyeza emhlabeni wonke. Uma sibona othile enza iphutha futhi singenzi lutho ukumlungisa, khona-ke uyobhekana nemiphumela. Kodwa-ke bayoba nesizathu sokusimangalela, ngoba asizange sibonise uthando futhi sikhulume lapho sithola ithuba. Yiqiniso, ngokukhuluma, sizifaka engozini enkulu. UJesu wathi:

“Ningacabangi ukuthi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni; angizanga ukuletha ukuthula, kodwa inkemba. Ngoba ngize ukuze 'umuntu amelane noyise, indodakazi imelane nonina, umalokazana ngokumelene noninazala. izitha zomuntu kuyakuba ngabendlu yakhe. ( Mathewu 10:34, 35 )

Lokhu ukuqonda okungiholayo. Angiqondile ukucasula. Kodwa akumele ngivumele ukwesaba ukubangela ukucasula kungivimbele ekukhulumeni iqiniso njengoba ngiye ngaholwa ukuba ngiliqonde. Njengoba uPawulu esho, kuzofika isikhathi lapho siyokwazi khona ukuthi ubani olungile noma onephutha.

“Umsebenzi wawo wonke umuntu wambulwa, ngokuba lolo suku luyawembula, ngokuba umsebenzi wawo wonke umuntu wambulwa ngomlilo, ukuthi unjani; umlilo uzosivivinya.” ( 1 Korinte 3:13 ) I-Aramaic Bible in Plain English

Ngethemba ukuthi lokhu kucatshangelwa kube wusizo. Ngiyabonga ngokulalela. Futhi ngiyabonga ngokungeseka kwenu.

3.6 11 amavoti
Isilinganiso se-Article
Yazisa ngakho

Le sayithi isebenzisa i-Akismet ukunciphisa ugaxekile. Funda ukuthi idatha yakho yokuphawula isetshenziswa kanjani.

8 Amazwana
esisha
endala iningi livotelwe
Okungaphakathi Okuphakelayo
Buka wonke amazwana
thegabry

E Dio che sceglie a chi Dare il Suo Spirito.
Il Sigillo verrà posto sui 144.000 nel giorno del Signore!
Rivelazione 1:10 Mi ritrovai per opera dello spirito nel giorno del Signore.
Rivelazione 7:3 I-Non colpite né la terra né il mare né gli alberi finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte degli schiavi del nostro Dio!
Il Sigillo noma Lo Spirito Santo ,Sarà posto sugli Eletti Nel Giorno del Signore.
E Produrrà Effetti Evidanti.
I-Fino Ad Allora Nessuno ha il Sigillo o Spirito Santo noma i-Unzione!

UJames Mansoor

Sawubona, nonke, Enye indatshana enamandla u-Eric, nenze kahle. Emasontweni amabili edlule lesi sihloko siye sangenza ngacabanga ngempela ngamabele nokhula. Umdala othile wangicela ukuba ngihambe naye endlini ngendlu. Ingxoxo yayigxile ekutheni ikilasi likakolweni lalinolwazi olungakanani emakhulwini eminyaka adlule, ikakhulukazi kusukela ekhulwini lesine kuqhubeke kuze kube sekusungulweni komshini wokunyathelisa? Wathi noma ubani okholelwa kuZiqu-zintathu, izinsuku zokuzalwa, i-Easter, uKhisimusi, nesiphambano, ngokuqinisekile wayeyoba wesigaba sokhula. Ngakho ngambuza, kuthiwani uma mina nawe sasihlala eduze kwalokho... Funda kabanzi "

Iqiniso

Amazwana angaphambilini AMAHLUKO. Nakuba ngingeyena umuntu onekhono lokukhuluma, ngingathanda ukuhlanganyela umbono wami ngethemba lokusiza abanye. Kimina kubonakala amaphuzu ambalwa abalulekile ukuqaphela lapha. Okokuqala, iBhayibheli labhalwa kucatshangwa ngabantu nezikhathi ezithile, ngisho neziqondiso eziqondile (okumelwe zisetshenziswe). Ngakho-ke, ngikholelwa ukuthi, kubalulekile ukucabangela umongo. Ngikubonile lokhu AKUKWENZIWA kaningi phakathi kwamaKristu, futhi kuholela ekudidekeni okukhulu! Okwesibili, elinye lamaphuzu kaSathane nezixuku zakhe ukwehlukana kwethu noYahua... Funda kabanzi "

Bernabe

Bazalwane, ukwazi ukuthi uNkulunkulu mthathu emunye noma cha, kunokubaluleka kwakho. Manje, kubaluleke kangakanani kuNkulunkulu nakuJesu? Akubonakali sengathi ukwamukela noma ukwenqaba imfundiso kaZiqu-zintathu yilokho uNkulunkulu acabanga ngakho ukuze asamukele. Njengoba othile asho, ngosuku Lokwahlulela, akubonakali sengathi uNkulunkulu ubheka umuntu ngamunye ngezinkolelo zakhe, kodwa ngenxa yemisebenzi yakhe (Ap 20:11-13) Futhi endabeni ethile kaZiqu-zintathu, ingabe sicabanga ukuthi uNkulunkulu uzizwa kakhulu? ucasulwe ngokumfanisa neNdodana Yakhe? Uma sicabangela uthando... Funda kabanzi "

Condoriano

Kufanele ucabangele nemizwa kaJesu. UJesu wenza yonke imizamo futhi wabonisa ukuthi wayezithoba kuYise, futhi wakwenza lokho ngokuzikhethela. Kwakungamzwisa ubuhlungu uJesu ukubona isintu siphakamisa futhi simkhulekela njengoYise. “Ukumesaba uJehova kungukuqala kokuhlakanipha; Nokwazi koNgcwele kungukuqonda.” ( IzAga 9:10 ) “Hlakanipha, ndodana yami, uthokozise inhliziyo yami, ukuze ngikwazi ukumphendula ongisolayo. ” ( IzAga 27:11 BSB ) Ingabe uNkulunkulu angayithola injabulo futhi abaphendule labo abamklolodelayo uma Yena... Funda kabanzi "

i-rusticshore

Ngiyavuma. Uyini uZiqu-zintathu? Kuyimfundiso engamanga… kodwa ebalulekile ukuba nobulungisa. Angikholwa, kungakhathaliseki ukuthi umuntu angaba uhlakaniphe kangakanani futhi ufunde kahle kangakanani (ngokwebhayibheli, ngokwemfundiso yenkolo njll) - SONKE sinemfundiso okungenani eyodwa (uma kungenjalo) eqondwa kabi ngokuphathelene nezimfundiso kanye nobubanzi bezinye izinto izindaba zeBhayibheli. Uma noma ubani ebengaphendula ngokuthi banakho konke, lowo muntu ubengeke abe nesinye isidingo ‘sokufuna ulwazi ngoNkulunkulu,’ ngoba uluthole ngokugcwele. UZiqu-zintathu, futhi, ungamanga... Funda kabanzi "

Leonon Josephus

“Wonke ongasohlangothini lweqiniso uyalilalela izwi lami” yilokho uJesu akusho kuPilatu. Watshela owesifazane ongumSamariya ukuthi “kumelwe sikhulekele uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso”. Singakwenza kanjani lokhu ngaphandle kokuhlolisisa lokho esikukholelwayo ngokumelene neBhayibheli? Ngokuqinisekile ngeke. Kodwa singase sizamukele izinto njengeziyiqiniso kuze kube yilapho kuphonswa ukungabaza phezu kwazo. Kungumsebenzi wethu sonke ukuxazulula lokho kungabaza. Kwakunjalo lapho sisebancane futhi kusefana nanamuhla. Kodwa konke lokhu kungathatha isikhathi ukuxazulula... Funda kabanzi "

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.

    Ukuhumusha

    Ababhali

    Izihloko

    Imibhalo yenyanga

    Izigaba