https://youtu.be/CC9BQKhl9Ik

Kuleli sonto, oFakazi BakaJehova emhlabeni wonke bazofunda i-Article 40 ngo-September 2022 INqabayokulinda. Inesihloko esithi “Ukuletha Abaningi Ekulungeni.” Njengesifundo sangesonto eledlule esahlanganisa uJohane 5:28, 29 mayelana nokuvuswa kwabantu okubili, lesi, uma sicaphuna amazwibela okuqala, “sinikeza ukulungisa esikuqondayo ngokuqondene nesimiso esikhulu semfundo esichazwe kuDaniyeli 12:2, 3 . (Ngaphandle kwalokho, uDaniyeli 12:2 no-3 akachazi noma yiluphi uhlelo olukhulu lwemfundo eZweni Elisha.)

Lokhu kuqonda okusha kubizwa ngokuthi “ukulungisa.” Lesi yisiqubulo esijwayelekile se-JW sokuthi “Konke besikutholile ngaphambili, futhi manje sidinga ukukulungisa.” Ngivumele ngibonise ukuthi lokhu akukona kanjani ukulungisa: Uma ulalele isiteshi se-AM emsakazweni, futhi singazi kahle, "ulungisa" ukudayela okushuna ukuze uthuthukise ukwamukela kwakho. Kunjalo-ke ukulungisa. Nokho, uma ulahla umsakazo kudoti futhi uthenge umsakazo omusha sha, ngeke ukubize lokho njengokulungisa. 

Okwenziwa lolu cwaningo akukhona ukulungisa, kodwa ushintsho olujule kangangokuthi lususa okuwukuphela kwesisekelo esincane inhlangano okufanele ithethelele imfundiso yayo yokuba khona kukaKristu kwe-1914.

“Hawu Nelly,” ungase usho. Lokho kuya kude kakhulu, akunjalo? Lutho neze. Lesi sihloko siwuhlelo olunyathelisiwe lwalokho okubizwa ngokuthi ukukhanya okusha okukhishwe uGeoffrey Jackson esikhathini esingangonyaka esedlule eMhlanganweni Waminyaka Yonke ka-2021 we-Watch Tower Bible and Tract Society. Ngikuveze kabanzi lokho kuvidiyo enesihloko esithi “Geoffrey Jackson Invalidates the 1914 Presence of Christ.” Ngenxa yalokho, ngeke ngingene emininingwaneni eminingi lapha ehlanganisa yonke into osekukhulunywe ngayo kuleyo vidiyo. Amaphuzu ambalwa nje abalulekile:

I-athikili ku- The INqabayokulinda kanye nesifundo sangesonto eledlule sizobizwa ngokuthi “ukukhanya okusha” ngoFakazi BakaJehova bezinga nefayela. INdikimba Ebusayo ifuna lelo gama ngokuyisebenzisa kabi izAga 4:18 ezifundeka kanje: “Kodwa indlela yabalungileyo injengokukhanya kokusa okuqhubeka kukhanya njalo kuze kube semini enkulu.” ( IzAga 4:18 )

Leli vesi lezAga alikhulumi ngokuthi kufanele siqonde kanjani isiprofetho seBhayibheli njengokungathi sembulwa kithi kancane kancane ngenqubo yokuhlola namaphutha. Lapho isiprofetho sembulwa, sembulwa umprofethi kanye kanye futhi uma sivela kuNkulunkulu, ngaso sonke isikhathi siqinisile ngokuphelele. Lokho izAga 4:18 ebhekisela kukho ngempela, inkambo yokuphila yomuntu olwela ukukhonza uNkulunkulu. Kodwa-ke, noma ngabe ubusebenza ekwambulweni kwesiprofetho, amaqiniso angokomlando akwenza kungenzeki ukusebenzisa lowo mBhalo ekuphendukisweni okuqhubekayo kwezimfundiso zomlando zeNdikimba Ebusayo yoFakazi BakaJehova. Ngingavuma ukuthi lokhu “kulungiswa” kwakamuva kukhombisa futhi ukuthi ivesi okufanele silisebenzise ku-Schools of Watchtower, “abaqaphi Bemfundiso” abahlonishwayo, njengoba bezibiza kanjalo, ivesi elilandelayo:

Indlela yababi injengobumnyama; Abazi ukuthi yini ebenza bakhubeke. ( IzAga 4:19 )

“Kancane kancane,” usho? "Ukwahlulela okuncane, mhlawumbe." Angicabangi kanjalo. Phela, ukwenza “ukulungisa” okubukela phansi ngokuphelele imfundiso yabo ewumnyombo yokuba khona kukaKristu kwango-1914 kuyilapho kubonakala sengathi abayazi nhlobo imiphumela ‘yokukhanya kwabo okusha’ kufaneleka ngokusobala njengokukhubeka ebumnyameni.

Lokhu kukhanya okusha kuwululaza kanjani u-1914? Hhayi-ke, ake siqale ngeqiniso lokuthi iNdikimba Ebusayo iyakusho lokho INqabayokulinda babikezela ukubuya kukaKristu kwehle kuze kufike enyangeni nonyaka: October 1914. Nokho, baba nesithiyo sokugxuma ukuze bathi banelungelo lokubikezela lesi sibikezelo. Uyabona, lapho uJesu esezonyukela ezulwini, abafundi bakhe babuza umbuzo obalulekile: “Nkosi, uyawubuyisela umbuso ku-Israyeli ngalesisikhathi na? ( IzEnzo 1:6 )

Uma ngempela u-1914 uwusuku lokumiswa kukaKristu njengenkosi ukuba ahlale esihlalweni sobukhosi sikaDavide phezu kwendlu kaIsrayeli njengoba oFakazi bekholelwa, khona-ke ekuphenduleni umbuzo womfundi, wayengaphendula: “Ngiyakubuyisela umbuso wakwaIsrayeli. eminyakeni engu-1881 kusukela manje. Akakwazanga ukusho ukuthi ngo-1914, ngoba ikhalenda likaGregory esilisebenzisayo lalingakasungulwa. Kodwa uKristu akashongo lokho, akunjalo? Kunalokho, waphendula:

“Akukona okwenu ukwazi izikhathi noma izinkathi uBaba azibeke endaweni yakhe. ( IzEnzo 1:7 )

Ngakho-ke, kwakukhona futhi namanje kukhona umyalo waphezulu noma ukuvinjelwa kunoma ubani owayazi kusenesikhathi usuku lokubuya kukaKristu. Ngabe iNhlangano ithi ifinyelele kanjani kulesi sivimbelo saphezulu? Babeyoyazi kanjani inyanga nonyaka kusengaphambili, njengoba uJesu ebatshela ngokucacile abafundi bakhe ukuthi lokho ukwazi kusengaphambili akuyona into esingase sibe nayo?

Impendulo inikezwe INqabayokulinda Ingabe lokhu:

“Ulwazi Lweqiniso Luyobe Luchichima”
Ngokuqondene ‘nesikhathi sokuphela,’ uDaniyeli wabikezela isenzakalo esihle kakhulu. ( Daniyeli 12:3, 4, 9, 10 ) “Ngaleso sikhathi abalungileyo bayokhanya ngokukhazimulayo njengelanga,” kusho uJesu. ( Math. 13:43 ) Ulwazi lweqiniso lwaba luningi kanjani esikhathini sokuphela? Cabangela ezinye izenzakalo ezingokomlando emashumini eminyaka angaphambi kuka-1914, unyaka okwaqala ngawo isikhathi sokuphela. (w09-ZU 8/15 k. 14 Ukuphila Okumi Phakade Emhlabeni—Ithemba Liphinde Latholwa)

“Ulwazi lweqiniso” akulona lonke ulwazi, akunjalo? Ngokuvumelana ne INqabayokulinda Ikona. Futhi ngaphezu kwalokho, bathi uDaniyeli 12:3,4, 12 ubhekisela esikhathini sika-CT Russell. Ngakho-ke, lo myalo waphakanyiswa nguNkulunkulu ngalesi siprofetho esikuDaniel ngokususelwa encazelweni yeNhlangano. Kulungile ke. Kuhle futhi kuhle. Unezaba zokwazi kusenesikhathi lokho abaphostoli bakaJesu abangu-12 ababenqatshelwe ukukwazi. Khona-ke malungu athandekayo eNdikimba Ebusayo, ningayishintshi! Uma uhambisa ukugcwaliseka kukaDaniyeli 3,4:XNUMX, XNUMX esikhathini esizayo, uthi ulwazi lweqiniso aluluningi manje, namuhla, kodwa luyoba luningi emhlabeni omusha, khona-ke usanda kudubula onyaweni lwesiprofetho.

Yilokho okwenziwa iNdikimba Ebusayo enkulumweni yomhlangano waminyaka yonke ka-2021 kaGeoffrey Jackson nalokho abakwenzayo futhi kulokhu. INqabayokulinda Funda. Kungani? Ziqhutshwa yini? Ngokulinganisa kwami ​​kukhona into embi kakhulu eyenzekayo lapha, nakuba yembethe izembatho zokulunga sengathi ikhuluma ingelosi yokukhanya. Kodwa ngizihambela phambili. Sizobuyela kulokho. Kodwa okwamanje, ake sibheke ubufakazi.

Sizokweqa izigaba ezintathu zokuqala ze-athikili efundwayo ngoba konke ezikuqukethe umbono womuntu nokuqagela ngaphandle kokusekelwa ngokombhalo. Yebo, miningi imibhalo ekhonjiwe, kodwa uma uzinika isikhathi sokuyibheka, uzobona ukuthi iwukugqokwa kwamafasitela nje futhi ayikusekeli ukuqagela.

Cha, sizoqonda ngqo emizamweni yabo yokuchaza uDaniyeli 12:1 ukuze sibone ukuthi bayahlanganyela yini ocwaningweni oluqinile lwezincazelo (ukuvumela iBhayibheli lizichaze ngokwalo) noma babuyele endleleni yabo eyazama futhi neyiqiniso ye-eisegesis (bephoqelela imibono yabo. emBhalweni).

Isigaba sesine sisitshela ukuba sifunde uDaniyeli 12:1 , ngakho sizoqala ngalokho.

“Ngaleso sikhathi uMikayeli uyokuma, isikhulu esikhulu esimele amadodana abantu bakho. Ngokuqinisekile kuyoba khona isikhathi sokucindezeleka esingakaze senziwe kusukela kwaba khona isizwe kuze kube yileso sikhathi. Ngaleso sikhathi abantu bakini bayophunyuka, bonke abatholakala belotshiwe encwadini. ( Daniyeli 12:1 )

Inguqulo entsha ka-2013 ikhipha amazwi athi, “amadodana ka-,” bese ithi: “Ngaleso sikhathi uMikayeli uyosukuma, isikhulu esikhulu esimela isizwe. abantu bakho. "

Uma ubheka phakathi kwemigqa, uzobona ukuthi eyokuqala ihlanganisa “amadodana ka-,” pho uyisuselani enguqulweni yakamuva ye-NWT? Nokho, okokuqala, kwenza lokho abazokwenza kube lula kakhulu. Okokuqala, uma uzibeka ezicathulweni zikaDaniyeli isikhashana, ubengaqonda ukuthi ingelosi isho ukuthini lapho ithi “amadodana abantu bakini”?

Ingabe uDaniyeli wayeyocabanga, “Awu, abantu bakithi bangoFakazi BakaJehova, ngakho amadodana abantu bakithi ayeyoba inzalo yoFakazi BakaJehova”? Woza! Abantu bakhe babengamaJuda osuku lwakhe futhi amadodana abo ayeyoba inzalo yawo yesikhathi esizayo. Ake sicabangele lapha. Kodwa iNdikimba Ebusayo ayifuni wena, mfundi othobekile we-Nqabayokulinda, ufinyelele kuleso siphetho. Bahamba kanjani lapho. Okokuqala, bakhipha “amadodana” enguqulo yakamuva okufanele wonke uFakazi ayisebenzise emihlanganweni. Bese...bona-ke ukuthi ungazikhethela yini:

Funda uDaniyeli 12:1. Incwadi kaDaniyeli yembula ukulandelana kwezenzakalo ezijabulisayo eziyokwenzeka phakathi nesikhathi sokuphela. Ngokwesibonelo, uDaniyeli 12:1 wembula ukuthi uMikayeli, onguJesu Kristu, ukhona “emela abantu [bakaNkulunkulu].” Leyo ngxenye yesiprofetho yaqala ukugcwaliseka ngo-1914 lapho uJesu emiswa njengeNkosi yoMbuso kaNkulunkulu wasezulwini. (isig. 4)

“Imi ngenxa yabantu [bakaNkulunkulu]”? Hhayi “abantu bakho,” kodwa abantu bakaNkulunkulu?! Hhayi-ke, uma sizodlala “ake sikhiphe amagama”, kungani nime lapho, bafo? Vele uyipeleke. Kuthiwani ngokuthi, “Ukumela [oFakazi BakaJehova]”? Ngisho ukuthi, uma sizokweqa okubhaliwe, masingakhohlisi. “Ngenani ngesenti, ngepondo,” njengoba kusho isisho.

Yebo, basisebenzisa kabi ngokuphelele isiprofetho sikaDaniyeli isahluko 12 futhi bebelokhu bekwenza kusukela ngaphambi kokuba ngizalwe. Uma ufuna ukuzitholela ngokwakho ukuthi leso siprofetho sigcwaliseka kanjani, bheka le vidiyo ye-exegesis enesihloko esithi "Ukufunda Ngezinhlanzi". Ukusikisela, yonke into yagcwaliseka ekhulwini lokuqala.

Phela, uMikayeli, inkosana enkulu, akayena uJesu Kristu. Ukuze uthole ubufakazi obungokombhalo, bheka le vidiyo.

Kunokunye ukuqagela okungenabufakazi esigabeni sesi-5:

Lesi ‘sikhathi sosizi’ ‘siwusizi olukhulu’ okukhulunywa ngalo kuMathewu 24:21 . UJesu uyasukuma, noma uthathe isinyathelo ukuze avikele abantu bakaNkulunkulu, ekupheleni kwalesi sikhathi sosizi, okungukuthi, e-Armagedoni. (isiqephu sesi-5)

Lokho kulungile nokubi. Njengoba nje isikhathi sosizi okukhulunywa ngaso kuDaniyeli sibhekisela osizini olukhulu okukhulunywa ngalo kuMathewu 24:21 . Kuyiphutha ukuthi usizi olukhulu olukuMathewu 24:21 lubhekisela e-Armagedoni. Umongo ubonisa ngokucacile ukuthi ubhekisela ekubhujisweni kweJerusalema ngo-70 CE Ngaphezu kwalokho, akukho lutho kumongo kaMathewu 24:21 olusekela ukugcwaliseka okungokomfanekiso noma okwesibili. Eqinisweni, uMathewu 24: 23-27 uyasixwayisa ukuthi siqaphele noma yimuphi umprofethi wamanga noma abagcotshiwe bamanga (oKristu) abathi bukhona obungabonakali. Iyiphi enye indlela okufanele siwaqonde ngayo la mazwi eNkosi yethu uJesu?

“Khona-ke uma noma ubani ethi kini, 'Bhekani! Nangu uKristu, noma, Nanguya! ningakholwa. Ngoba kuyovela oKristu bamanga nabaprofethi bamanga futhi bayokwenza izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso ukuze badukise, uma kungenzeka, ngisho nabakhethiweyo. Bheka! Sengikuxwayisile. Ngakho-ke, uma abantu bethi kini, 'Bhekani! Usehlane,’ ningaphumi; 'Bheka! Usemakamelweni angaphakathi,’ ningakholwa. Ngoba njengoba nje umbani uvela empumalanga futhi ukhanye uye entshonalanga, kuyoba njalo nokuba khona kweNdodana yomuntu.” ( Mathewu 24:23-27 )

Lapho ubukhona bukaJesu bufika, ngeke ufunde ngabo INqabayokulinda. Uzoyibona ngamehlo akho njengombani ophazima esibhakabhakeni. Saze saba izilima ukuthembela emadodeni.

Ngokulandelayo, iNdikimba Ebusayo idingida ukuqonda kwayo okusha kuDaniyeli 12:2. 

"Abaningi abalele othulini lomhlaba bazovuka, abanye bavukele ekuphileni okuphakade abanye bahlanjalazwe futhi badelelwe kuze kube phakade." (Daniyeli 12: 2)

Kufanele ngabelane nalokhu okulandelayo kusukela esigabeni 6 salesi sihloko esifundwayo ngoba sibonisa indlela engenangqondo, yobungane yokufunda iBhayibheli.

Lesi siprofetho asibhekiseli ovukweni olungokomfanekiso, ukuvuselelwa okungokomoya kwezinceku zikaNkulunkulu okwenzeka ezinsukwini zokugcina, njengoba sasikuqonda ngaphambili. Kunalokho, la mazwi abhekisela ovukweni lwabafileyo oluzokwenzeka ezweni elisha elizayo. Kungani singafinyelela leso siphetho? Inkulumo ethi “uthuli” iphinde isetshenziswe kuJobe 17:16 ukuze ihambisane nenkulumo ethi “Ithuna.” Leli qiniso libonisa ukuthi uDaniyeli 12:2 ubhekisela ovukweni lwangempela okuyokwenzeka ngemva kokuphela kwezinsuku zokugcina nangemva kwempi ye-Armagedoni. (isigaba 6)

Ngempela?! Iqiniso lokuthi ngezinye izikhathi “uthuli” lusetshenziselwa ukumelela “ithuna” liyibo bonke ubufakazi obudingayo ukuze uphendule yonke incazelo ekhanda lalo? Abakaze yini bezwe isingathekiso? Ingabe abanawo umqondo wezimpawu?

Basho embhalweni waphansi ukuthi, “Le ncazelo iwukulungisa ukuqonda okutholakala encwadini Sinake Isiprofetho SikaDaniyeli! cisahluko 17, futhi INqabayokulinda ka-July 1, 1987, amakhasi 21-25.

Qaphela ukuthi baziqhelelanisa kanjani ngobuqili nomthwalo wemfanelo walokhu “kukhanya okusha” kwakamuva njengoba iswishi icishiwe isibani esidala futhi sekumnyama. “Ukulungiswa kokuqonda”? “EKUQONDENI?” Awusoze ufunde, “Ukulungiswa kokuqonda kwangaphambili kweNdikimba Ebusayo.” Uyothola lelo zinga lokungagwegwesi phakathi kwamadoda athembekile abhala iBhayibheli.

Kunezihloko ezimbili ezibalulekile okufanele zidingidwe kulesi sihloko esifundwayo. Esokuqala sihlobene nalokhu okuboniswe lapha:

Amazwi alo mfanekiso afundeka kanje: “Yeka indlela okuyojabulisa ngayo ukubona uDaniyeli, abathandekayo bethu, nabanye abaningi ‘besukuma’ ngenxa yesabelo sabo ezweni elisha! (Bheka isigaba 20)

Akukho lutho emBhalweni olusho ngokuqondile ukuthi amadoda anjengo-Abrahama, u-Isaka noJakobe, kanye noMose, uDaniyeli, nenqwaba yezinceku ezithembekile zangaphambi kobuKristu ngeke babe noKristu embusweni kaNkulunkulu. Ngakolunye uhlangothi, kuningi okufakazela ukuthi bayoba khona. Ngikuhlanganise lokhu kuvidiyo edlule, nasi isixhumanisi sakho, kodwa ngisathola ama-imeyili amaningi kanye nokuphawula kwababukeli becela incazelo eyengeziwe mayelana nokuthi abathembekile basendulo “bangazalwa kanjani ngokusha” (abagcotshwe ngomoya) abantwana bakaNkulunkulu. Bengizofaka ukuhlaziya okugcwele kakhulu lapha, kodwa ngabe sengibona ukuthi kuzokwenza le vidiyo ibe yinde kakhulu. Ngakho-ke, ngizokwenza enye ividiyo ngokukhethekile ngale ndaba futhi ngizoyithumela maduze.

Lokhu kusiletha ephuzwini lokugcina. Bheka lesi sithombe ekhasini 23 lalesi sihloko.

Umbhalo ongezansi uthi: “Abangu-144,000 1,000 bazosebenza eduze noJesu Kristu ukuze baqondise umsebenzi wokufundisa oyokwenziwa phakathi neminyaka eyinkulungwane (Bheka isigaba 11)”

Okubona lapha uJesu Kristu, kude ezulwini, wenza iqhinga elithile le-jedi ukuze athonye lo Fakazi KaJehova ohlanzekile ukuba afundise umIsrayeli ovusiwe ngeBhayibheli. Lapho uJesu evuswa engumoya, waqondisa abaphostoli bakhe emsebenzini wokufundisa owawuzokwenzeka ekhulwini lokuqala leminyaka: ukushumayela izindaba ezinhle. Wabaqondisa kanjani? Kuzo zonke izimo, wathatha isimo somuntu futhi wahamba phakathi kwabo njengomuntu. Kungani singacabanga ukuthi uJesu namakhosi nabapristi abagcotshiwe ngeke benze okufanayo ezweni elisha? Uma indlela kaNkulunkulu yokwenza lokhu bekuwukusebenzela kude nezulu, kungani uJesu kufanele abuye? EBhayibhelini, sifunda ukuthi “itende likaNkulunkulu likubantu, futhi uyohlala nabo, futhi bayoba abantu bakhe. Futhi uNkulunkulu ngokwakhe uyoba nabo.” ( IsAmbulo 21:3 )

Lokho kuzwakala njengokuxhumana okuqondile emhlabeni. Futhi, abagcotshiweyo bayohlala eJerusalema Elisha futhi lowo muzi uyobe ukuphi? UJesu uthi:

“Onqobayo—ngiyomenza insika ethempelini likaNkulunkulu wami, futhi akasoze aphinde aphume kulo, futhi ngizobhala phezu kwakhe igama likaNkulunkulu wami negama lomuzi wami. Nkulunkulu, iJerusalema Elisha elehla livela ezulwini kuNkulunkulu wami, negama lami elisha.” ( IsAmbulo 3:12 )

Isihlalo sokuqondisa kwasezulwini siyokwehlela emhlabeni siphuma ezulwini. Kungakho incwadi yesAmbulo 5:10 isitshela ukuthi: “Ubenze baba-ngumbuso nabapristi ukuba bakhonze uNkulunkulu wethu; futhi bayakubusa phezu komhlaba.” (Berean Standard Bible)

“Emhlabeni” noma njengoba ezinye izinguqulo zeBhayibheli zilihumusha, “emhlabeni.” Pho kungani iNhlangano yoFakazi BakaJehova iphusha leliphupho elingelona elingokomBhalo lomsebenzi wokufundisa womhlaba wonke owenziwa oFakazi BakaJehova abathembekile, okuthiwe, abangaphelele, futhi banesono?

Awu, ake ngikubuze lokhu? Ikuphi ukwesaba okukhulu kukaDeveli? Masifunde:

“Ngizobeka ubutha phakathi kwakho nowesifazane naphakathi kwenzalo yakho nenzalo yakhe. Yona iyakuchoboza ikhanda lakho, wena uyakuyishaya esithendeni. ( Genesise 3:15 )

Cabanga utshelwa uNkulunkulu ukuthi uzokufa, ukuthi isiphetho sakho asinakuguqulwa futhi sivalwe uphawu. Osekusele yisikhathi sokuthi leso siprofetho sigcwaliseke. Uzofuna ukunweba leso sikhathi, kunjalo. Isinyathelo sokuqala ukonakalisa inzalo eyinhloko yowesifazane enguJesu Kristu. Nokho, uSathane wakuzama lokho futhi wehluleka. Ngakho, iBhayibheli lisitshela ukuthi “udrako wamthukuthelela owesifazane, wamuka wayokulwa nombusi. abaseleyo benzalo yakhe, abagcina imiyalo kaNkulunkulu nabanomsebenzi wokufakaza ngoJesu.” ( IsAmbulo 12:17 )

USathane akakwenzi nje lokhu ngenxa yenzondo nenzondo. Cha. Ufuna ukugcina inani eliphelele laleyo nzalo lingaphumeleli, azithengele isikhathi esengeziwe. Kwe-19th ekhulwini leminyaka, amaqembu amaningana abaFundi BeBhayibheli azikhulula enkolweni yamanga, alahla izimfundiso zamanga ezinjengoZiqu-zintathu, isihogo somlilo nomphefumulo ongafi. Ngaphezu kwakho konke, bazikhulula ekugqilazweni abantu, kubaholi abangabantu abaziphakamisayo.

Cabanga ngokuketulwa umbuso okwakungudeveli onakalise iningi lamaqembu amasha obuKristu. Endabeni yoFakazi BakaJehova ababesanda kubizwa ngokuthi, uSathane wakwazi ukwenza uJ. F. Rutherford akholise umhlambi ukuba ulahle ithemba lokukhonza noJesu embusweni kaNkulunkulu futhi wenqabe ukugcotshwa komoya ongcwele, into oFakazi abayenza ngamabomu kulokhu. ngosuku lomkhosi wabo waminyaka yonke obizwa ngokuthi “iSikhumbuzo.” Yebo, uSathane wenza konke lokhu ngokucasha.

UPawulu uchaza ukuthi lokhu kwenziwa kanjani:

“Kodwa lokhu engikwenzayo ngizoqhubeka ngikwenza, ukuze ngisuse izaba zalabo abafuna isisekelo sokutholwa belingana nathi ezintweni abaziqhayisa ngazo. Ngokuba abanjalo bangabaphostoli bamanga, izisebenzi ezikhohlisayo, beziguqula abaphostoli bakaKristu. Futhi akumangalisi, ngoba uSathane ngokwakhe uziguqula ingelosi yokukhanya. Ngakho-ke akuyona into engavamile uma nezikhonzi zakhe ziqhubeka ziziguqula izikhonzi zokulunga. Kodwa ukuphela kwabo kuyoba njengokwemisebenzi yabo.” ( 2 Korinte 11:12-15 )

Njengengelosi yokukhanya, uSathane uletha izindaba ezijabulisayo nethemba elingamanga ebandleni loFakazi BakaJehova esebenzisa izikhonzi zakhe eziziguqula izikhonzi zokulunga ezikhuthaza umhlambi ukuba ulangazelele isikhundla esiphakeme eZweni Elisha njengabafundisi ababalulekile beSintu, befundisa ngisho nangokwengeziwe. abanjengoDaniyeli okholo lwakhe lwavimba imilomo yezingonyama, noMose, okholo lwakhe lwadabula uLwandle Olubomvu. Yebo, lab’ oFakazi abangamaKristu abathobekile bayocelwa ukuba bafundise amadoda anjalo futhi bawasize ukuba athole ulwazi ngoNkulunkulu noKristu. Iqhude! Kuyintuthu nezibuko eziklanyelwe ukugcina isikhundla nefayela lingahlali phezu kwethemba langempela uJesu alinikeza bonke.

Kodwa kungani manje? Kungani lolu shintsho ekuqondeni manje? Kungenzeka yini ukuthi imibiko evela ensimini ikhuluma indaba ekhathazayo? Ebandleni ngebandla, sizwa ukuthi abamemezeli abasukela ku-30% kuya ku-60% badelela buthule umyalo wokuba babuyele ekuhlanganyeleni mathupha. Bancamela ukuhambela ukude nge-zoom.

Ngingacabanga nje ukuthi yimaphi amaqhinga iNdikimba Ebusayo ezowasebenzisa eduze ukuze iqinise amandla ayo okuhlaba umkhosi phezu komhlambi. Kakade, izingcingo zeminikelo ziya ngokuya ziba njalo. Esikhathini esidlule, kwakungekho ukugcizelela okunjalo. Bekungaba yihlazo, futhi bekungadingeki. Babenemali eningi kunaleyo ababengazi ukuthi benzeni ngayo. Manje, kufanele bathengise amahholo ombuso ukuze bagcine izimali zigeleza, futhi lokho kuyinsiza enomkhawulo. Bafana nomlimi olambile odla imbewu yakhe ukuze aqhubeke ephila. Lapho konke sekuphelile, ngeke kusale lutho.

Angithabi yinjabulo kulokhu. Akufanele sijabule. Kunalokho kufanele sifane neNkosi yethu.

“Lapho efika eduze, wawubuka umuzi, wawukhalela, wathi: “Ukube wena, yebo wena, ubuzibonile ngalolu suku izinto eziphathelene nokuthula—kodwa manje zifihliwe emehlweni akho. Ngokuba izinsuku ziyakufika phezu kwakho, lapho izitha zakho ziyokwakhela uthango nxazonke zakho ngezigxobo ezicijile, zikuhaqe, zikucindezele nhlangothi zonke, zikuwise phansi wena nabantwana bakho abaphakathi kwakho, zingashiyi muntu. itshe phezu kwetshe elikuwe, ngokuba awusiqondanga isikhathi sokuhlolwa kwakho.” ( Luka 19:41-44 )

Okungidabukisa kakhulu ukuthi kwabaningi kangaka, ukufa okungenakugwemeka kweNhlangano kuzoholela ekulahlekelweni ukholo ngokuphelele, ngoba abakaze bafunde ukubeka ukholo lwabo kuNkulunkulu, kodwa esikhundleni salokho baye bathembela kubantu futhi bafanisa uJehova uNkulunkulu yasemhlabeni, iNhlangano ebonakalayo eyenziwe ngumuntu. Bahamba ngokubona hhayi ngokukholwa. ( 2 Korinte 5:7 ) Kubo, lapho iNhlangano ihamba, kuyoba sengathi uNkulunkulu ngokwakhe ufile.

Masingabi njalo. Masiphume manje futhi sigcine ukholo lwethu! UNkulunkulu akasenanga. Samehlula ngokungasilaleli iseluleko sokuthi singalandeli amadoda. Hhayi-ke akukephuzi kakhulu. Ngokuqinisekile, kuzoba nzima, kodwa lokho futhi kuyisizathu senjabulo. Akashongo yini uJesu:

“Niyajabula lapho abantu benihlambalaza, benishushisa futhi bekhuluma yonke inhlobo yento embi ngani ngokuqamba amanga ngenxa yami. Jabulani nijabule, ngoba umvuzo wenu mkhulu emazulwini, ngoba ngaleyo ndlela bashushisa abaprofethi ngaphambi kwenu. ( Mathewu 5:11, 12 )

Ngibonga kakhulu ngezincwadi eziningi nokukhulumela kokusekela engikutholayo, futhi eziningi zazo ngizihlanganyela nabafowethu nodadewethu ababambisana ekukhiqizeni lawa ma-video, izihloko, nezincwadi nabaqhuba imihlangano yethu yamasonto onke. Umusa kaBaba wethu noweNkosi yethu mawube nani nonke!

Ngihlala ngingumzalwane wenu kuKristu.

 

5 13 amavoti
Isilinganiso se-Article
Yazisa ngakho

Le sayithi isebenzisa i-Akismet ukunciphisa ugaxekile. Funda ukuthi idatha yakho yokuphawula isetshenziswa kanjani.

30 Amazwana
esisha
endala iningi livotelwe
Okungaphakathi Okuphakelayo
Buka wonke amazwana
Max

Kuyathakazelisa ukuthi ivesi likaDaniyeli 12:1,2, 1919 lishintsha inguqulo yethu ye-Parler de ce qui va se passer dans le monde nouveau kanye namavesi amaningana kanye ne-bas dans le même chapitre ku-revient ka-2013, les frres ont été emprisonné, ce chapitre est bien sûr déformé car la tour de garde 24 explique que ujesu akasekho endaweni yamanje là venue et que c'est lors de la venue de Jesus que Matthieu 45:XNUMX I-voyons que l'explication est incomplete surtout que c'est le royaume qui dirigera quand... Funda kabanzi "

I-Ad_Lang

Ngidlule kulolu hlobo lwesipiliyoni ezigabeni ezimbalwa. Kimina kubonakala sengathi ukholo lwethu ludinga izinselele ezinzima ukuze luqine. Uma uya ejimini ukuze uqeqeshe imisipha yakho, ingabe ungathatha isimiso esilula sokuzivocavoca esingathathi mzamo nhlobo? Ake ngininikeze umehluko: Ngithola amaKrestu amaningi asontayo ethi uma nginombuzo ngibuze kumfundisi. Kumele ngi? Bengingeke ngiphinde ngithembele emadodeni? Kufana nokuba nomngane owaziwayo ohlala kude futhi, wazi umakhelwane wakhe, nawe... Funda kabanzi "

fani

“Puis Dieu uthi: «Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance! Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, SUR TOUTE LA TERRE et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.» (Genèse 1.26) Dieu les bénit et leur dit: «Reproduisez-vous, devenez nombreux, REMPLISSEZ LA TERRE et SOUMETTEZ LA ! I-Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre!» (Genèse 1.28) (Bible d'étude Segond 21). Le dessein de Dieu à l'origine était bien que toute la terre soit... Funda kabanzi "

fani

Impendulo ivela ku- Rustiqueshore (indawo engihlala kuyo)

i-rusticshore

Isihloko esisebenza kakhulu ekuphenduleni imfundiso ye-Nqabayokulinda. Kuyathakazelisa ngokwanele… kungekudala ngike ngahlanganyela engxoxweni ne-JW esebenzayo online. Ngemuva kokubuyela emuva naphambili ezindabeni ezimbalwa - ngacela lowo muntu ukuthi acwaninge ibhayibheli, futhi abuyele kimi nobufakazi obuqinisekile bemiBhalo bemfundiso yokuthi umhlaba uzoguqulwa ube yipharadesi lengadi enkulu enodonga nodonga. njengoba kuboniswe ezinkulungwaneni zezihloko ze-Nqabayokulinda. Wathatha izinsuku ezimbili ukubuya. Ngamangala lapho evuma ukuthi akakaze athole ivesi noma indaba eyayikwenza kucace... Funda kabanzi "

i-rusticshore

Impela. UNkulunkulu akazange abavumele abazali bethu bokuqala ukuba bakhulise ingadi emhlabeni wonke. Wababeka ensimini eyayizungezwe ugwadule. Futhi okuningi okuxoxwa ngakho, ngokulandisayo, ezindaweni ezinjengo-Isaya 11 nakwezinye izindawo (okungukuthi “phezu kweziqongo zezintaba kuyakuba-nokuchichima ukudla”), kukhuluma ngehaba noma ngezinye izindlela ezingokomfanekiso noma ezingokomfanekiso… hhayi ngokwezwi nezwi. Ngaphezu kwalokho, sona kanye lesi simemezelo sokuthi umhlaba uzoguqulwa ube insimu enkulu oyipharadesi, ngokwaso sisho ukuthi umhlaba uyasilela ngobuhle bawo ngendlela uNkulunkulu awudale ngayo...... Funda kabanzi "

theodore noche

Ngemuva kweminyaka emi-3 enzima ekugcineni sengibona amazwibela okukhanya nemizwa yenkululeko ngezingcezu nezicucu. Ekuqaleni ngacabanga ukuthi ngingavele ngihambe ngemva kokufunda ukuthi laba bantu bakude kangakanani, akulula kangako. Ngifanele ngibone ukuthi ukufundisa kujula kangakanani ekucabangeni kwakho. Ukufana kwayo nesifo kuyaqhubeka. Ngisho nangemva kokwazi, kudinga umshikashika, izinyembezi nokufunda ukuze ukhululeke. Ngiyabahawukela bonke abangani abamnandi engihlangane nabo eminyakeni edlule abayivalele ngokungenathemba. Noma yimuphi umkhondo ongase uzule endleleni yabo... Funda kabanzi "

UJames Mansoor

Sanibonani, Eric nabafowethu nodadewethu, Kuyamangalisa ukuthi yithi sodwa esikukhathalela ngempela lokho okushiwo iBhayibheli. Ake nginilandise okwenzeka ngemva kokuba sesidlule esihlokweni somlindi esiphathelene noDaniyeli 12. Isikhulumi sisanda kuqeda, sinikeza inkulumo, ukuthi siyoba kanjani yithi sodwa esiyoqhubeka sishumayela lapho kuqala isikhathi noma usizi olukhulu; okuwukuphela kwenkolo eyoqhubeka itshela abantu ukuthi bayokufa e-Armagedoni. Bonke abanye abakhulekeli bezinkolo ezahlukene bayobe begxeka ukholo lwabo... Funda kabanzi "

I-Ad_Lang

Njengoba sengixoshiwe kakade, angikwazi ukuphawula ngokugcwele kulokho, kodwa ngingabuza omunye walabo abasebandleni lapha osakhuluma nami. Ngithole into efanayo ngamaKristu amaningi aya kwamanye amasonto: abonakala ethanda ukunethezeka kwawo ngaphezu kweqiniso, futhi okungcono akuqondise kumfundisi(abafundi) uma unemibuzo. Ngijwayelene nokuqondiswa kabusha kwabadala nezincwadi uma ingxoxo ingena endaweni eyinselele. Uma ucabangela izinhlobo ezihlukahlukene zengqondo amalungu ebandla anazo, ungasho yini ukuthi lokhu kubonisa isimo sengqondo esivelele... Funda kabanzi "

ishiya_inokuthula

Angikadluli kulokhu, kodwa bengifuna ukusho ukuthi bekungafanele weqe izigaba ezintathu zokuqala. Bekufanele uqale ngomusho wokuqala:

YEKA ukuthi kuyoba usuku oluhle kanjani lapho uvuko luqala lapha emhlabeni phakathi nokuBusa KukaKristu Kweminyaka Eyinkulungwane! 

Um, ini? PHAKATHI NokuBusa KukaKristu Kweminyaka Eyinkulungwane???

"Bonke abanye abafileyo abazange baphile yaze yaphela iminyaka eyinkulungwane” ( IsAmbulo 20:5 )

Leonon Josephus

Eya, LQ. Uke wakubona lokho engikubonile? Isambulo 20 vs 11 kuya phambili. Sibonani. Ohlezi esihlalweni sobukhosi. Ingabe uJesu noma uJehova? Angiqiniseki. Sibona abafileyo behlulelwa emiqulwini, umphumela uba ukuphila noma ukufa. Manje qhathanisa lokho noJesu ehlulela izimvu nezimbuzi ku-25:24 kuqhubeke. Sibonani. Inkosi (uJesu). Futhi phambi kwakhe, izizwe ziyabuthana futhi zahlulelwa. Umphumela ? kungaba ukuphila noma ukufa. Ngiyazibuza. Ingabe sinesikhathi sezingxenye zikaMathewu 25 zonke ezingalungile?... Funda kabanzi "

Leonon Josephus

James, kuyafana nokusondeza - ezingosini zezingxoxo - Uma ngizama futhi ngiqale ingxoxo engokomoya ngokushesha ishintsha ibe into evamile. Hhayi ukuthi ngiyakunaka lokho, kungcono kunokuxoxa ngezinye izinto eziningi. Ungacabanga unengxoxo yeBhayibheli engathi sína nabanye oFakazi. Kwakunesikhathi lapho wawukwazi khona, kodwa manje cishe wawungasho okuthile okwakuzobuyela kubadala.

ishiya_inokuthula

Ngididekile ngempela ngesikhathi. Ingabe iArmagedoni ingaphambi konyaka oyinkulungwane? Noma ingabe isenzakalo esifanayo nangesikhathi uSathane ebhujiswa ekugcineni? Angazi. Abanye bathi okwakamuva. Abanye, njengama-JWs, basho owokuqala. Abanye bathi iArmagedoni iyindawo nje (iNtaba yaseMegido, eyaziwa nangokuthi iHarmagedoni) futhi inokugcwaliseka kwayo kuZak 14. Ngokweqiniso ngididwa ngakho konke kangangokuthi angikwazi ngempela ukuphawula okuningi ngayo. Ingabe imiqulu ekusAmbulo ukuthi abafileyo bahlulelwa ngendlela efanayo nendlela uJesu ahlulela ngayo kuMathewu 25? Angazi. Futhi, kuyadida kakhulu.... Funda kabanzi "

I-Ad_Lang

NgokukaJohane 5:22-24, Ngicabanga ukuthi lowo kungaba nguJesu, ngoba unegunya eliphakeme kunawo wonke ezulwini nasemhlabeni.

IsAmbulo 20:6 sikunikeza izimpendulo, futhi ngithole ukuthi kuzoba “nezenzakalo” ezimbili. Zibuze le mibuzo lapha: Iyini inkosi ngaphandle komuntu oyibusayo? Kuwenza muphi umqondo ukuba nompristi uma bengekho abantu abangabamelela phambi kukaNkulunkulu? Ngenze ucwaningo ngaleso sihloko futhi ngasithumela Imiphumela esikhashaneni esedlule.

ishiya_inokuthula

Angiqiniseki ukuthi iyini impendulo efanele kulokhu (ikakhulukazi mayelana nesAmbulo 20:5 njengamanga). Ngiphakathi kuka 😧 kanye no 😠. Hhayi kuwe. Ngimangele nje ukuthi ngiphuthelwe yilokhu isikhathi eside futhi ngiphatheke kabi ngakho. Ungangibuzi ukuthi kungani. Angikwazi ukukuchaza.

UMitch F Jensen

Eric, kunombuzo obulokhu ukhula ngaphakathi kimi kusukela ngizwa ukuthi i-Watchtower Society yayingelutho kodwa iwukuzamazama isikhathi eside kakhulu.

“Lingakanani icala elitholwa ogogo nomkhulu kanye nabazali ngokungabuboni ububi namanga”? Kungani amanye amadoda afana noCarl O Jonnson, uJames Penton, uRay Franz, u-Olin Moyle, kanye nabanye abaningi bakwazi ukubona ngale nkohliso? Ingabe yi-Internet, ukucasha okubi kokuhlukunyezwa kwezingane noma imfundiso engaphumeleli esenze saphaphama?

Igcine ukuhlelwa onyakeni ongu-1 odlule ngu-Mitch F Jensen
Leonon Josephus

Sawubona Mitch. Labo bantu babezibona izinto ngoba babebona okushiwo iBhayibheli futhi babengazimisele ukuncishwa izimpendulo ezazingqubuzana neBhayibheli kubo. Basebenzisa ubuchopho babo, futhi benza lokho okwakuyiqiniso ngempela futhi babekulungele ukunganaki iqiniso lokuthi babekhohliswe isikhathi eside kakhulu.

Sophie

Impendulo kaSachanordwald KuDaniyeli 12:1 kuphindwe kabili: “ngaleso sikhathi” futhi yengeza ngokuthi “kuyoba isikhathi sosizi”. Uhlobanisa “isikhathi lapho uMikayeli esukuma ema lapho” nesikhathi ‘sesikhathi sokuhlupheka’, kanye nomvuzo wabantu bakhe, labo uJesu abakhethile. bheka uMathewu 24:31 IsAmbulo 17:14 Ngakho ngokwencazelo yabo entsha: uMikayeli wayengamxosha kanjani uSathane namademoni “ngokuma lapho”—okungukuthi ngaphandle kokunyakaza, ngokwegama lesiHeberu— (isigaba 4 sencwadi ka-XNUMX). INqabayokulinda) futhi avuke “ngesikhathi sokucindezeleka”... Funda kabanzi "

mthoko

Ngike ngaba yi-JW isikhathi eside futhi kufanele ngisho ukuthi lokhu okuthunyelwe nguMeleti kunembile. Ngakho-ke ama-JWs aqhubeka nombukiso wokubheka izinhlobo zangaphandle zobuKristu, kodwa alahle amandla abo, okudabukisayo ukusho ukuthi, empeleni achaza umphakathi owaziwa ngokuthi ama-JWs njengabahlubuki bangempela. Ezweni langekhulu lokuqala, ukuhlubuka kwakuyigama lobuchwepheshe elisho ukuvukela kwezombusazwe noma ukuhlubuka. Njengasekhulwini lokuqala, ukuhlubuka okungokomoya kusongela uMzimba kaKristu namuhla. *E-Athens yasendulo, ukucwaswa kwakuyinqubo lapho noma yisiphi isakhamuzi, kuhlanganisa nabaholi bezombusazwe, sasingase sixoshwe edolobheni-state iminyaka engu-10.... Funda kabanzi "

I-Ad_Lang

Ngake ngisesigabeni seKomidi Lezobulungiswa (noma esigabeni sokudlulisa icala, ngingaqiniseki ukuthi yiliphi) ngonyaka odlule, ngase ngifike ezingeni lokumemezela ngesibindi nangendelelo i-GB ukuthi ibukeke njengoKora wanamuhla (bheka uNumeri isahluko 16), njengoba enjalo. empeleni ukwenza into efanayo. Akunzima ukuqagela ukuthi kwamukelwe kahle kangakanani ...

sachanordwald

Eric othandekayo, indatshana yakho inolwazi nxazonke. Nokho, iqukethe ukunemba ngesikhathi esisodwa. Ngokolwazi lweNdikimba Ebusayo, uDaniyeli 12:4 ngeke agcwaliseke epharadesi, kodwa manje. Noma kunalokho, kusukela ngonyaka ka-1914. Lokhu kuchazwe esigabeni 17 ngale ndlela. Nansi isiqephu: *** w22 September pp. 24-25 isig. 17 “Ukuletha Abaningi Ekulungeni” *** Yeka indlela okujabulisa ngayo ukucabanga ngalezi zenzakalo zesikhathi esizayo! Nokho, uDaniyeli wabuye wathola engelosini ukwaziswa okubalulekile okuphathelene nesikhathi sethu, ‘isikhathi sokugcina. ( Funda uDaniyeli 12:4, 8-10; 2 Thim.... Funda kabanzi "

Sophie

KuDaniyeli 12:1 kuphindwe kabili: “ngaleso sikhathi” futhi kucaciswe “isikhathi sosizi”. Ngakho ngokwale ncazelo entsha: uMikayeli wayengamxosha kanjani uSathane namademoni “ngokuma lapho” -yebo ngaphandle kokunyakaza- (ibinzana 1) futhi avuke “ngesikhathi sosizi” osizini olukhulu (ibinzana 2) lapho UDaniel uhlobanisa ukungenelela kwakhe ngesikhathi esisodwa, futhi akasikiseli isikhathi sokulinda phakathi kuka-1914 no-2022 (iminyaka eyi-107…) Ikakhulukazi kusukela ngaphambi kokuba bachaze ukuthi “uMichael uyasukuma” ekuthatheni kwakhe izintambo ngo-1914….!!! Okuphambene… Ukufunda okuqondisisa kahle p 227 (vol 1) kanye nekhasi 281 (vol... Funda kabanzi "

I-Zacheus

Izihloko zenu zihlale zikhuthaza.
Ukusikisela.

  • njengoba ufingqa
  • ungasebenzisa amaphuzu amachashazi
  • Ngiyacela.
  • ngiyabonga
I-PierrotSud

Futhi, indikimba Ebusayo isebenzisa u-1914 njengosuku olubalulekile, usuku lwesikhathi sokuphela. NgokukaDavid Splane, akumele siphinde senze isifaniso lapho singakhonjiswa khona. Nokho yilokho abaqhubeka bekwenza ngoDaniyeli 12. INdikimba Ebusayo ifuna ukusebenzisa izithombe ezinhle ukuze isenze sikholwe ukuthi uma sizilandela, siyokwazi ukuhlanganyela ohlelweni olukhulu lwemfundo nokwakha kabusha, njengomsebenzi wokusiza abantu. Abazalwane nodade abaningi bathanda ukuzizwa bewusizo, futhi ngenxa yalokho bacabanga ukuthi benza intando kaYise ngokuhlanganyela kulolu hlelo. Bona... Funda kabanzi "

I-Ad_Lang

Kimina kubonakala sengathi lo “msebenzi wokufundisa” uthathwe entweni enkulu amaKristu athembekile ayohlanganyela kuyo. Nokho, awukwazi ukutshela “ezinye izimvu” ukuthi zizothola ingxenye egcwele yalokho okubekelwe ibandla. Iminyaka eyi-1000, ngoba lokho kwakuyomisa “abagcotshiweyo” ukuba abakhethekile. Ukuqonda kwami ​​siqu ukuthi ngalo msebenzi, amaKristu athembekile ayogcina ‘ebusa njengamakhosi’ njengakusAmbulo 20:6 , okusho ukwahlulela ngokomthetho, ngoba amakhosi ayevame ukwenza njengeNkantolo Ephakeme. Ngeke kungimangaze nakancane uma abafowabo bakaKristu bengaba nakho... Funda kabanzi "

Igcine ukuhlelwa onyakeni ongu-1 odlule ngu-Ad_Lang

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.