https://youtu.be/CTSLVDWlc-g

Ungabheka iNhlangano YoFakazi BakaJehova “njengesithelo esilenga phansi” sezinkolo zomhlaba? Ngiyazi ukuthi lokho kuzwakala njengombuzo ongaqondakali, ngakho-ke ake ngiwunikeze umongo othile.

Sekuyisikhathi eside oFakazi BakaJehova beshumayela ukuthi izinkolo zezwe zonke ziyingxenye yesifebe esikhulu, iBabiloni elikhulu. Izincwadi zeWatch Tower zikhomba esiprofethweni esinemininingwane esezahlukweni 14, 16, 17, no-18 sesAmbulo esibikezela ukuthi ohulumeni bezwe bayobhubhisa isifebe, iBabiloni elikhulu. Vele, iNdikimba Ebusayo yoFakazi BakaJehova ithi iNhlangano izokhululwa kulokhu kubhujiswa ngoba yakha inkolo yeqiniso kuphela emhlabeni, ngakho-ke akanakuba yingxenye yesifebe, iBabiloni elikhulu.

Kulungile, ake sicacise iphuzu elilodwa: INdikimba Ebusayo ifundisa ukuthi ukuze ube ingxenye yeBhabhiloni Elikhulu, kufanele ube inkolo efundisa amanga, noma inkolo yamanga. Leyo yincazelo yeNhlangano yoFakazi BakaJehova. Angisho ukuthi ukuhumusha kwabo kulungile. Angisho ukuthi ukuhumusha kwabo kuyiphutha. Kodwa kuyincazelo yabo.

UJesu uthi: “Ngoba niyophathwa ngendlela eniphatha ngayo abanye. Izinga olisebenzisayo ekwahluleleni liyindinganiso ozokwahlulelwa ngayo.” ( Mathewu 7:2 )

Ngakho-ke, indlela esetshenziswa yi-Watch Tower ukumemezela noma iyiphi inkolo njengengxenye yeBabiloni yindlela efanayo okufanele isebenze naseNhlanganweni. Uma ukuba inkolo efundisa amanga kuyenza ingxenye yesifebe esikhulu, khona-ke INqabayokulinda ingagwema kuphela isahlulelo esifanayo ngokuba inkolo engafundisi amanga.

Kulungile. Manje, ngokwemfundiso yenkolo ye-Watch Tower, ohulumeni bezwe bayoqale baphuce inkolo yamanga ingcebo yayo, bese beyibhubhisa. Ngokwesibonelo, cabangela le ngcaphuno yencwadi ye-Watch Tower ethi, “IsAmbulo—Umvuthwandaba Waso Omkhulu Useduze!”

Manje ingelosi idonsela ukunakekela kukaJohane emuva esifebeni: “Ithi kimi: ‘Amanzi owabonile, lapho isifebe sihlezi khona, asho abantu, nezixuku, nezizwe, nezilimi. Izimpondo eziyishumi owazibona, nesilo sasendle, lezi ziyosizonda isifebe futhi ziyosenza incithakalo futhi zibe nqunu, futhi ziyoyidla ziyiqede inyama yaso futhi ziyosishisa siphele nya ngomlilo.’”— IsAmbulo 17:15, 16 .

16 Njengoba nje iBabiloni lasendulo lalithembele ezivikelweni zalo zamanzi, iBabiloni Elikhulu namuhla lithembele emalungwini alo amakhulu ‘abantu nezixuku nezizwe nezilimi. [Uma sikubeka ngenye indlela lokho, inkolo yamanga ithembele emalungwini ayo ukuze iwasekele.] Ngokufanelekile ingelosi idonsela ukunakekela kwethu kulezi ngaphambi kokuba isitshele ngesenzakalo esishaqisayo: Ohulumeni bezombangazwe balo mhlaba bayophendukela iBabiloni Elikhulu ngobudlova. Bayokwenzani bonke labo “bantu nezixuku nezizwe nezilimi” ngaleso sikhathi? Abantu bakaNkulunkulu kakade sebexwayisa iBhabhiloni Elikhulu ngokuthi amanzi omfula i-Ewufrathe ayokoma. ( IsAmbulo 16:12 ) Ekugcineni lawo manzi ayomunca ngokuphelele. [Lokho kusho ukuthi isibalo sabasekeli, sabazothamela ibandla, sizoncipha.] Ngeke bakwazi ukunikeza isifebe esidala esiyisinengiso noma ikuphi ukusekela okuphumelelayo ngesikhathi saso sokuswela okukhulu.— Isaya 44:27; Jeremiya 50:38; 51:36, 37 .

17 Ngokuqinisekile, ingcebo enkulu yezinto ezibonakalayo yeBabiloni Elikhulu ngeke ilisindise. Kungase kusheshise ngisho nokubhujiswa kwalo, ngoba umbono ubonisa ukuthi lapho isilo sasendle nezimpondo eziyishumi kuveza inzondo yazo kuso. bayohlubula izingubo zayo zobukhosi kanye nabo bonke ubucwebe bayo. Bayophanga ingcebo yalo. “Bamenza . . . enqunu,” edalula ngehlazo isimilo sakhe sangempela. Yeka incithakalo! Isiphetho salo naso asisona isithunzi. Ziyalibhubhisa, “zidle inyama yalo,” lilenze libe uhlaka lwamathambo olungaphili. Ekugcineni, ‘balishisa ngomlilo.

(re isahl. 35 k. 256 izig. 15-17 Ukubulala IBhabhiloni Elikhulu)

Ohulumeni bavame ukuchazwa eBhayibhelini njengezilo zasendle. Lapho isilo sasendle, njengengonyama, sihlasela umhlambi wezilwane, ngokuvamile asikhethi yini ethatha kancane futhi esengozini kakhulu? Noma ukuze ngibuyele embuzweni wami wokuqala, lapho izilwane eziklabile zikha isithelo esihlahleni, azihambi yini kuqala ukuze zithole isithelo esilengayo esiphansi kakhulu, ngoba yisona esifinyeleleka kalula?

Ngakho-ke, uma iNhlangano neNdikimba yayo Ebusayo iqinisile ekuchazeni kwayo iBhabhiloni njengenkolo yamanga enkulu, khona-ke okuwukuphela kwesizathu sokuthi bangakhishwa ekubeni bakhunyulwe nqunu ngokuphangwa ingcebo yabo kungaba uma beyinkolo yeqiniso. Ngoba, phakathi kwezinkolo zomhlaba, abuthakathaka futhi angabhekwa njengesithelo esilenga kancane. Ngiyaqiniseka ukuthi uma beyinkolo yeqiniso, uJehova uNkulunkulu ubeyobakhulula; kodwa uma befundisa amanga, khona-ke nabo bayoma komfula wabo i-Ewufrathe ngokubona ukuncipha kwamalungu nokuba khona kwabantu emahholo abo ombuso. Futhi njengoba iyizinkolo ezisengozini kakhulu ezinkolweni zomhlaba, noma okungenani eyodwa kwezisengozini kakhulu, INqabayokulinda ingaba isisulu esilula sokuhlaselwa; ngamanye amazwi, izithelo ezilenga kancane.

Ngikhomba lokho nje ukuze ucabangele njengoba sixoxa ngemiphumela emihle kakhulu yezehlakalo ezembulwe “ku-2022 YeNdikimba Ebusayo Update #8” ku-JW.org ephethwe yilungu leNdikimba Ebusayo, uTony Morris.

Ingxenye enkulu yokwaziswa kwamuva isekelwe ekunxuseni kukaMorris kwabathembekile ukuba babuyele emihlanganweni engokoqobo eHholo LoMbuso. Imibiko efikayo iqinisekisa ukuthi ingxenye enkulu yoFakazi BakaJehova iyenelisa ukuhlala ekhaya nokungena emihlanganweni e-Zoom. Kunjalo, ukuthi bayalalela futhi banake ngempela, noma bavele bangene bese beyobuka i-TV noma bafunde incwadi, kuwukuqagela kwanoma ubani. Ngabe siyakubona ukomisa “umfula i-Ewufrathe” we-JW okubhekiselwe kuwo kusAmbulo 16:12?

Uma ubukela njalo izindaba kuyi-Internet eziphathelene neNhlangano YoFakazi BakaJehova, cishe uzokwazi ukuthi izwe laseNorway lisanda kubhekana namagalelo amabili alimazayo. UTony Morris usitshela ngalokhu ku-Update #8.

UTony Morris: Sinesinye isibuyekezo esijabulisayo mayelana nenkululeko yokukhulekela. Njengoba uJesu abikezela kuMathewu 10:22 , sibhekana nokuphikiswa okukhulu. UJesu wathi, “niyakuzondwa abantu bonke ngenxa yegama lami.” Ukuze sisize abantu bakaJehova, muva nje siye samisa ihhovisi lenkululeko yokukhulekela egatsheni elimaphakathi neYurophu. Lo mnyango wendlunkulu uzoqondisa imizamo yethu yokuvikela ukukhulekela kwethu eYurophu. Manje ungase uzibuze-umsebenzi usungulwe kulo lonke elaseYurophu iminyaka eminingi ngakho ingabe lokhu kuyadingeka ngempela? Yebo kunjalo. Ngokwesibonelo, muva nje uhulumeni waseNorway unqume ukuthi oFakazi BakaJehova ngeke besakwazi ukuthola izinzuzo ezithile zikahulumeni ezinikezwa zonke izinkolo ezibhalisiwe.

U-Eric Wilson: Lokho uTony Morris abhekisela kukho uxhaso lukahulumeni okubikwa ukuthi luyizigidi ezingu-1.5 iNorway eyinikeza i-Watch Tower Society minyaka yonke. Zonke izinkolo ezibhalisiwe eNorway zithola uxhaso lwezimali lwaminyaka yonke. Yini eyayiyoshukumisela uhulumeni walelo zwe ukuba uhoxise lolo xhaso lwenkolo yoFakazi BakaJehova? Asilalele:

UTony Morris: Lapha ukuze achaze okwengeziwe ngalokhu umzalwane uJorgen Pedersen: Sashaqeka lapho sithola incwadi evela kuziphathimandla zikahulumeni e-Oslo, eNorway zisongela ngokususa ukubhaliswa kwethu njengomphakathi wenkolo. Sekuyiminyaka engaphezu kuka-120 oFakazi BakaJehova beshumayela izindaba ezinhle ngentshiseko eNorway. Eqinisweni, oFakazi BakaJehova bahlupheka ngenxa yokholo lwabo ngaphansi kokubusa kwamaNazi eNorway phakathi neMpi Yezwe II. Ekhuluma ngendlela oFakazi BakaJehova ababewukuphela ngayo iqembu lenkolo elamelana ngokuqinile namaNazi, uNgqongqoshe wezenkolo wangaphambili wachaza: “Abantu kulo lonke izwe kufanele bazi ngalokhu, ikakhulukazi intsha eyayizozuza kulokhu kwaziswa.

Besilokhu saziwa njengezakhamuzi ezinhle. Eqinisweni, umbiko weningi wawuthi oFakazi BakaJehova bayaqikelela ukuthi bayayilalela imithetho yezwe. Manje sebemise izibonelelo zethu ngenkathi kunemiphakathi yezenkolo engaphezu kuka-700 esaqhubeka nokuthola izinzuzo ezinjalo zikahulumeni. Lesi sinqumo siphambene nomthetho-sisekelo futhi siwukuhlasela okungakaze kubonwe kwenkululeko engokwenkolo eNorway. Ngosizo lwehhovisi lenkululeko yokukhulekela elisanda kumiswa, siphishekela amakhambi angokomthetho. Khona manjalo, siqhuba izingxoxo nezikhulu zikahulumeni, futhi sithandazela ukuthi lesi simo sixazululwe ngokuthula.

U-Eric Wilson: UPedersen ukubiza lokhu njengokuhlasela okungekho emthethweni koFakazi BakaJehova athi baphawuleka ngokuba phakathi kwezakhamuzi zaseNorway ezigcina umthetho kakhulu. Yebo, ngendlela evamile ye-Watch Tower, akanikezi bufakazi balokhu.

Ngokusobala, uhulumeni waseNorway awuvumelani nombono kaPedersen wokuthi oFakazi bayawuthobela umthetho. Yebo, asikhulumi ngemithetho yomgwaqo, noma imithetho yentela lapha. Kunemithetho ephakeme elawula amalungelo omuntu, lokho izizwe ezikubiza ngokuthi “amalungelo abantu,” futhi yilawo malungelo iNorway ethi oFakazi BakaJehova baye bawephula futhi abasaqhubeka bewephula ngokusebenzisa izimiso zeNdikimba Ebusayo.

UTony uyakwazi lokhu, kodwa akasho lutho ngakho. Wayengakwenza kanjani? Lokho kungamdinga ukuba angene emininingwaneni futhi njengoba isisho sisho, “UDeveli usemininingwaneni.”

Kunalokho, uMorris ukhanga ngokomzwelo ngokusekelwe emlandweni woFakazi BakaJehova eNorway njengalabo abakhuthazelela ushushiso ngaphansi kokubusa kwamaNazi phakathi neMpi Yezwe Yesibili. Konke lokhu kuhloselwe ukuthonya oFakazi BakaJehova abakhohliseka kalula ukuba bakholelwe ukuthi isinqumo saseNorway siwukuhlasela okungqubuzana nomthetho-sisekelo kokuhlasela “abantu bakaNkulunkulu,” inkululeko yenkolo. UTony akafuni oFakazi bazi ukuthi iNorway empeleni iwusekela umthetho-sisekelo wayo nenkululeko yenkolo ngokujezisa labo abawephulayo. UTony ufuna izilaleli zakhe zikholelwe ukuthi iNorway igcwalisa isiprofetho seBhayibheli esithi amaKristu eqiniso ayoshushiswa. Kungase kuthiwe iNorway igcwalisa iziprofetho zeBhayibheli, hhayi nje isiprofetho uTony ayekhuluma ngaso. Ingabe lesi kungaba yisigaba sokuqala salokho okungase kugcwalise isiprofetho esiphathelene nokuhlaselwa kweBabiloni elikhulu? Isikhathi sizosho.

Le ndaba iyikhathaza kakhulu i-Watch Tower Corporation, hhayi nje ngenxa yokulahlekelwa izigidi zamaRandi kahulumeni wamahhala. Kukhona okunye ukukhathazeka uTony Morris akukhathaza ngakho:

UTony Morris: Iziphathimandla zaseNorway zisabise ngokuthi zizosisusa ukubhaliswa kwethu ngokomthetho ngenxa yezinkolelo nemikhuba yethu engokomBhalo mayelana nokususwa ekuhlanganyeleni.

U-Eric Wilson: Lokho uTony ayesaba ukuthi kuzokwenzeka ngesikhathi kwenziwa le vidiyo ye-JW.org, manje sekwenzekile. Ngempela uHulumeni waseNorway ukususile ukubhaliswa kwe-Watch Tower Society okungokwenkolo. Lokho kusho ukuthi isikhundla sabo njengenhlangano esiza abantulayo isiphelile, kanye nazo zonke izivikelo ezinikezwa imiphakathi yezenkolo ngaphansi komthetho waseNorway. Ngicabanga ukuthi manje sebezokhokha intela kuyo yonke iminikelo engena esikhwameni sabo. Yiqiniso, oFakazi basengahlangana futhi bashumayele eNorway. Abekho ngaphansi kokuvinjelwa. Lokhu akukhona neze lokho uJesu ayebhekisela kukho lapho ekhuluma ngokushushiswa ngenxa yegama lakhe. Phela, amabandla ekhulwini lokuqala ayengalutholi uxhaso lukahulumeni futhi ayengayikhokhi intela. Kubonakala sengathi lokhu “kushushiswa” kumayelana nemali.

Ingabe INqabayokulinda iyakhunyulwa ibe nqunu (ngokwezimali) eNorway? Ingabe lokhu kuzoma eNorway, noma ingabe ezinye Izizwe Zomhlaba Wokuqala zizolandela? IBrithani inophenyo oluqhubekayo mayelana nokupha kwe-Watch Tower. IFrance iphinde yathatha isikhundla esiqinile maqondana neNhlangano, okuyiphoqe ukuthi ivale igatsha layo laseFrance isikhashana futhi ithuthele amahhovisi egatsheni laseBrithani.

UTony Morris: Ohulumeni abahlukahlukene bazoyibekela inselele inkululeko yethu yokukhulekela. Bangase basicindezele ukuba siguqule izinkolelo zethu ezingokomBhalo kodwa ngokuqinisekile ngeke sikwenze lokho!

U-Eric Wilson: UTony uthatha umugqa onzima. Ngiyaqiniseka ukuthi oFakazi BakaJehova abathembekile bayamkhuthaza, futhi kufanele nakanjani uma ekhuluma iqiniso. Kodwa yena? Uthi iNhlangano ayisoze yashintsha izinkolelo zayo ezingokomBhalo, kodwa ingabe lezo zinkolelo empeleni zingokomBhalo? Ngoba uma zingewona, khona-ke zingamanga, futhi uma zingamanga, khona-ke inkolo yoFakazi BakaJehova ifana ncamashi nazo zonke ezinye izinkolo zamanga abathi zihlanganisa iBabiloni elikhulu, isifebe sesAmbulo.

Tony Morris: Imizamo iyenziwa ukubhekana nalolu daba. Okwamanje, ngicela ukwenzele umthandazo

U-Eric Wilson: Uma umuntu noma inkolo ethile ingawulaleli umthetho kaNkulunkulu, ingabe uJehova uNkulunkulu uyayizwa imithandazo yabo? IBhayibheli liyasitshela:

“Osusa indlebe yakhe ekuzweni umthetho—ngisho nomthandazo wakhe uyisinengiso.” ( IzAga 28:9 )

Uyabona, kulula ukusho ukuthi noma yisiphi isijeziso esivela kohulumeni “bezwe” siwuhlobo loshushiso uJesu athi lwaluyokwehlela abafundi bakhe. Kulula ukusho ukuthi iqiniso lokuthi iNhlangano “iyashushiswa” liwubufakazi bokwamukelwa uNkulunkulu, kodwa lokho akwenzi kube njalo. IBhayibheli liyasitshela:

“Wonke umuntu makazithobe emagunyeni aphakeme, ngoba akukho gunya elikhona ngaphandle kukaNkulunkulu; amagunya akhona amiswe uNkulunkulu ezikhundleni zawo ezilinganiselwe. Ngakho-ke, noma ubani omelene negunya umelene nelungiselelo likaNkulunkulu; labo abaye bamelana nalo bayozilethela isahlulelo. Ngoba labo babusi bayinto yokwesatshwa, hhayi esenzweni esihle, kodwa kwababi. Ingabe ufuna ukukhululeka ekwesabeni igunya? Qhubeka wenza okuhle, futhi uyodunyiswa yikho; ngoba iyisikhonzi sikaNkulunkulu kuwe ukuze kube kuhle kuwe. Kodwa uma wenza okubi, yesaba, ngoba ayiphathi ngeze inkemba. Uyisikhonzi sikaNkulunkulu, umphindiseli wokuveza ulaka kulowo owenza okubi.” ( Roma 13:1-4 )

Okuwukuphela kwesisekelo sokumelana nokubusa kwamagunya aphakeme yilapho imithetho yawo iphikisana nomthetho kaNkulunkulu. Abaphostoli batshela iSanhedrini ukuthi babengeke bawulalele umyalo wenkantolo wokuyeka ukushumayela ngegama likaJesu. Bamemezela ngesibindi, “Kumelwe silalele uNkulunkulu njengombusi kunabantu.” ( IzEnzo 5:29 )

Ubonile yini ukuthi uTony akakutshelanga ukuthi yini uhulumeni waseNorway aphikisana nayo? Akazange akutshele ukuthi yiziphi “izinkolelo ezingokomBhalo” uhulumeni ayecela ukuba oFakazi BakaJehova bazishintshe? Konke akushilo ukuthi kuhilela “ukususa ekuhlanganyeleni.” Kodwa muva nje kunecala eNorway eliye laze laya enkantolo ephakeme lapho udade othile ethi ukususwa kwakhe ekuhlanganyeleni kwakungalungile, nokho inkantolo ephakeme yaseNorway yalisekela ilungelo loFakazi BakaJehova lokuhoxisa ubulungu bakhe eNhlanganweni. INqabayokulinda yawina! Ngakho-ke, u-Tony akavuleleki ngokuphelele futhi akathembekile kithi lapha.

UTony wayezokwazi ngempela ngalelo cala lasenkantolo ephakeme, ngakho umayelana nani? Iliphi iqiniso alifihlela oFakazi BakaJehova? Uma uHulumeni waseNorway ngempela enza ngokungenabulungisa futhi uncisha inkululeko yokuzikhethela ngokwenkolo yoFakazi BakaJehova, kungani ungasinikeze imininingwane, Tony? Masithembeke sivule lapha, kulungile? Kungenzeka yini ukuthi izinqubomgomo zeNhlangano uHulumeni waseNorway azithola zinephutha azikho ngokombhalo, kodwa zenziwe ngabantu?

UJesu usixwayisa ngokuthi lo mehluko ubalulekile ukuze ukukhulekela kwethu uNkulunkulu kwamukeleke. UJesu uthi: “Nina bazenzisi, u-Isaya waprofetha ngokufanelekile ngani, ethi: ‘Lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo, kodwa izinhliziyo zaso zikude nami. Baqhubeka bengikhulekela ngeze, ngoba bafundisa imiyalo yabantu njengezimfundiso.’” ( Mathewu 15:7-9 ) Ngakho-ke, izinceku zikaNkulunkulu zifundisa izimfundiso eziyimiyalo yabantu.

Ingabe imithandazo uTony acela oFakazi BakaJehova ukuba bayenze ukuze iNorway ibuyisele ukubhaliswa kwe-Watch Tower Society ngokwenkolo izophendulwa? Noma ingabe bayozibonakalisa ‘beyisinengiso’ njengoba izAga 28:9 zisho?

Ingabe isimiso sokwahlulela soFakazi BakaJehova sivela kuNkulunkulu, noma ingabe oFakazi bafundiswa “izimfundiso eziyimiyalo yabantu”? Ingabe isimiso sokwahlulela se-Watch Tower Corporation siyawephula amalungelo abantu ayisisekelo futhi siletha isihlamba egameni elingcwele likaNkulunkulu?

Uma unguFakazi KaJehova obukele le vidiyo, ngikubekela inselele yokuba ukhiphe INguqulo Yezwe Elisha YeBhayibheli yakho bese uphendula imibuzo engizokubuza yona.

Ngenkathi ngisengumdala, ngathola incwadi ka-ks enikezwa abadala kuphela (https://thetruthofjehowaswittness.files.wordpress.com/2012/12/jehovas-vitner.pdf) Nasi isithombe senguqulo ka-2021 yale ncwadi, ebizwa ngokuthi “Yalusa Umhlambi KaNkulunkulu”. Lena yimithetho abadala abayilandela lapho besingatha izindaba zokwahlulela ebandleni. Kungani kuyimfihlo? Kungani kungelona ulwazi lomphakathi? ECanada, ezweni lakithi, yonke imithetho yesizwe iwulwazi lomphakathi. Ngicabanga ukuthi okufanayo kuyiqiniso nakuwe ezweni lakini, ngaphandle uma kwenzeka uhlala esimweni sobushiqela.

Empeleni, isimiso sokwahlulela esisetshenziswa iNhlangano YoFakazi BakaJehova sinezici eziningi, okuthi uma zisetshenziswa ezinkantolo zamazwe amaningi athuthukile, zibe ukwephulwa okukhulu kwamalungelo abantu.

Isibonelo, bewazi ukuthi uma ubizelwe ekomitini lezokwahlulela labadala be-JW, awuvunyelwe ukuletha izeluleko ezizimele. Awukwazi ngisho ukuletha umuntu osondelene nawe ukuze uthole ukwesekwa. Uma ungomusha noma ungowesifazane osemusha osolwa ngokuziphatha kabi ngokobulili, kufanele uhlale wedwa ubhekane namadoda amadala amathathu noma ngaphezulu azokuxoxela yonke imininingwane ethile yesono sakho okusolwa kuso. Kuyasebenza okufanayo uma uyisisulu sokudlwengulwa noma ukuhlukunyezwa kwengane, ulindeleke futhi ukuthi uyixoxe indaba yakho uwedwa.

Kusukela esahlukweni 16 isig. 1 yebhukwana lakamuva (2021) labadala esilifundile:

“Inkantolo ivulwa ngomkhuleko nomsolwa ekhona.

Ngokuvamile, izibukeli azivunyelwe. (Bheka 15:12-13, 15 .) Usihlalo ube esesho isizathu sokuqulwa kwecala abese echaza ukuthi ukuqoshwa okulalelwayo noma nge-video akuvunyelwe.”

Ukufakwa kwegama elithi "imvamisa" kusanda kwenzeka, okungenzeka ukuthi kuhambisana nengcindezi ebekwe Inhlangano kulandela ukulalelwa kwe-Australia Royal Commission ngo-2015.

Inguqulo ka-2010 yale manuwali yamane yathi: “Ababukele akufanele babe khona ukuze bathole ukwesekwa ngokokuziphatha.” Izulu liyakwenqabela ukuthi isisulu sokuhlukunyezwa kufanele sibe nokusekelwa ngokokuziphatha.

Iphuzu liwukuthi, Likusho kuphi iBhayibheli lokhu, Tony Morris? Uyatshela?

Akukho seluleko, akukho kusekelwa ngokokuziphatha, akukho okurekhodiwe noma irekhodi lokuqulwa kwamacala!

Emazweni aphucuzekile njengezwe lakithi, kunomqophi wasenkantolo obhala phansi wonke amagama ashiwoyo. Izilingo ziyizindaba zomphakathi. Azikho izinkantolo eziyimfihlo zegumbi lenkanyezi. Lokho kungaba ukwephulwa kwamalungelo abantu ayisisekelo.

Lo mkhuba we-JW awukho ngokombhalo. Ezikhathini zeBhayibheli, amadoda amadala ayelalela amacala phambi kwabantu, emasangweni omuzi. Ngakho-ke, Tony, ingabe sikhona isibonelo emiBhalweni somkhuba wokungavumeli izibukeli nokuqoshwa kwamacala e-JW? Cha!

Eshu. nginephutha. UTony angakhomba isisekelo esingokomBhalo sale nkolelo, isimiso sakhe sokwahlulela.

Angase abhekisele ecaleni likaJesu Kristu lokwahlulela owahudulelwa phambi kweSanhedrini yamaJuda eyedwa engenamuntu omsekelayo, elathathwa ngenkani ukuze liqulwe esimisweni esiyimfihlo, esivalekile, sasebusuku ngaphambi kokuba agwetshelwe ukufa. Ngakho, kubonakala sengathi isimiso sokwahlulela soFakazi BakaJehova sinaso isisekelo esingokomBhalo. Okwakufanele bakwenze kwakuwukuwelela ohlangothini olumnyama, indlela yabaFarisi.

O, kodwa asikaze sikunwaye.

Kukuphi eBhayibhelini lapho sithola khona isisekelo sokuba izindaba zokwahlulela zilalelwe abadala abathathu noma ngaphezulu? Ngicela ungibonise isahluko nevesi, ngicela uTony. Indoda yokuhlangenwe nakho kwakho kufanele ikwazi ukuyikhumbula ngekhanda?

Ah, akekho, akunjalo? Okuwukuphela kwesiqondiso esisithola eNkosini yethu uJesu sendlela yokusebenzelana nezoni ebandleni sitholakala kuMathewu 18:15-17 . Ake sikufunde lokho.

“Ngaphezu kwalokho, uma umfowenu ona, hamba uyembula iphutha lakhe phakathi kwakho naye ninodwa. Uma ekulalela, umzuzile umfowenu. Kodwa uma engalaleli, thatha kanye nawe oyedwa noma ababili, ukuze ngobufakazi babafakazi ababili noma abathathu yonke indaba iqiniswe. Uma engabalaleli, khuluma nebandla. Uma engalilaleli ngisho nebandla, kuwe makabe njengomuntu wezizwe nanjengomthelisi.” ( Mathewu 18:15-17 )

(Ngaphandle kwalokho, ngithatha yonke le mibhalo ku-Nguqulo Yezwe Elisha ngoba angifuni ukusolwa ngokuchema.)

Ngakho lapha uJesu usinika inqubo enezinyathelo ezintathu zokubhekana nesono, futhi ngeshwa, ukuphela kwendlela asinika yona.

Masiyiqhube ngesampula yesimo. Ake sithi kukhona abesifazane ababili abangashadile, u-Alice noJane. U-Alice uyazi ukuthi uJane uye walala nomuntu asebenza naye, ongeyena uFakazi. U-Alice uya kuJane futhi amtshele akwaziyo. UJane uzizwa ezisola. Uyalalela u-Alice futhi aphenduke, athandaze kuNkulunkulu ecela intethelelo. Isiphetho sendaba.

“Ima kancane,” kuzophikisa uTony. "U-Alice kufanele azise uJane futhi atshele abadala." Ngempela, Tony? Ukuphi uJesu lokho? “Hhayi-ke,” ngiyaqiniseka ukuthi uTony uzophikisa, “ngeke sivumele isono esingathi sína njengobufebe siqhubeke ngaphandle kohlobo oluthile lwesijeziso.”

Futhi, ngiyabuza, “Ikusho kuphi lokho na?”

Futhi uTony uzophendula ngokuvumelana nalokho okushiwo yizincwadi, ukuthi uMathewu 18:15-17 ukhuluma ngezono ezincane kuphela, hhayi izono ezimbi kakhulu.

Futhi, likusho kuphi lokho? (Abadala bayakuzonda uma ubuza lowo mbuzo. Uma uke wabhekana nabadala, ungaphikisani nabo futhi ungaphenduli emibuzweni yabo ephenyisisayo. Babuze nje ukuthi, “Likushophi lokho eBhayibhelini? ?” Izobashayela ihlombe.)

Uzoqaphela ngokufunda uMathewu 18:15 ukuthi uJesu akasho ukuthi, “Futhi uma umfowenu enza isono esincane…” Akabubeki ngezigaba ubukhulu besono, ngoba zonke izono ziyefana. Sonke isono siholela ekufeni. U-Eva wadla ucezu lwesithelo. Singakuhlukanisa lokho njengesenzo esingalungile. UAnaniya noSafira basho, esingakubiza namhlanje, “amanga amancane amhlophe,” kodwa uNkulunkulu wabashaya bafa ngenxa yawo.

Ngitshele, Tony, uma uJesu esinika kuphela inqubo okufanele siyilandele lapho sisebenzelana nalokho ongathanda ukukubiza ngokuthi “izono ezincane,” pho uphi umyalo wakhe wokuphatha “izono ezinkulu”? Ngokuqinisekile, ubengeke akushaye indiva lokho, akunjalo?

Bese kuba nayo yonke inqubo yokubuyisela esetshenziswa kumanuwali yabadala.

Indodana yolahleko yaxolelwa uyise nakuba isekude. Kodwa ukube uyise wayenguFakazi KaJehova, kwakuyodingeka alinde abadala ukuba bamnikeze “konke okucacile” ngaphambi kokuba akhulume nendodana yakhe. Lokho kwakungase kuthathe unyaka. Yebo, indodana kwakuyodingeka ihlale ithule ngemva kwehholo lombuso izinyanga ezingu-12 ikhuthazelela ukuhlazeka okucindezelayo ukuze ifunde ukuzithoba egunyeni labadala ngaphambi kokuba ibuyiselwe futhi ithethelelwe. Izinyanga eziyi-12 ziyisiqondiso nje. Ngazi ngabantu ababekezelela isikhathi eside sokuthotshiswa ngaphambi kokuba babuyiselwe emsebenzini. IBhayibheli lisitshela ukuthi uJehova uNkulunkulu ukulungele ukuthethelela inhliziyo ephendukile, kodwa ngeshwa, akayona ingxenye yohlelo lokubuyiselwa kwe-JW.

Ekhulwini lokuqala, amaKristu ayehlangana emizini yabazalwane.

"Baqhubeka nokuzinikela emfundisweni yabaphostoli, ukuhlangana ndawonye, ​​ukudla kanye nemikhuleko." (Izenzo 2: 42)

Uma othile ephendukile futhi efuna ukubuya, kwakungadingeki ukuba ahlale ekhoneni elimnyama lekhaya izinyanga zilandelana ukuze anganakwa kuyilapho wonke umuntu edla ukudla, ethandaza, futhi ekhulekela uNkulunkulu ngaphandle kokubavumela ukuba bahlanganyele futhi babaphathe ngendlela efanayo. abekho. Lokhu kubonisa ukuthi isimiso sokwahlulela soFakazi BakaJehova sibi kangakanani ngempela.

Tony, ukhuluma kakhulu ngezinkolelo zakho ezingokomBhalo. Ngibonise eBhayibhelini ukuthethelelwa kwezinqubomgomo zokubuyiselwa kweNhlangano.

Umhlambi wakho woFakazi BakaJehova abathembekile ufunde kahle ezimfundisweni zakho, Tony. Ngiyazi kunecala lapho ogogo nomkhulu benqatshelwa ukuya kubazukulu babo ngoba benqaba ukubalekela enye yezingane zabo. Umkhwenyana owenza lokhu okuncane okulimaza imizwa ufuna ukuba “ajabhise” (izwi lakhe) enye ingane yakhe ngokuyigwema, noma angeke esabavumela ukuba babone abazukulu babo. Futhi, iNhlangano iye yathuthela ohlangothini olumnyama lwabaFarisi, noma awukhumbuli yini, Tony othandekayo, ukuthi iNkosi yethu nayo yaba namahloni.

“. . .sigxilise amehlo ethu kuMmeli Oyinhloko noMphelelisi wokholo lwethu, uJesu. Ngenxa yenjabulo eyayibekwe phambi kwakhe wakhuthazelela isigxobo sokuhlushwa, edelela ihlazo,. . .” ( Hebheru 12:2 )

INdikimba Ebusayo iyakuthanda ukusho ukuthi oFakazi bayizisulu zokushushiswa, kodwa yona isiba abashushisi ngokwabo.

Bathathe inqubo elula neqondile yokugcina ibandla lihlanzekile nokusindisa labo abonayo ekulahlekeni, baliphendule isikhali sobumnyama, indlela yokulawula ngokwesaba nokwesaba. Yenza ngendlela yethu, kungenjalo sizokuhlukanisa nomndeni wakho nabangane, konke egameni likaNkulunkulu.

Konke uJesu asinika kona kuMathewu 18:15-17. Izinyathelo ezintathu okufanele uzilandele. Kodwa uTony nozakwabo abafuni ukuba ukukholelwe lokho, ngoba kubaphuca amandla abo. Uyabona, uma esimweni sethu esincane, uJane engazange asamukele iseluleko sika-Alice, khona-ke u-Alice kwakufanele eze naye oyedwa noma ababili ukuze enze omunye enze uJane aphenduke. Alisho umdala oyedwa noma ababili, omunye nje oyedwa noma ababili ukuze udaba luxazululwe ngomlomo wofakazi ababili noma abathathu (u-Alice engufakazi wesibili noma wesithathu). Khona-ke, uma uJane engasalaleli, u-Alice uyena udaba phambi kwebandla. Hhayi phambi kwendikimba yabadala, kodwa phambi kwebandla lonke. Abesilisa nabesifazane ngokufanayo. Ibandla lonke. Lokhu uJesu akusungula lapha yilokho namuhla esingakubiza ngokuthi ukungenelela.

Uma uJane engalilaleli lonke ibandla, umzimba kaKristu, khona-ke uJesu usitshela ukuthi kumelwe simbheke ‘njengomuntu wezizwe nomthelisi. AmaJuda akhuluma nomuntu wezizwe nomthelisi, kodwa awabangenisanga endlini yawo. UJesu wadla nezoni nabathelisi. AbaFarisi bamsola ngalokho. Kodwa uJesu wayehlala ezama ukuzuza abantu, ukuze abasindise esonweni.

Ngakho-ke, uJesu akatsheli abafundi bakhe ukuthi uma kukhona isoni esingaphenduki phakathi kwabo ukuthi kufanele basigweme ngokuphelele leso muntu, ngisho nokuvuma ukuthi sikhona “ngomusa” olula. Uthi ubudlelwano obungokomoya abaye baba naso nalowo muntu, ukudla kanye nezifanekiselo zesinkwa newayini kungaba yinto abangayiphika manje lowo muntu.

Ingabe yilokhu iNorway emelene nakho, imikhuba yokususa ekuhlanganyeleni yoFakazi BakaJehova? Cha. Iqiniso lokuthi oFakazi BakaJehova abanamatheli eBhayibhelini ngendlela abaqhuba ngayo izinqubo zabo zokwahlulela mayelana nokususwa ekuhlanganyeleni alibakhathaleli ohulumeni bomhlaba, kuhlanganise neNorway. Okukhathaza kakhulu iNorway ukuthi eminye yemikhuba nezinqubomgomo zeNhlangano zephula inkululeko yenkolo nenkululeko yokuzikhethela. Kafushane, inhlangano ye-Watch Tower ihlukumeza amalungelo abantu ayisisekelo, ngokusho kweNorway.

Kanjani? Akekho umlweli wamalungelo abantu odlula uBaba wethu osezulwini. Wathumela iNdodana yakhe ezelwe yodwa ukuba izosifela ukuze sisindiswe esonweni nasekufeni. Ukulandela izwi lakhe kuyoqinisekisa ukuthi silwela amalungelo abantu nenkululeko yawo wonke umuntu. Ngempela, uJesu—owaziwa nangokuthi “izwi likaNkulunkulu”—usitshela ukuthi ‘uma sihlala ezwini lakhe, siyolazi iqiniso neqiniso liyosikhulula’ ( Joh. 8:31, 32 ) Ngempela, uJesu—owaziwa nangokuthi “izwi likaNkulunkulu” usitshela ukuthi ‘uma sihlala ezwini lakhe, siyolazi iqiniso futhi iqiniso liyosikhulula.

Ngakho-ke, ngokudonswa kwemali okulula, oFakazi BakaJehova abalilandeli izwi likaNkulunkulu lapho bemisa izinqubo zabo zokwahlulela. Ungaphikisana nami, Tony Morris? Ngiqinisekile ubungenza. Kulungile-ke, ngibonise lapho itshela amaKristu ukuba agweme othile lapho enquma ukwesula ebandleni loFakazi BakaJehova. Ubiza lokho "ukuhlukanisa." Kunengxenye yonke esihlokweni encwadini yabadala ethi, “Yalusa Umhlambi KaNkulunkulu”.

Lesi simo savela obala ngesikhathi seKhomishini YaseRoyal Australia Yezimpendulo Zesikhungo Ekuhlukunyezweni Ngokocansi Kwezingane emuva ngo-2015. Ngizofaka isixhumanisi sombiko wabo encazelweni yale vidiyo (https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/case-studies/case-study-29-jehovahs-witnesses).

Kulapho okugqama khona ukwephulwa kwamalungelo abantu nenkululeko yenkolo. Isimo esingokoqobo ngesomntwana ohlukunyeziwe futhi owabikela abadala ngokuhlukunyezwa, kodwa bahluleka, bahluleka ukwazisa iziphathimandla. Khona-ke le ntombazanyana kwakulindeleke ukuba iqhubeke iya emihlanganweni futhi ibekezelele ukuba khona komhlukumezi wayo. Lapho intombazane ifinyelela iminyaka ethile, ayibange isakwazi ukubekezelela isimo futhi, njengoba isimiso se-JW sasihlulekile ukuyivikela, yasula. (Kufanele ngengeze ngokobakaki ukuthi lesi akusona neze isimo esiyingqayizivele noma esiyivelakancane.)

Lokhu kuphumele ekubeni kwenziwe isimemezelo endaweni yesikhulumi esifana nalesi esifundwayo lapho othile esuswa ekuhlanganyeleni. Ngenxa yalokho, ibandla lonke bekulindeleke ukuba ligweme isisulu sokuhlukunyezwa, okusho ukuthi ngeke lisakhuluma naye noma lihlanganyele naye nganoma iyiphi indlela.

Kuyinqubo engokomBhalo kanjani leyo, Tony? Kukuphi lapho iBhayibheli lisitshela khona ukuba sikwenze lokho? Kukuphi lapho iBhayibheli likushoyo okuthile ngokuzihlukanisa njengokufanelwe ukucwaswa ngokuphelele? Luphi uthando kulokho? Ngingakukhombisa lapho inzondo ikuphi, kodwa uthando luphi?

Incwadi yabadala engisanda kukubonisa yona ibala eyoku-1 Johane 2:19 ukuze ithethelele inqubomgomo yayo yokuhlukanisa. Leli vesi lifundeka kanje:

“Baphuma kithi, kodwa babengebona abethu; ngoba uba babengabakithi, ngabe bahlala lathi. Kodwa baphuma ukuze kuboniswe ukuthi akubona bonke abangabohlobo lwethu.” ( 1 Johane 2:19 )

Okokuqala, lokho akusho lutho ngokubagwema, akunjalo? Kodwa kubi kunalokho. Kubi kakhulu kunokudlula nje okubhalwe lapha. Lesi isibonelo esiyinhloko sokukha ama-cherry. Phawula ukuthi ivesi elidlule alikhonjwanga. Ifundeka kanje: “Bantwana, yihora lokugcina, futhi njengoba nje nizwile ukuthi umphik’ ukristu uyeza, ngisho namanje sekukhona abaphik’ ukristu abaningi, okuyiqiniso esikwaziyo ukuthi yihora lokugcina.” ( 1 Johane 2:18 )

Kukhuluma ngabaphikukristu, uTony. Uyazi, abantu abaphikisa uJesu Kristu ngenkuthalo. Hhayi izisulu zokuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi. Baningi abashiye iNhlangano yoFakazi BakaJehova, hhayi ngoba bemelene noKristu, kodwa okuphambene kakhulu. Bahamba ngoba bethanda uJesu Kristu futhi bakhathele izimfundiso zamanga nemikhuba emibi emelela kabi iNkosi yethu uJesu Kristu njengoba itholakala eNhlanganweni.

Ngazi ngodade othile owasuswa ekuhlanganyeleni ngoba efuna ukwandisa ulwazi lwakhe ngoJesu Kristu ngakho waya eqenjini lokufunda eliku-inthanethi elingahambisani nanoma iyiphi inkolo. IBhayibheli lisho kuphi ukuthi umuntu onjalo ungumphik’ ukristu, uTony?

UTony angaphikisa ngokuthi isinqumo sokugwema singesomuntu siqu. Cha akunjalo. Bengingumdala iminyaka engamashumi amane, futhi ngiyazi ukuthi kungamanga lokho.

Kungani lokhu kuyindaba yamalungelo abantu kanye nenkululeko yenkolo? Ngoba uma umntwana omncane ebhapathizwa futhi kamuva enquma ukukhetha inkambo ehlukile yokuphila, ngisho neyoqhubeka ekhulekela uNkulunkulu futhi elalela uJesu Kristu, uyohlukaniswa nayo yonke imindeni nabangane bakhe. Lokhu kungomthetho weNhlangano, futhi kuwumthetho ophoqelelwa abadala bendawo nababonisi abajikelezayo. Uma ujeziselwa ukushintsha inkolo yakho, lowo okujezisayo ukuncisha inkululeko yokuzikhethela nenkululeko yenkolo!

Ake sifingqe lokho okuthiwa izinkolelo ezingokomBhalo uTony azimemezela ngokuziqhenya ukuthi abasoze bayeka kungakhathaliseki ukuthi ikuphi ukucindezela kukahulumeni kusetshenziswa:

  • Amakomiti okwahlulela akhiwa abadala abathathu: Akukhona okungokomBhalo.
  • Imihlangano yasemnyango evaliwe ngaphandle kofakazi noma okuqoshiwe: Akukhona okungokombhalo.
  • Zonke izono kufanele zibikwe kubadala: Hhayi ngokombhalo.
  • Abadala ukwahlulela ubuqotho bokuphenduka: Hhayi ngokombhalo.
  • Amalungu ebandla kudingeka agweme, nakuba engazi lutho ngohlobo lwesono: Akukhona okungokomBhalo.
  • Iyonke, inqubo yokubuyisela ehlazisayo: Ngakho-ke akukhona okungokombhalo.
  • Ukuphatha umuntu ozihlukanisile njengesoni: Akukhona ngokombhalo.
  • Ukugwema ngokuphelele labo abahambayo: Akukhona ngokombhalo.
  • Ukugwema ngokuphelele abantu abasuswe ekuhlanganyeleni: Akukhona ngokombhalo.

“Ima kancane kuleso sokugcina,” uTony omdala omuhle angase aphikise. “Unephutha,” wayesho. “Lowo mgomo usekelwe kweyesi-2 kaJohane. Asivunyelwe ngisho nokubingelela abasusiwe.”

Oh Tony, angicabangi ukuthi ufuna ngiye lapho, kodwa uyazi ukuthi yini? Ngifuna ukuya lapho.

UJohane wasitshela ukuthi singabingeleli abathile, kodwa futhi, umongo uyikho konke.

“Ngokuba abakhohlisi abaningi baphumele ezweni, labo abangamvumi ukuthi uJesu Kristu weza enyameni. Lena yi- umkhohlisi futhi umphik'ukristu. Ziqapheleni, ukuze ningalahlekelwa yikho esikusebenzele, kodwa ukuze nizuze umvuzo ogcweleyo. Wonke umuntu o uphokophele phambili njalo kahlali emfundisweni kaKristu akanaye uNkulunkulu. Lowo ohlala kuleyo mfundiso nguye onakho kokubili uYise neNdodana. Uma kufika umuntu kini engalethi le mfundiso, ningamamukeli ezindlini zenu, ningambingeleli; Ngoba lowo embingelela ahlanganyela naye emisebenzini yakhe emibi.” ( 2 Johane 7-11 )

UJohane akakhulumi ngomuntu onquma ukushiya ibandla, mhlawumbe ukuze ahlanganyele neqembu elihlukile labantu abakhulekela uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso. Cha, uJohane ukhuluma ngabathile abeza ebandleni labangcwele, abantwana bakaNkulunkulu, beletha izimfundiso zamanga. Laba “bangabakhohlisi.” Isibonelo somkhohlisi kungaba umuntu okutshela ukuthi uNkulunkulu ufuna wenze okuthile ngendlela ethile (njengokugwema indodana noma indodakazi yakho) kuyilapho empeleni uNkulunkulu engayifuni into enjalo. “Ngibonise umbhalo!” Umkhohlisi.

UJohane ukutshela ukuthi lezi ziyokwenza ukuba ‘ulahlekelwe yizinto ozisebenzele ukuze ungawutholi umvuzo ogcwele. Imuphi umvuzo ogcwele? Awu, umvuzo wokuphila okuphakade embusweni kaNkulunkulu njengomunye wabantwana bakhe bokutholwa. Manje, ubani owenze lokho? Ubani okutshele ukuthi, “ungalokothi uthinte isinkwa newayini ngesikhathi sesikhumbuzo, ngoba awufaneleki. Ungumngane kaNkulunkulu kuphela, awuyena omunye wabantwana bakhe.” Hmm... ubani??

KuMathewu 18:15-17 uJesu usitshela indlela yokusebenzelana nezoni ebandleni. Ubani ‘oye waqhubela phambili kuleyomfundiso nongazange ahlale emfundisweni kaKristu’? Cabanga ngalokhu, ngoba lo myalo awuveli kimi, kodwa uvela kumphostoli ogcotshiwe, owamiswa nguJesu Kristu esikhundleni sakhe futhi wabhala ngaphansi kokuphefumulelwa komoya ongcwele kaNkulunkulu.

Uma sesimtholile umuntu onjalo, uNkulunkulu usitshela ukuba senzeni? Usitshela nokuba singambingelela ngobungane, ngoba uma senza kanjalo, khona-ke ‘siba abahlanganyeli emisebenzini yakhe emibi.

Sekuyisikhathi eside iNhlangano YoFakazi BakaJehova ibiza ezinye izinkolo njengezihlubuki nabaphikukristu. Kungani? Ngoba bafundisa izimfundiso zamanga futhi badukisa abantu. INhlangano ibabiza ngabakhohlisi, abaphikukristu, futhi bathi baqhubekela phambili futhi abaqhubekanga emfundisweni kaKristu.

Ingabe kufanele ngixhume amachashazi lapha?

Uma unomuzwa wokuthi izimfundiso zeNdikimba Ebusayo zifana nenkohliso, ukuphokophela phambili, ukungahlali emfundisweni kaKristu, ingabe asinazo izimpawu zomunye futhi umphik’ ukristu? Ekwenzeni amaKristu aqotho ukuba abagweme ngokungafanele abantwana bawo, ngisho nalapho beyizisulu zokuxhashazwa kwezingane, abayenga yini umhlambi wabo esonweni?

Cabanga ngamazwi kaJohane okuphetha: “Uma noma ubani eza kini engalethi le mfundiso, ningamamukeli ezindlini zenu noma nimbingelele. Ngoba lowo embingelela ahlanganyela naye emisebenzini yakhe emibi.” ( 2 Johane 11 )

Emibhalweni yesandla yesi-Aramu, alisho “ukubingelela,” kodwa lithi “ukuthokoza.” Uma sisekela inkolo yomuntu ‘ongumphik’ ukristu’ ngokuba “umkhohlisi” futhi ‘eqhubela phambili futhi engahlali emfundisweni kaKristu,’ umuntu osiphika “umvuzo wethu ogcwele,” kusho ukuthi asinjalo yini? “ukuthokoza” nalowo muntu noma iqembu labantu?

Qaphela, iNhlangano ayikutholi konke okungalungile. Ayikho inkolo yamanga eyenza konke kube kubi. Uma iNhlangano iqinisile ngokuthi inkolo yamanga iyisifebe esikhulu, khona-ke bona njengenkolo yamanga nabo bayingxenye yeBabiloni elikhulu. Futhi uma kunjalo, kungase kube ukuthi iNorway (phakathi Kwamazwe Omhlaba Wokuqala) isiqalile ukugingqika ngokulandela isithelo esilenga kancane futhi yaphuca ingcebo yeNhlangano.

Kuyofika isikhathi lapho uJehova uNkulunkulu, ngoJesu ammisile njengomahluleli womhlaba wonke, eyoletha isijeziso phezu kwalabo abathi bangabantu bakhe, kodwa bephika inkosi yabo. Kungakho iNkosi yethu isibiza ithi: “Phumani kulo, bantu bami, uma ningafuni ukuhlanganyela nalo ezonweni zalo, futhi ningafuni ukwamukela ingxenye yezinhlupho zalo. ( IsAmbulo 18:4 )

Umbuzo uthi silalele na? Ngoba, bafowethu nodadewethu, umbhalo usodongeni.

4.6 9 amavoti
Isilinganiso se-Article
Yazisa ngakho

Le sayithi isebenzisa i-Akismet ukunciphisa ugaxekile. Funda ukuthi idatha yakho yokuphawula isetshenziswa kanjani.

50 Amazwana
esisha
endala iningi livotelwe
Okungaphakathi Okuphakelayo
Buka wonke amazwana
jwc

Ngicabanga ukuthi ingxenye yesizathu esenza silwe nale nkinga kungenxa yokuhlukaniswa esikuzwayo. Kimina, isifundo sencwadi sangoLwesibili sasiwumhlangano ongcono kakhulu. Njengomncane we-MS nganikezwa umsebenzi wokuphakela itiye namabhisikidi ngemva komhlangano. Ngempela kwakuyisikhathi sobudlelwane bobuKristu beqiniso, ngisho noma uMary (indlu kaDadewethu esasihlanganela kuyo) eqaphe ngeso elibukhali wonke umuntu. Ezinyangeni zasehlobo sasilibala amahora amaningi ngemva komhlangano sixoxa, futhi sihlela inkonzo yethu yesonto elizayo. O! ngizikhumbula kanjani lezo zinsuku.... Funda kabanzi "

jwc

. . . kodwa angiyitholi inkomishi yetiye namabhisikidi kule mihlangano. Bengilokhu ngihambela umhlangano wangeSonto ngo-5pm cishe amasonto ayi-6.

Emhlanganweni wanamuhla, ngicela ukubuza umbuzo: “Obani abafowethu kuKristu, futhi ngibatholaphi”?

jwc

xrt469 - ngicela ungafi !!!

Igama lami nginguJohn, ngihlala eSussex, eNgilandi. Uma ufuna ukukhuluma ngalolu daba ku-121 ngingu-RWA ukuze ngihlanganyele isikhathi sami nawe.

Ikheli lami le-imeyili lithi: atquk@me.com.

Ngethemba ukuthi u-Eric akanankinga nami ngokuthumela ikheli lami le-imeyili.

Leonon Josephus

Kwakukhona izinto ezinhle endleleni izinkinga ezazisingathwa ngayo ngezikhathi zama-Israyeli. Emasangweni edolobha ukuze abantu bazi ukuthi kwenzekani. Nokho, hhayi ukuze abantu bangene emaphutheni abanye, kodwa ukuze bazi ukuthi ubulungiswa benziwa obala, futhi ngokungakhethi. Ngiyazibuza ukuthi ngabe lokho kwenzeka ngaso sonke isikhathi, futhi ngandlela thize ngiyakungabaza. Akumangalisi ukuthi uJehova wabathukuthelela abantu. Akukho ukwenza ubulungisa (Mika 6:8 futhi kwalahleka kwezinye izindawo). Kulabo abasho ezinye zezingcezu ezinzima zomthetho... Funda kabanzi "

jwc

Ukukhuluma ngamahlaya; Ngicabanga ukuthi sonke kufanele sibe ama-ABC ekukhonzeni kwethu = UmKristu waseBereya 😄

Leonon Josephus

Imicabango emihle, Eric. Ihlala yaziswa, ikakhulukazi ngemva kweminyaka engu-7 ku-BP.

i-rusticshore

Ngibona emkhathizwe, ngesinye isikhathi - icala lekilasi lama-exJWs ngezizathu zokuphulwa kwamalungelo abo emvelo uma kukhulunywa ngokuziphatha okunonya nokungabi nabubele kwe-WT org.

Uma kubhekwa isici sesikhathi, nobubanzi bokuhlupheka okubekwa kuma-exJWs emhlabeni jikelele... Ngiyakubona lokhu kwenzeka! Futhi lapho isibonelo esingokomthetho sesibekiwe, abanye cishe bazosilandela emhlabeni wonke.

i-rusticshore

Ngaphezu kokuphawula kwami ​​ngenhla, ngingathanda ukubona (uma kungenzeka) icala loMbuso noma leNhlangano ngezizathu zokubhebhezela inzondo ngokusebenzisa izikhali zamagama ahlukahlukene ukucekela phansi amalungelo emvelo e-exJW.

“Isihlubuki” sisetshenziswe njengesikhali, kanye nohlobo lwenkulumo enenzondo yokubeka inzondo nokuqubuka kwe-vitriol ngokumelene nalabo abashiya i-JW org! Kunamavidiyo angaphezu kwenele ezikhulu zeNdikimba Kahulumeni, kanye namakhulu (uma kungezona izinkulungwane) zezindatshana ezigqugquzela lokhu kuklolodelana kwama-exJWs.

Frankie

Sawubona eNgilandi. Angivumelani neze nesiphetho sokuphawula kwakho. Manje ngizikhulumela mina neBhayibheli. Angifani nabo (isb. Lawo ma-JW ajwayele ukuxwaya) futhi angisoze ngamziba muntu, ngeke ngibuyisele ububi obufanayo. Kimina, uJesu Kristu uyisinqumo esiwujuqu hhayi ukuphawula kobuhlakani kwabescholastic. Ingabe uJesu wayebagwema abaFarisi, ingabe wayebagwema? Uthando olusenhlizweni yami lungaphezu kwakho konke, lungaphezu kokukholwa futhi lungaphezu kwethemba. Ngakho-ke - ingabe ama-JW athile abe yizitha zami? Kulungile, ngiyabathanda. Futhi ngizokhuluma... Funda kabanzi "

jwc

UFrankie wami othandekayo - amazwi akho ayiqiniso kakhulu:

Ngicabanga ukuthi baningi abafowethu nodadewethu abalungile eNhlanganweni abahlelwe nje njengami nabanye abaningi esithangamini sethu. Kumelwe sizame ukubavulela umnyango, onguJesu Kristu. Ngokuqondile ngenxa yokuthi ngiyazi futhi abazi okwamanje, ngibophekile ukuba ngimemezele kubo iNkosi yami, uJesu Kristu. Amen.

englander entsha

Le nto ehlobene engabhala ngayibeka ekhasini lami le-Facebook enyangeni noma edlule. Sanibonani bafundi, Namuhla ekuseni ngifuna ukukhuluma kancane ngeNcwadi yesiBili kaJohane. Ikakhulukazi ngifuna ukukhuluma ngamavesi 9 kuya ku-11. La mavesi amathathu asetshenziswa oFakazi BakaJehova ukuze baphoqelele ukwenqatshelwa kwamalungu abo ukukhuluma nalabo abasusiwe ekuhlanganyeleni nenhlangano yabo. Lokhu kwenqatshelwa koFakazi ukukhuluma nomuntu kungokuphila kwabo bonke abasusiwe ekuhlanganyeleni abangabuyeli enhlanganweni yoFakazi. Johane Wesibili ivesi 9 kuya... Funda kabanzi "

I-Ad_Lang

Kuyathakazelisa ukuthola le mininingwane, mayelana nokuza kukaJesu Kristu enyameni. Nokho, ngikhathazeke kakhulu ngesiphetho. Phawula ukuthi uJohane ubhala ngabakhohlisi abaphumele ezweni. Uphuma kuphi? Ukube babememezela izindaba ezinhle zamanga ngalezo zinsuku, babengeke yini babe sebandleni, njengoba babefundiswe izindaba ezinhle zokuqala? Ngazikhumbuza eyoku-1 Korinte 5 neyoku-1 Thimothewu 1, zombili izindawo uPawulu abhala kuzo ngokunikela abantu abathile kuSathane. Ingabe laba bantu ekuqaleni babengeke bazamukele izindaba ezinhle? Ngokufanayo, uPetru uyabhala... Funda kabanzi "

jwc

Ngokwengxenye enkulu, ngivumelana nawe. Uthando lwethu beluyosishukumisela ukuba sisize bonke. Uma senza iphutha uJesu uzofunda izinhliziyo zethu futhi abone isisusa sethu sokusindisa labo abadukisiwe.

Kuyindaba eyinkimbinkimbi, kodwa uthando lwethu ngabo bonke luhlala luhamba phambili ekuphileni kwethu.

jwc

U-Eric - akukona nje kuphela okuyinkimbinkimbi futhi kuyakhungathekisa kakhulu !! Ngike ngicabange ukuthi siyixaka kakhulu inkinga. Ngisenomndeni nabangane (kanye nabalingani bami abangamaphayona) ku-WT.org kodwa ngibathanda bonke. Ngibathandazela njalo. Manje njengoba ngithola amandla ami okomoya, ngenza icebo lokuba ngikhuthale enkonzweni yami - iB/S evela emabandleni endawo kufanele iqaphele (ngithemba ukuthi abangenzi uStephen kimi)! Ngiyabonga Eric (kanye nethimba lakho) futhi ngithandazela ukuthi izinhlelo zakho zomhlangano kaJulayi zithele izithelo eziningi -... Funda kabanzi "

I-Ad_Lang

Akukho ukukhathazeka, akuzange kungifikele ukuthi ungase uphakamise lokho.

Wenza kahle uma wenza umehluko ocacile, njengoba kimina kubonakala sengathi abantu abaningi abawutholi ngempela umehluko phakathi komuntu ngamunye nesenzo. Kuvame ukubaholela eziphethweni ezisheshayo zokuthi othile owenza okubi kumelwe ukuba ungumuntu omubi.

jwc

Bengifunda nje ngoSawule izolo; akwenza kuStefanu kwakukubi, kubi kakhulu. Kodwa uJehova noJesu babona okuthile kuye okwenza uPawulu waba umphostoli ongavamile!

Masibe nomjaho, futhi sibone ukuthi yimuphi phakathi kwethu ongathola ilungu le-GB ukuze abe umBereya ohloniphekile 🙏

jwc

Sawubona xrt469 - kukhona amaphuzu amahle kakhulu esihlokweni sakho. Kepha sidinga indlela yokuxhumana nala maphuzu emabandleni e-JW's (hhayi i-GB, abangabaqondisi be-WT.org ngempumelelo).

jwc

Kuyinqubo enzima. Ngangineminyaka engu-25 ngisehlane elingokomoya kwaze kwaba ngelinye iSonto ekuseni ngezwa ngingqongqoza emnyango wami wangaphambili ... ngachitha izinyanga eziyisithupha ngilwa nami ngokuthi kufanele ngenzeni. Ngathandaza, ngafunda iBhayibheli lami, ngathandaza, ngalungisa iBhayibheli lami futhi ezinyangeni ezimbalwa ezedlule ngakhubeka nge-BP. Lokhu kwangibangela ukudideka okwengeziwe ngakho ngathandaza, ngafunda iBhayibheli lami ... manje ngizizwa ngiqinisiwe futhi emasontweni ambalwa edlule ngadla isinkwa newayini okokuqala ngqa empilweni yami. Sonke sithatha uhambo lwethu kodwa umuzwa... Funda kabanzi "

jwc

Sizothola isaphulelo sokuthenga ngobuningi 🤣

Leonon Josephus

Kunamagama amabili asho “Ukubingelela” – Khairo (okusho ukuthi “thokozani”) kanye no-Aspazomai (Ukubingelela noma Ukubingelela).. I-Khairo igama elisetshenziswe kweyesi-2 kaJohane, futhi, njengoba kuye kwavezwa, lisho “ukuthokoza”. Ngokwazi kwami, iNhlangano izamile ukushintsha amagama amabili azungeze izincazelo zawo, izama ukwenza i-Khairo ukubingelela okujwayelekile kanye ne-Aspazomai indlela yokubingelela eyimpethu. INqabayokulinda (yesiNgisi) 7/15 1985 ikhasi 31 yaxoxa ngalendaba, futhi yacaphuna uR Lenski ekusekeleni, ethi kwakuwukubingelelana okuvamile emhlanganweni noma lapho nihlukana. Angikayifundi eyokuqala... Funda kabanzi "

I-Ad_Lang

Ngihlale ngibheke ngabomvu ukuphuma kwamavidiyo amasha; Ngibathola bekhuthaza ukuhlala okholweni. Kulokhu, ngikuthanda kakhulu ukuphawula mayelana nokuhunyushwa kwesi-Aramu kweyesi-2 Johane 11. Bengilokhu ngilwa nomqondo wokuthi kufanele ngiqhelelane noFakazi ngandlela thize noma cha. Ngabona ukuthi angikwazi ukubagwema ngokunengqondo njengabantu ngabanye, kodwa kuthiwani ngokubathola enkonzweni yendlu ngendlu? Ukusetshenziswa kwegama elithi “ukuthokoza” kukwenza kucace konke. Ngingakwazi ngempela ukuya kubo, ngisho nalapho ngisenkonzweni, kodwa angikwazi... Funda kabanzi "

UJames Mansoor

Lesi simo esithakazelisayo oye wasimisa lapho uthola incwadi evela kuphayona osenesikhathi eside ukhona ebandleni. Mhlawumbe ungase uthande indlela yami lapho ngibuza omunye wabadala osekunesikhathi eside baba khona ebandleni lethu, umbuzo ofanele… Ingabe bukhona ubufakazi obuvela kumaKhatholika, kanye noPapa obusho ukuthi uyizwi likaKristu lapha ebandleni? umhlaba? Akekho. Ngakho ngabuza, ingabe bukhona ubufakazi bokuthi indikimba ebusayo imiswe uKristu lapha emhlabeni, ngaphandle kwabo besho kanjalo, futhi thina sisho kanjalo? Lapho iNkosi uDavide yayikhona... Funda kabanzi "

I-Ad_Lang

Siyabonga ngokufaka kwakho. Ngikucabangele ukusikisela kwakho, futhi ngizohlanganisa ingxenye yakho kodwa kuze kube sezingeni lokuthi ngike ngaba nokusebenzelana noFakazi ngaphambili. Inkinga iwukuthi noma nini lapho uphakamisa ukuthi uxhumene nebandla, nakanjani uzothola imibuzo yokuthi liphi nokuthi kuphi. Ungamangala ukuthi mncane kangakanani lowo mhlaba nokuthi kungakanani ukukhuluma okuqhubekayo. Ngamanye amazwi, yisho igama lebandla futhi maduze nje bazothola othile abamaziyo oxhumene ngandlela thize nalelo bandla, uma engeyona ingxenye yalo. Ngingakwazi... Funda kabanzi "

jwc

Ngibhekene nesimo esifanayo (nakuba ngasuswa ekuhlanganyeleni, kodwa ngabuyiselwa, ngabe sengiwa), futhi ngihlanganyela njalo nabakwa-B/S lapho ngibabona besensimini. Ukufakaza “kofakazi” kimina kuyithuba lokubasiza babone iqiniso, kuyingxenye yenkonzo yami. Ngike ngibathengele ikhofi ngenkathi sixoxa. Emqondweni wami, kunomehluko phakathi “komshicileli wakho wombuso” ovamile nalabo abazama ukulawula izingqondo zenu. Anginakukhathazeka nhlobo njengoba ngihlale ngifuna ukubonisa uthando kubo bonke omakhelwane bami - Math... Funda kabanzi "

I-Ad_Lang

Ngiyabonga. Isikhumbuzo esihle sokuthi, ngempela, ukubonisa uthando kufanele kube injongo ngaso sonke isikhathi.

Njengoba kubonisa, angigonyiwe ngokuphelele ezimfundisweni zamanga, ngisho noma ngingavumelani nazo. Kuhle ukuba nani nonke eduze, ngomqondo othile, ukuze ningigcine ngizinzile okholweni lwami.

umabhebhana

Into eyodwa obekunzima ukuyisusa ekucabangeni kwami ​​nasemqondweni wami njenge-exjw wumbono wokuthi abanye bangamaKristu eqiniso kanti abanye bangamanga. Ngingubani mina ukuthi ngahlulele ukuthi umuntu ungumKristu noma cha? Luka 6:37 , NW, osukwini lwakhe, umphostoli uPawulu waveza indlela ayengafaneleki ngayo ukwahlulela ngisho naye ngokwakhe. 1 Korinte 4:5 Ingabe thina sikhulu kunoPawulu ngoba manje sesiphila eminyakeni eyizi-2000 kamuva? Kuwubuwula bokuziqhenya ngokwedlulele ukucabanga ukuthi thina emizimbeni yethu engaphelele singahlulela insindiso yomuntu. Uma kukhona abafundi beqiniso nabafundi bamanga... Funda kabanzi "

jwc

Umngane ungikhumbuza kuleli sonto into efanele okufanele yenziwe: “Akukhona lokho esikholelwa kukho okuletha insindiso, kodwa yilokho esikwenzayo ngesikholelwa kukho okusilethela insindiso?”

Leonon Josephus

Isihloko esihle kakhulu, u-Eric. Ngokudabukisayo izenzo zabazali lapho ingane yabo ingafisi ukuba uFakazi (futhi ingenzanga sono esingathi sína), ngokuyicela ukuba ihambe ekhaya, iye yaholela nasekuzibulaleni. Pho ubani onecala legazi ngalokho ?
Asethembe ukuthi izenzo zaseNorway ziholela ekulungisweni kweminye yemiphumela emibi yokususwa ekuhlanganyeleni.

jwc

"Leonardo Josephus" - kungenxa yokuthi unentshisekelo ku-Art noma umlando noma kokubili?

Ngiyiciko, futhi ngisanda kuqeda umdwebo wodade okhetheke kakhulu:

Uyawubona “umlando” emdwebeni?

616DEE8B-C8E5-4303-AAB8-6C7A755D35F7.png
marielle

UMerci Eric,
I-Ajouter, i-tout est clairement dit.
Woza Paul, tu parles avec isibindi du saint secret de la bonne nouvelle. Que la Parole éclaire ceux qui y sont attachés, malgré le martèlement dont ils font l'objet, et qui leur donne l'illusion qu'ils sont dans le vrai.

woli

Hallo Eric, nach Eilantrag der Zeugen hat die norwegische Regierung ihre Entscheidung wieder zurückgezogen.
Ngabe uzizwa unjani?
Am 30 Dezember hat man in Norwegen wieder zurück gezogen. Das wurde so kommuniziert.

sachanordwald

Sawubona Woli,

ukwaziswa kwami ​​kwakamuva ukuthi oFakazi BakaJehova bathole incwadi eyodwa yomthetho evimbela ukubhaliswa, eyakhishwa enkantolo yesifunda. Lokhu kusho ukuthi asikho isahlulelo esikhishiwe. Manje icala lisaqhubeka enkantolo. Ngakho-ke uhulumeni waseNorway akakahoxi lutho lapha. Manje sekumele silinde sibone ukuthi amacala asenkantolo azohamba kanjani.

Imikhonzo yabazalwane
Sacha

jwc

Ngicabanga ukuthi lokhu kuyiqiniso. Kukuwebhusayithi ye-JW.org lapho ukubhaliswa kumisiwe.

simon1288

Ngiyabonga Eric! Isifinyezo esihle ekugcineni. Ngiyayithanda.

UMike West

Nembile. Siyabonga ngokunye ukuphawula okuhle, u-Eric.

Oliver

Isixazululo esifanelekile kakhulu. Ngiwuthandile umbono wokuthi uJesu akenzi mehluko mayelana nobukhulu bezono. Ukuphikiswa okukodwa nje okuncane: njengoba ngikhumbula eminyakeni yami (eyokumosha) engama-35 ngiyi-JW, abalindele ukuthi bangasindiswa emizamweni yohulumeni yokuqeda zonke izinkolo. Bavele bacabange ukuthi noma nini lapho amandla eqala ukuhlangana nabo, izoholela ngqo e-Armagedoni, abayibona ngokuyinhloko njengomsebenzi wokuhlenga ovela kunkulunkulu, ngokukaZakariya 2: 8 "Othinta nina uthinta inhlamvu yeso lami”. Esinye isampula esimnandi samavesi eBhayibheli okukha ama-cherry.

englander entsha

OFakazi manje bafundiswa ukuthi bayosinda ekuhlaselweni kwazo zonke ezinye izinkolo. Isihloko se-Nqabayokulinda ka-October, ka-2019 esinesihloko esithi Ukuhlala Uthembekile Phakathi Nosizi Olukhulu sinalokhu, “ Kwesinye isikhathi, abantu ababhujiswa izinkolo zabo bangase bacasuke ukuthi oFakazi BakaJehova bayaqhubeka beqhuba inkolo yabo. Singacabanga nje ukuxokozela okungadalwa yilokhu, okuhlanganisa nezinkundla zokuxhumana. Izizwe nombusi wazo, uSathane, ziyosizonda ngokuba nenkolo eyodwa kuphela esekhona. Ngeke bawufinyelele umgomo wabo wokuqeda yonke inkolo emhlabeni. Ngakho sizokwenza... Funda kabanzi "

Ndumiso

Kunabantu abaningi abalungile ku-WT ORG. Kubi kakhulu imiqondo yabo ayisebenzi kahle bebodwa. Ngiyabonga ngesihloko esithi Meleti.

jwc

Ngiyavuma, nginothando oluningi lwe-B/S. Ngikholwa ukuthi amazwi ethu ahlala enziwa aphumelele uma siwagoqa ngemfudumalo yothando lwethu.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.