I-Ad_Lang

Ngazalelwa futhi ngakhulela esontweni lamaDashi, elasungulwa ngo-1945. Ngenxa yobunye bobuzenzisi, ngashiya ngineminyaka engu-18, ngifunga ukuthi ngeke ngisaba umKristu. Ngenkathi ama-JWs eqala ukukhuluma nami ngo-Agasti 2011, kwathatha izinyanga ezithile ngaphambi kokuba ngamukele ukuba neBhayibheli, kwase kuba neminye iminyaka emi-4 yokufunda nokugxeka, ngemva kwalokho ngabhapathizwa. Nakuba nginomuzwa wokuthi okuthile akuhambanga kahle iminyaka eminingi, ngagxila esithombeni esikhulu. Kwatholakala ukuthi ngibe nombono omuhle ngokweqile kwezinye izindawo. Ngamaphuzu amaningana, udaba lokunukubezwa kwezingane ngokocansi lwafika engqondweni yami, kwathi ekuqaleni kuka-2020, ngagcina ngifunde indatshana yezindaba mayelana nocwaningo oluyalwe nguhulumeni waseDashi. Kwangishaqisa ngandlela-thile, futhi nganquma ukumba ngijule. Indaba yayihilela icala lasenkantolo eNetherlands, lapho oFakazi babeye enkantolo ukuze bavimbe umbiko, omayelana nokusingatha ukunukubezwa kwezingane ngokobulili phakathi koFakazi BakaJehova, umyalo kangqongqoshe Wezokuvikela Ngokomthetho owawucelwe iphalamende laseNetherlands ngazwi linye. Abazalwane babelahlekelwe yicala, futhi ngalanda futhi ngawufunda umbiko ogcwele. NjengoFakazi, ngangingacabangi ukuthi kungani umuntu ebheka lo mbhalo njengenkulumo yokushushiswa. Ngathintana neReclaimed Voices, inhlangano yaseDutch esiza abantulayo ikakhulukazi yama-JWs aseke ahlukunyezwa ngokocansi enhlanganweni. Ngathumelela ihhovisi legatsha lesiDashi incwadi enamakhasi angu-16, ngichaza ngokucophelela lokho iBhayibheli elikushoyo ngalezi zinto. Inguqulo yesiNgisi yathunyelwa eNdikimbeni Ebusayo e-US. Ngathola impendulo evela ehhovisi legatsha laseBrithani, ingitusa ngokufaka uJehova ezinqumweni zami. Incwadi yami ayizange yaziswa kakhulu, kodwa akuzange kube nemiphumela ephawulekayo. Ngagcina ngigwenywa ngokwethukela lapho ngibonisa, emhlanganweni webandla, indlela uJohane 13:34 ahlobana ngayo nenkonzo yethu. Uma sichitha isikhathi esiningi enkonzweni yasobala kunesomunye nomunye, khona-ke sisuke siluqondisa kabi uthando lwethu. Ngathola ukuthi umdala owayesingethe wazama ukuthulisa umbhobho wami, akaphindanga wathola ithuba lokuphendula, futhi wayehlukaniswe nebandla lonke. Njengoba ngangiqondile futhi nginothando, ngaqhubeka nokugxeka ngaze ngaba nomhlangano wami we-JC ngo-2021 futhi ngasuswa ekuhlanganyeleni, angiphindanga ngabuya. Kade ngikhuluma ngaleso sinqumo siza nedlanzana labazalwane, futhi ngiyajabula ukubona ukuthi inqwaba lisangibingelela, futhi lisazoxoxa (kafushane), naphezu kokukhathazeka ngokubonwa. Ngenjabulo ngilokhu ngibaqhweba futhi ngibabingelela emgwaqweni, ngethemba ukuthi ukungakhululeki konke ukuba ngakubo kungase kubasize bacabange kabusha abakwenzayo.