I-Ad_Lang

Ngazalelwa futhi ngakhulela esontweni lamaDashi, elasungulwa ngo-1945. Ngenxa yobunye bobuzenzisi, ngashiya ngineminyaka engu-18, ngifunga ukuthi ngeke ngisaba umKristu. Ngenkathi ama-JWs eqala ukukhuluma nami ngo-Agasti 2011, kwathatha izinyanga ezithile ngaphambi kokuba ngamukele ukuba neBhayibheli, kwase kuba eminye iminyaka emi-4 yokufunda nokugxeka, ngemva kwalokho ngabhapathizwa. Nakuba nginomuzwa wokuthi kukhona okungahambi kahle iminyaka eminingi, ngagxila esithombeni esikhulu. Kwatholakala ukuthi ngibe nombono omuhle ngokweqile kwezinye izindawo. Emaphuzwini amaningana, udaba lokunukubezwa kwezingane ngokocansi lwafika engqondweni yami, kwathi ekuqaleni kuka-2020, ngagcina ngifunde indatshana yezindaba mayelana nocwaningo olwaluyalwe nguhulumeni waseDashi. Kwangishaqisa ngandlela-thile, futhi nganquma ukumba ngijule. Indaba yayihilela icala lasenkantolo eNetherlands, lapho oFakazi babeye enkantolo ukuze bavimbe umbiko, mayelana nokusingathwa kokunukubezwa kwezingane ngokobulili phakathi koFakazi BakaJehova, owayalelwa ungqongqoshe Wezokuvikela Ngokomthetho iphalamende laseNetherlands elaliyicelile ngazwilinye. Abazalwane babelahlekelwe yicala, futhi ngalanda futhi ngawufunda umbiko ogcwele. NjengoFakazi, ngangingacabangi ukuthi kungani umuntu ebheka le ncwadi njengenkulumo yokushushiswa. Ngathintana neReclaimed Voices, inhlangano yaseDutch esiza abantulayo ikakhulukazi ama-JWs aseke ahlukunyezwa ngokocansi enhlanganweni. Ngathumelela ihhovisi legatsha lesiDashi incwadi enamakhasi angu-16, ngichaza ngokucophelela lokho okushiwo iBhayibheli ngalezi zinto. Inguqulo yesiNgisi yathunyelwa eNdikimbeni Ebusayo e-US. Ngathola impendulo evela ehhovisi legatsha laseBrithani, ingitusa ngokufaka uJehova ezinqumweni zami. Incwadi yami ayizange yaziswa kakhulu, kodwa akuzange kube nemiphumela ephawulekayo. Ngagcina ngigwenywa ngokwethukela lapho ngibonisa, emhlanganweni webandla, indlela uJohane 13:34 ahlobana ngayo nenkonzo yethu. Uma sichitha isikhathi esiningi enkonzweni yasobala kunaso sodwa, khona-ke sisuke sidukisa uthando lwethu. Ngathola ukuthi umdala owayesingethe wazama ukuthulisa umbhobho wami, akaphindanga wathola ithuba lokuphendula, futhi wayehlukanisiwe nalo lonke ibandla. Njengoba ngangiqondile futhi nginothando, ngaqhubeka nokugxeka ngaze ngaba nomhlangano wami we-JC ngo-2021 futhi ngasuswa ekuhlanganyeleni, angiphindanga ngabuya. Kade ngikhuluma ngaleso sinqumo siza nedlanzana labazalwane, futhi ngiyajabula ukubona ukuthi inqwaba lisangibingelela, futhi lisazoxoxa (kafushane), naphezu kokukhathazeka ngokubonwa. Ngenjabulo ngilokhu ngibaqhweba futhi ngibabingelela emgwaqweni, ngethemba ukuthi ukungakhululeki konke ukuba ngakubo kungase kubasize bacabange kabusha abakwenzayo.