Elpida

Angiyena uFakazi KaJehova, kodwa ngifundile futhi ngiye emihlanganweni yangoLwesithathu neyangeSonto naseSikhumbuzweni kusukela cishe ngo-2008. Ngangifuna ukuqonda iBhayibheli kangcono ngemva kokulifunda izikhathi eziningi kusukela ekuqaleni kuya ekugcineni. Kodwa-ke, njengamaBhereya, ngibheka amaqiniso ami futhi lapho ngiqonda kakhudlwana, kulapho ngabona khona ukuthi angigcinanga nje ngokungakhululeki emihlanganweni kodwa ezinye izinto zazingenangqondo kimi. Ngangivame ukuphakamisa isandla sami ukuze ngiphawule kuze kube yiSonto elilodwa, umdala wangilungisa esidlangalaleni ukuthi angifanele ukusebenzisa amagama ami kepha lawo abhalwe kuleyo ndatshana. Angikwazanga ukukwenza njengoba ngingacabangi njengoFakazi. Angizemukeli izinto njengeqiniso ngaphandle kokuzihlola. Okungikhathaze kakhulu yizikhumbuzo njengoba ngikholelwa ukuthi, ngokusho kukaJesu, kufanele sidle noma yinini lapho sifuna khona, hhayi kanye ngonyaka; ngaphandle kwalokho, ubezocacisa futhi asho ngosuku lokukhumbula ukufa kwami, njll. Ngithola ukuthi uJesu wakhuluma mathupha futhi enothando kubantu bazo zonke izinhlanga nebala, noma ngabe babefundile noma cha. Lapho sengibonile ushintsho olwenziwe emazwini kaNkulunkulu nakaJesu, kwangiphatha kabi njengoba uNkulunkulu asitshele ukuthi singalingezi noma siliguqule iZwi lakhe. Ukulungisa uNkulunkulu, nokulungisa uJesu, Ogcotshiweyo, kuyangihlukumeza. IZwi likaNkulunkulu kufanele lihunyushwe kuphela, hhayi ukuhunyushwa.


“Ningawucimi umlilo womoya”

'Ningawucimi umlilo womoya' NWT 1 Thes. 5:19 Ngenkathi ngisebenza umRoma Katolika, ngangisebenzisa irosari ukwenza imithandazo yami kuNkulunkulu. Lokhu bekubandakanya ukusho imithandazo eyi-10 ethi “Dumisa uMariya” bese kuthi 1 "Umthandazo WeNkosi", futhi lokhu bengizokuphinda ...

Obani Abasebandleni LikaJehova?

KuLwesihlanu, kuDisemba 11, 2020 umbhalo wosuku (Ukuhlola ImiBhalo Nsuku Zonke), umyalezo wawuthi akumele siyeke ukuthandaza kuJehova nokuthi "sidinga ukulalela lokho uJehova asitshela khona ngeZwi lakhe nangenhlangano yakhe." Umbhalo ubusuka kuHabakuki 2: 1, ofundeka kanje, ...

Ingabe Ngiyisihlubuki Ngempela?

Kuze kube ngiya emihlanganweni ye-JW, bengingakaze ngicabange noma ngizwe ngokuhlubuka. Ngakho-ke bengingacaci ukuthi umuntu waba kanjani yisihlubuki. Ngiyizwile ikhulunywa kaningi emihlanganweni ye-JW futhi bengazi ukuthi akuyona into obufuna ukuba yiyo, ngendlela okushiwo ngayo. Kodwa-ke, ngenze ...

UJesu Ungena Kanjani Emikhulekweni Yami?

Ngesikhathi ngiseRoma Katolika, engangithandaza kuye kwakungeyona neze inkinga. Ngasho imithandazo yami engiyibambe ngekhanda ngalandela nge-Amen. IBhayibheli lalingakaze libe yingxenye yemfundiso ye-RC, ngakho-ke, ngangingayazi. Ngingumfundi okhuthele futhi bengifunda kusukela ...

Ukuyekisa Okufundile

Kungumkhuba wami, emva kwemithandazo yami yasekuseni, ukufunda incwadi ethi JW nsuku zonke ethi Ukuhlola ImiBhalo, ufunde iKingdom Interlinear, lapho itholakala. futhi angibheki nje kuphela imibhalo ye-New World Translation ecashunwe kodwa futhi naleyo ye- Kingdom Interlinear. Ngaphezu kwalokho, nami ...