Zonke Izihloko > Iziprofetho zikaDaniels

Ukubuyekeza umbono kaDaniels weRam neMbuzi

- UDaniel 8: 1-27 Isingeniso Lokhu kubuyekezwa kwe-akhawunti kuDaniel 8: 1-27 komunye umbono owanikwa uDaniel, kwagqugquzelwa wukuhlolwa kukaDaniel 11 no-12 ngeNkosi yaseNyakatho neNkosi yaseNingizimu kanye imiphumela yayo. Lo mbhalo uthatha okufanayo ...

Ukubuyekeza umbono kaDaniel Wezilo Ezine

UDaniel 7: 1-28 Isingeniso Ukuphinda kubuye ukulandisa okukuDaniyeli 7: 1-28 wephupho likaDaniel, kwavuselelwa ukuhlolwa kukaDaniel 11 no-12 maqondana neNkosi yasenyakatho neNkosi yaseningizimu nemiphumela yayo. Lo mbhalo uthatha indlela efanayo ...

Ukuphinda ubuke iphupho likaNebukhadinezari lesithombe

Ukuhlola UDaniel 2: 31-45 Isingeniso Lokhu kuphinda kubuye ukulandisa okukuDaniel 2: 31-45 ngephupho likaNebukadinesari lesithombe, kwavuselelwa ukuhlolwa kukaDaniel 11 no-12 ngeNkosi yasenyakatho neNkosi yaseningizimu kanye imiphumela yayo. Indlela eya ...

Isiprofetho sikaMesiya sikaDaniel 9: 24-27 - Ingxenye 8

Ukuvumelanisa kabusha Isiprofetho SikaMesiya sikaDaniel 9: 24-27 noMlando Womhlaba Ukuphothula Isixazululo Isifinyezo Sokutholakele Kuze Kube Manje kulolu phenyo lomjaho kuze kube manje, sithole okulandelayo emibhalweni: Lesi sixazululo sabeka ukuphela kwama-69 ayisikhombisa ngo-29. ..

Isiprofetho sikaMesiya sikaDaniel 9: 24-27 - Ingxenye 7

Ukuvumelanisa kabusha Isiphrofetho SikaMesiya sikaDaniel 9: 24-27 kanye noMlando Wokuhlonza Izisombululo - kuyaqhubeka (2) 6. Izinkinga Zokulandelana Kwamakhosi AmaMede NamaPheresiya Isixazululo Isiqephu esidinga ukusiphenya ukuthola isixazululo ngu-Ezra 4: 5-7. U-Ezra 4: 5 usitshela ukuthi ...

Inkosi yasenyakatho neNkosi yaseningizimu

Ayengobani amakhosi asenyakatho namakhosi aseningizimu? Ngabe asekhona nanamuhla?
Lokhu kungukuhlolwa kwevesi ngesiprofetho esimeni salo sebhayibheli nesomlando ngaphandle kwemibono ngemiphumela elindelekile.

Isiprofetho sikaMesiya sikaDaniel 9: 24-27 - Ingxenye 6

Ukuhlobanisa Isiprofetho SikaMesiya SikaDaniel 9: 24-27 neSingeniso Somlando Sokuthola Isixazululo Kuze kube manje, sesihlolile izingqinamba nezinkinga ngezixazululo zamanje ezingxenyeni 1 no-2. Sesisungule nesisekelo samaqiniso yingakho nohlaka okufanele silubeke. ..

Isiprofetho sikaMesiya sikaDaniel 9: 24-27 - Ingxenye 5

Ukuvumelanisa kabusha uMesiya kaMprofethi kaDaniel 9: 24-27 ne-Secular History Establishing Foundations for a Solution - iyaqhubeka (3) G. Ukubuka konke ngezehlakalo zezincwadi zika-Ezra, uNehemiya no-Esther Qaphela ukuthi kukholamu losuku, umbhalo ogqamile uthi usuku lomcimbi ...

Isiprofetho sikaMesiya sikaDaniel 9: 24-27 - Ingxenye 4

Ukuvumelanisa Isiprofetho SikaMesiya sikaDaniel 9: 24-27 noMlando Womhlaba Ukusungula Izisekelo Zesisombululo - kuyaqhubeka (2) E. Ukuhlola Indawo Okuzoqalwa Kuyo indawo yokuqala sidinga ukufanisa isiprofetho esikuDaniel 9:25 ngegama noma ngomyalo ukuthi ...

Isiprofetho sikaMesiya sikaDaniel 9: 24-27 - Ingxenye 3

Ukuvumelanisa kabusha Isiprofetho SikaMesiya sikaDaniel 9: 24-27 noMlando Womhlaba Ukusungula Izisekelo Zekhambi A. Isingeniso Ukuthola noma yiziphi izixazululo ezinkingeni esizihlonze ezingxenyeni 1 no-2 zochungechunge lwethu, okokuqala sidinga ukusungula izisekelo ezithile ...

Isiprofetho sikaMesiya sikaDaniel 9: 24-27 - Ingxenye 2

Ukuvumelanisa kabusha Isiprofetho SikaMesiya sikaDaniel 9: 24-27 kanye Nezindaba Zomlando Eziyimfihlo Ezikhonjwe Ngokuqonda Okuvamile - kwaqhubeka Ezinye Izinkinga ezitholakala ocwaningweni 6. Ukulandelana kwabaPristi Abakhulu nobude benkonzo / iminyaka Inkinga uHilkiah Hilkiah wayephakeme ...

Isiprofetho sikaMesiya sikaDaniel 9: 24-27 - Ingxenye 1

Ukuhlobanisa Isiprofetho SikaMesiya SikaDaniel 9: 24-27 nezinkinga Zomlando Oyimfihlo Kuhlonzwa Ngokuqonda Okujwayelekile Isendima yombhalo kuDaniel 9: 24-27 siqukethe isiprofetho mayelana nesikhathi sokufika kukaMesiya. Ukuthi uJesu waye ...