Zonke Izihloko > Ukuziphendukela kwemvelo

Ukuziphendukela kobuKristu?

Izwi likaNkulunkulu liyiqiniso. Sengikuzwile lokho. Konke lokho ngikufundiswe ngokuziphendukela kwemvelo nokuzala kanye nomcabango omkhulu, konke lokhu kuqonde ngqo emgodini wesihogo. Futhi kungamanga ukuzama ukungigcina nami nabo bonke abantu abafundiswa lokho kusuka ...

Ukuhumusha

Ababhali

Izihloko

Imibhalo yenyanga

Izigaba