Zonke Izihloko > UGenesise - Ingabe Kuyiqiniso?

IBible Book of Genesis - Geology, Archaeology and Theology - Ingxenye 7

Umlando kaNowa (UGenesise 5: 3 - UGenesise 6: 9a) Uhlu lozalo lukaNowa kusukela ku-Adamu (Genesise 5: 3 - UGenesisi 5:32) Okuqukethwe kulo mlando kaNowa kufaka phakathi ukulandelela kusuka ku-Adamu kuye kuNowa, ukuzalwa kwabathathu bakhe amadodana, kanye nokuthuthuka kobubi ezweni langaphambi kukazamcolo ....

Ingabe Ukudalwa Kwaqedwa ngamahora angu-144?

Ngenkathi ngisungula le webhusayithi, inhloso yayo kwakuwukuqoqa ucwaningo emithonjeni ehlukahlukene ukuzama ukuthola ukuthi yini eyiqiniso nokuthi yini engamanga. Njengoba ngakhuliswa njengoFakazi KaJehova, ngafundiswa ukuthi ngangisenkolweni eyodwa yeqiniso, ukuphela kwenkolo ngempela ...

IBible Book of Genesis - UNkulunkulu ubabheka kanjani abesilisa nabesifazane?

Isingeniso Lo mbuzo othi “UNkulunkulu ubabheka kanjani abesilisa nabesifazane?” ukubhekwa kugxile ekutheni uNkulunkulu waphatha kanjani owesilisa nowesifazane bokuqala nokuthi uNkulunkulu wayehloseni ngabo bobabili ngokobudlelwano balaba bantu bobulili obubili. AmaKrestu amaningi asebenzisa incwadi kaGenesise ku ...

IBible Book of Genesis - Geology, Archaeology and Theology - Ingxenye 5

Umlando ka-Adam (UGenesise 2: 5 - UGenesise 5: 2) - Ukudalwa kuka-Eva Nensimu yase-Edene NgokukaGenesise 5: 1-2, lapho sithola khona i-colophon, ne-toledot, yesigaba emaBhayibhelini ethu anamuhla kaGenesise 2: 5 kuye kuGenesise 5: 2, “Le yincwadi yomlando ka-Adamu. E ...

IBible Book of Genesis - Geology, Archaeology and Theology - Ingxenye 4

I-Akhawunti Yokudala (UGenesise 1: 1 - UGenesise 2: 4): Usuku 5-7 UGenesise 1: 20-23 - Usuku lwesihlanu lokuDala “UNkulunkulu wasesithi: Amanzi mawagcwale uswebezane lwemiphefumulo ephilayo futhi izidalwa ezindizayo azindize phezu komhlaba ebusweni bomkhathi wezulu ....

IBible Book of Genesis - Geology, Archaeology and Theology - Ingxenye 3

Ingxenye 3 I-Akhawunti Yokudala (UGenesise 1: 1 - UGenesise 2: 4): Izinsuku 3 no 4 UGenesise 1: 9-10 - Usuku Lwesithathu Lokudala “UNkulunkulu waqhubeka wathi:“ Amanzi angaphansi kwamazulu mawalethwe ndawonye endaweni eyodwa futhi kuvele umhlabathi owomile. ” Kwaba njalo. 10 Futhi ...

IBible Book of Genesis - Geology, Archaeology and Theology - Ingxenye 2

Ingxenye 2 I-Akhawunti Yokudala (UGenesise 1: 1 - UGenesise 2: 4): Izinsuku 1 no-2 Ukufunda Ekuhlolisisweni Okuseduze Kombhalo WeBhayibheli Okulandelayo okuhlolisisa umbhalo weBhayibheli we-akhawunti yeCreation kaGenesise Isahluko 1: 1 kuye kuGenesise 2: 4 we ...

IBible Book of Genesis - Geology, Archaeology and Theology - Ingxenye 1

Ingxenye 1 Kungani Kubalulekile? Sibutsetelo Isingeniso Lapho umuntu ekhuluma ngencwadi yeBhayibheli kaGenesise emndenini, kubangani, ezihlotsheni, kubantu asebenza nabo, noma kubantu abajwayelene naye, ngokushesha umuntu uyabona ukuthi ingundaba-mlonyeni. Kukhulu kakhulu kuneziningi, uma kungenjalo zonke, ezinye izincwadi ze ...

Ukuqinisekiswa Kwe-akhawunti KaGenesise: IThebula Lezizwe

Ithebula Lezizwe UGenesise 8: 18-19 usho lokhu okulandelayo “Futhi amadodana kaNowa aphuma emkhunjini kwakunguShemi noHamu noJafete. …. Laba bobathathu kwakungamadodana kaNowa, futhi kusukela kubo kwavela bonke abantu emhlabeni basakazeka kabanzi. ” Qaphela okwedlule komusho “no ...