Zonke Izihloko > UMoya oNgcwele

Ukusebenza Komoya Ongcwele - Ngekhulu Lokuqala I-Christian Times

UJesu neBandla LamaKristu Lokuqala UMathewu 1: 18-20 uqopha ukuthi uMariya wakhulelwa kanjani uJesu. “Ngesikhathi unina uMariya ethenjiswa umshado noJoseph, kwatholakala ukuthi ukhulelwe ngomoya ongcwele ngaphambi kokuba bahlangane. 19 Nokho, uJosefa wakhe ...

Ukusebenza Komoya Ongcwele - Ngezikhathi Zangaphambi KobuKristu

Ukusetshenziswa kokuqala kukaMoya Oyingcwele Ukuqala kokukhulunywa ngoMoya oNgcwele kusekuqaleni kwebhayibheli, ukubeka indawo esetshenziswe kuyo kuwo wonke umlando. Siyithola ekulandiseni kweNdalo kuGenesise 1: 2 lapho sifunda khona ukuthi "Manje umhlaba wawungenamuntu futhi ungamdaka futhi ...

Hlala, Umoya Omnandi

[Lo mbhalo wanikelwa ngu-Alex Rover] Bafowethu nodadewethu abathandekayo, kuyaqabukela ngicwaningile ngesihloko esisondele futhi esihle kangako. Ngenkathi ngisebenza kule ndatshana, ngangisesimweni senjabulo ngilungele ukucula indumiso ngaso sonke isikhathi. Kumnandi futhi kuyigugu umcabangi weHubo ...