Zonke Izihloko > Ogcotshiweyo

“Bayobusa njengamakhosi …” - Iyini inkosi?

Izihloko ezithi “Saving Humanity” kanye nezamuva nje eziphathelene nethemba lovuko ziye zahlanganisa ingxenye yengxoxo eqhubekayo: ingabe amaKristu aye akhuthazela ayoya ezulwini, noma ayohlanganiswa nomhlaba njengoba siwazi manje. Ngalwenza lolu cwaningo lapho ngiqaphela ukuthi...

Gcotshwa - Kungani Mina?

[lokhu okuthunyelwe kwanikelwa ngu-Alex Rover] Omunye wemibuzo yokuqala lapho ngiqala ukubona ukukhethwa kwami ​​njengomntwana kaNkulunkulu okhethiweyo, owamukelwa njengendodana yakhe futhi wabizwa ukuba ngumkristu, kwaba: "kungani kimi"? Ukuzindla ngendaba yokhetho lukaJoseph kungasisiza ukuthi sigweme ugibe lwe ...

Isihluthu Esikhulu SikaSathane!

"Uzokuchoboza ikhanda ..." (UGe 3: 15) Angazi ukuthi yini eyangena emcabangweni kaSathane lapho ezwa lawo mazwi, kepha ngicabanga ukuthi isisu sasimanzisa umuzwa engingaba nawo uma uNkulunkulu ekhipha isigwebo esinje. kimi. Into eyodwa esingayazi emlandweni ukuthi uSathane akazange ...

Isifundo se-WT: Kungani Sigcina ISidlo SeNkosi Sakusihlwa

[Kusuka ku-ws 15 / 01 p. I-13 yangoMashi 9-15] "Qhubeka wenze lokhu ungikhumbula." - 1 Cor. I-11: I-24 Isihloko esifanelekile esifundweni se-Nqabayokulinda saleli sonto kungaba "Sigcina Kanjani Isidlo SeNkosi Sakusihlwa." I- "kungani" iyaphendulwa esigabeni sokuqala sendatshana. Ngemuva ...

Ukuphelelwa yithemba kwempilo

[le ndatshana inikelwe ngu-Alex Rover] Asizange sibe khona isikhathi esingenamkhawulo. Bese kuthi okwesikhashana, sibe khona. Ngemuva kwalokho siyafa, bese sinqunyelwa ize. Umzuzu ngamunye onjalo uqala ngokuba yinsana. Sifunda ukuhamba, sifunda uku ...

Ukutadisha kwe-WT: "Manje Manje Ningabantu bakaNkulunkulu"

[Ukubukezwa kwendatshana ka-November 15, i-2014 INqabayokulinda ekhasini 23] “Benikade nisisizwe, kepha manje seningabantu bakaNkulunkulu.” - I-1 Pet. I-1: I-10 Ukusuka ekuhlaziyeni konyaka we-Watchtower imibhalo yethu edlule, kuye kwaba sobala ukuthi kuvame ukuba ne-ajenda ngemuva kakhulu ...

Ifa Lethu Eliyigugu

[lo mbhalo wanikelwa ngu-Alex Rover] UJakobe no-Esawu bangamawele ka-Isaka, indodana ka-Abraham. U-Isaka wayengumntwana wesethembiso (uGa 4: 28) lapho isivumelwano sikaNkulunkulu sasizodluliswa khona. Manje u-Esawu noJakobe babambana esiswini, kepha uJehova watshela uRebeka ...

The rose of Sharon

[lo mbhalo wanikelwa ngu-Alex Rover] “Mina ngiyimbali yaseSharon, nomnduze wezigodi” - Sg 2: 1 Ngala mazwi, intombazane yomShulamiti yazichaza. Igama lesiHeberu elisetshenziselwe i-rose lapha yi-habaselet futhi livame ukuqondwa njengeHibiscus Syriacus ....

Abadli beSikhumbuzo 2014

[lesi sihloko sinikelwe ngu-Alex Rover] Isibalo sabadla izikhumbuzo encwadini yonyaka yoFakazi BakaJehova ka-2014 sesiyaziwa manje: 14,1211. Abahlanganyeli baka-2012: 12604 [i] abahlanganyeli baka-2013: 13204 abahlanganyeli be-2014: 14121 Okunikeza ukwanda kwama-600 phakathi kuka-2012/13 no ...

AmaSakramente Okuqalisa

[lo mbhalo unikelwe ngu-Alex Rover] Umuntu waba kanjani wabagcotshiweyo? Kunjani ukugcotshwa? Umuntu angaqiniseka kanjani ukuthi ungogcotshiweyo? Mhlawumbe ufundile ama-blog ku-inthanethi lapho oFakazi BakaJehova bekhuthazwa ukuthi badle ...

Uyaphumelela ukuhlolwa?

[lo mbhalo unikelwe ngu-Alex Rover] KungoLwesihlanu kusihlwa futhi usuku lokugcina lwezinkulumo ekhempasini yale semester. UJane uvala isibophelelo sakhe asibeke esikhwameni sakhe, kanye nezinye izinto zokufunda. Okomzuzwana, ucabanga ngengxenye edlule ...

Isifundo se-WT: Ingabe uyaqiniseka ukuthi uneqiniso? Ngani?

[Ukubukeza isihloko se-Nqabayokulinda sika-September 15, 2014 ekhasini 7] “Ziboneleni ngokwenu okuyintando kaNkulunkulu enhle neyamukelekayo nepheleleyo.” - Rom. 12: 2 Isigaba 1: “INGABE kuyintando kaNkulunkulu ukuba amaKristu eqiniso aye empini futhi abulale abantu bezinye izizwe?” Ngalokhu ...

I-Ajenda Egcotshwe Kakhulu

Inkulumo yesikhumbuzo yalonyaka ingithinte kakhulu njengenkulumo efanelekayo yesikhumbuzo engake ngiyizwe. Kungaba nje ukukhanyiselwa okusha okusha ngendima kaKristu ekugcwalisekeni kwenjongo kaNkulunkulu, kepha ngiphawule ukuthi kukhulunywa okumbalwa kangakanani kuJesu naku ...

Umhlanganyeli Omusha

Isikhumbuzo se-2014 cishe siphezu kwethu. OFakazi BakaJehova abaningana sebefinyelele ekuqapheleni ukuthi kuyisidingo sokuba wonke amaKristu adle izifanekiselo zesikhumbuzo elalela umyalo kaJesu uPhawuli awuphindaphinda e-1 Korion 11: 25, 26. Abaningi bazokwenza ...

Isifundo se-WT: 'Yenza Lokhu Ukuze Ungikhumbule'

Umagazini wokugcina we-Nqabayokulinda Ofundwayo ka-2013 unezindatshana eziholela ekukhunjweni kweSidlo SeNkosi Sakusihlwa. Kufakwe le bha eseceleni lapho kusethwa usuku: w13 12/15 p. 23 'Yenzani Lokhu Ukuze Ningikhumbule' ISIKHUMBUZO 2014 Inyanga izungeza umhlaba inyanga ngayinye ....

Isifundo se-WT: 'Lokhu Kuzokuba yisikhumbuzo Sakho'

[Ukubuyekezwa kwaleli sonto kwesifundo se-Watchtower (w13 12 / 15 p.17) kunikezwe elinye lamalungu esithangami kulandela ucwaningo oluhle.] Kuzovela sengathi abanye banomuzwa wokubala ukuthi le Nhlangano ibilokhu isebenzisa amashumi eminyaka kuye qala usuku unyaka ngamunye ku ...

Ukumenyezelwa Ulungile Njengabangane BaNkulunkulu

Kuleli sonto esifundweni seBhayibheli sitshelwe ukuthi bangobani abagcotshiwe, nokuthi singobani iSixuku Esikhulu, nokuthi ezinye izimvu zingabangane bakaNkulunkulu. Ngithi "sitshelwe", ngoba ukusho ukuthi "sifundisiwe" kungasho ukuthi sanikezwa ubufakazi obuthile, isisekelo esingokomBhalo lapho sizokwakhela khona ...

Umbhalo Wosuku - Agasti 8, 2013

Ngiyakuzonda ukudlala ihaba, kepha kwesinye isikhathi angikwazi ukuzibamba. I-Daily Text yanamuhla iyisibonelo esihle sezindawo ezingenangqondo imfundiso yamanga engasithatha. Ithi, "Uma sifuna 'ukuzibonakalisa singamadodana kaBaba wethu osemazulwini,' kumele sehluke." ...

Ambassadors noma izithunywa

Isifundo se- Nqabayokulinda saleli sonto sivula ngomcabango wokuthi kuyilungelo elikhulu ukuthunywa nguNkulunkulu njengenxusa noma isithunywa ukusiza abantu bakhe ubudlelwano obunokuthula naYe. (w14 5/15 k. 8 isig. 1,2) Sekudlule iminyaka eyishumi selokhu saba nendatshana echaza ukuthi ...

Qabula Ndodana

Khonzani uJehova ngokwesaba Nijabule ngokuthuthumela. Yangeni indodana, ukuze Ingavuthi ngolaka Futhi ningashabalali endleleni, Ngoba intukuthelo yayo ivutha kalula. Bayajabula bonke abaphephela kuye. (IHubo 2:11, 12) Umuntu akalaleli uNkulunkulu uma esengozini. ...

Ukufundwa KweBhayibheli Kwaleli Sonto - Izenzo 1 kuya ku-4

Kuyathakazelisa ukuthi imibhalo ejwayelekile oyifunde kaningi iphindaphinda kanjani iba nencazelo entsha lapho ushiye ubandlululo oselunesikhathi eside ulubambile. Isibonelo, thatha lokhu esabelweni sokufundwa kweBhayibheli kwaleli sonto: (Izenzo 2:38, 39).?.?. UPeter [wathi] kubo: “Phendukani, yilowo nalowo ...

Obani Okufanele Badle?

“Qhubekani nikwenza lokhu ningikhumbula.” (Luka 22:19) Ake sifingqe lokho esesikufundile kuze kube manje. Asikwazi ukufakazela ngokuqiniseka ukuthi iSambulo 7: 4 sisho inani elithile labantu. (Bheka okuthunyelwe: 144,000 — Literal or Symbolic) IBhayibheli alifundisi ukuthi ...

Umoya Uyakufakaza

[Qaphela: Ukwenza lula lengxoxo, igama elithi "abagcotshiwe" lizobhekisa kulabo abanethemba lasezulwini ngokwemfundiso esemthethweni yabantu bakaJehova. Ngokufanayo, “ezinye izimvu” zibhekisela kulabo abanethemba lasemhlabeni. Ukusetshenziswa kwabo lapha akusho ukuthi ...

Ingabe ukulesivumelwano esisha?

(Jeremiya 31:33, 34). . “Ngoba yilesi isivumelwano engizosenza nendlu ka-Israyeli ngemva kwalezo zinsuku,” kusho uJehova. “Ngizofaka umthetho wami ngaphakathi kubo, ngiwulobe nasenhliziyweni yabo. Ngiyoba nguNkulunkulu wabo, bona uqobo ...

Isixuku Esikhulu Senye Izimvu

Ibinzana ngqo elithi, “isixuku esikhulu sezinye izimvu” livela izikhathi ezingaphezu kuka-300 ezincwadini zethu. Ukuhlangana phakathi kwamagama amabili, "isixuku esikhulu" kanye "nezinye izimvu", kusungulwa ezindaweni ezingaphezu kwenkulungwane ezincwadini zethu. Ngezikhombo eziningi kangaka ...

I-144,000 - Engokoqobo noma Engokomfanekiso?

Emuva ngoJanuwari, sakhombisa ukuthi asikho isisekelo esingokomBhalo sokumangalela kwethu ukuthi “umhlambi omncane” okuLuka 12:32 ubhekisela kuphela eqenjini lamaKristu elimiselwe ukubusa ezulwini kanti “ezinye izimvu” ezikuJohane 10:16 zibhekisela kwelinye iqembu elinethemba lasemhlabeni. (Bheka ...