Zonke Izihloko > Ubukhona bukaKristu

1914 - Iyini Inkinga?

Kwanda, abafowethu nodadewethu enhlanganweni banokungabaza okukhulu, noma ngokungakholelwa ngokuphelele, imfundiso ye-1914. Kodwa-ke abanye bacabange ukuthi noma ngabe inhlangano ayilungile, uJehova uyalivumela lelo phutha okwamanje ...

Izindatshana Ezilawulwa Ngobuciko

(I-2 Peter 1: 16-18). . .Kwaze, hhayi ngokulandela izindaba zamanga eziqanjwe ngobuciko ukuthi sikwazile NGAMandla nobukhona beNkosi yethu uJesu Kristu, kodwa kwaba ngokuba ngofakazi bokuzibonela bokubona kwakhe ubukhulu. I-17 Ngoba yamukela kuNkulunkulu uBaba ukuhlonishwa ...

Umsebenzi KaDeveli Omkhulu

Kungani sibambelele ku-1914 ngamandla kangaka? Akungenxa yokuthi kwaqubuka impi ngalowo nyaka? Impi enkulu impela, lapho. Empeleni, “impi yokuqeda zonke izimpi.” Inselele u-1914 kuFakazi ojwayelekile futhi ngeke beze kuwe ngezimpikiswano eziphikisayo mayelana nokuphela kwe ...

Izimpi kanye nemibiko Yezimpi - I-Red Hering?

Omunye wabafundi bethu ojwayelekile wethule le ndlela ehlukile ethokozisayo ekuqondeni kwethu amazwi kaJesu atholakala eMt. 24: 4-8. Ngiyithumela lapha ngemvume yomfundi. ---------------------------- Ukuqala kwe-imeyili ------------------- --------- Sawubona Meleti, ...

UPeter noBukhona bukaKristu

UPeter ukhuluma ngobukhona bukaKristu esahlukweni sesithathu sencwadi yakhe yesibili. Wayazi ngaphezu kokuningi ngalobo bukhona njengoba ayengomunye wabathathu kuphela abakubona kumelelwa ukuguqulwa isimo okumangalisayo. Lokhu kubhekisela esikhathini lapho uJesu ethatha khona ...

Amahhashi amane eGallop

Isahluko 16 sencwadi ethi Revelation Climax sikhuluma ngeSambulo 6: 1-17 esidalula abagibeli bamahhashi abane be-Apocalypse futhi kuthiwa sifezeka “kusukela ngo-1914 kuze kube ekubhujisweni kwalesi simiso sezinto”. (re p. 89, isihloko) Abagibeli bamahhashi bokuqala bachazwa ku ...

Usuku lweNkosi nango-1914

Lokhu kungokokuqala ochungechungeni lwezikhala eziphenya ngomthelela wokususa u-1914 njengesici ekuchazeni isiprofetho seBhayibheli. Sisebenzisa incwadi yeSambulo Umvuthwandaba njengesisekelo salolu cwaningo ngenxa yazo zonke izincwadi ezihlanganisa isiprofetho seBhayibheli, inakho kakhulu ...

Izimpawu Nezimangaliso Ezinkulu - Nini?

Kulungile, lokhu kuyadida, ngakho-ke ngibekezelele. Ake siqale ngokufunda uMathewu 24: 23-28, kuthi uma usenza, zibuze ukuthi la mazwi agcwaliseka nini? (Math. 24: 23-28) “Lapho-ke umuntu ethi kini, 'Bhekani! Nangu uKristu, 'noma,' Bheka! ' ungakukholwa ....

Lapho Izinkozi Zikhona…

Uma ungumfundi wesikhathi eside wezincwadi zethu, kungenzeka ukuthi uke wahlangabezana nokuchazwa okungajwayelekile okushiye unwaya ikhanda lakho. Kwesinye isikhathi izinto azenzi mqondo ukushiya uzibuze ukuthi ngabe ubona izinto kahle noma cha. Iningi lokuqonda kwethu ...

Ingabe i-1914 yayiyisiqalo sobukhona bukaKristu?

Uma sinokuthile okufana nenkomo engcwele enhlanganweni kaJehova, kufanele kube yinkolelo yokuthi ukuba khona kukaKristu okungabonakali kwaqala ngo-1914. Le nkolelo ibibaluleke kakhulu kangangokuthi emashumini eminyaka incwadi yethu ebhalwe ukuthi yi-banner ibinesihloko esithi, The Watchtower and Herald of Christ .. .