Zonke Izihloko > Lesi Sizukulwane

Ukuhlola uMathewu 24, Ingxenye 9: Ukudalula Imfundiso YoFakazi BakaJehova Yokuthi Ingamanga

Sekuyiminyaka engaphezu kwekhulu, oFakazi BakaJehova bebikezela ukuthi i-Armagedoni isiseduze, kusekelwe kakhulu encazelweni yabo kaMathewu 100:24 ekhuluma "ngesizukulwane" esizobona ukuphela nokuqala kwezinsuku zokugcina. Umbuzo uwukuthi, ngabe bayaphazama ukuthi yiziphi izinsuku zokugcina uJesu ayekhuluma ngazo? Ingabe ikhona indlela yokuthola impendulo evela emiBhalweni ngendlela engashiyi ndawo yokungabaza. Ngempela, kukhona njengoba le vidiyo izokhombisa.

"Lesi sizukulwane" - Ukubopha Kuphela Kuyaphela

Ngubani uJesu abhekisa kuye kuMathewu 24: 33? Ngabe usizi olukhulu lukaMathewu 24: I-21 inokugcwaliseka kwesibili Esihlokweni sethu esedlule, Lesi Sizukulwane Sokugcwaliseka Kwamanje, sithole ukuthi ukuphela kwesiphetho esasihambisana nobufakazi ukuthi ...

Lesi Sizukulwane - Ukugcwaliswa Kosuku Lwanamuhla?

Esihlokweni esandulele, sikwazile ukuveza ukuthi kungenzeka ukuthi uJesu wayebhekisele esizukulwaneni esibi samaJuda sosuku lwakhe lapho enikeza abafundi bakhe isiqinisekiso esitholakala kuMathewu 24:34. (Bheka Lesi Sizukulwane '- Ukubukeka Okusha) Ngenkathi kubukezwa ngokucophelela ...

"Lesi sizukulwane - Ukubukeka Okusha

“Ngiqinisile ngithi kuwe lesi sizukulwane asisoze sadlula zingakenzeki zonke lezi zinto.” (Mt 24: 34) Uma ungaskena isigaba esithi "Lesi sizukulwane" esikulesi siza, uzobona imizamo ehlukahlukene ngami nami U-Apholo uzovumelana nencazelo kaMathewu ...

Ukuhlahloka Okuncane Kokwethenjwa

[Lo mbhalo wanikelwa ngu-Andere Stimme] Eminyakeni embalwa eyedlule, ngenkathi ilungiselelo leSifundo Sencwadi likhanselwa, mina nabanye abangane bami sasixoxa ngemibono yethu yokuthi kungani. Kwakusho ngaphandle kwesizathu ukuthi isizathu sangempela kwakungeyona eyodwa yalezo ezazisencwadini, futhi ...

Kunini lapho ukucwaswa kungeyisikho ukucwilisa?

“Kepha indlela yabalungileyo ifana nokukhanya kokusa okukhazimulayo okuya kukhanya ngokukhanya kuze kube semini ephelele.” (Pr 4: 18 NWT) Enye indlela yokubambisana 'nabafowabo' bakaKristu ukuba nesimo sengqondo esihle kunoma yikuphi ukucwaswa kokunye kwethu. ukuqonda kwe ...

Lesi Sizukulwane - Isikhumbuzo Esisha

Ngiqinisile ngithi kini: Lesi sizukulwane ngeke sidlule zingakenzeki zonke lezi zinto. ” (Math. 24:34 NET Bible) Ngaleso sikhathi uJesu wathi, "Ngiyakudumisa, Baba, Nkosi yezulu nomhlaba, ngoba ufihle lezi zinto kwabahlakaniphileyo nangokuqonda futhi ...

Isifundo se-WT: “UMbuso Wakho Mawuze” Kepha Nini?

[Isifundo se-Nqabayokulinda ngesonto lika-Mashi 31, 2014 - w14 1 / 15 p.27] Isihloko salolu cwaningo lwaleli sonto siveza enye yezinkinga ezinkulu ezithinta oFakazi BakaJehova njengenkolo kusukela ezinsukwini zikaRussell lapho sasaziwa nje ngokuthi yiBible abafundi. Kungukucabanga kwethu ...

Kungani “Lesi Sizukulwane” singeke Sibhekise Kubantu bamaJuda

Umfowethu u-Apholo uveza amaphuzu amahle kakhulu kokuthunyelwe kwakhe “Lesi Sizukulwane” kanye Nabantu abangamaJuda. Iphonsela inselelo esiphethweni esiyinhloko esithathwe kokuthunyelwe kwami ​​kwangaphambilini, "Lesi Sizukulwane" -Ukuthola Zonke Izinto Zilingane. Ngiyayazisa imizamo ka-Apholo yokwethula enye indlela ...

Akekho Owazi Usuku Noma Ihora — Kuze Kube Manje

“Ngokuphathelene nalolo suku nalelo hora akekho owaziyo, noma izingelosi zamazulu noma neNdodana, kodwa uYise kuphela.” (Mat. 24: 36) ubeke ezakhe amandla… ”(Izenzo 1: 7) Unga ...

Isimo Sokwesaba

Umprofethi wakhuluma ngokugabadela. Akufanele umesabe. (Dut. 18:22) Kuyiqiniso elihlonishwayo lesikhathi ukuthi enye yezindlela ezingcono kakhulu zombusi ongumuntu ukulawula abantu ngukubagcina besaba. Emibusweni yobushiqela, abantu bayayesaba ...

Lesi Sizukulwane Sasemuva

Akunakuphikiswa ukuthi kube khona ukumelana nenhlangano kabanzi ekuchazelweni kwakamuva kweMt. 24:34. Ukuba ngoFakazi abathembekile nabalalelayo, lokhu kuthathe isimo sokuziqhelelanisa buthule nemfundiso. Iningi alifuni ukukhuluma nge ...

Lesi sizukulwane — Ukuguqula Isisekelo

Isifinyezo Kunezincazelo ezintathu maqondana nencazelo yamagama kaJesu kuMt. 24: 34,35 esizozama ukusekela ngokunengqondo nangokomBhalo kulokhu okuthunyelwe. Yilezi: Njengoba zisetshenziswe eMt. 24:34, 'isizukulwane' kufanele siqondwe ngencazelo yaso ejwayelekile ....

"Lesi sizukulwane" - I-2010 Interpretation Examated

Sisanda kuba nomhlangano wethu wesifunda wonyaka we-2012. Kube nengxoxo enezingxenye ezine ngeSonto ekuseni eyayiphathelene nokungcweliswa kwegama likaNkulunkulu. Ingxenye yesibili yayinesihloko esithi, "Singalingcwelisa Kanjani Igama LikaNkulunkulu Ngezinkulumo Zethu". Kufaka nombukiso lapho ...