ஜேம்ஸ் பென்டன் என்னிடமிருந்து ஒரு மணிநேரம் மட்டுமே வாழ்கிறார். அவரது அனுபவத்தையும் வரலாற்று ஆராய்ச்சியையும் நான் எவ்வாறு பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியவில்லை. இந்த முதல் வீடியோவில், அமைப்பு ஏன் அவரை மிகவும் அச்சுறுத்தியது என்று ஜிம் விளக்குவார், அவர்களுடைய ஒரே வழி சபைநீக்கம் செய்யப்படுவதாகத் தோன்றியது. 1980 ஆம் ஆண்டில் ஆளும் குழுவின் ஆரம்ப நாட்களில் இது மிகவும் அரிதாக இருந்தது, இருப்பினும் சாட்சிகளை விட்டு வெளியேறுவதற்கான அடிப்படை இந்த நாட்களில் இது மிகவும் பொதுவானதாகிவிட்டது. ஆளும் குழுவின் உண்மையான தன்மையும் உந்துதலும் அவர்களின் செயல்களால் வெளிப்படுகிறது, ஜிம் தன்னுடைய தனிப்பட்ட வரலாற்றை அவர்களுடன் விவரிக்கும்போது தெளிவாகத் தெரிகிறது.

மெலேட்டி விவ்லான்

மெலேட்டி விவ்லான் எழுதிய கட்டுரைகள்.