Indlela Yethu Yokufunda NgeBhayibheli

Kunezindlela ezintathu ezejwayelekile zokutadisha kweBible: Devotional, Topical, and Expository. BoFakazi BaJehova bakhutsatwa kutsi bafundze umbhalo welusuku onkhe malanga. Lesi yisibonelo esihle kokukhonza ukutadisha. Umfundi wethulwa ne-tidbit yolwazi yansuku zonke. Isihloko ukutadisha kuhlola imiBhalo kususelwa esihlokweni; ngokwesibonelo, isimo sabafi. Ibhuku, Lifundisani Ngempela IBhayibheli?, uyisibonelo esihle sokutadisha iBhayibheli ngokwezihloko. Nge expository indlela, umfundi esondela evesini ngaphandle kombono oshiwo kusengaphambili futhi ake iBible liziveze. Ngenkathi izinkolo ezihlelekile zivame ukusebenzisa indlela esetshenziswayo ekutadisheni iBhayibheli, ukusetshenziswa kwendlela yokuveza obala akuvamile.

Isihloko Sokufunda kanye ne-Eisegesis

Isizathu sokuthi ukufunda kwebhayibheli ngezihloko kusetshenziswa kabanzi yizinkolo ezihlelekile, ukuthi kuyindlela ephumelelayo futhi esebenzayo yokufundisa abafundi ngezinkolelo eziyisisekelo zezimfundiso. Ibhayibheli alihlelwanga ngokulandelana, ngakho-ke ukukhipha imiBhalo efanelekile endabeni ethile kudinga ukuhlola izingxenye ezahlukahlukene zemiBhalo. Ukususa yonke imiBhalo efanelekile nokuyihlela ngaphansi kwesihloko kungasiza umfundi ukuba aqonde amaqiniso eBhayibheli ngesikhathi esifushane. Kodwa-ke kunobunzima obukhulu kakhulu ekufundeni kweBhayibheli ngokwezihloko. Lokhu kubukelwa phansi kubaluleke kakhulu kangangokuba kungomuzwa wethu ukuthi isifundo seBhayibheli esisetshenzisanayo kufanele sisetshenziswe ngokunakekelwa okukhulu futhi kungaze kube yindlela yokufunda yodwa.

Icala esikhuluma ngalo ukusetshenziswa eisegesis. Leli gama lichaza indlela yokufunda lapho sifunda khona ivesi leBhayibheli lokho esifuna ukukubona. Isibonelo, uma ngikholwa ukuthi abesifazane kufanele babonwe futhi bangezwakali ebandleni, ngingahle ngisebenzise Korinte 1 14: 35. Zifundele ngokwakho, lokho kungabonakala kungaphetheki. Uma ngenza isihloko mayelana nendima efanele yabesifazane ebandleni, bengingalikhetha lelo vesi uma ngifuna ukwenza icala lokuthi abesifazane abavunyelwe ukufundisa ebandleni. Kodwa-ke, ikhona enye indlela yokutadisha iBhayibheli engapenda isithombe esihluke kakhulu.

Isifundo Sokuhlola kanye ne-Exegesis

Ngokufunda okudingayo, umfundi akafundi amavesi ambalwa noma isahluko sonke, kodwa lonke lelo ndima, noma ngabe likhipha izahluko ezimbalwa. Kwesinye isikhathi isithombe esigcwele sivele kuphela ngemuva kokuba umuntu efunde yonke incwadi yeBhayibheli. (Bheka Indima Yabesifazane ngokwesibonelo salokhu.)

Indlela yokubukisa ikhombisa umlando namasiko ngesikhathi sokubhalwa. Kubheka futhi umbhali kanye nezilaleli zakhe nezimo zabo eziseduze. Ibheka zonke izinto ngokuhambisana kwayo yonke imiBhalo futhi ayinaki noma yimuphi umbhalo ongasiza ekufinyeleleni esiphethweni esilinganiselayo.

Iyasebenza izivivinyo njengendlela yokusebenza. I-Greektytyology yaleli gama isho “ukuhola ukuphuma”; umqondo wokuthi asifaki eBhayibhelini lokho esicabanga ukuthi kusho (eisegesis), kodwa kunalokho sikuvumela ukuthi kusho ukuthi kusho ukuthini, noma ngokoqobo, sivumela iBhayibheli asiholele ngaphandle (Exegesis) ekuqondeni.

Umuntu owenza ucwaningo lokudalula uzama ukwembula imicabango yakhe yemicabango kanye nezinkolelo-mbumbulu. Ngeke aphumelele uma efuna iqiniso libe yindlela ethile. Isibonelo, kungenzeka ngasebenze wonke lo mfanekiso wokuthi impilo izoba njani njengokuphila emhlabeni oyipharadesi ekupheleleni kobusha ngemuva kweArmagedoni. Kodwa-ke, uma ngingahlola ithemba leBhayibheli lamaKristu ngalowo mbono usengaphambili ekhanda lami, kuzoba nombala kuzo zonke iziphetho zami. Iqiniso engilifundayo kungenzeka lingabi yilokho engifuna libe yikho, kodwa lokho ngeke kuliguqule ekubeni iqiniso.

Ufuna the Iqiniso noma Our Iqiniso

"… Ngokwesifiso sabo, leli qiniso liyabagwema ukuqaphela kwabo ..." (2 Peter 3: 5)

Lokhu kucashunwe kuqokomisa iqiniso elibalulekile ngesimo somuntu: Siyakholelwa kulokho esifuna ukukukholelwa.

Ukuphela kwendlela esingakugwema ukudukiswa ngayo ezethu izimfuno ukufuna iqiniso - elibandayo, elinzima, neqiniso lenhloso - ngaphezu kwazo zonke ezinye izinto. Noma ukukubeka esimweni sobuKristu ngokwengeziwe: Ukuphela kwendlela esingagwema ngayo ukuzikhohlisa ukufuna umbono kaJehova ngaphezu kwawo wonke umuntu, kubandakanya owethu. Ukusindiswa kwethu kuncike ekufundeni kwethu ukuze ukuthanda iqiniso. (I-2Th 2: 10)

Ukubona Ukucabanga Okungamanga

I-Eisegesis inqubo evame ukusetshenziswa yilabo abangasenza isigqila phansi kombuso womuntu ngokuhumusha kabi nokusebenzisa kabi igama likaNkulunkulu ukuze bazenzele inkazimulo. Amadoda anjalo akhuluma ngokusuka kwawo. Abafuni inkazimulo kaNkulunkulu noma eyeyakhe.

“Lowo okhuluma okwakhe ufuna inkazimulo yakhe; kepha ofuna inkazimulo yalowo umthumileyo, yena uqinisile, akukho ukungalungi kuye.John 7: 18)

Inkinga ukuthi akulula ngaso sonke isikhathi ukubona ukuthi uthisha ukhuluma ngesiqu sakhe. Kusukela ngesikhathi sami kule nkundla, ngithole izinkomba ezithile ezivamile — zibize amafulegi abomvu-Ukuthi thayipha impikiswano esekwe encazelweni yomuntu siqu.

Ifulegi elibomvu #1: Ukungazimisele ukuvuma umbono womunye.

Isibonelo: Umuntu Umuntu okholelwa kuZiqu-zintathu angahle abeke phambili John 10: 30 njengobufakazi bokuthi uNkulunkulu noJesu bayinto eyodwa noma isimo. Angase akubone lokhu njengamazwi acacile futhi angenakuphikiswa afakazela iphuzu lakhe. Kodwa-ke, uMuntu B angahle acaphune John 17: 21 ukukhombisa lokho John 10: 30 kungenzeka ukuthi kubhekiselwa ebunyeni bengqondo noma enhlosweni. Umuntu B akathuthukisi John 17: 21 njengobufakazi bokuthi ayikho uZiqu-zintathu. Usebenzisa yona kuphela ukukhombisa lokho John 10: 30 angafundwa okungenani ngezindlela ezimbili, nokuthi lokhu kufakazeka kusho ukuthi akunakuthathwa njengobufakazi obunzima. Uma uMuntu A esebenzisa i-Exegesis njengendlela yokusebenza, khona-ke isifiso sakhe ukuthi afunde lokho empeleni okufundiswa yiBhayibheli. Uzovuma-ke ukuthi uMuntu B unephuzu. Kodwa-ke, uma ekhuluma ngesiqu sakhe, khona-ke unesifiso sokwenza iBible kubonakale sengathi iyayisekela imibono yakhe. Uma lokhu kwenzeka, Umuntu A ngokuhluleka njalo wehluleka ukuvuma ngisho nokuthi kungenzeka ukuthi umbhalo wakhe wobungqina ungahle ubenamaphutha.

Ifulegi elibomvu #2: Ukuziba ubufakazi obuhlukile.

Uma uthwebula izihloko eziningi zezingxoxo ku- Xoxa neqiniso isithangami, uzothola ukuthi ababambiqhaza bavame ukuzibandakanya ekupheni nasekuthatheni okunempilo kodwa nenhlonipho. Kuyabonakala ukuthi bonke bamane nje banesifiso sokuthola ukuthi empeleni iBhayibheli lithini ngale ndaba. Kodwa-ke, kwesinye isikhathi kukhona abazosebenzisa inkundla njengengxenyekazi yokuthuthukisa imibono yabo. Singayihlukanisa kanjani enye kusuka kolunye?

Enye indlela ukubheka ukuthi umuntu usebenzelana kanjani nobufakazi obudluliswa kwabanye obuphikisana nenkolelo yakhe. Ngabe ubhekana nayo ngqo, noma ayinaki? Uma engayinaki empendulweni yakhe yokuqala, futhi uma ebuzwa futhi ukuthi azoyilungisa, ukhetha ukuyethula eminye imiqondo nemibhalo, noma ahambisane nokukhokha imali ukuze anikeze ukunaka kude nemibhalo ayishaya indiva, ifulegi obomvu livele . Lapho-ke, uma esaphokophela phambili ukubhekana nalobu bufakazi obungemukeleki beMibhalo, uhlasela ngokwakhe noma adlale ohlukumezekile, sonke lesi sikhathi evimba le nkinga, ifulegi elibomvu lidlulisa ngolaka.

Kunezibonelo eziningi zalokhu kuziphatha kulezi zinhlaka zombili eminyakeni edlule. Ngibone iphethini liphindelela.

Ifulegi elibomvu #3: Isebenzisa ama-Logical Fallacies

Enye indlela esingathola ngayo umuntu okhuluma okungokwakhe, ukubona ukusetshenziswa kwezimpawu ezinengqondo ekuphikisaneni. Umuntu ofuna iqiniso, ofuna lokho okushiwo yiBhayibheli kunoma yisiphi isifundo, akanasidingo sokusebenzisa ubuciko banoma yiluphi uhlobo. Ukusetshenziswa kwabo kunoma iyiphi impikiswano kuyifulegi elikhulu elibomvu. Kuyasiza kumfundi weqiniso oqotho ukuba azijwayeze nalezi zindlela ezisetshenziselwa ukukhohlisa umuntu akholwe. (Uhlu olunwetshiwe olubanzi lungatholakala lapha.)