Lokho Esikukholelwayo

Ngaphambi kokubhala phansi ukuqonda kwethu kwamanje kwezinkolelo eziyisisekelo zobuKristu, ngithanda ukusho egameni lawo wonke umuntu osekela futhi abambe iqhaza kulezi zingosi ukuthi ukuqonda kwethu imiBhalo kungumsebenzi oqhubekayo. Sizimisele ukuhlola noma yini ekukhanyeni kwemiBhalo ukuqinisekisa ukuthi esikukholwayo kuyahambisana nezwi likaNkulunkulu.

Izinkolelo zethu yilezi:

 1. Munye uNkulunkulu weqiniso, uYise wabo bonke, uMdali wabo bonke.
  • Igama likaNkulunkulu limelelwa iTetragrammaton YesiHebheru.
  • Ukuthola ngqo ukubizwa kwama-Hebraic akunakwenzeka futhi akudingekile.
  • Kubalulekile ukusebenzisa igama likaNkulunkulu, noma iyiphi indlela yokubiza ongayithanda.
 2. UJesu uyiNkosi yethu, iNkosi, kanye noMholi wethu yedwa.
  • UyiNdodana ezelwe yodwa kaYise.
  • Ungowamazibulo wayo yonke indalo.
  • Zonke izinto zenziwa ngaye, zenziwa ngaye futhi zenziwa ngaye.
  • Akayena umenzi, kodwa umenzi wazo zonke izinto. UNkulunkulu ungumqambi.
  • UJesu ungumfanekiso kaNkulunkulu, umfanekiso ngqo wenkazimulo yakhe.
  • Sizithoba kuJesu, ngoba lonke igunya litshaliwe kuye uNkulunkulu.
  • UJesu wayekhona ezulwini ngaphambi kokuza emhlabeni.
  • Ngesikhathi esemhlabeni, uJesu wayengumuntu ngokuphelele.
  • Ekuvukeni kwakhe, waba okunye.
  • Akazange avuswe njengomuntu.
  • UJesu wayengu “Izwi likaNkulunkulu” futhi uyilo futhi.
  • UJesu uphakanyiselwe esikhundleni sikaNkulunkulu kuphela.
 3. Umoya ongcwele usetshenziswa uNkulunkulu ukufeza intando yakhe.
 4. IBhayibheli liyizwi likaNkulunkulu eliphefumulelwe.
  • Kuyisisekelo sokusungula iqiniso.
  • IBhayibheli liqukethe izinkulungwane zamakhophi abhalwe ngesandla.
  • Kayikho ingxenye yeBhayibheli okufanele yenqatshwe njengensumansumane.
  • Ukunemba kwezinguqulo zeBhayibheli kumele kuqinisekiswe ngaso sonke isikhathi.
 5. Abafileyo abekho; ithemba ngabafileyo uvuko.
  • Ayikho indawo yokuhlushwa kwaphakade.
  • Kunokuvuswa okubili, okukodwa empilweni kanye nokukodwa ekwahlulelweni.
  • Uvuko lokuqala lungolwabalungileyo.
  • Abalungile bavuswa njengemimoya, ngendlela kaJesu.
  • Abangalungile bayovuselwa emhlabeni phakathi nokuBusa KukaKristu Kweminyaka Eyinkulungwane.
 6. UJesu Kristu weza ukuzovula indlela yokuba abantu abathembekile babe ngabantwana bakaNkulunkulu.
  • Lokhu kubizwa ngokuthi abakhethiweyo.
  • Bazabusa eMhlabeni kanye noKristu phakathi nokubusa kwakhe ukuze babuyisele bonke abantu kuNkulunkulu.
  • Umhlaba uyogcwala abantu ngesikhathi sokubusa kukaKristu.
  • Ekupheleni kokubusa kukaKristu, bonke abantu bazophinde babe ngabantwana bakaNkulunkulu abangenasono.
  • Ukuphela kwendlela yokusindiswa nokuphila okuphakade ngoJesu.
  • Ukuphela kwendlela eya kuYise kunguJesu.
 7. USathane (owaziwa nangokuthi uDeveli) wayeyindodana kaNkulunkulu eyingelosi ngaphambi kokuba one.
  • Amademoni futhi angamadodana kaNkulunkulu omoya owonayo.
  • USathane namademoni bayobhujiswa ngemuva kokuBusa kukaMesiya konyaka we-1,000.
 8. Kukhona ithemba elilodwa lobuKristu kanye nobhapathizo olulodwa lobuKristu.
  • AmaKhristu abizelwa ukuba ngabantwana bakaNkulunkulu abemukele.
  • UJesu ungumlamuleli wawo wonke amaKristu.
  • Akunasigaba sesibili sobuKristu esinethemba elihlukile.
  • Wonke amaKristu kudingeka adle izifanekiselo ngokulalela umyalo kaJesu.