Lokho Esikukholelwayo

Ngaphambi kokufaka kuhlu ukuqonda kwethu kwamanje kwezinkolelo zobuKristu eziyisisekelo, ngifisa ukusho egameni lawo wonke umuntu owesekayo futhi azibambe iqhaza kulezi zingosi ze-webhusayithi ukuthi ukuqonda kwethu imiBhalo kungumsebenzi oqhubekayo. Sizimisele ukubheka noma yini ekukhanyisweni kwemibhalo ukuqinisekisa ukuthi esikukholelwayo kuvumelana nezwi likaNkulunkulu.

Izinkolelo zethu yilezi:

 1. Munye uNkulunkulu weqiniso, uYise wabo bonke, uMdali wabo bonke.
  • Igama likaNkulunkulu limelelwa yiTetragrammaton yesiHeberu.
  • Ukuthola ngqo ukubizwa kwama-Hebraic akunakwenzeka futhi akudingekile.
  • Kubalulekile ukusebenzisa igama likaNkulunkulu, noma ngabe iyiphi indlela yokubiza ongayithanda.
 2. UJesu uyiNkosi yethu, iNkosi, kanye noMholi wethu yedwa.
  • UyiNdodana ezelwe yodwa kaYise.
  • Ungowamazibulo wayo yonke indalo.
  • Zonke izinto zenziwa ngaye, zenziwa ngaye futhi zenziwa ngaye.
  • Akayena umenzi, kodwa umenzi wazo zonke izinto. UNkulunkulu ungumqambi.
  • UJesu ungumfanekiso kaNkulunkulu, umfanekiso ngqo wenkazimulo yakhe.
  • Sizithoba kuJesu, ngoba lonke igunya litshaliwe kuye uNkulunkulu.
  • UJesu wayekhona ezulwini ngaphambi kokuza emhlabeni.
  • Ngesikhathi esemhlabeni, uJesu wayengumuntu ngokuphelele.
  • Ekuvukeni kwakhe, waba okunye.
  • Akazange avuswe njengomuntu.
  • UJesu wayekhona futhi 'uyiZwi likaNkulunkulu'.
  • UJesu uphakanyiselwe esikhundleni sikaNkulunkulu kuphela.
 3. Umoya ongcwele usetshenziswa uNkulunkulu ukufeza intando yakhe.
 4. Ibhayibheli lizwi eliphefumulelwe uNkulunkulu.
  • Kuyisisekelo sokusungula iqiniso.
  • IBhayibheli liqukethe izinkulungwane zamakhophi abhalwe ngesandla.
  • Kayikho ingxenye yeBhayibheli okufanele yenqatshwe njengensumansumane.
  • Ukunemba kwezinguqulo zeBhayibheli kumele kuqinisekiswe ngaso sonke isikhathi.
 5. Abafileyo abekho; ithemba ngabafileyo uvuko.
  • Ayikho indawo yokuhlushwa kwaphakade.
  • Kunokuvuswa okubili, okukodwa empilweni kanye nokukodwa ekwahlulelweni.
  • Uvuko lokuqala lungolwabalungileyo.
  • Abalungile bavuswa njengemimoya, ngendlela kaJesu.
  • Abangalungile bayovuselwa emhlabeni phakathi nokuBusa KukaKristu Kweminyaka Eyinkulungwane.
 6. UJesu Kristu weza ukuvula indlela yokuthi abantu abathembekile babe ngabantwana bakaNkulunkulu.
  • Lokhu kubizwa ngokuthi abakhethiweyo.
  • Bazabusa eMhlabeni kanye noKristu phakathi nokubusa kwakhe ukuze babuyisele bonke abantu kuNkulunkulu.
  • Umhlaba uzogcwala abantu ngesikhathi sokubusa kukaKristu.
  • Ekupheleni kokubusa kukaKristu, bonke abantu bazophinda babe ngabantwana bakaNkulunkulu abangenasono.
  • Ukuphela kwendlela yokusindiswa nokuphila okuphakade ngoJesu.
  • Ukuphela kwendlela eya kuYise kunguJesu.
 7. USathane (owaziwa nangokuthi uDeveli) wayeyindodana kaNkulunkulu eyingelosi ngaphambi kokuba one.
  • Amademoni futhi angamadodana kaNkulunkulu omoya owonayo.
  • USathane namademoni bayobhujiswa ngemuva kokuBusa kukaMesiya konyaka we-1,000.
 8. Kukhona ithemba elilodwa lobuKristu kanye nobhapathizo olulodwa lobuKristu.
  • AmaKhristu abizelwa ukuba ngabantwana bakaNkulunkulu abemukele.
  • UJesu ungumlamuleli wawo wonke amaKristu.
  • Akunasigaba sesibili sobuKristu esinethemba elihlukile.
  • Wonke amaKristu kudingeka adle izifanekiselo elalele umyalo kaJesu.