UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.


U-Kenneth Flodin Enkulumweni Yokukhulekela Kwasekuseni Ulinganisa Izwi LeNdikimba Ebusayo Nezwi LikaJesu

Le yividiyo yakamuva yokuKhulekela Kwasekuseni ku-JW.org ebonisa kahle umhlaba ukuthi yimuphi unkulunkulu oFakazi BakaJehova abamkhulekelayo. Unkulunkulu wabo nguye abazithoba kuye; lowo abamlalelayo. Le nkulumo yokuKhulekela Kwasekuseni, enesihloko esithi, “Ijoka LikaJesu Liwumusa,” yethulwe...

Ukuhlola UZiqu-zintathu Ingxenye 7: Kungani Imfundiso KaZiqu-zintathu Iyingozi Kangaka (Imibhalo Yobufakazi Johane 10:30, 33)

Kuvidiyo yami yokugcina ekhuluma ngoZiqu-zintathu, ngangibonisa ukuthi mingaki imibhalo yobufakazi esetshenziswa abakholelwa kuZiqu-zintathu ayiwona nhlobo umbhalo wobufakazi, ngoba ayicacisi. Ukuze umbhalo wobufakazi uhlanganise ubufakazi bangempela, kufanele usho into eyodwa kuphela. Ngokwesibonelo, uma uJesu wayengathi, “NginguNkulunkulu...

Indlela INdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova Esebenzisa Ngayo “Ubunye” Njengenkulumo-ze

Sonke siyazi ukuthi “inkulumo-ze” isho ukuthini. “Ulwazi, ikakhulukazi oluchemile noma oludukisayo, olusetshenziselwa ukukhuthaza noma ukuveza injongo ethile yezombangazwe noma umbono.” Kodwa kungase kukumangaze, njengoba kwangimangaza, ukwazi ukuthi leli gama lavelaphi. Impela 400...

Ukukhanya Okusha KaGeoffrey Jackson Kuvimba Ukungena Embusweni KaNkulunkulu

Emahoreni ambalwa nje uvalwe uMhlangano Waminyaka Yonke ka-2021 we-Watch Tower Bible and Tract Society, umbukeli onomusa wangithumelela yonke ingoma eqoshiwe. Ngiyazi ukuthi ezinye iziteshi ze-YouTube zithole ukurekhodwa okufanayo futhi zakhiqiza ukubuyekezwa okuphelele komhlangano, engiqinisekile ukuthi eziningi...

Ukusindisa Ubuntu, Ingxenye 5: Ingabe Singasola UNkulunkulu Ngobuhlungu, Usizi, Nokuhlupheka Kwethu?

  Le yividiyo engunombolo yesihlanu ochungechungeni lwethu oluthi, “Saving Humanity.” Kuze kube manje, sikhombisile ukuthi kunezindlela ezimbili zokubuka impilo nokufa. Kukhona "abaphilayo" noma "abafile" njengoba thina makholwa sikubona, futhi-ke, lo yiwo kuphela umbono abantu abangakholelwa kuNkulunkulu abanayo. ...

Ubukhona beLogos Buphikisa uZiqu-zintathu

Kwividiyo yami yokugcina kuZiqu-zintathu, sihlolisise indima kaMoya oNgcwele futhi sanquma ukuthi noma ngabe uyini ngempela, akusiyena umuntu, ngakho-ke akunakuba ngumlenze wesithathu esitulweni sethu esinemilenze emithathu sikaZiqu-zintathu. Nginabavikeli abaningi bokuqina bemfundiso kaZiqu-zintathu ...

Ingabe OFakazi BakaJehova Banecala Legazi Ngoba Bavimbela Ukumpontshelwa Igazi?

Izingane eziningi ezingenakubalwa, ingasaphathwa eyabantu abadala, ziye zenziwa umhlatshelo e-altare le- “No Blood Doctrine” egxekwe kakhulu yoFakazi BakaJehova. Ingabe oFakazi BakaJehova baklonyeliswa ngokungafanele ngenxa yokunamathela ngokwethembeka emyalweni kaNkulunkulu ngokuphathelene nokusetshenziswa kabi kwegazi, noma banecala lokudala imfuneko uNkulunkulu angazange ahlose ukuba siyilandele? Le vidiyo izozama ukukhombisa ngokusuka embhalweni ukuthi iyiphi kulezi zindlela ezimbili eyiqiniso.

Iqhaza Labesifazane Ebandleni LamaKristu (Ingxenye 4): Ingabe Abesifazane Bangathandaza Futhi Bafundise?

UPaul ubonakala esitshela ku-1 Korinte 14:33, 34 ukuthi abesifazane mabathule emihlanganweni yebandla balinde ukufika ekhaya babuze abayeni babo uma benemibuzo. Lokhu kuphikisana namazwi kaPawulu angaphambili akweyoku-1 Korinte 11: 5, 13 evumela abesifazane ukuba bathandaze futhi baprofethe emihlanganweni yebandla. Singakuxazulula kanjani lokhu okubonakala kungukuphikisana ezwini likaNkulunkulu?

Iqhaza Labesifazane Ebandleni LamaKristu (Ingxenye 1): Isingeniso

Indima engaphakathi komzimba kaKristu okuzodlalwa ngabesifazane iye yaqondwa kabi futhi yasetshenziswa kabi ngabesilisa amakhulu eminyaka. Sekuyisikhathi sokususa yonke imicabango kanye nokuchema ukuthi bobabili abesilisa nabesifazane bondliwe abaholi benkolo bezinkolo ezahlukahlukene zeLobukholwa futhi banake lokho uNkulunkulu afuna sikwenze. Lolu chungechunge lwamavidiyo luzohlola iqhaza labesifazane ngaphakathi kwenjongo enkulu kaNkulunkulu ngokuvumela imiBhalo ukuthi izikhulume ngenkathi beveza imizamo eminingi eyenziwe ngabantu yokuhlanekezela incazelo yabo njengoba begcwalisa amazwi kaNkulunkulu akuGenesise 3:16.

Ngokulahla “Izihlubuki Ezidelelekile”, ingabe iNdikimba Ebusayo Izilahlile?

Muva nje, Inhlangano YoFakazi BakaJehova ikhiphe i-video lapho elinye lamalungu abo ligxeka khona izihlubuki nezinye "izitha". Le vidiyo ibinesihloko esithi: “U-Anthony Morris III: UJehova“ Uzokufeza ”(Isa. 46:11)” futhi ingatholakala ngokulandela lesi sixhumanisi:
https://www.jw.org/finder?docid=1011214&item=pub-jwb_202009_11_VIDEO&wtlocale=E&appLanguage=E&prefer=content

Ngabe wayefanele yini ukulahla labo abaphikisana nezimfundiso zoFakazi BakaJehova ngale ndlela, noma ingabe imibhalo ayisebenzisayo ukulahla abanye empeleni bagcina bephambuka ebuholini benhlangano?

Ukukhahlela izinkabi

[Lokhu okulandelayo ngumbhalo ovela esahlukweni sami (indaba yami) encwadini esanda kushicilelwa ethi Fear to Freedom etholakala e-Amazon.] Ingxenye 1: Ngikhululiwe Ekufundisweni Ngezinto Ezihlukile “Mama, ngizokufa e-Armagedoni?” Ngangineminyaka emihlanu kuphela lapho ngibuza abazali bami lowo mbuzo. Kungani ...

Uhlelo Lokwahlulela LoFakazi BakaJehova: Luvela KuNkulunkulu Noma KuSathane?

Bezama ukugcina ibandla lihlanzekile, oFakazi BakaJehova basusa ekuhlanganyeleni (bagweme) zonke izoni ezingaphenduki. Le nqubomgomo bayisekela emazwini kaJesu kanye nakumphostoli uPawulu noJohane. Abaningi babheka le nqubomgomo njengekhohlakele. Ngabe oFakazi baklonyeliswa ngokungafanele ngokulalela imiyalo kaNkulunkulu, noma basebenzisa umbhalo njengezaba zokwenza ububi? Kungokulandela nje ngokuqinile isiqondiso seBhayibheli lapho bengasho khona ukuthi banokwamukelwa uNkulunkulu, ngaphandle kwalokho, imisebenzi yabo ingabakhomba "njengabenzi bokungabi namthetho". (Mathewu 7:23)

Yikuphi lokho? Le vidiyo kanye elandelayo kuzozama ukuphendula leyo mibuzo ngokuqinisekile.

Ingabe INqubomgomo Yokuxwaya esetshenziswa oFakazi BakaJehova inguqulo yabo yeMfundiso Yesihogo Somlilo?

Ukuthi “Ukugwema” okwenziwa oFakazi BakaJehova kuqhathaniswa kanjani nemfundiso yesihogo Somlilo. Eminyakeni eminingi edlule, lapho nginguFakazi KaJehova osebenza ngokugcwele, ngikhonza njengomdala, ngahlangana nomfakazi engikanye naye owayekade engumSulumane e-Iran ngaphambi kokuguquka. Kwakungokokuqala ngqa ukuba ...

Ukuvuka Kwami Ngemuva kweminyaka engama-30 Yenkohliso, Ingxenye 3: Ukuthola Inkululeko Yami Nonkosikazi Wami

Isigeniso: Unkosikazi kaFeliksi uzitholela yena ukuthi abadala akubona “abelusi abanothando” abababiza bona nenhlangano. Uzithola ethinteka ecaleni lokunukubezwa ngokocansi lapho umenzi wobubi eqokwa njengenceku ekhonzayo yize ebekwa icala, kanti kutholakala ukuthi ubehlukumeze amantombazane amaningi asemancane.

Ibandla lithola “umyalelo wokuvimbela” ngomqhafazo wokuthi ungasondeli kuFelix nomkakhe ngaphambi nje komhlangano wesifunda othi “Uthando Alusoze Lwahluleka”. Zonke lezi zimo ziholela empini ihhovisi legatsha loFakazi BakaJehova eliyishaya indiva, licabanga ukuthi linamandla alo, kodwa elisebenza kubo bobabili uFelix nomkakhe ukuthola inkululeko kanembeza.

Kuhlolisisa uMathewu 24, Ingxenye 13: Ukufana Kwezimvu Nezimbuzi

Ubuholi boFakazi basebenzisa Umzekeliso Wezimvu Nezimbuzi ukusho ukuthi ukusindiswa “Kwezinye Izimvu” kuncike ekulaleleni kwabo imiyalelo yeNdikimba Ebusayo. Basola ukuthi lo mfanekiso "ufakazela" ukuthi kukhona uhlelo lwezigaba ezimbili lwensindiso nabangu-144,000 abaya ezulwini, kanti abanye bahlala njengezoni emhlabeni iminyaka eyinkulungwane. Ngabe leyo yincazelo yangempela yalo mzekeliso noma ingabe oFakazi banakho konke okungalungile? Joyina nathi ukuhlola ubufakazi bese uzinqumela wena.