UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.


Umusa Unqoba Ukwahlulela

Kwividiyo yethu yokugcina, sifunde ukuthi insindiso yethu incike kanjani ekuzimiseleni kwethu hhayi kuphela ukuphenduka ezonweni zethu kepha nasekuzimiseleni kwethu ukuthethelela abanye abaphenduka ebubini abasenzele bona. Kule vidiyo, sizofunda ngokungeziwe okukodwa ...

Ubukhona beLogos Buphikisa uZiqu-zintathu

Kwividiyo yami yokugcina kuZiqu-zintathu, sihlolisise indima kaMoya oNgcwele futhi sanquma ukuthi noma ngabe uyini ngempela, akusiyena umuntu, ngakho-ke akunakuba ngumlenze wesithathu esitulweni sethu esinemilenze emithathu sikaZiqu-zintathu. Nginabavikeli abaningi bokuqina bemfundiso kaZiqu-zintathu ...

Ingabe OFakazi BakaJehova Banecala Legazi Ngoba Bavimbela Ukumpontshelwa Igazi?

Izingane eziningi ezingenakubalwa, ingasaphathwa eyabantu abadala, ziye zenziwa umhlatshelo e-altare le- “No Blood Doctrine” egxekwe kakhulu yoFakazi BakaJehova. Ingabe oFakazi BakaJehova baklonyeliswa ngokungafanele ngenxa yokunamathela ngokwethembeka emyalweni kaNkulunkulu ngokuphathelene nokusetshenziswa kabi kwegazi, noma banecala lokudala imfuneko uNkulunkulu angazange ahlose ukuba siyilandele? Le vidiyo izozama ukukhombisa ngokusuka embhalweni ukuthi iyiphi kulezi zindlela ezimbili eyiqiniso.

Iqhaza Labesifazane Ebandleni LamaKristu (Ingxenye 4): Ingabe Abesifazane Bangathandaza Futhi Bafundise?

UPaul ubonakala esitshela ku-1 Korinte 14:33, 34 ukuthi abesifazane mabathule emihlanganweni yebandla balinde ukufika ekhaya babuze abayeni babo uma benemibuzo. Lokhu kuphikisana namazwi kaPawulu angaphambili akweyoku-1 Korinte 11: 5, 13 evumela abesifazane ukuba bathandaze futhi baprofethe emihlanganweni yebandla. Singakuxazulula kanjani lokhu okubonakala kungukuphikisana ezwini likaNkulunkulu?

Iqhaza Labesifazane Ebandleni LamaKristu (Ingxenye 1): Isingeniso

Indima engaphakathi komzimba kaKristu okuzodlalwa ngabesifazane iye yaqondwa kabi futhi yasetshenziswa kabi ngabesilisa amakhulu eminyaka. Sekuyisikhathi sokususa yonke imicabango kanye nokuchema ukuthi bobabili abesilisa nabesifazane bondliwe abaholi benkolo bezinkolo ezahlukahlukene zeLobukholwa futhi banake lokho uNkulunkulu afuna sikwenze. Lolu chungechunge lwamavidiyo luzohlola iqhaza labesifazane ngaphakathi kwenjongo enkulu kaNkulunkulu ngokuvumela imiBhalo ukuthi izikhulume ngenkathi beveza imizamo eminingi eyenziwe ngabantu yokuhlanekezela incazelo yabo njengoba begcwalisa amazwi kaNkulunkulu akuGenesise 3:16.

Ngokulahla “Izihlubuki Ezidelelekile”, ingabe iNdikimba Ebusayo Izilahlile?

Muva nje, Inhlangano YoFakazi BakaJehova ikhiphe i-video lapho elinye lamalungu abo ligxeka khona izihlubuki nezinye "izitha". Le vidiyo ibinesihloko esithi: “U-Anthony Morris III: UJehova“ Uzokufeza ”(Isa. 46:11)” futhi ingatholakala ngokulandela lesi sixhumanisi:
https://www.jw.org/finder?docid=1011214&item=pub-jwb_202009_11_VIDEO&wtlocale=E&appLanguage=E&prefer=content

Ngabe wayefanele yini ukulahla labo abaphikisana nezimfundiso zoFakazi BakaJehova ngale ndlela, noma ingabe imibhalo ayisebenzisayo ukulahla abanye empeleni bagcina bephambuka ebuholini benhlangano?

Ukukhahlela izinkabi

[Lokhu okulandelayo ngumbhalo ovela esahlukweni sami (indaba yami) encwadini esanda kushicilelwa ethi Fear to Freedom etholakala e-Amazon.] Ingxenye 1: Ngikhululiwe Ekufundisweni Ngezinto Ezihlukile “Mama, ngizokufa e-Armagedoni?” Ngangineminyaka emihlanu kuphela lapho ngibuza abazali bami lowo mbuzo. Kungani ...

Uhlelo Lokwahlulela LoFakazi BakaJehova: Luvela KuNkulunkulu Noma KuSathane?

Bezama ukugcina ibandla lihlanzekile, oFakazi BakaJehova basusa ekuhlanganyeleni (bagweme) zonke izoni ezingaphenduki. Le nqubomgomo bayisekela emazwini kaJesu kanye nakumphostoli uPawulu noJohane. Abaningi babheka le nqubomgomo njengekhohlakele. Ngabe oFakazi baklonyeliswa ngokungafanele ngokulalela imiyalo kaNkulunkulu, noma basebenzisa umbhalo njengezaba zokwenza ububi? Kungokulandela nje ngokuqinile isiqondiso seBhayibheli lapho bengasho khona ukuthi banokwamukelwa uNkulunkulu, ngaphandle kwalokho, imisebenzi yabo ingabakhomba "njengabenzi bokungabi namthetho". (Mathewu 7:23)

Yikuphi lokho? Le vidiyo kanye elandelayo kuzozama ukuphendula leyo mibuzo ngokuqinisekile.

Lithini iliva lakho enyameni?

Bengisanda kufunda eyesi-2 kwabaseKorinte lapho uPaul ekhuluma ngokuhlushwa ngameva enyameni. Uyayikhumbula leyongxenye? NjengoFakazi KaJehova, ngafundiswa ukuthi kungenzeka wayekhuluma ngokubona kwakhe okungekuhle. Angikaze ngiyithande leyo ncazelo. Kuvele kwabonakala ...

Ukuvuka Kwami Ngemuva kweminyaka engama-30 Yenkohliso, Ingxenye 3: Ukuthola Inkululeko Yami Nonkosikazi Wami

Isigeniso: Unkosikazi kaFeliksi uzitholela yena ukuthi abadala akubona “abelusi abanothando” abababiza bona nenhlangano. Uzithola ethinteka ecaleni lokunukubezwa ngokocansi lapho umenzi wobubi eqokwa njengenceku ekhonzayo yize ebekwa icala, kanti kutholakala ukuthi ubehlukumeze amantombazane amaningi asemancane.

Ibandla lithola “umyalelo wokuvimbela” ngomqhafazo wokuthi ungasondeli kuFelix nomkakhe ngaphambi nje komhlangano wesifunda othi “Uthando Alusoze Lwahluleka”. Zonke lezi zimo ziholela empini ihhovisi legatsha loFakazi BakaJehova eliyishaya indiva, licabanga ukuthi linamandla alo, kodwa elisebenza kubo bobabili uFelix nomkakhe ukuthola inkululeko kanembeza.

Kuhlolisisa uMathewu 24, Ingxenye 13: Ukufana Kwezimvu Nezimbuzi

Ubuholi boFakazi basebenzisa Umzekeliso Wezimvu Nezimbuzi ukusho ukuthi ukusindiswa “Kwezinye Izimvu” kuncike ekulaleleni kwabo imiyalelo yeNdikimba Ebusayo. Basola ukuthi lo mfanekiso "ufakazela" ukuthi kukhona uhlelo lwezigaba ezimbili lwensindiso nabangu-144,000 abaya ezulwini, kanti abanye bahlala njengezoni emhlabeni iminyaka eyinkulungwane. Ngabe leyo yincazelo yangempela yalo mzekeliso noma ingabe oFakazi banakho konke okungalungile? Joyina nathi ukuhlola ubufakazi bese uzinqumela wena.

Ukuhlola uMathewu 24, Ingxenye 12: Inceku Ethembekileko Neqondayo

OFakazi BakaJehova baphikisa ngokuthi la madoda (njengamanje angu-8) akha indikimba yabo ebusayo akha ukugcwaliseka kwalokho abakubheka njengesiprofetho senceku ethembekileyo neqondayo okukhulunywa ngaso kuMathewu 24: 45-47. Ingabe lokhu kunembile noma kumane kuyincazelo yokuzenzela okuthile? Uma eyokugcina, pho ngubani noma ngubani oyinceku ethembekileyo neqondayo, futhi kuthiwani ngezinye izigqila ezintathu uJesu abhekisela kuzo ekulandiseni okufanayo kukaLuka?

Le vidiyo izozama ukuphendula yonke le mibuzo isebenzisa imiqondo engokomBhalo nokucabanga kwayo.

Ukuhlola uMathewu 24, Ingxenye 9: Ukudalula Imfundiso YoFakazi BakaJehova Yokuthi Ingamanga

Ukuhlola uMathewu 24, Ingxenye 9: Ukudalula Imfundiso YoFakazi BakaJehova Yokuthi Ingamanga

Sekuyiminyaka engaphezu kwekhulu, oFakazi BakaJehova bebikezela ukuthi i-Armagedoni isiseduze, kusekelwe kakhulu encazelweni yabo kaMathewu 100:24 ekhuluma "ngesizukulwane" esizobona ukuphela nokuqala kwezinsuku zokugcina. Umbuzo uwukuthi, ngabe bayaphazama ukuthi yiziphi izinsuku zokugcina uJesu ayekhuluma ngazo? Ingabe ikhona indlela yokuthola impendulo evela emiBhalweni ngendlela engashiyi ndawo yokungabaza. Ngempela, kukhona njengoba le vidiyo izokhombisa.

Kuhlolisisa uMathewu 24, Ingxenye 8: Ukudonsa iLinchpin kusukela ngo-1914 Doctrine

Kuhlolisisa uMathewu 24, Ingxenye 8: Ukudonsa iLinchpin kusukela ngo-1914 Doctrine

Noma kunzima kangakanani ukukholelwa, isisekelo sonke senkolo yoFakazi BakaJehova sisekelwe ekuchazweni kwevesi elilodwa leBhayibheli. Uma ukuqonda abanakho ngalelo vesi kungakhonjiswa ukuthi akulungile, bonke ubunikazi babo benkolo buyaphela. Le vidiyo izohlola lelo vesi leBhayibheli bese ifaka imfundiso eyisisekelo ka-1914 ngaphansi kwesibonakhulu esingokomBhalo.

Ukuhlola uMathewu 24, Ingxenye 7: Usizi Olukhulu

UMathewu 24:21 ukhuluma “ngosizi olukhulu” oluzokwehlela iJerusalema olwenzeka ngonyaka ka-66 kuya ku-70 CE Isambulo 7:14 naso sikhuluma “ngosizi olukhulu”. Ingabe le micimbi emibili ixhumeke ngandlela thile? Noma ingabe iBhayibheli likhuluma ngezinsizi ezimbili ezihluke ngokuphelele, ezingahlobene ngokuphelele? Lesi sethulo sizozama ukukhombisa ukuthi umbhalo ngamunye ukhuluma ngani nokuthi lokho kuqonda kuwathinta kanjani wonke amaKristu namuhla.

Ngemininingwane ngenqubomgomo entsha ye-WordPress ukwamukela iziphikiso ezingamenyezwanga embhalweni, bheka le ndatshana: https://beroeans.net/2014/11/23/aching-beyond-what-is-written/

Ukusekela lesi siteshi, sicela unikele ngePayPal ku-beroean.pickets@gmail.com noma uthumele isheke ku-Good News Association, Inc, 2401 West Bay Drive, Suite 116, Largo, FL 33770

OFakazi BakaJehova Nokuhlukunyezwa Kwezingane Ngokobulili: Kungani Umthetho Wofakazi Ababili uyiRed Herring?

OFakazi BakaJehova Nokuhlukunyezwa Kwezingane Ngokobulili: Kungani Umthetho Wofakazi Ababili uyiRed Herring?

Sawubona, nginguMeleti Vivlon. Labo abaphikisana nokuphathwa ngendlela esabekayo yokuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi phakathi kobuholi boFakazi BakaJehova bavame ukushaya indiva lo mthetho wofakazi ababili. Bafuna ukuthi ihambe. Manje kungani ngibiza umthetho wofakazi ababili, ihering ebomvu? Ngabe ngi ...
Indaba kaCam

Indaba kaCam

[Lesi yisipiliyoni esibuhlungu nesithinta inhliziyo uCam anginikeze imvume yokwabelana ngaso. Kusuka embhalweni we-imeyili angithumelele wona. - Meleti Vivlon] Ngashiya oFakazi BakaJehova esikhathini esingaphezu konyaka esedlule, ngemuva kokubona inhlekelele, futhi ngifuna ukukubonga ngo ...
Kuhlola uMathewu 24; Ingxenye 3: Ukushumayela Kuwo Wonke Umhlaba Owakhiwe

Kuhlola uMathewu 24; Ingxenye 3: Ukushumayela Kuwo Wonke Umhlaba Owakhiwe

Ngabe uMathewu 24:14 wanikezwa thina njengendlela yokulinganisa ukuthi siseduze kangakanani nokubuya kukaJesu? Ngabe likhuluma ngomsebenzi wokushumayela owenziwa emhlabeni wonke ukuxwayisa bonke abantu ngembubhiso yabo eseduze nokubhujiswa kwaphakade? OFakazi bakholelwa ukuthi yibo bodwa abanale khomishini nokuthi umsebenzi wabo wokushumayela usindisa impilo? Ingabe kunjalo, noma empeleni basebenza ngokumelene nenhloso kaNkulunkulu. Le vidiyo izozama ukuphendula leyo mibuzo.

I-imeyili evela kuRaymond Franz

I-imeyili evela kuRaymond Franz

Umfowethu wendawo engisanda kuhlangana naye komunye wemibuthano yethu yobuKristu ungitshele ukuthi uke wathumelelana ama-imeyili noRaymond Franz ngaphambi kokuba ashone ngo-2010. Ngambuza ukuthi angaba nomusa kangaka yini ukuze angihlanganyele nawo futhi angivumele ngiwabelane nawo wonke umuntu kwakho. Lesi esokuqala ...

Ukuhlukaniswa Okungaphezulu KukaKristu

Umfundi wamehlo okhozi wabelane nathi ngaleli gugu elincane: KumaHubo 23 ku-NWT, sibona lelo vesi 5 likhuluma ngokugcotshwa ngamafutha. UDavid ungomunye wezinye izimvu ngokwe-JW theology, ngakho-ke akakwazi ukugcotshwa. Yize kunjalo iculo elidala elisuselwa kuHubo ...
Insimu YaseSpain Neminikelo

Insimu YaseSpain Neminikelo

Insimu YaseSpain UJesu wathi: “Bheka! Ngithi kini: Phakamisani amehlo enu nibuke amasimu ukuthi asemhlophe alungele ukuvunwa. ” (UJohn 4: 35) Esikhathini esithile emuva saqala iwebhusayithi yeSpanish "Beroean Pickets", kepha ngadumala ngokuthi sithole kakhulu ...
Ingabe uNkulunkulu Ukhona?

Ingabe uNkulunkulu Ukhona?

Ngemva kokushiya inkolo yoFakazi BakaJehova, abaningi balahlekelwa ukholo lwabo ebukhoneni bukaNkulunkulu. Kubonakala sengathi laba babengenalo ukholo kuJehova kodwa enhlanganweni, futhi lapho lokho sekuphelile, nokholo lwabo lwalunjalo. Lokhu kuvame ukuphendukela ekuziphendukeleni kwemvelo okwakhelwe phezu kwesisekelo sokuthi zonke izinto zavela ngengozi engahleliwe. Ingabe bukhona ubufakazi balokhu, noma bungaphikiswa ngokwesayensi? Ngokunjalo, ingabe ubukhona bukaNkulunkulu bungafakazelwa yisayensi, noma kumane kuyindaba yokukholwa okuyimpumputhe? Le vidiyo izozama ukuphendula le mibuzo.

Ungathanda Ukuhlangana?

Lokhu kubizelwa abafowethu nodadewethu ngakolunye uhlangothi lomhlaba, e-Australia, eNew Zealand nase-Eurasia. Ngabe ungathanda ukuhlangana namanye amaKristu anomqondo ofanayo-noma aphuma kuma-JWs — asenomhawu wokuhlanganyela kanye nesikhuthazo esingokomoya? Uma kunjalo, si ...

Ukungacabangi Futhi!

Ekubhaleni kwami ​​kokugcina, ngikhulume ngokuthi ezinye ze (iningi lazo?) Izimfundiso ze-JW.org ziyiqiniso kangakanani. Ngokwenzekile, ngazithela komunye owayephathelene nencazelo yeNhlangano kaMathewu 11:11 ethi: “Ngiqinisile ngithi kuwe, phakathi kwalabo abazelwe ...

Isengezo esithi “Ukuvuka, Ingxenye 1: Isingeniso”

Kwividiyo yami yokugcina, ngikhulume ngencwadi engiyithumele endlunkulu mayelana ne-athikili ye-Nqabayokulinda ka-1972 eyayikuMathewu 24. Kuvele ukuthi usuku engalufakaza lwalungalungile. Ngikwazile ukubuyisa izinhlamvu ezivela kumafayili ami lapho ngibuya ekhaya ngivela eHilton Head, SC. I-athikili yangempela ku ...

Iqembu elisha le-Facebook Lokubuyisela i-Google

Ngiyajabula ukukwazi ukwethula wonke umuntu ngezindaba ezithile. Ababili kwinombolo yethu baqale iqembu leFacebook elizosiza labo abasebenza ngenqubo yokuvuka. Nasi isixhumanisi: https://www.facebook.com/groups/310424909762137/?ref=bookmarks Uma kwenzeka isixhumanisi ...

I-Beree KeepTesting

[Lokhu okuhlangenwe nakho okunikelwe ngumKristu ovukile ehamba ngaphansi kwegama elithi "BEROEAN KeepTesting"] Ngikholwa ukuthi sonke (ababengaboFakazi) sabelana ngemizwa efanayo, imizwa, izinyembezi, ukudideka, kanye neminye imizwa nemizwa ebanzi ngesikhathi sethu. ..

Ukuhlonza Ukukhonza Kweqiniso, Ingxenye 9: Ithemba lethu lobuKristu

Njengoba sibonisile esiqeshini sethu sokugcina ukuthi imfundiso yezinye izimvu zoFakazi BakaJehova ayikho emiBhalweni, kubonakala sengathi kuyethusa ukuma kancane ekuhloleni kwethu izimfundiso ze-JW.org ukubhekana nethemba langempela leBhayibheli lensindiso –Izindaba Ezinhle zangempela - njengoba kuqondene AmaKrestu.