Le yividiyo yesine ochungechungeni lwethu lokugwema. Kule vidiyo, sizohlola uMathewu 18:17 lapho uJesu asitshela khona ukuba siphathe isoni esingaphenduki njengomthelisi noma owezizwe, noma umuntu wezizwe, njengoba INguqulo Yezwe Elisha ikubeka. Ungase ucabange ukuthi uyazi ukuthi uJesu usho ukuthini ngalokho, kodwa masingakuvumeli ukuthonywa yinoma yimiphi imibono esasinayo ngaphambili. Esikhundleni salokho, masizame ukusondela kulokhu ngomqondo ovulekile, ngaphandle kwemibono, ukuze sikwazi ukuvumela ubufakazi obuvela emiBhalweni buzikhulumele. Ngemuva kwalokho, sizoqhathanisa nalokho iNhlangano yoFakazi BakaJehova ethi uJesu wayeyisho lapho ethi ukuphatha isoni njengomuntu wezizwe (owezizwe) noma umthelisi.

Ake siqale ngokubheka lokho uJesu akusho kuMathewu 18:17 .

“Uma [isoni] senqaba ukulalela ngisho nebandla, makabe njengowezizwe noma njengomthelisi phakathi kwenu.” (Mathewu 18:17b 2001Translation.org)

Emahlelweni amaningi obuKristu, amasonto obuKatolika nawobu-Orthodox kanye namahlelo amaningi obuProthestani, lokho kusho “ukunqunywa ebandleni.” Ezikhathini ezidlule, lokho kwakuhilela ukuhlushwa ngisho nokubulawa.

Ucabanga ukuthi yilokho uJesu ayekucabanga lapho ekhuluma ngokuphatha isoni njengoba wawuyophatha umuntu wezizwe noma umthelisi?

OFakazi bathi lokho uJesu ayekusho “ukususa ekuhlanganyeleni,” okuyigama elingatholakali emiBhalweni njengamanye amagama angatholakali emibhalweni esekela izimfundiso zenkolo, njengokuthi “ziqu-zintathu” noma “inhlangano.” Sinalokhu engqondweni, ake sibone ukuthi iNdikimba Ebusayo iwachaza kanjani amazwi kaJesu mayelana nokuphathwa njengomuntu wezizwe noma umthelisi.

Engxenyeni ethi “Imibuzo Evame Ukubuzwa” ku-JW.org sithola umbuzo ofanele: “Ingabe OFakazi BakaJehova Bayabagwema Labo Ababeyingxenye Yenkolo Yabo?”

Ekuphenduleni: “Asimane simkhiphe ekuhlanganyeleni umuntu owenza isono esingathi sína. Nokho, uma uFakazi obhapathiziwe enza umkhuba wokwephula izimiso zeBhayibheli zokuziphatha futhi angaphenduki, uyobe egwetshiwe noma esusiwe ekuhlanganyeleni. "( https://www.jw.org/en/jehovahs-witnesses/faq/shunning/ )

Ngakho-ke iNdikimba Ebusayo ifundisa umhlambi oyilandelayo ukuthi ukususa ekuhlanganyeleni kufana nokugwema.

Kodwa ingabe yilokho uJesu ayekusho kuMathewu 18:17 lapho isoni singalilaleli ibandla?

Ngaphambi kokuba siphendule lokho, kudingeka sihlole lelo vesi ngokwencazelo, okusho ukuthi, phakathi kwezinye izinto, sicabangela umongo ongokomlando nengqondo evamile yezilaleli zikaJesu. Kungani? Ngoba uJesu akasitsheli ngokuqondile ukuthi kufanele sisiphathe kanjani isoni esingaphenduki. Kunalokho, wasebenzisa isifaniso, okuyisifenqo. Wabatshela ukuthi baphathe isoni like babephatha owezizwe noma umthelisi. Wayengase aphumele obala athi, “Sixwaye ngokuphelele isoni. Ungamtsheli nokuthi ‘sawubona’.” Kodwa esikhundleni salokho wanquma ukwenza isiqhathaniso nento izilaleli zakhe ezingaqondana nayo.

Yini i-gentile? Umuntu wezizwe ongeyena umJuda, indoda yezizwe ezizungeze u-Israyeli. Lokho akungisizi kangako, ngoba angiyena umJuda, ngakho lokho kungenza ngibe ngumuntu ongeyena. Ngokuqondene nabaqoqi bentela, angazi noyedwa, kodwa angicabangi ukuthi ngingaphatha othile ovela kusevisi ye-Canada Revenue ngendlela ehlukile kunomfo olandelayo. Abantu baseMelika bangase babe nombono ohlukile ngabasebenzeli be-IRS. Angikwazi ukusho ngokuqinisekile indlela eyodwa noma enye. Iqiniso liwukuthi akekho, kunoma yiliphi izwe, othanda ukukhokha intela, kodwa asizondi izisebenzi zikahulumeni ngokwenza umsebenzi wazo, akunjalo?

Futhi, kufanele sibheke ingqikithi yomlando ukuze siqonde amazwi kaJesu. Siqala ngokucabangela ukuthi uJesu wayekhuluma kubani la mazwi. Wayekhuluma nabafundi bakhe, akunjalo? Bonke babengamaJuda. Futhi ngakho, ngenxa yalokho, babeyoqonda amazwi akhe ngokombono wamaJuda. Kubo, umthelisi kwakungumuntu owayesebenzelana namaRoma. Ayewazonda amaRoma ngoba ayenqobe isizwe sawo futhi ewathwesa umthwalo wentela kanye nemithetho yobuqaba. Babebheka amaRoma njengangcolile. Ngempela, bonke abeZizwe, bonke abangemaJuda, babengcolile emehlweni abafundi. Lokhu kwakuwubandlululo olunamandla amaKristu angamaJuda okwakuzogcina alunqobe lapho uNkulunkulu eveza ukuthi abezizwe babezofakwa emzimbeni kaKristu. Lokhu kubandlulula kubonakala emazwini kaPetru kuKorneliyu, oweZizwe wokuqala owaphendukela ebuKristwini: “Niyazi ukuthi akuvunyelwe kanjani ngomJuda ukuba azihlanganise nowezizwe, noma amvakashele. Kodwa uNkulunkulu ungibonisile ukuthi ngingabizi muntu ngokuthi ungcolile noma ungcolile. (IzEnzo 10:28)

Nakhu lapho ngicabanga ukuthi wonke umuntu wenza iphutha. UJesu wayengatsheli abafundi bakhe ukuthi baphathe isoni esingaphenduki ngendlela amaJuda ayephatha ngayo abezizwe nabathelisi. Wayebanika iziqondiso ezintsha ababezoziqonda kamuva. Izinga labo lokubuka izoni, abezizwe, nabathelisi lase lizoshintsha. Kwakungasamelwe kusekelwe ezimisweni zendabuko zamaJuda. Indinganiso manje yayizosekelwa kuJesu njengendlela, iqiniso, nokuphila. ( Johane 14:6 ) Yingakho athi: “Uma [isoni] senqaba ukulalela nebandla, makabulawe. kuwe njengoweZizwe noma umthelisi.” ( Mathewu 18:17 )

Phawula ukuthi igama elithi “kini” kuleli vesi libhekisela kubafundi bakaJesu abangamaJuda ababeyofika babumba umzimba kaKristu. ( Kolose 1:18 ) Ngakho, babeyolingisa uJesu ngazo zonke izindlela. Ukuze benze lokho, kwakuyodingeka bawalahle amasiko nobuJuda, iningi lawo elalivela ethonyeni labaholi bawo benkolo njengabaFarisi nendikimba ebusayo yamaJuda, ikakhulukazi ngokuphathelene nokujezisa abantu.

Ngokudabukisayo, kwabaningi beLobukholwa, isibonelo, isithombe esisilandelayo, esomuntu. Umbuzo uwukuthi, ingabe silandela ukuhola kwabaholi benkolo njengamadoda akha iNdikimba Ebusayo, noma silandela uJesu Kristu?

Ngethemba ukuthi uyaphendula, “Silandela uJesu!”

Ngakho uJesu wayebabheka kanjani abezizwe nabathelisi. Ngesinye isikhathi, uJesu wakhuluma nesikhulu sebutho lamaRoma futhi welapha inceku yaso yasendlini. Kokunye, welapha indodakazi yowesifazane waseFenike oyizizwe. Futhi akumangalisi yini ukuthi wadla nabathelisi? Waze wazingenisa emzini womunye wabo.

Kwakukhona lapho indoda, igama layo linguZakewu; yayingumthelisi omkhulu, futhi icebile…Kwathi uJesu efika kuleyo ndawo, wabheka phezulu, wathi kuyo: “Zakewu, shesha wehle, ngokuba namuhla ngimelwe ukuhlala endlini yakho.” ( Luka 19:2, 5 )

Ngaphezu kwalokho, uJesu wabiza uMathewu Levi ukuba amlandele ngisho nalapho uMathewu esasebenza njengomthelisi.

UJesu wathi edlula lapho, wabona indoda okuthiwa nguMathewu ihlezi endaweni yokuthela. “Ngilandele,” esho kuye, noMathewu wasukuma wamlandela. ( Mathewu 9:9 )

Manje qaphela isimo sengqondo esihlukile phakathi kwamaJuda endabuko kanye neNkosi yethu uJesu. Isiphi kulezi zimo zengqondo ezimbili esifana kakhulu neseNdikimba Ebusayo?

Kwathi uJesu esadla endlini kaMathewu, abathelisi abanengi lezoni beza badla kanye laye labafundi bakhe. AbaFarisi sebekubonile lokho babuza abafundi bakhe bathi: “Kungani umfundisi wenu edla nabathelisi nezoni na?”

UJesu ekuzwa lokho wathi: “Abaphilileyo abadingi udokotela, kodwa abagulayo. Kodwa hambani nifunde ukuthi kusho ukuthini ukuthi: 'Ngifuna isihawu, hhayi umhlatshelo.' Ngokuba angizanga ukuzobiza abalungileyo, kepha izoni. ( Mathewu 9:10-13 )

Ngakho, lapho sisebenzelana nomKristu esikanye naye wanamuhla oyisoni esingaphenduki, ingabe kufanele sibe nombono wabaFarisi, noma ngoJesu? AbaFarisi babebagwema abathelisi. UJesu wadla nabo ukuze abazuze kuNkulunkulu.

Lapho uJesu enikeza iziyalezo zakhe kubafundi bakhe njengoba zilotshwe kuMathewu 18:15-17 , ucabanga ukuthi babekuqonda ngokugcwele okwakusho ukuthini ngaleso sikhathi? Akunakwenzeka ukuba kunikezwe izenzakalo eziningi lapho behluleka khona ukuqonda ukubaluleka kwezimfundiso zakhe. Ngokwesibonelo, evesini 17, wabatshela ukuba bayise isoni phambi kwebandla noma umhlangano ekklesia "ababiziweyo." Kodwa lokho kubizwa kwakuwumphumela wokugcotshwa kwawo ngomoya ongcwele, into ababengakayitholi. Lokho kwenzeka ezinsukwini ezingaba ngu-50 ngemva kokufa kukaJesu, ngePhentekoste. Wonke umqondo webandla lobuKristu, umzimba kaKristu, wawungaziwa kubo ngaleso sikhathi. Ngakho-ke kufanele sicabange ukuthi uJesu wayebanika imiyalelo eyayizoba nengqondo ngemva kokuba enyukele ezulwini.

Yilapho umoya ongcwele usebenza khona kubo nakithi. Ngempela, ngaphandle komoya, abantu bayohlale befinyelela isiphetho esingalungile ngokuphathelene nokusebenzisa uMathewu 18:15-17 .

Ukubaluleka komoya ongcwele kugcizelelwa yila mazwi avela eNkosini yethu ngaphambi nje kokufa kwayo:

Ngisenezinto eziningi zokunitshela, kodwa anikwazi ukuzithwala manje. Kepha nxa esefikile lowo, uMoya weqiniso, uyakuniholela kulo lonke iqiniso, ngokuba akayikuzikhulumela ngokwakhe, kodwa lokho akuzwayo uyakukukhuluma. Futhi kuyonazisa izinto ezizayo. Lowo uyakungikhazimulisa, ngokuba uyonazisa lokho eyakwamukela Kimi. ( Johane 16:12-14 )

UJesu wayazi ukuthi kwakunezinto abafundi bakhe ababengeke bakwazi ukuzisingatha ngaleso sikhathi. Wayazi ukuthi babedinga okuthile okwengeziwe ukuze baqonde konke ayebafundise futhi ababonise kona. Ababentula, kodwa ababezokuthola ngokushesha, kwakuyoba umoya weqiniso, umoya ongcwele. Kwakuyodinga ulwazi ayebanike lona futhi banezele kukho: Ukuqonda, Ukuqondisisa, Nokuhlakanipha.

Ukuchaza lokho, cabanga ukuthi "ulwazi" luyidatha nje eluhlaza, iqoqo lamaqiniso. Kodwa “ukuqonda” yilokho okusivumela ukuba sibone ukuthi wonke amaqiniso ahlobana kanjani, axhumene kanjani. Khona-ke “ukuqonda” kuyikhono lokugxila emaqinisweni ayisihluthulelo, ukuhlanganisa ahlobene ukuze abone umlingiswa wangaphakathi wento ethile noma iqiniso layo eliwumsuka. Kodwa-ke, konke lokhu kunenzuzo encane uma singenakho “ukuhlakanipha”, ukusetshenziswa okungokoqobo kolwazi.

Ngokuhlanganisa lokho uJesu abatshela kona kuMathewu 18:15-17 kanye nezenzo zakhe nesibonelo, umzimba kaKristu owawusazodalwa, umhlangano wesikhathi esizayo/ekklesia yabangcwele, yayizokwazi ukwenza ngokuhlakanipha futhi iphathe izoni njengoba kufanele umthetho kaKristu oluthando. NgePhentekoste, lapho abafundi begcwele umoya ongcwele, baqala ukuqonda konke uJesu ayebafundise kona.  

Kumavidiyo alandelayo alolu chungechunge, sizobheka izenzakalo ezithile lapho ababhali beBhayibheli bangekhulu lokuqala basingatha khona izindaba ngokuvumelana neziyalezo nesibonelo sikaJesu. Okwamanje, ake sibheke ukuthi iNhlangano yoFakazi BakaJehova iwusebenzisa kanjani uMathewu 18:17. Bathi bawukuphela kwenkolo yeqiniso. INdikimba yabo Ebusayo ithi igcotshwe ngomoya, futhi ngaphezu kwalokho, umzila owodwa uJehova awusebenzisayo ukuze aqondise abantu bakhe emhlabeni namuhla. Bafundisa abalandeli babo ukuthi umoya ongcwele ubulokhu ubaqondisa kusukela ngo-1919, lapho ngokokwaziswa kwamuva okusezincwadini, iNdikimba Ebusayo yathweswa umqhele wokuba iNceku Ethembekile Neqondayo nguJesu Kristu ngokwakhe.

Hhayi-ke, zihlulele wena ukuthi lezo zimangalo ziyahambisana yini nobufakazi.

Masiyigcine ilula ngangokunokwenzeka okwamanje. Ake sigxile evesini 17 likaMathewu 18. Sisanda kuhlaziya lelo vesi. Ingabe kukhona okubonisa ukuthi uJesu wayekhuluma ngendikimba yabadala lapho ethi kufanele ilethwe isoni phambi kwebandla? Ingabe lukhona uphawu olusekelwe esibonelweni sikaJesu siqu olubonisa ukuthi wayehlose ukuba abalandeli bakhe basigweme ngokuphelele isoni? Uma bekunjalo, kungani kufanele ube nemibono engafani? Kungani ungavele uphume uyisho ngokucacile nangokungangabazi. Kodwa akazange, akunjalo? Wabanikeza isifaniso, ababengeke bakwazi ukusiqonda kahle kuze kube yilapho kumiswa ibandla lobuKristu.

Ingabe uJesu wayebagwema ngokuphelele abezizwe? Ingabe wabaphatha kabi abathelisi, engafuni ngisho nokukhuluma nabo? Cha. Wayefundisa abalandeli bakhe ngesibonelo ukuthi hlobo luni lwesimo sengqondo okufanele babe naso kubantu ababebabheka njengabangcolile, abangcolile nababi.

Kuyinto eyodwa ukususa isoni phakathi kwethu ukuze sivikele ibandla imvubelo yesono. Kodwa kungenye into ukugwema ngokuphelele lowo muntu kuze kube seqophelweni lokumnqamula kukho konke ukuxhumana nabantu, nabangane bangaphambili ngisho namalungu omndeni wabo. Leyo yinto uJesu angakaze ayifundise, futhi akuyona into ayibekela isibonelo. Ukusebenzelana kwakhe nabezizwe nabathelisi kuveza isithombe esihluke kakhulu.

Sikuthola kahle lokho? Kodwa asikhethekile, akunjalo? Ngaphandle kokuzimisela ukuzivulela ukuhola komoya, asinalo ulwazi olukhethekile? Sihamba ngalokho okulotshiweyo.

Ngakho-ke, ingabe lokho okuthiwa isigqila esikholekile nesiqondayo soFakazi BakaJehova sasiqondiswa yilowo moya ofanayo lapho sisungula inqubomgomo yayo yokususa/yokugwema? Uma kunjalo, khona-ke umoya wabaholela esiphethweni esihluke kakhulu kunalesi esifinyelele kuso. Njengoba sazi lokho, kumelwe sibuze, “Uvela kumuphi umthombo umoya obaqondisayo?”

Bathi bamiswe uJesu Kristu ngokwakhe ukuba babe isigqila sakhe esikholekile nesiqondayo. Bafundisa ukuthi ukumiswa kuleyo ndima kwenzeka ngo-1919. Uma kunjalo, umuntu ushukumiseleka ukuba abuze, “Yini eyabathatha isikhathi eside kangaka ukuba baqonde uMathewu 18:15-17, becabanga ukuthi babewuqonda kahle? Inqubomgomo yokususa ekuhlanganyeleni yaqala ukusebenza ngo-1952, eminyakeni engaba ngu-33 ngemva kokuqokwa kwabo yiNkosi yethu uJesu. Izihloko zokuqala ezintathu ze-Nqabayokulinda ka-March 1, 1952, zathula leyo nqubo engokomthetho. 

INGABE kufanelekile ukususwa ekuhlanganyeleni? Yebo, njengoba sisanda kubona esihlokweni esingenhla...Kunenqubo efanele okufanele ilandelwe mayelana nalokhu. Kumele kube yisenzo esisemthethweni. Umuntu osegunyeni kufanele enze isinqumo, bese lowo muntu esuswa. (w52-ZU 3/1 k. 138 isig. 1, 5 Ukufaneleka Kokususwa Ekuhlanganyeleni [2]nd isihloko])

Masigcine lokhu kulula okwamanje. Kuningi okungaxoxwa ngakho mayelana nendlela oFakazi BakaJehova abayisebenzisa ngayo inqubomgomo yabo yokususa ekuhlanganyeleni futhi sizongena kukho kumavidiyo azayo. Kodwa okwamanje, ngithanda ukugxila kulokho esisanda kukufunda esifundweni sethu esigxile evesini elilodwa nje, ivesi 17 likaMathewu 18. Ingabe ucabanga ukuthi ngemva kwalokho esikufundile, usukuqonda lokho uJesu? Wayesho ukuthini lapho etshela abafundi bakhe ukuba bacabangele isoni esingaphenduki njengoba bengenza umuntu wezizwe noma umthelisi phakathi kwabo? Ingabe uyasibona isizathu sokuphetha ngokuthi wayesho ukuthi—thina—kufanele simgweme ngokuphelele umuntu onjalo, singasho ngisho “nokubingelela” kuye? Ingabe kufanele sisebenzise incazelo yabaFarisi yokugwema izoni njengoba kwakwenziwa osukwini lukaJesu? Ingabe yilokhu umoya ongcwele oqondisa ibandla lobuKristu ukuba likwenze namuhla? Asibonanga bufakazi baleso siphetho.

Ngakho-ke, ake siqhathanise lokho kuqonda nalokho oFakazi BakaJehova ababeyikho futhi bafundiswe ngendlela yokuchaza ivesi 17. Kusukela esihlokweni esishiwo ngenhla sango-1952:

Kunomunye umbhalo ofanele lapha, kuMathewu 18:15-17… Lo mbhalo lapha awuhlangene nokususwa ekuhlanganyeleni ngesisekelo sebandla. Lapho kuthiwa yiya ebandleni, kusho ukuthi hamba uye kubadala noma kwabavuthiwe ebandleni nixoxe ngezinkinga zenu zangasese. Lo mbhalo uhlobene ukususwa komuntu ekuhlanganyeleni nje… Uma ungakwazi ukukulungisa nomfowethu owonayo, khona-ke kusho nje ukugwema phakathi kwenu abantu ababili, ukumphatha njengomthelisi noma ongeyena umJuda ngaphandle kwebandla.. Wenza lokho okumele ukwenze naye ngesisekelo sebhizinisi kuphela. Ayihlangene nebandla, ngoba isenzo esihlaselayo noma isono noma ukungaqondi akusona isizathu sokumsusa ekuhlanganyeleni kuyo yonke inkampani. Izinto ezinjalo akufanele zilethwe ebandleni elivamile ukuze kuthathwe isinqumo. (w52 3/1 k. 147 isig. 7)

INdikimba Ebusayo ka-1952, ethi iqondiswa umoya ongcwele, iqala “ukususwa komuntu siqu ekuhlanganyeleni” lapha. Ukususwa komuntu siqu ekuhlanganyeleni? Ingabe umoya ongcwele wabaqondisa kuleso siphetho?

Hhayi ngokusekelwe kulokho okwenzeka ngemva nje kweminyaka emibili.

Ivela: Imibuzo Evela Kubafundi

  • Isihloko esiyinhloko se-Nqabayokulinda ka-September 15, 1954, sakhuluma ngofakazi kaJehova oyedwa ongakhulumi nomunye ufakazi ebandleni elifanayo, lokhu kwenzeka iminyaka eminingi ngenxa yesikhalo somuntu siqu, futhi kwavezwa iphuzu lokuthi lokhu kwabonisa ukuntula iqiniso. uthando lukamakhelwane. Nokho, lokhu bekungeke yini kube indlela efanele yokusebenzisa iseluleko esikuMathewu 18:15-17?— AM, eCanada. (w54-ZU 12/1 k. 734 Imibuzo Evela Kubafundi)

Enye inkanyezi ekhanyayo eCanada yabona idiocy yemiyalo “yokususa umuntu ekuhlanganyeleni” esihlokweni se-Nqabayokulinda ye-1952 futhi yabuza umbuzo ofanelekile. Yasabela kanjani okuthiwa inceku ethembekileyo neqondayo?

Cha! Asikwazi neze ukubheka lo mbhalo njengowelulekayo ngale nqubo edla isikhathi futhi ngokunokwenzeka sigcine sesiphumela ekubeni amalungu amabili ebandla angakhulumisani futhi agweme omunye ngenxa nje yokungaboni ngaso linye okuncane noma ukungezwani. Kungaba okuphambene nemfuneko yothando. (w54-ZU 12/1 kk. 734-735 Imibuzo Evela Kubafundi)

Akukho ukuvuma lapha ukuthi le nqubo “edla isikhathi” engenaluthando yayiwumphumela walokho abakukhipha kuyi-Nqabayokulinda ka-March 1, 1952. Lesi simo sasiwumphumela oqondile wokuchaza kwabo uMathewu 18:17 owanyatheliswa eminyakeni emibili nje ngaphambili, nokho akukho nokuncane esikubonayo ekuxoliseni kwabo. Ngomnyakazo odabukisayo, iNdikimba Ebusayo ayizange ithwale icala ngomonakalo okungenzeka wawubangelwe izimfundiso zayo ezingasekelwe emiBhalweni. Imiyalo okuthi ngokuvuma kwabo bengazi yahamba “ngokuphambene nemfuneko yothando”.

Kule “mibuzo Evela Kubafundi” efanayo, manje sebeshintsha inqubomgomo yabo yokususa ekuhlanganyeleni, kodwa ingabe ingcono?

Ngakho kumelwe sibheke isono esishiwo kuMathewu 18:15-17 njengesingathi sína okumelwe siqedwe, futhi, uma lokho kungenakwenzeka, khona-ke lowo owonayo kufanele asuswe ekuhlanganyeleni nebandla. Uma owonayo engenakubonwa abazalwane abavuthiwe bebandla iphutha lakhe elibi futhi ayeke ukona kwakhe, khona-ke indaba ibaluleke kangangokuthi kufanele ilethwe phambi kwekomiti yebandla ukuze kuthathwe isinyathelo sebandla. Uma ikomiti ingenakuyenga isoni ukuba siphenduke futhi siguquke kumelwe sisuswe ekuhlanganyeleni ukuze kulondolozwe ukuhlanzeka nobunye bebandla lobuKristu. (w54-ZU 12/1 k. 735 Imibuzo Evela Kubafundi)

Balisebenzisa ngokuphindaphindiwe igama elithi “ukususa ekuhlanganyeleni” kulesi sihloko, kodwa baqonde ukuthini ngempela ngalelo gama? Bawasebenzisa kanjani amazwi kaJesu mayelana nokuphatha isoni njengomuntu wezizwe noma umthelisi?

Uma umenzi wobubi emubi ngokwanele okumele igwenywe ngomzalwane oyedwa kufanele aphathwe kanjalo yibandla lonke. (w54-ZU 12/1 k. 735 Imibuzo Evela Kubafundi)

UJesu akashongo lutho ngokugwema isoni, futhi wabonisa ukuthi wayekulangazelela ukuzuza isoni. Nokho, lapho ngihlola izihloko ezifundwayo ze-Nqabayokulinda eminyakeni engu-70 edlule, angizange ngithole nesisodwa esasihlaziya incazelo kaMathewu 18:17 , sicabangela indlela uJesu ayephatha ngayo abathelisi nabezizwe, ngokomthetho wothando. Kubonakala sengathi babengafuni futhi bengafuni abafundi bazo bagxile kuleso sici sokusebenzelana kukaJesu nezoni.

Mina nawe siye sakwazi ukuqonda ukusebenza kukaMathewu 18:17 ngemizuzu embalwa nje yokucwaninga. Eqinisweni, lapho uJesu ekhuluma ngokuphatha isoni njengomthelisi, awuzange yini ucabange ngokushesha: “Kodwa uJesu wadla nabathelisi! Ngumoya osebenza ngaphakathi kuwe owenze lokho kuqondisisa. Pho, kungani phakathi neminyaka engu-70 yezihloko ze-Nqabayokulinda, iNdikimba Ebusayo yoFakazi BakaJehova yehluleka ukuveza lawo maqiniso abalulekile? Kungani behluleka ukuhlanganyela lelo gugu lolwazi nomhlambi wabo?

Kunalokho, bafundisa abalandeli babo ukuthi noma yini abayibona iyisono—ukubhema ugwayi, noma ukungabaza enye yezimfundiso zabo, noma ukusula nje eNhlanganweni—kufanele kubangele ukucwaswa okuphelele nokuphelele, ukugwenywa ngokuphelele komuntu. Basebenzisa le nqubomgomo ngohlelo oluyinkimbinkimbi lwemithetho kanye nenqubo yokwahlulela eyimfihlo efihla izinqumo zabo kufakazi ojwayelekile. Nokho, ngaphandle kobufakazi obungokomBhalo, bathi konke kusekelwe ezwini likaNkulunkulu. Buphi ubufakazi?

Uma ufunda imiyalo kaJesu yokuthatha isoni phambi kwebandla, i ekklesia, amadoda nabesifazane abagcotshiwe abakha indikimba kaKristu, uyasibona yini isizathu sokukholelwa ukuthi ubhekisela ekomitini emisiwe yabadala abathathu kuphela? Ingabe lokho kuzwakala njengebandla?

Kokusele kwalolu chungechunge lwamavidiyo, sizohlola ezinye izibonelo zendlela iziyalezo zikaJesu ezasetshenziswa ngayo ezimweni ezithile ibandla lekhulu lokuqala elalibhekene nalo. Sizofunda ngendlela abanye abaphostoli ababeqondiswa umoya ongcwele ngempela, abayala ngayo amalungu omzimba kaKristu ukuba enze ngendlela evikela ibandla labangcwele futhi aqhubeke enakekela isoni ngendlela yothando.

Siyabonga ngesikhathi sakho. Uma ungathanda ukusisiza ukuthi siqhubeke nokwenza lo msebenzi, sicela usebenzise le Khodi Ye-QR, noma usebenzise isixhumanisi encazelweni yale vidiyo.

 

 

5 6 amavoti
Isilinganiso se-Article
Yazisa ngakho

Le sayithi isebenzisa i-Akismet ukunciphisa ugaxekile. Funda ukuthi idatha yakho yokuphawula isetshenziswa kanjani.

10 Amazwana
esisha
endala iningi livotelwe
Okungaphakathi Okuphakelayo
Buka wonke amazwana
Ukuchayeka eNyakatho

Ngiyabonga ngombono webhayibheli oqabula kakhulu uMeleti! Lesi sihloko sithinta eduze kwami ​​​​nasekhaya. Eminyakeni ethile edlule ilungu lomndeni lagwenywa lisemusha ngenxa yokubhema…njll… Ngesikhathi lidinga usizo, nokuqondiswa, walahlwa. Ekugcineni wabalekela eCalifornia kodwa wabuyela ekhaya ngemva kweminyaka ethile eyonakekela uyise owayegulela ukufa. Ngemva kwezinyanga ezithile uyise washona, kodwa emngcwabeni, ibandla, nomkhaya wakithi abazange bakuyeke lokho, bengamvumeli ngisho nokumvumela ukuba aye esidlweni sesikhumbuzo ngemva kwalokho. Angiyona i-JW, kodwa umkami, (owayekhona... Funda kabanzi "

u-arnon

Okuthile ngepolitiki:
OFakazi BakaJehova bathi akufanele sikhethe elinye iqembu lezombangazwe kunelinye, ngisho nasemicabangweni yethu. Kodwa ingabe ngempela singangathathi hlangothi emicabangweni yethu futhi singakhethi umbuso onenkululeko engokwenkolo kunombuso owephula inkolo yethu?

Frankie

Mathewu 4:8-9 . Konke!

sachanordwald

Eric othandekayo, ngihlala ngikujabulela ukufunda nokutadisha izincazelo zakho zeZwi likaNkulunkulu. Siyabonga ngomzamo nomsebenzi owutshala lapha. Nokho, ezincazelweni zakho, kunombuzo owodwa enginawo wokuthi ingabe uJesu ngempela ukhuluma ngendlela yokuthi abafundi bakhe babeyoqonda inkulumo yakhe kuphela ngemva kokuthululwa kukaMoya oNgcwele. KuMathewu 18:17, ngithanda ukuphawula kweTestamente Elisha kaWilliam MacDonald. “Uma ummangalelwa esala ukuvuma icala futhi axolise, udaba kumele luyiswe ebandleni lendawo. Kubaluleke kakhulu ukuqaphela ukuthi ibandla lendawo linjalo... Funda kabanzi "

jwc

Lapho uJesu ewela izindlela nawe, uyakuveza lokho oyikho.

Ekuphenduleni kwakhe, abantu bayashintsha—kungaba ngcono noma bashintshe kube kubi. Ukuguqukela ekubeni ngcono kusho ukukhula kobuKristu, noma ukungcweliswa, okwenzekayo. Kodwa lokhu akuwona umphumela wesifanekiso esisodwa soshintsho.

Ngenxa yokuthi izimo nabantu bafika bengenalo umbhalo, uketshezi, futhi bengalindelekile, uJesu uthinta umuntu ngamunye nesimo ngendlela yomuntu siqu.

Leonon Josephus

Kuhle, Sacha. Kusho kahle. Ngokudabukisayo akuyona indlela ama-JWs enza ngayo, njengoba imithetho ivela phezulu, futhi, uma singavumelani, sihlala sithule kancane singakugwemi futhi ukuxoshwa kusetshenziswe kithi. Umlando ugcwele abantu abangazange bazithobe ezimfundisweni zesonto futhi bazwakalise ngokukhululekile ukukhathazeka kwabo. UJesu waxwayisa ngokuthi lokhu kwakuzokwenzeka. Ngabe lokhu kuyingxenye yezindleko zokuba ngumfundi weqiniso? Ngicabanga ukuthi kunjalo.

Ndumiso

Ukuze kugwenywe ngempela, umuntu empeleni kufanele akholwe lokho i-GB eshumayela futhi ikufundisayo. Lelo wuhlangothi lwakho lwenhlangano futhi leyo yingxenye elula. Uhlangothi olumnyama ukuthi i-GB efanayo ilindele ukuthi imindeni ihlukane ngezinhloso zayo. “Susa umhlambi wezimvu ezigulayo” futhi ngenxa yalokho namawundlu athule. Lokho abakushumayelayo nabakufundisayo kuhambisana nezindawo eziningi ezimbi ezinezinto abangazigcina zikhona.

IHubo, (IsAmbulo 18:4)

Leonon Josephus

Ngiyabonga Eric, ngesinye isihloko esihle kakhulu. Konke kubonakala kulula, ngokuvumelana nezAga 17:14 “Ngaphambi kokuba kuqhume ukuxabana, hamba”. Njengoba ngikholwa ukuthi sikhuluma lapha (ungahle ungavumelani) ukuthi umongo uyisono somuntu siqu kithi, lesi iseluleko esihle kakhulu, noma kunjalo, kwenziwa, uma ungakwazi ukuxazulula izinkinga zakho ngisho nangosizo lwebandla, khona-ke nje. kuyeke kuhambe. Kungcono ukungadlelani nomuntu ongakwazi ukuphilisana naye. Ukuthatha lokhu ngobude iNhlangano enabo, kubonakala sengathi kunjalo... Funda kabanzi "

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.