OFakazi BakaJehova bazibiza ngokuthi “baseQiniso”. Sekuyigama, indlela yokuzichaza njengomunye woFakazi BakaJehova. Ukubuza omunye wabo, “Unesikhathi esingakanani useqinisweni?”, kufana nokubuza, “Unesikhathi esingakanani ungomunye woFakazi BakaJehova?”

Le nkolelo, yokuthi yizo kuphela, kuzo zonke izinkolo zomhlaba, ezineqiniso, igxilile kangangokuthi ukuhlola lo mbono kuhilela okungaphezu nje kokusebenza kwengqondo. Ukucela omunye wabo ukuthi ahlolisise enye yezinkolelo zabo eziwumongo kuwukubacela ukuba bangabaze ububona uqobo, umbono wabo wezwe, ngisho nokuzethemba kwabo.

Lokhu kusiza ukuchaza ukumelana nomuntu ahlangabezana nakho lapho ezama ukuveza amanga nobuzenzisi ngaphakathi kweNhlangano, ikakhulukazi emazingeni ayo aphezulu. Akuvamile ukuba uthole umdala noma iqembu labadala elizimisele ukuvula INguqulo Yezwe Elisha ukuze ngomoya ophansi nangendlela enengqondo noma yiziphi izimfundiso zabo. Kunalokho, ummemezeli webandla ozwakalisa ukungabaza noma izinto ezimkhathazayo ubhekwa njengomuntu ohluphayo futhi usongelwe ngegama elithi ESIQHIKI!

Ukuze ngibonise lokhu kusabela okuvamile, ngikunikeza le ncwadi elandelayo phakathi kukaNicole, udade onguFakazi KaJehova ohlala eFrance, nabadala bebandla lakubo ababemmangalela ngokubangela ukuhlukana nokusakaza amanga ezihlubuki. Izincwadi zonke zivela kuye. Abadala ngeke babhale noma yini yalolu hlobo ngoba beyalwa yiNhlangano ukuthi bangakwenzi lokho. Ukubhala izinto phansi kuyamkhathaza umuntu uma eqamba amanga, ukunyundela nokuqamba amanga.

Kule ncwadi yokuqala kwezintathu, sinempendulo kaNicole “ememweni” yokuhlangana nabadala.

(Qaphela: Zonke lezi zinhlamvu zihunyushwe zisuka olimini lwesiFulentshi sokuqala. Ngisebenzise amagama okuqala ukuze esikhundleni samagama abadala.)

======== INCWADI YOKUQALA =========

Umzimba Wabadala ngaphansi kwe-FG,

Uma ngincamela ukukubhalela namuhla kunokuba ngihlangane nawe, yingoba isimo sami somqondo kanye nentukuthelo yami ngeke kungivumele ukuba ngikhulume ngokuzolile (obunye bobuthakathaka bami bulawula imizwa yami, futhi kulokhu imizwa yami ishubile).

Ngokwengxenye uyayazi imibuzo yami, ukungabaza kwami, nokungakwamukeli kwami ​​ukuma kweNhlangano ezindabeni ezithile, kuhlanganise nesimo sengqondo okudingeka sibe naso ngamalungu omkhaya asusiwe.

Emhlanganweni wokugcina (ngoLwesibili, January 9), uFG washo kufanele, esebenzisa isibonelo sokusoka ngosuku lwesi-8, ukuthi amaJuda ayengaqondi ukuthi kungani uJehova akhetha ngokunembile lolu suku lwesi-8. Angikwazanga ukuvuma okwengeziwe. Wabe esebuza ukuthi yisiphi isicelo esingenziwa ngakho?

I-FM iphawule ngokususwa kwelungu lomndeni lathi noma singaqondi kufanele sithembele kuJehova. Indlela esetshenziswe ngayo enginenkinga ngayo. Umthetho we NKULUNKULU (ukusoka) kuthathelwe indawo ngomthetho we Men (isimo seNhlangano sokuthi akufanele uphendule ngisho nocingo noma ubhalele umuntu osusiwe ekuhlanganyeleni umyalezo).

Ngamafuphi, kufanele silalele ngoba kunjalo KANKULUNKULU umthetho.

CHA ! Kulokhu kuyincazelo yomuntu; akunjalo KANKULUNKULU umthetho, yi EZOMUNTU!

Uma lokhu kwakuwumthetho kaNkulunkulu, kwenzeka kanjani ukuba ngo-1974 (bheka INqabayokulinda ka-15/11/1974) iNhlangano ibe nesimo esihluke ngokuphelele: “Isig. 21 Umkhaya ngamunye kumelwe futhi unqume ukuthi uzoya ngezinga elingakanani amalungu awo (ngaphandle kwezingane ezisencane) asusiwe ekuhlanganyeleni futhi angahlali ngaphansi kophahla lwayo. Akukhona okwabadala ukuthi banqumele umndeni ngalokhu.

“Isig. 22 …..Lezi izinqumo zobuntu okufanele imindeni yenze, futhi akudingekile ukuba abadala bebandla bangenele inqobo nje uma bungekho ubufakazi obucacile bokuthi ithonya elonakalisayo seliphinde langeniswa ebandleni” (bheka imibhalo egcwele ku-w74 11/15 ).

Ngo-1974, kwakungumthetho ka-WHO?

Nokho, ngo-1974, sacelwa ukuba sibhalisele le nkambo yesenzo njengokudla okuvela kuNKULUNKULU.

Ngo-2017: ukushintsha isikhundla (ngeke nginabe) - Umthetho Kabani? EkaJEHOVA?

Ngakho eminyakeni embalwa nje, uJehova wawushintsha umqondo wakhe?

Ngakho, “sadla ukudla okungcolile” okuvela kuJEHOVA ngo-1974? Akunakwenzeka.

Ngicabanga ukuthi ngingaphetha ngokunengqondo ngokuthi kwakunguMTHETHO WABANTU noma hhayi okaNKULUNKULU.

Ukubuyela ekusokeni (isisekelo sengxoxo yokuqala) UJEHOVA akazange aluguqule usuku lokusoka (8)th usuku njalo). UJEHOVA akashintshi.

Akumele sithi asilalele UMUNTU ngaphandle kokuqonda! NGUNKULUNKULU okufanele alalelwe ngaphandle kokuthi aqonde!

Ngokwami, ngisekude nokuqonda ngokugcwele izizathu zokuthi kungani ububi buvunyelwe (naphezu kwezici ezimbalwa esinazo eBhayibhelini); uma nginengane eduze kwami ​​ebulawa indlala noma ebhubha ngaphansi kwamagalelo empi engayiqondi, kuzoba nzima kimina “ukuqonda”. Nokho lokhu akukuphazamisi ukholo lwami nothando lwami ngoJehova, ngoba ngiyazi ukuthi Ulungile futhi unezakhe izizathu ezinhle engingazazi. What I know about GOD's Universe? Ngingakuqonda kanjani konke? angilutho; Angiqondi lutho.

Kodwa ningakhathazeki, lesi yisizinda sikaNkulunkulu wethu Omkhulu!

Futhi futhi, ebuhleni bakhe uBaba wethu waseZulwini akakaze asole abantu ababefuna ukuqonda noma bacele ubufakazi (u-Abrahama, u-Asafa, uGidiyoni ngoboya bezimvu... njll.); kunalokho, wabaphendula.

Encwadini yezAga noma ezincwadini zikaPawulu, iBhayibheli litusa ukuqonda, ukuqonda, ukucabanga, ikhono lokucabanga... (bheka umbhalo wanamuhla Kol 1: 9/10) UPawulu uthandazela ukuba abazalwane “bagcwaliswe ulwazi olunembile futhi ukuqonda okungokomoya ukuhamba a ngendlela efanele uJehova“. UPawulu akazange athandazele ukuba abazalwane balalele ngaphandle kokuqonda...

Abantu abaphelele ngakho-ke babophezelekile ukuguquka (nami ngihlanganise nami, kunjalo), kodwa bavame ukuba sengcupheni yokwenza kanjalo lapho bedlula “ngapha kwalokho okulotshiweyo” (I Kor. 4:6).

Akungikhathazi ukuthi amadoda ayawenza amaphutha, yilokho esikwenzayo sonke. Ini izinkinga yimina ukudlulisa izincazelo zabantu njengokuthi UMTHETHO KANKULUNKULU futhi uziphoqelele ezigidini zabantu.

INhlangano yathi (namanje w74 11/15) “ngokunamathela emiBhalweni, okungukuthi, ngokungakunciphisi lokho ekushoyo kanye ngokungabenzi basho lokho abangakusho, sizokwazi ukugcina umbono olinganiselayo ngabasusiwe”.

Yebo, ngivumelana ngokuphelele nalo mbono. IBhayibheli alisho lutho ngabasusiwe ekuhlanganyeleni emkhayeni. Kufanele sisebenzise ubuntu bethu, ingqondo yethu evamile, umuzwa wethu wobulungisa kanye nolwazi lwethu lwezimiso zaphezulu.

F, ezinyangeni ezimbalwa ezedlule wathi ku-lectern: “abanye abafowethu nodadewethu abaqondi ukuthi igama elithi ukucwenga lisho ukuthini” (Ngazizwa ngiqondiswe kahle noma ngokungalungile, nakuba ngicabanga ukuthi ngiyayazi incazelo yegama elithi ukucwenga).

Ngakho-ke unikeze isibonelo sencazelo “yegama likaNkulunkulu”, incazelo manje enembe kakhudlwana kodwa engakayishintshi incazelo yalo. Angikwazanga ukuvuma okwengeziwe: isibonelo esihle sokucwengwa.

Kodwa lokho akukhona neze lokho ukungabaza kwami ​​mayelana nokucwengwa kumayelana.

Ukuze ngicace kakhudlwana, ngizonikeza izibonelo ezimbalwa:

1914: Abagcotshiweyo balindele ukwenyukela kwabo ezulwini (akwenzekanga - ukucwengwa noma iphutha?)

1925: ukuphela kweminyaka eyizi-6,000 - ukulindela ukuvuka kwezinzalamizi ezinkulu uNowa, u-Abrahama… (akwenzekanga - ukucwengwa noma iphutha?).

1975: Ekupheleni kweminyaka eyizi-6,000 futhi - ukubusa kukaKristu kweminyaka eyinkulungwane akukakaqali - ukucwengwa noma iphutha?

Izinhlobo/Izifaniso : Ngeke ngizicaphune… ngizokukhumbuza nje ukuthi lonke ucwaningo luye lwenziwa ngalezi zinhlobo/izifaniso (izincazelo ezingishiye “ngididekile” kodwa “ngathula”). Namuhla, silahla zonke lezi zincazelo - ukucwengwa noma amaphutha?

“Isizukulwane”: eminyakeni engu-47 yokubhapathizwa, ngicabanga ukuthi ngike ngezwa izihumusho okungenani ezi-4 (amadoda ayeneminyaka engama-20 ngo-1914, kwase kwehliswa iminyaka engu-10, kwase kuzalwe ngo-1914 (kancane kancane, singakhuluma ngokucwengisiswa), bese “kwakuyisizukulwane esibi” esingenalo usuku oluqondile, kwase kuba izigaba ezi-2 zabagcotshiweyo bangaleso sikhathi… yibuphi ubuhlobo (noma yikuphi ukucwengwa) phakathi “kwesizukulwane esibi” “nabagcotshiweyo”? (Angivumelani nelokugcina incazelo noma, ebonakala iphithene kangangokuthi isivumela ngokuphelele ukuthi sibeke umnqamulajuqu wesizukulwane, kangangokuthi ngizizwa ngingakwazi ukukuchazela noma ubani endaweni).

Isigqila esikholekile nesiqondayo: ukuguquka kokubonakala kwabo bonke abagcotshiwe kuya kubazalwane abayisishiyagalombili kuphela emhlabeni. Iphuzu elibaluleke kakhulu ngokufanayo, njengoba kwakuwumbuzo wokuhlonza umzila kaNkulunkulu. Ukucwenga noma iphutha?

Lolu hlu aluphelele...

Mayelana nezibikezelo ezingagcwaliseki, ngiyazibuza ukuthi ngifunda nini uDut. 18:21 “Uma uthi enhliziyweni yakho: ‘Siyolazi kanjani izwi uJehova angalikhulumanga? Lapho umprofethi ekhuluma egameni likaJehova futhi izwi lingafiki noma lingagcwaliseki, lelo izwi uJehova angalikhulumanga. Umprofethi wakusho ngokugabadela. Akumelwe umesabe.

Wena kanye nanoma ubani omunye nikhululekile ukucabangela lokhu njengokucwengwa. Kimi, lawa kwakungamaPHUTHA abantu futhi laba bantu abazange bakhulume egameni likaNKULUNKULU.

Sicelwe ukuthi sikholwe “lamaqiniso” njengezimfundiso ezivela kuNKULUNKULU.

Kwabonakala kungamanga. Besingacabanga kanjani ukuthi lokhu kwakuwukudla okuvela kuJehova?

Lokhu kuhluke kakhulu kulokho uPawulu akusho kweyabaseGalathiya 1:11: “Ngiyanazisa, bazalwane, ukuthi izindaba ezinhle ezashunyayelwa yimina njengezindaba ezinhle aziveli umuntu, ngokuba angizamukelanga kumuntu noma kumuntu. ngafundiswa wona, ngaphandle kwesambulo sikaJesu Kristu.”

Ukube sasinamathele, njengoPawulu, kulokho okushiwo imiBhalo, sasingeke sifundiswe amanga futhi sicelwe ukuba siwakholelwe njengamaqiniso avela kuNKULUNKULU!

Njengoba iNdikimba Ebusayo ivuma ukuthi “ayiphefumulelwe UNKULUNKULU”, kungani sicelwa ukuba siyilandele ngobumpumputhe ngaphandle kokuqonda?

YEBO, UJEHOVA ANGALANDWA (ngokulandela iZwi lakhe ngokucophelela), HHAYI ABANTU!

Inhloko yebandla akusiwo amadoda, kodwa uKristu. Sonke sinalo izwi likaKristu eBhayibhelini, futhi alinqatshelwe “ukuqinisekisa zonke izinto” ( IzA. 14:15 ) “Ongenalwazi ukholwa ngamazwi onke, kepha oqondileyo uyaqaphela izinyathelo zakhe”).

Ukuze uthole irekhodi, ake ngikukhumbuze amazwi kaPawulu:

KwabaseGalathiya 1:8 “Nokho, noma we or ingelosi evela ezulwini ukuba ngimemezele kini njengezindaba ezinhle into edlula lokho esikumemezele njengezindaba ezinhle makuqalekiswe” bese evesini 9 uyaphikelela ngokuthi “Njengoba sishilo ngenhla, kanjalo ngiyaphinda futhi…”

Ngiyawuhlonipha umsebenzi ongokomoya wamadoda eNdikimba Ebusayo, njengoba nje ngiwuhlonipha owenu, umsebenzi engiwubongayo futhi engikujabulelayo ukuzuza kuwo. Ngicela kuphela ilungelo lokubheka amalungu eNdikimba Ebusayo njengabelusi abanomusa inqobo nje uma engifundisa iZwi likaKristu hhayi njengenhloko yebandla noma abahluleli bakanembeza wami wobuKristu.

Ngiyakholelwa okholweni lwakho, othandweni lwakho, ekuzinikeleni kwakho, ubuqotho bakho, futhi ngiyawazi wonke umsebenzi owenzayo, futhi ngiyaphinda, ngiyabonga kuwe.

Ngiyabonga ngokukholelwa emizweni yami emihle yobuKristu.

“Kwangathi uKristu angakhanyisela izinhliziyo zethu”

Nicole

PS: Mhlawumbe ngemva kwale ncwadi uzofuna ukuhlangana nami. Ngenxa yezizathu ezishiwo ekuqaleni kwale ncwadi, ngincamela ukulinda ngize ngibe nokuthula futhi ngizolile. Ngibone u-G ngoLwesithathu zingama-10 kuJanuwari.

======== UKUPHELA KWENCWADI YOKUQALA =========

“Isimemo” sokuhlangana nabadala “siwukukhuluma kahle,” ukuboleka igama lika-1984 likaGeorge Orwell. Uma umuntu enqaba isimemo sokuya ekomitini yokwahlulela, abadala abasekomitini bayokhipha isinqumo uma ummangalelwa engekho. UNicole wabe esesuswa ekuhlanganyeleni. Ephendula lesi sinqumo sekomiti yokwahlulela, wayibhalela incwadi elandelayo.

======== INCWADI YESIBILI =========

Nicole
[Ikheli lisusiwe]

Umzimba Wabadala abavela e-ESSAC MONTEIL

Isihloko: Ukususwa kwami ​​ekuhlanganyeleni,

Bafowethu,

Ngingathanda ukubuyela kuwena kulandela ukususwa kwami ​​ekuhlanganyeleni.

Kungani manje? Ngoba akungithathanga nje izinsuku ezingu-7 (umkhawulo wesikhathi sokufaka isikhalazo) kodwa cishe izinyanga ezingu-7 ukuze ngithole ikhanda lami ngaphezu kwamanzi.

Injongo yencwadi yami iwukuthola isizathu esiqondile sokususwa kwami ​​ekuhlanganyeleni, (esingasitshelwanga) lapho isinqumo sakho simenyezelwa. Ocingweni, uMnu. AG wangitshela: “IKomiti isinqumile ngokususwa kwakho ekuhlanganyeleni; unezinsuku ezingu-7 zokudlulisa icala; kodwa umnyango awuvaliwe kini”. Ngaphendula: “Kulungile”.

Ungase uthi kufanele: “Kodwa awuyanga ekomitini lokwahlulela”.

Kulungile. Isimo sami besingeke sikuvumele; lapho ungitshela ngekomiti lokwahlulela, wonke amandla ami aphela kimi (ngokwezwi nezwi) ngaqala ukuqhaqhazela. Kwaphela ihora elingu-1, kwadingeka ngihlale ngingakwazi ukukhuluma, ngidangele ngokuphelele. Ukwethuka nokumangala kwangehlula. Isimo sami somzwelo kanye nokwethuka (esivele sintekenteke ngaphansi kwezimo ezijwayelekile futhi sibhebhezelwa ukushona kukadadewabo kadadewabo) senza ukuthi ngingakwazi ukuba khona; yingakho ngingafikanga. Ngiyazi ukuthi anibona odokotela noma izazi zokusebenza kwengqondo, kodwa abanye benu bayabazi ubuthaka bami. Uma ungangiqondi, okungenani ngicela ungikholwe.

Nokho, lapho ummangalelwa equliswa icala engekho, ukwaziswa okurekhodiwe kokuqulwa kwecala kanye neziphetho. UPawulu ngokwakhe wabuza uhlobo lwamacala ayebekwe wona (Izenzo 25:11). Ezimweni zokususwa ekuhlanganyeleni okungokweBhayibheli, iBhayibheli lembula uhlobo lwezono eziholela kulesi sijeziso.

Ngakho-ke ngikholwa ukuthi ngikubuza ngokufanelekile ngokombono wezwe noweBhayibheli isizathu esinembile sokususwa kwami ​​(ilungelo elisemthethweni ngedatha yami yomuntu siqu). Ngingabonga uma ungaphendula imibuzo elandelayo ngokubhala (ikhophi yefayela lami ingathokozelwa).

1 - Isizathu sokususwa kwami ​​​​efayeleni lami.

2 - Isisekelo seBhayibheli osusekele kuso izimpikiswano zakho.

3 - ubufakazi obunembile bezimangalo zakho: amazwi, izenzo kanye nezenzo eziphikisana neBhayibheli, okuyilona (kuphela) igunya eliphakeme kakhulu lamaKristu, futhi sithethelele isinqumo sakho.

Angicabangi ukuthi nizongihlambalaza ngokungitshela ku-1 Kor 5:11 ukuthi: “Kepha manje nginilobela ukuba ningahlanganyeli nomuntu othi ungumzalwane, kepha eyisifebe, noma ehaha; okhonza izithombe noma umhlabi, isidakwa noma umqili. Ungadli nokudla nabantu abanjalo.”

Ngokomlando, lithini iBhayibheli ngendaba yokususwa ekuhlanganyeleni?

2 Joh. 9:10: “Noma ubani owenza lingahlali emfundisweni kaKristu futhi lidlulele ngale kwayo akakho kuNkulunkulu…Uma kufika umuntu kini engalethi le mfundiso, ningamamukeli endlini yenu, ningambulisi.”

KwabaseRoma 16:17 “Kepha ngiyanikhuthaza, bazalwane, ukuba nibaqaphele abakholwayo dala ukuhlukana nezimo ezikhubekisayo, izinto ngokuphambene nemfundiso oyifundile, futhi nibagweme.”

Gal 1:8 “Nokho, noma omunye wethu noma o ingelosi evela ezulwini mayikulethele izindaba ezinhle ezedlula lezi zindaba ezinhle esikulethe zona, makabe ngoqalekisiweyo”.

KuThithu 3:10 ” Mxwayise kanye ohlukanisayo, bese umxwayisa ngokwesibili. Ngemva kwalokho, ungahlanganyeli nabo.”

Kulezi zizathu zebhayibheli (kodwa mhlawumbe unazo), ngicela ungitshele ngokunembayo:

 • Yiziphi izimfundiso engizifundise abanye eziphambene nemfundiso kaKristu? Ngithi phambana nemfundiso kaKristu, yilokho uPawulu akhuluma ngakho, hhayi mayelana nokuguqula izincazelo zabantu (ngineminyaka engu-64; ngingafakazela ukuthi ngifundiswe “amaqiniso” angazange acwengwe kodwa aseguquguquke ngokuphelele. (isizukulwane, 1914, 1925, 1975) noma ilahliwe (izinhlobo/izifaniso….bona incwadi yami yokuqala) eya ezigidini zabantu!
 • Ngidale uqhekeko luni; ngiqale luphi uhlaka? (Uma kuyilokho eningibeka icala ngakho, angitholanga sixwayiso (Thithu 3:10).

Ngiyaphinda ukuthi ngivumelana ne-100% yalokho okulotshwe eBhayibhelini; ngakolunye uhlangothi, anginamatheli engxenyeni eyikhulu yemfundiso ye-Watch Tower Society, ngezinye izikhathi engenasisekelo esingokweBhayibheli (angiwazi amaphesenti); kodwa ANGIFUNDISI MUNTU engingakukholelwayo.

Ngiye nje ngezinye izikhathi okwabelwana imiphumela yesifundo sami somuntu siqu nabafowethu nodadewethu. Ngicabanga ukuthi kukhona aba-5 babo; kulaba abangu-5, 4 bavumile kimi ukuthi nabo banokungabaza. Kwabanye babo, yibo abaqala ukukhuluma ngokungabaza kwabo. Sathinta izihloko ezimbalwa kakhulu.

Udade engangikhuluma naye kakhulu weza endlini yami. Ngangike ngamxwayisa kusengaphambili ukuthi engangizokusho kwakungavumelani ngaso sonke isikhathi nemibono yeNhlangano, nokuthi ngangizoqonda kahle uma enquma ukungezi. Akakhohliswanga. Wanquma ukuza. Angizange ngikhiye umnyango ngemuva kwakhe. Wayengahamba noma nini, angazange ahambe; ngokuphambene nalokho. Angizange PHOQA UMBONO WAMI ku wakhe. Futhi uyangabaza ngezimfundiso ezithile (144,000).

Ngaphandle kokufisa ukudala ukwahlukana, akukhona yini esimweni somKristu ukukhuluma ngokungagwegwesi, ngaphandle kokuzenzisa, (ngokusobala) nangeqiniso ngalokho akutholayo lapho efunda iBhayibheli? Bengilokhu ngiluhlonipha ukholo lwabafowethu, yingakho ngihlale ngilinganisa amazwi ami nabo futhi ngivame ukuzibamba. Kungabadala kuphela lapho ngibambe izifundo eziningi.

UPawulu uthi kweyabaseFilipi 3:15 : “Uma ninombono ohlukile kunoma iliphi iphuzu, uNkulunkulu uyonikhanyisela ngendlela yokucabanga okukhulunywa ngayo.”
UPawulu akakhulumi ngokususa lowo muntu ekuhlanganyeleni; kunalokho, uthi uNkulunkulu uzomkhanyisela, futhi uyakwenza ngempela lokho.

Impela, ngokuphambene nalokho engatshelwa khona emhlanganweni wami wokugcina nabadala: “Uthembele ekuhlakanipheni kwakho, iNdikimba Ebusayo ithembele kuNkulunkulu”, ecaphuna uPro. 3:5. Lokhu AMANGA!

Leli vesi libonisa ukuthi akufanele KUPHELA sithembele ekuhlakanipheni kwethu ukuze siqonde umthetho kaNkulunkulu. Yebo, nawe kumele ucele umoya kaJah, engihlale ngikwenza. Noma ngabe angizange, ingabe lokho kuyisizathu sokuxoshwa?

UJesu wasiqinisekisa ngokuthi uma sicela umoya wakhe, uNkulunkulu uzosinika wona, Luka 11:11, 12 “…. kakhulu kangakanani uBaba osezulwini, uyobanika umoya ongcwele labo abawucela kuye!“. Leli vesi alisebenzi eNdikimbeni Ebusayo kuphela!

Vele ufunde umongo wezAga 2:3 “Uma ukubiza ukuqonda… khona uyakuqonda…” IzAga 3:21 “londoloza ukuhlakanipha okusebenzayo nekhono lokucabanga . . .” njll. Amavesi ezAga nasezincwadini zikaPawulu agcwele isikhuthazo sokufuna ukuhlakanipha, ukuqonda, ukuqonda, amandla okuqonda, ukuzindla, ukuqonda okungokomoya… Ingabe izEnzo 17:17 “abaseBereya babehlola ngokucophelela imibhalo nsuku zonke ukuze bahlole ukuthi ababekutshelwa kwakuyiqiniso yini” bese kuba yiNdikimba Ebusayo kuphela?

INdikimba Ebusayo ngokwayo isho okuphambene:

INqabayokulinda kaJulayi 2017: …ukuqonda okuyisisekelo kweqiniso akwanele… Njengoba umlobi uNoam Chomsky abonisa “akekho ozofaka iqiniso ezingqondweni zethu. Okwethu ukuthi sizifunele thina”. Ngakho, zitholele yona ngokuhlola imiBhalo nsuku zonke” ( IzEnzo 17:11 ) Khumbula ukuthi uSathane akafuni ukuba ucabange ngendlela eqondile noma uhlaziye izinto kahle. Kungani kungenjalo? Ngoba inkulumo-ze “ingase isebenze kakhulu, siyafunda, “uma abantu bedikibala ekucabangeni ngokujulile". Ngakho-ke ungalokothi weneliswe ukwamukela ngokuthula nangokuphuphutheka yonke into oyizwayo ( IzAga 14:15 ) Sebenzisa lakho Okuphiwe nguNkulunkulu ikhono lokucabanga ukuze uqinise ukholo lwakho (IzAga 2:10-15; Roma 12:1,2).

Yebo, uNkulunkulu wadala ubuchopho bethu ukuze sibusebenzise. Lokho akusho ukuthi asithembeli kuBaba wethu waseZulwini ukuze siqonde!!!!

Ngithanda ukunibonga kusengaphambili ngempendulo yenu ecacile nenembile yemibuzo ekule ncwadi, ekuqondeni (ngikukhumbula) ukuthi phakathi nezingxoxo zethu (angizange ngicashunwe ivesi leBhayibheli) (akuzange kusetshenziswe nelilodwa ivesi leBhayibheli ) ukugxeka ukuziphatha okubi okungathi sína ngakimi.

Ngiyakuqinisekisa, umgomo wami awukona ukuxoxisana, ngisho noma ngingavumelani nempendulo yakho; makube kude nami ukubuyela kulelophupho elibi! Ngiyazi ukuthi ngeke kuholele ndawo.

Ukuze ngivule ikhasi futhi ngiphinde ngilinganisele, ngidinga ukwazi ukuthi yisiphi isono esingathi sína engisenzile. Ungitshele ngomusa ukuthi umnyango awuvaliwe, kodwa ngisadinga ukwazi okufanele ngiphenduke kukho.

Siyabonga kusengaphambili ngokukhathazeka kwakho.

Mina ngokwami, ngihlala ngithembekile kuNkulunkulu wami noBaba, eZwini lakhe naseNdodaneni yakhe; kanjalo, ngithumela imikhonzo yami yobuzalwane kulabo abafisa ukubamukela.

Amakhophi: Kubazalwane abasebandleni lasePessac ababa nengxenye ezingxoxweni zethu nasekomitini Yokwahlulela.

(E) EBethel yaseFrance -

(Ku) oFakazi BakaJehova eWarwick

======== UKUPHELA KWENCWADI YESIBILI =========

Abadala bamphendula uNicole ebachazela ukuthi kungani babekholelwa ukuthi uyisihlubuki esihlukanisayo okudingeka asuswe ekuhlanganyeleni. Nansi impendulo yakhe ekucabangeni kwabo.

======== INCWADI YESITHATHU =========

Nicole
[ikheli lisusiwe]

Kuwo wonke amalungu eNdikimba yabadala,

Futhi kubo bonke abafuna ukuyifunda...

(Mhlawumbe abanye abantu ngeke bafune ukufunda kuze kuphele - ngenjongo yokubeka izinto obala, ngibamema ukuthi benze kanjalo njengoba ngicaphuna abantu abathile ngamagama - kodwa kukumuntu ngamunye ukuthi anqume)

Ngiyabonga ukuthi ekugcineni uphendule isicelo sami.

Ucaphuna uThithu 3:10, 11 (Mxwayiseni kanye, bese umxwayisa ngokwesibili, emva kwalokho ningabi nandaba naye; niqiniseke ukuthi abanjalo baphambukile, banesono; bazilahla bona. )

ANGIKADALI noma iyiphi i-DISSIDENT CURRENTS. Ukube benginakho, ngabe bakuphi abalandeli bami?
Ngifunde uPetru namhlanje ekuseni, okuthathwe kuyo itekisi yosuku lwanamuhla. Umemezela ukuthi labo abadala la mahlelo “baphika umnikazi wabo… ngenxa yalokho abakwenzayo, abanye bazokhuluma kabi ngendlela yeqiniso… banixhaphaza ngamazwi enkohliso”.

Angikaze ngimphike UKRISTU, akekho oke wakhuluma kabi ngendlela yeqiniso ngenxa “yokuziphatha kwami ​​okuyihlazo nokungabi namahloni.” angixhaphazanga muntu ngamazwi enkohliso.

Ngiyaxolisa uma ngicasule abanye abazalwane, kodwa kumelwe ukuba benginombono omfishane; inhloso yami kwakuwukungacasuli muntu. Ngiyaxolisa kubo. Nokho, bekuyoba ngokomBhalo ukube babengitshele ebusweni bami. Kodwa lokho kulungile.
(Ngaso leso sikhathi, ngaphambi nje kokuba ngibe nengxoxo yokugcina no-DF no-GK, umzalwane wangitshela ukuthi ngiyisibonelo esihle ebandleni nokuthi kwakungeyena yedwa owayecabanga kanjalo. Esontweni ngaphambili, udade othile wangitshela ukuthi ngingumuntu onjani. wayengitshele into efanayo.
Kodwa kubonakala sengathi BENGIPHINDA IMIBONO YAMI FUTHI NGANGISIBONELO ESIBI IBANDLA.

Kunzima ngempela kimi ukuthula ngalokho engikufunda eBhayibhelini. Ngiyalithanda iBhayibheli. Sihlale sifuna ukukhuluma ngalokho esikuthandayo. Ngikukhumbuza ukuthi njalo ngeviki siyabuzwa:

“Yimaphi amanye amagugu angokomoya owatholile ekufundweni kweBhayibheli kwaleli sonto”?

Kungani ubuza lo mbuzo uma ujeziselwa ukukhuluma ngalokho okutholile? Kungaba ngokwethembeka ngokwengeziwe ukuthi: “Yimaphi amanye amagugu angokomoya oye wawathola ekufundeni kwakho izincwadi?

Kule ndaba, singaqonda ukuthi akufanele sikhulume ngamaqiniso atholakala ekufundeni kwethu iBhayibheli angahambelani nalokho okushiwo “uMphakathi,” kodwa mayelana nalawo atholakala ezincwadini kuphela.

Ngokuqinisekile angicabangi ukuthi ngihlakaniphe kunabanye, kodwa ngikholelwa emazwini kaKristu owathi:

Luka 11:11-13 … kakhulu kangakanani uBaba osezulwini nika umoya ongcwele labo abawucela kuye! "

NgokukaMarku 11:24 “Noma yini eniyicela ngokukhuleka, kholwa ukuthi uzakwemukela, njalo uzakwemukela”.

UPaul uyaqhubeka:

Kwabase-Efesu 1:16 “Ngikhuluma ngani emikhulekweni yami ukuba … uNkulunkulu aniphe umoya wokuhlakanipha nokwambulelwa ku ulwazi oluqondile lwe umuntu wakhe, amehlo enhliziyo yakho esekhanyisiwe. "

KumaHebheru 13:15 “…asinikeleni umhlatshelo wokudumisa, okungukuthi isithelo sesintu izindebe ukwenza isimemezelo sasobala egameni lakhe.”

Ingabe ngiyisihlubuki ngoba ngikholelwa emazwini kaKristu noPawulu abangithembisa ukuthi ngingaba nomoya kaBaba wethu osezulwini? Ingabe uJesu noPawulu babekhuluma ngamadoda ayi-8 kuphela emhlabeni?

Ake ngikukhumbuze izEnzo 17:11:

“AmaJuda aseBereya ayenenhliziyo enhle kunawaseThesalonika, ngokuba alamukela izwi ngokulangazela okukhulu; ehlolisisa imiBhalo ukuze aqinisekise ukuthi OKUSHIWO KUNEMBILE."

Kodwa ubani owayememezele iZwi kubo na? Umphostoli uPawulu, owathola imibono evela eNkosini yakhe uKristu. Ngokwazi kwethu, iNdikimba Ebusayo ayizange. Nokho, uPawulu wayebheka abaseBhereya njengabanemizwa emihle.

Ngithanda ukukukhumbuza ngokushesha ukuthi eminyakeni engu-50 ngikhonza uNkulunkulu, angizange ngibe nezikhalo eziningi. Eminyakeni engaphezu kwengu-20 edlule, ngase nginokungabaza kakade ngo-1914 kanye nencazelo yesizukulwane. Ngacela abadala ababili ukuba beze bazongibona. (Ngaleso sikhathi, babengaboni kufanele ukuthi bangigweme).

Ukusho nje ukuthi kuyo yonke le minyaka (okwakuyisizathu futhi ukuthi ngashiya eminyakeni eyi-10 edlule, kodwa beningazi ngakho), angicabangi ukuthi NGISAZISE imibono yami. Nginibekela inselelo yokuthi nisho umcabango owodwa engiye ngawuveza ebandleni kule minyaka engu-50!

Ibhayibheli liyasitshela:

1 Thesalonika 5:21Hlola zonke izinto: bambelela kulokho okuhle kakhulu”
2 Petru 3:1 “ku vuselela ukucabanga kwakho okunempilo futhi uvuselele inkumbulo yakho”

I-"Society" ithi:

Lapho silalela “lanxa singakwenzi ngokugcwele ukuqonda isinqumo noma ungavumelani naso ngokugcwele, sifuna ukuseseka Igunya Elingokwasezulwini” (w17 June p. 30)
… ”sine umsebenzi ongcwele ukulandela isiqondiso seNceku Ethembekile Nehlakaniphile kanye neNdikimba Yayo Ebusayo nokusekela izinqumo zabo”. (w07 4/1/ kk. 24)

“Ngisho nanamuhla, iNdikimba Ebusayo…. Ukudla okungokomoya okuqukethe kusekelwe eZwini likaNkulunkulu. Yini ngakho okufundiswayo kuvela kuJehova, Futhi akuveli emadodeni" (w10 9 / 15 p. 13)

"UJesu uhola ibandla ngeNceku Ethembekile Nehlakaniphile, naye kwenanela izwi likaJehova" (w14 8 / 15 p. 21)
(Kunenqwaba yezingcaphuno ezifanayo ovame ukuzicaphuna endaweni yesikhulumi)

Phawula ukuthi inhlangano ibekwe ezingeni elifanayo neleZwi likaNkulunkulu, ukuthi iwukunanela kwezwi likaJehova, ukuthi lokho okufundiswayo kuvela kuJehova!

Ngakho, lapho uRutherford eshumayela izigidi zabantu, ngosizo lwepheshana elithi “Izigidi Eziphilayo Manje Azisoze Zafa” lokhu kudla kwavela kuJehova.
Kopisha/namathisela izingcaphuno:

Into esemqoka okufanele ibuyiselwe esintwini ukuphila: futhi njengoba ezinye iziqephu zibonisa kahle lokho U-Abrahama, u-Isaka, uJakobe kanye nabanye abathembekile bezikhathi zasendulo bayophinde bavuke futhi ube ngowokuqala ukwenziwa umusa, singalindela ukuthi ngo-1925 uyobona ukubuya kwesimo sokufa sala madoda athembekile avuswa ngaleso sikhathi futhi ibuyiselwe ngokugcwele esikhundleni somuntu esiphelele, futhi njengabameleli ababonakalayo nabasemthethweni bohlelo olusha lwezinto lapha ngezansi. UMbuso kaMesiya omisiwe, uJesu neBandla lakhe elikhazinyulisiwe elakha uMesiya omkhulu, bayonikeza umhlaba izibusiso osekunesikhathi eside zifiswa, okulindelwe futhi kwathandazelwa. Lapho kufika leso sikhathi, kuyoba nokuthula futhi ngeke kusaba nempi, njengoba kusho umprofethi.” (k. 75)

“Njengoba sisanda kukhombisa, umjikelezo omkhulu wejubili kumele ziqala ngo-1925. Kungalolu suku lapho isigaba sasemhlabeni sombuso siyoqashelwa khona [...] Ngakho-ke, singakwazi ngokuzethemba lindela lokho Unyaka ka-1925 uzophawula ukubuyela esimweni sokupheleliswa kobuntu kuka-Abrahama, u-Isaka, uJakobe kanye nabaprofethi basendulo”. (k. 76)

Ngokuphikisana okunikezwe ngaphambili kokuthi uhlelo oludala lwezinto, izwe elidala liyaphela futhi liyadlula, ukuthi uhlelo olusha lwezinto luyabamba nokuthi U-1925 uwukubona ukuvuswa kwezikhulu ezithembekile zasendulo kanye nokuqala kokwakhiwa kabusha, kunengqondo ukuphetha ngokuthi izigidi zabantu emhlabeni njengamanje ziyobe zisekhona ngo-1925 Futhi ngokusekelwe idatha yezwi laphezulu, kumelwe sithi in a positive futhi indlela engenakuphikiswa ukuthi izigidi zabantu abaphilayo njengamanje azisoze zafa”. (k. 83)

(Ngaphandle kwalokho, ingabe bonke ababhapathizwa besikhathi esizayo bayazi ngalezi ziqephu nezinye? Bengingazazi mina).

INGABE BONKE LABO ABABENZA IZIQIKELELO EZINGAMANGA BABIZWA YIZIKHIPHUKI? Phela sikhuluma ngoBongameli boFakazi BakaJehova (RUTHERFORD – RUSSELL bona isihloko 1914).

Nokho Dut. 18:22 uthi: “Uma umprofethi ekhuluma egameni likaJehova, kepha izwi lingagcwaliseki, lihlala lingasebenzi, kungoba uJehova akakhulumanga lelo zwi. Umprofethi ukhulume ngokugabadela. Akumelwe umesabe.

UJeremiya 23 (10-40) “Basebenzisa kabi amandla abo…Ningalaleli amazwi abaprofethi ababikezela kini. Bayakukhohlisa. Umbono abakutshela wona uwumkhiqizo womcabango wabo; akuphumi emlonyeni kaJehova...

Obani ababememezela izibikezelo ezingamanga? Babengabaprofethi nabapristi okwakufanele bafundise intando kaNkulunkulu.

Ubani namuhla ongasho ukuthi “Umphakathi” awuzange ubikezele amanga (1925 – 1975… Ngeke ngichaze kakhulu; sengike ngakhuluma ngalokhu engosini edlule) futhi ngedlulele ngale kwalokho okubhaliwe? Angizukubala zonke izimfundiso zamanga ezethulwe kithi njengeziyiQiniso, ngoba azipheli, kodwa ziyafana, zibikezela ukuvuka kwabafileyo ngosuku oluqondile futhi zithi lolu suku luhambisana nokungenela kukaNKULUNKULU, lokho ayikho into embi!

KUNGANI UNGASEBENZISI 2 KAJOHANE 7 – 10?

“Noma ubani ongahlali emfundisweni kaKristu futhi adlulele ngalé kwayo akakho ebunyeni noNkulunkulu . . .

Ingabe iNdikimba Ebusayo ayizange yeqe okulotshiwe?

Mina ngokwami ​​iziphi izibikezelo engizenzile?????????

Nokho mina ngiyisihlubuki!!!!!!!!!

Ukhuluma ngokucwengwa:

Kungani kwenzeka ukuthi lapho kuziwa encazelweni yabaseRoma 13:1 ngokuzithoba emagunyeni aphakeme, kwaqale kwathiwa amagunya abantu (ngaphansi kukaRussell) bese kuthi “ukukhanya okukhulu kwabakhanyisela. Yabonisa ukuthi uJehova noKristu ‘bangamagunya aphakeme’ hhayi ababusi baleli zwe.” Babiza okwedlule incazelo “a incazelo enonya yemiBhalo“. (Caphuna encwadini ethi “Iqiniso liyokukhulula” p 286 and 287)

Sabe sesiwushintsha sawubuyisela emagunyeni abantu.

Ngakho, uNkulunkulu wabaqondisa kokuthile okulungile, kwase kuba kokuthile okungalungile, base bebuyela kokuthile okulungile. Baqunga isibindi! Ngingethuke kanjani nami! Ngingakholwa kanjani ukuthi iNdikimba Ebusayo ayikhiqizi izincazelo zabantu. Sinobufakazi khona kanye phambi kwethu.

Kufanele kukhunjulwe ukuthi iminyaka engaba ngu-80, babenephutha EKUKHOMBENI KWABO! Inceku yayiyi-144,000, namuhla iyiNdikimba Ebusayo, okungukuthi amadoda ayi-8 emhlabeni.

Isiphi isambulo ababenaso sokwazi ukuthi kusukela manje uJEHOVA wayezosebenzisa uMnu. COOK njengelungu lomzila kaNkulunkulu? Asinalo yini ilungelo lokwazi ubufakazi bokuthi uJehova wamkhetha ngokukhethekile kuwo wonke amaKristu?

Lapho uMose ethunywa kuma-Israyeli, wathi kuNkulunkulu: “Kodwa ake sithi abangikholwa futhi abangilaleli, ngoba bazothi, ‘UJehova akabonakalanga kuwe. UJehova uthini kuye? “Akuyona indaba yabo! Bayizihlubuki! Kufanele bakholwe ngokuphuphutheka!”

Cha, kusobala ukuthi wakuthola kunengqondo lokhu kucabanga, ngoba Wamnika izibonakaliso ezi-3, izimangaliso, “ukuze bakholwe ukuthi uJehova… Kamuva, ngezimangaliso ezimangalisayo, uNkulunkulu wabonisa ukuthi wayekhethe uMose. Ngakho akunakungabaza.

Ngakho-ke, ingabe ngiyisihlubuki ngoba ngicela ubufakazi futhi angikwazanga ukukubona ngamehlo ami?

Ngaphezu kwalokho, ngishaqekile ngoba:

INhlangano inezilimi ezimbili. Ngakolunye uhlangothi, sinalezi zingcaphuno ezingenhla mayelana nendima yeSigqila Esikholekile Neqondayo; kodwa ngakolunye uhlangothi, uMnu. JACKSON, oyilungu leNdikimba Ebusayo, uphendula ngale ndlela phakathi Nophenyo Olwenziwa yiKhomishana Yasebukhosini yase-Australia:

(kusuka kusizindalwazi esisemthethweni, esingezona izihlubuki: https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/case-study-29-jehovahs-witnesses):

Umphathi: “Ingabe nizibheka njengabakhulumeli bakaJehova uNkulunkulu emhlabeni?”
UJackson: “Ngicabanga ukuthi kungaba ukugabadela ukucabanga ukuthi yithi sodwa abakhulumeli abasetshenziswa uNkulunkulu.”
(bhalela iNhlangano ukuze uqinisekise ukuthi la mazwi anembile yini...) Ingabe wayethembekile ekuphenduleni kwakhe lapho sifunda izincwadi futhi sizwa eDeskini Lenkonzo okuphambene kakhulu nalokho ayekusho?

(Mayelana nokungaphathwa kahle kwamacala okuhlukunyezwa kwezingane kungani singaziswanga? Uyazi kahle kamhlophe ukuthi, ngaphandle kofakazi ababili, abukho ubulungiswa obenzelwa izisulu. (uBr. C wangitshela ngecala elifanayo, enga angizange ngitshele muntu ngoba nganginamahloni ngakho.) Ingabe ngempela ucabanga ukuthi uJesu wayezowusebenzisa lo mthetho?Kuthiwani ngomthetho okhuluma ngowesifazane odlwenguliwe, engenabo ofakazi, kodwa okhalayo? ngaphandle?Umhlaseli unecala lokufa.Ngaphezu kwalokho, ukunukubezwa ngokobulili kuyicala, pho kungani singabiki iziphathimandla ngalabo bugebengu?Ingabe sidinga igunya lezwe ukuze senze lokho?Unembeza wethu wobuKristu awanele?Eqinisweni, idumela yebandla negama likaJehova akufanele lingcoliswe.Manje ungcolisiwe!!!Nizowakhokhela ngemali kabani amacala i-Watch Tower Society elahlwe kuwo?Ubulungisa babantu kumelwe bubeke umunwe kubo kwabaBusayo. Umzimba ekugcineni ukusho ngokusobala ukuthi kumele balahlwe. Bazi kangcono kunabo bonke, kwenzeka kanjani ukuthi bebengakaze banikeze le miyalo ngaphambili?)

Wabuye wathi embuzweni wejaji mayelana nezihlubuki:

“Isihlubuki ngumuntu oweqa lokho okufundiswa iBhayibheli.”

Kungani engazange anezele ngokuthi “noma ubani ongabambelele kulokho okufundiswa iNdikimba Ebusayo”?

NGIYATHUTHUMWA ngu:

Kopisha/unamathisele kuwebhusayithi ye-JW.ORG embuzweni womfundi: Ingabe oFakazi BakaJehova bayabenqaba ababengoFakazi?

“Kwenzekani lapho indoda isuswa ekuhlanganyeleni kodwa umkayo nabantwana beqhubeka bengoFakazi? Umkhuba wabo ongokwenkolo uyathinteka, kuyiqiniso; kodwa izibopho zegazi nezibopho zomshado ziyaqhubeka. Bayaqhubeka bephila ukuphila komkhaya okuvamile futhi bebonisana uthando.

UBANI ONGANGITSHELA NGESO NGESO UKUTHI LOMSHOSHO UYIQINISO? Ngokubheka lezi zitatimende ezi-3,

Mhlawumbe kufanele sikhumbule ukuthi ukukhuluma iqiniso yilokhu:

“Khuluma iqiniso, lonke iqiniso futhi lutho ngaphandle kweqiniso!

Wonke umuntu uyibonile i-video ekhombisa umama engalubambi ngisho ucingo lwendodakazi yakhe. Ingabe wayegula? Ingabe wayesengozini? Kubaluleke ngani, akunjalo? Akukho ukushoda kwama-athikili ashoyo ukuthi asikho isidingo sokuthi sithumele noma siphendule umlayezo wombhalo (ngaphandle kwesimo esiphuthumayo - kodwa
siyazi ukuthi isimo esiphuthumayo?).

UJesu wathi: “Kepha nina nithi: ‘Umuntu angasho kuyise noma kunina ukuthi: ‘Konke enginakho okungaba usizo kini kuyikorbana, okungukuthi umnikelo othenjisiwe kuNkulunkulu. Ngale ndlela, awusamvumeli ukuba enze noma yini kuyise noma kunina. Ngale ndlela, nilenza ize izwi likaNkulunkulu ngenxa yesiko lenu, oyidlulisela kwabanye. Futhi wenza izinto eziningi ezinjalo. Marku 7:11-13

Lapho uJesu ethi, “Ngakho-ke kuvunyelwe ukwenza isenzo esihle ngeSabatha,” wayengabonisi yini ukuthi ukwenza isenzo esihle akunamkhawulo?

Ngolunye usuku, udade othile ebandleni lakithi wathi kimi (ekhuluma ngomyeni wakhe owayesusiwe ekuhlanganyeleni kodwa owayephinde eya enkonzweni): “Okunzima ukuya emhlanganweni kodwa ungakwazi ukukhuluma ngakho nomyeni wakho, ngamunye wethu. sifunde ngasohlangothini lwethu lwetafula ngaphandle kokuxoxisana ngezinto zikamoya”. (Angishongo lutho, kodwa yebo, NGETHUKE!

Empeleni, angizange ngicabange ukuthi uJesu uthi kulo mbhangqwana: “Nizé ukuzongilalela, kuhle, kodwa ngicela ningakhulumisani phakathi kwenu ngalokho enginifundise khona”.

Futhi NGINGAMELE NGINGATHUTHUKISWA NGEZINKONDLO ZESIGUNGU ESIBUSAYO NGOKUPHAMBUKA NOMOYA KAKRESTU?

Angikwazi yini ukuba nonembeza ofundiswe iZwi likaNkulunkulu osabela ngendlela efanele? Angikuphoqi ukuba ucabange njengami; Ngicela nje ukuthi unembeza wami uhlonishwe.

(Kule ndawo, yenzani inhlolo-vo ukuze uthole ukuthi abazalwane bacabangani ngasese. Lapho kuvela i-video ebonisa umama engaluphenduli ucingo lwendodakazi yakhe, odade ababehamba enqoleni yokushumayela babexoxa ngayo. Babezama ukuthola izimo ezingabalula ukuthi mhlawumbe Umphakathi wawungashongo lutho.Bathi: “Mhlawumbe sekungokwesithathu noma ngaphezulu efona…” konke lokhu bezama ukunciphisa lo mlayezo eqinisweni ababengawuqondi.” Ezimweni, ngalalela kodwa ngangasho lutho...

Encwadini ethi IsAmbulo: ithi: “asisho ukuthi izincazelo ezinikezwe kule ncwadi azinaphutha”.

Uma kunjalo, kungani sibaxosha ebandleni abantu abanokungabaza ngoba ababoni noma yikuphi ukwesekwa kweBhayibheli kwencazelo (isib., incazelo yesine noma yesihlanu “yesizukulwane”. Ngiyazi ngeqiniso ukuthi akumina ngedwa umuntu oyingabazayo le ncazelo.Uma besingabuza abazalwane ukuthi bacabangani ngakho, futhi lokhu ngaphandle kokufihla igama, ngaphandle kobungozi futhi ngenxa yokuthi iNdikimba Ebusayo ingathanda ukuba nombono wethu, bangaki abangayithola le ncazelo njengeBhayibheli. )? Eminyakeni engu-20 edlule, ngabhalela iNhlangano ngalesi sizukulwane. Baphendula ngencazelo ehluke ngokuphelele kunanamuhla. Futhi ufuna ngibathembe?

Wonke umuntu uyawenza amaphutha - akunankinga. Kepha kungani iNdikimba Ebusayo izibeka ezingeni lomuntu ngokufaka ukungapheleli lapho ikwenza kungalungile, futhi iphinde izibeke ezingeni elifanayo noKristu ngokufuna ukulalelwa ngokuphelele ngoba ikhethwe uNkulunkulu njengomzila?

Okubalulekile wukubeka umbono bese uthi bakhuluma egameni likaJehova, bawukunanela kwezwi likaJehova. Lokhu kusho ukuthi uJehova ubaphakele abantu bakhe iziphambeko!!!! Ngaphezu kwalokho, kusho ukuthi uJehova uyalishintsha iZwi lakhe!

Ngabe yimina ONGATHUSA abanye uma ngikhuluma lamaQINISO? Futhi anginalo ILUNGELO LOKUTHUTHUKISA?

Ngaphambi kokuphendukela kwamanye amaphuzu eBhayibheli kuphela, ngithanda ukuveza:

- ukuthi kwaba ngenkathi ngifunda ikhadi lami lapho ngathola khona ukuthi ngangiphawuliwe nokuthi ngithole izexwayiso.
Ngangiziqaphele kahle izinkulumo eziphathelene nokuhlubuka futhi ngaqonda ukuthi wawuqonde mina (kodwa angizange ngizizwe ngikhathazekile ngokuhlubuka); imuphi umfowethu onginikeze izixwayiso ngqo futhi zaziyini lezi zixwayiso?

Umhlangano Wokuqala: Omunye wabazalwane wathi kimi (abafowethu bazobona ukuthi bangobani) “le ngxoxo ingikhuthaze ukuba ngifunde iBhayibheli ngokujulile” - AKUKHO IZIXWAYISO

Umhlangano Wesibili: “akuvamisile ukuba nezingxoxo ezijulile, ngithemba ukuthi sizoba nokunye – AKUKHO IZIXWAYISO.

Umhlangano Wesithathu: (nombonisi wesigodi): “okushoyo kuthakazelisa kakhulu” – AKUKHO ISEXWAYISO – lapho ephuma emhlanganweni, wangiqabula kahle (ukube ngangithole amamaki, angicabangi ukuthi wayeyoba ukwenzile).

Umhlangano Wesine: Ingxoxo ecindezela kakhulu engake ngaba nayo! AKUKHO ISEXWAYISO futhi ikakhulukazi AKUKHO NESIKHUTHAZO

Umhlangano Wesihlanu nowokugcina: yebo, uMnu. F uletha umqondo WOKUPHUMULA ngokuthi ngikhulume nabafowethu (bayingcosana). Ngaziveza ngalokhu ekuqaleni kwencwadi. Ngiyakuqonda lokho akutholayo, ngakho ngiyahamba, sengiqonde ngempela ukuthi isiphetho sami sesivaliwe.

Angizange ngithole izexwayiso ngaphambili, kodwa lokho akubalulekile ngempela, akushintshi isimo sami.

Lapho uRD ethi labo abeza emihlanganweni akufanele bacabange ukuthi babusiswa uNkulunkulu, ngaya kombona, ngizizwa ngihlosiwe; wangiqinisekisa ukuthi kwakungeyena, ukuthi kwakungemina ngedwa ebandleni… Kulungile

Kamuva, ngase ngiyoba umninikhaya komunye udade emhlanganweni. Ngaphambi nje komhlangano uRD wayobona lo dade futhi wamcela ukuba akhethe omunye umuntu. U-RD wayengibingelele emhlanganweni, ngakho ubengeke yini abe nenhlonipho yokungazisa? Ngizithole sengimfunela ize lo sisi, ngingaqondi lutho? Okungenani odade abangu-2 (ngaphezu kodade abangu-2 abethula isihloko, ingasaphathwa eyendoda…) babazi ukuthi kufanele ngibambe iqhaza emhlanganweni, beza bazongibona bazongibuza ukuthi kwenzekeni, angizange phendula. Ngakho ngabe wayesengihlulele ngokwanele ukuthi angabonisi ngisho imodemu yokucatshangelwa?

Ngangingaqondi lutho, ngakusasa ngishumayela, ngakhuluma no-BA ngimbuza ukuthi ngangivinjelwe yini. Yena ngokwakhe wamangala ngalesi simo sengqondo futhi wangitshela ukuthi wayengazi lutho ngakho, ukuthi kunoma yikuphi, ezimweni ezinjalo, wazisa umuntu. Kwakufanele aye kubazalwane ngalobo busuku futhi angazise. Akazange abuye azongitshela lutho. (Angimsoli).

Ngibhekene nalokhu kuthula, ngaya ku-RD ukuze ngizwakalise ukumangala kwami. Wangitshela ukuthi abazalwane babemazisile ukuthi angisafuni ukwenza ezinye izinkulumo! okungelona iqiniso ngokuphelele: ngabe ngimangele futhi ngishaqekile uma bekunjalo?

Kuvele ukuthi uthathe lesi sinqumo ngaphandle kokuzihlupha ngokungazisa. Ngangivele ngibe yisamba esinganakwa. Eqinisweni, manje sengiyaqonda ukuthi ngangimakiwe.

Kodwa konke lokho kuyimininingwane nje, akunjalo?

Phakathi nezinkulumo zethu, yimiphi imibhalo yeBhayibheli abazalwane abaphikisana ngayo “nombono wami”? AKUKHO

Mayelana nesikhumbuzo UKristu wasitshela:

Lokhu kumela umzimba wami ozanikelwa ngenxa yenu. Qhubekani nikwenza lokhu ningikhumbula” “le ndebe imelela isivumelwano esisha, esiqinisekiswa ngu igazi lami elizachithwa ngenxa yenu“. Luka 22:19/20

Ingabe igazi likaKristu lachithwa ngenxa yabangu-144,000 XNUMX kuphela?
Pho thina sonke singahlengwa kanjani?

1 Korinte 10:16 “Indebe yesibusiso esiyibusisayo ayikuhlanganyeli egazini likaKristu na? Isinkwa esisihlephulayo asikuhlanganyeli yini umzimba kaKristu na? Njengoba kukhona ISINKWA ESINYE, THINA, NGESIKHATHI SININGI, bangumzimba munye, ngokuba SONKE SINENHLANGANO KULESI SIKWA ESISODWA”.
(akukaze kukhulunywe ngesigaba esincane esinemingcele esinesabelo esinkweni futhi esinye sizuze ngaphandle kokuba nesabelo - ukucabanga okumsulwa komuntu - iBhayibheli alisho njalo! funda nje futhi wamukele elikushoyo).

Johane 6:37-54.KONKE UBABA ANGIPHAYO uzoza kimi, futhi ngeke ngimkhiphe umuntu oza kimi...WONKE UMUNTU obona iNdodana futhi abonise ukholo kuyo uyoba nokuphila okuphakade…Mina ngiyisinkwa esiphilayo. Uma MUNTU odla lesi sinkwa, uyakuphila phakade; futhi ngeqiniso, isinkwa engizasipha sona siyinyama yami ngenxa yempilo yomhlaba. ...Ngaphandle kokuba nidle inyama yeNdodana yomuntu futhi niphuze igazi layo, aninakuphila kini”.

(Sitshelwa ukuthi wayengakhulumi ngeSidlo Sakusihlwa Sokugcina, ngesizathu sokuthi sasingakafiki; akunjalo, ngoba uJesu akazange akhulume ngezenzakalo ngaphambi kokuba zenzeke? Uthi lesi sinkwa siyinyama yakhe. Kodwa siyini? isinkwa seSidlo Sakusihlwa Sokugcina?)
Kungani ubheka izinkinga lapho amazwi kaKristu engadingi kuchazwa? Akunjalo ngoba sifuna ngokuphelele ukuwenza afaneleke nesikushoyo, ngakho sengeza ukuqagela?

Ngiyaqhubeka ngenza lokho uKristu asicela kithi, uma kubhekwa ukuthi wachitha igazi lakhe ngenxa yami, KODWA MINA NGINGUMHLUKI!

Khona uJesu, ngaphambi nje kokuba enyukele ezulwini, wathi kubafundi bakhe:
“Ngakho-ke hambani… nibafundise ukuzijwayeza KONKE ENGIKUYALE NGAYO. "

Mhlawumbe uJesu ukhohlwe ukubatshela: qaphelani, anginitshelanga, kodwa akubona bonke abazophuza indebe yami, kodwa nizokuqonda lokho ngo-1935! Umuntu uzofika enezele emazwini ami (RUTHERFORD).

Ngendikimba yesikhumbuzo, u-DF usebenzise isiqhathaniso ukuze aveze iphuzu lakhe: “Ngokwesikhumbuzo sikaNovemba 11, isibonelo, kukhona abasensimini ababamba iqhaza nalabo ababukela kumabonakude… (ababukela kodwa bangathathi hlangothi). ingxenye) Ukucabanga okukhulu kweBhayibheli! Kwe
efanayo, nginganikeza esinye isibonelo: “Lapho umeme abangani esidlweni, ingabe uke ubatshele ukuthi ubamemile, kodwa abanye bazodla, kuyilapho abanye bezobuka labo abadlayo kuphela. Bazodluliswa izitsha, kodwa ngeke bahlanganyele. Kodwa kubaluleke kakhulu ukuthi beze noma kunjalo!

Ngingathanda ukwengeza ngokuthi ngangishilo ngokusemthethweni ngemva komhlangano wami wokuqala nasencwadini yami yokuqala ukuthi angisafuni ukukhuluma ngakho - i-DF yaphikelela kakhulu, ingitshela ukuthi nayo yayike yazibuza ngakho esikhathini esifushane esidlule. – Ngaphikelela, ngithi ngingawamukela lo mhlangano uma beza ukuzongikhuthaza. Bekuwumhlangano odabukisa kakhulu engake ngaba nawo. Eqinisweni, ngadumala kangangokuthi angizange ngize ngisho nasemhlanganweni wenkonzo ngalobo busuku.

Kodwa lokho kulindelekile, njengoba abazalwane ababili bengawuthandanga ngisho nomthandazo ekuqaleni komhlangano! Ngaphambi nje kokuba ngihambe, i-DF yangibuza ukuthi angakwazi yini ukuthandaza, ngayiphendula ngokuthi ngangingathanda ukuba kushiwo ekuqaleni komhlangano...
Akukho ukuphawula…

Ngingengeza amavesi amaningi, kodwa ngizozama ukuwenza abe mfushane.

I-144,000: inombolo engokoqobo?

Ukuxazulula kanjani ukusebenza: malini 12 izikhathi 12,000?

Ukwazi ukuthi:

12 ayikona okwangempela
12,000 ayikona okwangempela
Izizwe okuphuma kuzo i-12,000 akuzona ezangempela

Yebo, yebo, ngokuyisimangaliso, UMPHUMELA UYI-LITERAL!

Esahlukweni esifanayo, izidalwa ezine eziphilayo zingokomfanekiso, abadala abangu-4 bangokomfanekiso, kodwa abangu-24 144,000 bangokoqobo! lokho kusemavesini andulelayo (abadala abangama-24 bafanekisela inombolo engokoqobo… isimanga… imvamisa kuba ngenye indlela).

Nokho, abangu-144,000 24 bacula phambi kwabadala abangu-24 (abadala abangu-144,000 bangu-1 144,000 ngokweNhlangano, ngakho bacula phambi kwabo). Bheka incazelo futhi ukhumbule ukuthi ivesi XNUMX liyakhuluma ngempela ngabayi-XNUMX bonke abasezulwini, kanye neWundlu eNtabeni yaseSiyoni (ngikushiyela kini ukuthi nibuyekeze incazelo ezincwadini futhi nibone ukuthi ubani oqagelayo).

UGenesise 22:16 : “Le nzalo iyoba njengezinkanyezi zezulu nangangesihlabathi…” akasikiseli inani eliqinisekile, okulula ukulibala.

Ngokombono wezibalo kuphela, singakholelwa kanjani ukuthi leli nani alikafinyelelwa, kuyilapho kwakukhona izinkulungwane zazo emakhulwini okuqala eminyaka, njengoba nje zaziningi ekhulwini lama-20, futhi phakathi naleso sikhathi, emakhulwini angu-19, ukolweni wakhula (abangu-144,000 19) phakathi kokhula? Sesiwakhohliwe wonke lawo maKrestu avukela iBandla kanye nobuPapa, abeka izimpilo zawo engcupheni ukuze asakaze noma ahumushe iBhayibheli? Futhi kuthiwani ngawo wonke amaKristu angaziwa ekhulwini le-XNUMX leminyaka elidlule? Phela kwakungelona lonke ukhula! Isixuku esikhulu sasingekho. Kodwa babengobani?

Yiba yijaji lokuthi ubani oqagela kakhulu.

Ngithi nginguMKRESTU

IzEnzo 11:26 “Kwakukhona e-Antiyokiya lapho, ngoBULUNGISA BUKANKULUNKULU, abafundi baqala ukubizwa ngokuthi ‘AMAKRISTU’”.

IzEnzo 26:28 "Ngesikhathi esifushane uzongithonya ukuba ngibe ngumKristu."

1 Petru 4:16 “Uma umuntu ehlupheka ngokuba engumKristu, makangabi namahloni, kodwa makaqhubeke ekhazimulisa uNkulunkulu NGEGAMA LELIBIZWA.

Ungangicaphuna:

Isaya 43:10 “Ningofakazi bami”.
Ingabe u-Israyeli, owayezoba ofakazi bakhe, wayebizwa ngokuthi ofakazi bakaJehova? Ivesi 1: Yilokhu Usho kanje uJehova, uMdali wakho, wena Jakobe, owakubumba, Israyeli, ungesabi, ngokuba ngikuhlengile. ngikubize ngegama. Ungowami.

Yebo, sinale ndima, yokuba ofakazi. Lo msebenzi, engiwamukelayo, awusho ukuthi kumelwe sibize ngokoqobo igama elithi oFakazi BakaJehova. U-Israyeli akakaze abizwe ngokuthi oFakazi BakaJehova.

IzEnzo 15:14 “UNkulunkulu wasebenzelana nezizwe ukuba akhiphe kuzo abantu begama lakhe.”
UPetru usebenzisa isikhathi sakhe. AmaKristu okuqala awazange azibize ngokuthi oFakazi BakaJehova, kodwa amaKristu.

Ngokuqondene noJesu, uFakazi othembekile noweqiniso ophakeme kakhulu, owafika egameni likaYise, akazange azibize ngokuthi unguFakazi KaJehova. Uma ngithi ngiza ngegama lomuntu, lokho akusho ukuthi ngizophatha igama lakhe ngokoqobo, ngikhuluma egameni lakhe; Ngizobika imibono yakhe.

Ukuba a UBUFAKAZI is a UBIZO Ngamukela ngokugcwele.

Izenzo 1:8: “Niyakuba ngofakazi bami eJerusalema…”. —Mathewu 24:14.

Igama elithi oFakazi BakaJehova njengenhlangano liyisinyathelo somuntu oyedwa, uRUTHERFORD, kodwa akuveli ku-DIVINE PROVIDENCE, kunguBUKRISTU obuvela ku-DIVINE PROVIDENCE.

Ucabanga ukuthi ubani owathi:

“...noma yiliphi igama abantu abasinika lona, ​​alisho lutho kithi; alikho elinye igama esilaziyo ngaphandle kokuthi “igama lodwa elibiziweyo phansi kwezulu phakathi kwabantu” - uJesu Kristu. Simane sizinikeze igama elithi AMAKRESTU futhi asiwufaki umgoqo ongasihlukanisa nanoma ubani okholelwa etsheni lesisekelo lesakhiwo sethu uPawulu akhuluma ngalo “Ukuthi uKristu wafela izono zethu njengokwemiBhalo”; futhi labo okunganele kubo lokhu abakufanelekeli ukubizwa ngegama lobuKristu.” bheka i-T of G 03/1883 – 02/1884 no-15/9 1885 (yesiNgisi) (uma ungenazo lezi zincwadi, bhalela iNhlangano ukuze uthole ukuthi ziyiqiniso yini)

Impendulo: RUSSELL

NGINGISIQHIKI, KANJALO UBURUSSELL UYISIQHUMUKI, NAMI.

(Futhi, kuyamangaza ukuthi uJehova waqondisa uRussell ohlangothini olulodwa kwathi uRutherford kwenye...)

Ithemba lakhe, bonke baya ezulwini

 1. - Ngicela ushaye leso sitatimende ekhadini lami - simane nje FALSE. Ngazi kangcono engikholelwa kukho.

Ngikholelwa ukuthi icebo likaNkulunkulu lasekuqaleni liyofezeka nokuthi umhlaba uyoba ipharadesi lapho kuyohlala khona abantu. Ngiyakukhumbuza ukuthi ngikholelwa ku-100% okushiwo yiBhayibheli (IsAm 21: 4)!

UNKULUNKULU uzokhetha la siya khona if we deserve it. UJesu wathi, “Endlini kaBaba kukhona izindawo zokuhlala eziningi…”.

1914

Ngeke ngingene emininingwaneni eminingi njengoba kuzothatha isikhathi eside kakhulu.

Ekuqondeni ukuthi zonke izibalo zabantu zibonakale zingalungile:

 • "Isikhathi Siseduze" kaRussel 1889 98 / 99:
  …Kuyiqiniso ukuthi lilindele izinto ezinkulu ukukholelwa, njengoba senza, ukuthi okulandelayo iminyaka 26 bonke ohulumeni bamanje bayoketulwa futhi bahlakazwe.”
 • Sikuthatha ngokuthi a iqiniso eliqinile ukuthi i UKUPHELA KWEMIBUSO YALOMHLABA futhi ukumiswa okuphelele koMbuso kaNkulunkulu kuyokwenzeka ngo 1914".
 • Ngakho masingamangali ukuthi ezahlukweni ezilandelayo siyethula UBUFAKAZI ukuthi ukusungulwa kwe UMbuso kaNkulunkulu USUQALILE: ukuthi ngokwesiprofetho kwakuzoqala esebenzisa amandla ayo ngo-1878 nokuthi Impi yosuku olukhulu lukaNkulunkulu uMninimandla onke, ezophela ngo-1914 ngokuketulwa okuphelele kohulumeni basemhlabeni bamanje, sekuqalile” njll. njll.

Akukho nokukodwa kwalokho okwamenyezelwa ngo-1914 okwenzeka; Ngizodlula ngokushesha eqinisweni lokuthi bonke babelindele ukuphakanyiselwa ezulwini, njengoba babecabanga ukuthi lokhu kwakuzoqondana nokungenela kukaNkulunkulu.

Ungibiza ngesihlubuki ngoba nginokungabaza okunamandla ngosuku luka-1914. Awunembile ngazo zonke izinsuku eziphathelene nezenzakalo zasemhlabeni, ngakho ungaqiniseka kanjani ngalokho okwenzeka ezulwini?

Izibalo zabantu ziyizibalo zomuntu kuphela.

ANGIBIZWA NGOMHLUKAZI NGENXA YOKUBAZA U-1914, AKUBHALWE EBHAYIBHELINI, KUNGUMPHUMELA WOKUBALA KOMUNTU.

Ukwenqatshwa iNdikimba Ebusayo

Angimemukeli noma yimuphi umKristu njengomzalwane ongifundisa iZwi likaNkulunkulu, futhi ngizimisele ukulingisa ukholo lwakhe uma eyihlonipha imfundiso kaKristu. Ngithi, noma okungenani ngibhala kwabaseKolose 1:18 ngikhuluma ngeZwi, “uyinhloko yoMzimba, ibandla”. NGAKHO-KE UKRISTU UYISEKHANDA KUPHELA.

Johane 14:6 “Mina ngiyindlela, neqiniso, nokuphila. Akekho ongeza kuBaba ngaphandle kokuba eze ngami. Ngakho-ke, iNdikimba Ebusayo, umzila noma indlela, isithathe isikhundla sikaKristu?

Thina, noma ngabe singobani, “sineNkosi eyodwa uKristu, futhi sonke singabazalwane”.

KumaHebheru 1:1 “UNkulunkulu wake wakhuluma kokhokho bethu ngabaprofethi izikhathi eziningi nangezindlela eziningi. Manje, ku- ekupheleni kwalezi zinsuku, ukhulume kithi ngeNdodana, ammise njengendlalifa yakho konke…”

UNkulunkulu akakhethanga ukukhuluma ngeNdikimba Ebusayo (inkulumo engekho eBhayibhelini, nokho asinamahloni ukubiza abaphostoli esanduleleni sezEnzo njengeNdikimba Ebusayo, igama ababengakaze babe nalo) .

1 Kor 12 “Kukhona iziphiwo ezahlukene, kepha kukhona uMoya munye; kukhona izinkonzo ezahlukene nokho kukhona iNkosi eyodwa; UNkulunkulu wamisa kanje amalunga ahlukene ebandleni: okokuqala abaphostoli, (amalunga eNdikimba Ebusayo akubona abaphostoli futhi abekho abalandela abaphostoli) okwesibili abaprofethi (ingabe babengabaprofethi beqiniso?), okwesithathu abafundisi (amalungu angamalungu) zeNdikimba Ebusayo hhayi othisha bodwa - ningabi-ngabafundisi nina, engiyamukelayo)… futhi uPawulu uyaqhubeka ethi uzobabonisa indlela engavamile nakakhulu. Kuyindlela yothando edlula zonke izimfundiso.

Ngiyakwamukela ukuthi bonke abafundisi beqiniso bezwi likaNkulunkulu, ngokukaThithu 1:7-9 “Ababonisi , umholi…okufanele abe qotho, athembeke, akwazi ukukhuthaza…”

1 Kor 4:1, 2 “Simelwe ukubhekwa njengezinceku zikaKristu abaphathi… Manje kulindelekeni abaphathi i ukuze batholakale bethembekile…”

Khumbula ukuthi kuLuka 12:42 - ivesi elihambisana no-Math 24:45, "inceku" ibizwa ngokuthi "umphathi" - kodwa ngokuvamile, kuncane kakhulu okucashunwe kuLuka 12: 42 mhlawumbe ngoba sizobona ukuthi "isigaba" ” ayisebenzi kubantu abangu-8 kodwa kubo bonke abafundisi abacelwa ukuba bathembeke futhi bahlakaniphe noma bahlakaniphe.

Ngeke ngiqhubeke isikhathi eside engcupheni yokukucasula. Ake ngifingqe: Ngiyabamukela abafundisi bomthetho kaNkulunkulu, ngizimisele ukubalalela ngilingise ukholo lwabo inqobo nje uma bengifundisa UMTHETHO KANKULUNKULU.

Kungenjalo, ngikhetha “ukulalela uNkulunkulu kunabantu”, noma ngabe bangubani.

Unqume ukucabanga kwami ​​​​njengesihlubuki: "Wonke umuntu uyokwahlulelwa njengoba ahlulele" Ma 7: 2

Ngifisa sengathi ngabe uhloniphe:

Roma 14: “Ungagxeki imibono ehlukile kweyakho” “Wonke umuntu makaqiniseke ngokugcwele ngalokho akucabangayo”.

“Kubheke lokhu kuqiniseka kwakho njengendaba ephakathi kwakho noNkulunkulu. Ubusisiwe umuntu ongazilahliyo ngalokho akwamukelayo.

“Yebo, konke okungasekelwe ekukholweni kuyisono.”

1 Khorinte 10:30 “Uma ngibonga, umuntu angakhuluma kabi ngami ngalokho engikubongayo na?”

UPhil 3: 15 Ngakho-ke, sonke esivuthiwe masibe nale ndlela yokucabanga, futhi, uma ninombono ohlukile nganoma iliphi iphuzu, uNkulunkulu uyonikhanyisela ngendlela yokucabanga okukhulunywa ngayo.”

Kunoma yikuphi, ngicabanga ukuthi ngemva kwamashumi eminyaka ngithule, ngaba nelungelo lokuza kuwe ngokwethembeka nangokungagwegwesi ukuze ngidalule ukungabaza kwami. Cishe eminyakeni eyi-10 edlule, ngahamba ngobuhlakani ngenxa yezizathu ezifanayo. Ubungazi lutho ngakho. Ngazama ukuzihlanganisa, ukuze ngivale yonke into eyayingiphazamisa kakhulu, kodwa kwadingeka ukuba ngenze ukholo lwami lucace.

Lapho ngikwenza, ngacabanga ukuthi angihlulelwa. FG wangitshela ukuthi ngenze into efanele; ukuthi kwaba ukusabela okungcono kunokushiya njengoba kwenza abanye abazalwane bengazi muntu ukuthi kungani. (Manje ngiyazi ukuthi kungani bekwenza).

Ngazizwa ngijabule kakhulu ngokuthi ngikhulume ngokungagwegwesi, futhi ngifisa ngobuqotho ukuqhubeka ngihamba emoyeni, ukuthula nobunye okholweni nabafowethu nodadewethu.
Kodwa unqume ngenye indlela.

Ingabe kuye kwadingeka ukuba ukhononde ngokutolika kwami ​​siqu ekuphawuleni kwami ​​​​semihlanganweni phakathi neminyaka edlule? (Nokho ngike ngezwa ezinye ezingakalungiswa – isibonelo, amasondo embonweni kaHezekeli ayehamba aye emuva naphambili mhlawumbe afanekisela izinguquko enhlanganweni – angizange ngikholwe izindlebe zami! Umoya namasondo kwakushintsha. ngoba babehamba ngendlela engafanele! kodwa njengoba iphuzu laliwukusekela izinguquko eNhlanganweni, ubani onendaba uma okwakukhulunywa AKULUNGILE futhi kungenangqondo?)

Ngalolo suku, ngaya ekhaya ngikhala izinyembezi, ngincenga uJehova ukuba angiphendule. Ekugcineni ngaba nesibindi sokumbuza ukuthi iNdikimba Ebusayo yayiwumzila wakhe yini. Injalo ingcindezi yeqembu kangangokuthi angikwazanga ngisho nokwenza lesi sicelo. Ngakusasa ekuseni, ngathola uJohane 14:1 “Inhliziyo yenu mayingakhathazeki; bonisani ukholo kuNkulunkulu, bonisani ukholo nakimi” Kuyisifundo engibambelele kuso ngenhliziyo yami yonke.

Ukube bengihlonishwa, ngabe kuphelele lapho. Ngasho ngokucacile ukuthi angisafuni ukukhuluma ngakho. Ningiphoqe ukuba ngenze yonke le mihlangano.

Ngingangeza ngokuthi yilapho uqonda khona ukuthi awuvunyelwe ukukhuluma yilapho ukhuluma kakhulu. Ufakazi owenqatshelwe ukukhuluma? Kungenzeka yini lokho?

Ngingengeza amanye amaphuzu amaningi angethusile, kodwa ingabe kunendaba kuwe?

Ngiyazi ukuthi kuyimbangela elahlekile: “uma ufuna ukubulala inja yakho, uthi inamarabi”.

Ngokwengxenye yami:

Ngizothobela UNKULUNKULU KUNABANTU. Angiyona ingxenye yeNHLANGANO (igama elingekho ngisho naseBhayibhelini, kodwa elivela kaningi ezincwadini), ngiyingxenye YABANTU BAKANKULUNKULU. “Wonke umuntu omesabayo uyathandeka kuye.

Aningahlulelanga ngokwe BHAYIBHELI kodwa NGEMITHETHO YENHLANGANO. Ngakho, akunandaba kimi.

Ngiyakhumbula:

1 Petru 2:19 “Ngempela, uma umuntu ekhuthazelela ubunzima futhi ehlupheka ngokungafanele ukuze agcine unembeza omuhle phambi kukaNkulunkulu, kuyinto enhle.”

1 KWABASEKORINTE 4:3 “Anginendaba noma ngihlolwa yinina noma yinkantolo yabantu. Ngaphandle kwalokho, angizihloli nokuzihlola. Ngicabanga ukuthi akukho engingazihlambalaza ngakho, kodwa lokho akufakazeli ukuthi ngilungile. Ongihlolayo nguJehova.

NGINGUMKRESTU futhi ngizohlala ngingumKRESTU futhi ngizoqhubeka ngenza ubulungisa, ngithande ukwethembeka, futhi ngihambe noNkulunkulu wami ngesizotha.

Ngingathanda ukucaphuna INqabayokulinda kaMeyi 1, 1974:

“Uma abantu besatshiswa ngengozi enkulu ngesizathu abangasoli nakancane, noma bekhohliswa abantu abakholelwa ukuthi bangabangane, akulungile yini ukubaxwayisa? Mhlawumbe bakhetha ukungamkholwa umuntu obaxwayisayo. Bangase bacasuke. Kodwa ingabe lokho kuyamkhulula emthwalweni wokuziphatha wokubaxwayisa?”

Bengihlele ukunithumelela amakhophi encwadi ethi “Thy Kingdom Come”, “The Truth Will Set You Free” nethi “Millions Now Living Will Never Die”. (Kimina, lena incwajana engenze ngisabele kakhulu), kodwa ngemva kwakho konke, ungazitholela zona.

Yiqiniso, le ncwadi ayilindele lutho.

Ngiyabonga ngokuqonda kwakho

PS: Angifuni ukuthi le ncwadi ithathwe kunoma yimuphi umfowethu, ngisho nalabo esengike ngabacaphuna; inhloso yami akukona ukulimaza, ngiyazi ukuthi usebenzise imithetho yeNhlangano kuphela.

======== UKUPHELA KWENCWADI YESITHATHU =========

 

 

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
  16
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x