Ukuhlasela Kuvela Enyakatho!

“Isizwe sikhuphukele ezweni lami.” - Joweli 1: 6 [Kusukela ku-wt 04/20 kk. June 2 - Juni 1] Ngokuphathelene no “Bro CT Russell nabangane bakhe” isihloko esifundwayo sithi esigabeni 7 “Ababo indlela yokufunda yayilula. Othile ubephakamisa umbuzo, bese iqembu livela ...

Ukuvuka Kwami Ngemuva kweminyaka engama-30 Yenkohliso, Ingxenye 3: Ukuthola Inkululeko Yami Nonkosikazi Wami

Isingeniso: Unkosikazi kaFeliks uzitholela ngokwakhe ukuthi abadala ababona “abelusi abanothando” abathi bona kanye nenhlangano bazazisa ukuthi bayikho. Uzithola esebandakanyeka ecaleni lokuhlukumeza ngokocansi lapho owonile eqokwa inceku ekhonzayo naphezu kokumangalelwa, kanti kutholakala ukuthi wayehlukumeza amantombazane amancane kunawo.

Ibandla lithola “i-oda lokuvimbela” ngomyalezo wombhalo ukuze lingahlali kude noFeliksi nenkosikazi yalo ngaphambi komhlangano wesifunda othi “Uthando Alusoze Luhluleke.” Zonke lezi zimo ziholela ekulweni ukuthi ihhovisi legatsha loFakazi BakaJehova lingazinaki, lithatha amandla alo, kodwa osebenzela uFeliksi lomkakhe ukuze bathole inkululeko kanembeza.

Thandanani Kakhulu

“Thandanani kakhulu ngokusuka enhliziyweni.” 1 Petru 1:22 [Kusukela ku-ws 03/20 kk. 24 Meyi 25 - Meyi 31] “NGOBUSUKU bangaphambi kokuba afe, uJesu wanikeza abafundi bakhe umyalo oqondile. Wabatshela: “Njengoba nje nginithandile, nani thandanani.” Wabe esenezela: "Ngakho konke lokhu ...

Kuhlolisisa uMathewu 24, Ingxenye 13: Ukufana Kwezimvu Nezimbuzi

Ubuholi boFakazi busebenzisa iPage of the Sheep and the Goats ukuthi ukusindiswa 'kwezinye Izimvu' kuncike ekulaleleni kwabo imiyalo yeNdikimba Ebusayo. Basho ukuthi lo mfanekiso "uyakufakazela" ukuthi kunohlelo lwezigaba ezimbili zokusindiswa nabangu-144,000 1,000 abaya ezulwini, kanti abanye baphila njengezoni emhlabeni iminyaka eyinkulungwane. Ngabe lokho kusho kwangempela kwalo mfanekiso noma ingabe oFakazi banakho konke okungalungile? Sijoyine ukuze sihlole ubufakazi bese uzinqumela.

Isikhathi Sini Sokukhuluma?

“Kunesikhathi sokuthula nesikhathi sokukhuluma.” - UmShumayeli 3: 1,7 [Kusukela ku-ws 03/20 kk. Meyi 18 - Meyi 18] Isikhathi sokukhuluma “Kungani kubaluleke kakhulu ukuthi sinesibindi sokukhuluma lapho kunesidingo? Cabanga ngezibonelo ezimbili eziphikisanayo: Kokunye, indoda kwakudingeka i ...

Ukuhlola uMathewu 24, Ingxenye 12: Inceku Ethembekileko Neqondayo

OFakazi BakaJehova bathi amadoda (njengamanje angu-8) abumba indikimba yawo ebusayo enza ukugcwaliseka kwalokho akubheka njengesiprofetho senceku ethembekileyo neqondayo okukhulunywa ngayo kuMathewu 24: 45-47. Ingabe lokhu kunembile noma kumane nje kuyindlela yokuhumusha eyokuzenzela wena? Uma le eyokugcina, khona-ke iyini noma ngubani inceku ethembekileyo neqondayo, kuthiwani ngezinye izigqila ezintathu uJesu abhekisela kuzo ekulandiseni okufanayo kukaLuka?

Le vidiyo izozama ukuphendula yonke le mibuzo isebenzisa imiqondo engokomBhalo nokucabanga kwayo.

Vumela UJehova Akudumise

“Lapho izinkathazo zinginenga, ungiduduza wangidambisa.” - IHu. 94:19 [Kusukela ku-ws 2/20 kk.20 Ephreli 27 - Meyi 3] Lokho esikufunda kuHana othembekile (isigaba.3-10) Lezi zigatshana ziyasebenza ngesibonelo sikaHana, kamuva waba ngumama womprofethi uSamuel. Ngokudabukisayo namanje ...
Ukuhlola uMathewu 24, Ingxenye 9: Ukudalula Imibhalo Yabafundisi BoFakazi BakaJehova ngokuthi Amanga

Ukuhlola uMathewu 24, Ingxenye 9: Ukudalula Imibhalo Yabafundisi BoFakazi BakaJehova ngokuthi Amanga

Sekuyiminyaka engaphezu kwe-100 oFakazi BakaJehova bebikezela ukuthi i-Amagedoni iseduze, ngokususelwa ekuchazeni kwabo uMathewu 24:34 okhuluma 'ngesizukulwane' esizobona ukuphela nokuqala kwezinsuku zokugcina. Umbuzo uwukuthi, ingabe bakwenza okungalungile ukuthi yiziphi izinsuku zokugcina uJesu ayekhuluma ngazo? Ingabe ikhona indlela yokuthola impendulo evela emiBhalweni ngendlela engashiyi gumbi lokungabaza. Ngempela, kukhona njengoba ividiyo izokhombisa.

Kuhlolisisa uMathewu 24, Ingxenye 8: Ukudonsa iLinchpin kusukela ngo-1914 Doctrine

Kuhlolisisa uMathewu 24, Ingxenye 8: Ukudonsa iLinchpin kusukela ngo-1914 Doctrine

Noma kungaba nzima kangakanani ukukholelwa, sonke isisekelo senkolo yoFakazi BakaJehova sisekelwe ekuchazeni ivesi elilodwa leBhayibheli. Uma ukuqonda abanakho kwalelo vesi kungakhonjiswa kungalungile, ubunikazi babo benkolo buyemuka. Le vidiyo izocubungula lelo vesi leBhayibheli futhi ifake imfundiso yokuqala yesisekelo sika-1914 ngaphansi kwesibonakhulu semibhalo.

Simthanda kakhulu uJehova, uBaba Wethu

"Siyathanda, ngoba yena wasithanda kuqala." - 1 Johane 4: 19 [Okuvela k w2 20/8 k.13 Ephreli 19 - Ephreli XNUMX] Ebhokisini elinesihloko esithi "Ingabe uJehova uyangibona? ' ithi: “Wake wazibuza yini ukuthi, 'Kuzo zonke izigidigidi zabantu abaphila emhlabeni, kungani uJehova anginaka?' Uma kunjalo,...