“Malingcweliswe Igama Lakho”

“O Jehova, igama lakho limi kuze kube phakade.” - AmaHubo 135: 13 [Isifundo 23 esivela ku ws 06/20 kk. Agasti 2 - Agasti 3, 9] Isihloko sendatshana yaleli sonto sithathwe kuMathewu 2020: 6 lapho uJesu anikeza khona okwaziwa ngokuthi umthandazo oyisibonelo. Kuyo wathi “Kufanele ...

“Gijimani Umjaho Uqede”

“Ngiwugijimile umjaho ngize ngiwuqede.” - 2 Thimothi 4: 7 [Kusukela ku-ws 04/20 kk. June 26 - Julayi 29 5] Ngokusho kwesibukezo, isihloko salesihloko ukuthi sonke singanqoba kanjani umjaho wokuphila, noma ngabe sihlangabezana nemiphumela yokuguga noma ukugula okuwohlokayo. I ...

“Ngikubizile Ngabangani”

“Nginibize ngokuthi bangabangani, ngoba nginazisile konke engikuzwe kuBaba.” - JOHANE 15:15 [Okuvela ku ws 04/20 k.20 June 22 - June 28] Kungani usebenzise lo mbhalo wendaba ? Ubani uJesu ayekhuluma naye? KuJohane 15 uJesu wayekhuluma nabafundi bakhe, ...

Lalela, Ufunde, Ubonise Ububele

“Yekani ukwahlulela ngokubukeka kwangaphandle, kodwa yahlulelani ngokwahlulela okulungile.” - JOHANE 7:24 [Kusukela ws 04/20 k.14 June 15 - June 21] “Njengabantu abangaphelele, sonke sithambekele ekwahluleleni abanye ukubukeka kwabo kwangaphandle. (Funda uJohane 7:24.) Kepha sifunda okuncane kuphela ...

Uzibheka Kanjani Izinkambu?

“Phakamisa amehlo akho ubuke amasimu, ukuthi amhlophe ukuze kuvunwe.” - Johane 4: 35 [Okuvela ku ws 04/20 k.8 June 8 - June 14] Isihloko esinikezwe lesi sihloko siyingqayizivele. Ingabe kunendaba ukuthi sizibheka kanjani izinkambu? Cha, singabuka izinkambu, futhi noma ngabe ...

Ukuhlasela Kuvela Enyakatho!

“Isizwe sikhuphukele ezweni lami.” - Joweli 1: 6 [Kusukela ku-wt 04/20 kk. June 2 - Juni 1] Ngokuphathelene no “Bro CT Russell nabangane bakhe” isihloko esifundwayo sithi esigabeni 7 “Ababo indlela yokufunda yayilula. Othile ubephakamisa umbuzo, bese iqembu livela ...

Ukuvuka Kwami Ngemuva kweminyaka engama-30 Yenkohliso, Ingxenye 3: Ukuthola Inkululeko Yami Nonkosikazi Wami

Isingeniso: Unkosikazi kaFeliks uzitholela ngokwakhe ukuthi abadala ababona “abelusi abanothando” abathi bona kanye nenhlangano bazazisa ukuthi bayikho. Uzithola esebandakanyeka ecaleni lokuhlukumeza ngokocansi lapho owonile eqokwa inceku ekhonzayo naphezu kokumangalelwa, kanti kutholakala ukuthi wayehlukumeza amantombazane amancane kunawo.

Ibandla lithola “i-oda lokuvimbela” ngomyalezo wombhalo ukuze lingahlali kude noFeliksi nenkosikazi yalo ngaphambi komhlangano wesifunda othi “Uthando Alusoze Luhluleke.” Zonke lezi zimo ziholela ekulweni ukuthi ihhovisi legatsha loFakazi BakaJehova lingazinaki, lithatha amandla alo, kodwa osebenzela uFeliksi lomkakhe ukuze bathole inkululeko kanembeza.

Thandanani Kakhulu

“Thandanani kakhulu ngokusuka enhliziyweni.” 1 Petru 1:22 [Kusukela ku-ws 03/20 kk. 24 Meyi 25 - Meyi 31] “NGOBUSUKU bangaphambi kokuba afe, uJesu wanikeza abafundi bakhe umyalo oqondile. Wabatshela: “Njengoba nje nginithandile, nani thandanani.” Wabe esenezela: "Ngakho konke lokhu ...