UDavid Splane weNdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova usezokwethula inkulumo yesibili yohlelo lomhlangano waminyaka yonke ka-October 2023 enesihloko esithi, “Thembela Kumahluleli Onomusa Womhlaba Wonke”.

Izilaleli zakhe ezilalelisisa sezizothola amazwibela okuqala alokho iNdikimba Ebusayo ethanda ukukubiza ngokuthi “ukukhanya okusha” okuvela kuNkulunkulu, okwembulwe kubo ngomoya ongcwele. Angiphikisani nokuthi kuhileleke unkulunkulu nokuthi umoya awuthumayo uyabaqondisa, kodwa singazi kanjani ukuthi balalela uNkulunkulu oyedwa weqiniso?

Nokho, into eyodwa esiyaziyo ngoNkulunkulu uMninimandla onke, kungakhathaliseki ukuthi sonke singuJehova, noma uYahweh, ukuthi unguNkulunkulu weqiniso. Ngakho, uma umuntu othi uyinceku yakhe, izwi lakhe emhlabeni, umzila wakhe wokuxhumana nathi sonke…uma lowo muntu ekhuluma amanga, sizoba nempendulo yethu ngokuthi yimuphi unkulunkulu obaphefumulelayo, akunjalo?

Ngeke ngikubeke kuyo yonke inkulumo. Uma nifuna ukuyizwa, ngiyaziswa ukuthi uhlelo lomhlangano waminyaka yonke luzokhishwa ngo-November ku-JW.org. Sizobheka iziqeshana ezimbalwa ezivezayo kuphela.

Ngokwesibonelo, ingabe wake wabuza, ingabe akekho kulabo abafa ngozamcolo ozothola uvuko, ngisho nalabo okungenzeka abakaze bezwe ngoNowa? Futhi kuthiwani ngeSodoma neGomora? Ingabe wonke umuntu owafa eSodoma naseGomora uyolala phakade? Abesifazane, izingane, izingane?

Asinayo impendulo yaleyo mibuzo. Linda umzuzu nje. Ngikuzwe kahle lokho? Asinayo impendulo yaleyo mibuzo? Bengicabanga ukuthi senze kanjalo. Esikhathini esidlule, izincwadi zethu ziye zathi alikho ithemba lovuko kulabo abafa ngozamcolo noma labo ababhujiswa eSodoma naseGomora. Singasho ngokuqiniseka ukuthi akekho noyedwa umuntu waseSodoma owayeyophenduka ukube izimfuneko zikaJehova zazichazwe?

UDavid uthi bona, iNdikimba Ebusayo, abanazo izimpendulo zemibuzo enjengokuthi, “Ingabe labo abafa ngoZamcolo noma eSodoma naseGomora bayovuswa?” Ube esesiphatha ngocezu oluncane oluhle lokuzidelela lokuthobeka kwasesiteji.

"Linda umzuzu nje. Ngikuzwe kahle lokho? Asinayo impendulo yaleyo mibuzo? Bengicabanga ukuthi senze kanjalo.”

Ube esesusa ukugxila kumuntu wokuqala “thina” abhekise kumuntu wesibili “izincwadi,” abuyele kumuntu wokuqala, “thina”. Uthi, “Esikhathini esidlule, izincwadi zethu bezithi alikho ithemba lovuko kulabo ababhujiswa eSodoma naseGomora. Kodwa siyakwazi ngempela lokho?"

Ngokusobala, icala lalokhu kukhanya okudala liwela kwabanye, noma ubani obhale lezo zincwadi.

Ngiyavumelana nalokhu “kukhanya okusha”, kodwa nansi into: Akukona ukukhanya okusha. Eqinisweni, ukukhanya okudala kakhulu futhi siyazi ukuthi ngenxa yazo kanye izincwadi abhekisela kuzo. Kungani lokho kubalulekile? Ngoba uma ukukhanya okusha kukaDavide empeleni kuwukukhanya okudala, khona-ke sike saba lapha ngaphambili futhi uyasifihlela lelo qiniso.

Kungani efihla lelo qiniso? Kungani enza sengathi bona, iNdikimba Ebusayo, bakholelwa into eyodwa kuphela futhi manje sebeyikho-iliphi igama abalisebenzisayo, yebo-manje babelana nathi “ngokuqondisisa okucacisiwe”. Hmm, nanka amaqiniso avela kulezo zincwadi ezifanayo.

Ingabe abantu baseSodoma bayovuswa?

Yebo! – July 1879 INqabayokulinda k. 8

Cha! – Juni 1952 INqabayokulinda k. 338

Yebo! - Agasti 1, 1965 INqabayokulinda k. 479

Cha! - Juni 1, 1988 INqabayokulinda k. 31

Yebo! - Insight Umq. 2, phrinta uhlelo, iphe. I-985

Cha!  Insight Umq. 2, online edition, iphe. I-985

Yebo! - Phila Phakade 1982 uhlelo p. 179

Cha! - Phila Phakade 1989 uhlelo p. 179

Ngakho, kule minyaka engu-144 edlule, “izincwadi” ziye zashintshashintsha kulo magazini! Ingabe yileyo ndlela uNkulunkulu awembula ngayo iqiniso ezincekwini zakhe ezithandekayo?

UJeffrey Winder enkulumweni yakhe yokuvula wathi bathola ukukhanya okusha okuvela kuNkulunkulu njengoba embula iqiniso kancane kancane. Hhayi-ke, kubonakala sengathi unkulunkulu wabo udlala imidlalo, akhanyise isibani abese ecisha aphinde aphinde acime futhi. Unkulunkulu walesi simiso sezinto uyakwazi ukwenza lokho, kodwa uBaba wethu osezulwini? Angicabangi kanjalo. Ingabe?

Kungani bengeke bathembeke kithi ngalokhu? Lapho bezivikela, ungase usikisele ukuthi mhlawumbe bebengakwazi konke okushiwo izincwadi ngale ndaba nanoma iyiphi enye indaba. Singase sicabange ukuthi ukube besingakatshelwa ngokuhlukile enkulumweni yokuqala yalolu simpoziyam eyanikezwa yilungu le-GB, uJeffrey Winder:

Futhi umbuzo uthi ingabe lokhu kudinga noma kuqinisekisa ucwaningo olwengeziwe? Abazalwane abenzi isinqumo esingujuqu mayelana nokuthi ukuqonda okusha kuzoba yini, bayabuza nje ukuthi kuyadingeka yini ukuba kwenziwe ucwaningo olwengeziwe? Futhi uma impendulo inguyebo, khona-ke ithimba labacwaningi labelwa ukunikeza izincomo nokucwaninga ukuze iNdikimba Ebusayo ikucabangele. Futhi lolu cwaningo luhlanganisa ukufingqwa kwakho konke esikushilo, inhlangano ekushoyo ngale ndaba kusukela ngo-1879. Zonke izinqaba zokulinda, sithini?

"Lolu cwaningo luhlanganisa isifinyezo sakho konke esikushilo ngale ndaba kusukela ngo-1879." Ngakho-ke, ngokukaJeffrey, into yokuqala abayenzayo ukucwaninga ngayo yonke into abake bayibhala odabeni olubuyela emuva, iminyaka eyi-144, kuya ku-1879.

Lokho kusho ukuthi u-David Splane uyazi ngomlando wabo wokunyakaza kanye nokuphenduphenduka embuzweni wokuthi labo abafa ngozamcolo noma eSodoma naseGomora bazovuswa yini noma cha.

Kungani engakwazi ukuphumela obala futhi athembeke kithi ngalo mlando onodaka? Kungani ekhuluma iqiniso elingaphelele ekubeni iqiniso eliphelele liyilokho okufanelwe abalaleli bakhe.

Ngokudabukisayo, ukuphindaphinda akugcini ngokufihla umlando wabo. Uyakhumbula ukuthi utheni ekupheleni kwaleso siqeshana esisanda kusibuka? Nansi futhi.

Singasho ngokuqiniseka ukuthi akekho noyedwa umuntu waseSodoma owayeyophenduka ukube izimfuneko zikaJehova zazichazwe?

Kuwukukhetha okuthakazelisayo kwamagama, ubungeke usho? Ubuza izethameli zakhe, “Singasho ngokugomelayo yini ...” Ubhekisela emfundisweni izikhathi ezine enkulumweni yakhe:

Singasho ngokugomelayo? Asikwazi nje ukugomela. Ngakho asikwazi ukugomela. Hhayi-ke, yini esusa kule nkulumo kuze kube manje? Esikushoyo ukuthi akufanele sigomele ngokuthi ubani ozovuswa futhi ongeke avuswe. Asazi nje.

Kungani lokhu kubalulekile? Ukuze sichaze, ake siqale ngencazelo yegama elithi “dogmatic” elichazwa ngokuthi “ukuthambekela ekubekeni izimiso ngokuthi ngokungenakuphikiswa iqiniso” noma “ukugomela imibono emfundisweni noma ukuzidla; okunombono”.

Isikhuthazo sikaDavide kithi sokuba singagodli sibonakala sinokulinganisela futhi sinengqondo. Uma umuzwa, ungacabanga ukuthi yena namanye amalungu eNdikimba Ebusayo abakaze bagomele. Kodwa iqiniso liwukuthi baye badlulela ngale kwenkolelo-ze kuwo wonke umlando wabo, ngakho-ke amazwi akhe awasho lutho kunoma ubani ojwayelene nemikhuba nezinqubo zeNhlangano YoFakazi BakaJehova.

Isibonelo, uma, ngo-1952, ubungaphikisa isikhundla seNhlangano futhi ufundise ukuthi amadoda aseSodoma naseGomora azovuswa, uzophoqeleka ukuba uhoxe, noma uthole isijeziso sokuxoshwa. Bese kuba u-1965. Ngokungazelelwe, ukufundisa ukukhanya okudala kusukela ngo-1952 kungaphumela ekubeni ugwenywe. Kodwa uma ubungafundisa lokho kukhanya okudala kwango-1952 ngo-1988, lapho sekuphinde kwaba ukukhanya okusha, konke bekuzolunga. Futhi manje sebebuyele ekukhanyeni okudala kuka-1879 no-1965.

Ngakho, kungani lolu shintsho? Kungani bethatha ukukhanya okudala futhi bakubize okusha futhi? Kungani bethi abakwazi ukugomela ekubeni inkolelo-mbono bekuyiyona nsika yemfundiso yabo yenkolo, ngokuvamile embozwe ngengubo yokuhlonipha uNkulunkulu “yokugcina ubunye”.

Sonke siyazi ukuthi bonke oFakazi kufanele bakholwe futhi bafundise noma yiliphi iqiniso lamanje elivela eNdikimbeni Ebusayo, noma bazozithola sebesekamelweni elingemuva lehholo loMbuso elibhekene nekomiti yokwahlulela.

Lapho uKenneth Cook ethula lo mhlangano waminyaka yonke, wawubiza ngokuthi “ungokomlando.” Ngivumelana naye, nakuba kungenjalo ngenxa yezizathu ayengazicabanga. Kuwumlando, umcimbi oyingqopha-mlando ngempela, kodwa futhi kuwukubikezelwa okukhulu.

Uma ufundile incwadi kaRay Franz, Inhlekelele Yonembeza, ungase ukhumbule lesi sicaphuno esivela ePhalamende LaseBrithani u-WL Brown.

Kunezigaba eziningi amadoda nabesifazane abangahlukaniswa ngazo….

Kepha, njengoba ngicabanga, okuwukuphela kwezigaba okubaluleke kakhulu yilezo ezihlukanisa abantu phakathi kwezinceku zoMoya kanye neziboshwa zeNhlangano. Lokho kuhlukaniswa, okunqamula kuzo zonke ezinye izigaba, kuyisisekelo impela. Umqondo, ugqozi, usuka ezweni langaphakathi, ezweni lomoya. Kodwa, njengoba nje umoya womuntu kumelwe ube sesimweni somuntu enyameni, kanjalo nombono kufanele ube sesimweni somuntu enhlanganweni….Iphuzu liwukuthi, umqondo usuzihlanganise nenhlangano, inhlangano ibe isiqhubeka kancane kancane ibulala umqondo owayizala.

Kungakabiphi ukukhathazeka okuyinhloko kwebandla kuzoba ukuzisekela njengenhlangano. Kulokhu noma yikuphi ukuchezuka esivumweni sokholo kufanele kuphikiswe futhi uma kunesidingo kucishwe njengokuhlubuka. Emaphuzwini ambalwa noma amakhulu ambalwa eminyaka lokho okwacatshangwa njengenqola yeqiniso elisha neliphakeme sekuphenduke ijele lemiphefumulo yabantu. Futhi abantu bayabulalana ngenxa yothando lukaNkulunkulu. Into isiphenduke into ephambene.

Lapho echaza izigaba ezimbili eziyisisekelo abantu abahlukaniswe ngazo, uBrown usebenzisa amagama athakazelayo akhethwayo, akunjalo? Kuphakathi kokuthi “siyizinceku zikaMoya,” noma “siyiziboshwa zeNhlangano”. Yeka ukuthi lawo mazwi aye abonakala eyiqiniso kangakanani.

Okunye okuthathwe kulesi sicaphuno esinokuqonda esivela ku-WL Brown ukuthi "ukukhathazeka okuyinhloko kwebandla kuzoba ukuzisekela njengenhlangano."

Ngikholwa ukuthi yilokho esikubona manje eNhlanganweni YoFakazi BakaJehova, futhi kuzocaca ngokwengeziwe njengoba siya phambili kulolu chungechunge oluhlanganisa uMhlangano Waminyaka Yonke walo nyaka.

Kodwa, akumele sikhohlwe ukuthi inhlangano noma ibandla aliyona into ephilayo. Iphethwe amadoda. Ngakho-ke, uma sithi okusemqoka kwenhlangano ukuziphilisa, sisuke sisho ukuthi okukhathaza kakhulu amadoda aphethe iNhlangano, kanye namadoda ahlomulayo eNhlanganweni, ukugcinwa kwawo. amandla, isikhundla, nengcebo. Lokhu kukhathazeka kukhulu kangangokuthi bayakwazi ukwenza cishe noma yini ezuzisa yona.

Ingabe kwakungenjalo kwa-Israyeli ngesikhathi sikaKristu? Babengebona yini abaholi baleso sizwe, oFakazi abatshelwa ukuthi siyinhlangano kaJehova yasemhlabeni, ekwazi ukubulala iNkosi yethu uJesu ukuze kugcinwe iNhlangano yabo?

Ngakho abapristi abakhulu nabaFarisi babuthela ndawonye iSanhedrini bathi: “Sizokwenzenjani, ngoba lo muntu wenza izibonakaliso eziningi? Uma simyeka ukuba ahambe ngale ndlela, bonke bazokholwa kuye, futhi amaRoma azofika athathe kokubili indawo yethu nesizwe sethu.” ( Johane 11:47, 48 )

Okuxakayo ukuthi ekuzameni ukulondoloza iNhlangano yabo, baletha sona kanye isiphetho ababesesaba kakhulu, ngoba amaRoma afika ngempela athatha indawo yawo nesizwe sawo.

Angiphakamisi ukuthi amadoda eNdikimba Ebusayo azobulala noma ngubani. Iphuzu elivezwayo ngelokuthi noma yini esezithebeni uma kukhulunywa ngokugcina iNhlangano yabo. Akukho ukuyekethisa okumelwe kwenziwe; akukho mfundiso, ingcwele kakhulu.

Esikubonayo eMhlanganweni Wonyaka walo nyaka — futhi ngiyalokotha ngithi, lesi akusona ukuphela kokukhanya kwabo okusha — ukuthi iNhlangano yenza lokho okudingeka ikwenze ukumisa ukopha. OFakazi baphuma ngobuningi babo eNhlanganweni. Abanye bashiya ngokuphelele, kuyilapho abanye behlehla buthule ukuze balondoloze ubuhlobo bomkhaya. Kodwa into ebaluleke kakhulu kukho konke lokhu ukuthi bayeke ukunikela ngemali, okuyimpilo yeNhlangano.

Enkulumweni elandelayo, enikezwa uGeoffrey Jackson weNdikimba Ebusayo, sizobona indlela abalihlaba ngayo elinye lamathole abo egolide ayinhloko, okuwumkhuba ongcolile wokwahlulela kokugcina ekuqaleni kosizi olukhulu.

Siyabonga ngesikhathi sakho futhi siyabonga ngokusisiza ukuthi siqhubeke nokukhiqiza lawa mavidiyo. Uxhaso lwakho lwezezimali luthokozelwa kakhulu.

 

4.5 8 amavoti
Isilinganiso se-Article
Yazisa ngakho

Le sayithi isebenzisa i-Akismet ukunciphisa ugaxekile. Funda ukuthi idatha yakho yokuphawula isetshenziswa kanjani.

7 Amazwana
esisha
endala iningi livotelwe
Okungaphakathi Okuphakelayo
Buka wonke amazwana
Leonon Josephus

UPilatu wabuza uJesu ukuthi “Liyini iqiniso,” futhi sonke sifuna iqiniso. Kodwa okuwukuphela kweqiniso eBhayibhelini yilokho okulotshwe emakhasini alo, futhi ngenxa yalokho sincike ezinguqulweni nasekuqondeni kwethu lokho okwabhalwa kudala. lokho kuyiqiniso leBhayibheli, kodwa zimbalwa kakhulu iziprofetho eziqondwa ngokuphelele ngaleso sikhathi, futhi kudingekile ukuba silinde ukugcwaliseka kwazo ukuze siziqonde. Ngokwesibonelo, uNowa watshelwa ukuthi uNkulunkulu wayezobhubhisa yonke into esemhlabeni... Funda kabanzi "

sachanordwald

Siyabonga ngomsebenzi nomzamo owenziwe kulawa mavidiyo futhi. Ngeshwa, angikwazi ukuvumelana nawe kuwo wonke amaphuzu. Ingabe ngempela sinomoya kaKristu lapho sithi aninawo uMoya kaNkulunkulu? Ukuthi iNdikimba Ebusayo ibaphatha kanjani abafowethu nodadewethu ngokholo abangavumelani nayo kuwumthwalo wabo wemfanelo phambi kukaNkulunkulu. Ngizizwa ngibophekile ukuba ngingabuyiseli njengalapha. Ngicabanga ukuthi iNdikimba Ebusayo ithandazela ngobuqotho uMoya oNgcwele lapho itadisha iBhayibheli noma isixoxela ngemiphumela yayo yokutadisha. Umbuzo... Funda kabanzi "

Ukuchayeka eNyakatho

Ah Yebo...Uveza iphuzu elithakazelisayo empendulweni yakho...Ubhale ukuthi..."Lapho ngithandazela uMoya oNgcwele, ingabe ngiholwa nguye ngempela?" Lona umbuzo oqhubekayo oshukumisa ingqondo engivame ukuwubuza umndeni wami ongamalungu e-JW. Kubuye kube umbuzo engivame ukuzibuza wona. Ngiyaqiniseka ukuthi amaKristu amaningi anezinhliziyo eziqotho njalo futhi athandazela iqiniso nokuqonda ngobuqotho…njengama-JW kodwa ayaqhubeka nokuntula ukuqonda kweqiniso. Abanye babangane bami abavela ezinkolelweni ezihlukahlukene nabo bathandazela iqiniso ngobuqotho, futhi bayasilela ngezinye izindlela. (Ngiyakwazi lokhu ngoba nginakho... Funda kabanzi "

Ukuchayeka eNyakatho

Ngemva kokucabanga okwengeziwe… Mhlawumbe ngenxa yokuthi abantu banokholo futhi bathandazela iqiniso yilokho okubaluleke kakhulu kuNkulunkulu. Igama eliyisihluthulelo ukholo. UNkulunkulu akamane nje anikeze ukuqonda kweqiniso ngoqwembe kubo bonke abacelayo, kodwa Ukuvumela kumuntu ngamunye ukuba aqhubeke nenqubo, nohambo lokukuthola. Uhambo lwethu lungase lube nzima, futhi lube neziphetho ezifile, nezithiyo, kodwa ukubekezela kwethu, nomzamo wethu ojabulisa uNkulunkulu ngoba ubonisa ukholo. Isibonelo salokhu kungaba umndeni wakwaBeroean Zoom. Iqukethe... Funda kabanzi "

Ukuchayeka eNyakatho

Hmmm,,, Uma ama-Jw eyisiteshi esikhethwe uNkulunkulu…njengoba besho, ungacabanga ukuthi bayazibuza ukuthi kungani kuwo wonke umlando wenhlangano yabo uNkulunkulu ebanike ukwaziswa okuningi okuyiphutha? Lolu lwazi "lokukhanya okudala" ludinga ukulungiswa ngokuhamba kwesikhathi ukuze lubenze bahlale bephehla, futhi balungise izinkolelo zabo zangaphambili. Kumelwe ukubakhungathekisa kakhulu kubo… futhi kubenza babukeke njengezilima.
Ngokuzikhukhumeza kwabo mhlawumbe bafisa sengathi uNkulunkulu anganquma kube kanye nje? HahahaA!
Siyabonga uMeleti & Wendy… Umsebenzi omuhle!

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.