Kuvidiyo edlule yalolu chungechunge lokugwema njengoba okwenziwa oFakazi BakaJehova, sihlaziye uMathewu 18:17 lapho uJesu etshela abafundi bakhe ukuba baphathe isoni esingaphenduki njengokungathi lowo muntu ‘ungoweZizwe noma umthelisi. OFakazi BakaJehova bafundiswa ukuthi amazwi kaJesu asekela inqubomgomo yabo yokugwema ngokweqile. Abalinaki iqiniso lokuthi uJesu akazange abagweme abeZizwe nabathelisi. Waze wabusisa abanye abeZizwe ngezenzo ezimangalisayo zesihe, wamema nabathelisi ukuba bazodla naye.

KoFakazi, lokho kudala inqwaba ye-cognitive dissonance. Isizathu sokudideka okunjalo ukuthi abaningi basakholelwa ukuthi iNhlangano inayo yonke le nto yokususa ekuhlanganyeleni. Kunzima kakhulu ngabathembekile be-JW ukukholelwa ukuthi amadoda ahlonishwayo eNdikimba Ebusayo kungenzeka enze ngokholo olubi, ekhohlisa ezinye izimvu zomhlambi wawo azi.

Mhlawumbe iningi lamaJuda osuku lukaJesu lalizizwa ngendlela efanayo ngababhali nabaFarisi. Babebheka lab’ orabi ngokuyiphutha njengamadoda alungile, abafundisi abanolwazi abasetshenziswa uJehova uNkulunkulu ukuze bembulele abantu abavamile indlela yensindiso.

INdikimba Ebusayo yoFakazi BakaJehova iye yafeza indima efanayo ezingqondweni nasezinhliziyweni zoFakazi BakaJehova njengoba lesi siqephu se-Nqabayokulinda sibonisa:

“Singangena ekuphumuleni kukaJehova—noma sihlanganyele naye ekuphumuleni kwakhe—ngokulalela sisebenze ngokuvumelana nenjongo yakhe eqhubekayo. njengoba sembulwa kithi ngenhlangano yakhe.” (w11-ZU 7/15 k. 28 isig. 16 Ukuphumula KukaNkulunkulu—Kuyini?)

Kodwa ababhali, abaFarisi, nabapristi abakha indikimba eyayibusa ukuphila okungokwenkolo kwamaJuda ngaleso sikhathi babengebona nhlobo abantu abesaba uNkulunkulu. Babengamadoda amabi, amanga. Umoya owawubahola wawungaveli kuJehova, kodwa uvela esitheni saKhe, udeveli. Lokhu kwembulwa nguJesu ezixukwini:

“Nina ningabakayihlo uSathane, nithanda ukwenza izinkanuko zikayihlo. Yena wayengumbulali wabantu kwasekuqaleni, akemi eqinisweni, ngokuba iqiniso alikho kuye. Lapho ekhuluma amanga, ukhuluma ngokuvumelana nesimo sakhe, ngoba ungumqambimanga noyise wamanga.” ( Johane 8:43, 44 NWT )

Ukuze abafundi bakaJesu bagqashule ekulawuleni abaFarisi nabanye abaholi benkolo bamaJuda ababephezu kwabo, kwakumelwe baqaphele ukuthi lawo madoda ayengenalo igunya elingokomthetho elivela kuNkulunkulu. Empeleni kwakungabantwana bakasathane. Abafundi kwadingeka bababheke ngendlela uJesu ayebabheka ngayo, njengabaqambimanga ababi abahlose ukuzicebisa bona kuphela ngokusebenzisa amandla phezu kokuphila kwabanye. Kwakufanele bakuqaphele lokho ukuze bagqashule ekulawuleni kwabo.

Uma umuntu esefakazelwe ukuthi ungumqambimanga onenkohliso, awusakwazi ukuthemba noma yini ayishoyo. Zonke izimfundiso zakhe ziphenduka isithelo somuthi onobuthi, akunjalo? Ngokuvamile, lapho ngikwazile ukubonisa isilaleli esizimisele ukuthi imfundiso yeNdikimba Ebusayo ingamanga, ngithola inkulumo ethi, “Bangabantu abangaphelele kuphela. Sonke siyawenza amaphutha ngenxa yokungapheleli kobuntu.” Amazwi anjalo angenangqondo abangelwa ukwethemba okuzalelwe ukuthi amadoda eNdikimba Ebusayo asetshenziswa uNkulunkulu nokuthi uma kuba nezinkinga, uJehova uyozilungisa ngesikhathi sakhe.

Lokhu ukucabanga okungalungile nokuyingozi. Angikuceli ukuthi ungikholwe. Cha, lokho kuyophinde kube ukubeka ithemba lakho emadodeni. Okufanele sonke sikwenze ukusebenzisa amathuluzi uJesu asinika wona ukuze sihlukanise phakathi kwalabo abaholwa umoya ongcwele kaNkulunkulu nalabo abaholwa umoya kaSathane. Ngokwesibonelo, uJesu uyasitshela:

“Nzalo yezinyoka, ningakhuluma kanjani okuhle nibe nibabi na? Ngokuba umlomo ukhuluma ngokuchichima kwenhliziyo. Umuntu omuhle ukhipha izinto ezinhle engcebweni yakhe enhle, kanti umuntu omubi ukhipha izinto ezimbi engcebweni yakhe embi. Ngithi kini: Wonke amazwi angasizi abawakhulumayo abantu bayolandisa ngoSuku Lokwahlulela; ngoba ngamazwi akho kuyothiwa ulungile, nangamazwi akho uyakwahlulelwa.” ( Mathewu 12:34-37 ) Ngakho-ke, amazwi omphostoli uPawulu abonisa iseluleko esingokomBhalo esivumelana nemithetho eyisisekelo yobuKristu.

Ukuphinda ingxenye yokugcina: “ngamazwi akho kuyothiwa ulungile, nangamazwi akho uyolahlwa.”

IBhayibheli libiza amazwi ethu, isithelo sezindebe. ( Hebheru 13:15 ) Ngakho, ake sihlole amazwi eNdikimba Ebusayo ukuze sibone ukuthi izindebe zayo ziyasithela yini isithelo esihle seqiniso, noma isithelo esibolile samanga.

Njengamanje sigxile kule vidiyo odabeni lokugwema, ngakho-ke ake siye ku-JW.org, engxenyeni ethi “Imibuzo Evame Ukubuzwa”, sicabangele lesi sihloko.

“Ingabe OFakazi BakaJehova Bayabagwema Labo Ababeyingxenye Yenkolo Yabo?”

Sebenzisa le Khodi Ye-QR ukuze uye ngqo ekhasini esilihlolayo ku-JW.org. [I-JW.org Igwema Ikhodi Ye-QR.jpeg].

Uma ufunda yonke impendulo ebhaliwe, okuyisitatimende sobudlelwane bomphakathi, uzobona ukuthi abalokothi baphendule umbuzo obuzayo. Kungani benganikezi impendulo eqondile neqotho?

Esikutholayo yilo leli qiniso elingaphelele elidukisayo esigabeni sokuqala-isiqephu esincane esinenhlala-kahle esifanele ukuthi usopolitiki agweme umbuzo oyihlazo.

“Labo ababhapathizwa njengoFakazi BakaJehova kodwa abangasashumayeli kwabanye, mhlawumbe ngisho nokukhukhuleka ekuhlanganyeleni namanye amakholwa, azinakwa. Eqinisweni, siyabafinyelela futhi sizame ukuvuselela isithakazelo sabo esingokomoya.”

Kungani bengawuphenduli nje umbuzo? Ingabe abasekelwa yiBhayibheli? Abashumayeli yini ukuthi ukugwema kuyilungiselelo lothando elivela kuNkulunkulu? IBhayibheli lithi “uthando oluphelele luyaxosha ukwesaba, ngoba ukwesaba kuyasibamba.” (Funda eyoku-1 Johane 4:18.)

Besabani kangangokuthi bangakwazi ukusinika impendulo eqotho? Ukuze siphendule lo mbuzo, kudingeka siqaphele ukuthi ukuba senkolweni ethile kusho ukuba yilungu laleyo nkolo, akunjalo?

Umuntu ongenalwazi angase afunde impendulo yakhe ku-JW.org futhi akholwe ukuthi uma othile eyeka nje ukuzihlanganisa noFakazi BakaJehova, ngeke kube nemiphumela, yokuthi ngeke agwenywe umndeni nabangane, ngoba “ngokukhukhuleka” , abaseyona ingxenye yenkolo futhi abasabhekwa njengamalungu eNhlangano YoFakazi BakaJehova. Kodwa lokhu akunjalo.

Ngokwesibonelo, angisonti eSontweni LamaMormon. Lokho kusho ukuthi angilona ilungu lenkolo yamaMormon. Ngakho-ke, lapho ngephula omunye wemithetho yabo, njengokuphuza ikhofi noma utshwala, akudingekile ukuba ngikhathazeke ngokuthi abadala bamaMormon bangibizele ukuqondiswa kwezigwegwe, ngoba angilona ilungu lenkolo yabo.

Ngakho, ngokusekelwe esimeni seNdikimba Ebusayo njengoba sishiwo ezingosini zabo zengosi, abagwemi umuntu ongaseyona ingxenye yenkolo yabo, okusho ukuthi umuntu onhlanhlathayo. Uma bengangeni ngenxa yokuthi sebedukile, abasewona amalungu. Ungakwazi yini ukuba yilungu ngaphandle kokuba yingxenye? Angiboni ukuthi kanjani.

Ngokusekelwe kulokho, badukisa abafundi babo. Sazi kanjani lokho? Ngenxa yalokho esikutholile encwadini eyimfihlo yabadala, Yalusa Umhlambi KaNkulunkulu (uhlelo lwakamuva lwango-2023). Uma ufuna ukuzibonela yona, sebenzisa le Khodi ye-QR.

Umthombo: Yalusa Umhlambi KaNkulunkulu (inguqulo ka-2023)

Isahluko 12 “Ukunquma Ukuthi Ikomiti Yokwahlulela Kufanele Ibunjwe?”

Isigaba 44 “Labo Abangazange Bahlangane Iminyaka Eminingi”

Isihloko sesigaba engisanda kusifunda sifakazela ukuthi iNdikimba Ebusayo ayithembekile ngoba ngisho nalabo asebeneminyaka “eminingi bengahlanganyeli”—okungukuthi, labo abangaseyona ingxenye yenkolo yoFakazi BakaJehova ngenxa yokuthi ‘sebephambukile. away”, basazothathelwa izinyathelo zokwahlulela, baze bagwenywe!

Kuthiwani ngalabo abaye bakhukhuleka esikhathini esingangonyaka noma emibili ngaphambili? Iqiniso liwukuthi, ngaphandle uma wesula ngokusemthethweni, uhlale uthathwa njengosesenkolweni yabo; ngakho-ke, uhlala ungaphansi kwegunya labo ngakho-ke ungabizwa njalo phambi kwekomiti yokwahlulela uma bezizwa besongelwa nguwe.

Kwase kuyiminyaka emine ngingahlanganyeli nanoma yiliphi ibandla loFakazi BakaJehova, kodwa igatsha laseCanada lalisakubona kudingekile ukuba limise ikomiti yokwahlulela ezongilandela ngoba lalizizwa lisongelwa.

Nokho, angizange ngikhukhuleke. INdikimba Ebusayo ifuna ukukholisa umhlambi wayo ukuthi amalungu ahambe ngezizathu ezingezinhle kuphela njengokuqhosha, ukholo olubuthakathaka, noma ukuhlubuka. Abafuni ukuba oFakazi BakaJehova baqaphele ukuthi abaningi bayahamba ngenxa yokuthi bathole iqiniso futhi baye baqaphela ukuthi sekuyiminyaka bekhohliswa izimfundiso zamanga zabantu.

Ngakho-ke, impendulo eyiqiniso yombuzo othi: “Ingabe OFakazi BakaJehova Bayabagwema Labo Ababeyingxenye Yenkolo Yabo?” kungaba “Yebo, siyabagwema abantu ababekade bengamalungu enkolo yethu.” Okuwukuphela kwendlela yokuba ‘ungabe usaba ingxenye’ iwukulahla ubulungu bakho, okungukuthi, ukwesula koFakazi BakaJehova.

Kodwa, uma wesula emsebenzini, bazophoqa wonke umndeni wakho nabangane ukuba bakugweme. Uma uvele uphambuke, kusafanele uhambisane nemithetho yabo, noma ungase uzithole uphambi kwekomiti yokwahlulela. Kufana neHotel California: “Ungahlola, kodwa awusoze wahamba.”

Nawu umbuzo ohlobene ku-JW.org. Ake sibone ukuthi baphendula ngobuqotho yini.

“Ingabe Umuntu Eyeka Ukuba Omunye WoFakazi BakaJehova?”

Kulokhu impendulo yabo ithi: “Yebo. Umuntu angesula enhlanganweni yethu ngezindlela ezimbili:”

Leyo namanje akukabi yimpendulo eqotho, ngoba iyiqiniso elingaphelele. Abashiya kungashiwo ukuthi baphethe isibhamu ekhanda wonke umuntu ecabanga ukwesula. Kulungile, ngisebenzisa isingathekiso. Isibhamu kuyinqubomgomo yabo yokugwema. Ungasula, kodwa uzojeziswa kanzima ngokwenza lokho. Uzolahlekelwa yiwo wonke umndeni wakho we-JW nabangane.

Umoya ongcwele kaNkulunkulu awuziqondisi izinceku zakhe ukuba zikhulume amanga namaqiniso angaphelele. Umoya kaSathane ngakolunye uhlangothi...

Uma uye wasebenzisa i-QR Code ukuze uthole yonke impendulo ku-JW.org, uzobona ukuthi baphetha impendulo yabo ngamanga aluhlaza: “Sikholelwa ukuthi labo abakhulekela uNkulunkulu kumelwe bakwenze lokho ngokuzithandela, ngokusuka enhliziyweni.”

Cha, abakwenzi! Abakukholwa nhlobo lokho. Uma wenza kanjalo, bebengeke bajezise abantu ngokukhetha ukukhulekela uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso. ENdikimbeni Ebusayo, abanjalo bayizihlubuki ngakho kumelwe bagwenywe. Ingabe zinikeza ubufakazi obungokomBhalo bokuma okunjalo? Noma ingabe bayazilahla ngamazwi abo futhi bazibonise njengabaqambimanga njengabaFarisi ababemelene noJesu nabafundi bakhe? Ukuze uphendule lokhu, cabangela isifundo seBhayibheli somhlangano waphakathi nesonto wesonto eledlule, Impilo Nenkonzo #58, isig. 1:

Kuthiwani uma othile esimaziyo enquma ukuthi akasafuni ukuba omunye woFakazi BakaJehova? Kungaba buhlungu uma othile esisondelene naye enza lokhu. Lowo muntu angase asiphoqelele ukuba sikhethe phakathi kwakhe noJehova. Kumelwe sizimisele ukuhlala siqotho kuNkulunkulu ngaphezu kwakho konke okunye. ( Mathewu 10:37 ) Ngakho silalela umyalo kaJehova wokungahlanganyeli nabantu abanjalo.— 1 Korinte 5:11 .

Yebo, kumelwe sihlale siqotho kuNkulunkulu ngaphezu kwakho konke okunye. Kodwa azisho uNkulunkulu, akunjalo? Basho iNhlangano yoFakazi BakaJehova. Ngakho, baye bazimemezela ukuthi banguNkulunkulu. Cabanga ngalokho!

Bacaphuna imibhalo emibili kulesi sigaba. Zombili azisetshenziswanga kahle, okuyinto eyenziwa ngabaqambimanga. Bacaphuna uMathewu 10:37 ngemva kokusho ukuthi “kumelwe sizimisele ukuhlala siqotho kuNkulunkulu” kodwa lapho ufunda lelo vesi, uyabona ukuthi alikhulumi nhlobo ngoJehova uNkulunkulu. NguJesu owathi, “Lowo othanda uyise noma unina kunami akangifanele; futhi noma ubani othanda kakhulu indodana noma indodakazi kunami akangifanele.” ( Mathewu 10:37 )

Sifunda okwengeziwe ngokufunda umongo, okuyinto oFakazi abangavamile ukuyenza ezifundweni zabo zeBhayibheli. Ake sifunde kusukela kuvesi 32 kuya ku-38.

“Ngakho-ke yilowo nalowo oyakungivuma phambi kwabantu, nami ngiyakumvuma phambi kukaBaba osezulwini. Kepha lowo ongiphikayo phambi kwabantu, nami ngiyakumphika phambi kukaBaba osezulwini. Ningacabangi ukuthi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni; angizanga ukuletha ukuthula, kodwa inkemba. Ngoba ngize ukubangela ukuhlukana phakathi komuntu loyise, indodakazi lonina, umalokazana loninazala. Ngempela, izitha zomuntu kuyoba abendlu yakhe. Noma ubani othanda uyise noma unina kunami akangifanele; futhi noma ubani othanda kakhulu indodana noma indodakazi kunami akangifanele. Futhi noma ubani ongasamukeli isigxobo sakhe sokuhlushwa futhi angilandele akangifanele.” ( Mathewu 10:32-38 )

Phawula ukuthi uJesu ubeka “izitha” ebuningini, kuyilapho umKristu othwala isigxobo sakhe sokuhlushwa futhi ofaneleka kuJesu kuthiwa ebunyeni. Ngakho, lapho bonke oFakazi BakaJehova bevukela umKristu okhetha ukulandela uJesu Kristu, ubani oshushiswayo? Akuyena yini lona ogwenywayo? UmKristu olimelela ngesibindi iqiniso akabaxwayi abazali bakhe, izingane zakhe, noma abangane bakhe. Ufana noKristu ngokuthi benza uthando lwe-agape ngokufuna ukwambula iqiniso. Ngabaxwayi, oFakazi BakaJehova abafundisiwe, abayizitha uJesu abhekisela kuzo.

Ake sibuyele ekuhloleni i Impilo Nenkonzo funda #58 kusukela emhlanganweni waphakathi neviki weviki eledlule ukuze ubone ukuthi amagama abo embulani ngabo. Khumbula isixwayiso sikaJesu: Ngamazwi akho kuyothiwa ulungile futhi ngamazwi akho uyolahlwa. ( Mathewu 12:37 )

Isigaba saleso sifundo esisanda kusifunda saphetha ngala mazwi: “Ngakho silalela umyalo kaJehova wokungazihlanganisi nabantu abanjalo.— 1 Korinte 5:11 .

Kulungile, sizokwenza lokho, sizofunda eyoku-1 kwabaseKorinte 5:11.

“Kodwa manje nginilobela ukuba niyeke ukuzihlanganisa nanoma ubani obizwa ngokuthi umzalwane oyisifebe noma umuntu ohahayo noma okhonza izithombe noma isithuki noma isidakwa noma umphangi, ningadli ngisho nokudla nomuntu onjalo.” ( 1 Korinte 5:11 )

Lokhu okubonayo lapha i-ad hominem ukuhlasela, uhlobo lokukhohlisa okunengqondo. Umuntu ofuna ukwesula oFakazi BakaJehova ngoba efuna ukukhulekela uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso akasona isoni esishiwo kweyoku-1 Korinte 5:11 , awuvumi yini?

Abaqambimanga basebenzisa le nkohliso enengqondo lapho bengakwazi ukunqoba ukuphikisana. Baphendukela ekuhlaseleni umuntu. Uma bekwazi ukunqoba impikiswano, bebeyokwenza, kodwa lokho bekuyodinga ukuba babe seqinisweni, hhayi emangeni.

Manje sesifinyelela isizathu sangempela sokuthi iNhlangano ikhethe ukuphoqa umhlambi wayo ukuba ugweme noma ubani ovele asule enkolweni yoFakazi BakaJehova. Konke kumayelana nokulawula. Kuyisibonelo sakudala sokucindezela, futhi ngokuzithoba kuso, iNdikimba Ebusayo iye yabangela ukuba oFakazi BakaJehova bahlanganyele nohlu olude lwabaqambimanga abafuna ukushushisa abantwana bakaNkulunkulu. OFakazi BakaJehova manje sebesebenzisa izimiso zeSonto LamaKatolika ababekade bezilahla. Yeka ubuzenzisi!

Cabangela lesi siqephu esivela ku- I-Phaphama! abalahla kuwo iSonto LamaKatolika ngayo kanye le nto iNdikimba Ebusayo eyenzayo manje:

Igunya lokuxoshwa ebandleni, bathi, isekelwe ezimfundisweni zikaKristu kanye nabaphostoli, njengoba kutholakala emibhalweni elandelayo: UMathewu 18: 15-18; 1 Korinte 5:3-5; Galathiya 1:8,9; 1 Thimothewu 1:20; Thithu 3:10 . Kodwa ukuxoshwa kweSigungu Samabandla, njengesijeziso kanye nekhambi “lokwelapha” ( I-Catholic Encyclopedia), akusekeli lutho kulemibhalo. Eqinisweni, azikho nhlobo ezimfundisweni zeBhayibheli.— Hebheru 10:26-31 . ... Ngemva kwalokho, njengoba ukuzenzisa koBukhosi kwanda, isikhali sokuxoshwa esontweni yaba ithuluzi abefundisi abazuza ngalo inhlanganisela yamandla esonto nokucindezela kwezwe okungenakuqhathaniswa emlandweni. Izikhulu nababusi ababemelene neziqondiso zeVatican babethelwa ngokushesha esigxotsheni sokuxoshwa futhi balengiswa ngenxa yomlilo woshushiso.” [I-Boldface ingeziwe] (g47 1/8 k. 27)

Ofakazi abakubizi ukuxoshwa esontweni. Bakubiza ngokususa ekuhlanganyeleni, okuwukugagula nje kwesikhali sabo sangempela: Ukugwema. Baye bawagcwalisa amazwi kaJesu ngokuguqula oFakazi BakaJehova abathembekile babe izitha zabalandeli bakaKristu beqiniso, njengoba nje axwayisa ngokuthi kwakuyokwenzeka. “Izitha zomuntu kuyoba ngabendlu yakhe.” ( Mathewu 10:32-38 )

Ababhali nabaFarisi bagcwalisa amazwi kaJesu lapho beshushisa amaKristu. ISonto LamaKatolika lawagcwalisa amazwi akhe ngokusebenzisa isikhali sawo sokuxosha esontweni. Futhi iNdikimba Ebusayo igcwalisa amazwi kaJesu ngokusebenzisa abadala bendawo nababonisi abajikelezayo ukuba baphoqelele umhlambi wabo ukuba ugweme noma ubani onesibindi sokukhuluma ngokumelene nezimfundiso zabo zamanga, noma omane anqume ukuhoxa.

UJesu wabiza abaFarisi ngokuthi “abazenzisi” ezikhathini eziningi. Kuyisici samanxusa kaSathane, izikhonzi ezizifihla ngezingubo zokulunga. ( 2 Korinte 11:15 ) (Khumbulani, lezo zingubo zokugqoka sezizacile kakhulu njengamanje.) Futhi uma ucabanga ukuthi nginokhahlo lapho ngithi zingabazenzisi njengabaFarisi, cabanga ngalokhu: Kuyo yonke le minyaka engu-20.th ekhulwini leminyaka, oFakazi balwa izinkantolo eziningi emhlabeni wonke ukuze bathole ilungelo lomuntu lenkululeko yokukhulekela. Manje njengoba sebelitholile leli lungelo, baphakathi kwabephula umthetho abakhulu balo, ngokushushisa noma ubani ngokwenza yona kanye inketho abayilwe kanzima ukuze bayivikele.

Njengoba beye bathatha indima yeSonto LamaKatolika abalilahla kuleyo Phaphama! esisanda kukufunda, kubonakala kufaneleka ukukuphinda ukulahlwa kwabo njengoba kufanelana nokuziphatha kwamanje koFakazi BakaJehova.

“Njengokuzenzisa kwe-Hierarchy [IQula Elibusayo] yanda [NGOKUZISENZA bona bayinceku ethembekileyo], isikhali sokukhipha esontweni [ebalekela] yaba ithuluzi abefundisi ababelisebenzisa [Abadala be-JW] bathola inhlanganisela yamandla esonto kanye nokucindezela kwezwe [okungokomoya] okungenakuqhathaniswa emlandweni [ngaphandle kokuthi manje isifana neSonto LamaKatolika]. "

Futhi iNdikimba Ebusayo ikwenza ngaliphi igunya lokhu? Abanakusho, njengoba kwenza abefundisi bamaKatolika, ukuthi igunya labo lokugwema lisekelwe ezimfundisweni zikaKristu nezabaphostoli. Akukho lutho emiBhalweni YamaKristu olubonisa uhlobo lwesimiso sokwahlulela esimiswe oFakazi BakaJehova. Yayingekho incwadi yabadala ekhulwini lokuqala; awekho amakomiti okwahlulela; akukho mihlangano eyimfihlo; akukho ukulawula okumaphakathi kanye nokubika; ayikho incazelo eningiliziwe yokuthi yini eyakha isono; akukho nqubomgomo yokuhlukanisa.

Ngokuqinisekile asikho isisekelo sendlela ababhekana ngayo nesono okwamanje esitholakala emfundisweni kaJesu njengoba kuvezwe kuMathewu 18:15-17 . Ngakho-ke, balithathaphi igunya labo? I Insight incwadi izositshela:

Ibandla LobuKristu.
Isekelwe ezimisweni zemiBhalo YesiHebheru, imiBhalo YamaKristu YesiGreki ngomyalo nangesibonelo igunyaza ukuxoshwa, noma ukususwa ekuhlanganyeleni ebandleni lobuKristu. Ngokusebenzisa leli gunya elinikezwe uNkulunkulu, ibandla lizigcina lihlanzekile futhi likukuma okuhle phambi kukaNkulunkulu. Umphostoli uPawulu, enegunya elinikezwe yena, wayala ukuba kuxoshwe isifebe esifebe esasithathe umkayise. (it-1 p. 788 Ukuxosha)

Yiziphi izimiso ezisemiBhalweni yesiHebheru? Abakushoyo kuwumthetho kaMose, kodwa abafuni ukukusho lokho, ngoba bashumayela nokuthi umthetho kaMose wathathelwa indawo umthetho kaKristu, umthetho wothando olunezimiso. Khona-ke, baba nesibindi sokusho ukuthi igunya labo livela kuNkulunkulu, besebenzisa umphostoli uPawulu njengesibonelo.

Igunya uPawulu akalitholanga emthethweni kaMose, kodwa kuJesu Kristu ngokuqondile, futhi walwa namaKristu ayefuna ukusebenzisa isimiso somthetho ebandleni lobuKristu. Esikhundleni sokuziqhathanisa nomphostoli uPawulu, iNdikimba Ebusayo ingcono kakhulu uma iqhathaniswa nabashisekeli benkolo yobuJuda ababezama ukusoka ukuze basuse amaKristu abeZizwe eMthethweni Wothando owasungulwa uKristu futhi babuyele eMthethweni KaMose.

INdikimba Ebusayo izophikisa ukuthi ayizibi imfundiso kaJesu kuMathewu 18. Nokho, bangakwenza kanjani lokho? Kulapho emBhalweni. Kodwa abangakwenza ukulihumusha ngendlela engalibukeli phansi igunya labo. Batshela abalandeli babo ukuthi uMathewu 18:15-17 uchaza kuphela inqubo okufanele isetshenziswe lapho kusingathwa izono zemvelo encane noma yomuntu siqu, njengokukhwabanisa nokunyundela. Encwadini yabadala, Yalusa Umhlambi KaNkulunkulu (2023), uMathewu 18 ukhonjwa kanye kuphela. Kanye kuphela! Cabanga ukudelela kwabo ekubukeni phansi umyalo kaJesu ngokubeka ukusebenza kwawo esigabeni esisodwa kuphela esinesihloko esithi: Ukukhwabanisa, ukunyundela: ( Lev. 19:16; Math. 18:15-17…) kusukela eSahlukweni 12, isig. 24

Likuphi lapho iBhayibheli lisho khona okuthile mayelana nezinye izono ezincane kanti ezinye ezinkulu noma ithuna. UPawulu usitshela ukuthi “inkokhelo yesono ingukufa” (KwabaseRoma 6:23). Ingabe kwakufanele abhale: “Inkokhelo yezono ezinkulu ingukufa, kodwa inkokhelo yezono ezincane ingumkhuhlane omubi ngempela”? Futhi wozani, bafo! Ukunyundela kuyisono esincane? Ngempela? Ingabe ukunyundela (okuqamba amanga ngesimilo somuntu) kwakungeyona yini ingqikithi yesono sokuqala? USathane waba ngowokuqala ukona ngokunyundela ubuntu bukaJehova. Akukona yini lokho uSathane ebizwa ngokuthi “udeveli” okusho ukuthi “umnyundeli”. Ingabe iNdikimba Ebusayo ithi uSathane wenza isono esincane nje?

Lapho oFakazi BakaJehova sebewamukele umbono ongasekelwe emiBhalweni wokuthi kunezinhlobo ezimbili zesono, ezincane nezinkulu, abaholi be-Watch Tower Society benza umhlambi wabo uthenge umqondo wokuthi lokho okubafanelekela njengezono ezinkulu kungasingathwa kuphela abadala ababamisayo. Kodwa uJesu uwagunyaza kuphi amakomiti okwahlulela abadala abathathu? Akukho lapho ekwenza khona lokho. Kunalokho, uthi ayiyise phambi kwebandla lonke. Yilokho esikufundile ekuhlaziyeni kwethu uMathewu 18:

“Uma engabalaleli, khuluma nebandla. Uma engalaleli ngisho nebandla, makabe kuwe njengomuntu wezizwe nanjengomthelisi. ” (Mathewu 18:17)

Ngaphezu kwalokho, uhlelo lokwahlulela lweNdikimba Ebusayo ekubhekaneni nesono lusekelwe ngokuphelele emcabangweni ongamanga wokuthi kukhona ukulingana okuthile phakathi kweBandla LobuKristu neSizwe sakwa-Israyeli noMthetho waso kaMose. Bheka lokhu kucabanga emsebenzini:

Ngaphansi komthetho kaMose, ezinye izono ezingathi sína, njengokuphinga, ubungqingili, ukubulala umuntu nokuhlubuka, zazingenakuxazululwa ngokomuntu siqu, ngomuntu owoniwe emukela ukudabuka komenzi wobubi nemizamo yokulungisa iphutha lakhe. Kunalokho, lezi zono ezimbi zazisingathwa ngamadoda amadala, abahluleli nabapristi. (w81 9/15 k. 17)

Ukucabanga kwabo kobugovu kunephutha ngoba u-Israyeli wayeyisizwe esizibusayo, kodwa ibandla lobuKristu alisona isizwe esizibusayo. Isizwe sidinga izikhulu ezibusayo, uhlelo lwezokwahlulela, umthetho kanye nekhodi yesigwebo. Kwa-Israyeli, uma umuntu edlwengula, ehlukumeza izingane ngokobulili, noma ebulala, wayekhandwa ngamatshe aze afe. Kodwa amaKristu abelokhu engaphansi komthetho wezwe aye ahlala kulo ‘njengezakhamuzi zesikhashana. Uma umKristu engase adlwengule, anukubeze izingane ngokobulili, noma abulale, ibandla kufanele libike lawa macala ezigunyeni eziphakeme ezifanele. Ukube iNdikimba Ebusayo yayiyalele wonke amabandla emhlabeni wonke ukuba enze lokho, abeyogwema iphupho elibi le-PR aphila kulo manje futhi bezisindise izigidi zamaRandi zezindleko zenkantolo, izinhlawulo, izinhlawulo, nezigwebo ezimbi.

Kodwa cha. Babefuna ukubusa phezu kwesizwe sabo esincane. Babeqiniseka kakhulu ngabo kangangokuthi banyathelisa lokhu: “Akungabazeki ukuthi inhlangano kaJehova iyolondolozwa futhi iyochuma ngokomoya.” (w08-ZU 11/15 k. 28 isig. 7)

Baze bahlobanise ukugqashuka kwe-Armagedoni nokuchuma kwabo. Yeka ukuthi kujabulisa kanjani ukwazi ukuthi ngokuchuma nangokubusisa inhlangano yakhe ebonakalayo, uJehova ufaka izingwegwe emihlathini kaSathane futhi amdonsele ekunqotshweni kwakhe yena nebutho lakhe lempi!— Hezekeli 38:4 . (w97 6/1 k. 17 isig. 17)

Ukube bekunjalo ngempela, i-Armagedoni ibizoba kude kakhulu ngoba esikubona eNhlanganweni yoFakazi BakaJehova akukhona ukuchuma, kodwa ukuncipha. Ukuthamela umhlangano kwehlile. Iminikelo iphansi. Amabandla ayahlanganiswa. Amahholo oMbuso athengiswa ngezinkulungwane.

Ku-15th ekhulwini leminyaka, uJohannes Gutenberg wasungula umshini wokunyathelisa. Incwadi yokuqala eyanyatheliswa kwakuyiBhayibheli Elingcwele. Eminyakeni eyalandela, amaBhayibheli atholakala ngolimi oluvamile. Ukubambelela kweBandla ngokusakazwa kwezindaba ezinhle kwanqamuka. Abantu baqala ukwaziswa ngalokho iBhayibheli elikufundisayo ngempela. Kwenzenjani? Lasabela kanjani iBandla? Wake wezwa ngeNkantolo Yamacala Ezihlubuki yaseSpain?

Namuhla, sine-inthanethi, futhi manje wonke umuntu angakwazi ukuzazisa. Obekufihliwe manje sekuvela obala. Ngabe iNhlangano yoFakazi BakaJehova isabela kanjani ekuchayekeni okungafunwa? Kuyadabukisa ukusho, kodwa iqiniso liwukuthi bakhethe ukubhekana nalesi simo njengoba iSonto LamaKatolika lenza emuva eminyakeni engamakhulu ayishumi nane, ngokusabisa ngokugwema noma ubani onesibindi sokukhuluma.

Kafushane, kusho ukuthini konke lokhu kuwe nakimi? Njengoba sishilo ekuqaleni, uma sifuna ukuqhubeka sikhulekela uJehova uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, kufanele sinqobe ukudideka kwengqondo, noma ukudideka kwengqondo, okubangelwa ukubambelela emibonweni emibili ephikisanayo. Uma sikwazi ukubona amadoda eNdikimba Ebusayo ngalokho ayiko ngempela, akusadingeki siwanikeze noma yiliphi izwi ekuphileni kwethu. Singabaziba futhi siqhubeke nokufunda kwethu imiBhalo ngaphandle kwethonya labo. Unaso isikhathi somuntu onamanga? Ingabe ikhona indawo empilweni yakho yomuntu onjalo? Ingabe uzonika umqambimanga igunya phezu kwakho?

UJesu wathi: “. . .ngokwahlulela enahlulela ngakho nani niyokwahlulelwa ngakho, nangesilinganiso enilinganisa ngaso, nani bayonilinganisela ngaso.” ( Mathewu 7:2 )

Lokhu kuvumelana nalokho esikufunde ngaphambili: “Ngithi kini: Abantu bayakuzilandisela…ngawo wonke amazwi angasizi abawakhulumayo; ngoba ngamazwi akho kuyothiwa ulungile, nangamazwi akho uyakwahlulelwa.” ( Mathewu 12:36, 37 ) Ngakho-ke, amazwi alotshiwe abonisa ukuthi uMbuso kaNkulunkulu unamandla okulahlwa.

Kulungile, manje lalela amazwi eNdikimba Ebusayo njengoba anikezwe uGerrit Losch. [Faka Gerrit Losch Isiqeshana on Ukuqamba Amanga EN.mp4 isiqeshana sevidiyo]

Leso saga sesiJalimane uLosch asicaphuna sisho konke. Sibonile ukuthi iNdikimba Ebusayo, ngamaqiniso angaphelele namanga aluhlaza, iwudukisa kanjani umhlambi. Sibonile ukuthi basichaza kanjani kabusha isono ukuze benze umhlambi wabo ushushiswe ngokugwema lawo maKristu aqotho asulayo.

Ingabe basakufanelekele ukuzinikela kwakho? Ukulalela kwakho? Ubuqotho bakho? Ingabe uzolalela futhi ulalele abantu kunoNkulunkulu? Uma ugwema umfowenu ngokusekelwe emithethweni nasezinqumweni zeNdikimba Ebusayo, uba nesandla esonweni sabo.

UJesu wabalahla abaFarisi ababebikezela ukuthi babeyoshushisa abafundi bakhe abathembekile ababeyokhuluma iqiniso ngamandla ngesibindi futhi bembule ukuziphatha kwabo okunesono emhlabeni.

“Zinyoka, nzalo yezinyoka, nizosibalekela kanjani isahlulelo saseGehena? Ngenxa yalesi sizathu, bhekani nginithumelela abaprofethi namadoda ahlakaniphile nabafundisi basobala. Abanye babo niyobabulala nibabethele, abanye babo niyobabhambabula emasinagogeni enu futhi nibashushise umuzi ngomuzi. . .” ( Mathewu 23:33, 34 )

Awukuboni yini ukufana nalokho esibhekana nakho njengoba sivuswa izimfundiso zamanga zeminyaka? Manje njengoba senqaba igunya elingekho ngokombhalo amadoda eNdikimba Ebusayo azicabangele wona ngamanga, yini okufanele siyenze? Yebo, sifuna ukuthola amaKristu esikanye nawo, abantwana bakaNkulunkulu, futhi sizihlanganise nawo. Kepha kuzofanele sibhekane nabathile abazosebenzisa inkululeko yabo kuKristu ukuze “baphendule umusa kaNkulunkulu wethu ube-yimvume yokuziphatha okubi”, njengoba uJuda 4 esho kwenzeka ekhulwini lokuqala.

Kufanele siwusebenzise kanjani umyalo kaJesu okuMathewu 18:15-17 kuzo zonke izimo zesono emzimbeni kaKristu, iBandla Langempela LobuKristu labangcwele?

Ukuze siqonde indlela yokusingatha isono ebandleni ngendlela engokoqobo nenothando, kuyodingeka sihlaziye lokho abalobi beBhayibheli abaphefumulelwe abakwenza lapho kuphakama izimo ezifanayo emabandleni ekhulu lokuqala.

Sizongena kulokho kumavidiyo wokugcina walolu chungechunge.

Siyabonga nonke ngokuseseka kwenu ngokomzwelo nangokwezimali ngaphandle kwalokho asikwazanga ukuqhubeka nalo msebenzi.

 

5 3 amavoti
Isilinganiso se-Article
Yazisa ngakho

Le sayithi isebenzisa i-Akismet ukunciphisa ugaxekile. Funda ukuthi idatha yakho yokuphawula isetshenziswa kanjani.

7 Amazwana
esisha
endala iningi livotelwe
Okungaphakathi Okuphakelayo
Buka wonke amazwana
Ukuchayeka eNyakatho

Washo kahle u-Eric. Kodwa ngokungathí sina manje, umugqa othi “Izinkozi” othi “Ungahlola noma nini lapho uthanda, kodwa awukwazi ukuhamba” e-Hotel California kungenzeka ukuthi ubhaliwe mayelana nama-JW's? Ha!

gavindlt

Goodness yini isihloko. Angikwazi ukusiza kodwa ngiyavumelana nayo yonke imizwa yakho. Ngizwa sengathi iyilokho kanye iNkosi yethu uJesu Kristu engakusho. Eqinisweni yilokhu akushoyo. Ibhayibheli liyaphila ngokusebenza kwakho kosuku lwanamuhla u-Eric futhi kuyajabulisa ukubona la madoda akhohlakele ekukhanyeni kosuku. Umbuzo uthi yini le nhlangano? Umbuzo wangempela uthi ingubani le nhlangano? Selokhu kwathi nhlo kufihlwa amadoda angenabuso kwaze kwaba sekupheleni. Futhi manje sesiyazi ukuthi bangobani ngempela. Izingane zabo... Funda kabanzi "

Igcine ukuhlelwa ezinyangeni ezi-4 ezedlule ngabakwa-gavindlt
Leonon Josephus

Sekuyisikhathi eside ngilazi lelo phakethe lamaqiniso ayingxenye kuwebhusayithi ye-JW, Eric, kodwa ngijabule kakhulu ngokuthi ukhethe ukuxoxa ngawo. Uma umqambimanga eqamba amanga, uba sesimweni esinzima njengoba kunzima ukukhumbula amanga awaqambile. Kodwa iqiniso lilula kakhulu ukulikhumbula, ngoba yilokho umuntu ayokukhumbula. Umqambimanga ube esezithola esemboza amanye amanga ngomunye, futhi lawo alala namanye. Futhi kubonakala sengathi kunjalo nge-JW.Org. Bayasuswa ekuhlanganyeleni futhi bayagwema bese kuba njalo... Funda kabanzi "

ZbigniewJan

Ngiyabonga u-Eric ngenkulumo enhle. Wethule imicabango emihle. Uma umuntu oyingxenye yenhlangano ye-JW eqala ukuphaphamela amanga ale nhlangano, kufanele abone izinto ezimbalwa. Uma kukhona amaphutha, ukuhlanekezela, iziprofetho ezingagcwaliseki, kukhona obhekene nazo. Abaholi bale nhlangano bazama ukufiphaza umthwalo wemfanelo. Lapho izibikezelo ze-1975 zingafezeki, u-GB waphikisa ngokuthi kwakungebona, ukuthi kwakungabashumayeli abathile ababekhuphule amathemba okuphela komhlaba. LeNdikimba Ebusayo yayingumprofethi wamanga. Umprofethi wamanga waqamba amanga,... Funda kabanzi "

Andrew

UZbigniewjan: Ngikujabulele ukuphawula kwakho. Okunye okuthakazelisayo engikutholayo ngoFakazi abaphaphamayo ukuthi abanye bakhetha ukuhlala “ngaphansi kwe-radar” ukuze basize abanye baphaphame, njengamalungu omkhaya noma abanye abasondelene nabo ebandleni. Bazama ukugwema noma yikuphi ukungqubuzana nabadala, futhi bangase bahlale ebandleni ukuze basize abanye bathole indlela yokuphuma. Lapho ngiqala ukuzwa ngalokhu, ngacabanga ukuthi kuwukuzenzisa futhi kuwubugwala. Ngemva kokucabanga okuningi, manje sengiyabona ukuthi kwezinye izimo kungase kube okungcono kakhulu... Funda kabanzi "

rudytokarz

Ngiyavuma: “Icala ngalinye lihlukile, futhi umuntu ngamunye kufanele azihlulele ngokwakhe.” Mina ngokwami ​​ngimane ngithintane nalabo engibafisayo kodwa ezingeni lenhlalo kuphela. Ngezikhathi ezithile ngiphonsa izingcezu ezincane zolwazi lwezimfundiso kodwa ngendlela ekhululekile kakhulu; uma beyithatha bese bephendula, kulungile. Uma kungenjalo, ngiyayeka isikhashana. Iyona kuphela indlela engisakwazi ukuhlanganyela ngayo nabangane bami. Ngenze leli phuzu kumkami (ngixoxa naye ngazo zonke izindaba eziphathelene nezimfundiso ngokomBhalo) ngokuthi bonke laba 'bangane' bazongilahla.... Funda kabanzi "

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.