OFakazi BakaJehova baye baba abakhulekeli bezithombe. Okhonza izithombe umuntu okhonza isithombe. “Umbhedo!” usho. “Amanga!” uyaphikisa. “Kusobala ukuthi awazi ukuthi ukhuluma ngani. Uma uya kunoma yiliphi iHholo LoMbuso ngeke ubone izithombe. Ngeke ubone abantu beqabula izinyawo zesithombe. Ngeke ubabone abantu bekhuleka ezithombeni. Ngeke ubabone abakhonzayo bekhothamela isithombe.

Yiqiniso. Ngiyakuvuma lokho. Nokho, ngisazomemezela ukuthi oFakazi BakaJehova bangabakhulekeli bezithombe. Bekungenjalo ngaso sonke isikhathi. Ngokuqinisekile kwakungenjalo lapho ngisemusha ngiphayona eColombia, izwe lamaKatolika lapho kwakunezithombe eziningi ezikhulekelwa amaKatolika. Kodwa izinto sezishintshile enhlanganweni kusukela ngaleso sikhathi. O, angisho ukuthi bonke oFakazi BakaJehova baye baba abakhulekeli bezithombe, abanye abazenzanga. Idlanzana lenqaba ukukhothamela isithombe esibaziweyo esikhulekelwa oFakazi BakaJehova manje. Kodwa ahlukile afakazela lo mthetho, ngoba lawo madoda nabesifazane abambalwa abathembekile bashushiswa ngenxa yokwenqaba ukukhulekela uNkulunkulu woFakazi BakaJehova. Futhi uma ucabanga ngokuthi “Nkulunkulu” ngiqonde ukuthi, Jehova, awunakuba nephutha kakhulu. Ngoba lapho benikezwa ithuba lokukhetha ukuthi yimuphi uNkulunkulu ozomkhulekela, uJehova, noma isithombe se-JW, iningi loFakazi BakaJehova lizokhothamela unkulunkulu wamanga.

Ngaphambi kokuqhubeka, sidinga ukubeka isizinda esincane, ngoba ngiyazi kwabaningi, lokhu kuzoba yinkinga enkulu.

Siyazi ukuthi ukukhulekela izithombe uyakulahla uNkulunkulu. Kodwa kungani? Kungani kulahlwa? IsAmbulo 22:15 sisitshela ukuthi ngaphandle kwamasango eJerusalema Elisha kukhona “abasebenzelana nemimoya nezifebe nababulali. nabakhonza izithombe nawo wonke umuntu othanda nawenza amanga.”

Ngakho ukukhulekela izithombe kufana nokusebenzelana nemimoya, ukubulala, nokukhuthaza amanga, ukuqamba amanga, akunjalo? Ngakho-ke kuyicala elibi kakhulu.

Ngokuphathelene nalokho imiBhalo YesiHeberu ekushoyo ngezithombe, sinale ngcaphuno ejabulisayo nebonisa ukuqonda esencwadini ethi Insight, enyatheliswa yi-Watch Tower Corporation.

*** it-1 p. 1172 Idol, Ukukhonza Izithixo ***

Izinceku zikaJehova ezithembekile bezilokhu zibheka izithombe njengento enengekayo. EmiBhalweni, onkulunkulu bamanga nezithombe kubhekiselwa kuzo ngokuphindaphindiwe ngamagama adelelekile….Kuvame ukukhulunywa ‘ngezithombe ezinjengendle,’ le nkulumo ihunyushwe egameni lesiHebheru elithi gil·lu·limʹ, elihlobene negama elisho “umquba.” .”

INguqulo Yezwe Elisha ka-1984 yasebenzisa lesi siqephu ukuze ibonise ukwenyanya kweNhlangano ukukhulekela izithombe.

“Ngokuqinisekile ngiyozibhuqa izindawo zenu eziphakeme ezingcwele nginqume izinti zenu zempepho ngibeke izidumbu zenu phezu kwezidumbu zenu. izithombe ezingcolile; futhi umphefumulo wami uyomane unengeka nina.” ( Levitikusi 26:30 )

Ngakho, ngokwezwi likaNkulunkulu, izithixo zigcwele…kahle, ungawuqeda lowo musho, akunjalo?

Manje isithixo singaphezu kwesithombe esilula. Akukho lutho olungalungile ngokuba nesifanekiso noma isithombe sento ethile. Yilokho okwenzayo ngaleso sithombe noma isithombe esingahlanganisa ukukhonza izithombe.

Ukuze sibe yisithombe, kufanele usikhonze. EBhayibhelini, igama elivame ukuhunyushwa ngokuthi “ukukhulekela” lithi proskynéō. Kusho ukukhothama ngokwezwi nezwi, “ukwanga umhlabathi lapho ukhothama phambi komphathi; ukukhulekela, ukulungele “ukuwa phansi/ukukhothama ukuze uguqe ngamadolo.” Kusuka ku-HELPS Word-studies, 4352 proskynéō.

Lisetshenziswe kusAmbulo 22:9 lapho ingelosi isola uJohane ngokukhothama kwakhe futhi itshela uJohane ukuba “Khonza uNkulunkulu!” ( Ngokwezwi nezwi, “khothama phambi kukaNkulunkulu.”) Liphinde lisetshenziswe kumaHeberu 1:6 lapho libhekisela kuNkulunkulu oletha izibulo lakhe emhlabeni nazo zonke izingelosi ezikhulekelayo ( NW )proskynéō, ekhothama phambi kwakhe. Isenzo esifanayo sisetshenziswa kuzo zombili izindawo, esinye sihlobene noNkulunkulu uMninimandla onke, kanti esinye sihlobene noJesu Kristu.

Uma ufuna ingxoxo ejulile ngaleli gama namanye ahlobene noma ahunyushwa ngokuthi “ukukhulekela” emaBhayibhelini esimanje, bheka le vidiyo. [Faka ikhadi ne-QRcode]

Kodwa kufanele sizibuze umbuzo obalulekile. Ingabe ukukhonza izithombe kulinganiselwe ekukhulekeleni izithombe ezingokoqobo zokhuni noma zamatshe? Cha akunjalo. Hhayi ngokomBhalo. Kungase futhi kubhekisele ekunikezeni usizo noma ukuzithoba kwezinye izinto, kubantu, ezikhungweni, ngisho nasezifisweni nasezifisweni. Ngokwesibonelo:

“Ngakho-ke, bulalani amalungu emizimba yenu asemhlabeni ngokuqondene nobufebe, ukungcola, inkanuko yobulili, isifiso esilimazayo, nokuhaha, okuwukukhonza izithombe.” ( Kolose 3:5 )

Umuntu ohahayo ulalela (ukhothama noma uthobela) izifiso zakhe zobugovu. Ngakho, uba okhonza izithombe.

Kulungile, ngicabanga ukuthi sonke singavumelana naleli phuzu. Kodwa ngiyazi ukuthi oFakazi BakaJehova abavamile bangawuphikisa umqondo wokuthi baye bafana nama-Israyeli asendulo ayeka ukulalela uNkulunkulu afaka ukukhulekela izithombe esikhundleni sakhe.

Khumbula, khonza proskynéō kusho ukukhothama nokuzithoba kumuntu othile, ukulalela lowo muntu noma abantu njengabakhulekela amadolo ethu, umqondo uwukuthi ukuzithoba okuphelele, hhayi kuJehova uNkulunkulu, kodwa kubaholi benkolo, labo ababeke isithombe phambi kwethu.

Kulungile, yisikhathi sokuzihlola kancane. Uma ungomunye woFakazi BakaJehova obuka le-video, zibuze lokhu: Uma ufunda eBhayibhelini—izwi likaNkulunkulu, khumbula—into engqubuzana nalokho okufundisiwe ezincwadini zeNhlangano, lapho kufika isikhathi. ukuze uhlanganyele lolo lwazi nomunye wabafundi bakho beBhayibheli, yini oyifundisayo? Lithini iBhayibheli noma okufundiswa yiNhlangano?

Futhi uma ukhetha ukufundisa lokho iBhayibheli elikushoyo, cishe kuyokwenzekani lapho kuzwakala lokhu? Ingabe oFakazi BakaJehova bakanye nawe ngeke babatshele abadala ukuthi ufundisa okuthile okungavumelani nezincwadi? Futhi uma abadala bezwa lokhu, bazokwenzenjani? Ngeke yini bakubizele ekamelweni elingemuva eHholo LoMbuso? Uyazi bazokwenza.

Futhi yimuphi umbuzo oyinhloko abazowubuza? Ingabe bazokhetha ukuxoxa ngokufaneleka kokutholile? Ingabe bayozimisela ukuhlola iBhayibheli nawe, babonisane nawe ngalokho ovezwa iZwi likaNkulunkulu? Nakancane. Abayofuna ukukwazi, mhlawumbe umbuzo wokuqala abazowubuza uwukuthi, “Ingabe uzimisele ukulalela inceku ethembekileyo?” noma “Awukwamukeli yini ukuthi iNdikimba Ebusayo yoFakazi BakaJehova iwumzila kaNkulunkulu emhlabeni?”

Esikhundleni sokuxoxa nawe ngezwi likaNkulunkulu, bafuna isiqinisekiso sobuqotho bakho nokulalela kwakho amadoda eNdikimba Ebusayo. OFakazi BakaJehova bafika kanjani kulokhu?

Bafika kuleli qophelo, kancane, ngobuqili, nangobuqili. Indlela umkhohlisi omkhulu asebenze ngayo njalo.

IBhayibheli liyasixwayisa: “Ukuze uSathane angasikhohlisi. Ngoba siyawazi amacebo akhe.” ( 2 Korinte 2:11 )

Abantwana bakaNkulunkulu abawazi amaqhinga kaSathane, kodwa labo abathi bangabantwana bakaNkulunkulu noma okubi nakakhulu, abangani bakhe nje, babonakala beyizisulu ezilula. Bafinyelela kanjani ekukholelweni ukuthi kulungile ukuzithoba, noma ukukhothamela—empeleni, ekukhulekeleni—iNdikimba Ebusayo esikhundleni sokukhulekela uJehova uNkulunkulu ngokwakhe? Kwenzeka kanjani ukuba iNdikimba Ebusayo yenze abadala basebenze njengabaqaphi babo abangangabazi nabathembekile?

Nakulokhu, abanye bazothi abakhothameli eNdikimbeni Ebusayo. Bamane balalela uJehova nokuthi usebenzisa iNdikimba Ebusayo njengomzila wakhe. Ake siyibhekisise leyo mibono futhi sivumele iNdikimba Ebusayo yembule ukuthi icabangani ngayo yonke le ndaba yokukhulekela noma ukukhothama kuyo.

Emuva ngo-1988, eminyakeni embalwa nje ngemva kokumiswa kweNdikimba Ebusayo, njengoba siyazi manje,, iNhlangano yakhipha incwadi enesihloko esithi. IsAmbulo — Umvuthwandaba Waso Omkhulu Useduze. Sayifunda leyo ncwadi okungenani izikhathi ezintathu ezihlukene eSifundweni Sencwadi Sebandla. Ngibukeka ngikhumbula ukuthi sakwenza izikhathi ezine, kodwa angiyethembi inkumbulo yami, ngakho-ke mhlawumbe othile okhona angakuqinisekisa noma akuphika lokho. Indaba iwukuthi, kungani ufunda incwadi efanayo ngokuphindaphindiwe?

Uma uya ku-JW.org, bheka le ncwadi, bese uvula iSahluko 12, izigaba 18 no-19, uzothola izimangalo ezilandelayo ezihlobene nengxoxo yethu namuhla:

“18 Laba, njengesixuku esikhulu, bahlanza izembatho zabo bazenze mhlophe ngokubonisa ukholo egazini lomhlatshelo kaJesu. ( IsAmbulo 7:9, 10, 14 ) Ngokulalela ukubusa koMbuso kaKristu, banethemba lokuzuza ifa lezibusiso zawo lapha emhlabeni. Beza kubafowabo bakaJesu abagcotshiwe futhi ‘bakhothame’ kubo, ngomqondo ongokomoya, ngoba 'bezwile ukuthi uNkulunkulu unabo.' Bakhonza laba abagcotshiwe, nabo ngokwabo ababa munye enhlanganweni yomhlaba wonke yabazalwane.— Mathewu 25:34-40; 1 Petru 5:9

“19 Kusukela ngo-1919 kuqhubeke insali egcotshiwe, ilandela isibonelo sikaJesu, yaqala umkhankaso wentshiseko wokumemezela kabanzi izindaba ezinhle zoMbuso. ( Mathewu 4:17; Roma 10:18 ) Ngenxa yalokho, abanye besinagoge likaSathane lanamuhla, eLobukholwa, beza kulensali egcotshiwe, baphenduka futhi ‘bakhothama,’ beqaphela igunya lenceku.. Nabo beza ukuze bakhonze uJehova bemunye nabadala besigaba sikaJohane. Lokhu kwaqhubeka kwaze kwaba yilapho sekuqoqwa inani eliphelele labafowabo bakaJesu abagcotshiwe. Ngemva kwalokhu, “isixuku esikhulu . . . siphuma kuzo zonke izizwe” size ‘ukuzokhothamela’ inceku egcotshiwe. ( IsAmbulo 7:3, 4, 9 ) Ndawonye, ​​inceku nalesisixuku esikhulu bakhonza njengomhlambi owodwa woFakazi BakaJehova.

Uzoqaphela ukuthi igama elithi “khothama” licashunwe kulezo zigaba. Bakuthathaphi lokho? Ngokwesigaba 11 sesahluko 12, bakuthola kusAmbulo 3:9 .

11 Ngakho, uJesu ubathembisa isithelo: “Bheka! Ngizobanika labo abavela esinagogeni likaSathane abathi bangamaJuda, kodwa bengewona kodwa beqamba amanga—bheka! Ngizobenza beze futhi khothama phambi kwezinyawo zakho futhi ubenze bazi ukuthi ngiyakuthanda.” ( IsAmbulo 3:9 )

Manje, igama abalihumusha ngokuthi “khothama” enguqulweni yabo yeBhayibheli liyigama elifanayo elihunyushwe ngokuthi “khulekela uNkulunkulu” kusAmbulo 22:9 seNguqulo Yezwe Elisha: proskynéō (guqa noma ukhuleke)

Ngo-2012, iNdikimba Ebusayo yoFakazi BakaJehova yethula ushintsho emfundisweni yayo mayelana nokuthi ingubani inceku ethembekileyo neqondayo ekuMathewu 24:45 . Yayingasabhekiseli ensalini yoFakazi BakaJehova abagcotshiwe emhlabeni nganoma isiphi isikhathi. Manje, “ukukhanya” kwabo okusha kwamemezela ukuthi iNdikimba Ebusayo kuphela eyakha iNceku Ethembekile Neqondayo. Ngokuphazima kweso, behlisela yonke insali egcotshiweyo baba yizisulu nje, kuyilapho begomela ngokuthi iyona yodwa ekufanelekele ukukhothanyelwa. Njengoba amagama athi “Ndikimba Ebusayo” kanye “Isigqila Esithembekile” manje esefana nemfundiso yenkolo yoFakazi, uma bebengase baphinde bashicilele izimangalo esisanda kuzifunda encwadini yezindaba. IsAmbulo incwadi, manje bazofunda kanje:

Beza eNdikimbeni Ebusayo yoFakazi BakaJehova futhi “bakhothame” kuyo, bekhuluma ngokomoya...

abanye besinagoge likaSathane lanamuhla, eLobukholwa, beza kuleNdikimba Ebusayo, baphenduka futhi ‘bakhothama,’ beqaphela igunya leNdikimba Ebusayo.

Ngemva kwalokhu, “isixuku esikhulu . . . siphuma kuzo zonke izizwe” size ‘ukuzokhothamela’ iNdikimba Ebusayo.

Futhi, uma ungomunye woFakazi BakaJehova, kodwa wakhetha “ukungakhothami,” ukhonze, proskynéō, leNdikimba Ebusayo ezimisiwe, uzoshushiswa, ekugcineni ngokugwenywa ngenkani okubekwe yimithetho yalokhu okubizwa “ngesigqila esikholekile nesiqondayo” ukuze unqunywe kuyo yonke imindeni nabangane. Yeka ukuthi lesi senzo sifana kanjani naleso esabikezelwa ukuphawula isilo Sasendle sesAmbulo esiphinde sakha isithombe abantu okumelwe basikhothamele futhi uma bengakwenzi khona-ke “akekho ongathenga noma athengise alindele umuntu onophawu lwesilo sasendle noma inombolo yegama layo.” ( IsAmbulo 13:16, 17 )

Ingabe lokhu akuwona umongo wokukhulekela izithombe? Ukulalela iNdikimba Ebusayo ngisho nalapho ifundisa izinto ezingqubuzana neZwi likaNkulunkulu eliphefumulelwe kuwukunikeza uhlobo lwenkonzo engcwele noma ukukhulekela okufanele sikwenzele uNkulunkulu kuphela. Kunjengoba iNgoma 62 encwadini yezingoma zeNhlangano ithi:

Ungokabani?

Ngabe ulalela muphi unkulunkulu manje?

Inkosi yakho yikhonza kuye lowo.

Ungunkulunkulu wakho; umkhonza manje.

Uma ukhothamela lesi sigqila esizimisile, leNdikimba Ebusayo, iba inkosi yakho, unkulunkulu wakho ongowakhe futhi omkhonzayo.

Uma uhlaziya indaba yasendulo yokukhulekela izithombe, uzomangala ukufana oyokubona phakathi kwalokho kulandisa nalokho okwenzeka manje phakathi koFakazi BakaJehova.

Ngibhekisela esikhathini lapho amaHeberu amathathu, uShadiraki, uMeshaki, no-Abhedinego, eyalwa ukuba akhulekele isithombe segolide. Lesi kwakuyisenzakalo lapho inkosi yaseBabiloni imisa khona isithombe esikhulu segolide esingamamitha angaba ngu-90 ukuphakama. Wabe esekhipha umyalo esiwufunde kuDaniyeli 30:3-4.

Ummemezeli wamemeza kakhulu, wathi: “Niyalwa nina bantu, nezizwe, nezizwe, nezizwe, nezizwe, nezizwe, nezizwe, nezizwe, nezizwe, nezilimi, ukuba lapho nizwa ukukhala kophondo, negenkle, nehabhu* elingunxantathu, nezintambo ezinezintambo, nomtshingo, nazo zonke ezinye izinsimbi zomculo. kumelwe awe phansi akhulekele isithombe segolide iNkosi uNebukhadinezari esimisile. Noma ubani ongawi phansi futhi akhuleke uzophonswa masinyane esithandweni somlilo ovuthayo.” ( Daniyeli 3:4-6 ) Ngakho-ke, uDaniyeli XNUMX:XNUMX-XNUMX

Kungenzeka ukuthi uNebukadinesari wabhekana nazo zonke lezi zinkathazo nezindleko ngoba kwakudingeka aqinise ukubusa kwakhe phezu kwezizwe nezizwe eziningi ezihlukahlukene ayezinqobile. Ngayinye yayinonkulunkulu bayo eyayibakhonza futhi ibalalela. Ngayinye yayinobupristi bayo obabubusa egameni lonkulunkulu bayo. Ngaleyo ndlela, abapristi bakhonza njengomzila wonkulunkulu babo futhi njengoba babengekho onkulunkulu babo, abapristi baba abaholi babantu bakubo. Konke kumayelana namandla ekugcineni, akunjalo? Iqhinga elidala kakhulu elisetshenziswa ukulawula abantu.

UNebukadinesari kwakudingeka abe umbusi omkhulu, ngakho wazama ukuhlanganisa zonke lezi zizwe ngokuzenza zikhulekele isithombe sikankulunkulu oyedwa. Enye ayenza futhi wayilawula. “Ubunye” kwakuwumgomo wakhe. Iyiphi indlela engcono yokufeza lokho ngaphandle kokuba bonke bakhulekele isithombe esisodwa ayesimisile? Khona-ke bonke babeyomlalela hhayi nje umholi wabo wezombangazwe, kodwa nanjengomholi wabo wenkolo. Khona-ke, emehlweni abo, wayeyoba namandla kaNkulunkulu amsekela.

Kodwa izinsizwa ezintathu ezingamaHebheru zenqaba ukukhothamela lo nkulunkulu wamanga, lesi sithombe esenziwe. Yiqiniso, inkosi yayingakwazi lokhu kwaze kwaba yilapho izimpimpi ezithile zibika ngokwenqaba kwalawo madoda athembekile ukukhothamela isithombe senkosi.

“. . .Ngaleso sikhathi kwaqhamuka amanye amaKhaledi asola amaJuda. Zathi eNkosini uNebukhadinezari:. . .” ( Daniyeli 3:8, 9 )

“. . .kunamaJuda athile owamisile ukuba aqondise isifunda saseBhabhiloni: oShadiraki, uMeshaki, no-Abhedinego. La madoda awakunakanga, nkosi. Abakhonzi onkulunkulu bakho, futhi benqaba ukukhonza isithombe segolide osimisileyo.” ( Daniyeli 3:12 ) Ngakho-ke, isiprofetho sikaDaniyeli sasiwuphawu olubonisa ukuthi uMbuso kaNkulunkulu wawungawukhohlisi umfanekiso wegolide owumisile.

Ngokufanayo, sonke siyazi ukuthi uma wenqaba ukwenza ngokuvumelana neziqondiso zeNdikimba Ebusayo, inceku ethembekileyo ozimise yona, kuyoba nabaningi, ngisho nabangane abaseduze namalungu omkhaya, abayogijimela kubadala bayobika “isiphambeko” sakho. .

Abadala bazobe sebefuna ukuthi uhambisane “nesiqondiso” (i-euphemism yemithetho noma imiyalo) yeNdikimba Ebusayo, futhi uma wenqaba, uzophonswa esithandweni somlilo ukuze ushiswe, ushiswe. Emphakathini wanamuhla, yilokho okushiwo ukugwema. Kuwumzamo wokucekela phansi umphefumulo womuntu. Uzokhishwa kuwo wonke umuntu omthandayo, kunoma yiluphi uhlelo lokusekela okungenzeka unalo noma uludinga. Ungaba intombazane eyeve eshumini nambili eye yahlukunyezwa ngokocansi ngumdala we-JW (kwenzeke izikhathi eziningi) futhi uma ufulathela iNdikimba Ebusayo, bona — ngama-lieutenants abo athembekile, abadala bendawo — bazobona ukuthi noma yimuphi umzwelo noma ongokomoya. ukwesekwa ongase ukudinge nothembele kukho kuyasuswa, kukushiye uzinakekele. Konke lokhu ngoba ngeke uzikhothamele, ngokuzithoba ngokungenangqondo emithethweni nemithetho yazo.

Ezikhathini zangaphambili, iSonto LamaKatolika lalibulala abantu ababephikisana nezikhulu zabo zesonto, libenze bafel’ ukholo uNkulunkulu ayobavusa ekuphileni. Kodwa ngokugwema, oFakazi baye babangela ukuba kwenzeke okuthile okubi kakhulu kunokufa komzimba. Babangele ukuhlukumezeka okukhulu kangangokuthi abaningi balahlekelwa ukholo lwabo. Sizwa njalo imibiko yokuzibulala ngenxa yalokhu kuhlukumeza ngokomzwelo.

Lawo maHebheru amathathu athembekile asindiswa emlilweni. UNkulunkulu wabo, uNkulunkulu weqiniso, wabasindisa ngokuthumela ingelosi yakhe. Lokhu kwabangela ukushintsha kwenhliziyo enkosini, ushintsho olungavamile ukubonakala kubadala bendawo banoma yiliphi ibandla loFakazi BakaJehova futhi hhayi nasemalungwini eNdikimba Ebusayo.

“. . .UNebukhadinezari wasondela emnyango wesithando somlilo ovuthayo wathi: “Shadiraki, Meshaki, no-Abhedinego, nina zinceku zikaNkulunkulu oPhezukonke, phumani nize lapha! OShadiraki, uMeshaki, no-Abhedinego baphuma phakathi komlilo. Izikhulu zenkosi, nezinduna, nababusi, nezikhulu zenkosi ezazibuthene lapho, babona ukuthi umlilo awubanga namandla emizimbeni yalaba bantu; kwakungekho nnwele emakhanda abo okwakuhangukile, nezingubo zabo zazingabonakali, futhi kwakungekho ngisho nephunga lomlilo phezu kwabo. Khona-ke uNebukhadinezari wathi: “Makatuswe uNkulunkulu kaShadiraki, uMeshaki, no-Abhedinego, othumele ingelosi yakhe ukuze yophule izinceku zakhe. Bathembela kuye futhi baphambana nomyalo wenkosi futhi babezimisele ukufa kunokuba bakhonze noma bakhulekele noma yimuphi unkulunkulu ngaphandle kukaNkulunkulu wabo siqu.” ( Daniyeli 3:26-28 )

Kwadingeka ukholo olukhulu ukuba lezo zinsizwa zisukumele inkosi. Babazi ukuthi uNkulunkulu wabo angabakhulula, kodwa babengazi ukuthi wayeyobakhulula. Uma ungomunye woFakazi BakaJehova owakhe ukholo lwakhe enkolelweni yokuthi insindiso yakho isekelwe okholweni lwakho kuJesu Kristu, hhayi ebulungwini bakho eNhlanganweni noma ekulaleleni kwakho amadoda eNdikimba Ebusayo, khona-ke ungase ubhekane nobunzima obunjengomlilo.

Ukuthi uyasinda yini kulolo vivinyo ithemba lakho lensindiso liqinile kuncike esisekelweni sokholo lwakho. Ingabe amadoda? Inhlangano? Noma uKristu Jesu?

Angisho ukuthi ngeke ubhekane nokuhlukumezeka okukhulu osizini lokunqanyulwa kubo bonke obathandayo nobazisayo ngenxa yenqubomgomo yokugwema engekho ngokombhalo ebekwe yiNdikimba Ebusayo futhi yaphoqelelwa abadala bayo abamisiwe.

NjengamaHebheru amathathu athembekile, nathi kumelwe sikhuthazelele uvivinyo olunjengomlilo wokholo lwethu lapho senqaba ukukhothamela noma ukukhulekela abantu. UPawulu uchaza ukuthi lokhu kusebenza kanjani encwadini yakhe eya kwabaseKorinte:

“Kepha uma umuntu akha phezu kwalesi sisekelo igolide, isiliva, amatshe anenani, izinkuni, utshani, utshani, noma amahlanga, umsebenzi walowo nalowo uyakubonakaliswa lokho oyikho, ngokuba usuku luyawuwubonakalisa, ngokuba uyakwambulwa ngomlilo. , futhi umlilo ngokwawo uyobonisa ukuthi hlobo luni lomsebenzi ngamunye awakhileyo. Uma umsebenzi womuntu awakhileyo kuso umi, uyakwamukela umvuzo; uma umsebenzi womuntu usha, uyakulahlekelwa, kepha yena ngokwakhe uyakusindiswa; nokho, uma kunjalo, kuyakuba njengokungathi udlula emlilweni.” ( 1 Korinte 3:12-15 )

Bonke labo abazibiza ngamaKristu bacabanga ukuthi bakhele ukholo lwabo esisekelweni sikaJesu Kristu. Lokho kusho ukuthi ukholo lwabo lusekelwe ezimfundisweni zakhe. Kodwa kaningi, lezo zimfundiso ziye zahlanekezelwa, zihlanekezelwa futhi zonakaliswa. Njengoba uPawulu abonisa, uma sakhe ngezimfundiso ezinjalo zamanga, besilokhu sakha ngezinto ezivuthayo njengotshani, utshani, nokhuni, izinto ezivuthayo eziyoshiswa uvivinyo olunjengomlilo.

Nokho, uma sikhonza ngomoya nangeqiniso, senqaba izimfundiso zabantu futhi sithembeka ezimfundisweni zikaJesu, khona-ke sakhela phezu kukaKristu njengesisekelo sethu sisebenzisa izinto ezingashi njengegolide, isiliva, namatshe ayigugu. Uma kunjalo, umsebenzi wethu uyaqhubeka, futhi siyothola umvuzo uPawulu awuthembisa.

Ngokudabukisayo, kwabaningi bethu, sesichithe impilo yonke sikholelwa ezimfundisweni zabantu. Kimina, lwafika usuku lokuveza engangikusebenzisa ukuze ngakhe ukholo lwami, futhi kwakunjengomlilo oqothula zonke izinto engangicabanga ukuthi zingamaqiniso aqinile, njengegolide nesiliva. Lezi kwakuyizimfundiso ezifana nokuba khona kukaKristu okungabonakali kwango-1914, isizukulwane esasiyobona i-Armagedoni, ukusindiswa kwezinye izimvu epharadesi lasemhlabeni, nezinye eziningi. Lapho ngibona zonke lezi kwakuyizimfundiso zabantu ezingasekelwe emiBhalweni, zonke zazingasekho, zasha njengotshani notshani. Abaningi benu baye badlula esimweni esifanayo futhi kungase kube okubuhlungu kakhulu, uvivinyo lwangempela lokholo. Abaningi baphelelwa ukholo kuNkulunkulu.

Kepha izimfundiso zikaJesu nazo zaziyingxenye, ingxenye enkulu, yesakhiwo senkolelo yami, futhi lezo zasala ngemva kwalomlilo ongokomfanekiso. Kunjalo kwabaningi bethu, futhi sisindisiwe, ngoba manje singakha kuphela ngezimfundiso eziyigugu zeNkosi yethu uJesu.

Enye imfundiso enjalo ukuthi uJesu nguye yedwa umholi wethu. Awukho umzila wasemhlabeni, ayikho iNdikimba Ebusayo phakathi kwethu noNkulunkulu. Ngempela, iBhayibheli lisifundisa ukuthi umoya ongcwele usiholela kulo lonke iqiniso futhi lokho kuhambisana neqiniso elivezwe kweyoku-1 Johane 2:26, ​​27 .

“Ngilobela lezi zinto ukuze nginixwayise ngabafuna ukunidukisa. Kodwa namukele uMoya oNgcwele, futhi uhlala phakathi kwenu, kanjalo awudingi muntu ukuba akufundise okuyiqiniso. Ngokuba uMoya unifundisa konke enidinga ukukwazi, nezimfundiso zakhe ziyiqiniso, azisiwo amanga. Ngakho-ke, njengoba nje enifundisile, hlalani nisebudlelwaneni noKristu.” ( 1 Johane 2:26, ​​27 )

Ngakho-ke ngalokho kuqaphela, kufika ulwazi nesiqinisekiso sokuthi asidingi noma yisiphi isikhulu senkolo noma abaholi abangabantu ukuze basitshele okufanele sikukholelwe. Eqinisweni, ukuba senkolweni kuyindlela eqinisekile yokwakha ngotshani, utshani, nokhuni.

Abantu abalandela abantu baye basidelela futhi bafuna ukusibhubhisa ngomkhuba wesono wokugwema, becabanga ukuthi banikela inkonzo engcwele kuNkulunkulu.

Ukukhulekela kwabo abantu izithombe ngeke kuyeke ukujeziswa. Bayabadelela labo abenqabayo ukukhothamela isithombe esimisiwe futhi bonke oFakazi BakaJehova okulindeleke ukuba basikhulekele futhi basilalele. Kodwa kufanele bakhumbule ukuthi amaHebheru amathathu asindiswa ingelosi kaNkulunkulu. INkosi yethu yenza inkomba efanayo okufanele bonke labo abazondayo bayilalele.

“. . .Qaphelani ukuthi ningadeleli noyedwa walaba abancinyane, ngokuba ngiyanitshela ukuthi izingelosi zabo ezulwini zihlala zibubona ubuso bukaBaba osezulwini. ( Mathewu 18:10 )

Ungesabi amadoda azama ukukuphoqa ngokwesaba nangokusabisa ukuthi ukhulekele isithombe se-JW, iNdikimba yabo Ebusayo. Yiba njengamaHeberu athembekile ayezimisele ukufela esithandweni somlilo kunokuba akhothamele unkulunkulu mbumbulu. Basindiswa njengawe, uma ubambelela ekukholweni kwakho. Okuwukuphela kwamadoda ashiswa lowo mlilo kwakungamadoda aphonsa amaHebheru esithandweni.

“. . .Ngakho la madoda aboshiwe esagqoke izingubo zawo, nezingubo, nezigqoko, nazo zonke ezinye izingubo zawo, aphonswa esithandweni somlilo ovuthayo. Ngenxa yokuthi umyalo wenkosi wawunonya futhi isithando somlilo sasishisa ngendlela emangalisayo, amadoda athwala uShadiraki, uMeshaki no-Abhedinego yiwo abulawa amalangabi omlilo.” ( Daniyeli 3:21, 22 )

Kukangaki sibona lesi sihlava emBhalweni. Lapho umuntu efuna ukwahlulela nokulahla nokujezisa inceku kaNkulunkulu elungile, uzogcina ebhekene nokulahlwa nesijeziso asilinganisela kwabanye.

Kulula ngathi ukugxilisa konke ukunaka kwethu eNdikimbeni Ebusayo noma kubadala bendawo njengababhebhezeli balesi sono sokukhonza izithombe, kodwa khumbula okwenzeka esixukwini ngePhentekoste ngemva kokuzwa amazwi kaPetru:

Wathi: “Ngakho-ke wonke kwa-Israyeli makwazi ngokuqinisekile ukuthi uNkulunkulu umenzile iNkosi noMesiya lo Jesu enambethela esiphambanweni!”

Amazwi kaPetru ahlaba ezinhliziyweni zabo, bathi kuye nakwabanye abaphostoli: “Madoda, bazalwane, senzeni na? ( IzEnzo 2:36, 37 )

Bonke oFakazi BakaJehova namalungu anoma iyiphi inkolo eshushisa labo abakhulekela uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, bonke abanjalo abasekela abaholi babo bayobhekana novivinyo olufanayo. LawomaJuda aphenduka esonweni somphakathi wawo athethelelwa nguNkulunkulu, kodwa iningi alizange liphenduke futhi kanjalo iNdodana yomuntu yeza yathatha isizwe sawo. Lokho kwenzeka emashumini ambalwa eminyaka ngemva kokuba uPetru esho isimemezelo sakhe. Akukho okushintshile. KumaHebheru 13:8 siyaxwayisa ngokuthi iNkosi yethu iyafana izolo, namuhla nakusasa.

Siyabonga ngokubukela. Ngithanda ukubonga bonke abasisizayo ukuthi siqhubeke nalo msebenzi ngeminikelo yabo yomusa.

5 4 amavoti
Isilinganiso se-Article
Yazisa ngakho

Le sayithi isebenzisa i-Akismet ukunciphisa ugaxekile. Funda ukuthi idatha yakho yokuphawula isetshenziswa kanjani.

10 Amazwana
esisha
endala iningi livotelwe
Okungaphakathi Okuphakelayo
Buka wonke amazwana
Ukuchayeka eNyakatho

U-Eric… Okunye Okushiwo Kahle, Nokuvezwa Kweqiniso! Angikaze ngiwalwele, ama-JWs schemes, ngiseneminyaka engama-50 kanye nesipiliyoni kanye nawo, njengoba eminyakeni edlule umndeni wami wonke uye wawela ekuyengweni, futhi waba amalungu “abhapathiziwe..”… ngokubonga. Noma kunjalo, ngihlala ngimangele, futhi ngiyamangala ukuthi kanjani, futhi kungani abantu beduka kalula kangaka, nokuthi iJW Gov Body izuza kanjani, futhi igcina insimbi enjalo, nokulawula ingqondo okuphelele. Ngingakufakazela ukuthi ngokuhlangana nje, mina ngokwami ​​ngiwabonile amaqhinga abo., nokho Kusaqhubeka nokungidida ukuthi kanjani... Funda kabanzi "

Ndumiso

“Kuyafana izolo, namuhla nakusasa”.

Inkosi yethu iphinde yasitshela ukuthi “singazikhathazi ngekusasa, liyazicabangela lona”. ( Mathewu 6:34 )

Isithombe esikhonjwe kulesi sihloko njengoba kungenzeka ukuthi i-GB inomhlambi wonke ongaphansi kwethonya lawo okhathazeke ngokufa kusasa. aka. (I-Armagedoni). Kulapho-ke abathola khona amandla abo okusekela nokugcina inkazimulo ye-Idol abayithola emhlambini wabo onethonya kanye nabanye abakholelwa ukuthi abathonywanga kodwa basahlala ekamu lezithixo ukuze bavikeleke ngamanga kusukela “kusasa”.

Ndumiso

Leonon Josephus

Kusukela lapho ngiqala ukufunda lesi sihloko, ngabona ukuthi lokhu kuyaphi, kodwa ngandlela-thile ngangingakaze ngicabange ngakho ngaphambili. Kodwa kuyiqiniso kakhulu. Ngiyabonga u-Eric ngokuqinisa ukholo lwami ukuze ngingaphinde ngibuyele emhlanzweni.”— 2 Petru 2:22 .

cx_516

Ngiyabonga Eric. Lona bekuwumbono omuhle odabeni lokukhulekelwa okungafanele kwe-JW. Uveze ukuthi okuningi kokucabanga okunephutha kwe-JW kuvela ekuchazeni kwabo isAmbulo 3:9 “… bheka! ngizobenza beze bakhothame phambi kwezinyawo zakho. . . . ”Ngokunikezwe isikhundla se-JW 'njengohlobo' lwabangcwele baseFiladelfiya, angiqiniseki ukuthi ngingahumusha kanjani lokho uJesu ayekusho ngokuthi “proskeneio ezinyaweni zakho” kulokhu. isibonelo. Ngibuyekeze leli vesi ku-biblehub, kodwa angizange ngithole ukucaciswa okuningi ngokuhlukana kwemibono. Kubonakala sengathi amaqembu amaningi angathanda... Funda kabanzi "

Frankie

Sawubona cx_516,
Ngicabanga ukuthi incazelo kumanothi kaBarnes iwusizo:
https://biblehub.com/commentaries/barnes/revelation/3.htm

"Phambi kwabo" hhayi "bona".
Frankie

cx_516

Sawubona Frankie,

Ngiyabonga, ngiyabonga kakhulu. Ngiphuthelwe yileso sithenjwa sokuphawula. Kuwusizo kakhulu.

Ngiphinde ngahlangana nalesi sifinyezo sekhonkodensi lapho umbhali eqaphela okuthakazelisayo komongo wemibhalo ezimweni lapho 'ukukhothama' kusho ukukhonza noma inhlonipho:
https://hischarisisenough.wordpress.com/2011/06/19/jesus-worshiped-an-understanding-to-the-word-proskuneo/

Ozithobayo,
I-Cx516

Frankie

Siyabonga ngaleso sixhumanisi, cx_516.
Inkosi ikubusise.
Frankie

gavindlt

Ngakuthanda ukufana kwe-FDS nesilo sasendle. Isihloko esimangalisayo. Ukucabanga okuhlakaniphile. Ngiyabonga!

I-Zacheus

Ngashaqeka lapho umkami uPimi efika ekhaya evela emhlanganweni nalelo bheji.
Into embi ingaphambili kwekh.

Peter

Siyabonga ngokukhuluma ngendlovu ekamelweni uMeleti. Ukukhonza izithombe sekuyinsakavukela umchilo wesidwaba kulezi zinsuku, okuyinto ethanda isici esisodwa somdali ngaphezu kwezinye. Ukukhulekela uJesu kubonakala kungena ngaphansi kwaleso sigaba nakho, ngakho-ke amaKristu, ngokwencazelo, akhonza uKristu futhi angamnaki omunye umdali ongapheli, noma abele izingxenye ezithile njengezinhle, kanti ezinye azinjalo. Cishe yingakho ukukhonza izithombe kungamukeleki. Kuphakathi kokuthi umthanda wonke umdali, noma ngeke uzuze ukuhlangana kabusha noBunkulunkulu, okuyikhona kuphela – Okuhle, Okubi, kanye Nokubi!

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.