Le yividiyo yakamuva yokuKhulekela Kwasekuseni ku-JW.org ebonisa kahle umhlaba ukuthi yimuphi unkulunkulu oFakazi BakaJehova abamkhulekelayo. Unkulunkulu wabo nguye abazithoba kuye; lowo abamlalelayo. Le nkulumo yokuKhulekela Kwasekuseni, enesihloko esithi, “Ijoka LikaJesu Linomusa,” yethulwe nguKenneth Flodin:

Asikuphinde lokho: “INdikimba Ebusayo ingafaniswa nezwi likaJesu, inhloko yebandla. Ngakho, lapho sizithoba ngokuzithandela encekwini ethembekile [elinye igama leNdikimba Ebusayo], ekugcineni sizithoba egunyeni nasesiqondisweni sikaJesu.”

Lapho ngizwa lokho, ngokushesha….akunjalo, hhayi ngokushesha….kwadingeka ngisuse isilevu sami phansi kuqala, kodwa ngemva kwalokho, ngacabanga ngento uPawulu ayibhalela abaseThesalonika. Nakhu:

Makungabikho onidukisayo nangayiphi indlela, ngokuba ayiyikufika ngaphandle kokuthi ukuhlubuka iza kuqala futhi umuntu ongenamthetho kuyembulwa, indodana yokubhujiswa. Uyaphikisana futhi uziphakamisa ngaphezu kwakho konke okuthiwa onkulunkulu noma into ekhonzwayo, ukuze ahlale phansi ithempeli likaNkulunkulu, eziveza obala unkulunkulu. ( 2 Thesalonika 2:3, 4 )

Ingabe ngiphakamisa ukuthi ngokunikeza iNdikimba Ebusayo izwi leNkosi yethu uJesu, uKenneth Flodin wembula ukuthi iNdikimba Ebusayo iyindoda engenamthetho, indodana yembubhiso, unkulunkulu?!

Kungani singavumeli iNdikimba Ebusayo isiphendule lowo mbuzo?

Esihlokweni esithi “Ukubona ‘Umuntu Ongenamthetho’” kuyi-Nqabayokulinda ka-February 1, 1990, siyatshelwa:

Kubalulekile ukuba simveze lo muntu ongenamthetho. Kungani? Ngoba uhlose ukucekela phansi ukuma kwethu okuhle noNkulunkulu nethemba lethu lokuphila okuphakade. Kanjani? Ngokusenza silahle iqiniso futhi sikholelwe amanga esikhundleni salo, kanjalo sichezukise ekukhulekeleni uNkulunkulu “ngomoya nangeqiniso.”

Ephefumulelwe umoya kaNkulunkulu, umphostoli uPawulu wabhala: “Makungabikho-muntu oniyenga nganoma iyiphi indlela, ngoba [usuku lukaJehova lokubhubhisa lesi simiso esibi] ngeke lufike, ngaphandle kokuba kufike ukuhlubuka kuqala futhi kwambulwe umuntu ongenamthetho. (w90 2/1 k. 10 izig. 2, 3)

Usuku lukaJehova lokubhujiswa kwabikezelwa ukuthi luzofika ngo-1914, kwase kuthi iNdikimba Ebusayo ngaphansi kukaRutherford yabikezela ukuthi yayizofika ngo-1925, kwase kuthi iNdikimba Ebusayo ngaphansi kukaNathan Knorr noFred Franz yabikezela ukuthi izofika cishe ngo-1975! Ukudla okuncane nje kokucabanga. Ngokuqhubeka nokuhlonzwa kwe-Watchtower koMuntu Ongenamthetho, sinalokhu:

4 Ubani owasungula futhi osekela lo muntu ongenamthetho? UPawulu uyaphendula: “Ukuba khona kongenamthetho kungokokusebenza kukaSathane ngayo yonke imisebenzi yamandla nezibonakaliso zamanga nezimangaliso nezimangaliso. ngayo yonke inkohliso engalungile kwababhubhayo kube-yisijeziso ngokuba bengalamukelanga uthando lweqiniso ukuze basindiswe.” (2 Thesalonika 2:9, 10) Ngakho uSathane unguyise nomsekeli womuntu ongenamthetho. Futhi njengoba nje uSathane emelene noJehova, izinjongo zaKhe, nabantu baKhe, unjalo nomuntu ongenamthetho, ukuthi uyaqaphela noma cha.

5 Labo abahambisana nomuntu ongenamthetho bayobhekana nesiphetho esifanayo nesakhe—imbubhiso: “Uyakwambulwa ongenamthetho, iNkosi uJesu eyakumqeda . . . futhi enze ize ngokubonakaliswa kokuba khona kwakhe.” ( 2 Thesalonika 2:8 ) Lesosikhathi sokubhujiswa komuntu ongenamthetho nabasekeli bakhe (“ababhubhayo”) siyofika ngokushesha “ekwambulweni kweNkosi uJesu ivela ezulwini inezingelosi zayo ezinamandla emlilweni ovutha amalangabi; njengoba eletha impindiselo phezu kwabangamazi uNkulunkulu nakulabo abangazilaleli izindaba ezinhle eziphathelene neNkosi yethu uJesu. Bona kanye laba bayothola isijeziso sokwahlulelwa esiwukubhujiswa okuphakade.”— ​​2 Thesalonika 1:6-9 .

(w90 2/1 kk. 10-11 izig. 4-5)

Kulungile, manje lokho kuyasangulukisa kakhulu, akunjalo? Ukubhujiswa kwaphakade akufikeli uMuntu ongenamthetho kuphela, kodwa nakulabo abamsekelayo, ngoba abafinyelelanga ekumazini uNkulunkulu futhi abazanga ukuzolalela izindaba ezinhle eziphathelene neNkosi yethu uJesu.

Lena akuyona ingxoxo elula yezemfundo. Ukwenza lokhu okungalungile kungase kulahlekise impilo yakho. Ubani-ke lo, loMuntu ongenamthetho, le ndodana yoMbhubhiso? Akanakuba umuntu nje ovamile ngoba uPawulu ubonisa ukuthi kakade wayesesebenza ekhulwini lokuqala futhi wayeyoqhubeka aze aqedwe uJesu ‘ekubonakalisweni kokuba khona kwakhe. INqabayokulinda ichaza ukuthi “inkulumo ethi “umuntu ongenamthetho” kumelwe imelele indikimba, noma isigaba, sabantu. (w90 2/1 k. 11 isig. 7)

Hmm…”umzimba,”…”isigaba, sabantu.”

Ngakho-ke, ingubani le “ndikimba yabantu” engenamthetho ngokwe-Nqabayokulinda enyatheliswa iNdikimba Ebusayo yabantu? Isihloko se- Nqabayokulinda siyaqhubeka:

Bangobani? Ubufakazi bubonisa ukuthi bayindikimba yabefundisi beLobukholwa abaqhoshayo, abashisekela ukuvelela, abaye bazibeka njengomthetho kubo phakathi namakhulu eminyaka. Lokhu kungabonakala eqinisweni lokuthi kunezinkulungwane zezinkolo namahlelo ahlukahlukene kweLobukholwa, ngalinye linabefundisi balo, nokho ngalinye liphikisana nezinye esicini esithile semfundiso noma somkhuba. Lesi simo esihlukene phakathi siwubufakazi obusobala bokuthi abawulandeli umthetho kaNkulunkulu. Azikwazi ukuvela kuNkulunkulu….Zonke lezi zinkolo ezifanayo ukuthi azibambeleli ngokuqinile ezimfundisweni zeBhayibheli, njengoba zephule lo mthetho: “Ningeqeli ngale kwalokho okulotshiweyo.” (w90 2 / 1 p. 11 par. 8)

Ngakho-ke, iNhlangano ithi iNdoda Yokungabi Namthetho ifana nabefundisi beLobukholwa abaqhoshayo nabanesifiso sokuvelela. Kungani? Ngoba laba baholi benkolo ‘bangumthetho kubo. Izinkolo zabo ezihlukahlukene zinento eyodwa ezifana ngayo: “Ababambelele ngokuqinile ezimfundisweni zeBhayibheli.” Badlula izinto ezilotshiweyo.

Ngokwami, ngiyavumelana nalokhu kuhlola. Mhlawumbe awukwenzi, kodwa kimina kuyangifanela. Inkinga enginayo ngayo isesigabeni sayo. Kubonakala sengathi iNdikimba Ebusayo nebutho layo lababonisi besifunda namabutho ayo abadala abamisiwe, ayizibheki ‘njengendikimba yabefundisi abaqhoshayo nabafuna ukuvelela. Kodwa uyini umfundisi futhi siyini isigaba sabefundisi?

Ngokwesichazamazwi “iwumzimba wabo bonke abantu abamiselwe imisebenzi engokwenkolo.” Enye incazelo efanayo ithi: “Iqembu lezikhulu zenkolo (njengabapristi, izikhonzi, noma orabi) [umuntu anganezela kalula abefundisi, amadiyakoni, yebo, abadala] abalungiselelwe ngokukhethekile nabagunyaziwe ukuqhuba izinkonzo zenkolo.”

OFakazi bathi abanabo abefundisi. Bathi bonke oFakazi BakaJehova ababhapathiziwe bayizikhonzi ezimisiwe. Lokho kungahlanganisa nabesifazane, akunjalo? Abesifazane bayizikhonzi ezimisiwe, kodwa abakwazi ukuthandaza noma ukushumayela ebandleni njengoba kwenza amadoda. Futhi, ingabe kulindeleke ukuba sikholelwe ukuthi isilinganiso sommemezeli webandla siyafana nomdala webandla?

Amandla nokulawula abadala, ababonisi besifunda, neNdikimba Ebusayo abanako ekuphileni kwabo bonke ofakazi kubonisa ukuthi ukusho ukuthi asikho isigaba sabefundisi, akwenzi kube njalo. Eqinisweni, ukuthi abekho abefundisi be-JW kungamanga amakhulu, akhuluphele. Uma kukhona, abefundisi abangoFakazi, okungukuthi, abadala bebandla, banamandla amakhulu kakhulu kunomfundisi noma umpristi ovamile kwamanye amahlelo obuKristu. Uma ungumSheshi, umKatolika, noma umBaptist, ingabe umpristi wendawo noma umfundisi angakuhlukanisa nomndeni wakho nabangane emhlabeni wonke njengoba kwenza abadala abangoFakazi? Ikhala likaPinochio liyakhula.

Kodwa kuthiwani ngezinye izindlela INqabayokulinda ehlanganyela nathi ngazo ukufakazela ukuthi abefundisi bamanye amahlelo obuKristu bayiNdoda Yokungabi Namthetho? INqabayokulinda ithi ukufundisa izimfundiso zamanga nokweqa okulotshiwe kwenza abaholi benkolo balawo masonto baphenduke iNdoda Yokunganamthetho.

Ngisho nanamuhla, iNdikimba Ebusayo iyashesha ukulahla abanye ngesono ‘sokweqa okulotshiweyo.

Eqinisweni, baphinda benza kanjalo ku-Nqabayokulinda ka-July, uHlelo Olufundwayo lwalo nyaka, ku-Article 31.

Ngezinye izikhathi, singase sicabange ukuthi isiqondiso uJehova asinikeza sona asenele. Singase silingeke ngisho nokuba ‘sidlulele ngalé kwezinto ezilotshiwe. ( 1 Kor. 4:6 ) Abaholi benkolo bosuku lukaJesu babenecala lalesi sono. Ngokwenezela imithetho yabantu eMthethweni, babeka umthwalo osindayo kubantu abavamile. ( Math. 23:4 ) UJehova usinika isiqondiso esicacile ngeZwi lakhe nange ngenhlangano yakhe. Asinasizathu sokwenezela emfundweni ayinikezayo. (IzAga 3:5-7) Ngakho-ke, aseqeli ngalé kwalokho okulotshwe eBhayibhelini noma sibekele esikholwa nabo imithetho ngezindaba zomuntu siqu. ( INqabayokulinda ka-July 2023, Isihloko 31, isigaba 11)

Ngiyavuma ukuthi akufanele sengeze imithetho eyenziwe ngumuntu emthethweni kaNkulunkulu. Ngiyavuma ukuthi akufanele sithwalise abafowethu imithetho enjalo. Ngiyavuma ukuthi ukwenza kanjalo kweqa okubhaliwe. Kodwa okuxakayo ukuthi imfundo enjalo ivela kuwo kanye amadoda angumthombo wayo yonke imithetho emiswe umuntu eyakha umthetho obhaliwe nowomlomo woFakazi BakaJehova.

UJesu wake washo lokhu ngababhali nabaFarisi, kodwa ngizonifundela amazwi akhe bese ngifaka elithi “Ndikimba Ebusayo” ukuze ngibone ukuthi kusafaneleka yini.

“INdikimba Ebusayo izihlalise esihlalweni sikaMose. Ngakho-ke zonke izinto abanitshela zona zenzeni futhi nizigcine, kodwa ningenzi njengezenzo zabo, ngoba bayakhuluma kodwa abakwenzi lokho abakushoyo. Babopha imithwalo enzima, bayibeke emahlombe abantu, kepha bona abavumi ukuyinyakazisa nangomunwe wabo. ( Mathewu 23:2-4 )

Eyoku-1 Korinte 11:5, 13 isitshela ukuthi abesifazane bangathandaza futhi baprofethe (bashumayele izwi likaNkulunkulu) ebandleni, kodwa iNdikimba Ebusayo yeqa okulotshiwe futhi ithi, “Cha ngeke.”

IBhayibheli litshela owesifazane ukuba agqoke ngendlela ehloniphekile, kodwa iNdikimba Ebusayo iyamtshela lokho angakugqoka nalokho angeke akugqoke lapho eya ensimini noma emihlanganweni. (Cha, amabhulukwe, ngicela!) UJesu wayenentshebe, kodwa iNdikimba Ebusayo itshela amadoda ukuthi akumelwe abe nentshebe futhi akhonze ebandleni. UJesu akashongo lutho ngokuzincisha imfundo ephakeme, kodwa iNdikimba Ebusayo ishumayela ukuthi ukufuna ukwandisa ulwazi lwakho ekolishi noma enyuvesi kuyisibonelo esibi. IBhayibheli litshela umzali ukuba ondle umkhaya wakhe, futhi litshela izingane ukuba zihloniphe abazali bazo, kodwa iNdikimba Ebusayo ithi uma ingane noma umzali esula ubulungu bakhe bebandla, kumelwe bagwenywe ngokuphelele futhi bagwenywe ngokuphelele. Ngingaqhubeka, kodwa uyakubona ukufana phakathi kwala madoda nobuzenzisi babaFarisi.

Ukubamba inhlangano ifinyelele ezingeni layo lokuhlonza umuntu ongenamthetho akusho ukuthi iNdikimba Ebusayo nebutho layo labadala. Noma kunjalo, induku yethu yokulinganisa kufanele kube iBhayibheli ngokwalo, hhayi umagazini INqabayokulinda, ngakho ake siphinde sihlole lokho uPawulu akusho kwabaseThesalonika.

Uthi uMuntu ongenamthetho “ahlale phansi ithempeli likaNkulunkulu, eziveza obala unkulunkulu” ( 2 Thesalonika 2:4

Ukhuluma ngani uPawulu ngenkulumo ethi, “ithempeli likaNkulunkulu”? UPawulu ngokwakhe uyachaza:

“Anazi yini ukuthi nina ngokwenu niyithempeli likaNkulunkulu nokuthi umoya kaNkulunkulu uhlala kini? Uma umuntu echitha ithempeli likaNkulunkulu, uNkulunkulu uyakumchitha lowo; ngokuba ithempeli likaNkulunkulu lingcwele, nina niyilelo thempeli. ( 1 Korinte 3:16, 17 )

“UKristu Jesu uqobo Lwakhe njengetshe legumbi. Ngaye sonke isakhiwo sihlanganiswe ndawonye futhi sikhula sibe ithempeli elingcwele eNkosini. Futhi kuye nani nakhiwa ndawonye nibe yindawo yokuhlala kaNkulunkulu ngoMoya wakhe.” (Funda eyabase-Efesu 2:20-22.)

Ngakho, uma abantwana bakaNkulunkulu “beyithempeli likaNkulunkulu,” kusho ukuthini “ukuhlala phansi kulelo thempeli futhi uzibonakalise ungunkulunkulu?

Kuyini unkulunkulu kulo mongo? NgokweBhayibheli, unkulunkulu akudingeki abe umuntu onamandla angaphezu kwawemvelo. UJesu wabhekisela kumaHubo 82:6 lapho ethi:

“Akulotshiwe yini emthethweni wenu ukuthi, ‘Ngathi: “Ningonkulunkulu”? Uma ababiza ngokuthi ‘onkulunkulu’ labo okwafika kubo izwi likaNkulunkulu— nokho umbhalo ungengenziwa ize— nisho yini kimi lowo uBaba amngcwelisayo futhi wamthumela emhlabeni: ‘Uyahlambalaza,’ ngoba ngithé: iNdodana kaNkulunkulu?” ( Johane 10:34-36 )

Labo babusi babebizwa ngokuthi onkulunkulu ngoba babenamandla okuphila nokufa. Bakhipha isahlulelo. Bakhipha imiyalo. Babelindele ukulalelwa. Futhi babenamandla okujezisa labo abangayilaleli imiyalo yabo futhi bangazinaki izahlulelo zabo.

Ngokusekelwe kule ncazelo, uJesu ungunkulunkulu, njengoba uJohane esitshela:

"Ekuqaleni wayekhona uLizwi, uLizwi wayekuNkulunkulu, uLizwi wayengunkulunkulu." (UJohn 1: 1)

Unkulunkulu unegunya. UJesu wembula ngaye ngemva kokuvuswa kwakhe ukuthi “nginikwe lonke igunya ezulwini nasemhlabeni.” ( Mathewu 28:18 )

Njengonkulunkulu onikezwe uBaba igunya lonke, futhi unamandla okwahlulela abantu; ukuklomelisa ngokuphila, noma ukulahla ngokufa.

“Ngoba uYise akahluleli muntu nhlobo, kodwa ukuphathise iNdodana konke ukwahlulela, ukuze bonke badumise iNdodana njengoba nje behlonipha uYise. Lowo ongayihloniphi iNdodana akamhloniphi uYise oyithumileyo. Ngiqinisile impela ngithi kini, Yilowo nalowo ozwa izwi lami akholwe yilowo ongithumileyo unokuphila okuphakade, akezi ekwahlulelweni kodwa udlule ekufeni wangena ekuphileni.” ( Johane 5:22-24 )

Manje kwenzekani uma umuntu noma iqembu lamadoda liqala ukwenza njengonkulunkulu? Kuthiwani uma belindele ukuba ulalele imithetho yabo ngisho noma imithetho yabo ingqubuzana nalokho uJesu akutshela ukuba ukwenze? Ingabe uJesu, iNdodana kaNkulunkulu, wayeyobanikeza nje ukudlula kwamahhala? Hhayi ngokwaleli Hubo.

Yanga indodana yakhe, funa ithukuthele, indlela yakho ikuyise ekubhujisweni, ngokuba ulaka lwayo lungavutha ngokuphazima kweso. Babusisiwe bonke abaphephela kuye.” ( IHubo 2:12 )

Inkulumo ethi “banga indodana yayo” ibhekisela endleleni inkosi eyayihlonishwa ngayo. Omunye wakhothama phambi kwenkosi. Igama ngesiGreki elisho “ukukhonza” lithi proskuneó. Kusho “ukwanga umhlabathi lapho ukhothama phambi komphathi.” Ngakho-ke, kufanele sizithobe, noma sikhulekele, endodaneni uma singafuni ukuthi intukuthelo kaNkulunkulu isivuthele ukuze sibhubhe - singazithobi eNdikimbeni Ebusayo noma sizithobe eNdikimbeni Ebusayo.

Kodwa umuntu ongenamthetho akayithobi ngaphansi kweNdodana. Uzama ukuvala isikhundla sendodana kaNkulunkulu futhi aziphakamise yena. Uba umphikukristu, lowo obambele uKristu.

“Ngakho-ke singamanxusa esikhundleni kaKristu, njengokungathi uNkulunkulu unxusa ngathi. Njengoba ababambele uKristu, siyancenga: “Buyisanani noNkulunkulu.” ( 2 Korinte 5:20 NWT )

Ayikho enye inguqulo yeBhayibheli ngaphandle kweNguqulo Yezwe Elisha ekhuluma ngokuthatha isikhundla sikaKristu—okungukuthi, esikhundleni sikaKristu. Igama noma umqondo "wokufaka esikhundleni" awuveli ku-interlinear. Okujwayelekile yindlela i-NASB ehumusha ngayo leli vesi:

“Ngakho singamanxusa kaKristu, njengokungathi uNkulunkulu unxusa ngathi; siyanincenga esikhundleni sikaKristu, sithi: “Buyisanani noNkulunkulu.” (Funda eyesi-2 Korinte 5:20.)

Lena yindlela amalungu eNdikimba Ebusayo azibheka ngayo, njengababambeli kaKristu, ekhuluma ngezwi likaJesu njengoba uKenneth Flodin avuma enkulumweni yakhe yokuKhulekela Kwasekuseni.

Yingakho bengenankinga yokubekela oFakazi BakaJehova imithetho njengonkulunkulu wabo. Njengoba kusho INqabayokulinda kaJulayi 2023, oFakazi kufanele balandele “isiqondiso esicacile uJehova asinikezayo… ngenhlangano yakhe.

Akukho lutho olubhaliwe oluthi kufanele silandele isiqondiso noma imithetho yenhlangano. IBhayibheli alikhulumi ngenhlangano. Inkulumo ethi “Inhlangano KaJehova” ayiveli ezwini likaNkulunkulu. Futhi, ngaleyo ndaba, awuveli umqondo emBhalweni wenhlangano yobuKristu ekhuluma ngezwi likaNkulunkulu noma izwi leNdodana yakhe.

UJesu ungunkulunkulu. Yebo kunjalo. Futhi lonke igunya uliphathiswe nguNkulunkulu uMninimandla onke, uBaba wethu osezulwini. Ukuthi noma yimuphi umuntu noma umzimba womuntu uthi ukhuluma ngezwi likaJesu kuwukuhlambalaza. Ukulindela ukuthi abantu bakulalele bethi ukhulumela uNkulunkulu, ukuthi ukhuluma ngezwi likaJesu obizwa “ngezwi likaNkulunkulu,” kuwukuzibeka ezingeni likaNkulunkulu. Uzibonakalisa “ungunkulunkulu.”

Kwenzekani lapho umuntu ekhuluma ngezwi likankulunkulu? Izinto ezinhle noma ezimbi? UCABANGANI?

Asikho isidingo sokuqagela. Lelo Bhayibheli liyasitshela okwenzeka.

Manje uHerode wayebathukuthelele abantu baseThire naseSidoni. Ngakho bathumela amanxusa ukuba enze ukuthula naye, ngoba imizi yawo yayiwukudla ezweni likaHerode. Izihambeli zathola ukusekelwa uBlastu, umsizi kaHerode, futhi wavunyelwa ukuba ahlangane noHerode. Kwathi sekusile, uHerode wembatha ingubo yakhe yobukhosi, wahlala esihlalweni sakhe sobukhosi, wakhuluma kubo. Abantu bamdumisa kakhulu, bamemeza bathi: “Yizwi likaNkulunkulu, akusilo elomuntu.” Ngaso leso sikhathi, ingelosi yeNkosi yamshaya uHerode ngokugula, ngoba wakwamukela ukukhulekela kwabantu esikhundleni sokukhazimulisa uNkulunkulu. Ngakho wadliwa izimpethu wafa. ( IzEnzo 12:20-23 )

Lesi yisixwayiso kubo bonke abacabanga ukuthi bangabusa njengonkulunkulu esikhundleni seNdodana kaJehova emisiwe. Kodwa phawula ukuthi ngaphambi kokuba abulawe, abantu babedumisa iNkosi uHerode ngokuhlokoma okukhulu. Akekho umuntu ongenza lokhu, azimemezele ukuthi ungunkulunkulu ngokusobala noma ngokuziphatha kwakhe, ngaphandle uma esekelwa abantu. Ngakho-ke abantu kufanele basolwe futhi ngokubeka ithemba labo kubantu esikhundleni sikaNkulunkulu. Bangase bakwenze lokhu bengazi, kodwa lokho akubakhululi ecaleni. Ake siphinde sifunde isixwayiso sikaPawulu ngale ndaba:

“Lokhu kucabangela ukuthi kulungile kuNkulunkulu ukuze abuyisele usizi kulabo abanihluphayo. Kodwa nina enihluphekayo niyothola impumuzo kanye nathi ekwambulweni kweNkosi uJesu ivela ezulwini inezingelosi zayo ezinamandla emlilweni ovutha amalangabi, njengoba iletha. impindiselo kwabangamazi uNkulunkulu nakulabo abangazilaleli izindaba ezinhle ezimayelana neNkosi yethu uJesu. Bona kanye laba bayothola isijeziso sokwahlulelwa esiwukubhujiswa okuphakade basuke phambi kweNkosi nasenkazimulweni yamandla ayo.”— 2 Thesalonika 1:6-9 .

Ngakho uJesu ulahla ngokulunga abasekeli boMuntu Ongenamthetho ekubhujisweni kwaphakade ngoba “abamazi uNkulunkulu” futhi “abazilaleli izindaba ezinhle eziphathelene neNkosi yethu uJesu.”

Iqiniso lokuthi abamazi uNkulunkulu akusho ukuthi abawona amaKristu. Lutho neze. Okuphambene nalokho eqinisweni. Khumbula, iNdoda Yokungabi Namthetho ihlala phansi ethempelini likaNkulunkulu, elingumzimba kaKristu, ibandla lobuKristu. Njengoba nje ithempeli lokuqala eliseJerusalema lahlanekezelwa lisuswa endaweni yokukhulekela okuhlanzekile laba “indawo yokuhlala yamademoni,” kanjalo nethempeli likaNkulunkulu elingokomoya liye laguqulwa laba indawo ‘egcwele imimoya engcolile. ( IsAmbulo 18:2 )

Ngakho nakuba bethi bayamazi uNkulunkulu, laba okuthiwa bangamaKristu abamazi nhlobo. Bantula uthando lweqiniso.

Uma umuntu ethi: “Ngiyamazi uNkulunkulu,” kodwa engayilaleli imiyalo kaNkulunkulu, lowo muntu ungumqambimanga futhi akahambi eqinisweni. Kodwa labo abalalela izwi likaNkulunkulu babonisa ngempela ukuthi bamthanda kangakanani. Sazi kanjalo ukuthi siphila kuye. Labo abathi baphila kuNkulunkulu kufanele baphile ukuphila kwabo njengoJesu. (Funda eyoku-1 Johane 2:4-6.)

Akekho owake wabona uNkulunkulu. Kodwa uma sithandana, uNkulunkulu uhlala kithi, futhi uthando lwakhe lubonakaliswa ngokugcwele kithi. (Funda eyoku-1 Johane 4:12.)

Ubufakazi bokuthi laba balandeli nabasekeli boMuntu ongenamthetho abamazi uNkulunkulu ukuthi benza usizi kubantwana bakaNkulunkulu beqiniso. Bashushisa amaKristu eqiniso. Lokhu bakwenza becabanga ukuthi bakhonza uNkulunkulu futhi benza intando yakhe. Lapho umKristu weqiniso elahla izimfundiso zamanga zeNdikimba Ebusayo, oFakazi BakaJehova, belalela unkulunkulu wabo, iNdikimba Ebusayo, bayazigwema. Lokhu kuzingela abantwana bakaNkulunkulu abangalandeli abantu, kodwa abalandela iNkosi yethu uJesu kuphela. Lab’ oFakazi BakaJehova bayengwe uMuntu Ongenamthetho ngoba abaluqondi uthando lukaNkulunkulu, futhi abalithandi iqiniso.

“Bananana iqiniso likaNkulunkulu esikhundleni samanga futhi bahlonipha futhi banikela inkonzo engcwele endalweni [abantu abazimise ngokwabo] kunoMdali, odunyiswa kuze kube phakade. Amen.” ( Roma 1:25 )

Bacabanga ukuthi “baneqiniso,” kodwa awukwazi ukuba neqiniso ngaphandle kokuba ulithande iqiniso. Uma ungalithandi iqiniso, ungakhetha kalula noma ubani onenganekwane ende ukuba ayixoxe.

“Ukuba khona kongenamthetho kungokokusebenza kukaSathane ngayo yonke imisebenzi yamandla nezibonakaliso zamanga nezimangaliso nezimangaliso. ngayo yonke inkohliso engalungile kwababhubhayo kube-yisijeziso ngokuba bengalamukelanga uthando lweqiniso ukuze basindiswe.” ( 2 Thesalonika 2:9, 10 )

Laba balandeli boMuntu Ongenamthetho baze baziqhenye ngokuba ngabakhe. Uma ungomunye woFakazi BakaJehova, ngokuqinisekile usuhlabelele isihlabelelo 62. Kodwa uke wacabanga yini ukusisebenzisa kulowo ozimisa ebandleni njengonkulunkulu, efuna ukuba umlalele futhi uthi ukhuluma ngezwi likankulunkulu. UJesu?

Ungokabani?

Ngabe ulalela muphi unkulunkulu manje?

Inkosi yakho yikhonza kuye lowo.

Ungunkulunkulu wakho; umkhonza manje.

Ungeke ukhonze onkulunkulu ababili;

Womabili la makhosi awasoze ahlanganyela

Uthando ngenhliziyo yakho.

To you not be fair.

I-2. Ungokabani?

Imuphi unkulunkulu enizomlalela manje?

Ngokuba munye unkulunkulu wamanga, munye uqinisile,

Ngakho yenza ukukhetha kwakho; kuphuma kuwe.

Uma ungumntwana kaNkulunkulu, ingxenye yomzimba kaKristu, ithempeli likaNkulunkulu leqiniso, ungabakaKristu.

“Ngakho makungabikho ozibongayo ngabantu; ngokuba zonke izinto zingezenu, noma uPawulu, noma u-Apholo, noma uKhefase, noma izwe, noma ukuphila, noma ukufa, noma okukhona manje, noma okuzayo, zonke zingezenu; nani ningabakaKristu; UKristu yena ungokaNkulunkulu.” ( 1 Korinte 3:21-23 )

Uma ungumntwana kaNkulunkulu weqiniso, awuyona ingxenye yeNhlangano YoFakazi BakaJehova, noma ngaleyo ndaba, isonto lamaKhatholika, iSonto lamaLuthela, iSonto lamaMormon, nanoma iyiphi enye ihlelo lobuKristu. UngabakaKristu, futhi ungokaNkulunkulu futhi nali iqiniso elimangalisayo—njengomntwana kaNkulunkulu, “zonke izinto zingezakho”! Pho kungani ungafuna ukuba ilungu lesonto, inhlangano, noma inkolo yomuntu? Ngokujulile, ngani? Awudingi inhlangano noma isonto ukuze ukhonze uNkulunkulu. Eqinisweni, inkolo iphazamisa ukukhulekela ngomoya nangeqiniso.

UJehova unguNkulunkulu wothando. UJohane usitshela ukuthi “noma ubani ongathandi akamazi uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uluthando.” ( 1 Johane 4:8 ) Ngakho, uma uzimisele ukulalela izwi labantu ngezwi likaNkulunkulu, noma izwi leNdodana yakhe ebizwa ngokuthi, “iZwi likaNkulunkulu,” kusho ukuthi awunalo uthando. Ungakwenza kanjani? Ungakwazi yini ukukhulekela omunye unkulunkulu ngaphandle kukaJehova futhi ube nothando uJohane akhuluma ngalo? Ingabe bakhona onkulunkulu ababili abanothando? UJehova neqembu labantu? Umbhedo. Futhi ubufakazi balokho bukhulu kakhulu.

OFakazi BakaJehova baye bayengelwa ukuba bagweme abangane namalungu omkhaya wabo alwela ukulingisa uNkulunkulu wothando. Umuntu ongenamthetho udala imfundiso yenkolo emelene nothando eklanyelwe ukugxilisa ukwesaba nokulalela kubalandeli bakhe. Njengoba uPawulu asho, “ukuba khona kongenamthetho kungokokusebenza kukaSathane.” Umoya omholelayo awuveli kuJehova noma kuJesu, kodwa ungomphikisi, uSathane, ophumela ‘kuyo yonke inkohliso engalungile phezu kwalabo ababhubhayo. ( 2 Thesalonika 2:9 ) Kulula ukumazi, ngoba uhluke ngokuphelele kuNkulunkulu wothando osifundisa ukuthandazela izitha zethu nalabo abasishushisayo. ( Mathewu 5:43-48 )

Sekuyisikhathi sokuthi sisebenzise lolu lwazi manje njengoba iNdoda Yokungabi Namthetho emphakathini we-JW izidalule.

Ngakho-ke kuthiwa: “Vuka wena oleleyo, uvuke kwabafileyo, uKristu akukhanyisele.” ( Kwabase-Efesu 5:14 )

Siyabonga ukwesekwa kwenu kanye neminikelo yenu esiza ukugcina lo msebenzi uqhubeke.

 

5 4 amavoti
Isilinganiso se-Article
Yazisa ngakho

Le sayithi isebenzisa i-Akismet ukunciphisa ugaxekile. Funda ukuthi idatha yakho yokuphawula isetshenziswa kanjani.

28 Amazwana
esisha
endala iningi livotelwe
Okungaphakathi Okuphakelayo
Buka wonke amazwana
Ndumiso

Izwi labo ngiyalibona liphakathi kwezimpisi ezihahayo.

(Joh 10:16)

Ndumiso

Frankie

Siyabonga u-Eric ngolwazi olubalulekile. Inkulumo kaKenneth Flodin ikhombisa kuphela ukuthi inhlangano ye-WT isiba ihlelo lenkolo elibonakala lisobala. Kuwukuphika ngokuqondile kweyoku-1 Thim 2:5 . I-GB izibeka ezingeni likaJesu Kristu. Laba “bakhulumeli” bakaJesu bangakwazi ukuya kude kangakanani? Kulo mongo, umbhalo wesAmbulo 18:4 kuphela ofika engqondweni yami. Eric othandekayo, ubhalele bonke oFakazi BakaJehova umlayezo wokuthi baphakamise ngokungaguquki iNkosi yethu uJesu Kristu njengowukuphela komholi webandla lobuKristu ( Math 23:10 ) nenhloko yawo wonke amaKristu ( 1 Korinte 11:3 ).... Funda kabanzi "

Ukuchayeka eNyakatho

UMeleti nami ngangimangazwe isimangalo seNhlangano sokuthi “uyizwi likaJesu”. Ngiyikhanda kabusha izikhathi ezi-5 noma ezingu-6 ukuze ngiqinisekise engangicabanga ukuthi bakusho. Ngijabule kakhulu ukuthi ukuvezile lokhu ngokushesha okungaka ngemva kokusakazwa kuwebhusayithi ye-JW.org. Ngokushesha ngathumelela umndeni wami nge-imeyili (zonke zingama-JW) ngibonisa ukudumala kwami, futhi ngicela nencazelo. Ngiphinde ngacabanga ukuthi yisikhathi esihle sokubakhumbuza ngekhefu lami eliphelele, nokusuka enkolweni ye-JW. Ngilinde impendulo yabo, kodwa angibambe umoya. Isimangalo esiqhubekayo seNhlangano kube “umzila kaNkulunkulu”,... Funda kabanzi "

I-Ad_Lang

Lapho ngiphuma enhlanganweni ye-JWorg, ngabona ukuthi amahlelo obuKristu awavumelekile, ngenxa kaMathewu 18:20. Ibandla lobuKristu liwumhlangano wamaKristu amabili noma ngaphezulu, ngoba yilapho uJesu eyoba nawo. Kungakhathaliseki ukuthi lowo mhlangano wenziwa kuphi noma nini. Kunjalo ngokuqondene nokuthile okunjengokuthi “Inhlangano KaJehova Yasemhlabeni” kusebenza kumaKristu. Ngokufanayo, kusAmbulo 1:12-20 , uJohane ubona okuthile okunjengesibonelo sobuhlobo phakathi kwamabandla ayisikhombisa aqondiswa ukuba awabhalele noJesu. Kunezingelosi ezihilelekile. Asikho isidingo sokukhomba nokuthi ubani... Funda kabanzi "

Igcine ukuhlelwa onyakeni ongu-1 odlule ngu-Ad_Lang
I-Ad_Lang

Ngiyakuthanda ukuba phakathi kweqembu nokuzenza ngisebenziseke. Ngaba nokukhathazeka okuthile lapho ngishiya inhlangano ngokuthi ngangizokwazi kanjani ukusebenzisa amaHeberu 10:24-25, ikakhulukazi ingxenye ‘yokuvuselelana othandweni nasemisebenzini emihle’. Ngikuthatha njengempendulo eqhubekayo emithandazweni yami ebuyele emuva isikhathi eside kunokususwa kwami ​​ekuhlanganyeleni, ukuze ukuba khona kwami ​​kube isibusiso ebandleni, nomaphi lapho ngiya khona. Kunephuzu emshweni othi “kungcono ukupha kunokwamukela” eligeja kalula ngomqondo wokuba nenjongo nokwazisa -... Funda kabanzi "

U-Irenaeus

Buen día Eric Esta es la primera vez que escribo aquí He disfrutado tu articulo De hecho usaste muchos textos que vinieron a mi mente mientras estaba escuchando el tema de Flodin Es cierto que Cristo dijo ” el que los desatis desatiro usted los discípulos JAMAS agregaron nada a las palabras de Jesús , ellos enseñaron ” lo que el mando” Es lamentable lo que está ocurriendo en las congregaciones ama-decidimos... Funda kabanzi "

u-arnon

unemibuzo emi-2:
1). Ingabe iBhayibheli liyakwenqabela ukubhema izidakamizwa noma ugwayi? Incwadi ayisho lutho ngabo, kodwa kuyacaca ukuthi ilimaza impilo.
2). Angizange ngithole eBhayibhelini ukwenqatshelwa kobulili obufanayo noma ukushaya indlwabu. Akungabazeki ukuthi lezi zinto zaziwa ngesikhathi seBhayibheli.

I-Ad_Lang

Ngingaphakamisa ukuthi ususe ingqondo yakho emithethweni, uye ezimisweni ezisebenzayo. UJesu wasinika imithetho embalwa eqinile kanye nenani lezimiso okufanele sizilandele. Lezi zimiso zabuye zachazwa abaphostoli. Ngingacabanga ngezinto ezimbili ezifanele lapha: Eyesi-2 Korinte 7:1 iqukethe isimiso esisondela kakhulu embuzweni wakho mayelana nezidakamizwa nogwayi. Kodwa kungase kube usizo ukuphenya okwengeziwe. Isibonelo, ugwayi awuqukethe ugwayi kuphela, kodwa nezinye izinto eziningi zamakhemikhali eziyingozi. Izidakamizwa zingahlukaniswa phakathi kwalezo ezenzeka ngokwemvelo kanye nezidakamizwa zokwenziwa. I... Funda kabanzi "

Ukuchayeka eNyakatho

Ngivumile! kanjalo…Kuwo wonke amaphuzu. Ngokuqinisekile unikeza okunengqondo ekucabangeni kweBhayibheli lapha.

Ukuchayeka eNyakatho

I-Ad_Lang ikusho kahle kakhulu…Ngenza kanjalo!! 1 Kor. Unembeza womuntu ngamunye uyisici esinqumayo, futhi uphakathi komuntu siqu, noNkulunkulu. Isimo ngasinye singase sihluke. Okungase kulunge komunye umuntu kungase kungawulungeli unembeza womunye, futhi asifuni ukukhubekisa umuntu onokholo olubuthakathaka. Uma uvuma ukukhathazeka kwakho…usho umkhuba ongabazekayo, noma omubi, uNkulunkulu angakulungisa… noma cha, njengoba uPawulu eveza ku-6.12Kor2:12.7-10…“Iva enyameni” lingaba ngezindlela eziningi, futhi... Funda kabanzi "

umlindi

Ubungqingili buyalahlwa kwabaseRoma 1:26 futhi bufaniswa nobungqingili besilisa evesini 27.

ironsharpensiron

Ngenza ukuma kwami ​​ezinsukwini ezi-2 ngemuva kwesikhumbuzo. Ngifaka umbiko wami wokugcina. Ngiyabonga ngale vidiyo ngizoyikhombisa umngane ongeyena ufakazi.

wish4truth2

Angisho ukuthi i-Gb ayinasibopho kuNkulunkulu, kodwa ngangicabanga ukuthi umuntu ongenamthetho kwakunguNero ekhulwini lokuqala? Ngakho-ke kwenziwa futhi uthuli?

I-Ad_Lang

Ngithola lo mqondo wokuthi uNero kwakungeyena yedwa ngaleso sikhathi. Angazi/angikhumbuli okuningi ngaye, kodwa ngibona kahle indlela ohulumeni banamuhla abangenamthetho ngayo: ukubekela abantu babo zonke izinhlobo zemithetho, kodwa bengenandaba nokulandela leyo mithetho ngokwabo njengoba beqhubeka benza noma yini abayithandayo. njengoba futhi ibafanele. Ngibona umehluko omkhulu kubantu bezizwe uPawulu abakhulumayo kwabaseRoma 2:12-16, abangenawo “uMthetho”, kodwa nokho abenza izinto zomthetho. Lokho kungenzeka ngekhodi yomthetho abayenzile... Funda kabanzi "

Frankie

Dear wish4truth2, sengihlangabezane nemizamo eyahlukene yokuchaza iNdoda Yokungabi Namthetho. Lo Muntu Ongenamthetho kufanele ahlangabezane nemibandela ethile njengoba ichazwe kweyesi-2 Thesalonika 2:3-11. Ngokuqondene noNero, akanakuba iNdoda Yokungabi Namthetho ngoba uJesu Kristu akazange ambhubhise uNero ngomoya womlomo Wakhe ekufikeni Kwakhe kwesibili ( 2 Thes 2:8 ).
Inkosi ikubusise. UFrankie.

Frankie

Eric othandekayo, mayelana nokuthi ungubani INdoda Yokungabi Namthetho (MoL), ngokubona kwami, akwenzeki ukuhlonza i-GB njenge-MoL ngokuqiniseka (okungenani yilokho engikuqonde ekulotshweni kwevidiyo yakho). Kodwa-ke, lokhu kuphawula kwami ​​​​akwehlisi nakancane ukubaluleka kwevidiyo yakho, egcwele imicabango ebalulekile, ekhomba ukuziphatha okushaqisayo kwe-GB. I-MoL ishiwo ku-2 Thesalonika 2:3-11 futhi ukukhomba ukuthi ingubani, i-MoL kumele ihlangabezane nazo zonke izimfanelo ezichazwe nguPawulu. Lapho ichaza i-MoL ngekhulu lokuqala, i-MoL ngokwayo yayingakasebenzi ngokugcwele,... Funda kabanzi "

ZbigniewJan

Sawubona Eric othandekayo !!! Ngiyabonga ngokusabela kwenu okuthakazelisayo emazwini acasulayo elungu leNdikimba Ebusayo. La madoda azizwa enjengamanxusa athatha isikhundla sikaKristu. ukuhunyushwa kweyesi-2 Kor. 5:20 ukuziqhenya nokuzidla kwabaholi be-JW. Bavumele cishe yonke imithandazo yomphakathi emibuthanweni yezenkolo ukuthi igxile ekubongeni u-GB. Ukufuna ukulalelwa okungenamibandela emalungiselelweni abo kufakazela ukuqhwagwa komthetho waphezulu. Siyakugxeka ukuziphatha okunjalo. Ngesikhathi esifanayo, ngivumelana nesixwayiso sikaMfoweth’ uFrankie sokuthi asinalo ilungelo lokwahlulela ukufa okuphakade abantu ababa abaphik’ ukristu.... Funda kabanzi "

Ukuchayeka eNyakatho

Sawubona Frankie…Kushiwo kahle, kucwaningiwe, futhi ngiyavuma… Izincazelo zigcwele ubuKristu kulo lonke leli. UPawulu kweyesi-2 Thes.2.3, no-1Joh.2.18 lapho uJohane ekhuluma “ngabaphikukristu” abaningi. Abaningi bakholelwa ukuthi lezi ziyafana. Nginenzuzo yomlando omude we-Non Denominational, Baptist, izimfundiso, kanye nama-JW's, nabanye. Ngayinye inamaphuzu ayo asemthethweni, futhi ngikhetha lokho engikholelwa ukuthi kuseduze kakhulu nesikripthi, futhi Tho ngikholwa ukuthi lezi zinhlangano ezi-2 ziyafana, angibhalanga lokho etsheni. IBhayibheli alicacile kwezinye izindawo. Ngiyavuma baningi abangafeza... Funda kabanzi "

owec

Kuyahlekisa kanjani. I-GB ithi abekho abefundisi koFakazi BakaJehova kodwa noma nini lapho bebona kufanele, bathi bangabefundisi.

owec

Uma bebhekana nenkulumo yabo embaxa-mbili, ngokungangabazeki bebeyosebenzisa “impi engokomoya” ngesu labo lesitha.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.