Kwividiyo yakamuva, engizoyibhekisa ngenhla nakwinkambu yokuchazwa kwale vidiyo, sikwazile ukukhombisa ukuthi iNhlangano YoFakazi BakaJehova ifike kanjani empambanweni yemigwaqo ilungiselela iminikelo yayo, futhi ngokudabukisayo, yathatha indlela engafanele . Kungani sithi lokhu bekuyimpambana mgwaqo? Ngoba isikhathi esingaphezu kwekhulu leminyaka, INqabayokulinda ithe lapho iminikelo yokuzithandela ingasaniki izindlela zokwenza umsebenzi wokushicilela, ubuholi bungakuthatha njengophawu lokuthi uJehova uNkulunkulu ubatshela ukuthi sekuyisikhathi sokumisa ukusebenza. Yebo, leso sikhathi sesifikile ngoba ukushiyela kubashicileli ukuthi bathathe isinqumo sokuthi bafuna ukunikela nokuthi bafuna ukunikela malini kungabe kusabahlinzeka ngemali abayidingayo.

Nayi inkinga. Manje bacela iminikelo ethenjisiwe yanyanga zonke kodwa emuva ngo-Agasti, 1879, umagazini iZion's Watch Tower wawusho lokhu:

“Sikholelwa ukuthi 'iZion's Watch Tower' isekelwa uJEHOVA, futhi yize kunjalo, ayisoze yacela noma icele abantu ukuba bayisekele. Lapho Lowo othi: 'Lonke igolide nesiliva lezintaba lingelami,' ehluleka ukunikeza imali edingekayo, sizoqonda ukuthi sekuyisikhathi sokumisa ukushicilelwa. ” (w59, 5/1, Pg. 285) [IBoldface yengeziwe]

Ngakho-ke, lapho unayo. I-Watch Tower, Bible & Tract Society yathi ngo-1879 (futhi kusukela ngaleso sikhathi) ukuthi akuyekeli ukuphoqelelwa ngobumnene kusetshenziswa amadivayisi afana nokunxenxa amadoda ukuthi asekele noma acele izifungo zokuxhasa lo msebenzi. Uma iNhlangano ingenakukwazi ukuzikhokhela yona ngesisekelo seminikelo yokuzithandela, njengoba inesikhathi esingaphezu kwekhulu, lokho kungakhombisa ukuthi sekuyisikhathi sokugoqa amatende, ngoba akusasekelwa nguNkulunkulu ophethe isiliva lonke igolide ezintabeni. Lokho futhi bekulokhu kuyisikhundla sabo esisemthethweni emalini, ekuxhasweni ngemali. Ngakho-ke, ngokusho kwezincwadi, uJehova uNkulunkulu uyawumisa lo msebenzi njengoba ingekho iminikelo yokuzithandela eyanele enikezwayo, kodwa iNdikimba Ebusayo iyenqaba ukuthola umyalezo, ukubona umbhalo odongeni. Bangamane bavimbe izinto phansi bese beyivala inhlangano ngoba kusobala ukuthi uJehova akayisekeli futhi uyisekele ngeminikelo abayidingayo kepha esikhundleni salokho, banqume ukwenza into abalahle amanye amasonto ukuthi ayenzile: Bafuna izethembiso! Lezi zifungo zithatha umnikelo wanyanga zonke okudingeka ukuthi wonke amabandla emhlabeni awenze ngemuva kokuphasisa isinqumo esincike enanini lommemezeli ngamunye elinqunywe yihhovisi legatsha lendawo. E-US, inani liyi- $ 8.25.

Kule vidiyo yami esike yakhulunywa ngenhla enesihloko esithi Ukuhlelwa Komnikelo Osha Wendikimba Ebusayo kufakazela ukuthi uJehova akayisekeli iNhlangano, sikwazile ukukhombisa ukuthi leli lungiselelo akuwona umnikelo wokuzithandela njengoba besho, kepha liyahambisana nomqondo wokucela noma wokufuna isibambiso— okuthile abaqhubeka nokulahla ngokukhohlisa. Bangakwenza kanjani into eyodwa, kanti ngesikhathi esifanayo baphike ukuthi bayayenza?

Bengingedwa ekuvezeni obala ubuzenzisi baleli lungiselelo lomnikelo omusha futhi kubonakala sengathi ukuvezwa kunomphumela, ngoba ekusakazweni kukaSepthemba, babonakala behlele ngokuxhamazela ukufaka iziphikiso, kanti omunye umzamo wokulawula ukulimala. Ilungu leNdikimba Ebusayo, u-Anthony Morris III uthatha imizuzu eyishumi ephelele ukukholisa izethameli zakhe ukuthi azincengi, azincengi noma ziphoqelele noma ngubani ukuthi athole imali. Ake silalele ku:

[Anthony Morris] Sizokhuluma ngemali. Manje iqiniso ukuthi asikaze siyincenge imali. Ngakho-ke kukude. Kukhona ibhalansi lapha futhi ukubuyela enqabeni yomlando kudala kakhulu. Asikaze sikubheke njengokufanele ukucela imali ngenjongo yeNkosi, ngokwesiko elijwayelekile elibhekise kweLobukholwa. Kukwahlulela kwethu ukuthi imali eqoqwe ngamasu ahlukahlukene okucela egameni leNkosi yethu iyamcasula, ayemukeleki kuye futhi ayilethi isibusiso sakhe, kungaba kubanikeli bomsebenzi owenziwe noma umsebenzi owenziwe. Ngakho-ke asidingi ukuphoqwa ukuba sinikele. Sisebenzisa imali yethu ngenjabulo ukuze sisekele imisebenzi yoMbuso.

U-Anthony Morris III uyakuphika ukuthi bacela ngendlela yamanye amasonto, futhi abaceli imali, futhi kabaphoqi abazalwane ngemali. Kodwa ingabe ukhuluma iqiniso?

Abadala kudingeka benze isinqumo futhi basidlulise. Lokhu akuyona inketho. Uma behluleka ukwenza lokhu, umbonisi wesifunda uzoba namazwi nabo. Uma besenqaba ukusebenzisana, bazosuswa futhi kufakwe abanye abadala abathobela umthetho. Lokhu sekwenziwe phambilini lapho abadala bekhetha ukuma ngezisekelo zabo. Lokho akubonakali njengomnikelo wokuzithandela. Akukona nokucela. Ukuphoqa. Kepha kuthiwani uma sehliselwa ezingeni lomshicileli ovamile, njengoba oFakazi BakaJehova bebizwa kanjalo ebandleni?

Ake sithi ibandla labamemezeli abayi-100 linquma ukuthumela ama- $ 825 ngenyanga e-United States, kepha ngemuva kokuthatha imali yokubhadala izinsiza zendawo ezifana nogesi, ucingo, igesi namanzi, abakwazi ukuhlangabezana nesibopho se- $ 825. Yini-ke? Yebo, kungenzeka, kuzoba khona ingxenye yezidingo ezikhethekile emhlanganweni olandelayo wesonto. Abamemezeli bazokhunjuzwa “ngothando” ngokuzibophezela kwabo kuJehova. Vele, lokhu kudlala ngecala lakho, ngoba ubukhona futhi uphakamise isandla sakho ukuvotela leso sinqumo-ngoba njalo kufanele uphakamise isandla sakho, futhi izulu lisiza umphefumulo ompofu ophakamisa isandla sakhe ukuba uphikise. Noma kunjalo, ngoba ubukhona, manje usuzizwa uzizwa unesibopho sokunikela mathupha. Akukhathalekile noma ulahlekelwe ngumsebenzi. Akukhathalekile ukuthi ungubaba wezingane ezine, bonke abashicileli, okusho inkokhelo yanyanga zonke esondele ku- $ 50. Kulindeleke ukuthi unikele… masithembeke… kulindeleke ukuthi ukhokhe isabelo sakho njalo ngenyanga.

Ngikhumbula nje eminyakeni embalwa edlule ukuthi bayiphinda kabili intela eyayikhokhwa amabandla lapho esebenzisa ihholo lomhlangano lendawo. Isizathu sokuphinda kabili intela ukuthi igatsha lendawo lalidinga imali eyeqile ukuze liye kubo. Yebo, abashicileli abangafiki futhi kwaba nokushoda kwe- $ 3000. Ikomidi leHholo Lomhlangano labe selazisa amabandla ayishumi ayesebenzisa leli hholo kuleyo mpelasonto ukuthi ngalinye lalinesibopho sokwenza leyomali, isamba esingu- $ 300 lilinye.

U-Anthony Morris III uphika ubuqiniso bamanani okuphoqelelwa okuphoqwayo ngokusho ukuthi umnikelo ungowokuzithandela. Anthony, asizona izilima. Siyazi ukuthi uma lihamba njengedada, futhi libhukuda njengedada futhi linyakazise okwedada, akulona ukhozi noma ngabe uzama kanzima kangakanani ukusikholisa.

U-Anthony manje uzosinika izizathu ezintathu ezingokomBhalo zokunikela. Ake sizwe owokuqala:

[Anthony Morris] Ngicabange ukuthi kufanele sithathe imicabango ethile encwadini yombuso, izizathu ezi-3 zokuthi kungani sizimisele, futhi sizimisele ukunikela. Eminye imicabango emihle. Okokuqala, kuhlotshaniswa nokwenza okuhle emehlweni kaJehova.

Uzigabadela kakhulu ngokuthi imali enikelwa inhlangano iyamjabulisa uJehova. Uma ungathi ku-Anthony Morris, “Hheyi, ngizokwenza lokho okujabulisa uJehova ngokunikela ngemali eSontweni LamaKatolika,” ucabanga ukuthi ubengathini? Mhlawumbe angabonisana nawe ngokuthi ukunikela ngemali eSontweni LamaKatolika akumjabulisi uJehova, ngoba bafundisa imfundiso yamanga, futhi baxhumene neNhlangano Yezizwe, isithombe seSilo Sasendle Sesambulo, futhi bakhokha izigidi zamadola kumonakalo ngenxa yokumboza ukuhlukunyezwa ngokocansi kwengane iminyaka. Ngicabanga ukuthi singavumelana naye, kepha-ke sinenkinga yokuthi konke lokho kuyasebenza nasenhlanganweni yoFakazi BakaJehova.

U-Anthony ngokulandelayo ucaphuna incwadi yabaseKorinte ukukhombisa ukuthi ukunikela kwethu kufanele kujabulise futhi kukhululeke.

[Anthony Morris] AbaseKorinte besibili 9: 7. Yilowo nalowo makenze njengoba enqumile enhliziyweni yakhe, kungabi ngokudabuka nangokucindezelwa ngoba uNkulunkulu uthanda umuphi onamileyo. Ngakho lapho sinakho. Siyajabula ngokunikela kuJehova lapho kunezidingo futhi inhlangano ikulethela ukunaka kwethu. Isibonelo, izinhlekelele nokunye okunjalo esibe nakho emhlanganweni waminyaka yonke, umbiko ngokwanda kwezinhlekelele nezigidi zamaRandi ombuso kaNkulunkulu kwasetshenziswa ukusiza abafowethu.

Ngakho-ke, abazalwane banikela ngenjabulo lapho bazi ukuthi kunesidingo esithile sokusizwa ngezinhlekelele, ngisho nezigidi zezigidi zamaRandi. Kwenzekani, nokho, lapho bethola ukuthi kusetshenziswa izigidi zamaRandi ukukhokhela izisulu zokuxhashazwa kwezingane ngokocansi? Kungani iNdikimba Ebusayo ingena obala ngalokhu kusetshenziswa kwezimali ezinikelwe? UGerrit Losch uthe emsakazweni wangoNovemba ka-2016 wathi kungamanga ukufihla imininingwane kumuntu onelungelo lokwazi iqiniso. Awuvumi yini ukuthi obambe iqhaza odabeni unelungelo lokwazi ukuthi ngabe imali yakhe isetshenziselwa leyo njongo futhi ngeke adluliselwe ekukhokheleni izinto umnikeli angazivumi?

[Anthony Morris] Kepha uma kukhulunywa ngokunikela kungumthwalo womuntu ngamunye njengoba ivesi lisho, kuxazululwa enhliziyweni yakhe noma enhliziyweni yakhe hhayi ngokukhathazeka. Futhi umbhalo waphansi ukhuluma negama ngokungathandi, ngakho-ke akufani nokuthi sihlazisa abantu, siyacela. Bheka uphila kahle kungani unganikeli okuningi? Yebo, lelo akuyona ibhizinisi labo futhi akusilo ibhizinisi lethu lelo. Kufanele sizimisele enhliziyweni yethu. Ngakho-ke ngenkathi sixoxile ngemali, asikaze sihlangane nokuthi sifaka abantu ahh, sizama ukuthi nabo banikele ngokudangala ukuze nje sithole imali. Akuyona le nhlangano. Isifundo seLobukholwa, bangongoti bokucela imali.

Ulokhu ethi abaceli mali. Lokho kuyiqiniso, kepha akubalulekile. Kuyimpikiswano ye-strawman. Akekho obasolayo ngokuthi "bacela" imali, ngakho-ke bathi ukuthi kube yisiphikiso abangasinqoba kalula ukwakha umuntu oshisa utshani abangasha kalula. Esikhundleni sokuncenga, basebenza kakhulu njengomqoqi wezimali. Ukufanekisa, ake sibuyele emuva ku-2014 lapho konke lokhu kuqale khona. Uyayikhumbula incwadi kaMashi 2014 lapho “ngobukhulu” bememezela ukuthi bayayikhansela yonke imali ebolekelwa amaHholo OMbuso? Kungani bekwenza lokho? Kwakungacaci ngaleso sikhathi. Esasikwazi nje ukuthi lelo khasi lesibili lale ncwadi, elingazange lifundelwe amabandla, lalithi abadala behholo elinemali ebolekiwe ababengayidluliseli kwakufanele badlulise isinqumo salokho okuthiwa umnikelo wokuzithandela olinganayo noma ngaphezulu. yemalimboleko. Nanku umbhalo uqobo ovela encwadini eyaphuma eCanada: Incwadi eya kuwo wonke amabandla, ngoMashi 29, 2014, Re: Ukulungiswa kokuxhasa ngezimali amaHholo OMbuso nokwakhiwa kwamaHholo Omhlangano emhlabeni wonke (ngizohlinzeka isixhumanisi saleyo ncwadi emkhakheni ochaza lokhu ividiyo.)

Yimalini okufanele isetshenziselwe lo mnikelo omusha oxazululwe njalo ngenyanga?
Abadala emabandleni njengamanje abakhokha imali mboleko bangahle baphakamise isinqumo okungenani esilingana nenani elikhokhwa njengamanje lemali mboleko yanyanga zonke… [qaphela ukuthi “okuncane” kwakubhalwe ngomalukeke]

Ngizoma lapho isikhashana futhi ungakuthola lokho. Ebandleni engangikhonza kulo njengomxhumanisi wendikimba yabadala, sasikhokha imalimboleko, uma inkumbulo isebenza, yama- $ 1,836 ngenyanga. Ngesikhathi le ncwadi iphuma, ngangisusiwe ngoba ngangingazimisele ukuzithoba enganaki kwiNdikimba Ebusayo. Noma kunjalo, ngangikhona lapho abadala befunda ngokufanelekile lesi sinqumo somnikelo wanyanga zonke wamaRandi angu-1,800 XNUMX. Ngakho-ke, bekungukuqondiswa ngendlela. Konke abakwenzile ukuqamba kabusha imalimboleko yempahla ebanjiswayo. Manje kwakungasabanjwanga ngempahla, kepha kwakungumnikelo. Bebesathola imali yabo, kepha ngomehluko wokuthi imali mboleko ikhokhwa ekugcineni, kepha isinqumo asinamkhawulo wesikhathi.

Akuzange kuthathe iminyaka eminingi ngaphambi kokuba isizathu salo mgomo sicace. Njengoba zazingasekho izimali mboleko zezindlu, iNdikimba Ebusayo ingathi bangabanikazi bawo wonke amahholo futhi bebevele bewaqashisa emabandleni ukuze bawasebenzise. Ngalokho, ukuthengisa okukhulu kwaqala.

Masifunde sonke isigaba saleyo ncwadi yango-2014 ngoba ihlobene nokwenzekayo njengamanje eNhlanganweni.

Abadala emabandleni njengamanje abakhokhela imali mboleko bangahle baphakamise isinqumo okungenani esilingana naleso sokubuyiselwa kwemali mboleko yanyanga zonke kukhunjulwa ukuthi iminikelo ngeke isatholakala ebhokisini lomnikelo elithi “Kingdom Hall Construction Worldwide”. Abadala emabandleni angenazo izimali ezibolekiwe noma labo abanezinqumo ezimile zokuxhasa ukwakhiwa kwamaHholo OMbuso emhlabeni wonke kufanele bathathe ucwaningo oluyimfihlo lwabo bonke abamemezeli ukuthola inani lesinqumo esisha. Lokhu kungenziwa ngokuhambisa amapheshana agcwaliswe ngokungaziwa ngabamemezeli akhombisa ukuthi bangakanani imali abakwazi ukuyikhokha nyangazonke ezindlekweni zebandla lendawo, kufaka phakathi isinqumo sokuxhasa ukwakhiwa kwamaHholo OMbuso namaHholo Omhlangano emhlabeni wonke. (Incwadi eya kuwo wonke amabandla, ngoMashi 29, 2014, Re: Ukulungiswa kwezimali zokwakhiwa kwamaHholo OMbuso namaHholo Omhlangano emhlabeni wonke)

Ngakho-ke, ngenkathi iNdikimba Ebusayo ifundisa oFakazi abasezingeni eliphezulu ukuthi badelele amasonto eLobukholwa ngokudlulisa ipuleti lenkongozelo, badlulisa amaphepha bese benza abantu benze isibambiso ngomnikelo wanyanga zonke. Ngokusobala, futhi sonke singazibonela lokhu, izethembiso ezingaziwa ezingxenyeni zamaphepha bezingawenzi umsebenzi, ngakho manje zidinga nje ukuthi wonke umuntu anikele ngemali ebekiwe ngaphambili. Uyakubona lokho?

U-Anthony manje usinikeza isizathu esingu-2 ngokunikela ku-JW.org.

[Anthony Morris] Manje owesibili. Lokhu kuyathakazelisa, umgomo wokuhlola inhliziyo otholakala emuva eMthethweni KaMose. Vula uDuteronomi isahluko 16 uma ungajabulisa noDuteronomi 16 futhi uzobona ukuxhumana ngenkathi lokhu kusebenza kumaJuda ngaleso sikhathi, uzobona ukuthi kusebenza kanjani kithi osukwini lwethu.

Kungani u-Anthony Morris kufanele abuyele esizweni sakwa-Israyeli ngesizathu sakhe sesibili sokunikela? U-Israyeli wayeyisizwe. Bekufanele banikele ngo-10% esizweni sakwaLevi. Kwakuyintela eyisibopho. Yonke indlela yabo yokukhulekela yayisekelwe ethempelini kanye nesidingo sokunikela ngemihlatshelo yezilwane. Kungani u-Anthony Morris engatholi isizathu sesibili ngaphakathi kwelungiselelo lobuKristu? Impendulo yingoba akukho lutho (lutho!) EmiBhalweni yamaKrestu esekela iphuzu asezoliveza? Futhi yiliphi iphuzu lelo? Ufuna sikholwe ukuthi ngaphandle kokuthi bonke abalaleli bakhe (bonke abalaleli bakhe) banikele njalo, bazolahlekelwa ukwamukelwa nguNkulunkulu.

[Anthony Morris] Sizofunda ivesi 16 bese kuthi ivesi 17 kuDuteronomi 16: “Kathathu ngonyaka bonke abesilisa bakho bavele phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho endaweni ayikhethayo emkhosini wesinkwa esingenamvubelo, umkhosi wamasonto kanye nomkhosi wamadokodo. ” Manje qaphela “futhi akekho noyedwa kubo okufanele avele phambi kukaJehova elambatha. Izipho ezilethwa yilowo nalowo kufanele zilingane nesibusiso akunike sona uJehova uNkulunkulu wakho. ” Ngakho-ke lokho makucwile futhi yilokhu uJehova ayefuna kudluliselwe kuma-Israyeli ayehambele le mikhosi. Akekho… akashongo ukuthi ngabe ucebile yini, uma ngabe ube nonyaka omuhle ngokungafani neminye eyayimpofu, wawusenezinkinga emuva ngaleso sikhathi, noma ngabe bekuyisizwe sikaJehova. Kepha uthe akekho noyedwa okufanele avele elambatha, ngakho-ke lokho kusithatha sonke. Kungakhathaliseki ukuthi izimo zethu zinjani kungakhathaliseki ukuthi siseBethel noma ensimini, uJehova akakwamukeli ukuza ulambatha, bheka.

Yimuphi umnikelo obekufanele ulethe owesilisa ngamunye, hhayi njalo ngenyanga, kodwa kathathu ngonyaka? Kwakungewona umnikelo wemali. Kwakuwumhlatshelo wesilwane. Beza phambi kukaJehova ukuhlawulela izono zabo futhi babonge ngezibusiso zabo futhi bakwenza ngemihlatshelo yezilwane. Babenikela kuNkulunkulu ingxenye encane yezibusiso ezibonakalayo ayebanike zona.

Kodwa-ke, ukuzidela okunikelwa ngamaKrestu kuyizithelo zezindebe. Sikhonza uNkulunkulu, hhayi ngokunikela ngezilwane e-altare, kodwa ngokudumisa uNkulunkulu ngokushumayela kwethu nangendlela yokuphila eyisibonelo egxile ezenzweni zesihe kwabanye. Akukho lutho emiBhalweni yamaKrestu oluthi kufanele sidumise uJehova ngokunikela ngemali yethu kunhlangano ephethwe ngabantu.

Lapho uPawulu eshiya iJerusalema ngemuva kokukhuluma noJakobe, uJohane noPetru, ukuphela kwesixwayiso ahamba naso ukuthi “kufanele siye kwabezizwe [abeZizwe] kodwa bona abanye abaphostoli eJerusalema kulabo abasokile [amaJuda]. Bacele kuphela ukuthi sigcine abampofu engqondweni, futhi lokhu futhi ngiye ngazama ngobuqotho ukukwenza. ” (Galathiya 2: 10 NWT 1984)

Noma iyiphi imali eyengeziwe ababenayo yayihamba nokusiza abampofu phakathi kwabo. Ngabe inhlangano inawo amalungiselelo okunakekela abampofu ebandleni? Ingabe yilokho “abazame ngobuqotho ukukwenza”? Ekhulwini lokuqala, kwakunesimiso esingokomthetho sokunakekela abafelokazi. UPawulu waqondisa uThimothewu kulokhu njengoba sibona kweyoku-1 Thimothewu 5: 9, 10. Ingabe oFakazi banelungiselelo elifanayo elinikezwe isiqondiso esisanda kusifunda ezindaweni ezimbili emiBhalweni YamaKristu? Abagcini nje ngokwenza lokhu kupha, kepha bakukhuthaza ngamandla. Ngiyazi kusukela esikhathini sami njengomdala ukuthi uma indikimba yabadala ikhetha ukusetha uhlelo oluhlelekile ebandleni lendawo, izofundiswa umbonisi wesifunda ukuthi yehlise. Ngiyakwazi lokhu ngoba empeleni kwenzeka kimi ngenkathi ngingumxhumanisi weBandla e-Alliston Ontario, eCanada.

[Anthony Morris] Isipho ngasinye siletha kufanele silingane nezibusiso- ngakho-ke ukunezela lezi zibusiso lapho-ke siyajabula ukunikela ngezinto zethu ezibonakalayo. Kujule umcabango lapho, nokuthile okufanele sikucabangisise ngakho asizitholi uma kukhulunywa ngeminikelo nyanga zonke yanoma yini, ilambatha. Ngenkathi ngenza okuningi lapha nalaphaya-- imali ihlangabezana nempendulo kuzo zonke izinto, futhi kufanele ukubheke lokho, noma ngabe sisezingeni elibi.

EsiNgisini, uTony empeleni ubhekisa “eminikelweni yanyanga zonke,” yize ihunyushwe ngeSpanishi, ithi nje “iminikelo ejwayelekile.” Ngokusobala lokhu kunxenxa bonke oFakazi BakaJehova, ngisho nabampofu kakhulu, ukuba banikele okuthile. Wonke umuntu kulindeleke ukuthi anikele. Empeleni uthi abampofu kulindeleke ukuthi banikele, kepha futhi ngeSpanishi, esikhundleni sokubabiza ngokuthi bampofu, umhumushi uthambisa ngokuthi “noma ngabe awunayo imali eningi”. Ngakho-ke, ngenkathi uPaul etshelwa ukuthi agcine abampofu engqondweni ngenhloso yokubanakekela, iNdikimba Ebusayo igcina abampofu engqondweni njengomthombo wemali.

U-Anthony Morris ekugcineni uya emiBhalweni yamaKrestu ukuyonikeza isizathu sakhe sesithathu sokuthi unikeze imali yakho kwiNhlangano. Lokhu kufanele kube yisibhakela esikhwameni sakhe sokucabanga - ubufakazi obungokomBhalo bokuthi amaKristu akhombise ukuthi kungani inhlangano idinga futhi kufanele ilindele ukuthola imali yayo. Kepha akuyona into yalolu hlobo.

[Anthony Morris] Esesithathu sixhumene nothando lwethu ngoJesu, ake sibheke kuJohane isahluko 14 uma ungathanda. UJohane isahluko 14 – sinikela ngokuzithandela ngoba siyayithanda iNkosi yethu uJesu, futhi uqaphele lokho akusho lapha. UJohane isahluko 14 nevesi 23. “'UJesu waphendula wathi kuye. 'Uma umuntu engithanda, uyakugcina izwi lami; nobaba uyakumthanda, size kuye, sihlale naye.' ”Ngakho-ke yazisa indlela uJesu akubeka ngayo lokhu - uma kunjalo, kuwumthwalo owela kithi ngamunye , kepha uma sithi siyamthanda uJesu futhi nini, ngokungafani neLobukholwa nalesi simemezelo sothando lwabo ngoJesu, empeleni abazi ngisho noJesu wangempela ngokungagunci uze uthole ulwazi olunembile lweqiniso. Kepha uma siseqinisweni futhi siyizinceku zakhe ezibhapathiziwe ezizinikezele, uma simthanda ngempela sizoligcina izwi lakhe. Lokho kusho ukuthi hhayi nje ukwenza umbuso, ukufaka isikhathi sethu namandla kuwo. Kusho nemali.

Kusho kuphi lokho? Kuphi… kusho… kusho… lokho, Tony? Wenza lokhu. Njengoba nje nina nakha imfundiso yesizukulwane esigqagqene, kanye no-1914, nezinye izimvu njengesigaba sesibili sobuKristu. Akukho ukuxhumana phakathi kwalokho uJesu akushoyo kuJohane 14:23 nalokho iNdikimba Ebusayo efuna ukukukholelwa. UJesu akakhombisi nokuthi unikeze inhlangano imali yakho ukukhombisa ukuthi uyamthanda.

Ngaphandle, bekufanele ngihleke lapho ngifika lapho u-Anthony Morris ehlambalaza amasonto eLobukholwa ethi awaqondi ukuthi ungubani uJesu. Lokho kunjalo-nge-pot-calling-i-kettle-black. Ngokwesibonelo, oFakazi bafundiswa ukuthi uJesu uyingelosi nje enkulu. Manje ngiyazi ukuthi lokho kungamanga ngokuphelele futhi akusekelwe emiBhalweni.

Kepha ngiyaphuma esihlokweni. Umbuzo uwukuthi, ngabe i-JW Publishers kufanele ngabe inikela ngemali yabo abayisebenzele kanzima enhlanganweni? IBhayibheli lisitshela ukuthi sisebenzise imali eyeqile ukusiza abampofu. AmaKristu ekhulu lokuqala ayenakekela abampofu phakathi kwawo, ikakhulukazi abafelokazi nezintandane. Inhlangano ayinazo izinhlelo zokusiza abafelokazi, izintandane, noma abampofu. Ingabe bayakwenza? Wake walizwa yini ikhwelo lokusiza abafelokazi nezintandane ngokwezimali zisuka emsamo? Banokukhululeka kwezinhlekelele, kodwa bakholwe noma cha lokho okuholela ekusakazweni kwemali engenayo. Abafowethu nodadewethu banikela ngesikhathi sabo nangezinsizakusebenza zabo, imvamisa banikela ngezinto zokwakha kabusha, futhi lapho kungena amasheke omshwalense, ofakazi abasizakele kulindeleke ukuthi bathumele le mali ekomkhulu. Kuyimpumelelo yenhlangano. Kuhle PR. Bazodlala umusa, futhi kuletha imali eyengeziwe evela ezinkokhelweni zomshuwalense.

UMorris manje uzama ukufakazela isidingo salezi zimali.

[Anthony Morris] Sizimisele ukunikela ngemali ukuxhasa umsebenzi womhlaba wonke futhi asinamahloni okuvuma ukuthi lokhu kudinga imali ukwenza lezi zinto zisebenze - amabhulashi ekusekeleni wonke umsebenzi wokushumayela, umsebenzi wobukhosi, zonke lezi ezinye izinhlelo esizenzileyo kwadingeka eminyakeni yamuva. Kudinga imali.

Ngeshwa, kukhona okungezwakali kuyiqiniso. Emuva ngo-2016, banciphisa isikhundla samaphayona akhethekile. Laba ngabantu abazimisele ukungena ezindaweni ezinzima lapho bengakwazi ukuthola umsebenzi. Lezi yizindawo lapho bambalwa, uma zikhona, oFakazi BakaJehova baphilela ukushumayela ababheka ukuthi kubaluleke kakhulu. Amaphayona akhethekile asekelwa ngemali encane kakhulu. Ngakho-ke kungani, uma umsebenzi wokushumayela uyinto ebaluleke kakhulu, bengasebenzisi izigidi ezinikelwe ukuqhubeka nokusekela amaphayona akhethekile? Abazange basike ababonisi besifunda. Bonke banezimoto nemizi yokuhlala. Babiza kakhulu kunamaphayona Akhethekile. Ingabe oFakazi badinga ngisho nababonisi besifunda? Babengekho ababonisi besifunda ngekhulu lokuqala. Bazama ukwenza uPaul abe umbonisi wesifunda, kodwa kwakungenjalo. Wayengumvangeli. Isizathu kuphela sokumiswa kombonisi wesifunda ukugcina ukulawulwa okuphakathi. Ngokunjalo, isizathu esikhulu sehhovisi legatsha ukugcina ukulawulwa okuphakathi. Yini esiyidinga ngempela inhlangano ukuthi iyenze? Kungani sidinga inhlangano eyizigidigidi? UJesu Kristu akadingi inhlangano eyizigidigidi ukwenza umsebenzi wokushumayela. Inhlangano yokuqala eyadla izigidigidi zamarandi eyasungulwa egameni likaKristu kwakuyiSonto LamaKatolika. Usezele izingane eziningi. Kodwa ingabe amaKristu eqiniso ayayidinga ngempela inhlangano?

Ngicabanga ukuthi ukuphawula kuka-Anthony Morris kukhombisa ukungahambi kahle kulo lonke uhlelo. Ake silalele manje:

[Anthony Morris] Kepha khumbula kwesinye isikhathi uma umpofu khumbula umfelokazi, ngakho-ke akezi lapho ethempelini elambatha. Wayengenakho okuningi, kodwa uJehova wayemthanda. UJesu wayemthanda ngokunikela ngalokho ayenakho. Ngakho-ke, noma ngabe sihlupheka kulindeleke ukuthi sinikele ngemali futhi kungenxa yokuthi sithanda uJehova, sithanda uJesu futhi siyazazisa zonke izibusiso esizithola phakathi nonyaka futhi siyabonga.

U-Anthony Morris ubezosivumela lesi sithombe esithathwe kuyi-Nqabayokulinda Yesifundo kaJanuwari 2017 ye-Nqabayokulinda eveza umfelokazi engenalutho lokudla efrijini, enikela ngesidingo sakhe. Ucabanga ukuthi lokhu kuyancomeka. Ngingakusho ngokuzethemba lokhu, ngoba leyo Nqabayokulinda yathi:

Cabanga futhi ngomfelokazi oswele osukwini lukaJesu. (Funda uLuka 21: 1-4.) Wayengeke enze lutho ngemikhuba emibi eyayenziwa ethempelini. (Math. 21:12, 13) Futhi cishe kuncane ayengakwenza ukuze athuthukise isimo sakhe sezezimali. Noma kunjalo, wanikela ngokuzithandela lezo “zinhlamvu zemali ezimbili ezincane,” okwakuyikho “konke abeziphilisa ngakho.” Lowo wesifazane othembekile wabonisa ukuthembela kuJehova ngenhliziyo yonke, azi ukuthi uma ebeka izinto ezingokomoya kuqala, wayeyozinakekela izidingo zakhe ezingokwenyama. Ukuthembela komfelokazi kwamenza wasekela ilungiselelo elalikhona lokukhulekela kweqiniso. Ngokufanayo, siyethemba ukuthi uma sifuna uMbuso kuqala, uJehova uzoqinisekisa ukuthi siyakuthola esikudingayo. — Math. 6:33.
(w17 Januwari kk. 11 isig. 17)

Lesi sigaba esisodwa siyimayini yegolide, impela!

Ake siqale ngesilinganiso esivela kuLuka 21: 1-4 abasisebenzisa ukuthethelela ukucela abafelokazi nabampofu ukuthi banikele. Khumbula ukuthi imiBhalo YesiGreki ayibhalwanga ngezahluko zezahluko. Umuntu akakwazi ukuzibamba ukuzibuza ukuthi ngabe kungani abakopishi nabahumushi bekhetha ukubeka isahluko kulokho manje okuyivesi lokuqala kunevesi lesihlanu kungenxa yalelo qiniso okwakufanele bajabulise amakhosi abo esontweni. Bekungaba okunengqondo kakhulu ukuthi ngiqale isahluko 21 kulokho manje okuyivesi 5, ngoba lokho kuvula ngesihloko esisha ngokuphelele — impendulo yombuzo ophathelene nokubhujiswa komuzi nethempeli, izinsuku zokugcina zohlelo lwamaJuda lezinto. Indaba yomnikelo omncane womfelokazi ayihlangene nalokho, ngakho-ke kungani ikwenza kube yingxenye yalesi sahluko? Kungenzeka yini ukuthi babefuna ukukuqhelanisa nalokho okwase kuza ngaphambili nje? Cabanga ukuthi uma sibeka ukwahlukaniswa kwesahluko ku-21: 5 bese sidlulisela amavesi amane okuqala esahluko 21 ekugcineni kwesahluko 20, umlando womfelokazi uba nencazelo ehluke kakhulu.

Masikwenze lokho manje bese sibona ukuthi sitholani. Sizobhala kabusha izahluko namavesi okuqokwa kwalomsebenzi.

(Luka 20: 45-51) 45 Kwathi abantu bonke besalalele, wathi kubafundi bakhe: 46 “Qaphelani ababhali abathanda ukuhamba bembethe izembatho nabathanda ukubingelelwa ezigcawini nezihlalo eziphambili emasinagogeni. nezindawo ezivelele ekudleni kwakusihlwa, 47 futhi abadla izindlu zabafelokazi futhi ngokwenza umbukiso benza imithandazo emide. Laba bazothola isahlulelo esinzima ngokwengeziwe. ” 48 Manje lapho ephakamisa amehlo, wabona abacebile bebeka izipho zabo emabhokisini omcebo. 49 Wabe esebona umfelokazi oswele ephonsa izinhlamvu zemali ezimbili ezincane zenani elincane kakhulu, 50 wathi: “Ngiqinisile ngithi kuwe: Lo mfelokazi ompofu ubeke okuningi kunabo bonke. 51 Ngoba bonke laba bafake izipho besuka ensaleleni yabo, kodwa yena, ekusweleni kwakhe, ubeke konke abengaphila ngakho. ”

Ngokungazelelwe, siyabona ukuthi uJesu wayengasho ukuthi umfelokazi wayeyisibonelo esihle sokupha, wasisebenzisa njengendlela yokukhuthaza abanye ukuthi nabo banikele. Yile ndlela amasonto ayisebenzisa ngayo, kufaka phakathi noFakazi BakaJehova, kepha uJesu wayenokunye engqondweni ayekusobala kumongo. Wayedalula ukuhaha kwababhali nabaholi benkolo. Bathola izindlela zokucela umfelokazi onjengalowo uJesu akhomba ukuthi amnikeze. Lokhu bekuyingxenye yesono sabo "ngokudla izindlu zabafelokazi".

Ngakho-ke, u-Anthony Morris nayo yonke iNdikimba Ebusayo balingisa inkambo yabaholi bamaJuda abanolaka futhi bafuna ukuthi wonke umuntu abanikeze imali, ngisho nabampofu kakhulu. Kepha balingisa nabaxhaphazi benkolo banamuhla. Manje ungacabanga ukuthi nginehaba ngokuqhathanisa esengizokwenza, kodwa ngibekezelele kancane bese ubona ukuthi akukho yini ukuhlangana. Abathelevishini bathola imali ngokushumayela ivangeli lokuchuma. Lokhu bakubiza ngokuthi “inzalo yokukholwa”. Uma unikela kubo, utshala imbewu uNkulunkulu azoyikhulisa.

[Abashumayeli Bevangeli] Usayizi wembewu yakho uzonquma usayizi wesivuno sakho. Angiqondi ukuthi kungani, kepha kunokuthile okwenzekayo ezingeni lapho abantu bengena okholweni futhi banikeze ama- $ 1000 angenzeki kwamanye amazinga. Uzoba nentuthuko ngale mbewu engu- $ 273; konke onakho kungama- $ 1000 lalela, leyo akwanele imali yokuthenga indlu; uzama ukungena efulethini, kepha uzama ukuthenga indlu. Akuyona imali eyanele leyo. Ufika kuleyo foni bese ubeka leyo mbewu emhlabathini bese ubuka uNkulunkulu eyisebenza!

Uthi, “Ima kancane. “OFakazi BakaJehova abakwenzi lokho. Ubakhulumela kabi. ”

Kuyavunywa, abayi okweqisayo okusobala njengalawo madoda asolayo, izimpisi ezigqoke isikhumba semvu, kepha cabanga ngokusebenza kwamazwi awo. Futhi, kuleyo ndatshana ye-Nqabayokulinda ye-Nqabayokulinda Efundwayo kaJanuwari 2017

Lowo wesifazane othembekile wabonisa ukuthembela kuJehova ngenhliziyo yonke, azi ukuthi uma ebeka izinto ezingokomoya kuqala, wayeyozinakekela izidingo zakhe ezingokwenyama. Ukuthembela komfelokazi kwamenza wasekela ilungiselelo elalikhona lokukhulekela kweqiniso. Ngokufanayo, siyethemba ukuthi uma sifuna uMbuso kuqala, uJehova uzoqinisekisa ukuthi sikuthola esikudingayo. (isig. 17)

Basebenzisa kabi amazwi kaJesu atholakala encwadini kaMathewu.

Ngakho-ke ningalokothi nikhathazeke nithi, 'Sizodlani?' noma, 'Sizophuzani?' noma, 'Sizogqokani?' Ngoba konke lokhu kuyizinto izizwe eziziphishekela ngokulangazela. UYihlo osezulwini uyazi ukuthi niyazidinga zonke lezi zinto. “Ngakho, qhubekani nifuna kuqala umbuso nokulunga kwakhe, khona-ke zonke lezi ezinye izinto niyozenezelelwa. Ngakho-ke ningalokothi nikhathazeke ngosuku olulandelayo, ngoba usuku olulandelayo luyoba nezalo izinkathazo. Usuku ngalunye lunezinkinga zalo ezanele. (Mathewu 6: 31-34)

UJesu akasho ukuthi, nginike imali noma unikeze abaphostoli imali, noma unikele emsebenzini womhlaba wonke, futhi uBaba uzokunakekela. Uthi funa umbuso nokulunga kukaNkulunkulu, futhi ungakhathazeki, ngoba uYihlo osezulwini ngeke akuvumele. Uyakholelwa ukuthi ukuthumela imali kumhambisi wethelevishini onjengoKenneth Copeland ufuna kuqala uMbuso? Uma ngithumela imali kwiNhlangano YoFakazi BakaJehova ukuze bakwazi ukwakha isikhungo esisha samavidiyo, noma baxhase ababonisi besifunda abengeziwe, noma bakhokhele elinye icala elisenkantolo lokuhlukunyezwa kwezingane elisenkantolo, ngabe lokho kusho ukuthi ngifuna kuqala umbuso?

Njengoba ngishilo, isigaba 17 esivela kuNqabayokulinda kaJanuwari 2017 siyimayini yegolide. Kusenokuningi okwami ​​lapha. Iphinde yathi, “Cabanga futhi ngomfelokazi oswele osukwini lukaJesu. (Funda uLuka 21: 1-4.) Wayengeke enze lutho ngemikhuba emibi eyayenziwa ethempelini. (Math. 21:12, 13) ”

Lokho akulona iqiniso impela. Ngendlela yakhe encane, angenza okuthile ngaleyo mikhuba ekhohlakele. Angayeka ukunikela. Futhi kuthiwani uma bonke abafelokazi beyeka ukunikela? Futhi kuthiwani uma umJuda ojwayelekile naye eyeka ukunikela. Kuthiwani uma abaholi abacebile bethempeli ngokuzumayo beqala ukuswela imali?

Kuthiwa indlela engcono yokujezisa abantu abacebile ukubenza abantu abahlwempu. Inhlangano icebe kakhulu, ibiza izigidigidi. Kodwa-ke, sibubonile ubuzenzisi bawo nemikhuba eyonakele, njengoba kwakukhona esizweni sakwa-Israyeli sekhulu lokuqala. Ngokwazi le mikhuba kepha siqhubeke nokunikela, singaba nesandla esonweni sabo. Kepha kuthiwani uma wonke umuntu eyeka ukunikela? Uma kukhona okungahambi kahle futhi unikela ngemali yakho ngokuzithandela, uba yisandla, akunjalo? Kepha uma uyeka ukunikela, awunacala.

UJ. F. Rutherford wathi inkolo iwugibe futhi iyisicefe. Yini irakethi? Kuyini ukukhwabanisa?

Ukukhwabanisa kuwuhlobo lobugebengu obuhleliwe lapho abenzi bobubi besungula uhlelo noma ukusebenza okucindezelayo, okukhwabanisayo, okuphanga, noma okunye okungekho emthethweni ukuqoqa imali ngokuphindaphindiwe nangokungaguquguquki noma enye inzuzo.

Manje-ke, kuthiwani uma ngisho namabandla ambalwa athengiswe amahholo awo ngaphansi kwawo, anquma ukuphonsela inselelo le nhlangano enkantolo, athi ayenziwa ubugebengu. Angithi azange bazakhele bona ngezandla zabo ihholo, futhi abalikhokhelanga yini ngemali yabo? Inhlangano ingakuthethelela kanjani ukuthathwa kwemali okwenzeka ngonyaka we-2014 njengenye into ngaphandle kwencazelo yokukhohlisa?

Noma kunjalo, ofakazi bazocabanga ukuthi bayayidinga inhlangano ukuze isinde e-Armagedoni, kepha lapho ekhuluma namanye amaKristu, uPaul uthe:

Ngakho makungabikho ozibongayo ngabantu; ngoba zonke izinto zingezenu, kungakhathaliseki ukuthi uPawulu noma u-Apholo noma uKhefase noma umhlaba noma ukuphila noma ukufa noma izinto ezikhona manje noma izinto ezizayo, zonke izinto zingezenu; nina ningabakaKristu; UKristu naye ungokaNkulunkulu. (1 KwabaseKorinte 3: 21-23)

Ukube babengebona abakwa-Apholo, noma abaPhostoli uPaul noPetru (owaziwa nangokuthi uKhefase) abakhethwa nguJesu ngqo, akunakuphikiswa ukuthi amaKrestu namuhla kufanele abe yiliphi ibandla noma inhlangano. Isizwe samaJuda sabhujiswa uNkulunkulu ngenxa yokungathembeki kwaso, futhi ngokufanayo, amasonto nezinhlangano zeLobukholwa zizokhukhulwa. Njengoba nje amaKrestu ngekhulu lokuqala ayengalidingi ithempeli elaliseJerusalema nanoma iyiphi inhlangano ephakathi, elawulayo ukuze kwenziwe umsebenzi wokushumayela, kungani sicabanga ukuthi siyakudinga lokho namuhla?

UJesu watshela owesifazane waseSamariya:

. . “Ngikholwe, sifazane, isikhathi siyeza, lapho ningasayikukhuleka kuBaba kule ntaba naseJerusalema. Nina nikhonza eningakwaziyo; sikhonza esikwaziyo, ngoba insindiso iqala ngamaJuda. Noma kunjalo, ihora liyeza, futhi selikhona namanje, lapho abakhulekeli beqiniso beyokhulekela uBaba ngomoya nangeqiniso, ngoba ngempela uBaba ufuna abakhuleka kuye njengalezi. (Johane 4: 21-23)

Ukuba sendaweni ethile kwakungasadingeki ekukhulekeleni kweqiniso. Kwakungadingeki nokuba yilungu leqembu elithile, ngoba ukuphela komuntu esikuye nguJesu uqobo. Kungani sicabanga ukuthi singashumayela izindaba ezinhle kuphela uma kunenhlangano eyizigidigidi zamarandi elawula izimpilo zethu? Yini abayinikeza ngempela esingakwazi ukuzitholela yona? Asizidingi ukuthi zinikeze izindawo zokuhlangana, akunjalo? Singahlangana emakhaya njengoba benza ngekhulu lokuqala. Izinto eziphrintiwe? Singakwenza lokho ngokwethu ngokushibhile? Ababonisi abajikelezayo? Eminyakeni yami engama-40 ngingumdala, ngiyakuqinisekisa ukuthi sonke besingaphila kangcono ngaphandle kwabo. Izindaba zomthetho? Njengani? Ukulwa nokuhlukunyezwa kwezingane amasudi omphakathi? Ukuphoqa odokotela ukuthi bangasebenzisi igazi? Ngaphandle kwesidingo sokuphathwa kwalezi zinto besingeke sibe nesidingo samahhovisi egatsha abizayo.

“Kodwa ngaphandle kwenhlangano, bekungaba nezinxushunxushu,” kusho abanye. "Wonke umuntu uzokwenza noma yini afuna ukuyenza, akholelwe noma yini afuna ukuyikholwa."

Lokho akulona neze iqiniso. Sengike ngaba khona emihlanganweni eku-inthanethi cishe iminyaka emine manje ngaphandle kwanoma iyiphi inkolo ehleliwe, futhi ngithola ukuthi ukuvumelana kuyindalo engokwemvelo lapho umuntu ekhonza ngomoya nangeqiniso.

Yize kunjalo, abanye bazoqhubeka nokucabanga, "Noma ngabe kukhona amaphutha nezinkinga ezinkulu, kusengcono ukuhlala enhlanganweni, inhlangano engiyaziyo kunokuthi ngiyishiye futhi ngingenayo enye indawo engingaya kuyo."

UPatrick Lafranca, osakazwa kule nyanga, empeleni usinikeza izeluleko ezinhle, yize singaqondile, ukuphendula lokho kukhathazeka koFakazi okuvame ukuvezwa.

[UPatrick Lafranca] Manje zicabange ungena kujantshi ongokoqobo noma esitimeleni esingaphansi komhlaba. Ngokushesha uyabona ukuthi usesitimeleni esingalungile. Kuthatha kukuyisa endaweni ongafuni ukuya kuyo, wenzani? Ingabe uhlala esitimeleni uze uye endaweni engafanele. Vele akunjalo! Cha, wehla kuleso sitimela esiteshini esilandelayo, kodwa yini oyenzayo ngokulandelayo? Ushintshela esitimeleni esifanele.

Uma wazi ukuthi usesitimeleni esingalungile, into yokuqala oyenzayo ukwehla ngokushesha okukhulu, ngoba uma ulinda isikhathi eside, uthathwa uye kude nalapho uya khona. Uma ungazi ukuthi yisiphi isitimela esifanele ukukuyisa lapho ufuna ukuya khona, usafuna ukwehla esitimeleni esingalungile, ukuze ukwazi ukuthola ukuthi uzolandela kuphi.

AmaKristu adinga kuphela uJesu Kristu njengomholi wawo, iBhayibheli njengesiqondiso semiyalo yawo, kanye nomoya ongcwele njengesiqondiso sabo. Noma nini lapho ubeka amadoda phakathi kwakho noJesu Kristu, noma ngabe izinto zingabonakala zihlelekile, zizohlala zingahambi kahle. Kunesizathu sokubizwa ngokwedelela, “inkolo ehlelekile”.

INdikimba Ebusayo, njengazo zonke ezinye izinkolo ezikhona — ezobuKrestu noma ezingezona ezobuKrestu — ifuna ukuthi ucabange ukuthi okuwukuphela kwendlela yokuthola umusa kaNkulunkulu ukwenza lokho okutshelwa amadoda aphethe isonto ukuthi ukwenze, noma ngabe Isonto, isinagoge, isonto lamaSulumane, noma inhlangano bafuna ukuthi ubalalele futhi bafuna ukuthi ubasekele ngemali yakho okuyiyona egcina ibenza bacebe. Ukuphela kokufanele ukwenze ukuyeka ukubanika imali yakho futhi uzobabuka bewa. Mhlawumbe yilokhu okushiwo kusAmbulo lapho kukhulunywa ngamanzi omfula i-Ewufrathe ayoma ukulungiselela ukuhlasela kwamakhosi avela ekuphumeni kwelanga ukuhlasela iBhabhiloni Elikhulu.

Ngezwa elinye izwi livela ezulwini lithi: “Phumani kuyo, bantu bami, uma ningafuni ukuhlanganyela nayo ezonweni zayo, futhi uma ningafuni ukwamukela ingxenye yezinhlupho zayo. (Isambulo 18: 4)

Angisho ukuthi akulungile ukusebenzisa imali yakho ukusiza abanye abahlupheka, noma abaswele ngenxa yesimo esiyinselele, njengokugula noma inhlekelele. Futhi angisho ukuthi akulungile ukusiza labo abasakaza izindaba ezinhle, njengoba umphostoli uPawulu noBarnaba basizwa ibandla elicebile lase-Antiyokiya ukuba bahambe kathathu njengezithunywa zevangeli. Kungaba ubuzenzisi kimi ukuphakamisa lesi samuva ngoba ngisizwa ukukhokhela izindleko zami ngeminikelo yomusa yabanye. Le mali isetshenziselwa ukukhokhela izindleko kanye nokusiza labo abaswele lapho kungenzeka khona.

Engikushoyo nje ukuthi uma uzosiza noma ngubani ukukhipha, qiniseka ukuthi iminikelo yakho, noma yesikhathi noma yezezimali, ayizukuxhasa abaqambimanga nezimpisi ezigqoke njengezimvu ezisakaza izindaba ezinhle ezingamanga, ezizisebenzelayo. ”.

Ngiyabonga kakhulu ngokulalela.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    13
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x