Ungase uzibuze ngesihloko sale vidiyo: Ingabe Uyawudabukisa Umoya KaNkulunkulu Lapho Senqaba Ithemba Lethu Lasezulwini LePharadesi Lasemhlabeni? Mhlawumbe lokho kubonakala kunokhahlo, noma ukwahlulela okuncane. Khumbula ukuthi kuhloselwe ikakhulukazi abangani bami bakudala be-JW, okuthe, nakuba beqhubeka bekholelwa kuBaba wethu osezulwini nasendodaneni yakhe, uKristu Jesu, futhi asebeqale ukudla izifanekiselo (njengoba eyalile uJesu kubo bonke abanokholo kuye. ) abakafuni “ukuya ezulwini.” Abaningi baphawule ngesiteshi sami se-YouTube nangama-imeyili ayimfihlo mayelana nalokho abakuthandayo, futhi bengifuna ukubhekana nalokhu kukhathazeka. Amazwana ayisampula yangempela yalokho engivame ukukubona:

“Ngizizwa ekujuleni kwenhliziyo yami ukuthi ngifuna ukudla ifa lomhlaba...lokhu kudlula indlela yobuntwana yokuqonda ipharadesi.”

“Ngiyawuthanda lo mhlaba kanye nendalo emangalisayo kaNkulunkulu. Ngibheke phambili emhlabeni omusha, oyobuswa uKristu namakhosi/abapristi abakanye naye futhi ngifuna ukuhlala lapha.”

“Nakuba ngithanda ukucabanga ukuthi ngilungile, anginaso isifiso sokuya ezulwini.”

“Besingahlala silindile futhi sibone. Angikhathazekile kakhulu ngokuthi kwenzakalani ngempela njengoba kuthenjiswe ukuthi kuzoba kuhle.”

Lokhu kuphawula mhlawumbe kuyimizwa emihle ngokwengxenye njengoba sifuna ukudumisa ubuhle bendalo kaNkulunkulu futhi sithembele ebuhleni bukaNkulunkulu; Nokho, vele, ziwumkhiqizo wokufundiswa kwe-JW, okuyizinsalela zamashumi eminyaka zokutshelwa ukuthi kubantu abaningi, insindiso izohlanganisa “ithemba lasemhlabeni,” igama elingatholakali ngisho naseBhayibhelini. Angisho ukuthi alikho ithemba lasemhlabeni. Ngiyabuza, ingabe kukhona lapho emBhalweni amaKristu anikezwa khona ithemba lasemhlabeni lensindiso?

AmaKristu akwezinye izinkolo akholelwa ukuthi siya ezulwini lapho sifa, kodwa ingabe ayaqonda ukuthi kusho ukuthini lokho? Ingabe banethemba ngempela ngaleyo nsindiso? Ngiye ngaxoxa nabantu abaningi kakhulu phakathi namashumi eminyaka ngishumayela endlini ngendlu njengomunye woFakazi BakaJehova, futhi ngingasho ngokuqiniseka ukuthi abantu engangixoxa nabo ababezibheka njengamaKristu alungile, babekholelwa ukuthi abantu abalungile baya ezulwini. . Kodwa lokho kusekude lapho kuhamba khona. Abazi ngempela ukuthi kusho ukuthini lokho—mhlawumbe behlezi phezu kwefu bedlala ihabhu? Ithemba labo lalingacacile kangangokuthi iningi alizange likulangazelele.

Ngangivame ukuzibuza ukuthi kungani abantu bakwamanye amahlelo obuKristu belwa kanzima kangaka ukuze baqhubeke bephila lapho begula, bebekezelela ngisho nobuhlungu obunyantisayo lapho bephethwe isifo esingelapheki, kunokuba bamane badedele baye emvuzweni wabo. Uma ngempela babekholelwa ukuthi bazoya endaweni engcono, kungani nilwela kanzima kangaka ukuze bahlale lapha? Akunjalo ngobaba owabulawa umdlavuza ngo-1989. Wayeqiniseka ngethemba lakhe futhi wayebheke phambili kulo. Yiqiniso, wayenethemba lokuthi wayeyovuselwa emhlabeni oyipharadesi elifundiswa oFakazi BakaJehova. Ingabe wayedukiswa? Ukube wayeliqonda ithemba langempela elinikezwa amaKristu, ingabe wayeyolenqaba, njengoba kwenza oFakazi abaningi kangaka? Angazi. Kodwa ukwazi le ndoda, angicabangi kanjalo.

Kunoma ikuphi, ngaphambi kokuba sixoxe ngalokho iBhayibheli elikushoyo ngokuthi “izulu” liyindawo amaKristu eqiniso aya kuyo, kubalulekile ukubuza labo abanokungabaza ngokuya ezulwini, ukuthi lokho kungabaza kuvelaphi ngempela? Ingabe ukungabaza abanakho ngokuya ezulwini kuhlobene nokwesaba into engaziwa? Kuthiwani uma befunda ukuthi ithemba lasezulwini alisho ukushiya umhlaba nesintu phakade baye ezweni lemimoya elingaziwa? Ingabe lokho kungawushintsha umbono wabo? Noma inkinga yangempela abafuni ukwenza umzamo. UJesu usitshela ukuthi “isango lincane nendlela iyingcingo eyisa ekuphileni, futhi bambalwa abayitholayo.” ( Mathewu 7:14 )

Uyabona, njengoFakazi BakaJehova, kwakungadingeki ngibe muhle ngokwanele ukuze ngifanelekele ukuphila okuphakade. Kwadingeka ngibe muhle ngokwanele ukuze ngisinde e-Armagedoni. Khona-ke ngizoba neminyaka eyinkulungwane yokusebenza kulokho okudingekayo ukuze ngifanele ukuphila okuphakade. Ithemba lezinye izimvu liwuhlobo lomklomelo ‘owugijima nawo,’ umklomelo wenduduzo wokuba nengxenye emncintiswaneni. Insindiso YoFakazi BakaJehova isekelwe kakhulu emisebenzini: Yiba khona kuyo yonke imihlangano, phumani niye emsebenzini wokushumayela, nisekele iNhlangano, njalo Lalela, Lalela, Ubusiswe. Ngakho-ke, uma uqoka wonke amabhokisi futhi uhlale ngaphakathi kweNhlangano, uzodlula e-Armagedoni, bese ungasebenzela ukuphelelisa ubuntu bakho ukuze uzuze ukuphila okuphakade.

Ngemva kokuba abanjalo sebefinyelele ukuphelela kobuntu kwangempela ekupheleni kweMinyaka Eyinkulungwane bese bephumelela ovivinyweni lokugcina, bayoba sesimweni sokuba kuthiwe balungile ukuze bathole ukuphila okuphakade.—12/1, amakhasi 10, 11, 17, 18. (w85) 12/15 k. 30 Ingabe Uyakhumbula?)

Ungacabanga ukuthi "bayayifinyelela"? Ngemva kokujwayela izwi elikhalayo lika INqabayokulinda lokho kudweba isithombe soFakazi BakaJehova abalungile abaphila ngokuthula emhlabeni oyipharadesi, mhlawumbe abaningi ababekade bengama-JW basawuthanda umqondo wokuba nje “abangane bakaJehova”—umqondo oshiwo kaningi ezincwadini zeWatch Tower kodwa hhayi nakanye eBhayibhelini (okuwukuphela kwawo “ umngane kaJehova” iBhayibheli elikhuluma ngaye kwakungu-Abrahama ongeyena umKristu kuJakobe 1:23 ). OFakazi BakaJehova bazibheka njengabalungile futhi bakholelwa ukuthi bayozuza umhlaba oyipharadesi ngemva kwe-Armagedoni futhi lapho bayosebenzela ekupheleleni futhi bathole ukuphila okuphakade ekupheleni kokubusa kukaKristu kweminyaka eyinkulungwane. Lelo “ithemba labo lasemhlabeni”. Njengoba sazi, oFakazi BakaJehova bakholelwa nokuthi iqembu elincane kuphela lamaKristu, abangu-144,000 5 kuphela abaye baphila kusukela esikhathini sikaKristu, eliyoya ezulwini njengezidalwa zomoya ezingafi ngaphambi nje kwe-Armagedoni futhi liyobusa lisezulwini. Eqinisweni, iBhayibheli alisho lokho. IsAmbulo 10:XNUMX sithi laba bayobusa “phezu noma emhlabeni”, kodwa INguqulo Yezwe Elisha ihumusha lokho ngokuthi “phezu” komhlaba, okuwukuhumusha okudukisayo. Yilokho abakuqonda ngokuthi “ithemba lasezulwini”. Ngempela, noma imiphi imifanekiso yezulu ongase uyibone ezincwadini ze-Watch Tower Society ngokuvamile ibonisa amadoda agqoke izingubo ezimhlophe, anentshebe (emhlophe ngokweqiniso) entanta phakathi kwamafu. Ngakolunye uhlangothi, imifanekiso yethemba lasemhlabeni elinikezwa iningi loFakazi BakaJehova inemibalabala futhi iyakhanga, ibonisa imikhaya ejabulayo ehlala ezindaweni ezinjengengadi, izitika ngokudla okuphambili, yakha amakhaya amahle, futhi ijabulela ukuthula nabazalwane. umbuso wezilwane.

Kodwa ingabe konke lokhu kudideka kusekelwe ekuqondeni okungamanga kokuthi izulu liyini njengoba lihlobana nethemba lobuKristu? Ingabe izulu noma amazulu abhekisela endaweni ebonakalayo, noma isimo sokuba khona?

Lapho ushiya indawo evalekile ye-JW.org, unomsebenzi onzima okufanele ubhekane nawo. Kufanele uhlanze indlu, ususe engqondweni yakho zonke izithombe ezingamanga ezitshalwe kusukela eminyakeni yokufunza izithombe nemicabango ye-Watchtower.

Ngakho-ke, yini okufanele ama-JWs afuna iqiniso leBhayibheli futhi athole inkululeko yawo kuKristu ayiqonde ngensindiso yawo? Ngabe basawela umlayezo ofihliwe we-JW ohloselwe ukukhanga labo abane- ithemba lasemhlabeni? Uyabona, uma usazoba sesimweni sesono ngokwemfundiso ye-JW, ngisho nangemva kokuvuswa kwakho, noma ngemva kokusinda e-Armagedoni, khona-ke umgoqo wokusinda ungene Ezweni Elisha awubekiwe kakhulu. Ngisho nabangalungile bangena ezweni elisha ngovuko. Bafundisa ukuthi akumele ube muhle ngempela ukuze uphumelele, kufanele nje ube muhle ngokwanele ukuze udlule ibha, ngoba usazoba neminyaka eyinkulungwane ukuze ulungise konke, ulungise amaphutha ukungapheleli kwakho. Futhi okuhle kunakho konke anisayikuzingelwa futhi ngenxa kaKristu, njengoba nje nathi sizingelwa kuleli zwe. Lokho kujabulisa kakhulu ukukucabanga kunalokho esikufunda kumaHeberu 10:32-34 mayelana nalokho amaKristu eqiniso okuye kwadingeka akukhuthazelele ukuze abonise uthando lwawo ngoJesu.

Khumbula ukuthi wahlala kanjani uthembekile nakuba kwakusho ukuhlupheka okubuhlungu. Ngezinye izikhathi wawuchayeka ekuhlekweni komphakathi futhi ushaywe, [noma ugwenywe!] futhi ngezinye izikhathi wawusiza abanye ababehlupheka ngendlela efanayo. Nahlupheka kanye nabaphonswa etilongweni, nalapho kuphucwa impahla yenu yonke, nakwamukela ngentokozo. Ubuwazi ukuthi kunezinto ezingcono ezikulindile eziyohlala phakade.” ( Hebheru 10:32, 34 )

Manje singase silingeke ukuthi sithi, “Yebo, kodwa womabili ama-JW kanye nabanye ababekade bengama-JW abaliqondanga ngokungeyikho ithemba lasezulwini. Ukube bebekuqonda ngempela, bebengeke bazizwe kanjalo.” Kodwa uyabona, akulona iphuzu. Ukuzuza kwethu insindiso akulula njengoku-oda ukudla esitolo sokudla: “Ngizophila phakade ngesimiso esiseceleni somhlaba oyipharadesi, kanye nesiphuzo esimnandi, ukudlala kancane nezilwane. Kodwa bamba amakhosi nabapristi. Ngiyitholile?

Ekupheleni kwale vidiyo, uzobona ukuthi linye kuphela ithemba elinikezwa amaKristu. Eyodwa kuphela! Yithathe noma uyishiye. Singobani thina—noma yimuphi kithi—ukwenqaba isipho somusa esivela kuNkulunkulu uSomandla? Ngiqonde ukuthi, cabanga ngakho, inyongo nje—ubukhazikhazi boFakazi BakaJehova abaluhlaza okwesibhakabhaka, ngisho nabanye ababekade bengama-JW abakhohliswe ithemba lovuko lwasemhlabeni futhi manje abazosenqaba ngempela isipho esivela kuNkulunkulu. Ngiye ngabona ukuthi nakuba bekwenyanya ukuthanda izinto ezibonakalayo, ngendlela yabo, oFakazi BakaJehova bathanda izinto ezibonakalayo kakhulu. Ukuthi nje ukuthanda kwabo izinto ezibonakalayo kuhlehliswa ukuthanda izinto ezibonakalayo. Bazindela ukuthola izinto abazifunayo manje ngethemba lokuthola izinto ezingcono kakhulu ngemva kwe-Armagedoni. Ngiye ngezwa oFakazi abangaphezu koyedwa bekhanukela ikhaya elihle ababelivakashele emsebenzini wokushumayela, bethi, “Yilapho engiyohlala khona ngemva kwe-Armagedoni!”

Ngangazi ngomdala “ogcotshiweyo” owanikeza inkulumo eqinile ebandleni engxenyeni yezidingo zendawo ukuthi kwakungeke kube “nokudliwa komhlaba” ngemva kwe-Armagedoni, kodwa “izikhulu” zazizokwabela wonke umuntu izindlu – “Ngakho nje linda ithuba lakho!” Yebo, akukho lutho olungalungile ngokufuna ikhaya elihle, kodwa uma ithemba lakho lensindiso ligxile ezifisweni zenyama, kusho ukuthi ugeja yonke iphuzu lensindiso, akunjalo?

Lapho uFakazi KaJehova ethi, njengengane edelelayo, “Kodwa angifuni ukuya ezulwini. Ngifuna ukuhlala emhlabeni oyipharadesi,” ingabe akabonisi ukuntula ukholo ngokuphelele ebuhleni bukaNkulunkulu? Kukuphi ukuthembela uBaba wethu osezulwini angeke asinikeze okuthile esingeke sikujabulele ngendlela engakholeki ukukuthola? Kuphi ukukholwa Akwazi kangcono kakhulu kunathi okungasenza sijabule ngale kwamaphupho ethu angalawuleki na?

Lokho uBaba wethu waseZulwini asithembise kona ukuthi sibe ngabantwana bakhe, Abantwana bakaNkulunkulu, futhi sizuze ifa lokuphila okuphakade. Futhi ngaphezu kwalokho, ukusebenza neNdodana yakhe eyigugu ukuze abuse embusweni wezulu njengamakhosi nabapristi. Siyoba nesibopho sokubuyisela isintu esinesono emndenini kaNkulunkulu— Yebo, kuyoba novuko lwasemhlabeni, ukuvuka kwabangalungile. Futhi umsebenzi wethu uzoba umsebenzi oyothatha iminyaka engaphezu kwenkulungwane. Khuluma ngokuvikeleka komsebenzi. Ngemva kwalokho, ngubani owaziyo lokho uBaba wethu akubekele kona.

Kufanele sikwazi ukumisa le ngxoxo khona lapha. Esikwaziyo manje yilokho okudingeka sikwazi ngempela. Ngalolo lwazi, olusekelwe okholweni, sinakho esikudingayo ukuze siqhubeke siqotho kuze kube sekupheleni.

Nokho, uBaba wethu ukhethe ukusambulela okungaphezu kwalokho futhi wenze kanjalo ngeNdodana yakhe. Okudingekayo wukuba nokholo kuNkulunkulu futhi sikholelwe ukuthi noma yini asinika yona iyoba yinhle ngendlela engakholeki ukuba sibe nayo. Akufanele sibe nokungabaza ngobuhle bakhe. Noma kunjalo, imibono etshalwe ezingqondweni zethu enkolweni yethu yangaphambili ingaphazamisa ukuqonda kwethu futhi iveze ukukhathazeka okunganciphisa injabulo yethu ngethemba elibekwe phambi kwethu. Ake sihlole izici ezihlukahlukene zethemba lensindiso elinikezwa eBhayibhelini futhi siqhathanise lelo nethemba lensindiso elinikezwa inhlangano yoFakazi BakaJehova.

Kudingeka siqale ngokususa imibono yethu eyiphutha ethile engase isivimbe ekuqondeni ngokugcwele izindaba ezinhle zensindiso. Ake siqale ngegama elithi “ithemba lasezulwini”. Leli igama elingatholakali emibhalweni, nakuba livela izikhathi ezingaphezu kuka-300 ezincwadini ze-Watch Tower Society. AmaHeberu 3:1 ayakhuluma “ngobizo lwasezulwini,” kodwa lokho kubhekisela esimemweni esivela ezulwini esenziwe ngoKristu. Ngendlela efanayo, igama elithi “ipharadesi lasemhlabeni” futhi alitholakali eBhayibhelini, nakuba livela izikhathi ezingu-5 emibhalweni yaphansi ye-Nguqulo Yezwe Elisha futhi litholakala izikhathi ezicishe zibe ngu-2000 ezincwadini zeNhlangano.

Ingabe kufanele kube nendaba ukuthi lezi zinkulumo aziveli eBhayibhelini? Nokho, akukhona yini lokho okunye kokuphikisa inhlangano yoFakazi BakaJehova ekuveza ngokumelene noZiqu-zintathu? Ukuthi igama ngokwalo alitholakali neze emiBhalweni. Nokho, ngokusebenzisa umqondo ofanayo emazwini abawasebenzisa njalo ukuchaza insindiso abayithembisa umhlambi wabo, “ithemba lasezulwini”, “ipharadesi lasemhlabeni”, kufanele sehlise noma iyiphi incazelo esekelwe kulawo magama, akunjalo?

Lapho ngizama ukubonisana nabantu ngoZiqu-zintathu, ngibacela ukuba balahle noma imiphi imibono engase ivele ngaphambili. Uma bekholwa ukuthi uJesu unguNkulunkulu ongena, kuzofaka umbala kunoma yikuphi ukuqonda abanako kunoma yiliphi ivesi. Kungashiwo okufanayo koFakazi BakaJehova ngokuphathelene nethemba labo lensindiso. Ngakho-ke, futhi lokhu ngeke kube lula, noma ngabe yini owawuyicabanga ngaphambili, noma yini owawuyicabanga ngaphambili lapho uzwa inkulumo ethi “ithemba lasezulwini” noma “ipharadesi lasemhlabeni”, yikhiphe engqondweni yakho. Ungakwazi ukukuzama lokho ngicela? Chofoza inkinobho yokususa kuleso sithombe. Ake siqale ngesileti esingenalutho ukuze imibono yethu yangaphambili ingaphazamisi ukuzuza ulwazi lweBhayibheli.

AmaKristu ayalwa ukuba abeke “umbono wawo ezintweni ezingokoqobo zasezulwini, lapho uKristu ehlezi endaweni yodumo ngakwesokunene sikaNkulunkulu” (Kol 3:1). UPawulu watshela amaKristu abeZizwe ukuba ‘acabange ngezinto zasezulwini, hhayi izinto zomhlaba. Ngokuba nafa kulokhu kuphila, nokuphila kwenu kwangempela kufihliwe noKristu kuNkulunkulu.” ( Kolose 3:2,3, XNUMX ) Ingabe uPawulu ukhuluma ngendawo ebonakalayo yasezulwini? Ingabe izulu linendawo ebonakalayo noma sibeka imibono yezinto ezibonakalayo ezintweni ezingabambeki? Qaphela, uPawulu akasitsheli ukuba sicabange ngezinto IN ezulwini, kodwa OF ezulwini. Angikwazi ukubona izinto ngeso lengqondo endaweni engingakaze ngiyibone noma ngingayiboni. Kodwa ngiyakwazi ukucabanga ngezinto ezisuka endaweni uma lezo zinto zikhona kimi. Yiziphi izinto zezulu amaKrestu azaziyo? Cabanga ngalokho.

Ake sicabangele ukuthi uPawulu ukhuluma ngani lapho ethi emavesini esisanda kuwafunda kwabaseKolose 3:2,3, XNUMX ukuthi sifile “lokhu kuphila,” nokuthi ukuphila kwethu kwangempela kufihliwe kuKristu. Usho ukuthini ukuthi safa kulokhu kuphila ngokubeka amehlo ethu ezintweni zasezulwini? Ukhuluma ngokufa ekuphileni kwethu okungalungile okuphawulwa ngokufeza ukuthambekela kwethu kwenyama nobugovu. Singathola ukuqonda okwengeziwe mayelana “nalokhu kuphila” kanye “nokuphila kwethu kwangempela” komunye umbhalo, kulokhu kweyabase-Efesu.

“…Ngenxa yothando lwakhe olukhulu ngathi, uNkulunkulu ocebile ngesihawu, wasenza saphila kanye loKristu ngisho lapho sesifile eziphambekweni zethu. Kungomusa nisindisiwe! Futhi uNkulunkulu wasivusa kanye noKristu wasihlalisa kanye naye ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu.” (Funda eyabase-Efesu 2:4-6.)

Ngakho ukubeka “umbono wethu ezintweni ezingokoqobo zasezulwini” kuhlobene nokushintsha imvelo yethu engalungile ibe elungile noma sisuke ekubeni nombono wenyama siye kwekamoya.

Iqiniso lokuthi ivesi 6 kwabase-Efesu 2 (esisanda kulifunda) lilotshwe esikhathini esedlule liyasitshela kakhulu. Kusho ukuthi labo abalungile kakade ngokomfanekiso bahlezi ezindaweni zasezulwini nakuba besaphila emhlabeni ngemizimba yabo yenyama. Kungenzeka kanjani lokho? Kwenzeka uma ungokaKristu. Ngamanye amazwi, siyaqonda ukuthi ngesikhathi sibhapathizwa, izimpilo zethu zakudala, empeleni, zangcwatshwa noKristu ukuze nathi sivuswe ekuphileni okusha kanye naye (Kol 2:12) ngoba sithembele emandleni kaNkulunkulu. . UPawulu ukubeka ngenye indlela kwabaseGalathiya:

“Labo abangabakaKristu Jesu babethele esiphambanweni inyama kanye nokuhuheka nezinkanuko. Njengoba siphila ngoMoya, masihambe ngokuhambisana noMoya.” ( Galathiya 5:24, 25 )

“Ngakho ngithi: Hambani ngoMoya, futhi aniyikufeza izinkanuko zenyama.” (Galathiya 5:16)

“Wena, kepha anilawulwa yinyama kepha ngoMoya, uma uMoya kaNkulunkulu ehlala kini. Futhi uma umuntu engenaye uMoya kaKristu, lowo akasiye okaKristu. Kepha uma uKristu ekini, umzimba wenu ufile ngenxa yesono, kepha umoya wenu uyaphila ngenxa yokulunga.” (Funda amaRoma 8:9,10, XNUMX.)

Ngakho-ke lapha singabona izindlela, futhi senze ukuxhumana, ukuthi kungani kungenzeka ukuba olungile. Kuyisenzo somoya ongcwele phezu kwethu ngoba sinokholo kuKristu. Wonke amaKristu anikezwa ilungelo lokwamukela umoya ongcwele ngenxa yokuthi anikwe igunya lokuba abantwana bakaNkulunkulu ngegunya likaKristu. Yilokho uJohane 1:12,13, XNUMX asifundisa kona.

Noma ubani obonisa ukholo lweqiniso kuJesu Kristu (hhayi kubantu) uyokwamukela umoya ongcwele, futhi uqondiswa yiwo njengesiqinisekiso, isiqephu, isithembiso, noma uphawu (njengoba iNguqulo Yezwe Elisha ikubeka) ifa lokuphila okuphakade uNkulunkulu abathembise lona ngenxa yokholo lwabo kuJesu Kristu njengomsindisi wabo, njengomhlengi wabo esonweni nasekufeni. Miningi imiBhalo ekwenza kucace lokhu.

“Manje nguNkulunkulu osiqinisayo thina nani kuKristu. Wasigcoba, wabeka uphawu lwakhe phezu kwethu, futhi wafaka uMoya wakhe ezinhliziyweni zethu njengesibambiso salokho okuzayo. (Funda eyesi-2 Korinte 1:21,22, XNUMX.)

“Nonke ningamadodana kaNkulunkulu ngokukholwa kuKristu Jesu.” (Galathiya 3:26)

“Ngokuba bonke abaholwa nguMoya kaNkulunkulu bangamadodana kaNkulunkulu.” (Funda amaRoma 8:14.)

Manje, uma sibuyela emfundisweni yenkolo ye-JW kanye nesithembiso amadoda e-Watch Tower Organization asinikeza “abangane bakaNkulunkulu” (ezinye izimvu), sibona kuphakama inkinga engenakuxazululeka. Kwenzeka kanjani nje ukuthi laba “bangane bakaNkulunkulu” kuthiwe balungile njengoba bevuma obala ukuthi abakwamukeli, futhi abafuni ukwamukela, ukugcotshwa komoya ongcwele? Ngeke balunge ngaphandle koMoya kaNkulunkulu, akunjalo?

“NguMoya kuphela onikeza ukuphila okuphakade. Umzamo womuntu awufezi lutho. Futhi wona kanye amazwi engiwakhulume kini angumoya nokuphila. (Johane 6:63, NLT)

Kodwa-ke, anivumelani nenyama, kodwa nomoya, uma umoya kaNkulunkulu uhlala kini ngempela. Kepha uma umuntu engenawo umoya kaKristu, lowo kasiye owakhe. ”(Roma 8: 9)

Noma ubani kithi angalindela kanjani ukusindiswa njengomKristu olungileyo uma singebona abakaKristu? UmKristu ongeyena okaKristu uwukuphikisana ngokwemibandela. Incwadi yamaRoma ibonisa ngokucacile ukuthi uma umoya kaNkulunkulu ungahlali kithi, uma singagcotshwanga ngomoya ongcwele, kusho ukuthi asinawo umoya kaKristu futhi asibona abakhe. Ngamanye amazwi, asiwona amaKristu. Woza, igama ngokwalo lisho ogcotshiweyo. Christos ngesiGreki. Kubheke!

INdikimba Ebusayo itshela oFakazi BakaJehova ukuba baqaphele izihlubuki eziyobayenga ngezimfundiso zamanga. Lokhu kubizwa ngokuthi i-projection. Kusho ukuthi uveza inkinga yakho noma isenzo sakho noma isono sakho kwabanye—usola abanye ngokwenza yona kanye le nto oyenzayo. Bafowethu nodade, ningazivumeli ukuba niyengwe ithemba elingamanga lovuko lwasemhlabeni lwabalungile njengabangane bakaNkulunkulu, kodwa hhayi abantwana bakhe, njengoba livezwa ezincwadini zenhlangano ye-Watch Tower. Lawo madoda afuna ukuba uwalalele futhi athi insindiso yakho isekelwe ekuwasekeleni kwakho. Kodwa yima kancane futhi ukhumbule isixwayiso sikaNkulunkulu:

“Ningabeki ithemba lenu kubaholi abangabantu; akekho umuntu ongakusindisa." ( IHubo 146:3 )

Abantu abasoze bakwenza ulungile.

Okuwukuphela kwethemba lethu lensindiso lichazwe encwadini yeZenzo zabaPhostoli:

“Insindiso ayikho ngomunye, ngokuba alikho elinye igama phansi kwezulu [ngaphandle kukaKristu Jesu] elinikelwe abantu okumelwe sisindiswe ngalo.” IzEnzo 4:14

Kuleli qophelo, ungase ubuze: “Awu, liyini ngempela ithemba elinikezwa amaKristu?”

Ingabe sizokhushulelwa ezulwini siye endaweni ethile ekude nomhlaba, singabe sisabuya? Siyoba njani? Siyoba nomzimba onjani?

Leyo imibuzo ezodinga ukuthi enye ividiyo iphenduleke ngendlela efanele, ngakho-ke sizoyiyeka ukuyiphendula kuze kube isethulo sethu esilandelayo. Okwamanje, iphuzu eliyinhloko okufanele sisale nalo yileli: Ngisho noma besikwazi ngethemba uJehova asithembisa lona ukuthi siyozuza ifa lokuphila okuphakade, kufanele kwanele. Ukholo lwethu kuNkulunkulu, ukholo lokuthi unothando futhi uzosinika konke ebesingakufisa nokunye okwengeziwe, yikho kuphela esikudingayo njengamanje. Akukhona okwethu ukungabaza izinga nokufiseleka kwezipho zikaNkulunkulu. Okuwukuphela kwamazwi aphuma emilonyeni yethu kufanele kube amazwi okubonga okukhulu.

Sinibonga futhi ngokulalela nangokuqhubeka nokweseka lesi siteshi. Iminikelo yakho isenza siqhubeke.

 

 

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    27
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x