"Ngayon ang huli [ang mga taga-Berea] ay higit na marangal kaysa sa mga nasa Tes · sa · lo · niʹca, sapagkat tinanggap nila ang salita nang may labis na pagkasabik sa pag-iisip, maingat na sinusuri ang mga Kasulatan araw-araw kung totoo ang mga bagay na ito." Gawa 17:11 Ang banal na banal na tema sa itaas ay ...