"ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ" - ਰਸੂ. 17:11

ਤਾਜ਼ਾ ਲੇਖ - ਜੇ ਡਬਲਯੂ ਓ ਆਰ ਓ ਸਮੀਖਿਅਕ

ਯਿਸੂ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫਿਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਆਖੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ. ਬਾਈਬਲ ਕਦੇ ਵੀ ਆਰ ਸੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਠਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਈਸਾਈ Womenਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿਓ

“ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ womenਰਤਾਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹਨ।” - ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 68:11. [Ws 39/09 p.20 ਨਵੰਬਰ 20 ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ 23 ਨਵੰਬਰ - 29 ਨਵੰਬਰ, 2020] ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਖੇਪਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ. ਬਹੁਤੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਈਸਾਈ ਕਲੀਸਿਯਾ ਵਿਚ Womenਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ (ਭਾਗ)): ਕੀ Prayਰਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਪੌਲੁਸ ਸਾਨੂੰ 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 14:33, 34 ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ congregationਰਤਾਂ ਕਲੀਸਿਯਾ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ. ਇਹ ਪੌਲੁਸ ਦੇ 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 11: 5, 13 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜੋ womenਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਯਾ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ

“ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦਿੱਤਾ।” - 2 ਇਤਹਾਸ 14: 6. [Ws 38/09 p.20 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 14 ਨਵੰਬਰ - ਨਵੰਬਰ 16, 22 ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ] ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ - ਚੇਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਵਾਹ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁ ”ਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ "ਸੱਚਾਈ" ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਨਾ ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਈਸਾਈ ਕਲੀਸਿਯਾ ਵਿਚ Womenਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ (ਭਾਗ 3): ਕੀ ਇਕ aਰਤ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਕ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਹਰ ਧਰਮ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ womenਰਤਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗ਼ੈਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੜੀ ਦੇ ਭਾਗ 3 ਵਿਚ ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਸਿਯਾ ਵਿਚ womenਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸਿੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ

ਮੇਰੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਡਬਲਯੂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿੰਗਡਮ ਇੰਟਰਲਾਈਨਰ ਪੜ੍ਹੋ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿ. ਵਰਲਡ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਕਿੰਗਡਮ ਇੰਟਰਲਾਈਨਰ ਦੇ ਵੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਂ ਵੀ ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

“ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ”

“ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੀ ਬੀਜੋ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਨਾ ਦਿਓ।” - ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 11: 6. [Ws 37/09 p.20 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 8 - ਨਵੰਬਰ 09 - ਨਵੰਬਰ 15, 2020] ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਲੇਖ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਮੰਗਲਵਾਰ, 3 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਜੇ.ਡਬਲਯੂ

"ਇਸ ਲਈ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ:" ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਦਿਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. " ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ” (ਨਹਮਯਾਹ 2: 2 ਐਨਡਬਲਯੂਟੀ) ਅੱਜ ਦਾ ਜੇਡਬਲਯੂ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਟਿ videosਬ ਵਿਡੀਓਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ. ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਫੀਚਰਡ ਲੜੀ

ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ:

English简体中文DanskNederlandsFilipinoSuomiFrançaisDeutschItaliano日本語한국어ພາສາລາວPolskiPortuguêsਪੰਜਾਬੀРусскийEspañolKiswahiliSvenskaதமிழ்TürkçeУкраїнськаTiếng ViệtZulu

ਲੇਖਕ ਦੇ ਪੰਨੇ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਵਿਸ਼ੇ

ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਲੇਖ