“ਯਹੋਵਾਹ… ਨਿਮਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।” sਜ਼ਜ਼ਾਮ ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ: ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ

[ਡਬਲਯੂ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ / ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਪੀ.ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਸਟੱਡੀ ਆਰਟੀਕਲ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ. ਅਕਤੂਬਰ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. - ਨਵੰਬਰ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.

ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲੇਖ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ:

 1. ਨਿਮਰਤਾ ਕੀ ਹੈ?
 2. ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
 3. ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਨਿਮਰਤਾ ਕੀ ਹੈ?

ਕਹਾਉਤਾਂ 11: 2 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਕੀ ਹੰਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ? ਫੇਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆਵੇਗੀ; ਪਰ ਸਿਆਣਪ ਹਲੀਮਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ” ਕਹਾਉਤਾਂ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਧਰਤੀ ਦਾ ਘਮੰਡ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਮਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਗਾ।”

ਪੈਰਾ 3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਿਲਪੀਨਜ਼ 2: 3-4 ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਨਿਮਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ”. ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ "ਵਧੀਆ" "ਰੈਂਕ, ਸਟੇਟਸ ਜਾਂ ਗੁਣਕਤਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ" ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕ ਨਿਮਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਜਾਂ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੱਤੀ ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ: ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਚੇਲੇ ਫ਼ਰੀਸੀ ਸੋਚ ਦੇ avoidੰਗ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ “ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ” ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ, ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੇ ਸਨ. ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, “ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹੋ… ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ” ਅਤੇ “ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ [ਸੇਵਕ, ਸ਼ਾਬਦਿਕ: ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ] ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" (ਮੈਥਿ X ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.) ਉਸਨੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਨਿਮ੍ਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਰ ਬਣਾਵੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ”। (ਮੱਤੀ 23: 2)

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਨਿਮਰ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਆਓ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੀ ਫਿਲਪਿਅਨਜ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਉਹ ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਲੇਖ.

ਦੇ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਫ਼ਿਲਿੱਪੀਆਂ 2: 3-4 ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ:

“ਸਵੈ-ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾੜੋ”.

“ਮੰਨਣਾ” ਹੈ “ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ” ਕਰਨਾ ਅਤੇ “ਉੱਚੇ ਆਦਰ ਨਾਲ” ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਅਰਥ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਲੇਖ ਜੋ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. "ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ" ਯੂਨਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ "ਤੋਂ ਪਰੇ". ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ: “ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਰੇ ਹੋਣ.”

ਦਰਅਸਲ, ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਆਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਭੌਤਿਕ wayੰਗ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦੀ ਅਟੁੱਟਪਣ ਸਮੇਤ, ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਆਮਦਨੀ ($ ਜਾਂ £ ਜਾਂ €, ਆਦਿ) ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੰਗੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ (ਸਤਿਕਾਰ) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਥੀ ਕੁਝ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਨਾ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਕ ਸਫਲ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਭਾਵੇਂ ਪਤਨੀ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਸੱਚੀ ਨਿਮਰਤਾ ਮਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ. ਇਕ ਨਿਮਾਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਨਿਮਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਘਮੰਡੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹੈ. ਪੈਰਾ 8 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:

“ਨਿਮਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਪਤਰਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। (ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਪੀਟਰ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਪੜ੍ਹੋ) ".

ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਪੀਟਰ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ: "ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਹੇਠਾਂ ਨਿਮਰ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰੇ." ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਪੈਰਾ ਵਿਚ “ਆਓ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਬਣੋ” 9:

“ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਿਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ wayੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ "ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਕੋਮਲ ਰਹਿਮ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ" ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ.

ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ.

ਇੱਕ ਭੈਣ[ਮੈਨੂੰ] ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਤਿਆਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੇਕਿਆ ਗਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ “ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੌਕਰ ਹੋ?”ਡੈਨੀਅਲ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਤੇ ਡੈਨੀਅਲ ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. (ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ) ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ; ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਸਕੀ ਬਿਆਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ (ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ.rd ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦਾ ਸਾਲ ਉਸਦਾ ਐਕਸ ਐਨ ਐਮ ਐਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀrd ਸਾਲ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦਾ 11 ਸੀth ਸਾਲ [ii] ). ਉਸਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਦਾਨੀਏਲ ਨਬੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਯਹੋਵਾਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ”! ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡੈਨੀਅਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਸੰਗਠਨ ਨਿਮਰਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?

ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ?[iii]

ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛੇਕੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ੈਰ-ਸ਼ਾਸਕੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ?[iv] ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਚਰਚਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?

ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਾਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਲੇਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਹਾਲਾਤ ਹਨ (ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸਕਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ:

 • ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ
 • ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ
 • ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 13 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਸਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ,” ਜੇਸਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ”. ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸੱਚੇ ਹੋਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇਸਨ ਨਾਮ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੁਨਰ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ.

ਸਿੱਟਾ

ਇਹ ਲੇਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਲਈ ਨਿਮਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਮੌਕਾ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਮਾਗੇਡਨ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸਫਲ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ. ਕੀ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

_________________________________________________________

[ਮੈਨੂੰ] ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਛੇਕਿਆ ਗਿਆ ਭੈਣ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਲੇਖਕ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

[ii] ਰੀ ਡੈਨੀਅਲ ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ: ਐਕਸ.ਐਨ.ਐਮ.ਐਕਸ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿਤਾਬ, p46 ਚੈਪਟਰ 4 ਅਤੇ ਪੈਰਾ 2, ਵਾਚਟਾਵਰ, ਬਾਈਬਲ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਕਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ 1999 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ.

[iii] ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਖੋਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ.

[iv] ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਛੇਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਆਪਕ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਲੇਖ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. https://jwfacts.com/watchtower/disfellowship-shunning.php

ਤਾਦੁਆ

ਟਡੂਆ ਦੁਆਰਾ ਲੇਖ.
  2
  0
  ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ.x