ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਅਰੰਭਕ ਈਸਾਈ ਕਲੀਸਿਯਾ

ਮੱਤੀ 1: 18-20 ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਰਿਯਮ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ. “ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰਿਯਮ ਦਾ ਯੂਸੁਫ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਕਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈਆਂ। 19 ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਯੂਸੁਫ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਰਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ. 20 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਵੇਖੋ! ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ: “ਯੂਸੁਫ਼, ਦਾ Davidਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮਰਿਯਮ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈ।” ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਮਰਿਯਮ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.

ਮੱਤੀ 3:16 ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, “ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਤੁਰੰਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ; ਅਤੇ, ਦੇਖੋ! ਅਕਾਸ਼ ਖੁਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ” ਇਹ ਸਵਰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਸਪਸ਼ਟ ਮਾਨਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ.

ਲੂਕਾ 11:13 ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ. ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ. ਹੁਣ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ “ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਦੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ!". ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ! ਪਰ ਕਿਸ ਲਈ? ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਸੰਦਰਭ, ਲੂਕਾ 11: 6, ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਆਇਆ.

ਲੂਕਾ 12: 10-12 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਵਾਲਾ ਹੈ. ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਫ਼ਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 11 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ; 12 ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗੀ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ”

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਜੋ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਫ਼ਰ ਨਾ ਬੋਲੋ. ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਲਜ਼ਬਬ ਤੋਂ ਹੈ (ਮੱਤੀ 12:24)।

ਦੂਜਾ, ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ "ਸਿਖਾਓ" ਹੈ "ਡੀਡਾਸਕੋ”, ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ“ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਏਗਾ”. (ਲਗਭਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਸਾਈ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ). ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲਿਖਤ ਦੇ ਉਲਟ. (ਯੂਹੰਨਾ 14:26 ਵਿਚ ਸਮਾਂਤਰ ਵੇਰਵਾ ਦੇਖੋ).

ਯੂਹੰਨਾ 20:22 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ,ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਡਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: "ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ" ". ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ. ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਸੀ.

ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਪਹਾਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਵਿਖੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਸੀ. ਕਰਤੱਬ 1: 8 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ “ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ….” ਇਹ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚ ਹੋਇਆ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2: 1-4 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ “ਜਦੋਂ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, 2 ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਇਕ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਰ ਭਰ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਨ. ਬੈਠੇ. 3 ਅਤੇ ਜੀਭਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, 4 ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ. ਬੋਲਣਾ ".

ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁ continueਲੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੁ Christiansਲੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ. ਰਸੂਲ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ (ਜੋਅਲ 2:28 ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ) ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ “ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ.

ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁ earlyਲੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਸੂਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਸੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੀਮਤ ਵੰਡ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਈਮਨ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ. ਕਰਤੱਬ 8: 14-20 ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ “ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਰਹੀਣ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ; 15 ਅਤੇ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ. 16 ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਸੀ। 17 ਤਦ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ. 18 ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਮonਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਰਸੂਲ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ 19 ਕਿਹਾ: “ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂਗਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ।” 20 ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਤੇਰੀ ਚਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਮੁਫਤ ਦਾਤ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ ”.

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 9:17 ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਹਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ. ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੌਲੁਸ ਸੀ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਸੂਲ ਪੌਲੁਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ. ”ਇਸ ਲਈ ਅੰਨਿਆਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ:“ ਸੌਲੁਸ, ਭਰਾ, ਪ੍ਰਭੂ, ਯਿਸੂ, ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕੋਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੋ. ”

ਮੁ Actsਲੇ ਕਲੀਸਿਯਾ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 11: 15-17 ਵਿਚ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ. ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਹਾਉਣ ਦਾ ਉਹ. ਇਸ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਕਲੀਸਿਯਾ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ. “ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ. 16 ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, 'ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓਗੇ।' 17 ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮੁਫਤ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂ? "”.

ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ ਦਾਤ

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 20:28 ਵਿੱਚ “ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਝੁੰਡ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ [ਸ਼ਾਬਦਿਕ, 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ] ਚਰਵਾਹੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੰਡਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ [ਪੁੱਤਰ] ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ. ਇਸ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:11 ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ "ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਰਸੂਲ, ਕੁਝ ਨਬੀ ਵਜੋਂ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਜੋਂ, ਕੁਝ ਅਯਾਲੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ”.

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱ reasonableਣਾ ਵਾਜਬ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ “ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ” ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ. ਇਸ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, 1 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 4:14 ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, “ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉਪਹਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸੀ. ਖ਼ਾਸ ਤੋਹਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ “ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ”

ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 18: 24-26 ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ, ਅਪੁੱਲੋਸ ਦਾ। “ਅਲੇਕੈਜੂਲਰੀਆ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਅਲਾਪਲੋਸ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਯਹੂਦੀ, ਇਕ ਚਰਚਿਤ ਆਦਮੀ, ਅਫ਼ਸੁਸ ਆਇਆ; ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸੀ. 25 ਇਸ [ਆਦਮੀ] ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। 26 ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਸਿੱਲਾ ਅਤੇ ਅਕੂਈਲਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ .ੰਗ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ.

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਪੁੱਲੋਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਲ ਬਪਤਿਸਮੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ teachingੰਗ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਪੋਲੋਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ? ਇਹ ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਿਸਕਿੱਲਾ ਅਤੇ ਅਕੁਇਲਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਗਿਆ? ਇਕ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ, ਨਾ ਕਿ ਧਰਮ-ਤਿਆਗੀ ਵਜੋਂ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਧਰਮ-ਤਿਆਗੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 19: 1-6 ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਲ ਪੌਲੁਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਅਫ਼ਸੁਸ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸੁਸ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ: “ਪੌਲੁਸ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਅਫ਼ਸੁਸ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਚੇਲੇ ਮਿਲੇ; 2 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ?”ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ:“ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ”3 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ:“ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਸੀ? ”ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ:“ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਵਿਚ। ”4 ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ [ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ] ਬਪਤਿਸਮੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, ਅਰਥਾਤ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ।” 5 ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। 6 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ". ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਅਗੰਮ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ.

ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ

ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 3:16 ਵਿਚ ਉਸ ਕਥਨ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:16 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੋ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ? ”. ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ (ਨਾਓਸ) ਕਿਵੇਂ ਸਨ? ਉਹ ਵਾਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੱਸਦੀ ਸੀ. (1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 6:19 ਵੀ ਦੇਖੋ).

1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 12: 1-31 ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਵਿਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਛਾਣ ਸਕਿਆ. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਆਇਤ 3 ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ “ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ: "ਯਿਸੂ ਸਰਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ!" ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ: "ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ!" ਸਿਵਾਏ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ".

ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ.

 • ਕੀ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?
 • ਕੀ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ?
 • ਕੀ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?
 • ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ?

ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲਗ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ. ਜ਼ਬੂਰ 2: 11-12 ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ “ਡਰ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਹੋ. ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਤੋਂ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਵੋ ”.

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘਰ-ਬਾਰ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਕੀ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਝਿਜਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁ attentionਲਾ ਧਿਆਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਲਾਭਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ

1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 12: 4-6 ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ,ਹੁਣ ਤੋਹਫੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ; 5 ਇੱਥੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੇਵਕਾਈਆ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ; 6 ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਰੱਬ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਆਇਤ 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 12: 7 ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:ਪਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਕਸਦ ਲਈ". ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੋਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ. ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੀ. ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਅੱਗੋਂ, ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਉਪਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ: ਕੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿਸੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਲੋਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਜੀਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਬ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ “ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਕਸਦ” ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਧਰਮ ਲਈ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ? (ਯੂਹੰਨਾ 4: 24-26 ਦੇਖੋ). ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ "ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਦੇਖ" ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ “ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਕਸਦ” ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਫ਼ ਪੂਜਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ (ਯਾਕੂਬ 1:27).

1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 14: 3 ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਿਰਫ ਏ “ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਕਸਦ” ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ [ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ] ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ”. 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 14:22 ਵੀ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ”

ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1: 13-14 ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਟੋਕਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ. “ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ [ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ], ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਮੋਹਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ". ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਕੀ ਸੀ? ਕੁਝ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸਨ,ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ”.

ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਰਸੂਲ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਤੀਤੁਸ ਨੂੰ ਤੀਤੁਸ 3: 5-7 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ “ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ... ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੋਲ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਧਰਮੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ. ”

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2: 4 ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਰਸੂਲ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ: “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੋਰਟੰਟ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ".

ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ 1 ਪਤਰਸ 1: 1-2 ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ. ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ,ਪਤਰਸ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਕ ਰਸੂਲ, ਪੁੰਤੁਸ, ਗਲਾਤੀਆ, ਕੈਪਪਾਕਸੀਆ, ਏਸ਼ੀਆ, ਅਤੇ ਬਿਰਾਕੀਆ ਵਿਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਪਿਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ: ". ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ.

ਸਿੱਟੇ

 • ਈਸਾਈ ਸਮੇਂ ਵਿਚ,
  • ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ.
   • ਯਿਸੂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਰਿਯਮ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ
   • ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਸੀਹਾ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੋ
   • ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਦੁਆਰਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੋ
   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ
   • ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ
   • ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ
   • ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ
   • ਚਰਵਾਹੇ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੋਹਫੇ
   • ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਉਪਹਾਰ
   • ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਕਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨੇ ਹਨ
   • ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੰਨਣਾ
   • ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਕਸਦ ਲਈ
   • ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ
   • ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਤੇ ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚੇਲੇ, ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੂੰ ਵੀ
   • ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੰਘਿਆ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀ
   • ਜਿਵੇਂ ਈਸਾਈ ਪੂਰਵ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

 • ਉਠ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
  • ਅੱਜ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?
  • ਕੀ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਦੁਆਰਾ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
  • ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ?
  • ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ?
  • ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਲਈ?

ਤਾਦੁਆ

ਟਡੂਆ ਦੁਆਰਾ ਲੇਖ.
  5
  0
  ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ.x