ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ພະຍານພະເຢໂຫວາຂັດຂວາງການເຂົ້າຫາພະເຈົ້າໃນຖານະເປັນພໍ່.

ຖ້າໂອກາດໃດກໍ່ຕາມ, ເຈົ້າໄດ້ຕິດຕາມວິດີໂອຂອງຂ້ອຍກ່ຽວກັບ Trinity, ເຈົ້າຈະຮູ້ວ່າຄວາມກັງວົນຕົ້ນຕໍຂອງຂ້ອຍກັບຄໍາສອນແມ່ນວ່າມັນຂັດຂວາງຄວາມສໍາພັນທີ່ເຫມາະສົມລະຫວ່າງພວກເຮົາໃນຖານະເປັນລູກຂອງພຣະເຈົ້າແລະພຣະບິດາເທິງສະຫວັນໂດຍການບິດເບືອນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາ. ລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ມັນສອນພວກເຮົາວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈົ້າຜູ້ມີລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ແລະພວກເຮົາຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດເປັນພຣະບິດາຂອງພວກເຮົາ, ດັ່ງນັ້ນພຣະເຢຊູຈຶ່ງເປັນພຣະບິດາຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ພຣະອົງບໍ່ແມ່ນ, ເພາະວ່າພຣະອົງຫມາຍເຖິງລູກຂອງພຣະເຈົ້າເປັນອ້າຍນ້ອງຂອງພຣະອົງ. ແລະພຣະວິນຍານບໍລິສຸດກໍເປັນພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງຣິດທານຸພາບສູງສຸດ, ແລະພຣະເຈົ້າຊົງເປັນພຣະບິດາຂອງເຮົາ, ແຕ່ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດບໍ່ແມ່ນພຣະບິດາຂອງເຮົາ ຫລືເປັນພີ່ນ້ອງຂອງເຮົາ, ແຕ່ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຂອງເຮົາ. ໃນປັດຈຸບັນຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເຂົ້າໃຈພຣະເຈົ້າເປັນພຣະບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ແລະພຣະເຢຊູເປັນນ້ອງຊາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເປັນຜູ້ຊ່ວຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າພຣະເຈົ້າເປັນພຣະບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈົ້າ, ພຣະເຢຊູເປັນພຣະບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ແລະພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເປັນດັ່ງນັ້ນ. ນັ້ນບໍ່ມີຄວາມຫມາຍ. ເປັນ​ຫຍັງ​ພະເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ໃຊ້​ຄວາມ​ສຳພັນ​ຂອງ​ມະນຸດ​ທີ່​ເຂົ້າ​ໃຈ​ໄດ້​ຢ່າງ​ສົມ​ບູນ​ແລະ​ກ່ຽວ​ພັນ​ກັນ​ຄື​ກັບ​ພໍ່​ກັບ​ລູກ​ເພື່ອ​ອະທິບາຍ​ຕົວ​ເອງ ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມັນ​ສັບສົນ​ໝົດ​ໄປ? ຂ້າພະເຈົ້າຫມາຍຄວາມວ່າ, ພໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໂດຍລູກໆຂອງລາວ, ເພາະວ່າລາວຕ້ອງການທີ່ຈະຖືກຮັກຈາກພວກເຂົາ. ແນ່ນອນວ່າພະເຢໂຫວາພະເຈົ້າ, ໃນສະຕິປັນຍາອັນເປັນນິດຂອງພະອົງ, ສາມາດຊອກຫາວິທີທີ່ຈະອະທິບາຍພະອົງເອງໃນເງື່ອນໄຂທີ່ເຮົາເປັນມະນຸດສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້. ແຕ່ Trinity ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນແລະຟັງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາວ່າພຣະເຈົ້າຜູ້ມີອໍານາດສູງສຸດແມ່ນໃຜ.

ສິ່ງໃດກໍ່ຕາມທີ່ຂັດຂວາງຫຼືບິດເບືອນຄວາມສໍາພັນຂອງພວກເຮົາກັບພຣະເຈົ້າໃນຖານະເປັນພຣະບິດາຂອງພວກເຮົາກາຍເປັນການໂຈມຕີຕໍ່ການພັດທະນາຂອງເຊື້ອສາຍທີ່ສັນຍາໄວ້ໃນສວນເອເດນ - ເມັດທີ່ຈະທໍາລາຍງູຢູ່ໃນຫົວ. ເມື່ອຈໍານວນລູກຂອງພຣະເຈົ້າຄົບຖ້ວນສົມບູນ, ການປົກຄອງຂອງຊາຕານກໍມາຮອດຈຸດຈົບຂອງມັນ, ແລະການສິ້ນສຸດຂອງຕົວຕົນກໍບໍ່ຢູ່ໄກ, ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງເຮັດທຸກສິ່ງເພື່ອສະກັດກັ້ນຄວາມສຳເລັດຂອງປະຖົມມະການ 3:15.

“ ແລະເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າແລະຜູ້ຍິງກາຍເປັນສັດຕູກັນລະຫວ່າງລູກຫລານແລະເຊື້ອສາຍຂອງເຈົ້າ. ທ່ານຈະ ທຳ ລາຍຫົວຂອງທ່ານແລະທ່ານຈະຕີລາວໃນສົ້ນຕີນ.” (ປະຖົມມະການ 3:15)

ເຊື້ອສາຍຫຼືເຊື້ອສາຍນັ້ນມຸ່ງໃສ່ພຣະເຢຊູ, ແຕ່ຕອນນີ້ພະເຍຊູຢູ່ໄກກວ່າທີ່ພະອົງຈະເອື້ອມອອກໄດ້ ສະນັ້ນ ພະອົງຈຶ່ງສຸມໃສ່ຜູ້ທີ່ຖືກປະຖິ້ມເຊິ່ງເປັນລູກຂອງພະເຈົ້າ.

ບໍ່​ມີ​ທັງ​ຊາວ​ຢິວ ຫຼື​ຊາວ​ກຣີກ, ຂ້າ​ໃຊ້​ຫຼື​ອິດ​ສະ​ລະ, ຊາຍ​ຫຼື​ຍິງ, ເພາະ​ວ່າ​ທ່ານ​ທັງ​ປວງ​ເປັນ​ອັນ​ໜຶ່ງ​ດຽວ​ກັນ​ໃນ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ. ແລະ ຖ້າ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ຂອງ​ພຣະຄຣິດ ເຈົ້າ​ກໍ​ເປັນ​ເຊື້ອສາຍ​ຂອງ​ອັບຣາຮາມ ແລະ​ເປັນ​ມໍລະດົກ​ຕາມ​ຄຳ​ສັນຍາ. (ຄາລາຊີ 3:28, 29)

“ແລະ ມັງກອນ​ກໍ​ຄຽດ​ຮ້າຍ​ຍິງ​ນັ້ນ, ແລະ​ອອກ​ໄປ​ເຮັດ​ສົງຄາມ​ກັບ​ເຊື້ອສາຍ​ທີ່​ຍັງ​ເຫຼືອ​ຢູ່, ຜູ້​ທີ່​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ພຣະບັນຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ​ມີ​ວຽກ​ງານ​ເປັນ​ພະຍານ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຢຊູ.” (ຄຳປາກົດ 12:17)

ສໍາລັບຄວາມລົ້ມເຫລວທັງຫມົດຂອງພວກເຂົາ, ນັກສຶກສາຄໍາພີໄບເບິນໃນ 19th ສະຕະວັດໄດ້ປົດປ່ອຍຕົນເອງຈາກຄໍາສອນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງ Trinity ແລະ Hellfire. ໂຊກດີສໍາລັບຜີປີສາດ, ແຕ່ໂຊກບໍ່ດີສໍາລັບພະຍານພະເຢໂຫວາ 8.5 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກໃນທຸກມື້ນີ້, ລາວພົບວິທີອື່ນທີ່ຈະຂັດຂວາງຄວາມສໍາພັນຂອງຄລິດສະຕຽນແທ້ກັບພໍ່. JF Rutherford ຍຶດ​ເອົາ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ພິມ​ຈຳ​ໜ່າຍ​ຂອງ​ຫໍສັງເກດການ​ໃນ​ປີ 1917 ແລະ​ບໍ່​ດົນ​ກໍ​ໄດ້​ປະກາດ​ຄຳ​ສອນ​ທີ່​ຜິດໆ​ຂອງ​ລາວ; ບາງທີສິ່ງທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດແມ່ນຄໍາສອນຂອງ 1934 ຂອງແກະອື່ນໆຂອງໂຢຮັນ 10:16 ໃນຖານະທີ່ເປັນຄລິດສະຕຽນຊັ້ນມັດທະຍົມທີ່ບໍ່ແມ່ນຜູ້ຖືກເຈີມ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ກິນເຄື່ອງໝາຍ ແລະບໍ່ໄດ້ຖືວ່າຕົນເອງເປັນລູກຂອງພຣະເຈົ້າ, ແຕ່ເປັນເພື່ອນຂອງລາວເທົ່ານັ້ນ ແລະບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນສາຍສຳພັນທີ່ມີພັນທະສັນຍາໃດໆກັບພຣະເຈົ້າ (ບໍ່ມີການຊົງເຈີມດ້ວຍວິນຍານບໍລິສຸດ) ຜ່ານທາງພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ຄໍາສອນນີ້ສ້າງບັນຫາຈໍານວນຫນຶ່ງສໍາລັບຄະນະກໍາມະການສິດສອນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ມີການສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບພຣະເຈົ້າທີ່ເອີ້ນຊາວຄຣິດສະຕຽນວ່າ "ເພື່ອນ" ໃນພຣະຄໍາພີຂອງຄຣິສຕຽນ. ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງ​ຈາກ​ພຣະ​ກິດ​ຕິ​ຄຸນ​ຈົນ​ເຖິງ​ການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຕໍ່​ໂຢ​ຮັນ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ຂອງ​ພໍ່​ແລະ​ລູກ​ລະ​ຫວ່າງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ແລະ​ສາ​ນຸ​ສິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ. ມີ​ພະ​ຄຳພີ​ຂໍ້​ໜຶ່ງ​ຢູ່​ໃສ​ທີ່​ພະເຈົ້າ​ເອີ້ນ​ຄລິດສະຕຽນ​ວ່າ​ເປັນ​ໝູ່​ຂອງ​ພະອົງ? ຄົນດຽວທີ່ລາວເອີ້ນເປັນເພື່ອນສະເພາະແມ່ນອັບລາຫາມ ແລະລາວບໍ່ແມ່ນຄລິດສະຕຽນແຕ່ເປັນຊາວເຮັບເຣີພາຍໃຕ້ພັນທະສັນຍາຂອງກົດໝາຍຂອງໂມເຊ.

ເພື່ອ​ສະແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ມັນ​ເປັນ​ຕາ​ຕະຫຼົກ​ຫຼາຍ​ສໍ່າ​ໃດ​ເມື່ອ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ຂຽນ​ປະຈຳ​ຢູ່​ສຳນັກງານ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ຫໍສັງເກດການ ພະຍາຍາມ​ຊີ້​ບອກ​ຄຳ​ສອນ “ເພື່ອນ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ” ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຂ້ອຍ​ຂໍ​ສະເໜີ​ສະບັບ​ເດືອນ​ກໍລະກົດ ປີ 2022 ໃຫ້​ເຈົ້າ. The Watchtower. ໃນ​ໜ້າ 20 ເຮົາ​ມາ​ທີ່​ບົດ​ຄວາມ​ສຶກສາ 31 “ຈົ່ງ​ຮັກສາ​ສິດທິ​ພິເສດ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໃນ​ການ​ອະທິດຖານ”. ຫົວຂໍ້ແມ່ນເອົາມາຈາກຄໍາເພງ 141: 2 ແລະອ່ານວ່າ: "ຂໍໃຫ້ຄໍາອະທິຖານຂອງຂ້ອຍເປັນເຄື່ອງຫອມທີ່ກຽມໄວ້ຕໍ່ຫນ້າເຈົ້າ."

ໃນ​ຂໍ້ 2 ຂອງ​ການ​ສຶກສາ ເຮົາ​ໄດ້​ບອກ​ວ່າ: “ຄຳ​ອ້າງ​ຂອງ​ດາວິດ​ຕໍ່​ເຄື່ອງ​ຫອມ​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ລາວ​ຢາກ​ໃຫ້​ຄິດ​ຢ່າງ​ຮອບຄອບ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ທີ່​ລາວ​ຈະ​ເວົ້າ. ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຂອງພຣະອົງ. "

ນີ້ແມ່ນຄໍາອະທິດຖານທີ່ສົມບູນຕາມຄໍາແປໂລກໃຫມ່.

ໂອ້ ພະ​ເຢໂຫວາ, ຂ້າພະເຈົ້າໂທຫາທ່ານ.
ມາໄວເພື່ອຊ່ວຍຂ້ອຍ.
ຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ເມື່ອຂ້ອຍໂທຫາເຈົ້າ.
2 ຂໍ​ໃຫ້​ຄຳ​ອະ​ທິ​ຖານ​ຂອງ​ຂ້າ​ນ້ອຍ​ເປັນ​ດັ່ງ​ເຄື່ອງ​ຫອມ​ທີ່​ໄດ້​ຕຽມ​ໄວ້​ຕໍ່​ໜ້າ​ທ່ານ,
ມື​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຍົກ​ຂຶ້ນ​ຄື​ກັບ​ການ​ຖວາຍ​ເມັດ​ພືດ​ໃນ​ຕອນ​ແລງ.
3 ສະຖານີປ້ອງກັນປາກຂອງຂ້ອຍ, ໂອ້ ພະ​ເຢໂຫວາ,
ຈົ່ງ​ຕັ້ງ​ໂມງ​ໄວ້​ເທິງ​ປະຕູ​ປາກ​ຂອງ​ຂ້ອຍ.
4 ຢ່າ​ໃຫ້​ໃຈ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ມຸ່ງ​ໄປ​ຫາ​ສິ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ດີ,
ແບ່ງປັນການກະທຳອັນຊົ່ວຊ້າກັບຄົນຊົ່ວ;
ຂໍ​ໃຫ້​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ເຄີຍ​ຊື່ນ​ຊົມ​ກັບ​ອາ​ຫານ​ໂປດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.
5 ຖ້າຄົນຊອບທຳຕີຂ້ອຍ, ມັນຈະເປັນການກະທໍາຂອງຄວາມຮັກທີ່ສັດຊື່;
ຖ້າ​ຫາກ​ເຂົາ​ຕິ​ຕຽນ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ, ມັນ​ຈະ​ເປັນ​ຄື​ກັບ​ນ​້​ໍາ​ມັນ​ເທິງ​ຫົວ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ,
ເຊິ່ງຫົວຂອງຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍປະຕິເສດ.
ຄໍາອະທິຖານຂອງຂ້ອຍຈະສືບຕໍ່ເຖິງແມ່ນວ່າໃນໄລຍະໄພພິບັດຂອງພວກເຂົາ.
6 ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຖືກ​ຖິ້ມ​ລົງ​ຈາກ​ໜ້າ​ຜາ,
ປະຊາຊົນ​ຈະ​ໃສ່ໃຈ​ກັບ​ຖ້ອຍຄຳ​ຂອງ​ເຮົາ ເພາະ​ເປັນ​ສຸກ.
7 ເໝືອນ​ດັ່ງ​ເມື່ອ​ມີ​ຄົນ​ໄຖ​ດິນ​ແຕກ.
ສະນັ້ນ ກະດູກ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ຖືກ​ກະຈັດ​ກະຈາຍ​ຢູ່​ປາກ​ຂຸມຝັງສົບ.
8 ແຕ່ຕາຂອງຂ້ອຍເບິ່ງໄປຫາເຈົ້າ, ໂອ້ ອົງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ອົງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ.
ໃນເຈົ້າຂ້ອຍໄດ້ເອົາບ່ອນລີ້ໄພ.
ຢ່າເອົາຊີວິດຂອງຂ້ອຍໄປ.
9 ປົກປ້ອງຂ້າພະເຈົ້າຈາກຄາງກະໄຕຂອງຈັ່ນຈັບທີ່ເຂົາເຈົ້າວາງໄວ້ສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າ,
ຈາກ​ບ້ວງ​ແຮ້ວ​ຂອງ​ຄົນ​ຊົ່ວ.
10 ຄົນ​ຊົ່ວ​ຈະ​ຕົກ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຕາໜ່າງ​ຂອງ​ຕົນ​ພ້ອມ​ກັນ
ໃນຂະນະທີ່ຂ້ອຍຜ່ານໄປຢ່າງປອດໄພ.
(ຄຳ ເພງ 141: 1-10)

ເຈົ້າເຫັນຄຳວ່າ “ພໍ່” ຢູ່ບ່ອນໃດ? ດາວິດ​ອ້າງ​ເຖິງ​ພຣະ​ນາມ​ສາມ​ເທື່ອ​ໃນ​ການ​ອະ​ທິ​ຖານ​ສັ້ນ​ນີ້, ແຕ່​ບໍ່​ເຄີຍ​ອະ​ທິ​ຖານ​ເທື່ອ​ໃດ​ທີ່​ເພິ່ນ​ເອີ້ນ​ເພິ່ນ​ວ່າ “ພໍ່”. (ໂດຍວິທີທາງການ, ຄໍາວ່າ "ອະທິປະໄຕ" ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນພາສາເຫບເລີຕົ້ນສະບັບ. ມັນອາດເປັນຍ້ອນວ່າວິທີການຂອງມະນຸດທີ່ຈະມາເປັນລູກລ້ຽງຂອງພຣະເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນມາຮອດບໍ? ປະຕູນັ້ນຖືກເປີດໂດຍພຣະເຢຊູ. John ບອກ​ພວກ​ເຮົາ​ວ່າ:

“ຢ່າງ ໃດ ກໍ ຕາມ, ຕໍ່ ທຸກ ຄົນ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ພຣະ ອົງ, ພຣະ ອົງ ໄດ້ ໃຫ້ ສິດ ອໍາ ນາດ ທີ່ ຈະ ກາຍ ເປັນ ລູກໆ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ, ເພາະ ວ່າ ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ສະ ແດງ ຄວາມ ເຊື່ອ ໃນ ພຣະ ນາມ ຂອງ ພຣະ ອົງ. ແລະ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ເກີດ​ມາ, ບໍ່​ແມ່ນ​ມາ​ຈາກ​ເລືອດ​ຫຼື​ຈາກ​ຄວາມ​ປາ​ຖະ​ຫນາ​ທາງ​ເນື້ອ​ຫນັງ​ຫຼື​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຂອງ​ມະ​ນຸດ, ແຕ່​ວ່າ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ.” (ໂຢຮັນ 1:12, 13)

ແຕ່​ນັກ​ຂຽນ​ບົດ​ຄວາມ​ສຶກສາ​ຂອງ​ຫໍສັງເກດການ​ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ​ກັບ​ຄວາມ​ຈິງ​ເລື່ອງ​ນັ້ນ ແລະ​ຢາກ​ໃຫ້​ເຮົາ​ເຊື່ອ​ວ່າ “ການ​ອ້າງ​ເຖິງ​ເຄື່ອງ​ຫອມ​ຂອງ​ດາວິດ​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ລາວ​ຢາກ​ໃຫ້​ຄິດ​ຢ່າງ​ຮອບຄອບ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ທີ່​ລາວ​ຈະ​ເວົ້າ. ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຂອງພຣະອົງ. "

ດັ່ງນັ້ນເລື່ອງໃຫຍ່ແມ່ນຫຍັງ? ຂ້ອຍສ້າງພູອອກຈາກ molehill ບໍ? ຮັບຜິດຊອບກັບຂ້ອຍ. ຈື່ໄວ້ວ່າ, ພວກເຮົາກໍາລັງລົມກັນກ່ຽວກັບວ່າອົງການເປັນແນວໃດ, ບໍ່ວ່າຈະໂດຍເຈດຕະນາຫຼືບໍ່ຕັ້ງໃຈ, ສະກັດກັ້ນພະຍານພະຍານຈາກການມີຄວາມສໍາພັນໃນຄອບຄົວທີ່ເຫມາະສົມກັບພະເຈົ້າ. ຄວາມ​ສຳພັນ​ທີ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ອາດ​ຈະ​ເພີ່ມ, ເປັນ​ສິ່ງ​ຈຳ​ເປັນ​ສຳ​ລັບ​ຄວາມ​ລອດ​ຂອງ​ລູກໆ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ດັ່ງນັ້ນຕອນນີ້ພວກເຮົາມາຮອດວັກ 3.

“ເມື່ອ​ເຮົາ​ອະທິດຖານ​ເຖິງ​ພະ​ເຢໂຫວາ ເຮົາ​ຄວນ​ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ການ​ເປັນ ຄຸ້ນ​ເຄີຍ​ເກີນ​ໄປ. ແທນທີ່ຈະ, ພວກເຮົາອະທິຖານດ້ວຍທັດສະນະຄະຕິທີ່ມີຄວາມເຄົາລົບຢ່າງເລິກເຊິ່ງ.”

ແມ່ນ​ຫຍັງ? ເດັກນ້ອຍບໍ່ຄວນຈະຄຸ້ນເຄີຍກັບພໍ່ຂອງລາວເກີນໄປບໍ? ເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະຄຸ້ນເຄີຍກັບນາຍຈ້າງຂອງເຈົ້າຫຼາຍເກີນໄປ. ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະຄຸ້ນເຄີຍກັບຜູ້ນໍາຂອງປະເທດຂອງທ່ານຫຼາຍເກີນໄປ. ເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະຄຸ້ນເຄີຍກັບກະສັດຫຼາຍເກີນໄປ. ແຕ່ພໍ່ຂອງເຈົ້າ? ເຈົ້າເຫັນ, ເຂົາເຈົ້າຢາກໃຫ້ເຈົ້າຄິດເຖິງພຣະເຈົ້າໃນຖານະເປັນພໍ່ເທົ່ານັ້ນໃນແບບທີ່ເປັນທາງການ, ຄືກັບຫົວຂໍ້. ເຊັ່ນດຽວກັບກາໂຕລິກອາດຈະໂທຫາພໍ່ປະໂລຫິດຂອງລາວ. ມັນເປັນທາງການ. ສິ່ງ​ທີ່​ອົງການ​ຕ້ອງການ​ແທ້ໆແມ່ນ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ຢ້ານຢຳ​ພະເຈົ້າ​ຄື​ກັບ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ກະສັດ. ສັງເກດສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເວົ້າໃນວັກ 3 ຂອງບົດຄວາມ:

ຄິດກ່ຽວກັບນິມິດທີ່ຫນ້າອັດສະຈັນທີ່ເອຊາຢາ, ເອເຊກຽນ, ດານີເອນ, ແລະໂຢຮັນໄດ້ຮັບ. ວິໄສທັດເຫຼົ່ານັ້ນແຕກຕ່າງຈາກອັນອື່ນ, ແຕ່ພວກມັນມີບາງຢ່າງທີ່ຄືກັນ. ພວກເຂົາທັງຫມົດພັນລະນາ ພະ​ເຢໂຫວາ​ເປັນ​ກະສັດ​ທີ່​ຍິ່ງໃຫຍ່. ເອຊາອີ “ໄດ້​ເຫັນ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ນັ່ງ​ເທິງ​ບັນລັງ​ທີ່​ສູງ​ແລະ​ສູງ.” (ເອຊາອີ 6:1-3) ເອເຊກຽນ​ເຫັນ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ນັ່ງ​ຢູ່​ເທິງ​ລົດ​ຮົບ​ຊັ້ນ​ສູງ [ທີ່​ຈິງ​ແລ້ວ​ບໍ່​ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ​ລົດ​ຮົບ ແຕ່​ນັ້ນ​ເປັນ​ຫົວ​ເລື່ອງ​ອີກ​ມື້​ໜຶ່ງ] ອ້ອມ​ຮອບ​ດ້ວຍ “ຄວາມ​ສະຫຼາດ . . . ຄືກັບຮຸ້ງ.” (ເອເຊກ. 1:26-28) ດານຽນ​ໄດ້​ເຫັນ “ຄົນ​ບູຮານ” ນຸ່ງ​ເຄື່ອງ​ນຸ່ງ​ຂາວ ໂດຍ​ມີ​ໄຟ​ລຸກ​ມາ​ຈາກ​ບັນລັງ​ຂອງ​ພະອົງ. (ດານ. 7:9, 10) ແລະ​ໂຍຮັນ​ໄດ້​ເຫັນ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ນັ່ງ​ເທິງ​ບັນລັງ​ທີ່​ອ້ອມ​ຮອບ​ດ້ວຍ​ບາງ​ອັນ​ຄື​ສາຍ​ຮຸ້ງ​ສີ​ຂຽວ​ມອດ​ທີ່​ສວຍ​ງາມ. (ພະນິມິດ 4:2-4) ເມື່ອເຮົາຄຶດຕຶກຕອງເຖິງສະຫງ່າລາສີຂອງພະເຢໂຫວາທີ່ບໍ່ມີໃຜທຽບໄດ້ ເຮົາກໍຖືກເຕືອນໃຈເຖິງສິດທິພິເສດອັນບໍ່ຫນ້າເຊື່ອທີ່ຈະເຂົ້າຫາພະອົງໂດຍການອະທິດຖານແລະຄວາມສໍາຄັນຂອງການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບນັບຖື.

ແນ່ນອນ​ວ່າ​ເຮົາ​ນັບຖື​ພະເຈົ້າ ແລະ​ເຮົາ​ມີ​ຄວາມ​ນັບຖື​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ຕໍ່​ພະອົງ ແຕ່​ລູກ​ບອກ​ລູກ​ບໍ​ວ່າ​ເມື່ອ​ເວົ້າ​ກັບ​ພໍ່ ລາວ​ບໍ່​ຄວນ​ຄຸ້ນ​ເຄີຍ​ເກີນ​ໄປ? ພະ​ເຢໂຫວາ​ພະເຈົ້າ​ຕ້ອງການ​ໃຫ້​ເຮົາ​ຄິດ​ເຖິງ​ພະອົງ​ກ່ອນ​ແລະ​ສຳຄັນ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ຖານະ​ຜູ້​ປົກຄອງ​ຜູ້​ປົກຄອງ​ຂອງ​ເຮົາ ຫຼື​ເປັນ​ພໍ່​ທີ່​ຮັກ​ຂອງ​ເຮົາ? ອືມ…ມາເບິ່ງກັນເລີຍ:

"Abba, ພໍ່, ທຸກສິ່ງເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບທ່ານ; ເອົາຈອກນີ້ອອກຈາກຂ້ອຍ. ແຕ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຮົາ​ຕ້ອງການ, ແຕ່​ສິ່ງ​ທີ່​ເຈົ້າ​ຕ້ອງການ.” (ມາຣະໂກ 14:36).

“ດ້ວຍ​ວ່າ​ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ວິນຍານ​ທີ່​ເປັນ​ທາດ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ​ອີກ, ແຕ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ວິນຍານ​ແຫ່ງ​ການ​ລ້ຽງ​ດູ​ເປັນ​ລູກ​ຊາຍ, ໂດຍ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຮ້ອງ​ວ່າ: “ອາເບ, ພໍ່!” 16 ພຣະວິນ​ຍານ​ເອງ​ເປັນ​ພະຍານ​ດ້ວຍ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ເຮົາ​ວ່າ​ເຮົາ​ເປັນ​ລູກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.” (ໂລມ 8:15, 16)

“ບັດນີ້ ເພາະ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ລູກ​ຊາຍ, ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສົ່ງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ມາ​ສູ່​ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ແລະ​ມັນ​ຮ້ອງ​ອອກ​ມາ:ອາເບ, ພໍ່!” 7 ດັ່ງນັ້ນ, ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ບໍ່​ເປັນ​ທາດ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ ແຕ່​ເປັນ​ລູກ​ຊາຍ; ແລະ​ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ລູກ​ຊາຍ, ເປັນ​ຜູ້​ຮັບ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ໂດຍ​ທາງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ.” (ຄາລາຊີ 4:6, 7)

Abba ເປັນຄໍາ Aramaic ຂອງ intimacy. ມັນອາດຈະແປວ່າ Papa or ພໍ່.  ເຈົ້າ​ເຫັນ​ບໍ ຄະນະ​ກຳມະການ​ປົກຄອງ​ຕ້ອງ​ສະໜັບສະໜູນ​ຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ທີ່​ວ່າ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ເປັນ​ກະສັດ​ທົ່ວ​ໂລກ (ຜູ້​ປົກຄອງ​ທົ່ວ​ໂລກ) ແລະ​ແກະ​ໂຕ​ອື່ນ​ເປັນ​ພຽງ​ເພື່ອນ​ຂອງ​ພະອົງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ແລະ​ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ປົກຄອງ​ຂອງ​ລາຊະອານາຈັກ ແລະ​ບາງ​ທີ​ອາດ​ເປັນ​ພຽງ​ແຕ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ມີຄວາມສັດຊື່ຕໍ່ຄະນະບໍລິຫານງານຫຼາຍ, ເຂົາເຈົ້າພຽງແຕ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ທຸກວິທີທາງທີ່ຈະເປັນລູກຂອງພະເຈົ້າໃນຕອນທ້າຍຂອງການປົກຄອງພັນປີຂອງພະຄລິດ. ດັ່ງ​ນັ້ນ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ບອກ​ປະຊາຊົນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ວ່າ​ບໍ່​ໃຫ້​ຮູ້ຈັກ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ຫຼາຍ​ເກີນ​ໄປ​ເມື່ອ​ອະທິດຖານ​ເຖິງ​ພະອົງ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຮັບຮູ້ວ່າຄໍາວ່າ "ຄຸ້ນເຄີຍ" ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄໍາວ່າ "ຄອບຄົວ" ບໍ? ແລະໃຜຢູ່ໃນຄອບຄົວ? ເພື່ອນ? ບໍ່! ເດັກນ້ອຍ? ແມ່ນແລ້ວ.

ໃນວັກທີ 4 ເຂົາເຈົ້າຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄໍາອະທິດຖານແບບຢ່າງທີ່ພະເຍຊູສອນເຮົາໃຫ້ອະທິດຖານ. ຄໍາຖາມສໍາລັບວັກນີ້ແມ່ນ:

 1. ພວກ​ເຮົາ​ຮຽນ​ຮູ້​ຫຍັງ​ຈາກ​ ຄໍາ​ເປີດ​ ໃນ​ຄຳ​ອະທິດຖານ​ແບບ​ຢ່າງ​ໃນ​ມັດທາຍ 6:9, 10?

ຫຼັງຈາກນັ້ນວັກເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ:

4 ອ່ານ​ມັດທາຍ 6:9, 10.

ຕົກລົງ, ໃຫ້ເຮັດແນວນັ້ນ:

““ດັ່ງນັ້ນ ເຈົ້າຕ້ອງອະທິຖານດ້ວຍວິທີນີ້: “'ພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດຢູ່ໃນສະຫວັນ, ຂໍໃຫ້ຊື່ຂອງເຈົ້າເປັນທີ່ບໍລິສຸດ. 10 ຂໍ​ໃຫ້​ລາຊະອານາຈັກ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ມາ. ຂໍ​ໃຫ້​ຄວາມ​ປາຖະໜາ​ຂອງ​ທ່ານ​ເກີດ​ຂຶ້ນ, ​ໃນ​ສະຫວັນ, ເທິງ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ.” (ມັດທາຍ 6:9, 10)

ຕົກລົງ, ກ່ອນຈະໄປຕື່ມ, ໃຫ້ຕອບຄໍາຖາມສໍາລັບວັກ: 4. ເຮົາຮຽນຮູ້ຫຍັງຈາກຄໍາບັນຍາຍ ຄໍາ​ເປີດ​ ໃນ​ຄຳ​ອະທິດຖານ​ແບບ​ຢ່າງ​ໃນ​ມັດທາຍ 6:9, 10?

ຄຳ​ທີ່​ເປີດ​ຕົວ​ແມ່ນ “ພຣະ​ບິດາ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໃນ​ສະຫວັນ…” ເຈົ້າ​ຮຽນ​ຮູ້​ຫຍັງ​ຈາກ​ເລື່ອງ​ນັ້ນ? ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບເຈົ້າ, ແຕ່ມັນເບິ່ງຄືວ່າຈະແຈ້ງຫຼາຍສໍາລັບຂ້ອຍທີ່ພະເຍຊູບອກສາວົກຂອງພະອົງໃຫ້ເບິ່ງພະເຢໂຫວາເປັນພໍ່ຂອງພວກເຂົາ. ຂ້າພະເຈົ້າຫມາຍຄວາມວ່າ, ຖ້າບໍ່ແມ່ນແນວນັ້ນ, ລາວຈະເວົ້າວ່າ, "ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງພວກເຮົາໃນສະຫວັນ", ຫຼື "ເພື່ອນທີ່ດີຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າ."

ຫໍສັງເກດການ ຄາດຫວັງໃຫ້ເຮົາຕອບຫຍັງ? ອ່ານຈາກວັກ:

4 ອ່ານ​ມັດທາຍ 6:9, 10. ໃນ​ຄຳ​ເທດ​ສະໜາ​ເທິງ​ພູເຂົາ ພະ​ເຍຊູ​ສອນ​ພວກ​ສາວົກ​ໃຫ້​ອະທິດຖານ​ໃນ​ວິທີ​ທີ່​ພະເຈົ້າ​ພໍ​ໃຈ. ຫຼັງ​ຈາກ​ກ່າວ​ວ່າ “ທ່ານ​ຕ້ອງ​ອະທິດຖານ​ດ້ວຍ​ວິທີ​ນີ້” ພະ​ເຍຊູ​ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ​ເລື່ອງ​ສຳຄັນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ໂດຍ​ກົງ​ກັບ​ຈຸດ​ປະສົງ​ຂອງ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ຄື: ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຊື່​ຂອງ​ພະອົງ​ບໍລິສຸດ; ການມາຂອງລາຊະອານາຈັກ, ເຊິ່ງຈະທໍາລາຍຜູ້ຕໍ່ຕ້ານຂອງພຣະເຈົ້າທັງຫມົດ; ແລະພອນໃນອະນາຄົດທີ່ພຣະອົງມີຢູ່ໃນໃຈສໍາລັບແຜ່ນດິນໂລກແລະສໍາລັບມະນຸດຊາດ. ໂດຍ​ການ​ລວມ​ເອົາ​ເລື່ອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໃນ​ຄຳ​ອະ​ທິ​ຖານ, ເຮົາ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ພຣະ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ສຳ​ຄັນ​ຕໍ່​ເຮົາ.

ທ່ານເຫັນ, ພວກເຂົາເຈົ້າຢ່າງສົມບູນ bypass ອົງປະກອບທໍາອິດແລະສໍາຄັນທີ່ສຸດ. ຊາວຄຣິດສະຕຽນຕ້ອງພິຈາລະນາຕົນເອງເປັນລູກຂອງພຣະເຈົ້າ. ນັ້ນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ໂດດເດັ່ນບໍ? ລູກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ !!! ແຕ່​ການ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຫຼາຍ​ເກີນ​ໄປ​ກັບ​ຄວາມ​ຈິງ​ນັ້ນ​ບໍ່​ສະດວກ​ສຳລັບ​ກຸ່ມ​ຜູ້​ຊາຍ​ທີ່​ກົດ​ດັນ​ການ​ສອນ​ທີ່​ບໍ່​ຈິງ ທີ່ 99.9% ຂອງ​ຝູງ​ແກະ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ພຽງ​ແຕ່​ຢາກ​ເປັນ​ເພື່ອນ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ​ໃນ​ປັດຈຸບັນ. ເຈົ້າເຫັນ, ພວກເຂົາຕ້ອງຍູ້ຄວາມຜິດນັ້ນເພາະວ່າພວກເຂົາຄິດໄລ່ຈໍານວນລູກຂອງພຣະເຈົ້າພຽງແຕ່ 144,000 ຄົນເທົ່ານັ້ນເພາະວ່າພວກເຂົາຕີຄວາມຫມາຍຕົວເລກຈາກພະນິມິດ 7:4 ເປັນຕົວຫນັງສື. ຫຼັກຖານອັນໃດທີ່ເຂົາເຈົ້າມີວ່າມັນເປັນຕົວໜັງສື? ບໍ່ມີ. ມັນເປັນການຄາດເດົາອັນບໍລິສຸດ. ແລ້ວ, ມີວິທີໃດແດ່ທີ່ໃຊ້ພຣະຄໍາພີເພື່ອພິສູດວ່າພວກເຂົາຜິດ. Hmm, ໃຫ້ເບິ່ງ.

“ບອກ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຜູ້​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ຢູ່​ໃຕ້​ກົດ​ຫມາຍ, ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ຍິນ​ກົດ​ຫມາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ? ຍົກ​ຕົວ​ຢ່າງ, ມັນ​ໄດ້​ຖືກ​ຂຽນ​ໄວ້​ວ່າ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ມີ​ລູກ​ຊາຍ​ສອງ​ຄົນ, ຫນຶ່ງ​ໂດຍ​ຍິງ​ຜູ້​ຮັບ​ໃຊ້​ແລະ​ຫນຶ່ງ​ໂດຍ​ແມ່​ຍິງ​ອິດ​ສະ​ຫຼະ; ແຕ່​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ທີ່​ຍິງ​ຮັບໃຊ້​ນັ້ນ​ເກີດ​ມາ​ໂດຍ​ການ​ສືບ​ເຊື້ອສາຍ​ຕາມ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ​ອີກ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ໂດຍ​ຜູ້​ຍິງ​ທີ່​ເປັນ​ອິດ​ສະຫຼະ​ໂດຍ​ທາງ​ຄຳ​ສັນຍາ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະຖືກປະຕິບັດເປັນລະຄອນສັນຍາລັກ; [ໂອ້, ໃນນີ້ພວກເຮົາມີ antitype ທີ່ໃຊ້ໃນພຣະຄໍາພີ. ອົງການຈັດຕັ້ງຮັກ antitypes ຂອງຕົນ, ແລະອັນນີ້ແມ່ນສໍາລັບຕົວຈິງ. ຂໍຢໍ້າຄືນວ່າ:] ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະຖືກຖືເປັນລະຄອນສັນຍາລັກ; ສຳລັບ​ຜູ້​ຍິງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ໝາຍ​ເຖິງ​ພັນທະ​ສັນຍາ​ສອງ​ຢ່າງ, ອັນ​ໜຶ່ງ​ຈາກ​ພູເຂົາ​ຊີນາຍ, ທີ່​ເກີດ​ລູກ​ເປັນ​ທາດ ແລະ​ແມ່ນ​ຮາກາ. ບັດ​ນີ້​ຮາກາ​ໝາຍ​ເຖິງ​ຊີນາອີ, ເປັນ​ພູ​ເຂົາ​ໃນ​ອາຣັບ, ແລະ​ນາງ​ກໍ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ເມືອງ​ເຢຣຶຊາເລມ​ໃນ​ທຸກ​ມື້​ນີ້, ເພາະ​ນາງ​ເປັນ​ທາດ​ກັບ​ລູກ. ແຕ່ເຢຣູຊາເລັມຂ້າງເທິງນັ້ນເປັນອິດສະລະ, ແລະນາງເປັນແມ່ຂອງພວກເຮົາ.” (ຄາລາຊີ 4:21-26)

ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ເປັນຈຸດ? ພວກ​ເຮົາ​ກໍາ​ລັງ​ຊອກ​ຫາ​ຫຼັກ​ຖານ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ຈໍາ​ນວນ​ຜູ້​ຖືກ​ເຈີມ​ບໍ່​ໄດ້​ຈໍາ​ກັດ​ຕົວ​ອັກ​ສອນ 144,000, ແຕ່​ວ່າ​ຈໍາ​ນວນ​ໃນ​ຄໍາ​ນິ​ມິດ 7:4 ເປັນ​ສັນ​ຍາ​ລັກ. ເພື່ອ​ຈະ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ເລື່ອງ​ນັ້ນ ທຳອິດ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ວ່າ​ສອງ​ກຸ່ມ​ທີ່​ອັກຄະສາວົກ​ໂປໂລ​ອ້າງ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ຫຍັງ. ຈືຂໍ້ມູນການ, ນີ້ແມ່ນການທໍານາຍຂອງ antitype, ຫຼືເປັນ Paul ເອີ້ນວ່າມັນ, ເປັນລະຄອນຂອງສາດສະດາ. ດັ່ງນັ້ນ, ລາວກໍາລັງສ້າງຈຸດເດັ່ນ, ບໍ່ແມ່ນຕົວຫນັງສື. ລາວ​ເວົ້າ​ວ່າ​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ຮາກາ​ເປັນ​ຊາວ​ອິດສະລາແອນ​ໃນ​ສະໄໝ​ຂອງ​ລາວ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ອ້ອມ​ເມືອງ​ເຢຣຶຊາເລມ​ນະຄອນຫຼວງ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ແລະ​ນະມັດສະການ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ໃນ​ວິຫານ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ແຕ່​ແນ່ນອນ ຊາວ​ອິດສະລາແອນ​ບໍ່​ໄດ້​ລົງ​ມາ​ຈາກ​ນາງ​ຮາກາ ຜູ້​ຍິງ​ຂ້າ​ໃຊ້​ຂອງ​ອັບລາຫາມ​ແລະ​ນາງ​ເມຍ. ຕາມ​ທາງ​ພັນ​ທຸ​ກໍາ, ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສືບ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ຈາກ Sarah, ແມ່​ຍິງ​ເປັນ​ຫມັນ. ຈຸດ​ທີ່​ໂປໂລ​ກຳລັງ​ເຮັດ​ແມ່ນ​ໃນ​ຄວາມ​ໝາຍ​ທາງ​ຝ່າຍ​ວິນຍານ ຫຼື​ໃນ​ຄວາມ​ໝາຍ​ທາງ​ສັນຍະລັກ, ຊາວ​ຢິວ​ໄດ້​ສືບ​ເຊື້ອສາຍ​ຈາກ​ເມືອງ​ຮາກາ, ເພາະ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເປັນ “ລູກ​ຂອງ​ຂ້າ​ທາດ.” ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ໄດ້​ເປັນ​ອິດ​ສະຫຼະ, ແຕ່​ຖືກ​ກ່າວ​ໂທດ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ໂມເຊ ຊຶ່ງ​ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ຈະ​ຮັກ​ສາ​ໄດ້​ຢ່າງ​ສົມ​ບູນ, ຍົກ​ເວັ້ນ​ແຕ່​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງ, ຊາວຄຣິດສະຕຽນ - ບໍ່ວ່າຈະເປັນຊາວຢິວໂດຍເຊື້ອສາຍຫຼືຈາກຊາດຕ່າງຊາດເຊັ່ນດຽວກັນກັບຊາວຄາລາເຕຍ - ແມ່ນທາງວິນຍານທີ່ມາຈາກຜູ້ຍິງອິດສະລະ, Sarah, ຜູ້ທີ່ໃຫ້ກໍາເນີດໂດຍການອັດສະຈັນຂອງພຣະເຈົ້າ. ດັ່ງນັ້ນຊາວຄຣິດສະຕຽນຈຶ່ງເປັນເດັກນ້ອຍຂອງອິດສະລະພາບ. ດັ່ງ​ນັ້ນ ເມື່ອ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ລູກ​ຂອງ​ນາງ​ຮາກາ​ທີ່​ເປັນ “ສາວ​ຮັບໃຊ້” ໂປໂລ​ໝາຍ​ເຖິງ​ຊາວ​ອິດສະລາແອນ. ເມື່ອເວົ້າເຖິງເດັກນ້ອຍຂອງຜູ້ຍິງອິດສະລະ, Sarah, ລາວຫມາຍຄວາມວ່າຄລິດສະຕຽນຜູ້ຖືກເຈີມ. ສິ່ງທີ່ພະຍານເອີ້ນວ່າ, 144,000. ບັດນີ້, ກ່ອນທີ່ຈະໄປຕື່ມອີກ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖາມທ່ານຄໍາຖາມຫນຶ່ງ: ມີຊາວຢິວຫຼາຍປານໃດໃນສະໄຫມຂອງພຣະຄຣິດ? ມີ​ຊາວ​ຢິວ​ຈັກ​ລ້ານ​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ຊີວິດ​ຢູ່​ແລະ​ຕາຍ​ໃນ​ໄລຍະ 1,600 ປີ​ນັບ​ແຕ່​ສະໄໝ​ຂອງ​ໂມເຊ​ເຖິງ​ການ​ທຳລາຍ​ເມືອງ​ເຢຣຶຊາເລມ​ໃນ​ປີ 70 CE?

ຕົກລົງ. ບັດ​ນີ້​ເຮົາ​ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ອ່ານ​ສອງ​ຂໍ້​ຕໍ່​ໄປ:

“ເພາະ​ມີ​ຄຳ​ຂຽນ​ໄວ້​ວ່າ: “ຈົ່ງ​ດີ​ໃຈ, ຍິງ​ໝັນ​ທີ່​ບໍ່​ເກີດ; ຈົ່ງ ທຳ ລາຍສຽງຮ້ອງທີ່ມີຄວາມສຸກ, ຜູ້ຍິງທີ່ບໍ່ໄດ້ເຈັບທ້ອງເກີດ; ເພາະ​ວ່າ​ລູກ​ຂອງ​ຍິງ​ທີ່​ໂດດ​ດ່ຽວ​ນັ້ນ​ມີ​ຫລາຍ​ກວ່າ​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ຜົວ.“ບັດນີ້, ອ້າຍ​ນ້ອງ​ທັງຫລາຍ, ເຈົ້າ​ເປັນ​ລູກ​ຂອງ​ຄຳ​ສັນຍາ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ອີຊາກ.” (ຄາລາຊີ 4:27, 28)

ເດັກນ້ອຍ​ຂອງ​ຍິງ​ທີ່​ໂດດດ່ຽວ, ຊາຣາ, ຜູ້ຍິງ​ອິດສະລະ, ມີ​ຈຳນວນ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ລູກ​ຂອງ​ຍິງ​ທາດ. ມັນອາດຈະເປັນຄວາມຈິງໄດ້ແນວໃດຖ້າຈໍານວນນັ້ນຖືກຈໍາກັດພຽງແຕ່ 144,000? ຕົວເລກນັ້ນຕ້ອງເປັນສັນຍາລັກ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາມີຄວາມຂັດແຍ້ງໃນພຣະຄໍາພີ. ບໍ່​ວ່າ​ເຮົາ​ເຊື່ອ​ພະ​ຄຳ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ​ຫຼື​ພະ​ຄຳ​ຂອງ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ປົກຄອງ.

“. . .ແຕ່​ໃຫ້​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ຈິງ, ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ທຸກ​ຄົນ​ຈະ​ຖືກ​ພົບ​ວ່າ​ເປັນ​ຄົນ​ຂີ້​ຕົວະ. . .” (ໂລມ 3:4)

ຄະນະ​ກຳມະການ​ປົກຄອງ​ໄດ້​ວາງ​ສີ​ໃສ່​ໜ້າ​ເສົາ​ໂດຍ​ຍຶດ​ໝັ້ນ​ກັບ​ຄຳ​ສອນ​ທີ່​ໂງ່​ຂອງ​ຣັດ​ເທີ​ຝອດ ທີ່​ວ່າ​ມີ​ພຽງ 144,000 ຄົນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ທີ່​ຈະ​ຖືກ​ເລືອກ​ໃຫ້​ປົກຄອງ​ກັບ​ພະ​ເຍຊູ. ການສັ່ງສອນທີ່ໂງ່ໆອັນໜຶ່ງສ້າງອີກອັນໜຶ່ງ ແລະອີກອັນໜຶ່ງ, ສະນັ້ນ ດຽວນີ້ພວກເຮົາມີຊາວຄຣິສຕຽນຫຼາຍລ້ານຄົນທີ່ເຕັມໃຈປະຕິເສດຂໍ້ສະເໜີແຫ່ງຄວາມລອດທີ່ມາຈາກການຮັບເອົາເລືອດ ແລະເນື້ອໜັງຂອງພຣະຄຣິດທີ່ເປັນຕົວແທນໂດຍເຄື່ອງໝາຍ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໃນທີ່ນີ້ພວກເຮົາພົບເຫັນຫຼັກຖານທີ່ຍາກວ່າຕົວເລກ 144,000 ບໍ່ສາມາດຂຽນເປັນຕົວຫນັງສືໄດ້, ບໍ່ແມ່ນຖ້າພວກເຮົາຈະມີຄໍາພີໄບເບິນທີ່ບໍ່ຂັດກັບຕົວມັນເອງ. ແນ່ນອນ, ເຂົາເຈົ້າບໍ່ສົນໃຈເລື່ອງນີ້, ແລະຕ້ອງສືບຕໍ່ສັ່ງສອນແບບບໍ່ມີພຣະຄຳພີທີ່ພະເຍຊູບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍຕໍ່ຝູງແກະອື່ນ. ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບອກ​ຝູງ​ແກະ​ໃຫ້​ຄິດ​ເຖິງ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ໃນ​ຖານະ​ເປັນ​ກະສັດ​ແລະ​ຜູ້​ປົກຄອງ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ພຽງ​ແຕ່​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຝູງ​ແກະ​ສັບສົນ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ຈະ​ອ້າງ​ເຖິງ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ວ່າ​ເປັນ​ພໍ່​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຂັດ​ແຍ່ງ​ກັນ​ໂດຍ​ເວົ້າ​ວ່າ​ພະອົງ​ເປັນ​ພຽງ​ໝູ່​ກັບ​ແກະ​ໂຕ​ອື່ນ. ພະຍານພະເຢໂຫວາໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ indoctrined ຫຼາຍທີ່ເຂົາຫຼືນາງບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຂັດແຍ້ງນີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຊື່ອຂອງເຂົາເຈົ້າໃນພະເຢໂຫວາເປັນເພື່ອນຂອງເຂົາເຈົ້າຍົກເລີກຄວາມຄິດໃດໆກ່ຽວກັບພຣະອົງເປັນພໍ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຂົາເຈົ້າບໍ່ແມ່ນລູກຂອງລາວ, ແຕ່ເຂົາເຈົ້າເອີ້ນວ່າພໍ່. ມັນເປັນໄປໄດ້ແນວໃດ?

ສະນັ້ນ ດຽວນີ້ພວກເຮົາມີທິດທາງ—ເຈົ້າບໍ່ຮັກຄຳນັ້ນ—“ທິດທາງ”—ເປັນຄຳ JW ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່. A euphemism ແທ້ - ທິດທາງ. ບໍ່ແມ່ນຄໍາສັ່ງ, ບໍ່ແມ່ນຄໍາສັ່ງ, ພຽງແຕ່ທິດທາງ. ທິດທາງທີ່ອ່ອນໂຍນ. ຄືກັບວ່າເຈົ້າກໍາລັງຢຸດລົດ, ແລະເລື່ອນລົງປ່ອງຢ້ຽມ, ແລະຖາມຄົນທ້ອງຖິ່ນສໍາລັບເສັ້ນທາງເພື່ອໄປບ່ອນທີ່ເຈົ້າຈະໄປ. ພຽງແຕ່ເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນທິດທາງ. ມັນ​ເປັນ​ຄຳ​ສັ່ງ, ແລະ ຖ້າ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຟັງ​ມັນ, ຖ້າ​ເຈົ້າ​ໄປ​ຕ້ານ​ມັນ, ເຈົ້າ​ຈະ​ຖືກ​ໄລ່​ອອກ​ຈາກ​ອົງ​ການ. ດັ່ງ​ນັ້ນ ຕອນ​ນີ້​ເຮົາ​ມີ​ທິດ​ທາງ​ທີ່​ຈະ​ບໍ່​ຄຸ້ນ​ເຄີຍ​ກັບ​ພະເຈົ້າ​ໃນ​ການ​ອະທິດຖານ.

ຄວາມອັບອາຍກ່ຽວກັບພວກເຂົາ. ອັບອາຍພວກເຂົາ!

ຂ້າພະເຈົ້າຄວນກ່າວເຖິງວ່າຈຸດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າພຽງແຕ່ແບ່ງປັນກັບທ່ານຈາກ Galatians ທີ່ 4: 27,28 ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຄົ້ນພົບດ້ວຍຕົວຂ້ອຍເອງ, ແຕ່ມັນມາຫາຂ້ອຍໂດຍທາງຂໍ້ຄວາມຈາກອ້າຍ PIMO ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້. ສິ່ງ​ນີ້​ສະແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ຂ້າ​ໃຊ້​ທີ່​ສັດ​ຊື່​ແລະ​ສຸຂຸມ​ຂອງ​ມັດທາຍ 24:45-47 ບໍ່​ແມ່ນ​ຜູ້​ຊາຍ ຫຼື​ກຸ່ມ​ຄົນ​ຫຼື​ຜູ້​ນຳ​ທາງ​ສາສະໜາ ແຕ່​ເປັນ​ລູກ​ໂດຍ​ສະເລ່ຍ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ​ຄື​ຄລິດສະຕຽນ​ທີ່​ພະ​ວິນຍານ​ບໍລິສຸດ​ໄດ້​ແບ່ງປັນ​ອາຫານ​ໃຫ້​ເພື່ອນ​ຂ້າ​ໃຊ້. ແລະ ດັ່ງ ນັ້ນ ເຮົາ ແຕ່ລະຄົນ ສາມາດ ມີ ບົດບາດ ໃນ ການ ໃຫ້ ການ ບໍາລຸງ ລ້ຽງ ທາງ ວິນ ຍານ ໃນ ເວລາ ທີ່ ເຫມາະ ສົມ.

ອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ, ຂອບໃຈທີ່ຕິດຕາມແລະສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ວຽກງານນີ້.

Meleti Vivlon

ບົດຂຽນໂດຍ Meleti Vivlon.
  38
  0
  ຢາກຮັກຄວາມຄິດຂອງທ່ານ, ກະລຸນາໃຫ້ ຄຳ ເຫັນ.x
  ()
  x