Dit is video nummer vijf in onze serie 'De mensheid redden'. Tot nu toe hebben we aangetoond dat er twee manieren zijn om naar leven en dood te kijken. Er is "levend" of "dood" zoals wij gelovigen het zien, en dit is natuurlijk de enige mening die atheïsten hebben. Maar mensen met geloof en begrip zullen erkennen dat het telt hoe onze Schepper leven en dood beziet.

Het is daarom mogelijk om dood te zijn, maar in Gods ogen leven we. "Hij is niet de God van de doden [verwijzend naar Abraham, Izaäk en Jacob] maar van de levenden, want voor Hem zijn allen levend." Luke 20:38 BSB Of we kunnen leven, maar God ziet ons als dood. Maar Jezus zei tegen hem: "Volg Mij en laat de doden hun eigen doden begraven." Mattheüs 8:22 BSB

Als je rekening houdt met het element tijd, begint dit echt logisch te worden. Om het ultieme voorbeeld te nemen: Jezus Christus stierf en lag drie dagen in het graf, maar toch leefde hij voor God, wat inhoudt dat het slechts een kwestie van tijd was voordat hij in alle opzichten leefde. Hoewel mensen hem hadden vermoord, konden ze niets doen om de Vader ervan te weerhouden zijn zoon tot leven te wekken en meer, hem onsterfelijkheid te schenken.

Door Zijn kracht heeft God de Heer uit de doden opgewekt, en Hij zal ons ook doen opstaan. 1 Kor 6:14 En "Maar God wekte Hem op uit de dood, Hem bevrijdend van de doodsstrijd, want het was onmogelijk voor Hem om in zijn klauwen te worden gehouden." Handelingen 2:24

Nu kan niets de zoon van God doden. Stel je hetzelfde voor voor jou en mij, onsterfelijk leven.

Aan degene die overwint, zal Ik het recht verlenen om met Mij op Mijn troon te zitten, net zoals Ik overwon en met Mijn Vader op Zijn troon zat. Openb 3:21 BSB

Dit wordt ons nu aangeboden. Dit betekent dat zelfs als je sterft of wordt gedood zoals Jezus was, je alleen maar in een slaapachtige toestand gaat totdat het tijd is om wakker te worden. Als je elke nacht gaat slapen, ga je niet dood. Je leeft verder en als je 's morgens wakker wordt, leef je nog steeds. Op dezelfde manier, als je sterft, blijf je leven en wanneer je ontwaakt in de opstanding, blijf je leven. Dit komt omdat je als kind van God al het eeuwige leven hebt gekregen. Daarom zei Paulus tegen Timoteüs: “Vecht de goede strijd van het geloof. Grijp het eeuwige leven waartoe u geroepen bent toen u uw goede belijdenis deed in aanwezigheid van vele getuigen.” (1 Timoteüs 6:12 NBV)

Maar hoe zit het met degenen die dit geloof niet hebben, die om welke reden dan ook het eeuwige leven niet hebben gegrepen? Gods liefde komt tot uiting doordat hij heeft voorzien in een tweede opstanding, een opstanding ten oordeel.

Wees hierover niet verbaasd, want het uur komt dat allen die in hun graf zijn, Zijn stem zullen horen en eruit zullen komen: degenen die goed hebben gedaan tot de opstanding van het leven, en degenen die kwaad hebben gedaan tot de opstanding van het oordeel. (Johannes 5:28,29 BSB)

In deze opstanding worden mensen tot leven op aarde hersteld, maar blijven ze in een staat van zonde en zijn ze zonder geloof in Christus nog steeds dood in Gods ogen. Tijdens de 1000-jarige regering van Christus zullen er voorzieningen worden getroffen voor deze opgestane personen waardoor zij hun vrije wil kunnen uitoefenen en God als hun Vader kunnen aanvaarden door de verlossende kracht van Christus' menselijk leven dat ten behoeve van hen wordt aangeboden; of ze kunnen het afwijzen. Hun keuze. Ze kunnen kiezen voor leven of dood.

Het is allemaal zo binair. Twee doden, twee levens, twee opstandingen en nu twee paar ogen. Ja, om onze redding volledig te begrijpen, moeten we de dingen niet met de ogen in ons hoofd zien, maar met de ogen van geloof. Inderdaad, als christenen: "Wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen." (2 Korintiërs 5:7)

Zonder het gezichtsvermogen dat het geloof verschaft, zullen we naar de wereld kijken en de verkeerde conclusie trekken. Een voorbeeld van de conclusie die talloze mensen hebben getrokken, blijkt uit dit fragment uit een interview met de multi-getalenteerde Stephen Fry.

Stephen Fry is een atheïst, maar hier betwist hij niet het bestaan ​​van God, maar is hij eerder van mening dat als er echt een God zou zijn, hij een moreel monster zou moeten zijn. Hij gelooft dat de ellende en het lijden die de mensheid ervaart niet onze schuld is. Daarom moet God de schuld op zich nemen. Let wel, aangezien hij echt niet in God gelooft, kan men niet anders dan zich afvragen wie de schuld op zich neemt.

Zoals ik al zei, is Stephen Fry's visie niet uniek, maar representatief voor een groot en groeiend aantal mensen in wat gestaag een postchristelijke wereld wordt. Deze visie kan ons ook beïnvloeden, als we niet waakzaam zijn. Het kritische denken dat we hebben gebruikt om aan valse religie te ontsnappen, mag nooit worden uitgeschakeld. Helaas zijn velen die aan valse religie zijn ontsnapt, bezweken voor de oppervlakkige logica van humanisten en alle vertrouwen in God verloren. Daardoor zijn ze blind voor alles wat ze met hun fysieke ogen niet kunnen zien

Ze redeneren: als er echt een liefhebbende God was, alwetend, almachtig, zou hij een einde hebben gemaakt aan het lijden van de wereld. Daarom bestaat hij niet, of hij is, zoals Fry het uitdrukte, dom en slecht.

Degenen die op deze manier redeneren hebben het heel erg mis, en om aan te tonen waarom, laten we een klein gedachte-experiment doen.

Laten we je in Gods plaats zetten. Je bent nu alwetend, almachtig. Je ziet het lijden van de wereld en je wilt het oplossen. Je begint met ziekte, maar niet alleen botkanker bij een kind, maar alle ziekte. Het is een vrij gemakkelijke oplossing voor een almachtige God. Geef mensen gewoon een immuunsysteem dat in staat is om elk virus of bacterie af te weren. Vreemde organismen zijn echter niet de enige oorzaak van lijden en dood. We worden allemaal oud, vervallen en sterven uiteindelijk van ouderdom, zelfs als we vrij zijn van ziekten. Dus om een ​​einde te maken aan het lijden, moet je een einde maken aan het verouderingsproces en de dood. Je zult het leven eeuwig moeten verlengen om echt een einde te maken aan pijn en lijden.

Maar dat brengt zijn eigen problemen met zich mee, want mannen zijn vaak de architecten van het grootste lijden van de mensheid. Mannen vervuilen de aarde. Mensen roeien de dieren uit en vernietigen enorme stukken vegetatie, waardoor het klimaat wordt aangetast. Mannen veroorzaken oorlogen en de dood van miljoenen. Er is de ellende die wordt veroorzaakt door armoede als gevolg van onze economische systemen. Op lokaal niveau zijn er moorden en berovingen. Er is het misbruik van kinderen en de zwakkeren - huiselijk geweld. Als je echt de ellende, pijn en het lijden van de wereld als God Almachtig wilt elimineren, moet je dit ook allemaal elimineren.

Dit is waar de dingen hachelijk worden. Doodt u iedereen die pijn en lijden veroorzaakt? Of, als je niemand wilt vermoorden, kun je gewoon in hun geest reiken en ervoor zorgen dat ze niets verkeerds kunnen doen? Zo hoeft er niemand te sterven. Je zou alle problemen van de mensheid kunnen oplossen door mensen in biologische robots te veranderen, geprogrammeerd om alleen goede en morele dingen te doen.

Het is zo gemakkelijk om de quarterback van de fauteuil te spelen totdat ze je echt in het spel zetten. Ik kan je uit mijn studie van de Bijbel vertellen dat God niet alleen een einde wil maken aan het lijden, maar dat hij daar vanaf het allereerste begin actief mee bezig is geweest. De snelle oplossing die zoveel mensen willen, is echter gewoon niet de oplossing die ze nodig hebben. God kan onze vrije wil niet verwijderen omdat we zijn kinderen zijn, gemaakt naar zijn beeld. Een liefhebbende vader wil geen robots voor kinderen, maar individuen die zich laten leiden door een scherp moreel besef en wijze zelfbeschikking. Het einde van lijden bereiken met behoud van onze vrije wil stelt ons voor een probleem dat alleen God kan oplossen. De rest van de video's in deze serie zullen die oplossing onderzoeken.

Onderweg zullen we een aantal dingen tegenkomen die oppervlakkig of nauwkeuriger fysiek bekeken zonder de ogen van het geloof onverdedigbare gruweldaden lijken te zijn. We zullen ons bijvoorbeeld afvragen: “Hoe kan een liefhebbende God de hele wereld van de mensheid vernietigen, inclusief jonge kinderen, door hen te verdrinken in de vloed van Noachs dagen? Waarom zou een rechtvaardige God de steden Sodom en Gomorra verbranden zonder ze zelfs maar de kans te geven zich te bekeren? Waarom beval God de volkerenmoord op de inwoners van het land Kanaän? Waarom zou God 70,000 van zijn eigen volk doden omdat de koning een volkstelling hield? Hoe kunnen we de Almachtige als een liefdevolle en rechtvaardige Vader beschouwen als we leren dat hij, om David en Bathseba voor hun zonde te straffen, hun onschuldige pasgeboren kind vermoordde?

Deze vragen moeten beantwoord worden als we ons geloof op vaste grond willen bouwen. Stellen we deze vragen echter op basis van een onjuist uitgangspunt? Laten we eens kijken naar wat misschien wel de meest onverdedigbare van deze vragen lijkt: de dood van het kind van David en Bathseba. David en Bathseba stierven ook veel later, maar zij stierven. In feite, zodat iedereen van die generatie, en trouwens elke generatie die volgde tot de huidige. Dus waarom maken we ons zorgen over de dood van één baby, en niet over de dood van miljarden mensen? Is het omdat we het idee hebben dat de baby de normale levensduur is ontnomen waar iedereen recht op heeft? Geloven wij dat iedereen het recht heeft een natuurlijke dood te sterven? Waar halen we het idee vandaan dat elke menselijke dood als natuurlijk kan worden beschouwd?

De gemiddelde hond wordt tussen de 12 en 14 jaar oud; Katten, 12 tot 18; een van de langstlevende dieren is de Groenlandse walvis die meer dan 200 jaar leeft, maar alle dieren sterven. Dat is hun aard. Dat is wat het betekent om een ​​natuurlijke dood te sterven. Een evolutionist zal een mens beschouwen als gewoon een ander dier met een levensduur van gemiddeld ruim een ​​eeuw, hoewel de moderne geneeskunde erin is geslaagd om het een beetje omhoog te duwen. Toch sterft hij van nature wanneer de evolutie van hem heeft gekregen waar ze naar op zoek is: voortplanting. Nadat hij zich niet langer kan voortplanten, is de evolutie met hem gedaan.

Volgens de Bijbel zijn mensen echter veel meer dan dieren. gemaakt naar Gods beeld en als zodanig worden beschouwd als Gods kinderen. Als kinderen van God beërven we het eeuwige leven. Dus de levensduur van de mens is momenteel volgens de Bijbel allesbehalve natuurlijk. Gezien dat, moeten we concluderen dat we sterven omdat we door God veroordeeld zijn om te sterven vanwege de erfzonde die we allemaal hebben geërfd

Want het loon van de zonde is de dood, maar de gave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. Romeinen 6:23 BSB

Dus in plaats van ons zorgen te maken over de dood van een onschuldige baby, zouden we ons zorgen moeten maken over wat het betekent dat God ons allemaal, miljarden van ons, ter dood heeft veroordeeld. Lijkt dat eerlijk gezien het feit dat niemand van ons ervoor koos om als zondaar geboren te worden? Ik durf te zeggen dat als we de keuze zouden krijgen, de meesten van ons er graag voor zouden kiezen om zonder zondige neigingen geboren te worden.

Een man, iemand die commentaar gaf op het YouTube-kanaal, leek erop gebrand om God te bekritiseren. Hij vroeg me wat ik dacht van God die een baby zou verdrinken. (Ik neem aan dat hij doelde op de vloed van Noachs dagen.) Het leek een beladen vraag, dus besloot ik zijn agenda te testen. In plaats van direct antwoord te geven, vroeg ik hem of hij geloofde dat God degenen die gestorven zijn kan opwekken. Hij zou dat niet als uitgangspunt nemen. Nu, aangezien deze vraag ervan uitgaat dat God de schepper van al het leven is, waarom zou hij dan de mogelijkheid verwerpen dat God het leven zou kunnen herscheppen? Blijkbaar wilde hij alles verwerpen waardoor God zou worden vrijgesproken. De opstandingshoop doet precies dat.

In onze volgende video zullen we ingaan op veel van de zogenaamde "gruweldaden" die God heeft begaan en leren dat ze allesbehalve dat zijn. Voor nu moeten we echter een fundamenteel uitgangspunt vaststellen dat het hele landschap verandert. God is geen man met de beperkingen van een mens. Hij heeft geen dergelijke beperkingen. Zijn kracht stelt hem in staat om elke fout te corrigeren, eventuele schade ongedaan te maken. Ter illustratie: als u een atheïst bent en bent veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf zonder kans op vervroegde vrijlating, maar de keuze krijgt voor executie door middel van een dodelijke injectie, wat zou u dan kiezen? Ik denk dat het veilig is om te zeggen dat de meesten liever zouden willen leven, zelfs in die omstandigheden. Maar neem dat scenario en leg het in de handen van een kind van God. Ik kan alleen voor mezelf spreken, maar als ik de kans zou krijgen om te kiezen tussen de rest van mijn leven in een betonnen doos, omringd door enkele van de slechtste elementen van de menselijke samenleving, of onmiddellijk in Gods koninkrijk aankomen, nou, dat zou' helemaal geen moeilijke keuze zijn. Ik zie het meteen, omdat ik Gods standpunt inneem dat de dood slechts een onbewuste toestand is, vergelijkbaar met slapen. De tussenliggende tijd tussen mijn dood en mijn ontwaken, of het nu een dag of duizend jaar is, zou voor mij ogenblikkelijk zijn. In deze situatie is het enige gezichtspunt dat er toe doet het mijne. Onmiddellijke toegang tot Gods koninkrijk versus een leven in de gevangenis, laten we deze executie snel laten verlopen.

Want voor mij is leven Christus, en sterven is winst. 22Maar als ik in het lichaam blijf leven, zal dat voor mij een vruchtbare arbeid betekenen. Dus wat zal ik kiezen? Ik weet het niet. 23Ik ben verscheurd tussen de twee. Ik verlang ernaar te vertrekken en bij Christus te zijn, wat inderdaad veel beter is. 24Maar het is meer nodig voor u dat ik in het lichaam blijf. (Filippenzen 1:21-24 BSB)

We moeten naar alles kijken waar mensen naar wijzen in een poging om God te beschuldigen - om hem te beschuldigen van wreedheden, genocide en de dood van onschuldigen - en het met gelovige ogen bekijken. Evolutionisten en atheïsten spotten hiermee. Voor hen is het hele idee van menselijke redding dwaasheid, omdat ze niet kunnen zien met ogen van geloof

Waar is de wijze persoon? Waar is de leraar van de wet? Waar is de filosoof van deze tijd? Heeft God de wijsheid van de wereld niet dwaas gemaakt? Want aangezien in de wijsheid van God de wereld hem door haar wijsheid niet kende, was het God behaagd door de dwaasheid van wat werd gepredikt om degenen die geloven te redden. Joden eisen tekenen en Grieken zoeken naar wijsheid, maar wij prediken de gekruisigde Christus: een struikelblok voor Joden en dwaasheid voor heidenen, maar voor hen die God heeft geroepen, zowel Joden als Grieken, Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want de dwaasheid van God is wijzer dan menselijke wijsheid, en de zwakheid van God is sterker dan menselijke kracht. (1 Korintiërs 1:20-25 NBV)

Sommigen beweren misschien nog steeds, maar waarom de baby doden? Natuurlijk kan God een baby opwekken in de Nieuwe Wereld en het kind zal het verschil nooit weten. Hij zal zijn leven hebben verloren in de tijd van David, maar zal in plaats daarvan leven in de tijd van de Grotere David, Jezus Christus, in een wereld die veel beter is dan het oude Israël ooit had kunnen zijn. Ik ben geboren in het midden van de vorige eeuw en ik heb er geen spijt van dat ik de 18 . heb gemistth eeuw of de 17th eeuw. Gezien wat ik over die eeuwen weet, ben ik eigenlijk heel blij dat ik geboren ben waar en wanneer ik was. Toch blijft de vraag hangen: waarom heeft Jehovah God het kind vermoord?

Het antwoord daarop is dieper dan je in eerste instantie zou denken. In feite moeten we naar het eerste boek van de Bijbel gaan om het fundament te leggen, niet alleen om die vraag te beantwoorden, maar voor alle andere die betrekking hebben op de daden van God met betrekking tot de mensheid door de eeuwen heen. We beginnen met Genesis 3:15 en werken onze weg vooruit. We zullen dat het onderwerp maken voor onze volgende video in deze serie.

Bedankt voor het bekijken. Dankzij jullie voortdurende steun kan ik deze video's blijven maken.

Meleti Vivlon

Artikelen door Meleti Vivlon.
    34
    0
    Zou dol zijn op je gedachten, geef commentaar.x