In update #2023 van december 8 op JW.org kondigde Stephen Lett aan dat baarden nu acceptabel zijn voor JW-mannen om te dragen.

Uiteraard was de reactie van de activistische gemeenschap snel, wijdverbreid en grondig. Iedereen had iets te zeggen over de absurditeit en hypocrisie van het baardverbod van het Besturende Lichaam, dat teruggaat tot het Rutherford-tijdperk. De berichtgeving was zo compleet, zo vernietigend, dat ik erover dacht het onderwerp op deze zender te bespreken. Maar toen vertelde een vriend me over de reactie van zijn JW-zus op het nieuws dat mannen nu baarden mogen hebben. Ze vertelde hoe liefdevol het Besturende Lichaam was om deze verandering door te voeren.

Dus als Getuigen dit als een liefdevolle voorziening beschouwen, gaan ze ervan uit dat het Besturende Lichaam het gebod van Jezus aan ons vervult dat we ‘elkaar liefhebben; net zoals ik van jullie heb gehouden, houden jullie ook van elkaar. Hierdoor zullen allen weten dat jullie mijn discipelen zijn...’ (Johannes 13:34, 35)

Waarom zou een intelligent persoon denken dat deze verandering in wat nu acceptabele verzorging voor mannen is, een daad van liefde is? Vooral gezien het feit dat het Besturende Lichaam zelf publiekelijk erkent dat er überhaupt nooit een schriftuurlijke basis is geweest voor het verbod op baarden. Hun enige verdediging is te zeggen dat mensen die baarden droegen dit vaak deden als teken van rebellie. Ze verwezen naar foto’s van beatniks en hippies, maar dat was tientallen jaren geleden. In de jaren negentig waren de pakken en stropdassen die het kantoorpersoneel in de jaren zestig droeg verdwenen. Mannen begonnen baarden te laten groeien en open overhemden met kraag te dragen naar hun werk. Dat begon dertig jaar geleden. Kinderen werden toen geboren, groeiden op, kregen zelf kinderen. Twee generaties! En nu zijn de mannen die beweren zich door Jehovah’s heilige geest te laten leiden om als de getrouwe en beleidvolle slaaf van Christus te dienen, plotseling tot het besef gekomen dat zij een regel oplegden die überhaupt nooit enige basis in de Bijbel had?

En dus zou het opheffen van het baardverbod in 2023 een liefdevolle voorziening zijn? Geef me een pauze!

Als ze werkelijk gemotiveerd waren door de liefde van Christus, zouden ze dan hun verbod niet hebben opgeheven zodra baarden in de jaren negentig sociaal aanvaardbaar werden? Eigenlijk zou een echte christelijke herder – en dat is wat het Besturende Lichaam beweert te zijn – überhaupt nooit een dergelijke beperking hebben opgelegd. Hij zou hebben toegestaan ​​dat ieder van Christus’ discipelen naar zijn eigen geweten zou handelen. Zei Paulus niet: “Want waarom zou mijn vrijheid beoordeeld worden door het geweten van iemand anders?” (1990 Korintiërs 1:10)

Het Besturende Lichaam heeft decennialang aangenomen over het geweten van iedere Jehovah’s Getuige te regeren!

Dit is vanzelfsprekend!

Waarom geven Getuigen dat dan niet aan zichzelf toe? Waarom deze mannen liefde toekennen als hun motivatie iets anders moet zijn?

Wat we hier beschrijven is kenmerkend voor een misbruikrelatie. Dit is niet mijn mening. Het is van God. Oh ja. In tegenstelling tot het baardverbod van de GB heeft wat ik zeg wel een basis in de Bijbel. Laten we het lezen uit de eigen Bijbelversie van het Besturende Lichaam, de Nieuwe-Wereldvertaling.

Hier vinden we Paulus, die de christenen in Korinthe berispt door op de volgende manier met hen te redeneren: „Omdat u zo “redelijk” bent, verdraagt ​​u graag de onredelijke mensen. In feite tolereer je iedereen die je tot slaaf maakt, degene die je bezittingen verslindt, degene die pakt wat je hebt, degene die zichzelf boven je verheft, en degene die je in het gezicht slaat.” (2 Korintiërs 11:19, 20)

Door beperkingen op te leggen aan alles, van loopbaan- en werkkeuzes, opleidingsniveaus tot aan het soort kleding dat hij moet dragen en hoe een man zijn gezicht kan verzorgen, heeft het Besturende Lichaam u, Jehovah’s Getuigen, ‘tot slaaf gemaakt’. Ze hebben “uw bezittingen verslonden” en “zichzelf boven u verheven” en beweren dat uw eeuwige verlossing afhangt van het geven van uw volledige steun en gehoorzaamheid aan hen. En mocht je ze uitdagen door zich op geen enkel gebied aan hun regels te houden, inclusief kleding en uiterlijke verzorging, dan laten ze hun handlangers, de plaatselijke oudsten, je ‘in het gezicht slaan’, met behulp van dwangtactieken en dreigementen van mijden.

De apostel Paulus doelt op mannen in de gemeente van Korinthe, die hij ‘superfijne apostelen’ noemt, die als hun leiders probeerden over de kudde te heersen. Paulus beschrijft hier duidelijk een zeer gewelddadige relatie binnen de gemeente. En nu zien we dat dit herhaald wordt in de relatie tussen het Besturende Lichaam en de achterban van Jehovah’s Getuigen.

Is het niet typerend voor een dergelijke relatie dat de misbruikte partij zich niet losmaakt, maar in plaats daarvan gunst probeert te vinden bij zijn of haar misbruiker? Zoals Paulus het zegt: “je verdraagt ​​graag de onredelijke”. De Berean Standard Bible geeft het als volgt weer: “Want u tolereert graag dwazen...”

Misbruikrelaties zijn altijd zelfvernietigend, en hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze dierbaren die in zo’n relatie gevangen zitten, zich realiseren in welk gevaar ze verkeren?

Een misbruiker zal zijn slachtoffers laten denken dat er niets beters bestaat, dat ze het het beste met hem hebben. Buiten is er alleen maar duisternis en wanhoop. Hij zal beweren dat wat hij biedt ‘Het beste leven ooit’ is. Klinkt dat bekend?

Als je JW-vrienden en familie daarvan overtuigd zijn, zullen ze zich niet gemotiveerd voelen om op zoek te gaan naar een niet-beledigende en gezonde manier van leven. Ze zullen geen enkele vergelijking maken, maar als ze je toestaan ​​om met ze te praten, kun je misschien de acties van het Besturende Lichaam vergelijken met de acties en leringen van Jezus, “de weg, de waarheid en het leven”. (Johannes 14:6)

Maar we zullen niet stoppen bij Jezus, omdat we ook de apostelen hebben om mannen als Stephen Lett mee te vergelijken. Dat betekent dat we het Besturende Lichaam kunnen vergelijken met de onvolmaakte mannen zoals Paulus, Petrus en Johannes en zo de goedkope uitvlucht van de Organisatie kunnen wegnemen dat alle mannen onvolmaakt zijn en fouten maken, zodat het niet nodig is dat ze zich verontschuldigen of wangedrag erkennen.

Om te beginnen laat ik je een korte video zien van een collega Beroean (een kritische denker). Dit komt van het “Jerome YouTube-kanaal.” Ik zal een link naar zijn kanaal in de beschrijving van deze video plaatsen.

‘Onze voornaamste loyaliteit ligt bij Jehovah God. Nu realiseert het Besturende Lichaam zich dat als wij een bepaalde leiding zouden geven die niet in harmonie is met Gods woord, alle getuigen van Jehovah over de hele wereld die de Bijbel hebben, dat zouden opmerken, en zij zouden zien dat er een verkeerde leiding is. Wij hebben dus als bewakers de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat iedere denkwijze schriftuurlijk aanvaardbaar is.

Echt waar?

Het besturende lichaam heeft er geen probleem mee dat broeders baarden dragen. Waarom niet? Omdat de Schriften het dragen van baarden niet veroordelen.

Als dat zo is, waarom waren baarden dan vóór deze aankondiging verboden? Heeft iemand deze verkeerde richting van het bestuursorgaan in twijfel getrokken?

Zo ja, hoe werd daarmee omgegaan?”

Ik kan dat beantwoorden.

En laat me duidelijk zijn: dit is geen speculatie. Ik heb het over harde bewijzen uit mijn eigen persoonlijke ervaring: een map vol correspondentie met de organisatie uit de jaren zeventig. En Ik weet ook dat ze een kopie bewaren van al die correspondentie, omdat ik die heb gezien.

Wat gebeurt er als u het plaatselijke bijkantoor een brief schrijft waarin u respectvol pleit tegen een gepubliceerde leerstellige interpretatie die niet in de Bijbel wordt ondersteund, zoals het verbod op baarden?

Wat er gebeurt, is dat je een antwoord krijgt dat de foutieve redenering herhaalt die ze hebben gepubliceerd, zonder daadwerkelijk in te gaan op je eigen schriftuurlijke argumenten. Maar je krijgt ook een rustgevende tekst die je aanspoort geduldig te zijn, ‘op Jehovah te wachten’ en de slaaf te vertrouwen.

Als u niet ontmoedigd raakt door het uitblijven van een antwoord en dus voor de tweede keer schrijft en hen vraagt ​​alleen uw vraag uit de laatste brief te beantwoorden, die ze negeerden, krijgt u een tweede brief met meer persoonlijke standaardadvocaten die u dat later nog eens vertellen. nadrukkelijke termen die je nodig hebt om gewoon 'op Jehovah te wachten', alsof hij bij de hele zaak betrokken is, om geduldig te zijn en op zijn kanaal te vertrouwen. Ze zullen nog steeds een manier vinden om uw vraag te omzeilen.

Als je voor de derde keer schrijft en iets zegt als: “Bedankt, broeders, voor alle ongevraagde raad, maar kunnen jullie alsjeblieft gewoon de vraag beantwoorden die ik stelde vanuit de Bijbel?” Waarschijnlijk krijgt u geen antwoordbrief. In plaats daarvan krijgt u bezoek van uw plaatselijke ouderlingen en mogelijk de kringopziener met kopieën van alle correspondentie die u tot dan toe met de Organisatie hebt gehad. Nogmaals, ik spreek uit ervaring.

Al hun reacties zijn intimidatietactieken om je stil te krijgen, omdat je een punt hebt dat wordt ondersteund door de Bijbel en dat ze niet kunnen weerleggen. Maar in plaats van bereidwillig hun – hoe heeft Geoffrey Jackson dat aan de Koninklijke commissie voorgelegd, o ja – te veranderen, in plaats van bereidwillig hun ‘verkeerde richting’ te veranderen, zul je worden bedreigd met het intrekken van je privileges in de gemeente, met het markeren, of zelfs van uitsluiting.

Kortom, zij dwingen de naleving van hun zogenaamde ‘liefdevolle voorzieningen’ af met en door middel van intimidatietactieken gebaseerd op angst.

Johannes vertelt ons:

“Er is geen angst in de liefde, maar volmaakte liefde werpt de angst naar buiten, omdat angst een beperking uitoefent. Hij die bang is, is inderdaad niet volmaakt gemaakt in de liefde. Wat ons betreft, wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.” (1 Johannes 4:18, 19)

Dit is geen Schriftgedeelte dat de manier beschrijft waarop de organisatie werkt, bent u het daar niet mee eens?

Nu gaan we terug naar Hiëronymus’ video en zien een voorbeeld van hoe het Besturende Lichaam een ​​Bijbelvers uitkiest en het verkeerd toepast om zichzelf de illusie van Bijbelse ondersteuning te geven. Ze doen dit de hele tijd.

“…dit is wat ik al heel lang zeg. Dit bewijst dat ik altijd gelijk had. Merk op wat de apostel Paulus onder inspiratie schreef in 1 Korintiërs, hoofdstuk 1 en vers nummer 10. Nu dring ik er bij u, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, op aan dat u allen in overeenstemming moet spreken en dat er geen verdeeldheid mag zijn. onder jullie, maar dat jullie volledig verenigd mogen zijn in dezelfde geest en in dezelfde gedachtegang. Hoe is dat principe hier van toepassing? Welnu, als we onze eigen mening hebben gepromoot – [maar hoe is het verwijzen naar wat de Bijbel zegt, het promoten van de eigen mening] over dit onderwerp in tegenspraak met de richtlijnen van de Organisatie? Hebben wij de eenheid bevorderd? Hebben wij de broederschap geholpen volledig verenigd te zijn in dezelfde gedachtegang? Duidelijk niet. Iedereen die dat heeft gedaan, moet zijn denken en houding aanpassen.

[Maar waar zegt de Bijbel dat God van mensen verlangt dat ze gehoorzaam zijn aan de onschriftuurlijke mening van mensen?]

„Onze voornaamste loyaliteit ligt bij Jehovah God.”

‘Dus gewoon om dat te laten bezinken. Bezinken. Bezinken.’

“Uit een studie van bijbels en seculier bewijsmateriaal kunnen we concluderen dat de Farizeeën zichzelf hoog in het vaandel hadden staan ​​als hoeders van het algemeen welzijn en het nationale welzijn. Ze waren er niet van overtuigd dat Gods wet fundamenteel duidelijk en gemakkelijk te begrijpen was. Overal waar de wet hen onspecifiek leek, probeerden ze schijnbare hiaten op te vullen met gedefinieerde toepassingen. Om elke behoefte aan geweten uit te sluiten, probeerden deze religieuze leiders een voorschrift te bedenken om het gedrag in alle kwesties, zelfs bij trivialiteiten, te sturen.”

Heb je de drie gedachten opgemerkt die Lett benadrukte in zijn lezing van 1 Korintiërs 1:10? Om ze te herhalen: ‘spreek in overeenstemming’, ‘er mag geen verdeeldheid zijn’ en ‘jullie moeten volledig verenigd zijn’.

Het Besturende Lichaam pakt graag 1 Korintiërs 1:10 op om de eenheid in hun ene gedachtegang te bevorderen, maar ze kijken niet naar de context, omdat dat hun betoog zou ondermijnen.

De reden waarom Paulus deze woorden schreef, wordt uitgelegd in vers 12:

‘Wat ik bedoel is dit, dat ieder van u zegt: ‘Ik hoor bij Paulus’, ‘Maar ik bij Apollos’, ‘Maar ik bij Kefas’, ‘Maar ik bij Christus.’ Is de Christus verdeeld? Paulus werd toch niet voor jou op de brandstapel geëxecuteerd? Of bent u gedoopt in de naam van Paulus?” (1 Korintiërs 1:12, 13)

Laten we een klein woordvervangingsspel spelen, oké? De organisatie schrijft graag brieven aan de lichamen van ouderlingen. Laten we dus de naam van Paul vervangen door de naam JW.org. Het zou als volgt gaan:

‘Wat ik bedoel is dit, dat ieder van jullie zegt: ‘Ik hoor bij JW.org’, ‘Maar ik bij Apollos’, ‘Maar ik bij Kefas’, ‘Maar ik bij Christus.’ Is de Christus verdeeld? JW.org werd niet voor jou op de brandstapel geëxecuteerd, toch? Of ben je gedoopt in de naam van JW.org?” (1 Korintiërs 1:12, 13)

Beste Jehovah’s Getuigen, als je in 1985 gedoopt bent, ben je inderdaad gedoopt onder de naam JW.org, tenminste zoals dat toen bekend was. Als onderdeel van de vragen over uw doopgelofte werd u gevraagd: „Begrijpt u dat uw doop u identificeert als een van Jehovah’s Getuigen in samenwerking met Jehovah’s organisatie?”

Deze verandering verving de zinsnede „Begrijpt u dat uw doop u identificeert als een van Jehovah’s Getuigen in samenwerking met Gods door de geest geleide organisatie?”

De apostelen doopten in de naam van Christus Jezus, maar de organisatie doopt in haar eigen naam, de naam ‘JW.org’. Zij doen precies datgene waarvoor Paulus de Korinthiërs veroordeelde. Dus als Paulus de Korinthiërs aanspoort om in dezelfde gedachtegang te spreken, doelt hij op de geest van Christus, niet op die van die superfijne apostelen. Stephen Lett wil dat u in dezelfde gedachtegang spreekt als het Besturende Lichaam, dat de geest van Christus niet heeft of weerspiegelt.

Paulus vertelde de Korinthiërs dat zij tot de Christus behoorden, en niet tot een of andere organisatie. (1 Korintiërs 3:21)

De eenheid – eigenlijk een afgedwongen conformiteit – die Lett verheerlijkt, is geen identificerend kenmerk van ware christenen, omdat deze niet op liefde is gebaseerd. Verenigd zijn telt alleen als we verenigd zijn met Christus.

Door hun collectieve geweten aan de kudde op te leggen heeft het Besturende Lichaam feitelijk flagrante verdeeldheid gecreëerd en getrouwen tot struikelen gebracht. Hun decennialange verbod op baarden was geen triviaal iets dat terzijde kon worden geschoven zonder de enorme schade te erkennen die het voor zovelen heeft veroorzaakt. Laat mij u een voorbeeld geven uit mijn eigen persoonlijke geschiedenis.

In de jaren zeventig bezocht ik een Koninkrijkszaal in Christie Street in Toronto, Ontario, Canada, waar twee gemeenten woonden, een Engelse en een die ik bezocht, de Spaanse gemeente Barcelona. Onze bijeenkomst was op zondagochtend, vlak voor de Engelse bijeenkomst, en dus kon ik vaak gezellig bijkletsen met veel van de Engelse vrienden die vroeg kwamen, omdat de Spaanse broeders en zusters na onze bijeenkomst graag rondhingen om gezellig bij te kletsen. De Christie-gemeente, gevestigd in een deel van het centrum van Toronto dat toen erg multicultureel was, was gemakkelijk in de omgang en gelukkig. Het was niet de typische, conservatieve Engelse gemeente zoals waarin ik ben opgegroeid. Ik werd goede vrienden met een van de ouderlingen daar, van mijn leeftijd.

Op een dag kwamen hij en zijn vrouw terug van een lange vakantie. Hij had van de gelegenheid gebruik gemaakt om een ​​baard te laten groeien en eerlijk gezegd kwam het hem goed uit. Zijn vrouw wilde dat hij het hield. Hij was van plan het maar één keer te dragen tijdens de bijeenkomst en het daarna af te scheren, maar zoveel mensen vulden hem erop aan dat hij besloot het te behouden. Een andere ouderling, Marco Gentile, werd er één, en daarna een derde ouderling, de overleden, grote Frank Mott-Trille, de beroemde Canadese advocaat die namens Jehovah’s Getuigen in Canada zaken won om de vrijheid van religieuze rechten in het land te vestigen.

Dus nu waren er drie oudsten met baarden en drie zonder baarden.

Er werden beschuldigingen geuit dat de drie oudsten met baarden struikelblokken veroorzaakten. Dit komt omdat de Organisatie de broeders en zusters heeft getraind om te denken dat alles of iemand die afwijkt van het GB-beleid een reden tot struikelen is. Dit is de zoveelste verkeerde toepassing van de Schrift die het Wachttorengenootschap al jaren gebruikt om zijn wil af te dwingen. Het gaat voorbij aan de context van Paulus’ betoog in Romeinen 14, waarin wordt gedefinieerd wat hij bedoelt met ‘struikelen’. Het is geen synoniem voor beledigen. Paulus heeft het over het doen van dingen die ervoor kunnen zorgen dat een medechristen het christendom verlaat en terugkeert naar de heidense aanbidding. Serieus, zou het laten groeien van een baard ertoe leiden dat iemand de christelijke gemeente van Jehovah’s Getuigen in de steek zou laten en zich zou terugtrekken om moslim te worden?

“…En dat er geen verdeeldheid onder jullie mag zijn, maar dat jullie volledig verenigd mogen zijn in dezelfde geest en in dezelfde gedachtegang. Hoe is dat principe hier van toepassing? Welnu, als we onze eigen mening over dit onderwerp hebben gepromoot, hebben we dan de eenheid bevorderd? Hebben wij de broederschap geholpen volledig verenigd te zijn in dezelfde gedachtegang? Duidelijk niet.”

Wat als we de redenering van Lett nu toepassen op het Besturende Lichaam zelf? Zo zou het klinken als Lett het Besturende Lichaam onder hetzelfde vergrootglas zou plaatsen dat hij voor alle anderen gebruikt.

Dus als we onze eigen mening promoten, of... of... als we de mening van anderen promoten, zoals de mannen van het Besturende Lichaam, dan zullen we zeker verdeeldheid veroorzaken.

Terugkerend naar mijn praktijkvoorbeeld van wat er gebeurde toen de drie Farizeeërachtige ouderlingen de persoonlijke mening van het Besturende Lichaam over baarden verkondigden, kan ik beginnen met u te vertellen dat de mooie en bloeiende Christie-gemeente van Toronto er niet meer is. Het werd ruim veertig jaar geleden door het Canadese bijkantoor ontbonden. Hebben de drie bebaarde oudsten dat veroorzaakt of werd het veroorzaakt doordat de drie oudsten de mening van het Besturende Lichaam verkondigden?

Hier is wat er is gebeurd.

De drie gladgeschoren ouderlingen, die geloofden dat ze in overeenstemming met de wil van God handelden, slaagden erin ongeveer de helft van de gemeente aan hun zijde te krijgen. De drie bebaarde oudsten legden geen politiek statement af. Ze genoten gewoon van hun vrijheid van meningsuiting en het gedoe van het scheren.

Dit was geen campagne om alle anderen ertoe te bewegen baarden te dragen. De baardelozen voerden echter campagne om de gemeente zover te krijgen dat zij de baardige ouderlingen bestempelden als dissidente rebellen.

De baardeloze oudsten slaagden erin de verwijdering van de jongste van de bebaarde, Marco Gentile, af te dwingen. Uiteindelijk verliet hij de Organisatie vanwege de emotionele druk en de bijtende sfeer. Mijn goede vriend, die de hele zaak onbedoeld begon door met een baard naar de zaal te komen nadat hij terugkwam van vakantie, verliet de Christie-gemeente en voegde zich bij mij in de Spaanse gemeente. Jaren geleden had hij als speciale pionier een zenuwinzinking gehad, en de emotionele stress die hij ervoer dreigde hem een ​​terugval te bezorgen. Vergeet niet dat dit allemaal over gezichtshaar gaat.

Onze derde oudere vriend had er ook genoeg van en vertrok om zich bij een andere gemeente aan te sluiten om vrede te hebben.

Dus als de Heilige Geest nu werkelijk de mening van de Organisatie zou goedkeuren dat mannen zonder baard moeten gaan, zou dit vrijelijk gaan stromen, en zou de Christie-gemeente weer terugkeren naar de gelukkige staat die zij ooit genoot. De bebaarde oudsten waren verdwenen, de wettische baardelozen bleven, en... vanaf dat moment ging het allemaal bergafwaarts. O, het Canadese bijkantoor deed wat het kon. Er werd zelfs Tom Jones, de voormalige bijkantooropziener in Chili, erbij gehaald, maar zelfs zijn verheven aanwezigheid was niet genoeg om de geest in de noodlijdende Christie-gemeente te herstellen. Binnen korte tijd loste de tak het op.

Hoe kon het zo zijn dat de Christie-gemeente nooit meer herstelde nadat de zogenaamde oorzaken van struikelen verdwenen waren? Zou het kunnen dat baarden nooit het probleem waren? Zou het kunnen dat de echte oorzaak van de verdeeldheid en struikelblokken was dat iedereen zich aan een opgelegde uniformiteit wilde conformeren?

Ten slotte moeten we ons afvragen: waarom nu? Waarom deze beleidswijziging nu, decennia te laat? Waarom voeren ze eigenlijk alle veranderingen door die zijn aangekondigd op en sinds de jaarvergadering van oktober 2023? Het is niet uit liefde, dat is zeker.

We zullen de redenen achter dit beleid en deze leerstellige veranderingen onderzoeken in de laatste video van de serie jaarlijkse bijeenkomsten.

Tot die tijd danken wij u voor uw tijd en voor uw financiële steun.

Meleti Vivlon

Artikelen door Meleti Vivlon.
    9
    0
    Zou dol zijn op je gedachten, geef commentaar.x