Verzoening van de Messiaanse profetie van Daniel 9: 24-27 met seculiere geschiedenis

Problemen geïdentificeerd met algemene begripstellingen - vervolg

Andere problemen gevonden tijdens onderzoek

 

6.      De opvolging van hogepriesters en diensttijd / leeftijdsprobleem

Hilkia

Hilkia was Hogepriester tijdens het bewind van Josia. 2 Koningen 22: 3-4 vermeldt hem als Hogepriester in de 18th Jaar van Josiah.

Azaria

Azaria was de zoon van Hilkia zoals vermeld in 1 Kronieken 6: 13-14.

Seraja

Seraja was de zoon van Azariah zoals vermeld in 1 Kronieken 6: 13-14. Hij was de hogepriester gedurende ten minste een deel van de regering van Zedekia en werd kort na de val van Jeruzalem in de 11e door Nebukadnezar gedood.th Jaar van Zedekia volgens 2 Koningen 25:18.

Jozadak

Jozadak was de zoon van Seraja en de vader van Jesjoea (Jozua) zoals opgetekend in 1 Kronieken 6: 14-15 en werd door Nebukadnezar in ballingschap gevoerd. Daarom werd Jesjoea in ballingschap geboren. Er wordt ook niet gesproken over het terugkeren van Jozadak in de 1st jaar van Cyrus na de val van Babylon, dus het is redelijk om aan te nemen dat hij stierf in ballingschap.

Yeshua (ook wel Joshua genoemd)

Yeshua was Hogepriester ten tijde van de eerste terugkeer naar Juda in het eerste jaar van Cyrus. (Ezra 2: 2) Ook dit feit zou erop duiden dat zijn vader Jozadak in ballingschap stierf terwijl het ambt van hogepriester aan hem overging. De laatste gedateerde verwijzing naar Jesjoea is in Ezra 5: 2, waar Jesjoea samen met Zerubbabel deelneemt aan het herbouwen van de tempel. Dit is de 2nd Jaar van Darius de Grote uit de context en het verslag van Haggai 1: 1-2, 12, 14. Als hij ten minste 30 jaar oud was bij zijn terugkeer naar Juda, zou hij ten minste 49 jaar oud zijn geweest door de 2nd Jaar van Darius.

Jojakim

Jojakim volgde zijn vader Jesjoea op. (Nehemia 12:10, 12, 26). Maar het lijkt erop dat Joiakim was opgevolgd door zijn eigen zoon tegen de tijd dat Nehemia kwam om de muren van Jeruzalem te herbouwen in de 20th jaar van Artaxerxes gebaseerd op Nehemia 3: 1. Volgens Josephus[I], Joiakim was Hogepriester op het moment dat Ezra terugkeerde in de 7th Jaar van Artaxerxes, zo'n 13 jaar eerder. Nog te leven in de 7th Jaar van Artaxerxes I, Joiakim zou 92 jaar oud moeten zijn, hoogst onwaarschijnlijk.

Dit is een probleem

Nehemia 8: 5-7 dat in de 7 staatth of 8th jaar van Artaxerxes, vermeldt dat een Jesjoea er was op het moment dat Ezra de wet las. Een mogelijke verklaring is echter dat dit de Jesjoea was, de zoon van Azanja, genoemd in Nehemia 10: 9. Inderdaad, als de Jesjoea in Nehemia 8 de Hogepriester was, zou het vreemd zijn geweest om het niet te noemen als een middel om hem te identificeren. In deze en andere bijbelse verslagen werden individuen met dezelfde naam, die in dezelfde tijd leefden, gewoonlijk geïdentificeerd door de naam te kwalificeren met “de zoon van…. ”. Als dit niet was gebeurd, was de belangrijkste persoon met deze naam waarschijnlijk dood, anders zouden de lezers van die tijd in de war raken.

Eljasib

Eljasib, zoon van Joiakim, was tegen de 20e Hogepriester gewordenth jaar van Artaxerxes. Nehemia 3: 1 vermeldt dat Eljasib als de Hogepriester toen de muren van Jeruzalem werden herbouwd [in de 20th Jaar van artaxerxen] door Nehemiah. Eliashib hielp ook bij de herbouw van de muren, dus hij had een jongere man moeten zijn, fit genoeg om de zware arbeid te verrichten. In de seculiere oplossingen zou Eliashib op dit moment de 80 of meer benaderen.

Dit is zeer onwaarschijnlijk onder de gangbare seculiere oplossingen.

Josephus vermeldt dat Eljasib rond het einde van de 7 hogepriester werdth Jaar Xerxes, en dit is mogelijk onder de seculiere oplossing.[Ii]

Jojada

Jojada, de zoon van Eliashib, diende rond de 33 als Hogepriesterrd Jaar van Artaxerxes. Nehemia 13:28 vermeldt dat Joiada de Hogepriester een zoon had die een schoonzoon werd van Sanballat de Horoniet. De context van Nehemia 13: 6 geeft aan dat dit een periode was na Nehemia's terugkeer naar Babylon in de 32nd Jaar van Artaxerxes. Een niet nader gespecificeerde tijd later had Nehemia om nog een verlof gevraagd en keerde terug naar Jeruzalem toen deze stand van zaken werd ontdekt. Maar zelfs om Joiada als Hogepriester op dit moment in seculiere oplossingen te hebben, zou hem op dit moment in de zeventig plaatsen.

Volgens Johanan is de leeftijd die hij ook zou moeten leven om in de seculiere chronologie te passen onwaarschijnlijk.

johanan

Johan, zoon van Joiada, (waarschijnlijk de Johannes, in Josephus) wordt nergens genoemd in de Schriften, andere in de lijn van opvolging (Nehemia 12:22). Hij wordt ook wel Jehohana genoemd, omdat het voor Johanan en Jaddua mogelijk is om de kloof tussen Joiada te vullen totdat Alexander de Grote vereist dat ze de eerstgeboren zoon zijn met een gemiddelde van 45-jarige hiaten en alle drie, Joiada, Johanan en Jaddua om wil in hun 80's te leven.

Dit is hoogst onwaarschijnlijk.

Jaddua

Jaddua, zoon van Johanan wordt door Josephus genoemd als de Hogepriester ten tijde van Darius, de laatste koning [van Perzië], die in Nehemia 12:22 "Darius de Perzisch" lijkt te worden genoemd. Als dit een correcte opdracht is, dan zou in deze oplossing Darius de Perzische waarschijnlijk de Darius III van seculiere oplossingen zijn.

Volgens Johanan is de leeftijd die hij ook zou moeten leven om in de seculiere chronologie te passen onwaarschijnlijk.

De complete lijn van hogepriesters

De afdaling van de Hogepriester is te vinden in Nehemia 12: 10-11, 22 waarin de lijn van de hogepriesters, namelijk Jesjoea, Jojakim, Eljasib, Joiada, Johanan en Jaddua wordt genoemd als blijvend tot het koningschap van Darius de Perzische (niet Darius de Grote / Eerste) .

De totale tijdsperiode in de conventionele seculiere en religieuze bijbelse chronologie tussen de 1st Jaar van Cyrus en Alexander de Grote die Darius III verslaan is 538 v.Chr. Tot 330 v.Chr. Dit komt neer op ongeveer 208 jaar met slechts 6 hogepriesters. Dit zou betekenen dat een gemiddelde generatie 35 jaar is, terwijl de gemiddelde generatie met name rond die tijd meer dan 20-25 jaar was, een aanzienlijk groot verschil. Uitgaande van de gebruikelijke generatielengte zou ongeveer een maximum van 120-150 jaar een verschil van zo'n 58-88 jaar opleveren.

Van die 6 zijn de 4th, Joiada, diende al rond de 32 als Hogepriesternd Jaar van Artaxerxes I. In die tijd had Joiada al een familielid, Tobia de Ammoniet, die samen met Sanballat een van de belangrijkste tegenstanders van de joden was. Bij Nehemia's terugkeer naar Juda joeg hij Tobia weg. Dat geeft ongeveer 109 jaar voor de rest van de 4th Hogepriester tot en met 6th Hogepriesters (ongeveer gelijk aan 2.5 hogepriesters) met de eerste 3-4 hogepriesters die iets minder dan 100 jaar duren. Dit is een hoogst onwaarschijnlijk scenario.

In staat zijn om de Hogepriesters van de Perzische periode in te passen in de seculiere chronologie op basis van citaten in de Schriften en een minimum van 20 jaar tussen de geboorte van de vader en de geboorte van de zoon te zijn, zorgt voor zeer onwaarschijnlijke leeftijden. Dit geldt vooral voor de periode na de 20th Jaar van Artaxerxes I.

Bovendien lag de gemiddelde leeftijd van een generatie doorgaans rond de 20-25 jaar, met een waarschijnlijk vroegste leeftijd voor een eerstgeboren zoon (of de eerste die overleeft) die typisch ongeveer 18-21 jaar oud is, niet het gemiddelde van 35 jaar door seculiere chronologieën.

Het is duidelijk dat het gebruikelijke scenario niet logisch is.

 

 

7.      De successen van de Medo-Perzische koningen

Ezra 4: 5-7 vermeldt het volgende: “het inhuren van raadgevers tegen hen om hun raad te dwarsbomen gedurende de hele dagen van Cyrus, de koning van Perzië, tot aan de regering van Da · riʹus, de koning van Perzië. 6 En tijdens de regering van A · has · u · eʹrus, aan het begin van zijn regering, schreven zij een beschuldiging tegen de inwoners van Juda en Jeruzalem. 7 Ook schreven in de dagen van Ar · ta · xerxʹes, Bish ,lam, Mithʹre · dath, Tabʹe · el en de rest van zijn collega's aan Ar · ta · xerxʹes, de koning van Perzië ”.

Er waren problemen met de herbouw van de tempel van Cyrus tot Darius, de [Grote] koning van Perzië.

  • Zijn de problemen in de regeerperiode van Ahasveros en Artaxerxen opgetreden tussen de periode van Cyrus tot Darius of daarna?
  • Is deze Ahasveros hetzelfde als de Ahasveros van Esther?
  • Moet deze Darius worden geïdentificeerd als Darius I (Hystapes), of een latere Darius, zoals Darius de Perzische in / na de tijd van Nehemia? (Nehemia 12:22).
  • Is deze Artaxerxes hetzelfde als de Artaxerxes vanaf Ezra 7 en Nehemia?

Dit zijn allemaal vragen die een bevredigende oplossing vereisen.

8.      Een probleem bij de vergelijking van de priesters en levieten die met Zerubbabel terugkeerden met degenen die het verbond met Nehemia ondertekenden

Nehemia 12: 1-9 vermeldt de priesters en levieten die met Zerubbabel in de 1 naar Juda terugkeerdenst Jaar van Cyrus. Nehemia 10: 2-10 vermeldt de priesters en de levieten die het verbond ondertekenden in aanwezigheid van Nehemia, van wie hier wordt gesproken als de Tirshata (gouverneur), die daarom waarschijnlijk in de 20ste eeuw plaatsvondth of 21st Jaar van Artaxerxes. Het lijkt ook dezelfde gebeurtenis te zijn als vermeld in Ezra 9 & 10 die plaatsvond na de gebeurtenissen van de 7th jaar van Artaxerxes opgenomen in Ezra 8.

1st Jaar van Cyrus 20th / 21st Artaxerxen
Nehemia 12: 1-9 Nehemia 10: 1-13
Met Zerubbabel en Jesjoea Nehemia als gouverneur
   
PRIESTERS PRIESTERS
   
  Zedekiah
Seraja Seraja
  Azaria
Jeremia Jeremia
Ezra  
  Pashur
Amarja Amarja
  Malchia
Hattus Hattus
  Shebanja
Malluch Malluch
Shecanja  
Rehum  
  Harim
Meremot Meremot
Ik zou doen  
  Obadiah
  Daniel
ginnethoi Ginnethon? komt overeen met Ginnethoi
  Baruch
  Meshullam? zoon van Ginnethon (Nehemia 12:16)
Abijah Abijah
Mijamín Mijamín
Maadiah Maaziah? komt overeen met Maadiah
Bilgah Bilgai? komt overeen met Bilgah
Shemaja Shemaja
Jojarib  
Jedaja  
Sallu  
Amok  
Hilkia  
Jedaja  
     Totaal: 22 van wie er 12 nog leefden in 20-21st jaar Artaxerxes  Totaal: 22
   
LEVIETEN LEVIETEN
Yeshua Jesua zoon van Azaniah
binnui binnui
Kadmiël Kadmiël
  Shebanja
Juda  
Mattanja  
Bakbukia  
unni  
  Hodia
  Kelita
  Pelaja
  Hanan
  Mica
  Rehob
  Hasabja
  Zakkur
Sherebia Sherebia
  Shebanja
  Hodia
  Bani
  Beninoe
   
Totaal: 8 van wie er 4 er nog waren in 20th -21st jaar van Artaxerxes Totaal: 17
   
  ? overeenkomsten = Waarschijnlijk dezelfde persoon, maar de naam heeft kleine spellingsverschillen, meestal de toevoeging of het verlies van één letter - mogelijk door kopieerfouten in het manuscript.

 

Als we de 21 nemenst jaar van Artaxerxes om Artaxerxes I te zijn, dan betekent dat dat 16 van de 30 die uit ballingschap terugkeerden in de 1st jaar van Cyrus waren 95 jaar later nog in leven (Cyrus 9 + Cambyses 8 + Darius 36 + Xerxes 21 + Artaxerxes 21). Omdat ze waarschijnlijk allemaal minstens 20 jaar oud waren om priester te zijn, zouden ze in de 115 jaar minimaal 21 jaar oud zijnst jaar van Artaxerxes I.

Dit is duidelijk zeer onwaarschijnlijk.

9.      Een gat van 57 jaar in het verhaal tussen Ezra 6 en Ezra 7

Het verslag in Ezra 6:15 geeft een datum van de 3rd dag van de 12th Maand (Adar) van de 6th Jaar van Darius voor de voltooiing van de tempel.

Het verslag in Ezra 6:19 geeft een datum van de 14th dag van de 1st maand (Nisan), voor het houden van het Pascha (de gebruikelijke datum), en het is redelijk om te concluderen dat het verwijst naar de 7th Jaar van Darius en zou slechts 40 dagen later zijn geweest.

Het verslag in Ezra 6:14 vermeldt dat de teruggekeerde joden “Gebouwd en voltooid [vanwege] de opdracht van de God van Israël en vanwege de opdracht van Cyrus en Da · riʹus en Ar · ta · xerxʹes de koning van Perzië ”.

Zoals Ezra 6:14 momenteel wordt vertaald in de NWT en andere bijbelvertalingen, geeft dit aan dat Artaxerxes een decreet heeft gegeven om de tempel te voltooien. In het beste geval zou het nemen van deze Artaxerxes als de seculiere Artaxerxes I betekenen dat de Tempel pas op de 20e was voltooidth Jaar bij Nehemia, zo'n 57 jaar later. Maar het bijbelse verslag hier in Ezra maakt duidelijk dat de tempel aan het einde van de 6 klaar wasth jaar en zou suggereren dat er vroeg in de 7e van Darius offers werden gebracht.

Het verslag in Ezra 7:8 geeft een datum van de 5th maand van de 7th Jaar maar geeft de Koning als Artaxerxes We hebben daarom een ​​zeer grote onverklaarbare kloof in de verhaalgeschiedenis. Seculiere geschiedenis heeft Darius I nog 30 jaar als Koning regerend (in totaal 36 jaar), gevolgd door Xerxes met 21 jaar gevolgd door Artaxerxes I met de eerste 6 jaar. Dit betekent dat er een kloof van 57 jaar zou zijn, waarna Ezra ongeveer 130 jaar oud zou zijn. Te aanvaarden dat Ezra na al die tijd en op deze ongelooflijk hoge leeftijd pas dan besluit om de Levieten en andere Joden opnieuw naar Juda terug te leiden, ook al zou de tempel voor de meeste mensen een leven geleden voltooid zijn, is het geloofwaardig. Sommigen concluderen dat Darius I slechts 6 of 7 jaar regeerde, dat is het maximale regeringsjaar dat in de Schriften wordt genoemd, maar spijkerschriftbewijs spreekt deze veronderstelling tegen. In werkelijkheid is Darius I een van de beste getuigen van alle Perzische heersers.

Let ook op de houding van Ezra in Ezra 7:10 "Want Ezra had zelf zijn hart voorbereid om de wet van Jehovah te raadplegen en [te doen] en om in Israël regulering en gerechtigheid te onderwijzen'. Ezra wilde de teruggekeerde ballingen de wet van Jehovah leren. Dat was nodig zodra de tempel voltooid was en de offers opnieuw werden ingewijd, niet na een vertraging van 57 jaar.

Dit is duidelijk zeer onwaarschijnlijk.

 

10.  Josephus-verslag en opvolging van Perzische koningen - Verschillen met de huidige seculiere en religieuze oplossingen en de bijbeltekst.

 

Volgens de seculiere geleerden zijn er veel problemen met de nauwkeurigheid van Josephus-verslagen in zijn Oudheden van de joden. Dat betekent echter niet dat we zijn getuigenis terzijde moeten schuiven. Hij geeft het volgende record van in totaal 6 Perzische koningen:

Cyrus

Josephus-verslag over Cyrus is goed. Het bevat veel kleine extra punten die het verslag van de Bijbel bevestigen, zoals we later in onze serie zullen zien.

Cambyses

Josephus geeft een zeer vergelijkbaar verslag als gevonden in Ezra 4: 7-24, maar met het verschil dat de brief naar Cambyses wordt gestuurd, terwijl de koning na Cyrus in Ezra 4 Artaxerxes wordt genoemd. Zie Oudheden van de joden - Boek XI, hoofdstuk 2, paragraaf 1-2.[Iii]

Darius de Grote

Josephus vermeldt dat koning Darius regeerde van India tot Ethiopië en 127 provincies had.[Iv] In Esther 1: 1-3 wordt deze beschrijving echter toegepast op koning Ahasveros. Hij noemt ook Zerubbabel als gouverneur en had een vriendschap met Darius, voordat Darius koning werd. [V]

Xerxes

Josephus vermeldt dat Joacim (Joiakim) Hogepriester is in Xerxes 7th jaar. Hij vermeldt ook dat Ezra teruggaat naar Juda in Xerxes 7th jaar.[Vi] Ezra 7: 7 vermeldt deze gebeurtenis echter als in de 7th jaar van Artaxerxes.

Josephus stelt ook dat de muren van Jeruzalem zijn herbouwd tussen de 25th jaar Xerxes tot 28th Jaar van Xerxes. Seculiere chronologie geeft Xerxes in totaal slechts 21 jaar. Misschien nog belangrijker is dat Nehemia de reparatie van de muren van Jeruzalem vastlegt zoals die plaatsvindt in de 20e eeuwth Jaar van Artaxerxes.

Artaxerxes (ik)

Ook wel bekend als Cyrus volgens Josephus. Hij zegt ook dat het Artaxerxes was die met Esther trouwde, terwijl de meesten tegenwoordig de bijbelse Ahasveros met Xerxes identificeren.[Vii] Josephus identificeerde deze Artaxerxes (Artaxerxes I van de seculiere geschiedenis) als het trouwen met Esther, in de seculiere oplossingen zou dit niet mogelijk zijn, omdat dit zou betekenen dat Esther zo'n 81-82 jaar na de val van Babylon met de koning van Perzië trouwde. Zelfs als Esther niet werd geboren tot de terugkeer uit ballingschap, op basis van het feit dat Mordechai op dit moment ongeveer 20 jaar oud was, zou ze op basis van haar huwelijk op deze basis begin zestig zijn. Dit is duidelijk een probleem.

Dario (II)

Volgens Josephus was deze Darius de opvolger van Artaxerxes en de laatste koning van Perzië, verslagen door Alexander de Grote.[Viii]

Josephus zegt ook dat een oudere Sanballat (een andere sleutelnaam) stierf ten tijde van het beleg van Gaza, door Alexander de Grote.[Ix][X]

Alexander de Grote

Na de dood van Alexander de Grote stierf Jaddua de Hogepriester en werd Onias zijn zoon Hogepriester.[Xi]

Dit verslag over het eerste onderzoek komt duidelijk niet overeen met de huidige seculiere chronologie en geeft verschillende koningen voor belangrijke gebeurtenissen zoals met wie Esther trouwde en wie koning was toen de muren van Jeruzalem werden herbouwd. Hoewel Josephus zo'n 300-400 jaar later schrijft, wordt het niet als betrouwbaar beschouwd, zoals de bijbel, die een hedendaags verslag van gebeurtenissen was, toch is het stof tot nadenken.

Problemen die indien mogelijk moeten worden aangepakt

11.  Het probleem van de apocriefe naamgeving van Perzische koningen in 1 & 2 Ezra's

Esdras 3: 1-3 leest "Koning Darius maakte een groot feest voor al zijn onderdanen en voor allen die in zijn huis geboren waren en voor alle vorsten van Media en Perzië, en voor alle satrapen en kapiteins en gouverneurs die onder hem waren, van India tot Ethiopië, in de honderd zevenentwintig provincies ”.

Dit is bijna identiek aan de openingsverzen van Esther 1: 1-3 die luiden: ”Nu gebeurde het in de dagen van Ahasveros, dat is de Ahasveros die als koning regeerde van India tot Ethiopië, [meer dan] zevenentwintig rechtsgebieden ... In het derde jaar van zijn regeerperiode hield hij een banket voor al zijn prinsen en zijn dienaren, de strijdkrachten van Perzië en Media, de edelen en de prinsen van de rechtsgebieden voor zich ”.

Esther 13: 1 (Apocrieve boeken) leest "Dit is nu de kopie van de brief: de grote koning Artaxerxes schrijft deze dingen aan de prinsen van zevenentwintig en twintig provincies van India tot Ethiopië en aan de gouverneurs die onder hen zijn geplaatst." Er is ook een vergelijkbare formulering in Esther 16: 1.

Deze passages in het apocriefe Esther geven Artaxerxes als de koning in plaats van Ahasveros als de koning van Esther. Apocryphal Esdras identificeert ook koning Darius die op identieke wijze handelt als koning Ahasveros in Esther. Ook moet worden opgemerkt dat er meer dan één Ahasveros was, zoals hij wordt geïdentificeerd "De Ahasveros die als koning regeerde van India tot Ethiopië, over 127 districten."

Problemen die indien mogelijk moeten worden aangepakt

12.  Het bewijs van de Septuagint (LXX)

In de Septuagint-versie van het boek Esther zien we dat de koning Artaxerxes wordt genoemd in plaats van Ahasveros.

Bij voorbeeld, Esther 1: 1 leest "In het tweede regeringsjaar van Artaxerxes, de grote koning, op de eerste dag van Nisan, Mardochaeus, de zoon van Jarius, ”…. "En het gebeurde na deze dingen in de dagen van Artaxerxes (deze Artaxerxes regeerde over meer dan zevenentwintig provincies vanuit India)".

In het Septuagint-boek van Ezra vinden we "Assuerus" in plaats van Ahasveros van de masoretische tekst en "Arthasastha" in plaats van de artaxerxen van de masoretische tekst. Deze verschillen in het Engels zijn echter alleen tussen de Griekse versie van de naam en de Hebreeuwse versie van de naam.

Het verslag in Ezra 4: 6-7 vermeldt 'En tijdens de regering van Assuerus, zelfs in het begin van zijn regering, schreven ze een brief tegen de inwoners van Juda en Jeruzalem. En in de dagen van Arthasastha schreef Tabeel vredig aan Mithradates en aan de rest van zijn mededienstknechten: de eerbetoonverzamelaar schreef aan Arthasastha, de koning van de Perzen, een schrift in de Syrische taal ”.

De Septuagint voor Ezra 7: 1 bevat Arthasastha in plaats van Artaxerxes van de masoretische tekst en luidt “Na deze dingen, tijdens de regering van Arthasastha, de koning van de Perzen, kwam Esdras, de zoon van Saraias, op

Hetzelfde geldt voor Nehemia 2: 1, dat luidt “En het geschiedde in de maand Nisan van het twintigste jaar van koning Arthasastha, dat de wijn voor mij lag: ”.

De Septuagint-versie van Ezra gebruikt Darius op dezelfde plaatsen als de masoretische tekst.

Ezra 4:24 leest bijvoorbeeld 'Toen stopte het werk van het huis van God in Jeruzalem, en het stond stil tot het tweede jaar van de regering van Darius, de koning van de Perzen.' (Septuagint-versie).

Conclusie:

In de Septuagint-boeken van Ezra en Nehemia is Arthasastha consistent gelijk aan Artaxerxes en Assuerus consistent gelijk aan Ahasveros. Maar Septuagint Esther, waarschijnlijk vertaald door een andere vertaler dan de vertaler van Ezra en Nehemia, heeft in de masoretische tekst consequent Artaxerxes in plaats van Ahasveros. Darius wordt consequent gevonden in zowel Septuagint als Masoretische teksten.

Problemen die indien mogelijk moeten worden aangepakt

 

13.  Seculiere inschrijvingsproblemen moeten worden opgelost

Opschrift A3Pa luidt: “De grote koning Artaxerxes [III], de koning der koningen, de koning der landen, de koning van deze aarde, zegt: Ik ben de zoon van de koning Artaxerxen [II Mnemon]. Artaxerxes was de zoon van de koning Darius [II Nothus]. Darius was de zoon van de koning Artaxerxen [IK]. Artaxerxes was de zoon van koning Xerxes. Xerxes was de zoon van koning Darius [de Grote]. Darius was de zoon van een man genaamd hystaspes. Hystaspes was een zoon van een man genaamd Arsames  Achaemenid. '[Xii]

Deze inscriptie zou aangeven dat er na Darius II twee Artaxerxen waren. Hiervoor moet worden geverifieerd dat deze vertaling 'as is', zonder interpolaties die tussen haakjes moeten staan. Let ook op de gegeven interpretaties waarbij de seculiere nummering van de koningen tussen [haakjes] wordt toegekend, bijv. [II Mnemon], omdat ze niet in de originele tekst staan, aangezien de nummering een moderne geschiedkundige opdracht is om identificatie duidelijker te maken.

De inscriptie moet ook worden geverifieerd om ervoor te zorgen dat de inscriptie geen moderne nep is, noch inderdaad een oude nep of niet-hedendaagse inscriptie. Fake antiquities, in de vorm van authentieke artefacten, maar nep-inscripties of nep-artefacten met inscripties vormen een groeiend probleem in de archeologische wereld. Bij sommige items is ook bewezen dat ze in historische tijden zijn vervalst, dus meerdere getuigen van een gebeurtenis of feit en van verschillende onafhankelijke bronnen hebben de voorkeur.

Gewoonlijk worden inscripties met ontbrekende delen van de tekst [lacunes] aangevuld met bestaand begrip. Ondanks deze cruciale verduidelijking vertonen slechts enkele vertalingen van spijkerschrifttabletten en inscripties interpolaties tussen haakjes, de meerderheid niet. Dit resulteert in een mogelijk misleidende tekst, aangezien de basis van de interpolaties in de eerste plaats zeer betrouwbaar moet zijn, zodat het een nauwkeurige interpolatie kan zijn in plaats van een vermoeden. Anders kan dit leiden tot circulair redeneren, waarbij een inscriptie wordt geïnterpreteerd volgens waargenomen begrip en vervolgens wordt gebruikt om zogenaamd dat waargenomen begrip te verifiëren, wat niet mag worden toegestaan. Wat misschien nog belangrijker is, bovendien hebben de meeste opschriften en tabletten lacunes [beschadigde delen] als gevolg van veroudering en staat van conservering. Daarom is een nauwkeurige vertaling zonder [interpolatie] een zeldzaamheid.

Op het moment van schrijven (begin 2020) lijkt deze inscriptie, op basis van de enige beschikbare informatie die beschikbaar is om te worden onderzocht, op het eerste gezicht echt. Als dat waar is, dan lijkt dit dus de seculiere lijn van koningen te bevestigen, in ieder geval voor Artaxerxes III, waarbij alleen Darius III en Artaxerxes IV ter verantwoording worden geroepen. Het is op dit moment echter niet mogelijk om het te bevestigen met spijkerschrifttabletten, en misschien nog belangrijker is dat de inscriptie niet gedateerd is. De datum waarop het opschrift is gemaakt, is niet gemakkelijk te verifiëren, aangezien er geen in het opschrift zelf is opgenomen en het daarom een ​​latere inschrijving op basis van onjuiste gegevens of een modernere vervalsing zou kunnen zijn. Valse inscripties en spijkerschrifttabletten bestaan ​​al sinds het einde van de 1700e eeuw, toen de archeologie in zijn kindervorm aan populariteit begon te winnen en geaccepteerd werd. Het is daarom twijfelachtig hoeveel vertrouwen men kan stellen in deze inscriptie en het handjevol dat erop lijkt.

Problemen die indien mogelijk moeten worden aangepakt

Raadpleeg de bijlage van de serie voor de beschikbaarheid van spijkerschrifttabletten voor het Perzische rijk.

14. Conclusie

Tot dusver hebben we minstens 12 belangrijke problemen geïdentificeerd met de huidige seculiere en religieuze chronologie. Er zijn ongetwijfeld ook meer kleinere problemen.

Uit al deze problemen kunnen we zien dat er iets ernstig mis is met de huidige seculiere en religieuze opvattingen over Daniël 9: 24-27. Gezien het belang van deze profetie als bewijs dat Jezus inderdaad de Messias was en waarop Bijbelprofetie kan worden vertrouwd, wordt de hele integriteit van de bijbelboodschap onder de loep genomen. We kunnen het ons daarom niet veroorloven deze zeer reële kwesties te negeren, zonder een serieuze poging te doen om te verduidelijken wat de bijbelboodschap eigenlijk is, en hoe en of de geschiedenis ermee kan worden verzoend.

Om te proberen deze problemen aan te pakken, Part 3 & 4 in deze serie zullen de chronologische grondslagen worden onderzocht om te accepteren dat Jezus Christus inderdaad de beloofde Messias was. Dit omvat een nadere beschouwing van Daniël 9: 24-27. Daarbij zullen we ons inspannen om een ​​kader vast te stellen waarbinnen we moeten werken, wat ons op zijn beurt zal leiden en ons eisen zal stellen voor onze oplossing. Een deel 5 zal doorgaan met een overzicht van gebeurtenissen in de relevante bijbelboeken en een gericht onderzoek van verschillende aspecten van de bijbelse verslagen. Vervolgens sluiten we dit deel af met het formuleren van een voorgestelde oplossing.

We kunnen dan verder gaan in delen 6 en 7 of de voorgestelde oplossing kan worden verzoend met de bijbelse gegevens en de problemen die we in delen 1 en 2 hadden geïdentificeerd. Daarbij zullen we onderzoeken hoe we de feiten die we hebben uit de bijbel en andere bronnen kunnen begrijpen, zonder onweerlegbaar bewijs te hebben genegeerd en hoe ze passen in ons raamwerk.

Deel 8 zal een korte samenvatting bevatten van de belangrijkste onopgeloste problemen en hoe we deze kunnen oplossen.

Wordt vervolgd in deel 3….

 

Zie voor een grotere en downloadbare versie van deze grafiek https://drive.google.com/open?id=1gtFKQRMOmOt1qTRtsiH5FOImAy7JbWIm

[I] http://www.ultimatebiblereferencelibrary.com/Complete_Works_of_Josephus.pdf  Josephus, Oudheden van de joden, boek XI, hoofdstuk 5 v 1

[Ii] http://www.ultimatebiblereferencelibrary.com/Complete_Works_of_Josephus.pdf  Josephus, Oudheden van de joden, boek XI, hoofdstuk 5 v 2,5

[Iii] http://www.ultimatebiblereferencelibrary.com/Complete_Works_of_Josephus.pdf  Josephus, Oudheden van de joden, boek XI, hoofdstuk 2 v 1-2

[Iv] http://www.ultimatebiblereferencelibrary.com/Complete_Works_of_Josephus.pdf  Josephus, Oudheden van de joden, boek XI, hoofdstuk 3 v 1-2

[V] http://www.ultimatebiblereferencelibrary.com/Complete_Works_of_Josephus.pdf  Josephus, Oudheden van de joden, boek XI, hoofdstuk 4 v 1-7

[Vi] http://www.ultimatebiblereferencelibrary.com/Complete_Works_of_Josephus.pdf  Josephus, Oudheden van de joden, boek XI, hoofdstuk 5 v 2

[Vii] http://www.ultimatebiblereferencelibrary.com/Complete_Works_of_Josephus.pdf  Josephus, Oudheden van de joden, boek XI, hoofdstuk 6 v 1-13

[Viii] http://www.ultimatebiblereferencelibrary.com/Complete_Works_of_Josephus.pdf  Josephus, Oudheden van de joden, boek XI, hoofdstuk 7 v 2

[Ix] http://www.ultimatebiblereferencelibrary.com/Complete_Works_of_Josephus.pdf  Josephus, Oudheden van de joden, boek XI, hoofdstuk 8 v 4

[X] Bekijk het document voor een evaluatie van het bestaan ​​van meer dan één Sanballat  https://academia.edu/resource/work/9821128 , Archeologie en teksten in de Perzische periode: Focus on Sanballat, door Jan Duseck.

[Xi] http://www.ultimatebiblereferencelibrary.com/Complete_Works_of_Josephus.pdf  Josephus, Oudheden van de joden, boek XI, hoofdstuk 8 v 7

[Xii] https://www.livius.org/sources/content/achaemenid-royal-inscriptions/a3pa/ en

"Oud Perzisch lexicon en de teksten van de Achaemenidische inscripties getranscribeerd en vertaald met speciale verwijzing naar hun recente heronderzoek", door Herbert Cushing Tolman, 1908. p.42-43 van boek (niet pdf) Bevat transliteratie en vertaling. https://archive.org/details/cu31924026893150/page/n10/mode/2up

 

Tadua

Artikelen door Tadua.
    8
    0
    Zou dol zijn op je gedachten, geef commentaar.x