Lo mbhalo uzoxoxa ngokuthi iNdikimba Ebusayo (i-GB) yoFakazi BakaJehova (i-JW), njengendodana encane emzekelisweni we- “Prodigal Son”, iliphange kanjani ifa eliyigugu. Sizocubungula ukuthi ifa lavela kanjani kanye nezinguquko ezilahlekile. Abafundi bazokwethulwa ngemininingwane evela ku- “The Royal Commission (i-ArC) yase-Australia ibe izimpendulo zeSikhungo Sokuhlukunyezwa Kwezingane”.[1] ukuhlola nokwenza iziphetho. Le datha izocaciswa ngesisekelo sezikhungo zezenkolo eziyisithupha. Leli cala lizoba yisibonelo sokuthi izinguquko zibe yingozi kangakanani kubantu ngamunye. Ekugcineni, ngokubheka uthando lobuKristu, i-GB izonikezwa iziphakamiso zokukhuthaza indlela efana nekaKristu yokubhekana nalezi zinto.

Umongo Wezomlando

U-Edmund Burke wayephoxekile nge-French Revolution futhi kwi-1790 wabhala iphamfulethi Ukuzindla ku-Revolution eFrance lapho alwela ubukhosi obumthethosisekelo, isonto lendabuko (i-Anglican kuleso simo) kanye ne-aristocracy.

Ku-1791, uThomas Paine wabhala le ncwadi Amalungelo Omuntu. I-Europe kanye neNyakatho Melika zazisenkingeni. Amakoloni e-13 ayesethole inkululeko yawo eBrithani, futhi imiphumela ye-French Revolution yayizwakala. Ukuhleleka okudala kwasongelwa yinguquko kanye nokuqala komqondo wentando yeningi eYurophu naseNyakatho Melika. Kulabo abaphonsela inselelo i-oda elidala, kuphakama umbuzo wokuthi lokhu kusho ukuthini ngamalungelo omuntu ngamunye.

Labo abamukela umhlaba omusha babona encwadini kaPaine nemibono yayo, isisekelo sezwe elisha abangalakha ngohlelo lwentando yeningi lwentando yeningi. Amalungelo amaningi amadoda axoxwa kepha imiqondo yayingachazwanga ngokomthetho. Ngasikhathi sinye, uMary Wollstonecraft wabhala Ukuqinisekiswa Kwamalungelo Abesifazane ku-1792, ehambisana nomsebenzi kaPaine.

Ku-20th Ikhulu leminyaka OFakazi BakaJehova (ama-JWs) badlala indima enkulu ekuhlanganiseni amaningi ala malungelo emthethweni. E-USA kusukela ngasekupheleni kweminyaka yama-1930 kuya kowe-1940, ukulwela kwabo ukwenza ukukholwa kwabo ngokuvumelana nonembeza wabo kwaholela emacaleni amaningi asezinkantolo ngenani elikhulu elinqunywe ezingeni leNkantolo Ephakeme. UHayden Covington ummeli we-JWs wethule izikhalazo nezikhalazo eziyi-111 eNkantolo Ephakeme. Sekukonke, kwakukhona amacala angama-44 futhi lawa afaka ukusatshalaliswa kwezindlu nomuzi, amafulegi ashaywa indesheni okuphoqelekile njll. Kwakunesimo esifanayo eCanada lapho ama-JW nawo anqoba amacala abo.[2]

Ngasikhathi sinye, eJalimane lamaNazi, amaJWs athatha ukholo lwawo futhi abhekana namazinga okushushiswa aqhamuka embusweni wobushiqela. Ama-JWs ayengajwayelekile emakamu okuhlushwa yiqiniso lokuthi angashiya noma yinini uma ekhetha ukusayina umqulu alahla ukholo lwawo. Iningi alizange lilahle ukholo lwabo, kepha ubuholi eGatsheni laseGerman babezimisele ukuyekethisa.[3]  Ukuma kweningi kuwubufakazi besibindi nokukholwa ngaphansi kwezinto ezesabekayo kakhulu, futhi ekugcineni kunqobele umbuso wobushiqela. Lesi sivumelwano saphindwa futhi saphikisana neminye imibuso yobushiqela efana neSoviet Union, amazwe ase-Eastern Bloc, kanye neminye.

Lokhu kunqoba, kanye namaqhinga asetshenzisiwe, kwasetshenziswa ngamanye amaqembu amaningi alwela inkululeko yawo emashumini eminyaka ezayo. Ama-JWs ayesiza ukuchaza nokudlala indima ebalulekile ekusunguleni amalungelo abantu. Ukuma kwabo bekuhlala kusekelwe kumalungelo abantu okusebenzisa unembeza wabo ezindabeni zokukhulekela nezakhamuzi.

Amalungelo Abantu asungulwa futhi amiswa umthetho, futhi lokhu kungabonakala emacaleni amaningi alethwa phambi kweNkantolo Ephakeme ngama-JWs emazweni amaningi emhlabeni jikelele. Yize abaningi bekuthola ukuguqulelwa kwama-JWs kanye nomoya wezincwadi zabo kungathandeki, bekunenhlonipho egxekayo ngokuma kwabo nokholo lwabo. Ilungelo lomuntu ngamunye lokusebenzisa ngokuphelele unembeza wabo uyisisekelo esiyisisekelo somphakathi wanamuhla. Lokhu kwakuyisikhumbuzo senani elikhulu kanye nefa lezimfundiso eziningi ezisezingeni eliphakeme zebhayibheli ezivela kwi-Bible Student Movement yama1870s kuqhubeke. Umuntu nomuntu nobuhlobo bakhe noMdali wabo nokusebenzisa unembeza wakhe enhliziyweni yakhe kwakusezandleni zomzabalazo we-JW ngamunye.

Ukukhuphuka kwenhlangano

Ngenkathi amabandla esakhiwa okokuqala kuma-1880 / 90s, ayesebenza ngokuhlangana. Onke amabandla (abaFundi BeBhayibheli ngesikhathi sikaRussell ayewabiza kanjalo i-ecclesia; ukuguqulwa kwamaletha kwegama lesiGreki elijwayele ukuhunyushwa ngokuthi "isonto" emabhayibhelini amaningi) kwanikezwa umhlahlandlela wesakhiwo, inhloso, njll.[4] Elinye lalawa mabandla abaFundi BeBhayibheli laliyizinto zokuzimela zodwa ezinabadala nabadikoni abakhethiwe. Kwakungekho gunya eliphakathi nendawo futhi ibandla ngalinye lalisebenza ukuze kusizakale amalungu alo. Isiyalo sebandla senziwa emhlanganweni wabo bonke i-ecclesia njengoba kuchaziwe ku Izifundo emiBhalweni, uMqulu weSithupha.

Kusukela kuma-1950 okuqala, ubuholi obusha bama-JWs bunqume ukushumayeza umqondo ka-Rutherford we Inhlangano[5] futhi yathuthela ekubeni yinhlangano yebhizinisi. Lokhu kwakuhilela ukudala imithetho nezimiso okwakumelwe zilandelwe — ezazizogcina iNhlangano “ihlanzekile” —kanye nelungiselelo lekomidi elisha lokwahlulela elizobhekana nalabo abenza izono “ezinkulu”[6]. Lokhu kwakubandakanya ukuhlangana nabadala abathathu emhlanganweni ovaliwe, oyimfihlo ukuze wahlulele ukuthi lowo muntu uphendukile yini.

Lolu shintsho olubalulekile alunakusekelwa ngokombhalo njengoba kukhonjisiwe enhlokweni enesihloko esithi "Nawe Ukhunjuliwe?"[7] Lapho, umkhuba weSonto lamaKhatholika lokususa umuntu ekuhlanzweni uboniswe ungenasisekelo sombhalo, kepha usekwe ngokuphelele “kumthetho we-canon”. Ngemuva kwaleyo ndatshana, iNhlangano inqume ukudala owayo “umthetho wezincwadi”[8].

Eminyakeni elandelayo, lokhu kuholele ebuholini bokuzimela obuningi kakhulu nezinqumo eziningi ezidale ubuhlungu obukhulu nokuhlupheka kumuntu ngamunye. Impikiswano eyayihlaba umxhwele kakhulu kwaba ukwenqaba ukuya empini. AbaFundi BeBhayibheli babhekana nale nselelo phakathi neMpi Yezwe Yokuqala. Kwakunezindatshana ezazibhalwe ama-WTBTS ezazinikeza ukuholwa kodwa okubaluleke kakhulu zikugcizelela ukuthi yilowo nalowo kumele asebenzise onembeza babo. Abanye basebenza kwiMedical Corps; abanye bebangeke bagqoke umfaniswano wezempi; abanye bangenela inkonzo yezempi nokunye. Bonke babehlangene ekungathathi izikhali ukubulala umuntu wakubo, kodwa yilowo nalowo wayenonembeza wakhe ukuthi angayixazulula kanjani le nkinga. Incwadi enhle enesihloko, Abaphikisi BeBhayibheli Ngenxa Kanembeza Empini Yomhlaba Wonke 1 - eBrithani nguGary Perkins, unikeza izibonelo ezinhle kakhulu zokuma.

Ngokuphambene nalokho, ngokuhamba kwesikhathi ngesikhathi esengumongameli ka-Rutherford, kwanikezwa imithetho ebekiwe lapho ama-JW engakwazanga ukwamukela inkonzo yezempi. Umthelela walokhu ungabonakala encwadini enesihloko esithi, Ngavunywa Imifudlana YaseBabiloni: Isiboshwa Sonembeza Esikhathini Sempi kaTerry Edwin Walstrom, lapho njenge-JW, ubeka izinselelo abhekana nazo nobuqili bokungayemukeli inkonzo yezempi esibhedlela sendawo. Lapha, uchaza kabanzi ukuthi isikhundla seNhlangano kufanele sisekelwe kanjani, ngenkathi unembeza wakhe uqobo ungayiboni inkinga ngokusebenzela umphakathi. Kuyamangaza ukuthi nge-1996, kuthathwe njengento eyamukelekayo ukuthi ama-JWs angenze eminye imisebenzi yezempi. Lokhu kusho ukuthi i-GB manje ivumela lowo muntu ukuba asebenze kanembeza wakhe futhi.

Izimfundiso ezikhishwe yiNdikimba Ebusayo, ezenziwe nge-1972 futhi zisebenza ngokuphelele kusukela nge-1976[9], kufanele yamukelwe "njengeqiniso lamanje" kuze kube yilapho kukhanya khona “ukukhanya okusha”. Kube nenqwaba yemithetho nezimiso zomhlambi kuzo zonke izici zokuphila, futhi labo abangahambisani nabo babhekwa njengabantu “abangasibonelo”. Lokhu kuvame ukuholela ekulalelweni kwecala lokwahlulela, njengoba kuchaziwe ekuqaleni, kanye nokususwa ekuhlanganyeleni. Eminingi yale mithetho nemithethonqubo ibuyiselwe emuva ngama-degree angama-180, kodwa labo abasuswe ekuhlanganyeleni ngaphansi komthetho wangaphambili abakabuyiselwa.

Lokhu kunyathela kunembeza womuntu ngamunye kufinyelela endaweni lapho umuntu kufanele angabaze khona uma ngabe i-GB eyiqonda ngempela isazela somuntu. Ekushicilelweni, Ukuhlelelwa Ukwenza Intando KaJehova, eshicilelwe i-2005 ne-2015 esahlukweni 8, isigaba 28, isho ngokugcwele:

“Ummemezeli ngamunye kufanele alandele unembeza wakhe oqeqeshwe ngeBhayibheli lapho ethola ngomthandazo ukuthi iyini inkathi yokushumayela. Abanye abamemezeli bashumayela ezindaweni ezinabantu abaningi, kanti abanye basebenza amasimu lapho kunabantu abambalwa khona futhi kudingeka ukuhamba okungatheni. Izindawo ziyahlukahluka; abashicileli behluka ngendlela ababheka ngayo inkonzo yabo. INdikimba Ebusayo ayiminyazi unembeza wayo ebandleni lomhlaba wonke ukuthi isikhathi esisetshenziswe enkonzweni yasensimini kufanele sibalwe kanjani, futhi akekho omunye umuntu omisiwe ukuba ahlulele kule ndaba. — Math. I-6: 1; I-7: 1; I-1 Tim. I-1: 5. "

Ukusho ukuthi isigungu samadoda esihlangene (i-GB) sizoba nonembeza owodwa asisho lutho. Unembeza womuntu ungenye yezipho ezinkulu zikaNkulunkulu. Ngayinye ihlukile futhi yakheke ngokwezici ezahlukahlukene. Iqembu lamadoda lingaba kanjani nonembeza ofanayo?

Umuntu osusiwe kufanele agwetshwe ngabantu bomphakathi we-JW namalungu omndeni. Kusukela i-1980, le nqubo isibe nzima kakhulu ngamavidiyo amaningi akhombisa umhlambi wokuthi unganciphisa noma uvikele ukuthintana ngokuphelele. Lo mthetho ubhekiswe kakhulu kumalungu omndeni asondelene nawo. Labo abangathobeli babhekwa njengababuthaka ngokomoya futhi ukuzihlanganisa nabo kugcinwa kukuncane.

Lokhu kuphambana ngokusobala nokulwa ama-JW amaningi ayenawo namajaji ahlukahlukene ekutholeni ukuthi unembeza womuntu kufanele uvunyelwe ukuthi uchume. Empeleni, iNhlangano yayisho ukuthi umuntu kufanele awusebenzise kanjani unembeza wakhe. Amalungu ebandla abengenayo imininingwane yokulalelwa, abengakwazi ukukhuluma nalowo muntu, futhi agcinwe ebumnyameni. Obekulindelwe kubo ukwethembela ngokuphelele kulolu hlelo kanye nabesilisa ababhekene nokulalelwa.

Ngokuqala kweSocial Media, ama-ex-JWs amaningi afike ngaphambili futhi akhombisa — ezimweni eziningi ngokuqoshwa kanye nobunye ubufakazi — ukungabi nabulungiswa noma ukuphathwa ngokungafanele abakutholile kulezi zinqumo zokwahlulela.

Lokhu kubuye kwalesi sihloko kuzoqokomisa ukuthi le Ndikimba Ebusayo, njenge ndodana encane emfanekisweni weNdodana Yolahleko, iliphange kanjani ifa elikhulukazi, ngokubheka okunye okutholwe ngu I-Australia Royal Commission (i-ARC) ibe Izimpendulo Zezikhungo Zokuhlukunyezwa Kwezingane Ngokobulili.

I-Australia Royal Commission (ARC)

I-ARC yasungulwa ngonyaka we-2012 ukukala ubukhulu nezimbangela zokuhlukunyezwa kwezingane ezikhungweni, nasenqubeni yokufunda imigomo nezinqubo zezinhlangano ezahlukahlukene. Lo mbhalo uzogxila ezikhungweni zezenkolo. I-ARC iphothule umsebenzi wayo ngoDisemba 2017 futhi yakhipha umbiko obanzi.

"Incwadi iLobert Patent enikezwe iRoyal Commission idinga ukuthi" ifune izimpendulo ezikhungweni ngezinsolo nangezigameko zokuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi kanye nezindaba ezihlobene nalokhu. Ekwenzeni lo msebenzi, iRoyal Commission yaqondiswa ukuthi igxile ezindabeni ezinohlelo, yaziswe ngokuqonda amacala ngamanye futhi senze okutholakele nezincomo zokuvikela kangcono izingane ekuhlukunyezweni ngokocansi futhi kuncishiswe umthelela wokuhlukunyezwa ezinganeni lapho kwenzeka. I-Royal Commission yenze lokhu ngokuqhuba imihlangano yomphakathi, amaseshini azimele kanye nenqubomgomo kanye nohlelo lokucwaninga.[10] "

I-Royal Commission yisigaba esiphezulu sophenyo emazweni aseCommonwealth futhi inamandla amakhulu okucela imininingwane nabantu ababambisene nabo ukuthi babambisane. Izincomo zalo zifundelwa uHulumeni, futhi bazonquma ngomthetho wokuphoqelela izincomo. Uhulumeni akudingeki ukuthi amukele izincomo.

Indlela yokusebenzisa

Kunezindlela ezintathu eziyinhloko ezisetshenzisiwe. Lokhu ngukulandelayo:

1. Inqubomgomo Nocwaningo

Isikhungo ngasinye senkolo sinikeze ngemininingwane ebinayo emibikweni nasekusebenzeni kokuhlukunyezwa kwezingane. Le mininingwane yafundwa, futhi kwaqokwa amacala athile ukuze aqhubeke ngokulalelwa komphakathi.

Ngaphezu kwalokho i-ARC ibonisane nabamele nohulumeni nabangewona uhulumeni, abasindile, izikhungo, abalawuli, inqubomgomo nabanye ochwepheshe, abafundisayo nabasindisayo nabasekeli bamaqembu. Umphakathi obanzi waba nethuba lokufaka isandla ekucabangeni kwezinkinga ze-systemic kanye nezimpendulo ngezinqubo zokubonisana nomphakathi.

2. Ukulalelwa kwamacala omphakathi

Ngizonikeza izigaba kusuka Umbiko wokugcina: umqulu 16, ikhasi 3, isihlokwana esithi “Ukulalelwa kwamacala ngasese”:

“IRoyal Commission ijwayele ukwenza umsebenzi wayo ngokulalela umphakathi. Besazi ukuthi ukuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi kwenzekile ezikhungweni eziningi, zonke ezingaphenywa ezindlebeni zomphakathi. Kodwa-ke, uma iRoyal Commission ibingazama lowo msebenzi, izinsizakusebenza eziningi zingadinga ukusetshenziswa isikhathi esingaphezulu kokukodwa, kepha isikhathi eside. Ngalesi sizathu amaKhomishani amukele imigomo lapho Abasizi Abaluleki Abakhulu bezoveza izindaba ezifanele ekulalelweni komphakathi futhi bazilethe phambili 'njengezifundo' zamuntu ngamunye.

Isinqumo sokwenza isifundo secala saziswa ngokuthi ngabe ukulalela kuzothuthukisa yini ukuqonda kwezinkinga ezihleliwe futhi kunikeze ithuba lokufunda emaphutheni adlule ukuze noma yikuphi okutholakele nezincomo zoshintsho lwekusasa olwenziwe iRoyal Commission kube nesisekelo esivikelekile. Kwezinye izimo ukuhambisana kwezifundo ezizofundwa kuzobekwa esikhungweni kuphela isihloko sokulalelwa. Kwezinye izimo bazoba nokuhambisana nezikhungo eziningi ezifanayo ezingxenyeni ezihlukile ze-Australia.

Kuthathwe nezithangami zomphakathi ukusiza ekuqondeni ubukhulu bokuhlukunyezwa okungenzeka kwenzeke ezikhungweni noma ezinhlotsheni ezithile zezikhungo. Lokhu kunikeze amandla iRoyal Commission ukuthi iqonde ngezindlela lapho izikhungo ezahlukene zaphathwa khona nokuthi zaphendula kanjani ngezinsolo zokuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi. Lapho uphenyo lwethu luthole khona ukuhlukunyezwa okukhulu esikhungweni esisodwa, lolu daba lungadluliselwa ekulalelweni komphakathi.

Ukulalelwa komphakathi kuphinde kwaqhutshwa ukuze kutshelwe izindaba zabantu abathile, okusizile ekuqondeni komphakathi uhlobo lokuhlukunyezwa ngokocansi, izimo okungenzeka kuzo futhi, okubaluleke kakhulu, ngomthelela omubi ongaba nawo ezimpilweni zabantu. Ukulalelwa komphakathi kwavulelwa abezindaba nomphakathi, futhi kwasakazwa bukhoma kwiwebhusayithi yeRoyal Commission.

Ukutholwa kwamaKhomishani endlebeni ngayinye kwakuvame ukufakwa embikweni wokufunda amacala. Umbiko ngamunye uhanjiswe ku-Governor-General kanye nakubabusi kanye nabaphathi bezindawo nezindawo ezithile futhi, lapho kufanele, kwethulwa ePhalamende lase-Australia futhi kwenziwa kutholakale emphakathini. Abakhomishini bancome eminye imibiko yocwaningo ukuthi ingangethulwa kimi ngenxa yokuqhubeka nobugebengu njengamanje. "

3. Izikhathi ezizimele

Lezi zikhathi bezizonikeza izisulu ithuba lokuxoxa ezazo izindaba zokuhlukunyezwa ngokocansi kwezingane esimweni sesikhungo. Okulandelayo kuvela kuVolumu 16, ikhasi 4, isihloko esincane esithi “Private sessions”:

“Iseshini ngayinye yangasese yenziwa yiKhomishani eyodwa noma ezimbili futhi kwakuyithuba lokuthi umuntu alandise udaba lokuhlukunyezwa kwabo endaweni evikelekile futhi esekelayo. Ama-akhawunti amaningi avela kulezi zikhathi atshelwa kwifomu elibonisiwe kulo mbiko wokugcina.

Ama-akhawunti abhaliwe avumela abantu abangazange bagcine amaseshini wangasese ukuthi babelane ngokuhlangenwe nakho kwabo noKhomishani. Okuhlangenwe nakho kwabasindile okuchazwe kithi kuma-akhawunti abhaliwe kwazise lo mbiko wokugcina ngendlela efanayo naleyo eyabiwa nathi
ngezikhathi ezizimele.

Sinqume futhi ukushicilela, ngemvume yabo, okuhlangenwe nakho kwabantu abaningi abasindile ngangokunokwenzeka, njengezindaba ezihlonziwe ezithathwe ezingxenyeni ezizimele nama-akhawunti abhaliwe. Lokhu kulandisa kuvezwa njengezindaba zemicimbi njengoba kutshelwe abasinde ekuhlukunyezweni kwezingane ngokocansi ezikhungweni. Siyethemba ukuthi ngokuwabelana nomphakathi bazoba nengxenye ekuzwisisaneni kangcono ngomthelela omkhulu wokuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi futhi kungasiza ukwenza izikhungo zethu ziphephe ngangokunokwenzeka ezinganeni ngokuzayo. Ukulandisa kuyatholakala njengesengezo esiku-inthanethi kuVolumu 5, Amaseshini wangasese. “

Kubalulekile ukuqonda ngokuphelele indlela nemithombo yedatha. Akunasikhungo senkolo esingafuna ukumangalela noma imininingwane yamanga, njengoba yonke imininingwane ivela ezinhlanganweni nasebufakazini babazizisulu. I-ArC ihlaziye imininingwane etholakalayo, yahlolwa nabamele izikhungo zezenkolo ezahlukahlukene, yahlanganiswa nezisulu, futhi yathula okutholakele kanye nezincomo zezikhungo ezithile, futhi sekuwonke.

okutholakele

Ngidale itafula elibonisa imininingwane esemqoka ezikhungweni zezenkolo eziyisithupha i-ARC ephenye ngazo. Ngingancoma ukufundwa kwemibiko. Ziyizingxenye ezi-4:

 • Izincomo Zombiko wokugcina
 • Umbiko wokugcina Izikhungo Zenkolo IVolumu 16: Incwadi 1
 • Umbiko wokugcina Izikhungo Zenkolo IVolumu 16: Incwadi 2
 • Umbiko wokugcina Izikhungo Zenkolo IVolumu 16: Incwadi 3

 

Inkolo & Abalandeli Case Studies Abasolwa ngabenzi bokubi nezikhundla ezibanjiwe Izikhalazo Eziphelele

 

Ukubika Kuziphathimandla Nokuxolisa Kwezisulu Isinxephezelo, Ukusekelwa kanye neSikimu Sikazwelonke Sokulungisa
AmaKatolika

5,291,800

 

 

Izifundo ze-15 Case isiyonke. Izinombolo 4,6, 8, 9, 11,13,14, 16, 26, 28, 31, 35, 41, 43, 44

I-2849 ixoxiwe

1880

abasolwa ngokuba ngabenzi bokubi

Abafowethu bezenkolo be-693 (597) kanye nodade (96) (37%)

Abapristi be-572 kufaka phakathi abapristi be-diocesan ye-388 nabapristi bezenkolo be-188 (30%)

I-543 ibeka abantu (29%)

I-72 enesimo senkolo ayaziwa (4%)

4444 Amanye amacala abikwa kwiziphathimandla zomphakathi. Ukuxolisa kunikezwe.

Ku-1992 isitatimende sokuqala somphakathi esivumela ukuhlukunyezwa senzekile. Kusukela ku-1996 kuqhubeke, ukuxolisa kwenziwa futhi kusuka eTowards Healing (2000) kwaxolisa ngokuphelele kubo bonke abahlushwa ngabefundisi nenkolo. Futhi, ku2013 ku- "Izinkinga iphepha ..." kwanikezwa ukuxolisa okucacile.

Izimangalo ze-2845 zokuhlukumeza ngokocansi kwezingane kuya kuFebhuwari 2015 ziholele ekutheni $ 268,000,000 ikhokhwe lapho $ 250,000,000 yayikhokha khona ngemali.

Isilinganiso se- $ 88,000.

Setha inqubo ethi “Towards Healing” ukusiza izisulu.

Sizocabanga ukukhokha ku-National Redress Scheme.

 

I-Anglican

3,130,000

 

 

 

Izifundo ze-7 Case isiyonke. Izinombolo 3, 12, 20, 32, 34, 36, 42

I-594 ixoxiwe

 

569

abasolwa ngokuba ngabenzi bokubi

I-50% Layisha Abantu

I-43% Abefundisi Abahleliwe

I-7% ayaziwa

1119 Amanye amacala abikwa kwiziphathimandla zomphakathi. Ukuxolisa kunikezwe.

Ku-2002 Standing Committee yeGeneral Synod ikhipha Ukuxolisa Kwezwe. Ku-2004 General Synod uxolisile.

Izikhalazo ze-472 (42% yazo zonke izikhalazo). Kuze kube manje ngoDisemba 2015 $ 34,030,000 ngokwesilinganiso se- $ 72,000). Lokhu kufaka isinxephezelo semali, ukwelashwa, izindleko zomthetho nezinye.

Setha iKomidi Lokuvikelwa Kwezingane e2001

I-2002-2003- Setha iqembu Elisebenzayo Lokuhlukumeza ngokocansi

Imiphumela ehlukahlukene evela kula maqembu.

Sizocabanga ukukhokha ku-National Redress Scheme

 

Salvation Army

Amaphoyisa we-8,500 plus

 

 

Izifundo ze-4 Case isiyonke. Izinombolo 5, 10, 33, 49

I-294 ixoxiwe

Akunakwenzeka ukukhipha izinombolo zomsolwa ezifunwayo Amanye amacala abikwa kwiziphathimandla zomphakathi. Ukuxolisa kunikezwe.

 

Sizocabanga ukukhokha ku-National Redress Scheme
OFakazi BakaJehova

68,000

 

Izifundo ze-2 Case isiyonke. Izinombolo 29, 54

I-70 ixoxiwe

1006

abasolwa ngokuba ngabenzi bokubi

I-579 (57%) ivumile

I-108 (11%) kwakunguBadala noma Izinceku Eziyizikhonzi

Abakwa-28 baqokwa abaDala noma abaNceku abaPhathiswa ngemuva kokuvela kokusolwa kokuhlukumeza okokuqala

1800

abasolwa ngokuba yizisulu

Abenzi bokubi be-401 (40%) bahlanganyelwe.

I-230 ibuyiselwe

I-78 isusiwe ngaphezu kwesisodwa.

 

Awekho amacala abikiwe eziphathimandleni futhi akukho ukuxolisa kunoma yisiphi sezisulu. Akukho.

Umgomo omusha owazisa izisulu nemindeni ukuthi inelungelo lokubika kuziphathimandla.

Akukho sitatimende ngeSikimu Sokulungiswa Kwezwe.

Amasonto WamaKristu Wase-Australia (ACC) kanye namasonto ama-Pentekosti ahlangene

 

350,000 + 260,600 = 610,600

 

I-2 isiyonke. Izinombolo 18, 55

I-37 ixoxiwe

Akunakwenzeka ukukhipha izinombolo zomsolwa ezifunwayo Ngesikhathi samaSonto ama-Australia e-Australia elalela uMfundisi Spinella waxolisa kulabo abahlukumezekile. Sizocabanga ukukhokha ku-National Redress Scheme
ISonto elihlanganayo e-Australia (Congregational, Methodist and Presbyterian) 1,065,000 I-5 isiyonke

Izinombolo 23, 24, 25, 45, 46

I-91 ixoxiwe

Akunikeziwe 430 Amanye amacala abikwa kwiziphathimandla zomphakathi. UMongameli woMkhandlu Kazwelonke uStuart McMillan wakwenza lokho egameni leSonto. Izimangalo ze-102 ezenziwe ngezinsolo ze-430. I-83 yakho i-102 ithole isivumelwano. Inani eliphelele likhokhwe $ 12.35 wezigidi. Inkokhelo ephezulu kakhulu iyizigidi ezingama- $ 2.43 kanye ne- $ 110 ephansi. Ukukhokha okumaphakathi ku- $ 151,000.

Sizocabanga ukukhokha ku-National Redress Scheme

Imibuzo

Okwamanje, angikukhuthazi ukunikeza iziphetho noma imicabango yami uqobo. Kusebenza kakhudlwana kumuntu ngamunye ukucabanga ngemibuzo elandelayo:

 1. Kungani isikhungo ngasinye sehluleka?
 2. Ngabe sikhungo ngasinye sibanikeze kanjani futhi yisiphi isixazululo
 3. Isikhungo ngasinye singayithuthukisa kanjani inqubomgomo nezinqubo zaso? Ukufeza lokhu yini okufanele kube izinhloso eziphambili?
 4. Kungani i-JW Elders and Institution ingabikanga icala kubaphathi bezwe?
 5. Kungani ama-JWs enesibalo esikhulu kangaka sabenzi bokubi kanye nezikhalazo maqondana nenani lawo uma liqhathaniswa namanye?
 6. Eqenjini elalisekele ilungelo lokusebenzisa unembeza, kungani kungazange kube khona umdala owakhulumayo? Ingabe lokhu kuyinkomba yesiko elivamile?
 7. Ngomlando wokumelana neziphathimandla zobushiqela, kungani abantu abasesikhungweni se-JW bengazange bakhulume noma bahlukanise izikhala futhi babike kuziphathimandla?

Kuneminye imibuzo eminingi engahlolisiswa. Lokhu kuzokwanela abaqalayo.

Indlela Phambili

Lo mbhalo ubhalwe ngomoya wothando lobuKristu. Kungaba kuhle ukukhomba ukwehluleka futhi unganikeli ithuba lokulungisa. Kulo lonke iBhayibheli, amadoda okholo wona futhi adinga ukuthethelelwa. Ziningi izibonelo ezisizuzisayo (KwabaseRoma 15: 4).

Umalusi nembongi, iNkosi uDavide, wayethandwa yinhliziyo kaJehova, kodwa kubhalwe izono ezimbili ezinkulu, kanye nokuphenduka kwakhe okwalandela kanye nemiphumela yezenzo zakhe. Ngosuku lokugcina lokuphila kukaJesu, singabona ukwehluleka kuNikodemu nakuJosefa wase-Arimatheya, amalungu amabili eSanhedrini, kodwa futhi siyabona ukuthi bakulungisa kanjani ekugcineni. Kukhona ukulandisa kukaPeter, umngani osondelene kakhulu, owaba nesibindi esamphika lapho ephika umngani wakhe neNkosi amahlandla amathathu. Ngemuva kokuvuka kwakhe, uJesu usiza ukubuyisa uPetru esimweni sakhe sokuwa ngokumnika ithuba lokukhombisa ukuphenduka kwakhe ngokuqinisa uthando lwakhe nokuba ngumfundi. Bonke abaphostoli babaleka ngosuku lokufa kukaJesu, futhi bonke banikezwa ithuba lokuhola ibandla lobuKristu ngePentekoste. Intethelelo nentando enhle inikezwa ngobuningi nguBaba wethu ngezono zethu nokwehluleka.

Indlela eya phambili ngemuva kombiko we-ARC ukwamukela isono sokwehluleka ukwenza izisulu zokuhlukunyezwa kwezingane. Lokhu kudinga izinyathelo ezilandelayo:

 • Thandaza kuBaba wethu osezulwini ucele intethelelo yakhe.
 • Khombisa ubuqiniso bomkhuleko ngezenzo ezithile ukuze uthole izibusiso zakhe.
 • Ngixolise ngokungagodli kubo bonke abahlukumezekile Setha uhlelo lokupholisa ngokomoya nangokomzwelo izisulu nemindeni yazo.
 • Masinyane buyisela bonke abahlukunyeziwe abasuswe ekuhlanganyeleni futhi bagwetshwe.
 • Vuma ukukhokhela izisulu imali ngokwezezimali futhi ungazidluliseli amacala asenkantolo.
 • Abadala akufanele babhekane nalawa macala njengoba abanabo ubuchwepheshe obudingekayo. Kwenze kuphoqeleke ukuthi ibike zonke izinsolo eziphathimandleni zomphakathi. Thobela uKhesari nomthetho wakhe ”. Ukufundwa ngokucophelela kwabaseRoma 13: 1-7 kukhombisa ukuthi uJehova ubabeke ethubeni lokubhekana nezindaba ezinjalo.
 • Bonke abenzi bokubi abaziwayo akufanele bavunyelwe ukwenza noma iyiphi inkonzo yasobala nebandla.
 • Inhlala-kahle yezingane kanye neyezisulu kufanele ibe yisizinda sayo yonke imigomo hhayi idumela lenhlangano.

Iziphakamiso ezingenhla zingaqala kahle futhi zingase ziphazamise umhlambi ekuqaleni, kodwa ngokuchaza ngokweqiniso amaphutha futhi zikhombise isimo sengqondo sokuthobeka, kungaqalwa ukuhola okuhle kobuKristu. Umhlambi uzokwazisa lokhu futhi uphendule ngokuhamba kwesikhathi.

Indodana encane emzekelisweni yabuya ekhaya iphendukile, kodwa ngaphambi kokusho noma yini, uBaba wayemukela ngenhliziyo enkulu kangaka. Indodana endala yalahleka ngenye indlela, ngoba yayingamazi ngempela uYise. La madodana amabili anganikeza izifundo ezibalulekile kulabo abaholayo, kodwa okubaluleke kakhulu ukuthi uBaba omangalisayo esinaye uNkulunkulu wethu. INkosi yethu emangalisayo uJesu ilingisa uYise ngokuphelele futhi inesithakazelo esikhulu enhlalakahleni yalowo nalowo kithi. Nguye kuphela onegunya lokubusa ngamunye wethu. (UMathewu 23: 6-9, 28: 18, 20) Yakha umhlambi ngokusebenzisa imibhalo futhi uvumele yilowo nalowo asebenzise unembeza wakhe ukuthi angayisebenzela kanjani iNkosi neNkosi yethu kangcono.

____________________________________________________________________

[1] https://www.childabuseroyalcommission.gov.au Lonke ulwazi kanye nohlelo lokuphenya kusuka ngoNovemba 2012 kuya kuDisemba 2017 lapho kwethulwa imibiko yokugcina kuHulumeni wase-Australia

[2] Bheka uJames Penton OFakazi BakaJehova eCanada: Abaxhasi Benkululeko Yenkulumo Nezikhuleko. (1976). UJames Penton ungomunye woFakazi bakaJehova, osebhale izincwadi ezimbili ngomlando we-Watchtower.

[3] Bheka uDetlef Garbe's Between Resistance and Martyrdom: OFakazi BakaJehova eMbusweni Wesithathu (2008) Kuhunyushwe nguDagmar G. Grimm. Ngaphezu kwalokho, nge-akhawunti enobandlululo olwengeziwe, sicela ubheke i- INcwadi Yonyaka YoFakazi BakaJehova, i-1974 ekhishwa yi-Watchtower Bible and Tract Society.

[4] Bona Izifundo emiBhalweni: The New Creation IVol 6, Isahluko 5, “Inhlangano” NguMfundisi uCharles Taze Russell ngo-1904. Ezingxenyeni zangaphambilini ze-Zion's Watchtower, okuningi kwalezi ziphakamiso nemicabango nakho kwakukhulisiwe.

[5] Kuyamangaza ukuthi ukusetshenziswa kukaRonald kwamagama athi 'Inhlangano' nelithi 'iSonto' kungashintshwa. Njengoba inhlangano yabaFundi BeBhayibheli ingazange yamukele uhlaka lwesonto oluyisisekelo, kubonakala sengathi kwakuwukuqonda ngokwengeziwe kuRonald ukusebenzisa igama elithi 'Inhlangano' nelithi 'Mongameli' ngamandla amakhulu. Nge-1938, iNhlangano yayisendaweni ngokuphelele futhi abaFundi BeBhayibheli ababengavumelani babehambile. Kulinganiselwa ukuthi cishe i-75% yabaFundi BeBhayibheli kusukela ngesikhathi sikaRussell ishiye Inhlangano isuka ku-1917 iye kwi-1938.

[6] Le ndlela entsha yokubhekana nezono zebandla yethulwa okokuqala ku-Mashi 11952 INqabayokulinda amakhasi 131-145, ochungechungeni lwezihloko ezifundwayo eziwu-3 zamasonto onke. Ngesikhathi sama-1930, kwakukhona amacala amabili abalulekile nabantu abavelele enhlanganweni ye-Watchtower Bible & Tract Society (WTBTS): u-Olin Moyle (Umeluleki Wezomthetho) noWalter F. Salter (Umphathi Wegatsha laseCanada). Bobabili bashiya indlunkulu abafanele futhi babhekana necala lonke. Lezi zivivinyo zazisekelwa yimibhalo kepha zazibhekwa njengezidala ubumbano ezinhlwini.

[7] Bheka i-Phaphama 8, Amakhasi kaJanuwari 1947 27-28.

[8] Lokhu kungenzeka ukuthi kungenxa yokususwa kwabantu ababili abaphezulu, u-Olin Moyle (WTBTS Lawyer) noWalter F. Salter (Umphathi weGatsha laseCanada) enhlanganweni. Inqubo esetshenzisiwe yayingowendawo yonke i-ecclesia umhlangano ukuze uthathe isinqumo. Njengakuzo zombili lezi zimo, izingqinamba zavela noMongameli (Rutherford) futhi ukuthi lokhu kuxoxiswane ngokukhululekile bekuyoletha eminye imibuzo evela emhlambini

[9] Isimangalo samanje siwukusuka ekufundiseni, okushiwo ngakho ukuthi iNdikimba Ebusayo ibilokhu isebenza kusukela ngo-1919, futhi iyafana neNceku ethembekile neqondayo njengoba ivezwe kuMathewu 24: 45-51. Akunabufakazi obunikelwayo nganoma yisiphi salezi zimangalo, futhi isimangalo sokuthi le GB ibilokhu isebenza kusukela ngo-1919 singaphikiswa kalula, kepha lokhu akukho ngaphakathi kobubanzi balesi sihloko. Sicela ubheke i-ws17 February p. 23-24 “Ngubani Ohola Abantu BakaNkulunkulu Namuhla?”

[10] Isilinganiso esiqondile kusuka Umbiko wokugcina: umqulu 16 isendlalelo se-3

Eleasar

JW iminyaka engaphezu kwengu-20. Usanda kwesula njengomdala. Izwi likaNkulunkulu kuphela eliyiqiniso futhi alinakusisebenzisa ukuthi siseseqinisweni. U-Eleasar usho ukuthi "uNkulunkulu usizile" futhi ngigcwele ukubonga.
  51
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x