Isingeniso

Ezingxenyeni 1 no-2 zalolu chungechunge, isimangalo semfundiso yenkolo soFakazi BakaJehova (JW) sokuthi “indlu ngendlu” sisho ukuthi “indlu ngendlu” sahlaziywa ukuthola ukuqonda okungcono kokuthi lokhu kususelwa kanjani emBhalweni, nokuthi ngabe lokhu kuchazwa isekelwa yiBhayibheli kanye ne-WTBTS[i] izincwadi ezicashunwe nezazi.

Engxenyeni ye-1, kwahlolwa ukuhunyushwa kweBhayibheli kwe-JW ngokusebenzisa izinkomba ezahlukahlukene ezincwadini zabo, futhi kwahlolwa amagama esiGreki athi "kat oikon" ahunyushelwa ngokuthi "indlu ngendlu" kumongo, ikakhulu amavesi amathathu, Izenzo 20: 20: 5 kanye ne-42: 2, njengoba inezakhi ezifanayo zolimi. Kwacaca ukuthi alisho ukuthi "umnyango nomuzi". Kubhekise kakhulu ekuqoqweni kwamakholwa emizini yabanye. Lokhu kusekelwa yi-Machitidwe 46: 2, efundayo "Baqhubeka nokuzinikela ekufundiseni kwabaphostoli, ukuhlangana ndawonye, ​​ukudla kanye nemikhuleko."[Ii] Imisebenzi emine ethize yenziwa ngamakholwa amasha. Bobane kungenzeka ukuthi kwenzeke emizini yamakholwa. Lokhu kuqiniswa ngokucabanga kokuvela kokunye kwamagama athi “kat oikon” kumaRoma 16: 5, 1 Korion 16: 19, Kolose 4: 15 and Philemon 1: 2. Lokhu kunikeza inkomba yokuthi amakholwa ahlangana kanjani emizini yabanye.

KuNgxenye 2, izethenjwa ezinhlanu zezifundo ezicashunwe ku Kubuyeketa iNew World Translation Study Bible 2018 (RNWT) imibhalo yaphansi yahlolwa ngokomongo. Kuzo zonke izimo, izazi ezibhekele lezi zinkomba ziqonde amagama athi 'ukuhlangana emizini yamakholwa' hhayi ukushumayela “endlini ngendlu”. Lokhu kwehliswe ngokufunda zonke izingcaphuno ngokugcwele kumongo. Kokunye, i-WTBTS ishiye umusho oyisihluthulelo oyishintshe ngokuphelele incazelo.

Engxenyeni ye-3, sizocubungula incwadi yeBhayibheli Izenzo Zabaphostoli (Izenzo) futhi uhlole ukuthi ibandla lobuKristu lokuqala lawufeza kanjani umsebenzi walo wobuvangeli. Incwadi ka Izenzo umqulu wakudala onikeza iwindi lokukhula nokusakazwa kokholo lobuKristu lwaseningizimu. Ihlanganisa nje iminyaka engaphansi kwe-30 futhi ihlinzeka ngokuqonda ubuKristu bobuPhostoli. Sizohlola izindlela zenkonzo ezisetshenziswa ndawonye nezindawo ezihambisana nazo. Kulesi simo esingumqondo, singafinyelela iziphetho ngokusakazeka kobuKristu bokuqala nezindlela ezisetshenziselwa ukusakaza le nkolelo entsha. Sizohlola ukuthi ngabe indlela “yokushumayela endlini ngendlu” esetshenziswa futhi ifundiswa ama-JWs ibaluleke yini ngesikhathi sabaphostoli. Ngaphezu kwalokho, sizocubungula uma Izenzo igqugquzela uhlobo lwenkonzo oluphambili olungabizwa ngokuthi uphawu lokuthengisa kobuKristu bokuqala.

Isendlalelo ku- Izenzo Zabaphostoli

 Umbhali walo msebenzi uLuka, futhi lo mbhalo kanye nomsebenzi wakhe wangaphambilini, i IVangeli likaLuka, lalibhalelwe uTheophilus. Ku-Izenzo 1: 8, uJesu unikeza ukuqondisa okuqondile kokuthi inkonzo izosakazeka kanjani futhi ikhule kanjani.

"Kepha niyokwamukela amandla, lapho umoya ongcwele ungena phezu kwenu, nizoba ngofakazi bami eJerusalema, kulo lonke iJudiya neSamariya, nasezingxenyeni ezikude kakhulu zomhlaba."

UJesu unikeza isitatimende esicacile kubaphostoli bakhe ngokuthi inkonzo izokwanda futhi ikhule kanjani. Kuqala eJerusalema, kukhuphukele eJudiya, kulandele iSamariya bese kuthi ekugcineni kufike emhlabeni jikelele. Izenzo kulandela le pateni ekubekweni kwayo kwendaba.

Izahluko zokuqala eziyisithupha zikhuluma ngomyalezo owamenyezelwa eJerusalema oqala ngePentekosti 33 CE. Ngemuva kwalokho ukushushiswa kuqala, futhi umyalezo uthuthela eJudiya naseSamariya, embozwe kuZahluko 8 nase9, kulandelwa ukuguqulwa kukaCornelius eSahlukweni 10. Kusahluko 9, uMphostoli Kwabezizwe ukhethiwe endleleni eya eDamaseku. Ukusuka kusahluko 11, ukugcizelela kusuka eJerusalema kuya e-Antiyokiya, bese kulandelwa umyalezo owahanjiswa nguPaul nabangane bakhe ezizweni futhi ekugcineni baya eRoma. Kuyamangaza ukuthi kunabalingiswa ababili abasemqoka ekuthwaleni lo myalezo, uPeter noPaul. Enye ihola ekusakazeni umyalezo kumaJuda, kanti enye igxile ezizweni ezingamaqaba.

Manje umbuzo uwukuthi, yiziphi izindlela ezithile ezibaluliwe ekusakazeni umyalezo kubantu emazweni ahlukahlukene?

Indlela yokusebenzisa

Indlela elula kakhulu futhi iqondile. Umgomo ukufunda yonke incwadi Izenzo futhi ugcizelele zonke izindlela zomlayezo oshunyayelwayo noma ufakazi owanikwa. Esimweni ngasinye, inothi lenziwa ngombhalo (imibhalo) othize, isimo noma indawo, uhlobo lwenkonzo, umphumela kanye nanoma yikuphi ukuphawula okuvela kwabahlaziyi noma imibono yomlobi uqobo.

Ngohlobo lwenkonzo, kuzobukeka njengokusho ukuthi ngabe lo mhlangano usemphakathini noma ngasese, futhi nohlobo lokufakaza ngomlomo lunikezwa. Ngaphakathi kwamazwana, kukhona ukubonwa ngobhapathizo olurekhodiwe nangejubane lokuguqulwa nokubhabhadiswa. Ngaphezu kwalokho, kunamaphuzu aqhamuka edinga ucwaningo olwengeziwe.

Sicela ulande idokhumenti, “Umsebenzi wenkonzo ezenzweni zabaphostoli”, ichaza konke okungenhla ngamanothi.

Ngemibhalo emithathu okuxoxwe ngayo phambilini, Izenzo 2: 46, 5: 42 ne20: 20, kuhlaziywe abahlukahlukene okutholakele nokwatholakala kuyo kufakiwe. Umbono "wendlu ngendlu" awunempikiswano yemfundiso yabanye abaphawuli, yingakho izinga lokuphikisa liphansi kakhulu kulawa mavesi amathathu. Lokhu kufakiwe ukunikeza abafundi umbono obanzi ngale mibhalo.

Kwakhiwe itafula elingezansi ukuchaza izigaba ezahlukahlukene ezibhalwe kulo Izenzo ngokubandakanya inkonzo noma ukuzivikela phambi kweziphathimandla zokwahlulela noma zomantshi.

Ukubeka Kwemibhalo Izindawo Inani lezikhathi "ufakazi" onikezwayo Abantu ababalulekile
Izenzo 2: 1 to 7: 60 iJerusalema 6 Peter, John Stephen
Izenzo 8: 1 to 9: 30 IJudiya neSamariya 8 UFiliphu, uPetro, uJohane, uJesu iNkosi yethu, u-Ananiya, uPawulu
Izenzo 10: 1 to 12: 25 IJopa, eKesariya, i-Antiyokiya yaseSyria 6 UPhetro, uBarnaba, uPawulu
Izenzo 13: 1 to 14: 28 ISalamis, uPaphos, i-Antiyokiya yasePisidiya, i-Ikoniyu, iListra, iDerbe, i-Antiyokiya yaseSyria 9 UPaul, uBarnaba lokuqala uhambo lobufundisi
Izenzo 15: 36 to 18: 22 EFiliphi, eThessalonica, eBhereya, e-Athene, eKorin, eKenkreya, e-Efesu 14 UPaul, uSila, uThimothi, uhambo lwesibili lobufundisi
Izenzo 18: 23 to 21: 17 Galathiya, iFrigiya, i-Efesu, iTrowa, iMilethu, iKhesariya, iJerusalema 12 UPaul, uSila, uThimothi, uhambo lwesithathu lwezithunywa zevangeli.
Izenzo 21: 18 to 23: 35 iJerusalema 3 Paul
Izenzo 24: 1 to 26: 32 EKhesariya 3 Paul
Izenzo 28: 16 to 28: 31 Rome 2 Paul

Sekukonke, kunamathuba e-63 lapho uPeter, uPaul noma omunye wabafundi alotshwa njengonikeza ubufakazi ngokholo. Eminye yale micimbi noKorneliyu, uSergius Paulus, isikhulu sase-Ethiopia njll. Banikezwa ufakazi ekhaya labo noma ohambweni lwabo. Izindawo ezisele okukhulunywe ngazo yizindawo zomphakathi ezifana namasinagoge, izindawo zemakethe, ihholo lesikole njll CHA ukusho kwanoma imuphi umKristu ohlanganyela 'emnyango wendlu ngendlu'.

Ngaphezu kwalokho, le ndlela yokushumayela ayikaze ibalwe kunoma iyiphi incwadi yeTestamente eNtsha. Ngabe lokhu kusho ukuthi ayenzwanga? Ibhayibheli alinalutho futhi noma yini edlula leyo iyisihlonipho esimsulwa. Ukuphela kwesiphetho ukuthi iBhayibheli alinikezi bufakazi obucacile benkonzo "yendlu ngendlu," futhi akukho sitatimende esishiwo sisekela inkonzo enjalo eyenziwa ngesikhathi sabaphostoli.

Isiphetho

Engxenyeni yokuqala yalolu chungechunge bekukhona isicaphuni esivela kushicilelo lweWTBTS "'Ukunikeza Ubufakazi Obuphelele' NgoMbuso KaNkulunkulu”bt) I-2009 esho okulandelayo kumakhasi 169-170, isigaba 15:

"Kunezindlela eziningi zokufinyelela abantu ngezindaba ezinhle namuhla. NjengoPaul, silwela ukuya lapho abantu bakhona, kungaba sezitobhini zamabhasi, emigwaqweni ephithizelayo, noma ezimakethe. Kodwa, ukuya endlini ngendlu kuhlala kuyi- indlela yokuqala yokushumayela isetshenziswa oFakazi BakaJehova (Bold forgcizelela). Ngani? Kokunye, ukushumayela endlini ngendlu kunikeza bonke ithuba elanele lokuzwa isigijimi soMbuso njalo, ngaleyo ndlela kubonisa ukungakhethi kukaNkulunkulu. Kuvumela futhi abanhliziyo ziqotho ukuthola usizo lomuntu siqu kuye ngezidingo zabo. Ngaphezu kwalokho, inkonzo yendlu ngendlu yakha ukholo nokukhuthazela kwalabo abahlanganyela kuyo. Impela, uphawu lokuhweba lwamaKristu eqiniso (Okugqamile okugqamile) namuhla intshiseko yabo ekufakazeni “obala nasendlini ngendlu.”

Ekutadisheni kwethu incwadi ye Izenzo, akukho lutho olubonisa ukuthi amaKristu okuqala ayene "indlela yokuqala yokushumayela". Futhi ukushiwo kwabo akushunyayezwa "uphawu lokuhweba lwamaKristu eqiniso". Uma kukhona, ukuhlangana nabantu endaweni yomphakathi kubonakala kuyindlela enkulu yokufinyelela kubo. Labo ababenentshisekelo kubonakala sengathi bahlangane ngamaqembu emizini yamakholwa ahlukahlukene ukuze bakhule okholweni lwabo. Ngabe lokhu kusho ukuthi umuntu akufanele enze inqubo ehlelekile yokungena “endlini ngendlu” ukuhlanganyela umyalezo ngoJesu? Cha! Umuntu othile anganquma ukuthi le yindlela ephumelelayo kubo uqobo, kodwa abanakusho ukuthi kusekwe ngokwebhayibheli, noma kugunyaziwe. Akumele kuhlanganiswe noma kuphoqelelwe amanye amakholwa kule ndlela noma olunye uhlobo lwenkonzo.

Uma i-JW iphinda isitatimende “Ngeke silindele ukuthi konke kuzolunga kodwa ubani omunye owenza umsebenzi wokushumayela”, singamsiza ngomoya wobumnene ukusiza umuntu ukuthi abone ukuthi lokhu kuqonda akusekelwanga embhalweni. Lapho sisebenzelana nanoma iyiphi iJW, kubalulekile ukuthi siqale ngokusebenzisa izincwadi zazo ukubonisana nazo. Lokhu kuzovikela ukumangalelwa kokusebenzisa izincwadi ezingavunyelwe noma ezibizwa ngokuthi “zezihlubuki”.

Manje sesingakhombisa kusuka ku- I-RNWT Study Bible 2018 ngokuhlangana ne I-Kingdom Interlinear Translation yemiBhalo YamaKristu YesiGreki:

 • Igama elithi "indlu ngendlu" ku-Izenzo 5: 42 kanye ne-20: I-20 ayisho ukuthi "umnyango nomuzi" kodwa ikakhulukazi emizini yamakholwa njengoba kubonwe ku-Izenzo 2: 46.
 • Singahle sikulandele lokhu ngokubenza ukuba bafunde iZenzo 20: 20 kumongo weZenzo 19: 8-10. Bazokwazi ukubona ukuthi uPawulu wayifeza kanjani inkonzo yakhe e-Efesu nokuthi umyalezo ufika kanjani kuwo wonke umuntu kuleso sifunda.
 • KweZenzo 5: 42, ukufundwa kwevesi nevesi kweZenzo 5: 12-42 kuzobasiza babone lokho okufundiswa yiBhayibheli. Kungaba wusizo ku- dlala opopayi kwikholomu kaSolomoni, lokho manje kuyingxenye ye RNWT Study Bible kanye nama-JWs ukubona ukuthi iWTBTS ilichaza kanjani leli vesi.
 • Okwezinkomba zesazi ezicashunwe kumbhalo waphansi weZenzo 5: 42 ne20: 20, zisize ukuba zifunde izingcaphuno ngomongo. Ekushiyekeni komusho wokugcina ku Esezingeni eliphakeme u-kuphawula u-Rob Robon ku-Izenzo 20: 20, singabuza, “Ngabe umcwaningi / umlobi usishaye kanjani lesi sigwebo? Ingabe bekungokwengamela noma kuyisibonelo se-eisegesis? ”
 • Sisebenzisa itafula embhalweni othi "Umsebenzi Wenkonzo Ezenzweni Zabaphostoli", singabuza lo mbuzo, "Kungani ezindaweni ezingama-63 lapho kunikezwa khona ubufakazi bokholo, inkonzo" yendlu ngendlu "ingalokothi kukhulunywe ngayo?” Uma lokhu kwakuwuphawu lobuKristu bokuqala, kungani ababhali beTestamente Elisha bengakhulumi ngalo? Okubaluleke kakhulu, kungani umoya ongcwele wawushiya ohlwini lwezincwadi eziphefumulelwe?
 • Kufanele siqaphele ukuthi singenzi izitatimende ezicacile ngeNhlangano YeJW noma iNdikimba yayo Ebusayo. Vumela izwi likaNkulunkulu lifinyelele ezinhliziyweni zabo (amaHeberu 4:12) ukubasiza babonisane ngemibhalo. Impendulo engaba khona ingathi, “Uyincoma kanjani inkonzo?”

Impendulo ingaba yile: UmKristu ngamunye kufanele azenzele isinqumo sendlela yokuhlanganyela iVangeli. Yilowo nalowo uphendula kuJesu Kristu iNkosi ebusayo futhi uyolandisa kuye, yena yedwa. UJesu washo ngokucacile kuMathewu 5: 14-16:

"Nina ningukukhanya kwezwe. Idolobha alinakufihlwa lapho lisentabeni. Abantu bakhanyisa isibani bangasibeki ngaphansi kwebhasikidi, kodwa basibeka othini lwesibani, sikhanyisele bonke abasendlini. Ngokufanayo, ukukhanya kwenu makukhanye phambi kwabantu, ukuze babone imisebenzi yenu emihle bese bedumisa uYihlo osemazulwini. ”

La mavesi awakhulumi ngomsebenzi wokushumayela, kodwa adinga ukufundwa ngokomongo, kusukela kuMathewu 5: 3. Umongo wamazwi kaJesu ngukuthi umuntu ngamunye aguquke ngaphakathi futhi athuthukise isimilo esisha sobuKristu. Lo muntu omusha kuKristu uzobe esabelana ngokukhanya okumangalisayo ngoJesu ngenhliziyo egcwele uthando nokubonga. INkosi uJesu ingaholela noma yimuphi umuntu kuBaba wethu osezulwini. Sonke siyiziteshi noma izindlela ezingasetshenziswa nguJesu ukufeza le nhloso. Ingxenye okunzima kakhulu ukuyiqonda i-JW ukuthi ayikho impendulo ebekiwe yokuthi ungayenza kanjani inkonzo, futhi lo mcabango udinga ukuhlwanyelwa unikezwe isikhathi sokukhula. Khumbula ukuthi umKristu uhlala ebheke ukwakha ukholo futhi akalokothi adilize.

Ekugcineni, kuphakama umbuzo manje njengoba sesihlolisise izindlela zenkonzo ze-JWs: “Uyini umyalezo okufanele siwunikeze abantu?” Lokhu kuzocatshangelwa esihlokweni esilandelayo esithi, “Imfundiso yenkolo ihlukile kuma-JW: Umlayezo Wenkonzo”.

____________________________________________________________________

[i] BUKA IBHODI IBHAYIBHELI KANYE NOKUXHUMANISA UMPHAKATHI WE-PENNSYLVANIA (WTBTS)

[Ii] Zonke izinkomba zemibhalo zizoqhamuka ku I-RNWT 2018 ngaphandle kokuthi kuchazwe ngenye indlela.

Eleasar

JW iminyaka engaphezu kwengu-20. Usanda kwesula njengomdala. Izwi likaNkulunkulu kuphela eliyiqiniso futhi alinakusisebenzisa ukuthi siseseqinisweni. U-Eleasar usho ukuthi "uNkulunkulu usizile" futhi ngigcwele ukubonga.
  11
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x